Germaine Rekwest gepromoveerd op het proefschrift: “Een fiscaal verdragsbeleid voor Curaçao. Een onderzoek naar een instrumentarium voor het ontwikkelen van een fiscaal verdragsbeleid voor Curaçao”

Germaine Rekwest heeft afgelopen woensdag 28 september 2022 aan de Universiteit Leiden met succes haar proefschrift verdedigd en is daarmee gepromoveerd tot ‘doctor in de rechten’. Haar proefschrift is getiteld: “Een fiscaal verdragsbeleid voor Curaçao. Een onderzoek naar een instrumentarium voor het ontwikkelen van een fiscaal verdragsbeleid voor Curaçao.” De promotores waren Prof. dr. P. Kavelaars en Prof. dr. I.J. Mosquera Valderrama. Haar zoons Alec en Brett Ramak waren haar ...
LEES VERDER

Nader rapport met reactie op advies Afdeling advisering van de RvS over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht en inzake de wijze waarop het Koninkrijk verdragsrelaties aangaat en de vraag in welke gevallen het Koninkrijk afwijkt/kan afwijken van het uitgangspunt dat verdragen voor het hele Koninkrijk gelden (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 15 september 2022 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het nader rapport d.d. 1 september 2022 aangeboden met een reactie op het op eigen initiatief uitgebrachte advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk, No. W04.20.0361/I/K, van 14 juni 2021, en de daarin vervatte aanbevelingen over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht. In ...
LEES VERDER

Germaine Rekwest verdedigt proefschrift: “Een fiscaal verdragsbeleid voor Curaçao. Een onderzoek naar een instrumentarium voor het ontwikkelen van een fiscaal verdragsbeleid voor Curaçao”

Op woensdag 28 september 2022 zal G.D.(Germaine) Rekwest LL.M. haar proefschrift aan de Universiteit Leiden verdedigen. Het proefschrift is getiteld “Een fiscaal verdragsbeleid voor Curaçao. Een onderzoek naar een instrumentarium voor het ontwikkelen van een fiscaal verdragsbeleid voor Curaçao.” De promotores zijn Prof. dr. P. Kavelaars en prof. dr. I.J. Mosquera Valderrama. Het proefschrift van Rekwest is gebaseerd op een onderzoek naar het (ontbreken van een) belastingverdragennetwerk van Curaçao. Curaçao ...
LEES VERDER

Vierde voortgangsbrief FATCA naar de Tweede Kamer, onder andere over de positie van ‘toeval-Amerikanen’ (Nederland)

Met een brief d.d. 29 augustus 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) vervolg gegeven aan het verzoek van de vaste commissie voor Financiën om vóór 1 september 2022 te informeren over de stand van zaken met betrekking tot FATCA en de problemen waar toeval-Amerikanen mee geconfronteerd worden. Hierbij attenderen wij u op deze brief. In de brief informeert de staatssecretaris de Kamer over de (door hem toegezegde) ...
LEES VERDER

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on the Progress Report on Amount A of Pillar One

The OECD has published the public comments received on the Progress Report on Amount A of Pillar One. This has been announced on 25 August 2022 with a news release on the website of the OECD. On 11 July 2022, interested parties were invited to provide comments on the Progress Report on Amount A of Pillar One. CFN-artikelnummer 20220826-33 BRONDOCUMENT (link to the news release dated 25 August 2022 on the website of ...
LEES VERDER

Gerecht laat door Inspecteur in zeer laat stadium gevoerd verweer als tardief buiten beschouwing waardoor als vaststaand moet worden aangenomen dat belanghebbende als bestuurder van een in Nederland gevestigde vennootschap inkomsten heeft genoten: aftrek ter voorkoming van dubbele belasting toegekend

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is ingezetene van Curaçao. In zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2014 gedaan heeft hij verzocht om aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor inkomsten tot een bedrag X. Bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting heeft de Inspecteur geen rekening gehouden met aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Belanghebbende heeft op 19 mei 2017 bezwaar gemaakt ...
LEES VERDER

Tax challenges of digitalisation: OECD invites public input on the Progress Report on Amount A of Pillar One

As part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Inclusive Framework) to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, the OECD is seeking public comments on the Progress Report on Amount A of Pillar One. This has been announced on 11 July 2022 with a news release on the website of the OECD. Background Following years of intensive ...
LEES VERDER

International tax reform: Multilateral Convention to implement Pillar One on track for delivery by mid-2023

Implementation of the international tax reform agreement to ensure multinational enterprises pay a fair share of tax wherever they operate is progressing, according to an OECD report delivered to G20 finance ministers and central bank governors ahead of their meeting in Indonesia later this week. This has been announced on 11 July 2022 with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: According to ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 juli 2022

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft aan de Tweede Kamer het overzicht aangeboden van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) waarover thans wordt onderhandeld, met peildatum 1 juli 2022. Deze lijst bevat – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde belastingverdragen, fiscale inlichtingenverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische delen van het Koninkrijk. Mutatie(s) In vergelijking met de ...
LEES VERDER

Global Forum members’ Competent Authorities exchange on their practices and experiences

The 9th Competent Authorities meeting was held virtually on 30 June and 1 July 2022. The event brought together 355 participants from 106 jurisdictions. Discussions covered the implementation of both the exchange of information on request (EOIR) and the automatic exchange of financial account information (AEOI) standards. Competent Authorities exchanged on specific practical matters related to EOIR, such as the translation of the answers provided, the feedback on the usefulness of ...
LEES VERDER

Besluit inzake winstallocatie aan vaste inrichtingen (Nederland)

Op 1 juli 2022 is het Besluit van 14 juni 2022, nr. 2022-0000143421, van de Staatssecretaris van Financiën inzake winstallocatie aan vaste inrichtingen gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 16683 (Stcrt. 2022, 16683). Dit besluit geeft nader inzicht in de standpunten van de staatssecretaris met betrekking tot de winstallocatie aan vaste inrichtingen. Het doel van dit besluit is om duidelijkheid te geven over de ...
LEES VERDER

Besluit inzake verrekenprijzen, de toepassing van het arm’s-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (Nederland)

Op 1 juli 2022 is het Besluit van 14 juni 2022, nr. 2022-0000139020, van de staatssecretaris van Financiën inzake verrekenprijzen, de toepassing van het arm’s-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen) gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 16685 (Stcrt. 2022, 16685). In dit besluit wordt nadere invulling gegeven aan de toepassing van het zogenoemde arm’s-lengthbeginsel. Het arm’s-lengthbeginsel is in ...
LEES VERDER

Analytics Maturity Model to aid tax administrations in assessing their analytics usage and capability

On June 22, 2022, the Analytics Maturity Model – a report of the Forum on Tax Administration of the OECD in the Maturity Model Series – has been published on the website of the OECD. The OECD Tax Administration Maturity Model Series sets out descriptions of capabilities and performance in particular functions or sets of activities carried out by tax administrations across five discrete maturity levels. The intention of this ...
LEES VERDER

COVID-19 accelerated the digital transformation of tax administrations

Tax administrations continued to deliver quality services for taxpayers during the COVID-19 pandemic, including in many cases delivering wider government support measures, while collecting EUR 12.1 trillion in 2020, according to new data from 58 OECD and other advanced and emerging economies, published in the OECD-report ‘Tax Administration 2022. Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies’(June 23, 2022). This has been announced on 23 June 2022 with a news release ...
LEES VERDER

Wijziging Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter (Nederland)

Op 17 juni 2022 is de wijziging van 7 juni 2022 van het Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter  gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 15569 (Stcrt. 2022, 15569) (Besluit van 7 juni 2022, nr. 2022 – 10157, van de staatssecretaris van Financiën, namens deze, H.G. Roodbeen hoofddirecteur Fiscale en Juridische zaken). Dit besluit wijzigt het besluit van 19 juni 2019, nr. 2019/13003 ...
LEES VERDER

Tax challenges of digitalisation: public comments received on tax certainty aspects of Amount A under Pillar One

The OECD has published the public comments received on tax certainty aspects under Amount A of Pillar One. This has been announced on 15 June 2022 with a news release on the website of the OECD. On 27 May 2022, interested parties were invited to provide comments tax certainty aspects under Amount A of Pillar One. CFN-artikelnummer 20220617-16 BRONDOCUMENT (link to the news release dated 15 June 2022 on the ...
LEES VERDER

Derde voortgangsbrief FATCA naar de Tweede Kamer, onder andere over de positie van ‘toeval-Amerikanen’ (Nederland)

Met een brief d.d. 13 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) gevolg gegeven aan het verzoek van de vaste commissie voor Financiën om een nieuwe voortgangsbrief FATCA te versturen voorafgaand aan het commissiedebat over FATCA. Hierbij attenderen wij u op deze brief. In de brief gaat de staatssecretaris in op de acties die de afgelopen twee maanden zijn ondernomen, zowel in Washington D.C. als in Brussel, ...
LEES VERDER

Belastingverdrag met Cyprus wordt onderworpen aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal, wetsvoorstel ingediend. Goedkeuring gevraagd voor het Europese deel en het Caribische deel van Nederland (Caribisch Nederland)

Op 13 juni 2022 is het voorstel van wet tot goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (met Protocol; Trb. 2021, 80) (hierna: het belastingverdrag) ingediend bij de Staten-Generaal (kamerdossier 36053). Klik ...
LEES VERDER

Engelse tekst van de wijzigingen van 25 juni 2020 en 24 juni 2021 van de douanenomenclatuur bij het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen. De wijzigingen gelden voor het gehele Koninkrijk en treden op respectievelijk 1 januari 2023 en 1 januari 2024 in werking

De Internationale Douaneraad heeft tijdens zijn 135ste en 136ste zitting op 25 juni 2020 overeenkomstig de procedure van artikel 16 van het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen (Trb. 1985, 108; hierna: “het Verdrag”) een aanbeveling aangenomen strekkende tot het aanbrengen van bepaalde wijzigingen in de douanenomenclatuur zoals vervat in de Bijlage bij het Verdrag. In overeenstemming met de procedure van artikel ...
LEES VERDER

Engelse tekst van de wijzigingen van 11 februari 2021 van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst): betreft wijzigingen van artikel 18 en van de Bijlagen 1 en 6 die op 25 juni 2022 in werking treden en voor het gehele Koninkrijk gelden

Op 8 juni 2022 is de Engelse tekst van de wijzigingen van 11 februari 2021 in (de bijlagen bij) de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (Genève, 14 november 1975) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 50 (Trb. 2022, 50). Het betreft een wijziging van artikel 18 van de TIR-Overeenkomst, alsook wijzigingen van de Bijlagen 1 en ...
LEES VERDER

Tax challenges of digitalisation: OECD invites public input on tax certainty aspects of Amount A under Pillar One

As part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, the OECD is seeking public comments on two consultation documents relating to tax certainty: ‘Tax Certainty Framework for Amount A’ and ‘Tax Certainty for Issues Related to Amount A under Pillar One’. This has been announced on 27 May 2022 with a news release ...
LEES VERDER

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on the regulated financial services exclusion under Amount A of Pillar One

The OECD has published the public comments received on the Regulated Financial Services Exclusion under Amount A of Pillar One. This has been announced on 25 May 2022 with a news release on the website of the OECD. On 6 May 2022, interested parties were invited to provide comments on the Regulated Financial Services Exclusion under Amount A of Pillar One. CFN-artikelnummer 20220527-12 BRONDOCUMENT (link to the news release dated ...
LEES VERDER

Onderling overleg in 2021 tussen Nederland en Curaçao over verdragsinwonerschap (corporate tie-breakerverzoeken)

Naar aanleiding van ‘corporate tie-breakerverzoeken’ heeft in 2021 overleg plaatsgevonden tussen Nederland en een aantal andere landen op basis van de in bilaterale belastingverdragen opgenomen ‘onderlingoverlegprocedure’. Onderling overleg tussen autoriteiten wordt in belastingverdragen steeds meer voorgeschreven als methode om een beslissing te nemen over verdragsinwonerschap. In dit kader heeft in 2021 ook overleg plaatsgevonden met Curaçao. Dit blijkt uit het Jaarverslag 2021 van de Nederlandse belastingdienst met betrekking tot rulings ...
LEES VERDER

Beantwoording staatssecretaris van de vragen van de vaste commissie voor Financiën over het fiche ‘Richtlijn tegengaan misbruik doorstroomvennootschappen op fiscaal vlak en aanpassing van administratieve samenwerkingsrichtlijn’

Op 6 mei 2022 is het verslag vastgesteld van een schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Financiën met de bewindslieden van Financiën over de brief van 21 februari 2022 inzake het fiche ‘Richtlijn tegengaan misbruik doorstroomvennootschappen op fiscaal vlak en aanpassing van administratieve samenwerkingsrichtlijn’ (Kamerstuk 22 112, nr. 3349). In het verslag zijn de antwoorden verwerkt van de staatssecretaris van Financiën bij zijn brief van 6 mei 2022 op ...
LEES VERDER

Europees Parlement steunt wereldwijd minimumtarief vennootschapsbelasting

EP-leden hebben tijdens de plenaire sessie op 19 mei hun steun gegeven aan nieuwe regels voor een wereldwijd minimumtarief voor de vennootschapsbelasting vanaf 2023. Het Parlement heeft een verslag van de Parlementaire commissie economische en monetaire zaken (ECON) goedgekeurd over het vastleggen van een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting van 15 procent voor grote multinationals met een omzet van ten minste 750 miljoen euro per jaar. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website ...
LEES VERDER

Tax challenges of digitalisation: OECD invites public input on the regulated financial services exclusion under Amount A of Pillar One

As part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, the OECD is seeking public comments on the Regulated Financial Services Exclusion under Amount A of Pillar One. This has been announced on 6 May 2022 with a news release on the website of the OECD. Further from the news ...
LEES VERDER

Global Forum: Tax transparency progressing well in Latin America but further improvements needed

Published on Tuesday 3 May 2022 during the opening session of the sixth meeting of the Punta del Este Declaration Initiative held in San José, Costa Rica, the report Tax Transparency in Latin America 2022 of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes showcases the region's recent progress in tackling tax evasion and other financial crimes through transparency and exchange of information (EOI) for tax purposes.. This ...
LEES VERDER

Public comments received on the Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard

The OECD has published the public comments received on the Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard. This has been announced on 2 May 2022 with a news release on the website of the OECD. On 22 March 2022, interested parties were invited to provide comments on said Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard. CFN-artikelnummer 20220506-20 BRONDOCUMENT (link to the news release dated 2 May ...
LEES VERDER

Tax challenges arising from digitalisation: Public comments received on the extractives exclusion under Pillar One Amount A

The OECD has published the public comments received on on the Extractives Exclusion under Pillar One Amount A to assist members in further refining and finalising the relevant rules. This has been announced on 3 May 2022 with a news release on the website of the OECD. On 14 April 2022, interested parties were invited to provide comments on said Extractives Exclusion under Pillar One Amount A. CFN-artikelnummer 20220506-19 BRONDOCUMENT (link to the news release ...
LEES VERDER

Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2022: Tax revenues take a historic hit before showing early signs of recovery

Tax revenues in Latin America and the Caribbean (LAC) fell by 8.0% on average in nominal terms and by 0.8% as a share of GDP in 2020 because of the COVID-19 pandemic, according to the report ‘Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2022’ released on Wednesday April 27, 2022 during the 56th General Assembly of the Inter-American Center of Tax Administrations (CIAT). However, the region’s economic recovery and ...
LEES VERDER