Verslag van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer inzake het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het belastingverdrag met Malta (Curaçao)

Op woensdag 24 mei 2023 is het verslag vastgesteld van de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het ...
LEES VERDER

Kamerbrief van 19 mei 2023 met reactie op verzoek vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een stand van zaken van de toegezegde ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij de totstandkoming van internationale verdragen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 19 mei 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, de reactie aan de Tweede Kamer doen toekomen op het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een stand van zaken van de toegezegde ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Landen) bij de totstandkoming van verdragen, met name in relatie tot de institutionele capaciteit van de ...
LEES VERDER

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 april 2023

Het overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding) waarover thans wordt onderhandeld, met peildatum 1 april 2023, is gepubliceerd. Deze lijst bevat onder andere – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde fiscale inlichtingenverdragen, belastingverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische landen van het Koninkrijk. Mutatie(s) In vergelijking met de lijst met peildatum 1 januari 2023 bevat ...
LEES VERDER

Verslag van de Staten van Curaçao inzake het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het belastingverdrag met Malta (Curaçao)

Vandaag is het verslag van de centrale commissievergadering van de Staten van Curaçao van 8 mei 2023 over het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; Valletta, 18 ...
LEES VERDER

Overzicht Nederlandse verdragen op het gebied van directe belastingen per 1 april 2023 (Nederland)

Op donderdag 11 mei 2023 is door het Nederlandse Ministerie van Financiën het (Nederlandse) verdragenoverzicht op het gebied van directe belastingen per 1 april 2023 op rijksoverheid.nl geplaatst. In dit overzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt. Klik hier om naar de betreffende pagina op rijksoverheid.nl te gaan. Nederland heeft met een groot aantal landen ...
LEES VERDER

In 2017 genoten inkomsten uit hoofde van een functie als bestuurder van een in de VS gevestigd lichaam vrijgesteld van inkomstenbelasting onder toepassing van het Landsbesluit voorkoming van dubbele belasting van 17 oktober 2022

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is ingezetene van Curaçao. Hij verricht werkzaamheden in de Verenigde Staten en heeft in 2017 een bedrag van een in de Verenigde Staten gevestigd bedrijf ‘X’ Inc. genoten. In zijn aangifte inkomstenbelasting over het onderhavige jaar heeft hij verzocht om toepassing van het penshonado-tarief van 10 percent. Daarnaast heeft hij verzocht om aftrek ...
LEES VERDER

Vergadering van de Centrale Commissie van de Staten inzake het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het belastingverdrag met Malta (Curaçao)

Afgelopen maandag 8 mei 2023 heeft de Centrale Commissie van de Staten vergaderd over het voorstel van rijkswet houdende (voluit) goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196; ...
LEES VERDER

Voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het belastingverdrag met Malta vandaag in de Centrale Commissie van de Staten (Curaçao)

Het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196; Trb. 2016, 124) wordt vandaag behandeld in een vergadering van de Centrale Commissie van de ...
LEES VERDER

Goedkeuringswet belastingverdrag met Cyprus in het Staatsblad, verdrag goedgekeurd voor het Europese deel en het Caribische deel van Nederland (Caribisch Nederland)

Op 4 mei 2023 is de Wet van 19 april 2023, houdende goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80) gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der ...
LEES VERDER

Commissie Rijksaangelegenheden, Interparlementaire Relaties en Buitenlandse Betrekkingen verzoekt de Centrale Commissie van de Staten om het goedkeuringsvoorstel van rijkswet inzake het belastingverdrag met Malta in behandeling te nemen en het verslag aan de Tweede Kamer aan te bieden opdat de Curaçaose inbreng wordt meegenomen (Curaçao)

De voorzitter van de Commissie Rijksaangelegenheden, Interparlementaire Relaties en Buitenlandse Betrekkingen (hierna: de Commissie Rijksaangelegenheden) van de Staten van Curaçao heeft de leden van de Centrale Commissie van de Staten voorgesteld om het voorstel van rijkswet houdende (kortweg) de goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen belastingverdrag tussen Curaçao en Malta in behandeling te nemen, hiervan verslag uit te brengen en dit verslag vervolgens met inachtneming van ...
LEES VERDER

Op 24 mei 2023 inbreng verslag commissie voor Financiën inzake goedkeuringswetsvoorstel belastingverdrag Curaçao – Malta (Curaçao)

De inbreng voor het verslag inzake het wetsvoorstel houdende goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen belastingverdrag tussen (kortweg) Curaçao en Malta is geagendeerd voor 24 mei 2023. Dit blijkt uit de agendering voor deze vergadering op de website van de Tweede Kamer. De procedure is dat door de verschillende fracties in de Tweede Kamer over het onderhavige goedkeuringsvoorstel inbreng ten kan worden aangeleverd bij de griffier van de commissie ...
LEES VERDER

Belastingverdrag met Cyprus goedgekeurd door Tweede Kamer, zal ook van toepassing zijn op personen die inwoner zijn van Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Op 4 april jl. heeft de Tweede Kamer het voorstel van wet tot goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (met Protocol; Trb. 2021, 80) aangenomen (zie deze pagina en deze pagina ...
LEES VERDER

Lijst van verdragen die naar verwachting in 2023 ter goedkeuring worden overgelegd aan de Staten-Generaal

Bij brief van 5 april 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer een overzicht verstrekt van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend. Een opgave van de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de parlementaire goedkeuring wordt eveneens gegeven. In dit kader is door de Minister het ...
LEES VERDER

Global Forum publishes seven new peer review reports on transparency and exchange of information on request

The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) published seven new peer review reports on transparency and exchange of information on request (EOIR), for six of its members (Albania, the Czech Republic, Mexico, Nigeria, Saint Lucia and Togo) and one non-member, which had previously been deemed of relevance to its work on EOIR (Nicaragua). This has been announced with a news release dated 28 March ...
LEES VERDER

Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer draagt voortouw behandeling goedkeuringswetsvoorstel belastingverdrag Curaçao – Malta over aan de commissie voor Financiën (Curaçao)

Bij brief d.d. 27 maart 2023 aan het Presidium van de Tweede Kamer heeft de griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken medegedeeld dat het voortouw ter zake van de behandeling van het wetsvoorstel houdende goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen belastingverdrag tussen (kortweg) Curaçao en Malta is overgedragen aan de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is oorspronkelijk in handen gesteld ...
LEES VERDER

Vijfde voortgangsbrief FATCA: nadere richtlijnen VS over de verplichting van banken om een US TIN te rapporteren van rekeninghouders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit (Nederland)

Met een brief d.d. 20 maart 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) en over de inspanningen om meer duidelijkheid te verkrijgen van de Verenigde Staten (VS) omtrent het voldoen aan de inspanningsverplichting voor banken onder de FATCA-regelgeving. Hierbij attenderen wij u op deze brief. In de brief geeft de staatssecretaris ...
LEES VERDER

Fifth Peer Review Report on Treaty Shopping: No jurisdiction has raised any concerns about Aruba or Curaçao. Steps have been taken to implement the minimum standard in the ‘tax arrangements’ between the countries of the Kingdom of the Netherlands

Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS continue to make significant progress in the implementation of the BEPS package to tackle international tax avoidance, as the OECD releases the latest peer review results assessing the actions taken by jurisdictions to prevent tax treaty shopping and other forms of treaty abuse under Action 6 of the OECD/G20 BEPS Project: the Fifth Peer Review Report on Treaty Shopping. This has been announced ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft aftrek ter voorkoming van dubbele belasting juist berekend. Het feit dat het totale bedrag aan IB hoger ligt nu een deel van de inkomsten ook in Nederland wordt belast, leidt er niet toe dat in Caribisch Nederland tot een lager bedrag dient te worden geheven

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende woonde het gehele jaar 2020 op Bonaire, één van de ‘BES eilanden’ als bedoeld in de Belastingregeling voor het land Nederland. In zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2020 heeft hij verzocht om toepassing van de regels ter voorkoming van dubbele belasting voor het door hem genoten ‘ABP-pensioen’ [een Nederlands ambtenarenpensioen]. Hij heeft deze inkomsten niet ...
LEES VERDER

Voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het belastingverdrag Curaçao-Malta met gewijzigde memorie van toelichting (Curaçao)

Vandaag, donderdag 16 maart 2023, is het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196; Trb. 2016, 124) naar de Tweede Kamer gezonden met ...
LEES VERDER

Overzicht Nederlandse verdragen op het gebied van directe belastingen per 1 januari 2023 (Nederland)

Gisteren, donderdag 9 maart 2023, is door het Nederlandse Ministerie van Financiën het (Nederlandse) verdragenoverzicht op het gebied van directe belastingen per 1 januari 2023 op rijksoverheid.nl geplaatst. Klik hier om naar de betreffende pagina op rijksoverheid.nl te gaan. In dit overzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt. Nederland heeft met een groot aantal landen ...
LEES VERDER

OECD Taxation Working Paper ‘The Design of Presumptive Tax Regimes’ published

On February 14, 2023, the OECD Taxation Working Paper ‘The Design of Presumptive Tax Regimes’ has been released. Authors of the working paper are Mariona Mas-Montserrat, Céline Colin, Eugénie Ribault and Bert Brys. Presumptive tax regimes, also known as simplified tax regimes, simplify the tax compliance process for micro and small businesses. By reducing tax compliance costs and levying lower tax rates compared to the standard tax system, these regimes ...
LEES VERDER

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on compliance and tax certainty aspects of global minimum tax

The OECD has published the public comments received on the compliance and tax certainty aspects of the Pillar Two global minimum tax. This has been announced with a news release on the website of the OECD. On 20 December 2022, as part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, ...
LEES VERDER

Onderhandelplan belastingverdragen 2023. Nederland wil onderhandelingen met Suriname voortzetten over verwerking BEPS minimumstandaarden in het belastingverdrag. Binnen het Koninkrijk wordt ingezet op afronding belastingregelingen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft vandaag, dinsdag 21 februari 2023, de ‘jaarlijke’ brief naar de Tweede Kamer gezonden inzake de stand van zaken en het behandelplan met betrekking tot de onderhandeling van belastingverdragen, meer in het bijzonder over (a) de in het afgelopen jaar (2022) gevoerde onderhandelingen en de in het afgelopen jaar ondertekende belastingverdragen, (b) het onderhandelplan voor het komende jaar (2023) en (c) een overzicht ...
LEES VERDER

Global Forum’s capacity-building activities to support tax transparency deliver impactful results

On Monday, February 13, 2023, the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes published its 2023 Global Forum Capacity Building Report. The report sheds light on the Global Forum’s capacity-building and outreach activities carried out throughout 2022 in support of the global implementation of the tax transparency standards (exchange of information on request (EOIR) and automatic exchange of financial account information (AEOI)). This has been announced ...
LEES VERDER

Luchtvaartverdrag Sint Maarten – Verenigde Arabische Emiraten treedt op 1 maart 2023 in werking, bevat ook bepalingen over douanerechten, gebruikersheffingen en andere heffingen

Het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Regering van de Verenigde Arabische Emiraten inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden (met Bijlage) (Dubai, 17 augustus 2021) (Trb. 2021, 115) zal op 1 maart 2023 in werking treden. De stilzwijgende goedkeuring van het Verdrag door de Staten-Generaal is verleend op 27 juni 2022. Dit is op 16 februari 2023 bekendgemaakt ...
LEES VERDER

Douaneverdrag met Panama ter stilzwijgende goedkeuring naar het parlement. Zal ook van toepassing zijn op de Caribische delen van het Koninkrijk

Bij brief d.d. 31 januari 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het op 28 april 2021 te Panama-Stad tot stand gekomen Verdrag inzake samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama (Trb. 2021, 72) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2022-2023, met toelichtende nota. Aan de Gouverneurs van Aruba, Curaçao en van Sint Maarten is verzocht ...
LEES VERDER

Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen: stand van zaken per 1 januari 2023 (Nederland)

Op 2 februari 2023 heeft het (Nederlandse) Ministerie van Financiën het schema inzake het Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen met de stand van zaken per 1 januari 2023 gepubliceerd op rijksoverheid.nl. In beginsel is het uitgangspunt dat dit schema elk kwartaal wordt geactualiseerd. Het MLI maakt het voor landen mogelijk op een snelle en efficiënte wijze hun belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zonder dat hiervoor ...
LEES VERDER

OECD releases manual on the handling of multilateral mutual agreement procedures and advance pricing arrangements pursuant to tax certainty agenda

In line with the Forum on Tax Administration's (FTA) tax certainty agenda, the OECD has published a Manual on the Handling of Multilateral Mutual Agreement Procedures (MAPs) and Advance Pricing Arrangements (APAs), intended to be abbreviated as the MoMA. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: It is widely acknowledged that multilateral MAPs and APAs offer greater tax certainty ...
LEES VERDER

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on the design elements of Amount B under Pillar One relating to the simplification of transfer pricing rules

The OECD has published the public comments received on the design elements of Amount B under Pillar One relating to the simplification of transfer pricing rules. This has been announced with a news release on the website of the OECD. On 8 December 2022, as part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the ...
LEES VERDER

OECD releases technical guidance for implementation of the global minimum tax

The OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released technical guidance to assist governments with implementation of the landmark reform to the international tax system, which will ensure multinational enterprises (MNEs) will be subject to a 15% effective minimum tax rate. This has been announced yesterday with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: The Agreed Administrative Guidance for the Pillar Two GloBE Rules will ensure co-ordinated ...
LEES VERDER