Belastingverdrag tussen Curaçao en Suriname wordt 1 juli aanstaande getekend

De Minister van Financiën van Curaçao heeft bekendgemaakt dat het belastingverdrag met Suriname op 1 juli 2024 zal worden getekend, in het Marriott hotel. Zo staat in een post op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania: “Dia 1 juli MinFin ta firma na Marriott e tratado fiskal ku Sürnam”. Eerder werd al bekend dat de landen op donderdag 4 april 2024 te Paramaribo overeenstemming hebben bereikt over de tekst van ...

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 april 2024

Bij brief d.d. 16 april 2024 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het overzicht van ontwerpverdragen waarover thans wordt onderhandeld (verdragen in voorbereiding, met peildatum 1 april 2024) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze lijst bevat onder andere – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde fiscale inlichtingenverdragen, belastingverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische landen ...

Lijst van verdragen die naar verwachting in 2024 ter goedkeuring worden overgelegd aan de Staten-Generaal: onder andere het belastingverdrag met San Marino ten behoeve van Curaçao en het douaneverdrag met Ecuador

Bij brief van 5 april 2024 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer een overzicht verstrekt van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend. Een opgave van de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de parlementaire goedkeuring wordt eveneens gegeven. In dit kader is door de Minister het ...

Suriname en Curaçao bereiken overeenstemming over tekst belastingverdrag

Suriname en Curaçao hebben op donderdag 4 april 2024 te Paramaribo overeenstemming bereikt over de tekst van een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting. Dit is bekendgemaakt met een persbericht dat is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van Javier Silvania, de Minister van Financiën van Curaçao. [Later toegevoegd: Op 5 april 2024 is hierover ook een nieuwsbericht verschenen in De Boodschap (zie hierna).] Namens de Minister van Financiën van Curaçao ...

Belastingverdrag met Bangladesh in het Tractatenblad. Het zal gelden voor zowel ‘Europees Nederland’ als voor ‘Caribisch Nederland’ (BES) en bevat geen bepaling voor territoriale uitbreiding naar de Caribische landen van het Koninkrijk (Nederland)

Op 26 maart 2024 is het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (Dhaka, 12 maart 2024) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2024, no. 45 (Trb. 2024, 45); Met dit nieuwsbericht op rijksoverheid.nl werd op 12 maart jl. al ...

Wijziging Regeling aanwijzing rechtsgebieden Common Reporting Standard in de Staatscourant (Nederland)

Op 21 maart 2024 is de Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 7 maart 2024, nr. 2024-00000192808, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling aanwijzing rechtsgebieden Common Reporting Standard gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2024, nr. 8279 (Stcrt. 2024, 8279). [Later toegevoegd:] LET OP: zie de RECTIFICATIE van de Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 7 maart 2024, nr. 2024-00000192808, tot ...

Nederland en Bangladesh ondertekenen nieuw belastingverdrag (Nederland)

Op 12 maart jl. hebben staatssecretaris Van Rij en minister Abdul Hassan Mahmood Ali  van Bangladesh in Dhaka een nieuw belastingverdrag ondertekend. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Dit belastingverdrag voorkomt dubbele belastingheffing en draagt bij aan de economische belangen van beide landen, aldus het nieuwsbericht. Uit het nieuwsbericht kan nog niet worden afgeleid of het nieuwe belastingverdrag ook zal gelden voor Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en ...

Nederland onderhandelt in 2024 met 13 landen over belastingverdragen (Nederland)

Nederland onderhandelt dit jaar met een aantal landen over (nieuwe) belastingverdragen. Er worden dit jaar onderhandelingen met 13 landen gestart of voortgezet. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. [Later toegevoegd: De staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamer.] Verder uit het nieuwsbericht op rijksoverheid.nl: Nederland sluit belastingverdragen met andere landen om de economische relaties te versterken. Met belastingverdragen wordt voorkomen ...

Implementatiebesluit Richtlijn openbaarmaking winstbelasting in het Staatsblad (Nederland)

Vandaag, vrijdag 1 maart 2024, is het Besluit van 14 februari 2024, houdende regels ter implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2101 van het Europees Parlement en van de Raad van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (PbEU 2021, L 429) (Implementatiebesluit Richtlijn openbaarmaking winstbelasting), gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2024, ...

Verenigde Arabische Emiraten willen met Suriname praten over een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting (Suriname)

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) willen met Suriname praten over, onder andere, een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting. Zo staat in een nieuwsbericht in De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Internationale Samenwerking (BIBIS) laat doorschemeren dat deze zaken al in voorbereiding zijn. In dit kader verwijzen wij (red. CFN) naar mededelingen in januari jl. in de nota ...

Wijziging Landsbesluit uitvoering internationale bijstandsverlening in het Publicatieblad. Verdere implementatie van CRS, aanpassingen om aan de standaard m.b.t. automatische uitwisseling van informatie (AEOI) te voldoen (Curaçao)

Op maandag 26 februari 2024 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 22ste februari 2024 tot wijziging van het Landsbesluit uitvoering internationale bijstandsverlening (P.B. 2015 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2018 no. 9) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 23 (P.B. 2024 no. 23). Overwegingen In de overwegingen bij het landsbesluit wordt aangegeven dat het land Curaçao, als Internationaal Financieel Centrum, op ...

Grote multinationals moeten winstbelasting openbaar maken (Nederland)

De Nederlandse ministerraad heeft ingestemd met het besluit dat een Europese Richtlijn implementeert inhoudende dat grote multinationals voortaan jaarlijks openbaar moeten maken hoeveel winstbelasting zij wereldwijd betalen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De Europese richtlijn maakt deel uit van Europees beleid om belastingontwijking te bestrijden. Het gaat om multinationals, die dus in meerdere landen gevestigd zijn, en een netto-omzet hebben van meer dan € 750 miljoen. Het ...

Antwoorden staatssecretaris op vragen inzake het bericht ‘Amerikaanse multinationals ontwijken Nederlandse bijheffing minimumbelasting’ (Nederland)

Op 5 februari 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer de beantwoording doen toekomen van de op 12 januari 2024 door het Tweede Kamerlid Van Eijk ingezonden vragen inzake het bericht ‘Amerikaanse multinationals ontwijken Nederlandse bijheffing minimumbelasting’. Het bedoelde bericht is op 11 januari 2024 verschenen op nos.nl (klik hier om naar dat bericht op nos.nl te gaan). De staatssecretaris heeft de vragen als ...

Updated list CRS reportable jurisdictions (Curaçao)

Onlangs is de ‘Updated CRS gepubliceerde lijst reportable jurisdictions 2024 (RY2023)’ gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao. Hierbij attenderen wij u op deze publicatie. CFN-artikelnummer 20240209-12 BRONDOCUMENT (link naar overzichtspagina op website van het Ministerie van Financiën van Curaçao met betrekking tot de ‘Updated CRS gepubliceerde lijst reportable jurisdictions 2024 (RY2023)’) BRONDOCUMENT (pdf van de ‘Updated CRS gepubliceerde lijst reportable jurisdictions 2024 (RY2023)’, zoals op ...

Amended Guidance FATCA/CRS with technical explanatory notes to the CUR IGA and the CRS regulations (Curaçao)

Onlangs is de ‘Amended Guidance FATCA/CRS with technical explanatory notes to the CUR IGA and the CRS regulations’ gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao. Hierbij attenderen wij u op deze publicatie. CFN-artikelnummer 20240209-11 BRONDOCUMENT (link naar overzichtspagina op website van het Ministerie van Financiën van Curaçao met betrekking tot de ‘Amended Guidance FATCA/CRS’) BRONDOCUMENT (pdf van de ‘Amended Guidance FATCA/CRS’, zoals op 7 februari 2024 ...

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 januari 2024

Bij brief d.d. 18 januari 2024 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het overzicht van ontwerpverdragen waarover thans wordt onderhandeld (verdragen in voorbereiding, met peildatum 1 januari 2024) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze lijst bevat onder andere – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde fiscale inlichtingenverdragen, belastingverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische landen ...

Inspecteur heeft de Nederlandse AOW en het uit Nederland ontvangen particuliere pensioen terecht in de heffing van Curaçaose inkomstenbelasting betrokken en de belastingvermindering met toepassing van de vrijstellingsmethode respectievelijk de verrekeningsmethode van de BRNC juist berekend. De inkomsten moeten ook worden begrepen in het premie-inkomen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, woonachtig in Curaçao, heeft in het onderhavige jaar 2018 onder meer een AOW-uitkering van de SVB in Nederland en een pensioenuitkering uit het Pensioenfonds Zorg & Welzijn in Nederland (hierna: het pensioen) genoten. Uit de jaaropgave 2018 van het Pensioenfonds blijkt dat ter zake van de pensioenuitkering een bedrag aan loonbelasting is ingehouden. Ter zake van de ...

Wet minimumbelasting 2024 in het Staatsblad (Nederland)

Vandaag, woensdag 27 december 2023, is de Wet van 20 december 2023 tot invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (PbEU 2022, L 328/1) (Wet ...

Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging inzake goedkeuringswetsvoorstel belastingverdrag met Malta (Curaçao)

Bij brief d.d. 22 december 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Valletta, 18 november 2015) (Trb. 2015, 196 ...

Actualisering besluit over de uitleg van het begrip werkgever bij toepassing van door Nederland gesloten belastingverdragen in de Staatscourant (Nederland)

Op 21 december 2023 is het Besluit van 15 december 2023, nr. 2023-24021, van de (Nederlandse) staatssecretaris van Financiën uitleg begrip werkgever bij toepassing van door Nederland gesloten belastingverdragen gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 31181 (Stcrt. 2023, 31181). Dit besluit is een actualisering van het Besluit van 12 januari 2010, nr. DGB2010/267M ( Stcrt. 2010, 788). In dit besluit is beleid geformuleerd over ...

Wet minimumbelasting 2024 aangenomen door de Eerste Kamer (Nederland)

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer het (gewijzigd) wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Vóór stemden de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie en 50PLUS. De fracties van FVD, JA21 en BBB stemde tegen. ACHTERGROND Het (initiële) voorstel van wet houdende, voluit, invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 ...

Nota naar aanleiding van het verslag (EK) inzake het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Nederland)

Op vrijdag 17 november jl. werd de nota naar aanleiding van het verslag van de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer inzake het (gewijzigd) wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 aangeboden aan de Eerste Kamer. Hierbij attenderen wij u op deze nota naar aanleiding van het verslag. De inbreng voor het tweede verslag is voorzien voor 28 november 2023. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel is ...

Raad van Ministers akkoord met voorstel reactie aan de Staten over goedkeuringswetsvoorstel belastingverdrag met Malta (Curaçao)

De Raad van Ministers van Curaçao heeft ingestemd met de inhoud van een voorstel d.d. 24 oktober 2023 van de Minister van Financiën voor een document waarin gereageerd wordt op de opmerkingen van de Staten van Curaçao over het goedkeuringswetsvoorstel inzake het belastingverdrag met Malta ten behoeve van Curaçao. Zo blijkt uit de besluitenlijst van de vergadering van de Raad van Ministers van Curaçao van 1 november 2023. Volgens de ...

Belastingverdrag met Andorra in het Tractatenblad: alleen ten behoeve van het Europese deel van Nederland, maar met mogelijkheid van uitbreiding tot Caribische delen van het Koninkrijk (Nederland)

Op 31 oktober 2023 is het op 12 oktober 2023 te Marrakesh getekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Andorra tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (met Protocol) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 128 (Trb. 2023, 128). Voor wat ...

Reacties NOB op wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (‘Pijler 2’) (Nederland)

Op 20 oktober 2023 heeft de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) haar reactie op de nota van wijziging bij wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 gepubliceerd. Eerder gaf de NOB ook al reactie op het initieel ingediende wetsvoorstel en op de nota naar aanleiding van het verslag. Klik hier om naar de reacties op de website van de NOB te gaan. Hierbij attenderen wij u op de reacties van de NOB, zonder ...

Nederlandse Ministerie van Financiën publiceert bijgewerkt document met veelgestelde vragen en antwoorden over ‘toeval-Amerikanen’ onder FATCA (Nederland)

Op 20 oktober 2023 is het bijgewerkte document (versie oktober 2023) van het Nederlandse Ministerie van Financiën met vragen en antwoorden op veelgestelde vragen over ‘toeval-Amerikanen’ onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) gepubliceerd op rijksoverheid.nl. Hierbij attenderen wij u op dit document, zonder verdere samenvatting of toelichting. Voor meer informatie verwijzen wij naar het document zelf. CFN-artikelnummer 20231027-20 BRONDOCUMENT (link naar de overzichtspagina op rijksoverheid.nl m.b.t. de veelgestelde ...

Luchtvaartverdrag Sint Maarten – Koeweit stilzwijgend goedgekeurd en in werking getreden. Verdrag bevat bepalingen over gebruikersheffingen, douanerechten en andere heffingen

Op 6 maart 2023 is door de Staten-Generaal de stilzwijgende toestemming verleend van het Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Staat Koeweit (met Bijlage) (Koeweit, 19 september 2022) (Trb. 2022, 95). De bepalingen van het Verdrag, met Bijlage, zijn ingevolge artikel 24 van het Verdrag op 1 mei 2023 in werking getreden. Dit is op 16 oktober 2023 bekendgemaakt in het ...

Douaneverdrag tussen Nederland en Ecuador in het Tractatenblad: zal van toepassing zijn op het gehele Koninkrijk

Vandaag, vrijdag 20 oktober 2023, is het op donderdag 19 oktober 2023 te Quito, Ecuador, getekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ecuador inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (met Bijlage) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 125 (Trb. 2023, 125). Hierover is vanochtend ook een nieuwsbericht geplaatst op rijksoverheid.nl. Het Verdrag moet een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van ...

Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen: stand van zaken per 1 oktober 2023 (Nederland)

Op 16 oktober 2023 heeft het (Nederlandse) Ministerie van Financiën het schema inzake het Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen met de stand van zaken per 1 oktober 2023 gepubliceerd op rijksoverheid.nl. In beginsel is het uitgangspunt dat dit schema elk kwartaal wordt geactualiseerd. Het MLI maakt het voor landen mogelijk op een snelle en efficiënte wijze hun belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zonder dat hiervoor ...

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 oktober 2023

Bij brief d.d. 6 oktober 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het overzicht van ontwerpverdragen waarover thans wordt onderhandeld (verdragen in voorbereiding, met peildatum 1 oktober 2023) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze lijst bevat onder andere – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde fiscale inlichtingenverdragen, belastingverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische landen ...