Grote multinationals moeten winstbelasting openbaar maken (Nederland)

De Nederlandse ministerraad heeft ingestemd met het besluit dat een Europese Richtlijn implementeert inhoudende dat grote multinationals voortaan jaarlijks openbaar moeten maken hoeveel winstbelasting zij wereldwijd betalen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. De Europese richtlijn maakt deel uit van Europees beleid om belastingontwijking te bestrijden. Het gaat om multinationals, die dus in meerdere landen gevestigd zijn, en een netto-omzet hebben van meer dan € 750 miljoen. Het ...

Antwoorden staatssecretaris op vragen inzake het bericht ‘Amerikaanse multinationals ontwijken Nederlandse bijheffing minimumbelasting’ (Nederland)

Op 5 februari 2024 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer de beantwoording doen toekomen van de op 12 januari 2024 door het Tweede Kamerlid Van Eijk ingezonden vragen inzake het bericht ‘Amerikaanse multinationals ontwijken Nederlandse bijheffing minimumbelasting’. Het bedoelde bericht is op 11 januari 2024 verschenen op nos.nl (klik hier om naar dat bericht op nos.nl te gaan). De staatssecretaris heeft de vragen als ...

Updated list CRS reportable jurisdictions (Curaçao)

Onlangs is de ‘Updated CRS gepubliceerde lijst reportable jurisdictions 2024 (RY2023)’ gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao. Hierbij attenderen wij u op deze publicatie. CFN-artikelnummer 20240209-12 BRONDOCUMENT (link naar overzichtspagina op website van het Ministerie van Financiën van Curaçao met betrekking tot de ‘Updated CRS gepubliceerde lijst reportable jurisdictions 2024 (RY2023)’) BRONDOCUMENT (pdf van de ‘Updated CRS gepubliceerde lijst reportable jurisdictions 2024 (RY2023)’, zoals op ...

Amended Guidance FATCA/CRS with technical explanatory notes to the CUR IGA and the CRS regulations (Curaçao)

Onlangs is de ‘Amended Guidance FATCA/CRS with technical explanatory notes to the CUR IGA and the CRS regulations’ gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao. Hierbij attenderen wij u op deze publicatie. CFN-artikelnummer 20240209-11 BRONDOCUMENT (link naar overzichtspagina op website van het Ministerie van Financiën van Curaçao met betrekking tot de ‘Amended Guidance FATCA/CRS’) BRONDOCUMENT (pdf van de ‘Amended Guidance FATCA/CRS’, zoals op 7 februari 2024 ...

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 januari 2024

Bij brief d.d. 18 januari 2024 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het overzicht van ontwerpverdragen waarover thans wordt onderhandeld (verdragen in voorbereiding, met peildatum 1 januari 2024) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze lijst bevat onder andere – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde fiscale inlichtingenverdragen, belastingverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische landen ...

Inspecteur heeft de Nederlandse AOW en het uit Nederland ontvangen particuliere pensioen terecht in de heffing van Curaçaose inkomstenbelasting betrokken en de belastingvermindering met toepassing van de vrijstellingsmethode respectievelijk de verrekeningsmethode van de BRNC juist berekend. De inkomsten moeten ook worden begrepen in het premie-inkomen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, woonachtig in Curaçao, heeft in het onderhavige jaar 2018 onder meer een AOW-uitkering van de SVB in Nederland en een pensioenuitkering uit het Pensioenfonds Zorg & Welzijn in Nederland (hierna: het pensioen) genoten. Uit de jaaropgave 2018 van het Pensioenfonds blijkt dat ter zake van de pensioenuitkering een bedrag aan loonbelasting is ingehouden. Ter zake van de ...

Wet minimumbelasting 2024 in het Staatsblad (Nederland)

Vandaag, woensdag 27 december 2023, is de Wet van 20 december 2023 tot invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (PbEU 2022, L 328/1) (Wet ...

Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging inzake goedkeuringswetsvoorstel belastingverdrag met Malta (Curaçao)

Bij brief d.d. 22 december 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Valletta, 18 november 2015) (Trb. 2015, 196 ...

Actualisering besluit over de uitleg van het begrip werkgever bij toepassing van door Nederland gesloten belastingverdragen in de Staatscourant (Nederland)

Op 21 december 2023 is het Besluit van 15 december 2023, nr. 2023-24021, van de (Nederlandse) staatssecretaris van Financiën uitleg begrip werkgever bij toepassing van door Nederland gesloten belastingverdragen gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 31181 (Stcrt. 2023, 31181). Dit besluit is een actualisering van het Besluit van 12 januari 2010, nr. DGB2010/267M ( Stcrt. 2010, 788). In dit besluit is beleid geformuleerd over ...

Wet minimumbelasting 2024 aangenomen door de Eerste Kamer (Nederland)

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer het (gewijzigd) wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Vóór stemden de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie en 50PLUS. De fracties van FVD, JA21 en BBB stemde tegen. ACHTERGROND Het (initiële) voorstel van wet houdende, voluit, invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 ...

Nota naar aanleiding van het verslag (EK) inzake het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Nederland)

Op vrijdag 17 november jl. werd de nota naar aanleiding van het verslag van de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer inzake het (gewijzigd) wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 aangeboden aan de Eerste Kamer. Hierbij attenderen wij u op deze nota naar aanleiding van het verslag. De inbreng voor het tweede verslag is voorzien voor 28 november 2023. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel is ...

Raad van Ministers akkoord met voorstel reactie aan de Staten over goedkeuringswetsvoorstel belastingverdrag met Malta (Curaçao)

De Raad van Ministers van Curaçao heeft ingestemd met de inhoud van een voorstel d.d. 24 oktober 2023 van de Minister van Financiën voor een document waarin gereageerd wordt op de opmerkingen van de Staten van Curaçao over het goedkeuringswetsvoorstel inzake het belastingverdrag met Malta ten behoeve van Curaçao. Zo blijkt uit de besluitenlijst van de vergadering van de Raad van Ministers van Curaçao van 1 november 2023. Volgens de ...

Belastingverdrag met Andorra in het Tractatenblad: alleen ten behoeve van het Europese deel van Nederland, maar met mogelijkheid van uitbreiding tot Caribische delen van het Koninkrijk (Nederland)

Op 31 oktober 2023 is het op 12 oktober 2023 te Marrakesh getekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Andorra tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (met Protocol) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 128 (Trb. 2023, 128). Voor wat ...

Reacties NOB op wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (‘Pijler 2’) (Nederland)

Op 20 oktober 2023 heeft de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) haar reactie op de nota van wijziging bij wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 gepubliceerd. Eerder gaf de NOB ook al reactie op het initieel ingediende wetsvoorstel en op de nota naar aanleiding van het verslag. Klik hier om naar de reacties op de website van de NOB te gaan. Hierbij attenderen wij u op de reacties van de NOB, zonder ...

Nederlandse Ministerie van Financiën publiceert bijgewerkt document met veelgestelde vragen en antwoorden over ‘toeval-Amerikanen’ onder FATCA (Nederland)

Op 20 oktober 2023 is het bijgewerkte document (versie oktober 2023) van het Nederlandse Ministerie van Financiën met vragen en antwoorden op veelgestelde vragen over ‘toeval-Amerikanen’ onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) gepubliceerd op rijksoverheid.nl. Hierbij attenderen wij u op dit document, zonder verdere samenvatting of toelichting. Voor meer informatie verwijzen wij naar het document zelf. CFN-artikelnummer 20231027-20 BRONDOCUMENT (link naar de overzichtspagina op rijksoverheid.nl m.b.t. de veelgestelde ...

Luchtvaartverdrag Sint Maarten – Koeweit stilzwijgend goedgekeurd en in werking getreden. Verdrag bevat bepalingen over gebruikersheffingen, douanerechten en andere heffingen

Op 6 maart 2023 is door de Staten-Generaal de stilzwijgende toestemming verleend van het Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Staat Koeweit (met Bijlage) (Koeweit, 19 september 2022) (Trb. 2022, 95). De bepalingen van het Verdrag, met Bijlage, zijn ingevolge artikel 24 van het Verdrag op 1 mei 2023 in werking getreden. Dit is op 16 oktober 2023 bekendgemaakt in het ...

Douaneverdrag tussen Nederland en Ecuador in het Tractatenblad: zal van toepassing zijn op het gehele Koninkrijk

Vandaag, vrijdag 20 oktober 2023, is het op donderdag 19 oktober 2023 te Quito, Ecuador, getekende Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ecuador inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (met Bijlage) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 125 (Trb. 2023, 125). Hierover is vanochtend ook een nieuwsbericht geplaatst op rijksoverheid.nl. Het Verdrag moet een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van ...

Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen: stand van zaken per 1 oktober 2023 (Nederland)

Op 16 oktober 2023 heeft het (Nederlandse) Ministerie van Financiën het schema inzake het Multilateraal Instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen met de stand van zaken per 1 oktober 2023 gepubliceerd op rijksoverheid.nl. In beginsel is het uitgangspunt dat dit schema elk kwartaal wordt geactualiseerd. Het MLI maakt het voor landen mogelijk op een snelle en efficiënte wijze hun belastingverdragen aan te passen om belastingontwijking tegen te gaan, zonder dat hiervoor ...

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 oktober 2023

Bij brief d.d. 6 oktober 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het overzicht van ontwerpverdragen waarover thans wordt onderhandeld (verdragen in voorbereiding, met peildatum 1 oktober 2023) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze lijst bevat onder andere – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde fiscale inlichtingenverdragen, belastingverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische landen ...

Nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (‘Pijler 2’) aangeboden aan de Tweede Kamer (Nederland)

Op 13 oktober 2023 is een nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Wet Minimumbelasting 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze nota van wijziging strekt tot het wettelijk verankeren van een aantal andere onderdelen van de administratieve richtsnoeren van februari 2023 in het wetsvoorstel. Deze onderdelen betreffen de definitie van kwalificerend belang, de belastinglatenties met betrekking tot het verkrijgen van een recht op verrekening van belasting en de verrekening van ...

Verslag werkbezoek staatssecretaris van financiën aan de VS: onder andere over FATCA en over de herziening van het internationale belastingsysteem (Pijler 1 en 2) (Nederland)

In een brief d.d 2 oktober 2023 aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst), Marnix van Rij, verslag uitgebracht van zijn werkbezoek aan de Verenigde Staten van 10 tot en met 15 september 2023. De staatssecretaris heeft een bezoek gebracht aan Washington, New York en Houston. In Washington heeft de staatssecretaris gesproken met onderdelen van de overheid: het Amerikaanse ministerie van financiën (“Treasury”), medewerkers van ...

Voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het belastingverdrag met Malta door Tweede Kamer niet controversieel verklaard, kan derhalve in beginsel verder worden behandeld tijdens demissionaire status Nederlandse kabinet (Curaçao)

Het voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; Valletta, 18 november 2015 (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124) (36321-(R2181)) is tijdens de extra procedurevergadering van woensdag 6 ...

Wijziging Landsbesluit voorkoming van dubbele belasting in voorbereiding (Curaçao)

Momenteel wordt gewerkt aan een wijziging van het Landsbesluit voorkoming van dubbele belasting (P.B. 2022 no. 113). Dit kan worden afgeleid uit een post op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. Bij die post plaatst de Minister een kopie van zijn brief aan de voorzitter van de Vereniging van Antilliaanse Belastingadviseurs (VAB) waarbij een concept-landsbesluit tot wijziging van het Landsbesluit voorkoming van dubbele belasting ‘ter fine van advies’ ...

Kamerbrief over de uitkomst van de vergadering van het Inclusive Framework van 10-12 juli over de herziening van het internationale belastingsysteem (Nederland)

Bij brief d.d. 4 september 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomst van de vergadering van het Inclusive Framework van 10-12 juli over de herziening van het internationale belastingsysteem. In het OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) georganiseerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is de afgelopen jaren intensief gewerkt aan de herziening van het internationale belastingsysteem. In ...

Hof bevestigt uitspraak Rechtbank dat de door de inwoner van Nederland genoten Curaçaose AOV onder het inkomen voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw valt. Tussen Nederland en Curaçao is geen socialezekerheidsverdrag gesloten, de bijdrage is geen belasting als bedoeld in de BRK of het Besluit tvdb en ook het Statuut bevat geen regels over de verdeling van de bevoegdheid om sociale verzekeringspremies te mogen heffen

Samenvatting zaak In deze Nederandse zaak met betrekking tot een aan een belanghebbende opgelegde aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2018 (hierna: Zvw) is het volgende aan de orde (kort samengevat). Belanghebbende heeft de Nederlandse nationaliteit, woonde gedurende geheel 2018 in Nederland en heeft in 2018 een uitkering krachtens de Algemene Ouderdomsverzekering van Curaçao (hierna: AOV-uitkering) ontvangen. In zijn (Nederlands) aangifte IB/PVV 2018 heeft hij deze uitkering opgegeven als buitenlands inkomen uit ...

Overzicht Nederlandse verdragen op het gebied van directe belastingen per 1 juli 2023 (Nederland)

Op dinsdag 11 juli 2023 is door het Nederlandse Ministerie van Financiën het (Nederlandse) verdragenoverzicht op het gebied van directe belastingen per 1 juli 2023 gepubliceerd op rijksoverheid.nl. In dit overzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt. Klik hier om naar de betreffende pagina op rijksoverheid.nl te gaan. Nederland heeft met een groot aantal landen ...

Overzicht van ontwerpverdragen (verdragen in voorbereiding), peildatum 1 juli 2023

Bij brief d.d. 5 juli 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het overzicht van ontwerpverdragen waarover thans wordt onderhandeld (verdragen in voorbereiding), met peildatum 1 juli 2023, aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze lijst bevat onder andere – naast onder meer investeringsverdragen en luchtvaartverdragen – een aantal in onderhandeling zijnde fiscale inlichtingenverdragen, belastingverdragen en verdragen tot wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken ten behoeve van één of meer Caribische landen ...

Besluit toepassing voorschriften internationaal belastingrecht in de winstsfeer in de Staatscourant. Onder meer inzake toepassing tijdelijke regeling artikel 30 Belastingregeling Nederland Curaçao bij deelnemingsdividenden als bedoeld in artikel 10, achtste lid (Nederland)

Op 28 juni 2023 is het Besluit van 16 juni 2023, nr. 2023-11648, van de Staatssecretaris van Financiën (Besluit toepassing voorschriften internationaal belastingrecht in de winstsfeer) gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 17534 (Stcrt. 2023, 17534). Dit besluit bevat de uitleg van de staatssecretaris van voorschriften die zijn opgenomen in belastingverdragen, het besluit voorkoming dubbele belasting 2001 en bepaalde artikelen in de Nederlandse heffingswetten ...

Nieuwe belastingverdrag met België in het Tractatenblad, zal alleen gelden voor het Europese deel van Nederland (Nederland)

Op 30 juni 2023 is het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (met Protocollen) (Brussel, 21 juni 2023), gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, no. 77 (Trb. 2023, 77). Dit (nieuwe) verdrag vervangt het huidige belastingverdrag met België uit ...

Douaneverdrag met Panama in werking getreden, verdrag geldt voor het gehele Koninkrijk

Het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Panama-Stad, 28 april 2021) (Trb. 2021, 72) is op 1 juni 2023 in werking getreden. Dit is op 30 juni 2023 bekendgemaakt in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, no. 78 (Trb. 2023, 78). Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de bepalingen van het Verdrag voor het gehele Koninkrijk ...