Ontwerplandsverordening openstelling huwelijk – tevens enkele voorstellen tot wijzigingen in de IB, de OV en de AOV bevattende – niet door de Staten: stemmen staken ook in tweede stemronde (Aruba)

De (initiatief)ontwerplandsverordening houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba en een aantal landsverordeningen in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en de reeds opgeheven handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen voor het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (Landsverordening openstelling huwelijk) (2022-2023-1000) is afgelopen woensdag 19 juni door de Staten van Aruba formeel bezien ‘afgewezen’. De ontwerplandsverordening werd reeds op 8 mei 2024 door de Staten in ...

Ontwerplandsverordening met regelgeving ten aanzien van ‘vacation rentals’ binnenkort naar de Staten (Aruba)

Het is de verwachting dat de ontwerplandsverordening met regelgeving ten aanzien van ‘vacation rentals’ (verhuur van vakantiewoningen, in de praktijk ook wel aangeduid als ‘other accomodations’) binnenkort aan de Staten zal kunnen worden aangeboden. Dit heeft Minister Oduber bekendgemaakt, zo staat in een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van maandag 10 juni 2024. De beoogde regelgeving zal voorzien in de volgende maatregelen (aldus het artikel in de IslaOnline): Het ...

Uiterlijk 1 juli 2024 motorrijtuigbelasting tweede helft 2024 betalen en niet meer in gebruik zijnde nummerplaten inleveren (Aruba)

Het Departamento di Impuesto (DIMP) heeft bekendgemaakt dat 1 juli 2024 de uiterste datum is voor het tijdig betalen van de motorrijtuigbelasting voor de tweede helft van het jaar 2024. Dit geldt voor degenen die de motorrijtuigbelasting over de eerste helft van 2024 reeds hebben betaald. Zo staat in een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst en in een nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid ...

Jaaropgaven AOV/AWW 2023 door SVb per e-mail naar de pensioengerechtigden verzonden, maar per post naar degenen van wie het e-mailadres niet bekend is (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (Svb) van Aruba heeft bekendgemaakt dat de jaaropgaven inzake het gedurende 2023 genoten AOV/AWW-pensioen per e-mail aan de pensioengerechtigden zijn toegezonden. Degenen van wie het e-mailadres bij de SVb niet bekend is, zullen de jaaropgaven via Post Aruba ontvangen op hun huisadres. Pensioengerechtigden die toegang hebben tot het online portaal “MiPensioen” kunnen de jaaropgave vanaf het portaal afdrukken. Aldus een nieuwsbericht (PAP) op de website van de ...

Landsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie in het Afkondigingsblad: sustainability fee, precariovrijstelling en invoerrechtenvrijstellingen (Aruba)

Op 13 juni 2024 is de Landsverordening van 5 juni 2024 houdende voorzieningen ten behoeve van de overdracht van de drie rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Land te Bubali, Parkietenbos en Zeewijk, de rioolstelsels van het Land, de vuilverbrandingsinstallatie te Parkietenbos, alsmede alle daarmee samenhangende toebehoren, aan de naamloze vennootschap Aruba Wastewater Sustainable Solutions N.V. (Landsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie), uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2024, no. 23 (AB 2024 ...

Uiterlijk 31 juli online aangifte winstbelasting 2023 indienen (Aruba)

De uiterste datum voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting over het jaar 2023 en de betaling van de daarop verschuldigde belasting is, op verzoek van de vereniging van belastingadviseurs, door het Departamento di Impuesto (DIMP) gesteld op 31 juli 2024 (was initieel 1 juli). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van DIMP: “Dia 31 di juli proximo ta e ultimo dia cu por entrega e ...

Aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2023 zijn onderweg (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto) heeft bekendgemaakt dat de aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2023 onderweg zijn naar de belastingplichtigen. Zoals gebruikelijk worden de aangiftebiljetten weer per post toegezonden. Zo blijkt uit een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst en uit een nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid. De aangiftebiljetten hebben als officiële uitreikingsdatum 9 augustus 2024. Rekening houdend met de wettelijke aangiftetermijn ...

Uitvoeringsrapportage vierde kwartaal 2023 van Aruba: belastingcijfers uitgelicht (Aruba)

Deze week is de uitvoeringsrapportage vierde kwartaal 2023 van het Land Aruba gepubliceerd op de algemene website van de overheid van Aruba. Hierover is op die website ook een nieuwsbericht verschenen. De uitvoeringsrapportage geeft een overzicht van de realisatie van de landsbegroting 2023 en bevat informatie over onder andere de schuld van Aruba, het gevoerde financiële beleid, betalingen voor projecten uitgevoerd met het financiële instrument van Publiek-Private Samenwerking (PPS), de ...

Begrotingswijziging 2024 aangeboden aan de Staten: belastingcijfers uitgelicht (Aruba)

Op 3 juni 2024 is de ontwerplandsverordening tot wijziging van Landsverordening van 20 december 2023 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2024, de Landsverordening van 19 januari 2024 tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2024, de Landsverordening van 19 januari 2024 tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2024, de ...

Uitvoeringsagenda eerste kwartaal 2024 landspakket Aruba aangeboden aan de Tweede Kamer (Aruba)

Bij brief van 5 juni 2024 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de eerste uitvoeringsrapportage 2024 Landspakket Aruba aangeboden aan de Tweede Kamer. De uitvoeringsrapportage is ook geplaatst op de website van de Tijdelijke werkorganisatie (TWO). Deze eerste uitvoeringsrapportage van 2024 beschrijft de uitvoering van het landspakket Aruba gedurende de periode 1 januari tot en met 31 maart 2024. Specifiek wordt daarin een update gegeven over de voortgang ...

Belanghebbende heeft zich bij vertrek uit Aruba niet uitgeschreven uit het bevolkingsregister waardoor hij ingezetene – en derhalve verzekerd en premieplichtig – is gebleven voor de AOV/AWW. Ook niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij elders verplicht verzekerd en premieplichtig was (in welk geval een uitzondering op de hoofdregel zou hebben gegolden)

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende stond van 30 juni 1974 tot 8 april 2019 ingeschreven in het bevolkingsregister te Aruba. Hij is in april 2014 vertrokken naar de Verenigde Staten om aldaar te wonen en te gaan werken. Hij heeft zich bij vertrek uit Aruba niet uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Aruba. Dit heeft hij later – in het jaar 2019 – ...

Naheffingsaanslagen winstbelasting vernietigd, omdat op het moment van oplegging de verschuldigde belasting op aangifte volledig was betaald. Gerecht matigt de verzuimboetes gelet op hoogte in verhouding tot het bedrag van de niet tijdig betaalde winstbelasting, de omstandigheid dat de betaling slechts één dag te laat heeft plaatsgevonden en (verder) gezien de duur van de procedure

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 16 april 2018 de voorlopige aangifte winstbelasting 2016 ingediend en heeft op diezelfde dag het daarop verschuldigde belastingbedrag betaald. Ook heeft belanghebbende op die dag de definitieve aangifte winstbelasting 2016 ingediend naar een verschuldigde winstbelasting van Afl. 0. Op 1 juni 2018 heeft belanghebbende de voorlopige aangifte winstbelasting 2017 ingediend en het daarop verschuldigde belastingbedrag ...

Staande wijziging betreffende de OLV overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie: wijzigingen inzake de sustainability fee en de invoerrechtenvrijstelling (Aruba)

De ontwerplandsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie is gisteren, donderdag 30 mei 2024, door de Staten van Aruba aangenomen met 11 stemmen vóór en 7 stemmen tégen. Klik hier om naar de video van de vergadering op de website van de Staten te gaan. Staande de openbare vergadering is nog een tweetal wijzigingen aangebracht in het ontwerp [later toegevoegd:] en is bovendien een amendement aangenomen. Het betreft de volgende wijzigingen: Een ...

Nota van wijziging betreffende de OLV overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie: tóch sustainability fee, géén verhoging van de bijzondere belasting verblijf (Aruba)

De ontwerplandsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie staat vandaag, donderdag 30 mei 2024, geagendeerd voor behandeling in een openbare vergadering van de Staten van Aruba, zo blijkt uit de oproep op de website van de Staten. De vergadering begint om 9 uur ’s ochtends. De – voluit – ontwerplandsverordening houdende voorzieningen ten behoeve van de overdracht van de drie rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Land te Bubali, Parkietenbos en Zeewijk, de rioolstelsels van ...

Aanslagen grondbelasting 2024 zijn onderweg (Aruba)

De aanslagen grondbelasting over het jaar 2024 zijn met de post onderweg naar de belastingplichtigen. De aanslagen hebben de dagtekening 31 mei 2024. Dit is afgelopen vrijdag bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst (DIMP). [Later toegevoegd: Zie hierover ook dit nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba.] In het nieuwsbericht wordt, kort samengevat, aangegeven dat de mogelijkheid bestaat om het verschuldigde belastingbedrag van ...

Koninkrijksrelaties heeft in 2023 via TWO budget ingezet voor het inhalen van achterstanden bij de belastingdienst (Aruba)

In 2023 heeft Koninkrijksrelaties via de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) onder andere budget ingezet voor het inhalen van achterstanden bij de Arubaanse belastingdienst. Dit staat in het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023 dat op 15 mei 2024 is aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (zie blz. 20 en blz. 36). Overigens staat op blz. 20 een bedrag genoemd van € 0,3 miljoen, maar op blz. 36 staat een bedrag ...

Ambtenarenrechter niet bevoegd kennis te nemen van bezwaarschriften van douaneambtenaren tegen inhouding door de Minister van loonbelasting op de autotoelage

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbenden zijn allen werkzaam als vrijmakingsambtenaar bij het Departamento di Aduana. Bij ministeriële beschikkingen van 2 oktober 2019 heeft de Minister van Financiën en Cultuur (hierna: de Minister) een autotoelage van Afl. 300,- per maand toegekend. Tegen die beschikkingen hebben belanghebbenden bezwaar gemaakt bij het Gerecht, maar bij uitspraak van 15 maart 2021 heeft het Gerecht de bezwaren ...

Voorjaarsnota 2024: wijzigingsvoorstellen in een notendop en belastingcijfers uitgelicht (Aruba)

In het CFN van afgelopen vrijdag 17 mei 2024 rapporteerden wij reeds dat Minister Maduro van Financiën en Cultuur onlangs de Voorjaarsnota 2024 naar de Staten van Aruba heeft gestuurd (zie dit artikel in die uitgave van het CFN. Dat werd onder andere bekendgemaakt in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van dinsdag 14 mei 2024. Inmiddels hebben wij de beschikking over de Voorjaarsnota 2024 zelf (die blijkbaar reeds op 15 april ...

Executive Director Hilbers van het IMF op bezoek bij Minister Maduro, onder meer over technische ondersteuning (Aruba)

Minister Maduro van Financiën en Cultuur heeft afgelopen maandagmiddag bezoek gehad van de heer Paul Hilbers, Executive Director (bewindvoerder) bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), die op Aruba is voor besprekingen met bewindspersonen die belast zijn met financiën, de Raad van Ministers en de Centrale Bank van Aruba. Zo is bekendgemaakt in een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van dinsdag 14 mei 2024. Tijdens de bespreking is gesproken over ...

Presentaties over het ‘koopkrachtmodel’ met verschillende tarieven inkomstenbelasting, belastingvrije voet, kinderaftrek, sociale premies en (eigen) bijdragen (Aruba)

Op dinsdag 14 mei 2024 heeft het Economisch Bureau Amsterdam (“EBA”) in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KvK) voor verschillende commerciële sectoren (ATIA, AHATA, CUA, SNBA en KvK) een presentatie verzorgd over het ‘koopkrachtmodel’. Eerder werd reeds een presentatie gegeven aan de Staten van Aruba en aan de Ministerraad van Aruba alsmede aan verschillende overheidsinstanties en andere instellingen (zie hierna). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene ...

Voorjaarsnota 2024 naar de Staten: extra belastingopbrengsten naar diverse projecten (Aruba)

Minister Maduro van Financiën en Cultuur heeft bekendgemaakt dat zij onlangs de Voorjaarsnota 2024 naar de Staten van Aruba heeft gestuurd. Zo staat in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van dinsdag 14 mei 2024 (PAP) en hierover is ook een nieuwsbericht (NED) verschenen op de algemene website van de overheid van Aruba. Met de Voorjaarsnota krijgen de Staten een vroeg inzicht in beleidswijzigingen die goedkeuring van de Staten behoeven. Het is ...

Informatiepagina op de website van DIMP over het online doen van aangifte winstbelasting en informatiesessies voor ondernemers en belastingconsulenten (Aruba)

Zoals wij in het CFN van 26 april 2024 reeds rapporteerden (zie dit artikel) worden de aangifteformulieren voor de winstbelasting door het Departamento di Impuesto (DIMP) voortaan digitaal (dat wil zeggen ‘elektronisch’) uitgereikt en geschiedt het doen van de aangifte winstbelasting voortaan ook geheel digitaal. Dit geldt reeds met ingang van het aangiftejaar 2023. De digitale aangifteformulieren voor het belastingjaar 2023 zijn sinds 16 mei 2024 beschikbaar in het digitale ...

Ontwerplandsverordening openstelling huwelijk vandaag in de Staten. Bevat ook wijzigingen in de inkomstenbelasting, de ongevallenverzekering en de AOV (Aruba)

Vandaag, woensdag 8 mei 2024, wordt de (initiatief)ontwerplandsverordening houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba en een aantal landsverordeningen in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en de reeds opgeheven handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen voor het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (Landsverordening openstelling huwelijk) (2022-2023-1000) behandeld in een openbare vergadering van de Staten van Aruba, zo blijkt uit de agendering op de website van ...

Kantoren Douane en DIMP gesloten op Hemelvaartsdag 9 mei én op vrijdag 10 mei wegens een verplichte ATV-dag (Aruba)

De kantoren van de Douane van Aruba (Departamento di Aduana) en van de Belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) zijn gesloten op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei 2024, én op vrijdag 10 mei 2024 in verband met een verplichte ATV-dag. De Douane vraagt de medewerking van haar klanten om de invoeraangiften op tijd en correct in te dienen om vertragingen in de afhandeling van vracht te voorkomen. Maandag 13 mei ...

Regulering van vacation rentals in afrondende fase: ‘ook van belang voor de belasting compliance’ (Aruba)

De regelgeving ten aanzien van ‘vacation rentals’ (verhuur van vakantiewoningen, in de praktijk ook wel aangeduid als ‘other accomodations’) ten behoeve van een duurzame toeristische ontwikkeling is in de afrondende fase. Dit heeft Minister Dangui Oduber bekendgemaakt, volgens een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van donderdag 25 april 2024. [Later toegevoegd: Zie hierover ook dit nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba.] Minister Oduber legt ...

Ontwerplandsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie met verhoging bijzondere belasting verblijf, vrijstelling precario voor de rioolstelsels en vrijstelling van invoerrechten (Aruba)

Op 17 april 2024 is de ontwerplandsverordening houdende voorzieningen ten behoeve van de overdracht van de drie rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Land te Bubali, Parkietenbos en Zeewijk, de rioolstelsels van het Land, de vuilverbandingsinstallatie te Parkietenbos, alsmede alle daarmee samenhangende toebehoren, aan de naamloze vennootschap Aruba Wastewater Sustainable Solutions N.V. (Landsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie) (2023-2024-1015) aangeboden aan de Staten van Aruba. Wij maakten in het CFN van vorige week vrijdag ...

Uitreiking aangifteformulieren winstbelasting en indiening voortaan alleen nog digitaal, met ingang van belastingjaar 2023 (Aruba)

In het kader van het digitaliseringstraject ten behoeve van het efficiënter verwerken van aangiften en aanslagen heeft het Departamento di Impuesto (DIMP) bekendgemaakt dat de aangifteformulieren inzake de winstbelasting voortaan, met ingang van het aangiftejaar 2023, digitaal (dat wil zeggen ‘elektronisch’) worden uitgereikt. Het doen van aangifte winstbelasting geschiedt voortaan geheel digitaal. De digitale aangifteformulieren voor het belastingjaar 2023 zullen met ingang van 16 mei 2024 beschikbaar zijn in het ...

Verzoeken m.b.t. de fiscale eenheid nu online via website belastingdienst (Aruba)

In het kader van het digitaliseringstraject heeft het Departamento di Impuesto (DIMP) bekendgemaakt dat zaken betrekking hebbende op ‘fiscale eenheden’ nu eenvoudiger kunnen worden geregeld, namelijk online via de website van DIMP. Dit is bekendgemaakt op de facebookpagina van het Departamento di Impuesto (DIMP). Daarbij is ook een flyer geplaatst: ‘Regla tur asunto encuanto unidad fiscal mas facil’ (klik hier om rechtstreeks naar die flyer te gaan). Op verzoek kunnen ...

Gerecht komt tot de conclusie dat de (veronder)stelling van de huidige gemachtigde van belanghebbende dat de uitspraken op bezwaar niet zijn ontvangen, niet juist kan zijn en dat er in ieder geval geen reden is om te veronderstellen dat de uitspraken niet zijn ontvangen door één van de eerdere adviseurs tot wie de uitspraken zijn gericht: beroep niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de beroepstermijn. Door voor de tweede keer ‘uitspraak op bezwaar’ te doen is in casu niet een nieuwe beroepstermijn gaan lopen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van de bevindingen tijdens een boekenonderzoek zijn aan belanghebbende naheffingsaanslagen loonbelasting en premies AOV/AWW en AZV opgelegd. Belanghebbende heeft op 22 januari 2019 pro-forma bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen. De Inspecteur heeft belanghebbende op 14 maart 2019 verzocht haar bezwaarschrift te motiveren, maar motivering van het pro-forma bezwaar is uitgebleven. Op 17 mei 2019 heeft de ...

Minister Maduro op bezoek bij Fiscal Affairs Department van IMF met verzoek om een TADAT assessment voor de verdere professionalisering van DIMP (Aruba)

Bij haar bezoek aan de IMF Spring Meetings heeft Minister Maduro een bespreking gehad bij het Fiscal Affairs Department (FAD) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met het verzoek om technische ondersteuning bij de verdere professionalisering van het Departamento di Impuesto (DIMP). Dit is bekendgemaakt in een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van vrijdag 19 april 2024. In het jaar 2019 kreeg Aruba al technische ondersteuning van het IMF ...