Veroordeling wegens het doen van onjuiste douaneaangiften omdat een verkeerde, aanzienlijk lagere, douanewaarde is aangeven waardoor de invoerrechten onjuist zijn berekend. Hoewel vaststaat dat een verkeerde douanewaarde is aangegeven, is de door de Douane voorgestane douanewaarde in deze strafzaak niet komen vast te staan. Wat de douanewaarde moet zijn, moet door de belastingrechter worden beantwoord

Samenvatting zaak In deze Arubaanse strafrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. De verdachte in deze zaak, een rechtspersoon, heeft huidverzorgingsartikelen van een bepaald merk op douaneaangiften aangegeven. De in de douaneaangiften vermelde douanewaarde heeft als grondslag factuurprijzen van respectievelijk $ 4.506 en $1.643. Voor de invoer van de goederen is Afl. 1.117,60 aan invoerrechten betaald. De Douane meent dat de douaneaangifte onjuist is omdat een te lage waarde ...

DIMP gereed voor uitvoering plan van aanpak wegwerken voorraad bezwaarschriften (Aruba)

Het Departamento di Impuesto (DIMP) is gereed voor de uitvoering van het plan van aanpak voor het wegwerken van de achterstanden in de afhandeling van de voorraad bezwaarschriften. De verwachting is dat de bestaande voorraad in een periode van 3 jaar door het team van de belastingdienst zal worden verminderd. Zo is bekendgemaakt met een post (PAP) en een video op de facebookpagina van het Departamento di Impuesto (DIMP). Klik ...

Nieuwe overheidswebsite gelanceerd. Oude links vanuit het CFN werken mogelijk niet meer, maar fiscaal-inhoudelijke teksten zijn behouden (Aruba)

Op woensdag 7 februari 2024 is een nieuwe overheidswebsite gelanceerd: www.gobierno.aw. Dit werd door het Bureau Voorlichting (BUVO) van Aruba bekendgemaakt met een nieuwsbericht (NED) op de nieuwe algemene website van de overheid van Aruba. De nieuwe website is ontworpen met het oog op gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid en biedt een frisse, overzichtelijke, thema-gerichte interface waarmee burgers gemakkelijk toegang hebben tot belangrijke informatie en diensten. Met een uitgebreid aantal pagina's en ...

Uit advies CAft bij vastgestelde landsbegroting 2024: Aruba verwacht in 2024 hogere baten uit de winstbelasting, de loonbelasting, de overdrachtsbelasting en uit de BBO (Aruba)

Bij brief d.d. 23 januari 2024 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2024 van Aruba. Het advies van het CAft bevat ook belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. De Landsverordening van 20 december 2023 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2024 werd op 21 ...

Gerecht volgt verhuurder niet dat vanaf juli 2018 ook de nieuw geïntroduceerde BAVP dient te worden doorberekend in de te betalen huur. Ondernemers zijn weliswaar wettelijk verplicht om BAVP te betalen aan de belastingdienst, maar niet om deze door de klanten te laten betalen (daar is een afspraak voor nodig)

Samenvatting zaak In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Een vennootschap (hierna: verhuurder) verhuurt een deel (een suite) van een pand aan een eenmanszaak (hierna: huurder). Bij brief van 9 december 2019 heeft verhuurder aan huurder meegedeeld dat de huurovereenkomst wordt opgezegd per 31 december 2019 omdat huurder sinds 2016 in verzuim is met de tijdige betaling van de huurpenningen van Afl. 2.000,- per maand exclusief ...

DIMP werkt aan kwitanties voor via de bank betaalde motorrijtuigbelasting 2024 (Aruba)

Het Departamento di Impuesto (DIMP) werkt eraan om zo snel mogelijk de kwitanties toe te zenden aan belastingplichtigen die de motorrijtuigbelasting 2024 via de bank hebben voldaan en hebben verzocht om toezending van een kwitantie. Zo is vorige week vrijdag bekendgemaakt op de facebookpagina van DIMP. DIMP licht daarbij toe dat de dienst de verzoeken om uitreiking van een kwitantie behandelt in de volgorde van datum van binnenkomst. De kwitanties ...

Vierde uitvoeringsrapportage 2023 Landspakket Aruba: belastingaspecten uitgelicht (Aruba)

Bij brief van 6 februari 2024 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vierde uitvoeringsrapportage 2023 Landspakket Aruba aangeboden aan de Tweede Kamer. De uitvoeringsrapportage is ook geplaatst op de website van de Tijdelijke werkorganisatie (TWO). Deze vierde uitvoeringsrapportage van 2023 beschrijft de uitvoering van het landspakket Aruba gedurende de periode 1 oktober tot en met 31 december 2023. Specifiek wordt in een sectie een update gegeven over ...

Ontwerpbegroting 2024 van het Tourism Product Enhancement Fund aangeboden aan de Staten: 3,8 miljoen aan middelen uit de toeristenheffing (Aruba)

Op 15 december 2023 is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2024 (zittingsjaar 2023-2024-1011) aangeboden aan de Staten van Aruba (ter griffie van de Staten ingeboekt met dagtekening 18 december 2023). Deze ontwerplandsverordening is pas deze week op de website van de Staten geplaatst. In de ontwerpbegroting voor het Tourism Product Enhancement Fund zijn de middelen geraamd op een bedrag ...

CAft verwacht dat Aruba het jaar 2023 zal afsluiten met een beter resultaat dan nader begroot en adviseert de begroting 2024 hierop aan te passen (Aruba)

Bij brief d.d. 5 januari 2024 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) op basis van artikel 11 lid 1 LAft advies uitgebracht bij de tweede vastgestelde begrotingswijziging (VBW) 2023 van Aruba. Het advies van het CAft bevat ook belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. In de tweede suppletoire begroting voor het jaar 2023 (AB 2023 no. 66) zijn de ...

Kantoren DIMP en Douane ook vandaag nog gesloten, in verband met een verplichte ATV-dag (Aruba)

De kantoren van de Belastingdienst (DIMP) en de Douane van Aruba (Departamento di Aduana) zijn ook vandaag – vrijdag 26 januari 2024 – nog gesloten, in verband met een verplichte ATV-dag. Gisteren waren de kantoren ook de gehele dag gesloten in verband met Dia di Betico. Maandag 29 januari 2024 zal de dienstverlening van DIMP weer plaatsvinden volgens de gebruikelijke openingstijden. En ook de dienstverlening van de Douane zal aanstaande maandag ...

Algemene douanewet ‘ALDA’ en nieuw gebouw gesprekspunten tijdens onderhoud Minister met Nederlandse douane-expert die technische ondersteuning verleent bij de versterking en professionalisering van de Douane (Aruba)

Minister Maduro van Financiën heeft vorige week maandag een onderhoud gehad met douane-expert de heer Jan Kamp die technische ondersteuning verleent bij de versterking en professionalisering van de Douane Aruba, zo meldt een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van vrijdag 19 januari jl. Tijdens het onderhoud zijn de behoeften van Aruba besproken alsmede werkzaamheden die de Minister op korte en middellange termijn gerealiseerd wenst te zien. Eén van de ...

Verzamelloonstaat en verzamelstaat opgaaf derden over 2023 uiterlijk maandag 1 april indienen (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto, DIMP) herinnert werkgevers en ondernemers er nogmaals aan dat de verzamelloonstaat (VZL, lista colectivo di salario) en de verzamelstaat opgaaf derden (VOD, lista colectivo di pago na tercera persona) uiterlijk op 31 maart moet worden ingediend. Maar ten aanzien van de VZL en de VOD over het jaar 2023 geldt dit jaar maandag 1 april 2024 als uiterste datum, aangezien 31 maart ...

Ondersteuning van de Nederlandse douane bij de versterking en professionalisering van de Douane Aruba (Aruba)

Minister Maduro van Financiën en de directeur van de Douane Aruba, de heer Ricky Croes, hebben in november 2023 in Nederland gesproken met de Directeur-Generaal Douane bij het Nederlandse Ministerie van Financiën, mevrouw Nanette van Schelven, in verband met het verzoek om assistentie en ondersteuning van de Nederlandse douane bij de versterking en professionalisering van de Douane Aruba, welk verzoek daarbij ook is gehonoreerd. Zo is gisteren bekend gemaakt in ...

TV-programma over het digitaliseringstraject bij de belastingdienst (Aruba)

Minister Maduro verzorgt deze dagen een informatief tv-programma over het digitaliseringsproject bij de belastingdienst van Aruba, het Departamento di Impuesto (DIMP). Tijdens het tv-programma wordt door de directeur van de belastingdienst, mevrouw Luenne Gomez-Pieters, informatie verschaft over het digitaliseringsproject en een inkijk gegeven in de betreffende werkzaamheden van de dienst. Zo is bekend gemaakt in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van woensdagavond 17 januari 2024. Gisteren, donderdag 18 januari, is dit ...

Uiterste datum betaling motorrijtuigbelasting 2024 is 31 januari 2024. Geen wijziging in het tarief en geen nieuwe kentekenplaten (Aruba)

Het Departamento di Impuesto (DIMP) heeft bekendgemaakt dat 31 januari 2024 de uiterste datum is voor de tijdige betaling van de motorrijtuigbelasting voor het jaar 2024. Zo staat in een  nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst en in een nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba. Het tarief voor de motorijtuigbelasting voor 2024 is gelijk aan het tarief voor 2023. Er heeft ten opzichte ...

Met ingang van 2024 lagere AZV-premie voor gepensioneerden (Aruba)

Met ingang van het jaar 2024 is het geldende tarief van de AZV-premie voor gepensioneerden van 65 jaar of ouder verlaagd: deze bedraagt nu 5,5% over de eerste Afl. 30.000 van het inkomen of salaris. Zo heeft het Departamento di Impuesto (DIMP) bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de dienst en met een nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid. Tot en met 2023 was ...

Geen jaaraangifte BBO/BAVP/BAZV meer voor ondernemers die onder de ‘kleineondernemersregeling’ vallen (Aruba)

Ondernemers die onder de ‘kleineondernemersregeling’ vallen hoeven geen jaaraangifte voor de BBO/BAVP/BAZV meer in te dienen. Voor deze ondernemers zal dan ook geen jaaraangifte-applicatie in het online aangifteportaal BO impuesto (BOi) meer klaarstaan. Zo brengt het Departamento di Impuesto (DIMP), vertaald en samengevat, in herinnering met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de dienst en ook met een nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid. In het nieuwsbericht ...

Uit reactie CAft bij tweede UR 2023: hoger financieringsoverschot voornamelijk door hogere realisatie LB, WB en BBO (Aruba)

Bij brief d.d. 22 december 2023 aan de Minister van Financiën en Cultuur heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van Aruba. De reactie van het CAft bevat vanzelfsprekend ook belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Sinds eind 2021 worden de uitvoeringsrapportages van Aruba met forse vertraging aangeleverd. Het CAft vroeg hiervoor meerdere malen aandacht, onder andere in zijn ...

Tabel en formulieren IB en LB 2024 op website DIMP (Aruba)

Op de website van het Departamento di Impuesto (DIMP, de Belastingdienst van Aruba) is diverse documentatie geplaatst inzake de inkomstenbelasting en loonbelasting over het jaar 2024. Hierbij attenderen wij u op deze documentatie. Het betreft de volgende documentatie (onder dit artikel zijn pdf’s van deze documenten opgenomen): de Belastingtabel inkomstenbelasting/loonbelasting 2024*. Calculator inkomstenbelasting/loonbelasting 2024 (een excel-bestand)*. de Werknemersverklaring 2024. de Loonopgaaf 2024. de Opgaaf derde 2024. de Verklaring werknemer reparatietoeslag ...

Eerste uitvoeringsagenda 2024 landspakket Aruba aangeboden aan de Tweede Kamer: thema Belastingen uitgelicht (Aruba)

Bij brief d.d. 9 januari 2024 heeft de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties de uitvoeringsagenda landspakket Aruba voor het eerste kwartaal van 2024 (2024-Q1, periode 1 januari 2024 – 31 maart 2024) aangeboden aan de Tweede Kamer. Landspakket algemeen Op 13 november 2020 ondertekenden Aruba en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Aruba [klik hier voor de Staatscourant waarin het landspakket is gepubliceerd; red. CFN]. Sinds het tekenen ...

Certificaat ‘Declarant Douane’ voor 23 cursisten (Aruba)

Op dinsdag 19 december 2023 vond een ceremonie en certificaatuitreiking plaats voor een groep cursisten die met succes de cursus Declarant Douane hebben afgerond. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba. Dit was de zesde door de Douane samen met ATIA georganiseerde cursus voor douane-expediteurs en importeurs. In aanwezigheid van de Minister van Financiën en Cultuur, mevrouw Xiomara Maduro, de directeur ...

Landsbegroting 2024 in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 21 december 2023 is de Landsverordening van 20 december 2023 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2024, uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2023, no. 68 (AB 2023 no. 68). De onderliggende ontwerplandsverordening werd op vrijdag 1 september 2023 aangeboden aan de Staten van Aruba (klik hier voor de Memorie van Toelichting) en werd op maandag 18 december ...

Aanpassing tabel reparatietoeslag per 1 januari 2024 in de Landscourant

De Ministeriële beschikking van 20 december 2023 van de Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, inzake de aanpassing van de tabel van de reparatietoeslag per 1 januari 2024, is geplaatst in de Landscourant van Aruba van 29 [?] december 2023, jaargang 2023, no. 27 (Lcrt. 2023 no. 27, blz. 8) die op 22 december 2023 is geplaatst op de algemene website van de overheid van Aruba (overheid.aw). Met ...

Resultaten onderzoek naar aantallen vakantieverhuur van ‘other accommodations’ (Aruba)

Aruba Tourism Authority (ATA) heeft tijdens een bijeenkomst met minister Dangui Oduber van Toerisme en Volksgezondheid en de steering committee task force de resultaten bekendgemaakt van het onderzoek naar aantallen vakantieverhuur van ‘andere accommodaties’ op Aruba (vacation rentals). Dit is bekendgemaakt in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van vrijdag 15 december 2023 (zie ook dit nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba). Het doel van de steering ...

Tweede suppletoire landsbegroting 2023 in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 20 december 2023 is de Landsverordening van 15 december 2023 tot wijziging van de Landsverordening van 24 november 2022 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2023, de Landsverordening van 30 november 2022 tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2023 en van de Landsverordening van 26 januari 2023 tot vaststelling van de begroting van de ...

Openingstijden Douane tijdens de feestdagen (Aruba)

Op maandag 25 en dinsdag 26 december 2023 zijn de Douanekantoren gesloten in verband met Kerstmis. Alle diensten voor klanten en het publiek in het algemeen zullen worden hervat op woensdag 27 december 2023. En op maandag 1 en dinsdag 2 januari 2024 zijn de Douanekantoren gesloten in verband Nieuwjaar en een verplichte ATV dag. Alle diensten voor klanten en het publiek in het algemeen zullen daarna worden hervat op ...

Openingstijden DIMP tijdens de feestdagen (Aruba)

In verband met de komende feestdagen zal de belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto – DIMP) aangepaste openingstijden hanteren. DIMP heeft in een nieuwsbericht op zijn website het volgende schema van opening en sluiting bekendgemaakt (PAP):   Fecha Lugar Orario 22 di december 2023 Oficina principal na Camacuri Tur MFA y Postkantoor San Nicolas 7:45 am - 2:00 pm non stop 8:00 am – 2:00 pm non stop 25 ...

Beroep op Vriendschapsverdrag Nederland-Verenigde Staten tegen heffing dividendbelasting over door Arubaanse vennootschap aan Amerikaanse moedermaatschappij uitgekeerd dividend slaagt ook bij het Hof niet

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een in Aruba gevestigde en naar Arubaans recht opgerichte vennootschap. Een in de Verenigde Staten (V.S.) gevestigde en naar het recht van de V.S. opgerichte “LLC” houdt alle aandelen in belanghebbende. In augustus 2017 heeft belanghebbende een bedrag als dividend uitgekeerd aan LLC. Belanghebbende heeft aangifte Arubaanse dividendbelasting gedaan en een bedrag aan dividendbelasting afgedragen. De ...

Landsbegroting 2024 aangenomen door de Staten (Aruba)

Afgelopen maandag 18 december 2023 is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2024 (Zittingsjaar 2022-2023-1003) door de Staten van Aruba aangenomen met 12 stemmen vóór en 7 stemmen tégen. De Statenvergadering ter behandeling van deze ontwerplandsverordening ving aan op dinsdag 12 december 2023, werd voortgezet op woensdag 13 december 2023, vervolgens verder voortgezet op donderdag 14 december 2023 en op vrijdag ...