Belastingdienst neemt stappen om achterstanden in afhandeling bezwaarschiften weg te werken (Aruba)

De belastingdienst van Aruba heeft de afgelopen weken verschillende maatregelen aangekondigd in het kader van de inning van belastingen en van het naleven van belastingverplichtingen (compliance), maar wil ook inzicht verschaffen in het werk dat wordt verzet om de achterstanden in de afhandeling van bezwaarschiften te verminderen. En hoewel er nog veel werk verzet moet worden, vorderen deze werkzaamheden met een afhandelingsnorm van 3.000 bezwaarschriften per maand toch gestaag en ...

Hof oordeelt dat de tussen de belastingdienst en de voor belastingschulden van de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk gestelde bestuurder gesloten vaststellingsovereenkomst moet worden aangemerkt als een ‘settlement’ als bedoeld in de herverzekeringsvoorwaarden en dat de bestuurder een ‘loss’ heeft geleden gerezen uit een ‘claim’ van de belastingdienst vanwege een ‘wrongful act’: dekking onder de herverzekering

In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). De Arubaanse belastingdienst heeft één van de directeuren van een uiteindelijk failliet verklaarde vliegtuigmaatschappij hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor belastingschulden van de vliegtuigmaatschappij. Deze aansprakelijkheidstelling was gebaseerd op artikel 3 van de Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies volksverzekering (AB 2014 no. 9, hierna: LvABP). Tussen de directeur en de belastingdienst is een vaststellingsovereenkomst tot ...

Nota naar aanleiding van het verslag bij de ontwerplandsverordening algemene bepalingen bestuursrecht aangeboden aan de Staten (Aruba)

Op 14 september 2023 is de nota naar aanleiding van het verslag bij de ontwerplandsverordening houdende algemene regels met betrekking tot het bestuursrecht (Landsverordening algemene bepalingen bestuursrecht) (Zittingsjaar 2022-2023-995), aangeboden aan de Staten van Aruba. Hierbij attenderen wij u op deze nota, zonder verdere samenvatting of toelichting. Voor meer informatie verwijzen wij naar de nota zelf. De onderhavige ontwerplandsverordening werd bij schrijven d.d. 11 januari 2023 aangeboden aan de Staten ...

Motorrijtuigbelasting 2024 kan al worden betaald (Aruba)

Vanaf afgelopen vrijdag 8 september 2023 is het alweer mogelijk om de motorrijtuigbelasting voor het jaar 2024 te betalen. Daarbij kunnen de eigenaren van de voertuigen ervoor kiezen om het belastingbedrag voor 2024 ineens te betalen, maar ook in termijnen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst en met een post op de facebookpagina van de dienst. De eigenaren van de voertuigen hebben vanaf nu ...

‘Belastingdienst begonnen met uitbetalen belastingrestituties 2022’ (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) is begonnen met het uitbetalen van de restituties inkomstenbelasting over het jaar 2022. Zo staat in een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van dinsdag 12 september 2023 (blz. 4). Eerder werd door de belastingdienst al gerapporteerd dat in de eerste helft van 2023 reeds voor in totaal 15,4 miljoen florin aan restituties over de jaren 2019, 2020 en 2021 werd uitbetaald ...

Instructievideo van de belastingdienst voor ondernemers over het doen van online aangifte BBO/BAVP/BAZV ‘nieuwe stijl’ (Aruba)

Op de facebookpagina van het Departamento di Impuesto (DIMP, de belastingdienst van Aruba) is een link geplaatst naar een instructievideo op YouTube over het online doen van aangifte BBO/BAVP/BAZV. Hierbij attenderen wij u op deze instructievideo. Het aangiftebiljet voor de BBO/BAVP en BAZV is aangepast in verband met de invoering per 1 augustus jl. van de heffing van BBO aan de grens (BBO na frontera). Eerder werd door de belastingdienst ...

Regeling handelsgoederen in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 13 september 2023 is de Regeling van de minister van Financiën en Cultuur van 13 september 2023 tot nadere uitwerking en verduidelijking van het begrip handelsgoederen (Regeling handelsgoederen) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2023, no. 39 (AB 2023 no. 39). Met het oog op een adequate toepassing van het begrip “handelsgoederen” in de Landsverordening belasting op invoer van goederen, over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten en ...

DIMP registreert in eerste helft 2023 in totaal 3.495 nieuwe belastingplichtigen (Aruba)

In de eerste helft van dit jaar (2023) heeft de belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto, DIMP) in totaal 3.495 belastingplichtigen geregistreerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst. Het betreft hier zowel natuurlijke personen/particulieren als ondernemers en de cijfers bevatten ook registraties van personen ter zake van erfpacht. In het nieuwsbericht worden de aantallen registraties per belastingmiddel als volgt gespecificeerd: Belasting over bedrijfsomzetten ...

Aangifte BBO, BAVP en BAZV ‘nieuwe stijl’ voor de maand augustus 2023 staat klaar in BOi. ‘Helpdesk BBO na frontera’ van DIMP voor vragen over de nieuwe aangifte (Aruba)

Het digitale aangifteformulier BBO/BAVP/BAZV ‘nieuwe stijl’ voor de maand augustus 2023 staat sinds maandag 4 september jl. klaar in ‘BO impuesto’ (BOi), het aangifteportaal van de belastingdienst van Aruba. Ook heeft de belastingdienst een ‘Helpdesk BBO na frontera’ opgezet om ondernemers te ondersteunen bij het invullen van de aangifte. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst van Aruba. Het aangiftebiljet voor de BBO/BAVP en ...

DEZHI: “BBO aan de grens heeft geen effect op het basismandje” (Aruba)

In een mededeling op de website van de overheid geeft de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI) aan dat de invoering van de BBO aan de grens (BBO na frontera) sinds 1 augustus 2023 geen effect heeft op het mandje basisproducten (basismandje, canasta basico). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba (klik hier om naar het nieuwsbericht in het Papiamento te ...

DIMP: Afdracht loonbelasting en BBO/BAVP/BAZV moet beter. Over januari t/m juni 2023 is 31,7 miljoen florin niet afgedragen (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto, DIMP) brengt in een nieuwsbericht (PAP) op de website van de dienst naar voren dat het voldoen aan de afdrachtplicht van de loonbelasting (LB) en de sociale premies AOV/AWW en AZV en van de BBO/BAVP/BAZV moet verbeteren (‘Cumplimento cu pago di loonbelasting y BBO/BAVP/BAZV mester mehora’). Volgens het nieuwsbericht staat voor een totaalbedrag van 31,7 miljoen florin open aan op aangiften over ...

Uit reactie CAft bij eerste UR 2023 van Aruba: 53 miljoen meer belastingbaten dan in eerste kwartaal 2022, met name door hogere opbrengsten loonbelasting, dividendbelasting, invoerrechten, BBO en toeristenheffing (Aruba)

Bij brief d.d. 30 augustus 2023 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van Aruba. De reactie van het CAft bevat vanzelfsprekend ook belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Overigens brengen wij naar voren dat inmiddels een ontwerpbegrotingswijziging 2023 bij de Staten ligt. Deze wordt vandaag, maandag 4 september 2023, behandeld ...

Ontwerplandsbegroting 2024 aangeboden aan de Staten: belastingcijfers en -aangelegenheden uitgelicht (Aruba)

Afgelopen vrijdag 1 september 2023 is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2024 (Zittingsjaar 2022-2023-1003) aangeboden aan de Staten van Aruba (klik hier voor de Memorie van Toelichting). In de onderhavige ontwerplandsbegroting voor het dienstjaar 2024 zijn de middelen (exploitatierekening plus kapitaalrekening) gesteld op Afl. 1.681.471.000. De uitgaven (exploitatierekening plus kapitaalrekening) zijn in de ontwerpbegroting 2024 gesteld op Afl. 1.611.726.000 ...

Declarantencursus voor douane-expediteurs en importeurs (Aruba)

Op 15 augustus jl. vond de aftrap plaats van de ‘douane-declarantencursus’. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba (klik hier om naar het nieuwsbericht (PAP) op de website van de Douane te gaan). De Douane geeft de cursus aan 32 deelnemers die douane-gerelateerde taken en procedures hebben zoals het indienen van douaneaangiften bij het importeren en exporteren van goederen. Het is ...

Update belastingdienst inzake locaties van dienstverlening gedurende de onderhoudswerkzaamheden op het hoofdkantoor (Aruba)

Mede juli werd bekend gemaakt dat vanwege onderhoudswerkzaamheden op het hoofdkantoor te Camacuri aldaar tijdelijk geen dienstverlening aan het publiek plaatsvindt. Gedurende de periode van de werkzaamheden wordt de dienstverlening wel voortgezet bij kantoren op verschillende locaties. Sinds maandag 28 augustus 2023 zijn door de belastingdienst inmiddels twee locaties open gesteld voor dienstverlening aan klanten die documenten willen indienen of ophalen dan wel informatie wensen. Het betreft het bijkantoor op ...

Ontwerpbegrotingswijziging 2023 aanstaande maandag in openbare vergadering van de Staten (Aruba)

Aanstaande maandag, 4 september 2023, zullen de Staten van Aruba de (gewijzigde) ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 24 november 2022 (AB 2022 no. 145) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2023 (Zittingsjaar 2022-2023-1002) behandelen tijdens een openbare vergadering. Klik hier om naar de agendering van deze vergadering op de website van de Staten te gaan. In de Voorjaarsnota 2023 van ...

‘Reflecties op zes jaar financieel toezicht’ van Prof. Gradus: CAft geeft Aruba in overweging om in 2024 niet alleen de btw in te voeren, maar ook de strategie te verbreden o.b.v. de IMF-adviezen (Aruba)

Onlangs is de publicatie Reflecties op zes jaar financieel toezicht van Prof. Dr. Raymond Gradus op de website van de Colleges financieel toezicht geplaatst. Prof. Gradus is voormalig voorzitter van de Colleges financieel toezicht voor de Caribische landen van het Koninkrijk, waaronder het College Aruba financieel toezicht (CAft). In de onderhavige publicatie reflecteert Prof. Gradus op de zes jaren dat hij de colleges voorzat, met name in het kader van het ...

Tweede uitvoeringsrapportage 2023 landspakket Aruba aangeboden aan de Tweede Kamer: thema Belastingen uitgelicht (Aruba)

Bij brief d.d. 31 augustus 2023 heeft de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties de uitvoeringsrapportage landspakket Aruba over de periode 16 februari 2023 – 30 juni 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze tweede uitvoeringsrapportage van 2023 beschrijft de voortgang van het landspakket Aruba gedurende de periode 16 februari 2023 tot en met 30 juni 2023. De rapportage ziet daarmee op een deel van de eerste uitvoeringsagenda van 2023, waarover ...

Eerste helft van dit jaar Afl. 15,4 miljoen aan belastingrestituties (Aruba)

In de eerste 6 maanden van het jaar 2023 heeft de belastingdienst voor een bedrag van in totaal Afl. 15,4 miljoen aan belastingrestituties verwerkt, verdeeld over 8.286 zaken. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst van Aruba. De in de eerste helft van dit jaar uitbetaalde restituties betreffen de jaren 2019, 2020 en 2021. In het bovengenoemde nieuwsbericht van de belastingdienst wordt een overzicht ...

Opbrengsten directe en indirecte belastingen eerste halfjaar 38% hoger dan eerste halfjaar van 2022 (Aruba)

In de eerste helft van 2023 heeft de Belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) in totaal voor Afl. 1.069 miljoen aan inkomsten geadministreerd. Hiervan wordt een bedrag van Afl. 550 miljoen (51%) gerepresenteerd door belastingopbrengsten en een bedrag van Afl. 519 miljoen (49%) aan toeristenheffing, premies AOV/AWW en AZV, erfpachtcanon en inkomsten uit de uitgifte van verblijfsvergunningen door DIMAS. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website ...

Nota n.a.v. het Verslag en NvW bij de OLV tot wijziging van de Landsbegroting 2023: aanpassingen op basis van voorlopige cijfers en bijgestelde groeiramingen. Ook bijstelling belastingramingen, onder meer i.v.m. BBO aan de grens (Aruba)

Op 15 augustus 2023 is de Nota naar aanleiding van het Verslag inzake de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 24 november 2022 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2023 (Zittingsjaar 2022-2023-1002) aangeboden aan de Staten van Aruba. Daarbij is tevens een Nota van Wijziging met betrekking tot de ontwerplandsverordening aangeboden. Hierbij attenderen wij u op deze Statenstukken. In de Voorjaarsnota ...

Hoewel de LIUD zelf daarin niet voorziet, overweegt het Gerecht dat ter wille van een behoorlijke rechtsbescherming beroep mogelijk moet zijn tegen het niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift tegen de berekening van de invoerrechten door de douane en zoekt hiervoor aansluiting bij de ALB. In casu heeft belanghebbende evenwel prematuur beroep ingesteld omdat de Inspecteur ook dan nog de tijd had om uitspraken op bezwaar te doen. Ook geen voorlopige voorziening omdat voor belastingzaken daartoe geen wettelijke grondslag bestaat

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende importeert en verkoopt schoonheidsproducten in Aruba. Ter zake van enkele zendingen heeft belanghebbende facturen van de buitenlandse leveranciers overgelegd. Belanghebbende en de buitenlandse leveranciers zijn met elkaar verbonden. De douane heeft de douanewaarde bij de zendingen niet geaccepteerd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de door de Douane vastgestelde waardes. In geschil is of ...

Einduitspraak in grondbelastingzaak: met implementatie van de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad verklaart het Gerecht het beroep van belanghebbende ongegrond. Gerecht geeft context aan waartegen die implementatie plaatsvindt en de beperkte bewegingsvrijheid die het Gerecht daarbij heeft

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Op basis van de Landsverordening grondbelasting (hierna: LGB) wordt in Aruba jaarlijks een belasting op onroerende zaken geheven en de zakelijke genotsrechten waaraan deze zijn onderworpen. Uitgangspunt daarbij is dat de waarde van onroerende zaken wordt vastgesteld voor een periode van vijf jaar. Voor wat betreft de onderhavige zaak geldt het tijdvak 2017-2021. Per ...

Aangifte BBO/BAVP/BAZV voor de maand augustus 2023 vanaf 4 september 2023 beschikbaar in BOi (Aruba)

Het (digitale) biljet voor de aangifte BBO/BAVP/BAZV voor de maand augustus 2023 zal vanaf 4 september 2023 beschikbaar zijn in het aangifteportaal “BOimpuesto” (BOi) van de belastingdienst. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP). Zie hierover ook dit artikel op de algemene website van de overheid van Aruba. Met ingang van de aangifte BBO/BAVP/BAZV over de maand september ...

Regeling onderwijsvrijstelling heffing bij invoer in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 16 augustus 2023 is de Regeling van de minister van Financiën en Cultuur van 16 augustus 2023 inzake de verlening van een onderwijsvrijstelling voor de verschuldigde belastingen en bestemmingsheffing AZV op de invoer van goederen die bestemd zijn voor het verzorgen van onderwijs (Regeling onderwijsvrijstelling heffing bij invoer) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2023, no. 33 (AB 2023 no. 33). Hierbij attenderen wij u op ...

Indiening documenten bij het bijgebouw van de belastingdienst te Camacuri gedurende de onderhoudswerkzaamheden in het hoofdgebouw (Aruba)

Mede juli werd bekendgemaakt dat vanwege onderhoudswerkzaamheden op het hoofdkantoor te Camacuri aldaar tijdelijk geen dienstverlening aan het publiek plaatsvindt. Gedurende de periode van de werkzaamheden wordt de dienstverlening wel voortgezet bij kantoren op verschillende locaties. Zie dit nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst en dit nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba. Wij rapporteerden daarover met dit artikel in het CFN van 14 juli ...

Aangepast tarievenboek invoerrechten gepubliceerd door de douane en voorlichting via diverse kanalen (Aruba)

Onlangs heeft de douane van Aruba het nieuwe Tarievenboek invoerrechten versie 1 augustus 2023 (Tarief van invoerrechten - Gebruikstarief) gepubliceerd. Dit werd bekendgemaakt met dit nieuwsbericht (PAP) op de website van de douane en dit nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba. De aanpassing van het tarievenboek houdt verband met de Regeling van de minister van Financiën en Cultuur van 25 juli 2023 tot tijdelijke vervanging ...

Voorlichting belastingdienst en douane over BBO aan de grens (Aruba)

Met ingang van 1 augustus 2023 wordt ‘aan de grens’ BBO/BAVP en BAZV geheven, dat wil zeggen: bij de invoer van goederen door ondernemers én door niet-ondernemers. Daarbij is ook voorzien in de invoering van een ‘aftrekrecht’ voor ondernemers van de door hen ter zake van de invoer van handelsgoederen betaalde BBO/BAVP/BAZV. Deze heffing aan de grens is ingevoerd met de Landsverordening Belastingplan 2023 - Deel II (AB 2023 no ...

Belastingdienst organiseert op 17 en 18 augustus informatiesessies voor ondernemers over BBO aan de grens (Aruba)

De belastingdienst van Aruba organiseert op 17 en 18 augustus aanstaande informatiesessies voor ondernemers over de heffing van BBO aan de grens die per 1 augustus jl. van kracht is geworden. Na afloop van de sessies zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst. De uitnodiging van de belastingdienst voor deelname aan een informatiesessies geldt voor alle ...

Regeling van de minister van Financiën en Cultuur tot wijziging van een aantal ministeriële regelingen ter uitvoering van de Landsverordening belasting op invoer van goederen, over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (Aruba)

Op 8 augustus 2023 is de Regeling van de minister van Financiën en Cultuur van 3 augustus 2023 tot wijziging van een aantal ministeriële regelingen ter uitvoering van de Landsverordening belasting op invoer van goederen, over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (hierna: de Regeling), uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2023, no. 31 (AB 2023 no. 31). Hierbij attenderen wij u op de publicatie van de Regeling ...