Kortgedingrechter wijst vordering AHATA inzake het toe te passen tarief van de toeristenheffing voor in 2022 geboekte en betaalde overnachtingen in 2023 af. De vraag of met een mededeling van de belastingdienst een zodanig gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat het Land daaraan is gebonden, is een vraag die door de belastingrechter dient te worden beantwoord

Samenvatting zaak Het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) heeft in kort geding de vordering AHATA (Aruba Hotel and Tourism Association) inzake, kortweg, het kunnen toepassen van het nog in 2022 geldende tarief van 9,5% van de toeristenheffing voor in 2022 geboekte en betaalde reserveringen waarvan het gebruik in 2023 plaatsvindt (in welk jaar inmiddels een tarief van 12,5% geldt), afgewezen. Zo kan worden afgeleid uit een ...
LEES VERDER

Actieplan ter bestrijding van de informele economie (Aruba)

Minister van Economische Zaken Geoffrey Wever heeft de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI) verzocht een actieplan op te stellen ter bestrijding van de informele economie op Aruba, het plan ‘Reducing the Aruban Shadow Economy’. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba. In 2021 heeft DEZHI in samenwerking met professor Schneider, een expert op het gebied van informele economie, een onderzoek ...
LEES VERDER

Aangifteformulieren winstbelasting 2022 zijn onderweg (Aruba)

De aangifteformulieren winstbelasting 2022 zijn onderweg naar de belastingplichtigen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst van Aruba (DIMP). Zie hierover ook dit nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba. De belastingdienst maakt in het nieuwsbericht bekend dat de aangifteformulieren winstbelasting 2022 per post zijn verzonden. Belastingplichtigen zullen de pakketten de komende weken ontvangen. Het pakket bevat het biljet voor ...
LEES VERDER

Bekendmaking Douane voor importeurs van ‘inverter split unit airco’s’ inzake de met ingang van 1 april 2023 voor toepassing van het 2%-tarief geldende vereisten aangaande de bij het aangifteformulier te voegen certificaten (Aruba)

De Douane van Aruba informeert importeurs van inverter split unit airco’s dat met ingang van 1 april 2023 alle certificaten die bij het aangifteformulier worden ingediend moeten voldoen aan een ‘≥12 EER (BTU/Whr)’ of ‘ΩΩR (Watt/Watt) 3,5’ om in aanmerking te komen voor het 2% tarief zoals aangegeven in het regeringsbeleid. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op overheid.aw (klik hier voor het nieuwsbericht in het Papiaments of hier voor het ...
LEES VERDER

Beleid inzake de toepassing van artikel 6 Landsverordening winstbelasting in verband met een verschrijving in het Belastingplan 2023 en vooruitlopend op een wetswijziging (Aruba)

Vandaag, vrijdag 24 februari 2023, is een aankondiging d.d. 22 februari 2023 van de Minister van Financiën en Cultuur houdende beleid inzake de toepassing van artikel 6 van de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47) gepubliceerd in de Landscourant van Aruba, jaargang 2023, no. 5, blz. 11-12 (Lcrt. 2023 no. 5). Met dit beleid wordt vooruitgelopen op een voorgenomen wetswijziging met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023. Hierbij attenderen ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht op de website van de belastingdienst over de aangepaste kleineondernemersregeling (KOR) (Aruba)

Op de website van de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) is op 21 februari 2023 een nieuwsbericht (PAP) [externe link!] geplaatst over de aangepaste kleineondernemersregeling (KOR) voor doeleinden van de BBO/BAVP en de BAZV. Hierbij attenderen wij u op dat nieuwsbericht. Klik hier [externe link!] voor het nieuwsbericht in het Nederlands zoals dat nadien op overheid.aw is verschenen. In het nieuwsbericht op de website van DIMP wordt nadere ...
LEES VERDER

Hof bevestigt nog eens in een bestuursrechtelijke zaak (in casu vreemdelingenrecht): als grond aanwezig wordt geacht voor toekenning van immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn, moet in dat verband ook een proceskostenveroordeling worden uitgesproken

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft een aanvraag ingediend voor een vergunning tot tijdelijk verblijf met als verblijfsdoel gezinshereniging. De aanvraag is door de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie van Aruba, thans de minister van Arbeid, Energie en Integratie (hierna: de minister), bij beschikking van 19 maart 2019 afgewezen. Belanghebbende heeft daartegen op 26 april 2019 bezwaar gemaakt. Bij beschikking van ...
LEES VERDER

Eerste tranche actualisering kabinetsvisie ten aanzien van kansspelen gepubliceerd (Aruba)

Onlangs heeft het Ministerie van Justitie en Sociale Zaken van Aruba de ‘eerste tranche actualisering kabinetsvisie ten aanzien van kansspelen’ gepubliceerd. Deze actualisering is gepubliceerd in de Landscourant van Aruba van 10 februari 2023, jaargang 2023, no. 4, blz. 23-25 (Lcrt. 2023 no. 4). Hierbij attenderen wij u op deze eerste tranche van de kabinetsvisie. De implementatie van de Landsverordening toezicht kansspelen (LTKS) ressorteert onder het Ministerie van Justitie en ...
LEES VERDER

Minister heeft in strijd met de wettelijke bepaling de termijn waarbinnen belanghebbende de loonsubsidieaanvraag alsnog compleet moest indienen (flink) ingekort, waarmee een verhoogd risico op fouten in de hand is gewerkt: fout bij de aanvraag kon in redelijkheid niet aan belanghebbende worden tegengeworpen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Op 26 januari 2021 heeft belanghebbende (appellante in deze zaak) een aanvraag ingediend tot toekenning van loonsubsidie voor de maand januari 2021. Het verzoek is op 29 januari 2021 door de Minister van Financiën en Cultuur (verweerder in deze zaak) afgekeurd omdat het aanvraagformulier niet volledig is ingediend. Belanghebbende is daarbij in de gelegenheid gesteld om de aanvraag ...
LEES VERDER

Herinnering Belastingdienst voor ondernemers die in 2022 gebruik maakten van de kleineondernemersregeling maar die hun jaaraangifte 2022 niet hebben ingediend: maandelijks aangifte BBO/BAVP en BAZV doen, te beginnen met die over januari 2023 (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) heeft op haar website een herinnering geplaatst voor alle ondernemers die in het jaar 2022 gebruik maakten van de zogenoemde kleineondernemersregeling (KOR) maar die hun jaaraangifte BBO/BAVP en BAZV over 2022 niet hebben ingediend (hetgeen uiterlijk 16 januari 2023 moest worden gedaan): deze ondernemers zijn in het vervolg verplicht om maandelijks aangifte BBO/BAVP en BAZV te doen, te beginnen met de aangifte ...
LEES VERDER

Deze maand nog ontwerpwetgeving voor heffing van BBO aan de grens (Aruba)

De belastingbaten van Aruba kunnen aanzienlijk worden verhoogd door een verbetering van de lage belastingcompliance. Het College Aruba financieel toezicht (CAft) adviseert om hiertoe voortvarend maatregelen te treffen. Dat draagt niet alleen bij aan het verbeteren van de overheidsfinanciën, maar ook aan het evenwichtiger verdelen van de belastingdruk. In dat kader adviseert het CAft de invoering van een belasting op fooien opnieuw te overwegen. In lijn met de doelstellingen uit ...
LEES VERDER

(Her)benoemingen leden van de Raad van Appèl ingevolge de Advocatenverordening (Aruba)

Bij Landsbesluit van 30 november 2023, no. 9, is de heer mr. D.G. Cock met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2022 voor een periode van drie (3) jaren (her)benoemd als lid van de Raad van Appèl ingevolge de Advocatenverordening. Bij hetzelfde landsbesluit is de heer mr. M.H.J. Cock met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2022 voor een periode van drie jaren (her)benoemd als plaatsvervangend lid van de Raad van Appèl ...
LEES VERDER

Aruba Investment Agency lanceert nieuwe website voor investeerders, Investor Guide 2023 bevat hoofdstuk ‘Taxes and Incentives’ (Aruba)

Aruba Investment Agency (ARINA) heeft onlangs haar nieuwe website gelanceerd: www.investinaruba.com [externe link!]. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht [externe link!] op de algemene website van de overheid van Aruba. De nieuwe website werd gelanceerd tijdens het zakelijke netwerkevenement dat in Fort Zoutman werd gehouden door de minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, de heer Geoffrey Wever. Het algemene thema van de website is: An Exhilarating Investment Destination. De ...
LEES VERDER

Landsverordening vaststelling begroting 2023 van het Tourism Product Enhancement Fund in het Afkondigingblad: middelen uit de toeristenheffing (Aruba)

Op 31 januari 2023 is de Landsverordening van 23 januari 2023 tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2023 uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2023, no. 3 (AB 2023 no. 3). De ontwerplandsverordening (Zittingsjaar 2022-2023-984) werd op maandag 16 januari 2023 tijdens een openbare vergadering van de Staten van Aruba met unanieme stemmen aangenomen. In de begroting voor het Tourism Product ...
LEES VERDER

Uit advies CAft bij vastgestelde BW 2022: verhoging baten met name in de belastingsfeer, overdrachtsbelasting met AWG 22 miljoen verhoogd, opwaartse bijstelling geraamde indirecte belastingbaten vanwege hogere verwachte economische groei vooral zichtbaar bij BBO, BAVP en invoerrechten (Aruba)

Bij brief d.d. 20 december 2022 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht op basis van artikel 11 lid 2 LAft bij de vastgestelde begrotingswijziging (BW) 2022 van Aruba. Oordeel De BW toont een financieringstekort van de collectieve sector van AWG 64 miljoen, hetgeen gelijk is aan 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit tekort past binnen ...
LEES VERDER

Informatiepagina op website belastingdienst met belangrijkste wijzigingen Belastingplan 2023 en renseigneringsverplichting (Aruba)

Samenvatting zaak Op de website van de Belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) is deze week een informatiepagina geopend over het Belastingplan 2023 (Plan di Impuesto 2023), zoals ingevoerd bij Landsverordening Belastingplan 2023 (AB 2022 no. 161), en over de renseigneringsverplichting zoals ingevoerd bij de landsverordening inzake de invoering  van die verplichting (AB 2022 no. 163). De informatiepagina op de website van DIMP beschrijft de belangrijkste wijzigingen die met ...
LEES VERDER

Kantoren Douane gesloten op woensdag 25 januari (Dia di Betico) en in de ochtend van donderdag 26 januari (Internationale Dag van de Douane) (Aruba)

De kantoren van de Douane van Aruba (Departamento di Aduana) zullen op woensdag 25 januari de gehele dag gesloten zijn in verband met Betico Dag. Ook zullen de kantoren van de Douane in de ochtend van donderdag 26 januari 2023 gesloten zijn in verband met de Internationale Dag van de Douane 2023. De dienstverlening van de Douane zal op donderdag worden hervat om 13.30 uur. . Dit is bekendgemaakt met ...
LEES VERDER

Landsverordening vaststelling begroting 2023 van het Tourism Product Enhancement Fund aangenomen door de Staten: middelen uit de toeristenheffing (Aruba)

Afgelopen maandag, 16 januari 2023, is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2023 (Zittingsjaar 2022-2023-984) tijdens een openbare vergadering van de Staten van Aruba met unanieme stemmen aangenomen. Hierbij attenderen wij u op deze ontwikkeling. In de ontwerpbegroting zijn de middelen geraamd op een bedrag ad Afl. 3.300.000 op basis van de prognoses van het Departamento di Impuesto (DIMP). Deze ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening algemene bepalingen bestuursrecht aangeboden aan de Staten (Aruba)

Op 11 januari 2023 is een ontwerplandsverordening houdende algemene regels met betrekking tot het bestuursrecht (Landsverordening algemene bepalingen bestuursrecht) (Zittingsjaar 2022-2023-995) aangeboden aan de Staten van Aruba (ter griffie van de Staten ingeboekt met dagtekening 13 januari 2023). Klik hier voor de Memorie van Toelichting bij het aangeboden ontwerp. In de overwegingen bij de ontwerplandsverordening wordt aangegeven dat artikel V.17 van de Staatsregeling van Aruba de vaststelling bij landsverordening van ...
LEES VERDER

CAft over vastgestelde landsbegroting 2023: budgettaire effecten Belastingplan 2023 onvoldoende onderbouwd (verhoging BBO-tarief, invoering BBO aan de grens, verhoging toeristenheffing) en budgettaire effecten van invoering gebruikelijkloonregeling en fictief dividend tegen excessief lenen door DGA’s ontbreken. CAft wil ook toelichting tijdspad invoering BTW (Aruba)

Op 5 december 2022 is de Landsverordening van 24 november 2022 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2023 uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 145 (AB 2022 no. 145). In de vastgestelde landsbegroting voor 2023 zijn de middelen gesteld op Afl. 1.607.007.000 (exploitatierekening plus kapitaalrekening) en de uitgaven op Afl. 1.543.756.000 (exploitatierekening plus kapitaalrekening), conform de op 11 november ...
LEES VERDER

Minister van Financiën over de met het Belastingplan 2023 ingevoerde gebruikelijkloonregeling in de loonbelasting (Aruba)

Met de Landsverordening Belastingplan 2023 (AB 2022 no. 161) is in Aruba voor doeleinden van de heffing van loonbelasting een zogenoemde ‘gebruikelijkloonregeling’ ingevoerd (‘salario usual’). Een dergelijke regeling bestond reeds in enkele andere delen van het Koninkrijk (namelijk in Europees Nederland, Caribisch Nederland en in Curaçao), maar deze was nog niet doorgevoerd in Aruba. Medio december 2022 heeft de Minister van Financiën en Cultuur, mevrouw Xiomara Maduro, in de IslaOnline-Noticia ...
LEES VERDER

Minister van Financiën over de verleggingsregeling in de BBO/BAVP/BAZV (Aruba)

Met de Landsverordening Belastingplan 2023 (AB 2022 no. 161) hebben per 1 januari 2023 voor doeleinden van de heffing van BBO/BAVP en de BAZV enkele wijziging plaatsgevonden ten aanzien van het bepalen van de plaats van dienst in respectievelijk de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (hierna: de LvBBO/BAVP) en de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (hierna: de LvBAZV). Het betreft hier – heel summier weergegeven – de invoering van een ...
LEES VERDER

Digitale aangifteformulieren voor de maandelijkse belastingen in BOi beschikbaar met ingang van 31 januari 2023 (Aruba)

De digitale aangifteformulieren voor de maandelijkse belastingaangiften zullen met ingang van 31 januari 2023 in het aangifteportaal BOImpuesto (‘BOi’) beschikbaar zijn. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de facebookpagina van de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP). In het nieuwsbericht wordt toegelicht dat de belastingdienst momenteel bezig is met het actualiseren van de systemen naar aanleiding van de wijzigingen in het Belastingplan 2023 (Plan di Impuesto 2023, AB ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht op de website van de belastingdienst over de verlenging van de toepassing van de tariefsverlaging voor afkoop pensioenen tot en met 2023 (Aruba)

Op de website van de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) is een nieuwsbericht (PAP) geplaatst over de verlenging van de toepassing van een bijzondere tarief van 15% over afkoop van kwalificerende in eigen beheer opgebouwde pensioenen. Meer in het bijzonder betreft het een bekendmaking dat de toepassing van het (tijdelijke) bijzondere tarief van 15% ook geldt voor afkoopsommen die worden genoten tussen 1 januari 2023 en 31 december ...
LEES VERDER

Verzamelloonstaat en verzamelstaat opgaaf derden voortaan uiterlijk 31 maart indienen (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekend gemaakt dat de verzamelloonstaat (VZL) en van verzamelstaat opgaaf derden (VOD) over het jaar 2022 uiterlijk op 31 maart 2023 moet worden ingediend. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst van Aruba. In het nieuwsbericht van de belastingdienst wordt, enigszins geparafraseerd, aangegeven dat de datum van 31 maart volgt uit het Belastingplan 2023 ...
LEES VERDER

Inspecteur maakt niet aannemelijk dat belanghebbende is uitgenodigd tot het doen van aangifte: verzuimboetes vernietigd. Aangifteplicht ontstaat pas wanneer de Inspecteur de vermoedelijk belastingplichtige daartoe heeft uitgenodigd: pas als belanghebbende een aangiftebiljet heeft gehad en dit niet heeft ingediend, kan er sprake zijn van een verzuim

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 2016 twee ondernemingen bij de Kamer van Koophandel in Aruba geregistreerd. De ondernemingen zijn in augustus 2021 opgeheven. Bij de Kamer van Koophandel waren de ondernemingen geregistreerd op het woonadres van belanghebbende. Over de onderhavige jaren 2019, 2020 en 2021 heeft belanghebbende geen aangiftebiljetten BBO/BAZV en loonbelasting/sociale premies ingediend. Door de Inspecteur zijn vervolgens – ...
LEES VERDER

31 januari 2023 laatste dag betalingstermijn motorrijtuigbelasting 2023 (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekendgemaakt dat 31 januari 2023 de laatste dag is voor het betalen van de motorrijtuigbelasting voor het jaar 2023. DIMP heeft dit bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst en met een post op de facebookpagina van de dienst. In het nieuwsbericht op de website van DIMP wordt aangegeven dat het tarief van de belasting niet is gewijzigd ...
LEES VERDER

Aanpassing tabel reparatietoeslag per 1 januari 2023 in de Landscourant (Aruba)

De Ministeriële beschikking van 29 december 2022 van de Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling inzake de aanpassing van de tabel van de reparatietoeslag is gepubliceerd in de Landscourant van Aruba van d.d. 3 januari 2023, jaargang 2023, no. 1 (Lcrt. 2023 no. 1, blz. 11). De Landscourant werd op vrijdag 6 januari 2023 gepubliceerd op overheid.aw. Met deze ministeriële beschikking wordt op grond van artikel 3, tweede ...
LEES VERDER

WETGEVINGSDOSSIERS – ARUBA 2023

Wetgevingsdossiers - Aruba (in bewerking) Bekijk hier de items uit onze Wetgevingsdossiers die dateren van vóór 18 oktober 2022. Wij werken momenteel aan een nieuwe inrichting van ons archief om deze gereed te maken voor verdere uitbreiding van het archief en om het voor u nóg gemakkelijker te maken om artikelen, informatie en documenten per belastingmiddel/onderwerp in het Portaal na te zoeken aan de hand van de handige zoekfuncties. Totdat ...
LEES VERDER

Wijziging Landsbesluit invoervergunning goederen in het Afkondigingsblad: actualisering van het pakket gereguleerde basisproducten (Aruba)

Op 29 december 2022 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 23 december 2022 tot wijziging van het Landsbesluit invoervergunning goederen (AB 1991 no. GT 18) (actualisering pakket gereguleerde basisproducten) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 168 (AB 2022 no. 168). Vanwege de gewijzigde omstandigheden wordt het door de regering wenselijk geacht om de lijst van gereguleerde basisproducten als bedoeld in het Landsbesluit invoervergunning goederen ...
LEES VERDER