MinFin op bezoek bij Nederlandse staatssecretarissen over hervormingen van de belastingdienst en de douane (Curaçao)

Tijdens zijn bezoek aan Nederland heeft de Minister van Financiën van Curaçao, de heer Javier Silvania, op maandag 26 september bezoeken gebracht aan de staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane), mevrouw Aukje de Vries, en aan de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst), de heer Marnix van Rij, om te spreken over, respectievelijk, hervormingen bij de douane en hervormingen bij de belastingdienst. Dit heeft de Minister bekend op 26 september ...
LEES VERDER

Na onderzoek Rekenkamer inzake de overdrachtsbelasting: Notarissen gesommeerd om alle achterstallige akten en repertoria uiterlijk 1 oktober aan te bieden aan de Inspecteur. Belastingdienst past systemen aan om boetes te kunnen opleggen en invordering te faciliteren (Curaçao)

Naar aanleiding van de bevindingen van het doelmatigheidsonderzoek door de Algemene Rekenkamer Curaçao (hierna: de Rekenkamer) naar het toezicht door de overheid op de tijdige en volledige voldoening door notarissen van de overdrachtsbelasting, blijken inmiddels door de belastingdienst al stappen te zijn genomen richting het notariaat: alle achterstallige (transport)akten en repertoria moeten uiterlijk 1 oktober aanstaande worden aangeboden aan de Inspecteur de Belastingen. Indien akten en repertoria alsnog te laat ...
LEES VERDER

Statenlid Osepa vraagt naar mogelijkheden van fiscale faciliteiten voor carnavalsgroepen (Curaçao)

Bij brief d.d. 20 september 2022 heeft het Statenlid S. Osepa bij de Minister van Financiën aandacht gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken voor fiscale faciliteiten voor carnavalsgroepen die zijn aangesloten bij de AGKK (Asosashon Gruponan di Karnaval Korsou). Het Statenlid denkt daarbij onder meer aan een korting/vermindering van invoerrechten en omzetbelasting op stoffen en andere accessoires voor de versiering van carnavalskostuums (un rekorte riba derecho di importashon i tambe ...
LEES VERDER

Raad van Ministers akkoord met het instellen van een Werkgroep Verbetering Dienstverlening Scheepsregistratie (Curaçao)

De Raad van Ministers van Curaçao is op woensdag 21 september jl. akkoord gegaan met het instellen van een Werkgroep Verbetering Dienstverlening Scheepsregistratie voor de duur van zes (6) maanden. De werkgroep krijgt als taak de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en de minister van Economische Ontwikkeling te adviseren inzake de dienstverlening op het gebied van scheepsregistratie en met voorstellen te komen voor wat betreft kwaliteitsverbetering van scheepsregistratie ...
LEES VERDER

Ministers spreken met Selikor ook over modernisering van de afvalstoffenheffing (Curaçao)

Afgelopen woensdag, 21 september 2022, hebben de Minister van Financiën en de Minister van Gezondheid, Milieu en Cultuur (GMN) met Selikor vergaderd over onder meer de modernisering van de afvalstoffenheffing. Dit is door de Minister bekendgemaakt op zijn persoonlijke facebookpagina. In het bericht van de Minister wordt verder niets inhoudelijks medegedeeld over de voorgenomen modernisering van de afvalstoffenheffing (afvalstoffenbelasting).   CFN-artikelnummer 20220923-13 Zie ook: CFN van 26 augustus 2022, nr ...
LEES VERDER

Minister van Financiën overlegt met experts over de beoogde Algemene landsverordening douane en accijnzen (ALDA) (Curaçao)

De afgelopen week heeft de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, de voortgang van de aanpassing van het ontwerp voor een Algemene landsverordening douane en accijnzen (ALDA) besproken met vertegenwoordigers van de Douane. Dit is door de Minister bekendgemaakt op zijn persoonlijke facebookpagina. De voorgenomen ALDA beoogt de modernisering van de heffing en inning van invoerrechten en accijnzen door de Douane. De Minister licht in een persbericht toe dat ...
LEES VERDER

Voorraad aangiften inkomstenbelasting per september 2022 (Curaçao)

In augustus 2022 zijn in totaal 6.408 aanslagen inkomstenbelasting opgelegd (19,1% van de voorraad). De aanslagen hadden betrekking op de belastingjaren 2017 tot en met 2020 (over 2021 zijn nog geen aanslagen opgelegd). Doordat in de tussentijd ook 11.982 nieuwe aangiften bij de Inspectie der Belastingen zijn ingediend (over de jaren 2017 tot en met 2022) is de voorraad aangiften per saldo toch groter geworden: per september bedraagt de voorraad ...
LEES VERDER

Rapport Algemene Rekenkamer Curaçao over het onderzoek naar het toezicht door de overheid op de tijdige en volledige voldoening door notarissen van de overdrachtsbelasting (Curaçao)

De Algemene Rekenkamer Curaçao (hierna: de Rekenkamer) heeft een doelmatigheidsonderzoek verricht naar de overdrachtsbelasting (OVB) die notarissen in Curaçao behoren te voldoen en naar wat in werkelijkheid door hen is voldaan. Onlangs is het rapport gepubliceerd dat naar aanleiding van het onderzoek door de Rekenkamer is opgesteld. Hierbij attenderen wij u op het rapport. Samenvatting Enkele delen van de door de ARC opgestelde samenvatting (‘rapport in het kort’) (zonder voetnoten!): ...
LEES VERDER

Ontwerpbegroting 2023 van Curaçao: belastingramingen, beleidsvoornemens van Fiscale Zaken, de Belastingdienst en de Douane en voorgenomen wijzigingen in de omzetbelasting

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 13 september 2022 – is door de regering, bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2022-2023 van de Staten van Curaçao, de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2023 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2022-2023-204). In de week van maandag 24 oktober a.s. zal de ...
LEES VERDER

Gerecht overweegt dat een verlengd boekjaar fiscaal niet bestaat, winstbelasting wordt geheven over het kalenderjaar. Belanghebbende heeft evenwel geen winst genoten: naheffingsaanslag ten onrechte opgelegd. Verzuimboete vernietigd omdat belanghebbende niet is uitgenodigd tot het doen van de aangifte winstbelasting

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2018 opgelegd van NAf 6.000. Daarbij is tevens een verzuimboete opgelegd van NAf 300 wegens het niet tijdig indienen van de aangifte winstbelasting 2018. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt, maar bij uitspraken op bezwaar heeft de Inspecteur de naheffingsaanslag en de boete gehandhaafd. Vervolgens is belanghebbende in beroep gekomen ...
LEES VERDER

MinFin overlegt met notariaat, FIU en Ontvanger over vertragingen in de notariële praktijk door compliance-voorschriften, over registratie van akten ter inspectie en over afdracht van belastingen (Curaçao)

De Minister van Financiën van Curaçao heeft onlangs een bijeenkomst gehouden met het notariaat, de Financial Intelligence Unit (FIU) en de Ontvanger der Belastingen over de compliance-voorschriften die voor vertraging zorgen in het proces van het passeren van aktes. Dit is bekendgemaakt door de Minister van Financiën met een bericht op zijn persoonlijke facebookpagina. Eerder werd bekend dat makelaars in onroerendgoed klagen over de trage afhandeling van transportaktes. Het notariaat ...
LEES VERDER

Minister tolereert geen beledigende en bedreigende uitingen op social media jegens personeel belastingdienst (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft op zijn persoonlijke facebookpagina gereageerd op ‘beledigende en bedreigende’ berichten (mensahenan ku tono ofensivo i menasante) die op social media zijn verschenen jegens personeel van de belastingdienst. De Minister brengt naar voren dat hij dergelijke berichten niet tolereert en dat hij niet zal aarzelen om in samenwerking met de autoriteiten de nodige maatregelen zal nemen. De Minister geeft in dit kader aan dat het personeel ...
LEES VERDER

Aanslagen inkomstenbelasting met dagtekening 30 september 2022 (Curaçao)

De Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, heeft op zijn persoonlijke facebookpagina een overzicht geplaatst inzake de aanslagen inkomstenbelasting die met dagtekening 30 september 2022 zullen uitgaan. Uit dit overzicht blijkt dat er 4.316 aanslagen zullen worden uitgezonden, waarvan 1.659 aanslagen in totaal zullen resulteren in te betalen belasting ad Nafl. 6.661.690 en 2.615 aanslagen goed zijn voor een totaal te restitueren bedrag ad Nafl. 3.244.403. Er zullen 41 ...
LEES VERDER

Belastingopbrengsten augustus 2022 (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft op zijn persoonlijke facebookpagina een grafiek geplaatst met de belastingopbrengsten over de maand augustus 2022 in vergelijking met die over dezelfde maand in de jaren 2016 tot en met 2021. Hij plaatst deze grafiek bij een persbericht met als kop ‘Belastingopbrengsten wederom fors hoger dan begroot’. Blijkens de grafiek bedroeg de belastingopbrengst in de maand augustus 2022 Nafl. 102,5 miljoen en over dezelfde maand in ...
LEES VERDER

Onderzoek en aanpak ‘illegale vakantieverhuur’: MinFin wil einde maken aan ‘de voordelige marktpositie waar de belastingontduikers momenteel van genieten’ (Curaçao)

Vorige week heeft op initiatief van CHATA (Curaçao Hospitality & Tourism Association) een bijeenkomst plaatsgevonden tussen vertegenwoordiger van de toerisme- en horeca-industrie, CTB (Curaçao Tourist Board), de minister van Financiën, vertegenwoordigers van de Ontvanger, SBAB (Stichting Belastingaccountantsbureau) en de Sector Fiscale Zaken over de ‘problematiek betreffende de illegale vakantieverhuur op Curaçao’. Dit is bekendgemaakt met een persbericht die Minister van Financiën de heer Javier Silvania, op zijn persoonlijke facebookpagina heeft ...
LEES VERDER

Jaarverslag Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) over 2021 (Curaçao)

Onlangs is het jaarverslag van de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) van Curaçao over het verslagjaar 2021 aangeboden aan de Staten van Curaçao. Hierbij attenderen wij u het jaarverslag en zetten wij u het jaarverslag, net zoals het beschikbaar is gekomen, in vier delen naar u door: Deel 1, Deel 2, Deel 3 en Deel 4. Aangezien het jaarverslag pas gisterenavond laat op de website van de Staten openbaar is gemaakt maar ...
LEES VERDER

Uit advies Cft bij ontwerpbegroting 2023 van Curaçao: 89 miljoen meer baten ten opzichte van jaarprognose 2022, onder meer door hogere belastingbaten en vergunningenfee kansspelaanbieders. Cft wil meer informatie over project geautomatiseerde inning OB en voorgenomen wijzigingen OB-tarieven (Curaçao)

Bij brief d.d. 4 augustus 2022 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2023 van Land Curaçao. Het Cft ontving de OB op 21 juli 2022 van de regering met het verzoek daarbij te adviseren op basis van artikel 11 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft). Het advies van het ...
LEES VERDER

Gouverneur in toespraak ter gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire jaar: Modernisering van de belastingdienst door reorganisatie en betere afstemming tussen Inspectie en Ontvanger heeft prioriteit bij het Ministerie van Financiën (Curaçao)

In haar toespraak [externe link] in de Staten van Curaçao op 13 september jl. ter gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire jaar 2022-2023 heeft de Gouverneur van Curaçao, mevrouw Lucille George-Wout, ook aandacht besteed aan de voornemens van de regering van Curaçao op het gebied van belastingen. In de toespraak wordt aangegeven dat de door het Ministerie van Financiën gestelde prioriteiten onder meer de modernisering van de belastingdienst ...
LEES VERDER

Inspecteur maakt niet aannemelijk dat een hoorgesprek heeft plaatsgevonden. Zaak teruggewezen naar de Inspecteur om met inachtneming van de hoorplicht opnieuw uitspraak te doen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting en premies over het jaar 2015 opgelegd. Daarbij zijn ook vergrijpboetes opgelegd wegens het te weinig betalen van belasting en premies. De correcties betreffende onder meer naheffingen op basis van het ‘dagtarief’ ter zake van door bepaalde personen verrichte werkzaamheden, correctie privé gebruik auto en bepaalde correcties ter ...
LEES VERDER

Na met vertraging kennis te hebben genomen van de uitspraak op bezwaar resteerde nog een beroepstermijn van ruim zes weken, maar belanghebbende stelt pas buiten die termijn beroep in: beroep niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij belanghebbende zijn naheffingsaanslagen omzetbelasting over de jaren 2013 t/m 2017 opgelegd. Daarbij zijn vergrijpboetes opgelegd wegens het te weinig betalen van belasting. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en boetes, maar bij uitspraken op bezwaar met dagtekening 29 maart 2021 heeft de Inspecteur de naheffingsaanslagen en de boetes gehandhaafd. Belanghebbende heeft ...
LEES VERDER

De verplichting tot het doen van aangifte (loonbelasting en premies) en de verplichting tot betaling hangen weliswaar nauw met elkaar samen doch zijn niettemin afzonderlijke verplichtingen en dus afzonderlijk beboetbare gedragingen. Indien zowel de belastingen als de premies niet tijdig zijn betaald is sprake van evenzovele verzuimen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting en premies AOV/AWW over tijdvakken in het jaar 2013 en over een tijdvak (oktober) in 2014 opgelegd. Daarbij zijn verzuimboetes wegens het niet tijdig doen van aangifte opgelegd. Later zijn aan belanghebbende ook naheffingsaanslagen met verzuimboetes van 15% opgelegd wegens het niet tijdig betalen van premies. De Inspecteur heeft deze boetes gebaseerd op ...
LEES VERDER

Met het enkele feit dat degenen die werkzaamheden hebben verricht niet als zelfstandigen of onderaannemer in de systemen van de belastingdienst voorkomen, heeft de Inspecteur niet het bewijs geleverd dat sprake is van een dienstbetrekking. Ook geen feiten en omstandigheden aangevoerd ter ondersteuning van de stelling dat sprake is van een fictieve dienstbetrekking

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft een eenmanszaak. In de winst- en verliesrekening 2018 is aan “kosten uitbestede opdrachten” een bedrag vermeld met als toelichting dat (enigszins geparafraseerd) dit bedrag betalingen zijn aan kleine onderaannemers. Belanghebbende heeft niet binnen de wettelijke termijn aangiftebiljetten loonbelasting, premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ ingediend. De Inspecteur heeft ambtshalve naheffingsaanslagen opgelegd. Daarbij zijn verzuimboetes opgelegd ...
LEES VERDER

Maand vertraging in levering kentekenplaten, maar 1.000 (voor 500 voertuigen) zijn nu per luchtpost onderweg (Curaçao)

Naar aanleiding van klachten die bij de minister van Financiën zijn binnengekomen over het feit dat de Ontvanger geen kentekenplaten kan uitreiken aan bezitters van nieuwe auto's, heeft de Minister van Financiën informatie ingewonnen bij de Ontvanger en hierover een persbericht uitgegeven. Dit persbericht is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van de Minister. In het persbericht maakt de minister van Financiën op basis van informatie die hij heeft verkregen van ...
LEES VERDER

Soab-rapport onderzoek BearingPoint projecten bij de Belastingdienst Curaçao (Curaçao)

Bij brief d.d. 2 september 2022 heeft de Minister van Financiën het ‘Rapport onderzoek BearingPoint projecten bij de Belastingdienst Curaçao’ van 29 augustus 2022 aangeboden aan de Staten van Curaçao. Het rapport is opgesteld door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab). In dit rapport rapporteert Soab over de bevindingen van het onderzoek naar de problemen die zich voordoen bij het implementatietraject van de door BearingPoint aan de Belastingdienst Curaçao geleverde systemen. Hierbij zetten ...
LEES VERDER

Raad van Ministers akkoord met het oprichten van een Commissie Stuur- en Werkgroep UBO-register (Curaçao)

De Raad is op woensdag 31 augustus jl. akkoord gegaan met het oprichten van een Commissie Stuur- en Werkgroep UBO-register (‘ultimate beneficial owner’). De commissie heeft als taak de minister van Financiën en de minister van Justitie te adviseren over een entiteit belast met het bijhouden van een besloten centraal register voor personen die ‘uiteindelijk belanghebbende’ zijn in relatie tot een onderneming, stichting of vereniging. De commissie dient onder meer ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2021 van de SVB: cijfers sociale premiebaten en zaaksaantallen bezwaarschriften uitgelicht (Curaçao)

Onlangs is het jaarverslag over het jaar 2021 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van Curaçao gepubliceerd. Klik hier om naar het jaarverslag op de website van de SVB te gaan. Hieronder nemen wij enkele voor de belastingpraktijk relevante passages uit het jaarverslag op. Beleggingsresultaten Pag. 7 van het jaarverslag: “Over het boekjaar 2021 kende de SVB een positief beleggingsresultaat van ca. NAƒ.17,7 mln. (netto positief rendement 14,60%). In 2020 was ...
LEES VERDER

Uitstel van betaling voor ambtenaren voor onjuiste voorlopige aanslagen over 2022 (Curaçao)

Door fouten bij de betaling van de premie Basisverzekering Ziektekosten (BVZ) over de jaren 2018 tot en met 2020 hebben ambtenaren over die jaren een aanslag gekregen die niet correct was. Dat has onder meer als gevolg dat restituties ‘automatisch’ werden verrekend met ‘openstaande’ aanslagen. Weliswaar is men nu bezig met het oplossen van de fouten en heeft de SSO (Shared Services Organisation) van de overheid voor de jaren 2018 ...
LEES VERDER

‘Doorvoeren van structurele verbeteringen bij de belastingdienst met prominente rol voor information management’ (Curaçao)

Het tweede jaar van de huidige regeringsperiode staat bij de belastingdienst in het teken van het doorvoeren van structurele verbeteringen waarbij ICT en in bredere zin ‘Information management’ een prominente rol speelt. Dit wordt door de Minister van Financiën naar voren gebracht in een persbericht naar aanleiding van de onlangs uitgebrachte managementrapportage van de belastingdienst van Curaçao over de maand juli 2022. Het persbericht is geplaatst op persoonlijke facebookpagina van ...
LEES VERDER

Algemene Rekenkamer Curaçao heeft onderzoek gedaan naar de afdracht van overdrachtsbelasting door notarissen. Ministerie van Financiën legt zich toe op verbetering (Curaçao)

Op 18 augustus 2022 heeft de Algemene Rekenkamer Curaçao een rapport gedeeld met de Minister van Financiën. In dit rapport is ingegaan op het uitgevoerde onderzoek naar de afdracht van ingehouden overdrachtsbelasting door notarissen aan de Ontvanger. Dit is op 30 augustus jl. door de Minister bekendgemaakt met een persbericht. Het persbericht is geplaatst op persoonlijke facebookpagina van de Minister van Financiën. Het rapport zelf is, voor zover wij weten, ...
LEES VERDER

Belastingdienst in overleg met het Kadaster voor een update en over afstemming van de OZB-administratie op de registraties van het Kadaster (Curaçao)

De belastingdienst is in overleg met het Kadaster voor een update van de OZB-administratie (onroerendezaakbelasting). Dit wordt naar voren gebracht in een persbericht van de Minister van Financiën naar aanleiding van de managementrapportage van de belastingdienst van Curaçao over de maand juli 2022 dat onlangs is uitgebracht. Dit persbericht is ook geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van de Minister. Door de OZB-administratie van de belastingdienst af te stemmen op de ...
LEES VERDER