Aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen in de Landscourant: goedkeuringen in de sfeer van de omzetbelasting en het bijzonder invoerrecht op benzine (Curaçao)

Zoals wij in het CFN van afgelopen vrijdag 13 mei al hebben bericht, zijn de Staten van Curaçao tijdens de openbare vergadering van donderdag 12 mei 2022 akkoord gegaan met de door de Minister van Financiën voorgelegde aanschrijving “Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen”. In een brief van de Ondervoorzitter en de Griffier van de Staten is vervolgens aan de Minister bevestigd dat de Staten akkoord zijn gegaan ‘vooruitlopend op de behandeling van ...
LEES VERDER

Staten akkoord: Minister tekent aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen (Curaçao)

De Staten zijn tijdens een openbare vergadering van gisteren, donderdag 12 mei 2022, akkoord gegaan met de door de Minister van Financiën voorgelegde tijdelijke maatregelen om de brandstofprijzen te mitigeren (klik hier om naar de video van de Statenvergadering op de website van de Staten te gaan). De Minister heeft vervolgens de Aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen getekend en op zijn persoonlijke facebookpagina geplaatst: klik hier om rechtstreeks naar de op ...
LEES VERDER

Cft in brief over reactie MinFin op advies bij vastgestelde Landsbegroting 2022: enige vertraging bij geautomatiseerde inning omzetbelasting maar nog geen inzicht in nieuwe planning, uiteenzetting gevolgen voorgenomen wijziging OB-tarieven voor de begroting ontbreekt nog (Curaçao)

Bij brief d.d. 20 april 2022 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) gereageerd op de reactie van de Minister van Financiën op het advies bij brief d.d. 23 maart 2022 van het Cft bij de vastgestelde landsbegroting 2022 van Curaçao. In het advies van 23 maart 2022 deed het Cft een aantal aanbevelingen, onder andere inzake belastingaangelegenheden (voor een samenvatting daarvan, zie dit artikel in het ...
LEES VERDER

Vordering Bonairiaanse advocaat om de hoedanigheid van advocaat bij de Hoge Raad te kunnen verkrijgen door het Gerecht afgewezen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Vordering Een advocaat (mede) kantoorhoudende te Bonaire (hierna gemakshalve aangeduid als: “de Bonairiaanse advocaat”) vordert bij Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Gerecht), kort samengevat en enigszins geparafraseerd, dat hij de hoedanigheid van advocaat bij de Hoge Raad moet kunnen verkrijgen omdat Bonaire onderdeel is van het ...
LEES VERDER

Verzet tegen dwanginvordering en vordering tot stopzetting van de executieveiling, onder meer omdat de roerende zaken waarop beslag is gelegd reële eigendom zouden zijn van een derde. De derde is evenwel geen partij in deze procedure, waardoor in deze procedure niet kan worden beslist dat de Landsontvanger niet tot uitwinning van zaken van die derde mag overgaan

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). De Landsontvanger van Curaçao heeft roerende zaken in beslag genomen ter inning van openstaande belastingschulden van belanghebbende. Enige jaren later heeft de Landsontvanger op de voet van de artikelen 1, 3 en 9 van de Landsverordening Dwanginvordering (hierna: Lv Dwanginvordering) een dwangschrift uitgevaardigd ter inning van winstbelasting en loonbelasting. Belanghebbende heeft ex artikel 4 ...
LEES VERDER

Gerecht wijst vordering werknemer tot teruggave door de werkgever van de ingehouden loonbelasting af: ingehouden loonbelasting komt toe aan de belastingdienst en niet aan de werknemer, het feit dat de werkgever de ingehouden loonbelasting nog niet heeft afgedragen maakt dit niet anders

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan een werknemer is door de werkgever medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet zal worden verlengd. De werkgever heeft gedurende de dienstperiode van de werknemer loonbelasting op het loon van de werknemer ingehouden. De werknemer vordert bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) onder meer, kort samengevat ...
LEES VERDER

Op 12 mei openbare vergadering van de Staten inzake de ontwerp-aanschrijving tijdelijke mitigatie brandstofprijzen. Betreft maatregelen in de omzetbelasting, de invoerrechten en het bijzonder invoerrecht op benzine (Curaçao)

Op donderdag 12 mei a.s. zal de geschorste Statenvergadering van donderdag 14 april jl. inzake de ontwerp-aanschrijving tijdelijke mitigatie brandstofprijzen (en de ontwerp-tijdelijke landsverordening mitigeren brandstofprijzen) worden hervat. Zo blijkt uit de oproep voor die vergadering. De Minister van Financiën heeft op zijn persoonlijke facebookpagina een afbeelding geplaatst van zijn brief d.d. 29 april 2022 aan de Voorzitter van de Staten waarin hij ‘vanwege het urgente karakter’ het verzoek heeft ...
LEES VERDER

Persbericht MinFin over stand van zaken personeelsaangelegenheden Douane en Belastingdienst (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft gisteren, donderdag 5 mei, een persbericht uitgegeven over stand van zaken personeelsaangelegenheden Douane en Belastingdienst van Curaçao. Het persbericht is geplaatst op zijn persoonlijke facebookpagina. Met dit persbericht en in het kader van transparantie wil het Ministerie van Financiën de geïnteresseerden informeren over de stand van zaken van personeelsaangelegenheden bij de beide organisaties. Hieronder hebben wij (red. CFN) de integrale tekst van het persbericht opgenomen, ...
LEES VERDER

Omzetbelastingrealisatie in 2022 tot nog toe (Curaçao)

Op 30 april 2022 heeft de Minister van Financiën op zijn persoonlijke facebookpagina een tabel geplaatst met betrekking tot de omzetbelastingrealisatie in het jaar 2022 (tot nog toe) in vergelijking met de realisatie in eerdere jaren. Volgens de tabel bedraagt de totale omzetbelastingrealisatie in 2022 tot nog toe Nafl. 44,1 miljoen, hetgeen volgens de toelichting daarbij Nafl. 7,2 miljoen hoger is dan begroot. Het bedrag van 44,1 miljoen is opgebouwd ...
LEES VERDER

Winstbelastingrealisatie in 2022 tot nog toe (Curaçao)

Op 30 april 2022 heeft de Minister van Financiën op zijn persoonlijke facebookpagina een tabel geplaatst met betrekking tot de winstbelastingrealisatie in het jaar 2022 (tot nog toe) in vergelijking met de realisatie in eerdere jaren. Volgens de tabel bedraagt de totale winstbelastingrealisatie in 2022 Nafl. 59,2 miljoen, opgebouwd uit een bedrag van 52,3 miljoen aan afdrachten op aangiften, 5,7 miljoen aan betaling op aanslagen en 1,2 miljoen aan ‘offshore’ ...
LEES VERDER

Persbericht MinFin inzake managementrapportage belastingdienst over maart 2022 (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft met een persbericht op zijn persoonlijke facebookpagina bekendgemaakt dat de belastingdienst op 29 april jl. de managementrapportage over de maand maart heeft uitgebracht. Bij het opmaken van dit artikel is de managementrapportage zelf ons nog niet beschikbaar. Volgens het persbericht van de Minister presteert de belastingdienst zeer goed voor wat betreft de realisatie van belastingopbrengsten: de opbrengsten over het eerste kwartaal zijn ‘hoger dan ooit’ ...
LEES VERDER

Bekendmaking MinFin over restituties IB 2020 (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft bekendgemaakt dat hij het Hoofd van Dienst van de Inspectie der Belastingen opdracht heeft gegeven om de aanslagen inkomstenbelasting 2020 uiterlijk per juni 2022 op te leggen. Ook is de Ontvanger geïnstrueerd om restituties binnen 2 weken na het opleggen van de aanslag uit te betalen. Zo heeft de Minister op 30 april bekendgemaakt met posts op zijn persoonlijke facebookpagina. Uit een afbeelding bij een ...
LEES VERDER

Beroep door belanghebbende op bescherming van enig recht op de beslagen roerende goederen ter invordering van openstaande belastingschulden van een derde slaagt niet, nu niet in rechte is komen vast te staan dat belanghebbende er eigendomsrechten op kan doen gelden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Een te Curaçao gevestigde naamloze vennootschap (“NV 1”) handelt in koel- en vriestechnische installaties. Blijkens de verklaring van de Kamer van Koophandel heeft NV 1 met ingang van 30 oktober 2017 haar activiteiten gestaakt. Ter invordering van haar openstaande belastingschulden, heeft de Ontvanger van het Land Curaçao al eerder (cumulatief) beslag doen leggen ...
LEES VERDER

Verzuimboete hangende de beroepsprocedure vernietigd. Inspecteur veroordeeld in de proceskosten die belanghebbende redelijkerwijs heeft moeten maken, maar niet voor het verschijnen ter zitting omdat belanghebbende al vóór de zitting wist dat de boete vernietigd was

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2016 opgelegd van nihil. Daarbij is een verzuimboete opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de boete. De Inspecteur heeft uitspraak op bezwaar gedaan en de boete gehandhaafd. Daartegen is belanghebbende in beroep gekomen. Hij heeft daarvoor een bedrag aan griffierecht betaald van NAf 150 ...
LEES VERDER

MinFin: Betaling sanering belastingschulden uiterlijk 30 april (Curaçao)

In een persbericht op zijn persoonlijke facebookpagina herinnert de Minister van Financiën van Curaçao er aan dat vóór 1 mei aanstaande (derhalve uiterlijk 30 april 2022) betaling dient plaats te vinden van het verschuldigde belastingbedrag van het saneringsvoorstel onder de ‘saneringsregeling belastingschulden’. Bij het uitblijven van een betaling komt de saneringsregeling te vervallen en zal de volledige belastingschuld alsnog door de Ontvanger worden ingevorderd, zo wordt daarbij door de Minister ...
LEES VERDER

Regeerprogramma 2022-2025 aangeboden aan de Staten: fiscale beleidsprioriteiten MinFin uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 21 april 2022 heeft de Minister van Algemene Zaken het Regeerprogramma 2022-2025 aangeboden aan de Staten van Curaçao. Het regeerprogramma heeft als thema: “Op weg naar herstel en een betere kwaliteit van leven voor het volk” (Riba kaminda pa rekuperá i un mihó kalidat di bida pa e pueblo”). Klik hier voor het nieuwsbericht over het regeerprogramma op de website van de overheid van Curaçao (klik hier ...
LEES VERDER

Statenlid Osepa vraagt aandacht voor belastingfaciliteiten om te stimuleren dat studenten na hun studie terugkeren naar Curaçao (Curaçao)

Bij brief d.d. 13 april 2022 aan de Minister van Financiën vraagt het Statenlid S.P. Osepa aandacht voor ‘belastingincentives’ (belastingfaciliteiten) om te stimuleren dat studenten na hun studie terugkeren naar Curaçao. In zijn brief licht het Statenlid (kort samengevat en enigszins geparafraseerd) toe dat de hoge studieschuld in combinatie met de relatief lage salarissen op Curaçao één van de factoren is die studenten belemmeren om na hun studie terug te ...
LEES VERDER

Hangende het hoger beroep herzien van de aangiften winstbelasting leidt er niet toe dat daarmee de correcties wegens genoten verkapte winstuitdelingen ongedaan kunnen worden gemaakt. Hof beoordeelt de afzonderlijke correcties

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Curaçao, is directeur en enig aandeelhouder van een op Curaçao gevestigde vennootschap (hierna: Holding NV). Deze vennootschap houdt de aandelen in diverse op Curaçao gevestigde dochtermaatschappijen die met belanghebbende voor de winstbelasting gevoegd in een fiscale eenheid (één van die dochtermaatschappijen zal hierna verder worden aangeduid als ‘CUR Dochter-NV’). Belanghebbende is verder directeur en enig ...
LEES VERDER

Gerecht van oordeel dat ook personen die werkzaam zijn op basis van een civielrechtelijk contract gemandateerd kunnen worden om namens de Inspecteur te handelen. In dit geval moet de bedoeling van de wetgever prevaleren boven een zuiver grammaticale interpretatie. Belanghebbende is ook niet benadeeld. Uitspraken op bezwaar bevoegd en dus rechtsgeldig opgelegd en vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig gesloten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak (tussenuitspraak) is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 opgelegd. Ook zijn vergrijpboete opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en de boetes. In de bezwaarfase zijn de zaken namens de Inspecteur behandeld door persoon ‘C’. Op 12 juni 2019 is een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen belanghebbende en ...
LEES VERDER

Cft in advies bij vastgestelde Landsbegroting 2022: pas belastingramingen aan o.b.v. realisatie 2021, verwerk effecten verbetering belastingcompliance, geef toelichting op haalbaarheid en risico’s van de projecten ‘geautomatiseerde inning omzetbelasting’ en ‘introductie vergunningenfee voor kansspelaanbieders’ en herzie meerjarige baten license fee nu de verhoging daarvan niet meer doorgaat (Curaçao)

Bij brief d.d. 23 maart 2022 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2022 voor het Land Curaçao. Het advies van het Cft bevat ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij een enkele relevante passages op. De Landsverordening van de 14de februari 2022 tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 werd op 17 ...
LEES VERDER

Ontwerpen aanschrijving en tijdelijke landsverordening mitigeren brandstofprijzen: wijzigingen in de omzetbelasting, de invoerrechten en het bijzonder invoerrecht op benzine (Curaçao)

Bij brief d.d. 6 april 2022 heeft de Minister van Financiën de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine, de Landsverordening tarief van invoerrechten en de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Tijdelijk landsverordening mitigeren brandstofprijzen) en de concept-aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen, aangeboden aan de Staten van Curaçao. Wij rapporteerden al eerder over de aanbieding, maar de ontwerp-landsverordening en de concept-aanschrijving zelf ...
LEES VERDER

Belanghebbende stelt pas bij ontvangst van een dwangschrift op de hoogte te zijn gekomen van de naheffingsaanslag. Inspecteur levert geen bewijs dat de aanslag tijdig en rechtsgeldig aan belanghebbende is verstuurd: bezwaartermijn later aangevangen. Te weinig bekend over de inhoud van de zaak: terugwijzing naar de Inspecteur met opdracht binnen zes maanden te beschikken

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is met dagtekening 26 juni 2019 een naheffingsaanslag winstbelasting voor het jaar 2017 opgelegd. Daarbij is een verzuimboete opgelegd wegens het niet of niet tijdig doen van aangifte. Belanghebbende heeft op 5 juni 2020 tegen de naheffingsaanslag en de verzuimboete bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft het bezwaar vanwege termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard ...
LEES VERDER

Belastingopbrengsten maart en eerste kwartaal 2022 (Curaçao)

Op 10 april 2022 heeft de Minister van Financiën van Curaçao op zijn persoonlijke facebookpagina een grafiek geplaatst met een vergelijking van de belastingopbrengsten over de maand maart respectievelijke over het eerste kwartaal 2022 ten opzichte van de maand maart en het eerste kwartaal in voorgaande jaren. In een begeleidend persbericht met als kop ‘Hoge belastingopbrengsten in het eerste kwartaal’ spreekt de Minister van ‘wederom zeer positieve resultaten’ en dat ...
LEES VERDER

Ontwerp Tijdelijke Landsverordening mitigeren brandstofprijzen naar de Staten (Curaçao)

Zoals wij eerder rapporteerden, hebben de Minister van Financiën en de Minister van Economische Ontwikkeling een werkgroep ingesteld om onderzoek te doen naar mogelijke maatregelen teneinde het effect van de verhoging van de brandstofprijzen enigszins te mitigeren. De Minister van Financiën wenst dit te doen door de onderdelen van de prijsopbouw die onder zijn invloedssfeer vallen – in casu de omzetbelasting en de accijnzen – dusdanig aan te passen dat ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage november-februari en uitvoeringsagenda Q2 2022 landspakket Curaçao: thema Belastingen uitgelicht (Curaçao)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de periode 16 november 2021 – 15 februari 2022 en de uitvoeringsagenda landspakket Curaçao voor het tweede kwartaal 2022 (Q2 2022, periode 1 april 2022 – 30 juni 2022) zijn bij brief van 4 april 2022 door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie ook deze pagina op tweedekamer.nl. Op 2 november 2020 ondertekenden ...
LEES VERDER

Gelet op poststempel is uitspraak op bezwaar na dagtekening ter post bezorgd: beroepstermijn vangt pas de dag na datum poststempel aan. De in het bezwaar aangevoerde argumenten zijn geheel onbesproken gebleven en het bezwaar is zonder motivering afgewezen. Gerecht acht een dergelijke handelwijze – die (veel) vaker voorkomt – niet alleen onjuist, maar die druist ook in tegen wat van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende heeft aangifte inkomstenbelasting en sociale premies over het jaar 2016 gedaan. Het belastbaar inkomen bedraagt volgens de aangifte NAf 24.796. Aan belanghebbende is een aanslag premies AOV/AWW opgelegd naar een premie-inkomen van NAf 25.708. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag, maar de Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar de aanslag gehandhaafd ...
LEES VERDER

Gerecht verwerpt stelling dat het verweerschrift van de Inspecteur vanwege de late indiening tardief moet worden verklaard: belanghebbende heeft de mogelijkheid gekregen en ook benut om op het verweerschrift te reageren en is derhalve niet in zijn procespositie geschaad. Overigens acht het Gerecht het zeer onwenselijk en in strijd met een de Inspecteur passende zorgvuldige werkwijze om slechts enkele dagen voor de zitting een verweerschrift in te dienen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is een voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2020 opgelegd. Daartegen heeft belanghebbende bezwaar gemaakt. In zijn bezwaarschrift van 28 september 2020 heeft belanghebbende vermeld dat hij inmiddels gepensioneerd is, dat op het pensioen inhoudingen plaatsvinden en dat het opleggen van een voorlopige aanslag niet nodig lijkt. Bij e-mail van 28 ...
LEES VERDER

Ondanks te late indiening heeft de Inspecteur het bezwaar ontvankelijk verklaard. Rechter mag niet ambtshalve of op initiatief van de Inspecteur de door de Inspecteur uitgesproken ontvankelijkheid van het bezwaar toetsen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn op 11 november 2016 aanslagen inkomstenbelasting en premie AVBZ voor het jaar 2012 opgelegd. Tegelijkertijd is een verzuimboete opgelegd. Belanghebbende heeft op 18 januari 2017 daartegen bezwaren gemaakt. De Inspecteur heeft op 20 november 2020 uitspraken op bezwaar gedaan en de aanslagen gehandhaafd. Belanghebbende heeft op 25 februari 2021 beroep ...
LEES VERDER

Naar het oordeel van het Gerecht kan het ook onmiddellijk uitspraak doen ten aanzien van een bij intrekking van het beroep gedaan kennelijk gegrond verzoek om vergoeding van proceskosten en/of griffierecht. Uitsluitend onjuist toepassen wettelijke regel vormt in onderhavige geval geen bijzondere omstandigheid voor afwijking van de forfaitaire vergoedingsregeling

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn een aanslag premies AOV/AWW en een aanslag premie AVBZ voor het jaar 2017 opgelegd. Belanghebbende heeft op 8 april 2019 tegen bovengenoemde aanslagen bezwaar gemaakt en is op 4 januari 2021 in beroep gekomen tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Daarvoor is een bedrag aan griffierecht betaald ...
LEES VERDER

Gerecht past voortaan een hogere wegingsfactor van 0,5 toe bij vaststellen proceskostenvergoeding ingeval van beroep tegen het niet tijdig doen van uitspraak

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn aanslagen inkomstenbelasting en premie AVBZ voor het jaar 2017 opgelegd. Belanghebbende heeft op 4 april 2019 tegen bovengenoemde aanslagen bezwaar gemaakt en is op 4 januari 2021 in beroep gekomen tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Daarvoor is een bedrag aan griffierecht betaald van NAf 50. Partijen ...
LEES VERDER