Distribution of additional license plates announced (Sint Maarten)

The Minister of Finance has announced that additional license plates have been received and are now ready for distribution, according to a news release published on the general website of the Government of Sint Maarten. The distribution process will take place from Monday, June 17th to Wednesday, June 19th. Individuals with temporary plates are requested to come forward to exchange them for the correct plates, according to the news release ...

Cft in advies bij vastgestelde Landsbegroting 2024 van Sint Maarten: overschatting belastingbaten van circa ANG 20 miljoen en invoering toeristenheffing per 1 juli 2024 is niet realistisch (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 29 mei 2024 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2024 van Sint Maarten. Het advies bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingramingen en andere belastingaangelegenheden. Hieronder hebben wij enkele relevante passages opgenomen. Overigens is de Landsverordening van de 14[e] mei 2024 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint ...

Gerecht had zich onbevoegd moeten verklaren voor het tegen de verminderingsaanslagen ZV/OV ingestelde beroep. De verminderingsaanslagen betreffen slechts de administratieve uitvoering van de eerdere beschikkingen op bezwaar en zijn daarom niet gericht op rechtsgevolg: geen beschikkingen in de zin van de Lar

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense bestuursrechtelijke zaak (Lar) is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen (USZV) heeft bij belanghebbende een looncontrole uitgevoerd inzake onder andere de loonsommen voor de Ziekteverzekering (ZV) en de Ongevallenverzekering (OV). Op basis van het (definitieve) controlerapport heeft USZV tot behoud van rechten naheffingsaanslagen opgelegd. Bij beschikkingen van 13 september 2022 heeft USZV de daartegen door belanghebbende gemaakte bezwaren voor ...

Landsbegroting 2024 in het Afkondigingsblad: belastingbaten geraamd op NAf 453 miljoen (Sint Maarten)

Op 15 mei 2024 is de Landsverordening van de 14[e] mei 2024 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2024 (Landsverordening begroting 2024) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2024, no. 19 (AB 2024 no. 19), met Bijlage 1 (Getallenboek) en Bijlage 2 (Toelichtingenboek). Hierbij attenderen wij u op de vastgestelde en gepubliceerde landsbegroting voor het jaar 2024. De initiële ...

Important Notice by SZV re AOV/AWW wage limits (Sint Maarten)

Earlier publications indicated that the AOV/AWW wage limits were indexed to NAf 126,329.49 as per January 1, 2023. However, this was incorrect: the AOV/AWW wage limits have remained NAf 117,091.61, as was established in the year 2021. As per January 1, 2023, the AOV/AWW wage limits remain the same as those established in the year 2021. This has been announced with a news release on the website of Social and Health Insurances ...

Uit reactie Cft op vierde UR 2023: belastingbaten significant gestegen ten opzichte van 2022 maar achtergebleven ten opzichte van de begrotingswijziging 2023 (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 5 april 2024 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingopbrengsten en andere belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De vierde UR toont een voorlopig overschot op de gewone dienst van ANG 16 miljoen. Sint ...

Inwoner van het Nederlandse deel van Sint Maarten die werkzaam is als overheidsambtenaar in het Franse deel van Sint Maarten niet aangemerkt als verzekerde voor de AOV, de AWW en de AVBZ en derhalve niet premieplichtig

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is woonachtig in het Nederlandse deel van Sint Maarten (hierna: Sint Maarten) en is in de jaren 2017 en 2018 als overheidsambtenaar werkzaam geweest bij de ‘Collectivité de Saint-Martin’ in het Franse deel van Sint Maarten (hierna: Saint Martin). Via inhouding op zijn salaris zijn in Saint Martin premies betaald voor de ‘Retraite complémentaire d’un fonctionnaire’ ...

Landsbegroting 2024 aangenomen door de Staten: belastingcijfers en fiscaal beleid uitgelicht (Sint Maarten)

Op donderdag 28 maart jl. is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van het Land Sint Maarten voor het dienstjaar 2024 (Landsverordening begroting 2024) (Zittingsjaar 2023-2024-175) aangenomen door de Staten van Sint Maarten, met twaalf (12) stemmen vóór en twee (2) stemmen tégen. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de facebookpagina van de Staten. De initiële ontwerpbegroting 2024 werd op 7 maart 2024 aangeboden aan de Staten. De ...

Announcement SZV re 2023 AOV/AWW pension statement (Sint Maarten)

To request a (digital) copy of the 2023 AOV/AWW pension statement, pensioners can send an e-mail to SZV (Social & Health Insurances SZV) via info@szv.sx or call SZV on phone number 546-6782, from Monday to Friday, 7:30 am - 2:00 pm. The statement(s) will be sent to the pensioner via e-mail. This has been announced with a news release on the website of SZV. The yearly pension statement shows the total amount of ...

Opbrengsten uit onroerende goederen in het Franse deel van Sint Maarten belast bij belanghebbende als gerechtigde tot de nalatenschap. Gesteld noch gebleken dat belanghebbende voor de huuropbrengsten ook in het Franse deel belasting heeft betaald: geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Wijlen de moeder van belanghebbende bezat onroerende goederen gelegen aan de Franse kant van Sint Maarten. Deze onroerende goederen behoren in de onderhavige jaren 2017 en 2028 tot de onverdeelde nalatenschap van de moeder. Belanghebbende is deelgerechtigde tot de onverdeelde nalatenschap. De onroerende goederen worden in de jaren 2017 en 2018 verhuurd. In de aangifte inkomstenbelasting voor ...

Elk van de erfgenamen wordt afzonderlijk als ondernemer voor de verhuur van onroerende goederen aangemerkt, niet de (combinatie van) gezamenlijke erfgenamen: belanghebbende, één der erfgenamen, geldt derhalve als ondernemer en wordt voor zijn aandeel in de opbrengsten in de heffing van BBO betrokken

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Erflater verhuurde tot haar overlijden onroerende goederen aan derden. De erfgenamen hebben na het overlijden van erflater het verhuren van de onroerende goederen voortgezet. Ter zake van de verhuuropbrengsten is geen belasting op bedrijfsomzetten (BBO) voldaan. Aan belanghebbende, één van de erfgenamen van wijlen erflater, zijn – naar aanleiding van een onderzoek bij een vennootschap waar een ...

Zorgen bij Cft over de sociale voorzieningen van Sint Maarten: verwachting dat in 2029 de premie inkomsten niet langer toereikend zijn voor de AOV-uitkeringen (Sint Maarten)

Het Cft maakt zich zorgen over de sociale voorzieningen, met name over het ouderdomspensioen (AOV). Door de toenemende vergrijzing zal het aantal ouderen dat aanspraak maakt op een pensioenuitkering de komende jaren sterk toenemen. Verwacht wordt dat in 2029 de premie inkomsten niet langer toereikend zijn voor de AOV-uitkeringen. Het Cft adviseert de regering om maatregelen te treffen, zodat de oudedagsvoorziening betaalbaar blijft. Zo staat in een persbericht van het ...

Zodanig late indiening aangiften inkomstenbelasting dat de Inspecteur daarmee redelijkerwijs geen rekening kon houden: vereiste aangifte niet gedaan, omkering en verzwaring bewijslast. Aanslagen berusten op een redelijke schatting, niet onredelijk of willekeurig vastgesteld en de onjuistheid van de schatting is niet op overtuigende wijze aangetoond. Niet gebleken dat sprake is van een situatie als bedoeld in het Landsbesluit beperking kring verzekerden AVBZ: belanghebbende als ingezetene verzekerd en premieplichtig

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende, een inwoner van Sint Maarten die derhalve als binnenlands belastingplichtige wordt aangemerkt, zijn voor jaren 2014, 2015 en 2016 aangiftebiljetten inkomstenbelasting uitgereikt. Omdat belanghebbende de aangiftebiljetten niet heeft ingediend zijn aan belanghebbende ambtshalve aanslagen inkomstenbelasting en AVBZ voor de onderhavige jaren opgelegd. Daarbij zijn verzuimboetes wegens het niet tijdig indienen van de aangiftebiljetten opgelegd. Belanghebbende ...

Motor vehicle QR code stickers for the 2024 Motor Vehicle Tax ready for pickup (Sint Maarten)

The Ministry of Finance has announced the commencement of the distribution of the 2024 Motor Vehicle QR Code Stickers. Since Monday, February 5, 2024, residents can pick up their stickers at the Receivers Office, with a structured process to avoid last-minute rushes before the payment deadline on February 29, 2024, according to a news release published on the website of the Government of Sint Maarten. In this respect, refer to ...

Verzamelloonstaat en Opgaaf werkzaamheden derden voor het jaar 2023 gepubliceerd (Sint Maarten)

Onlangs zijn pdf’s van de Verzamelloonstaat 2023 (Summary Wage Tax Statement) en van het formulier Opgaaf werkzaamheden derden 2023 geplaatst op de pagina Government Forms for Businesses van de Tax Administration op de algemene website van de overheid van Sint Maarten. Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan. CFN-artikelnummer 20240209-17 BRONDOCUMENT (link naar de pagina Government Forms for Businesses van de Tax Administration op de algemene website van ...

Aangifteformulieren winstbelasting 2023 gepubliceerd (Sint Maarten)

Onlangs zijn pdf’s van de Engelstalige versies van de aangifteformulieren winstbelasting voor het belastingjaar 2023 geplaatst op de pagina Government Profit Tax Forms van de Tax Administration op de algemene website van de overheid van Sint Maarten. Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan. Het betreft de volgende biljetten: Provisional Profit Tax Return Form for the year 2023 (English version) [Dit is het voorlopige vas-wb formulier voor 2023; ...

Nadat beroep is ingesteld tegen het niet tijdig beslissen zijn de naheffingsaanslagen door de Inspecteur verminderd naar nihil: proceskostenvergoeding voor de beroepsfase. Geen bezwaarkostenvergoeding omdat de Inspecteur niet ernstig onzorgvuldig heeft gehandeld: belanghebbende was meerdere malen geïnformeerd over zijn fiscale verplichtingen maar heeft daar desondanks niet aan voldaan. Ook geen immateriële schadevergoeding: redelijke termijn van berechting niet overschreden, bovendien voorziet wet- en regelgeving in Sint Maarten niet in de bevoegdheid van de belastingrechter tot het toekennen van een schadevergoeding

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen belasting op bedrijfsomzetten (BBO) opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen op 20 oktober 2020 bezwaar gemaakt en heeft vervolgens op 11 juli 2022 beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. De Inspecteur heeft op 16 december 2022 de naheffingsaanslagen verminderd naar nihil. Belanghebbende heeft vervolgens het beroep ingetrokken omdat de Inspecteur ...

Regeling nummerplaten 2023 en de jaren hierna alsmede controlestickers 2024 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 1 februari 2024 is de Regeling van de Minister van Financiën van 01 februari 2024 tot het vaststellen van de kenmerken van de nummerplaten voor de belastingjaren 2023 en de jaren hierna, de nummerreeksen voor de verschillende categorieën motorrijtuigen, de voor die nummerplaten verschuldigde vergoeding alsmede tot het vaststellen van de kenmerken van controlestickers en de voor de controlestickers verschuldigde vergoeding voor het belastingjaar 2024 (Regeling nummerplaten 2023 en ...

Cft gaat ervan uit dat Sint Maarten het jaar kan afsluiten met een resultaat van tussen de 20 en 30 miljoen (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 4 januari 2024 aan de Minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begrotingswijziging (BW) 2023 van Sint Maarten. Het advies van het Cft bevat ook belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Met de onderhavige begrotingswijziging 2023 (AB 2023, no. 65, inclusief Bijlage Getallenboek Begrotingswijziging 2023 en Bijlage Toelichtingenboek 2023) is de ...

Dringende oproep Cft aan Sint Maarten om z.s.m. maar uiterlijk 31 maart aanstaande de Landsbegroting 2024 voor vast te stellen (Sint Maarten)

In een brief d.d. 22 januari 2024 aan de Minister van Financiën doet het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) de dringende oproep om voortaan tijdig de landsbegrotingen voor advies aan het College aan te bieden en om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 31 maart 2024, te komen tot vaststelling van de landsbegroting voor het reeds lopende jaar 2024. Het Cft geeft in de brief aan dat de ...

AOV/AWW pension payment schedule for 2024 (Sint Maarten)

The 2024 AOV/AWW pension payment schedule (pay dates for pension months February 2024 – January 2025) has been published on the website of Social & Health Insurances SZV (SZV). Persons with international bank accounts may receive their payment a few days later, according to the announcement on SZV’s website. Reminder by SZV: the payout for the pension month of January 2024 took place on December 28, 2023. See below a picture of ...

Nu belanghebbende is bijgestaan door een medewerker van het eigen kantoor is geen sprake van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand: geen proceskostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de afdracht op eigen aangifte loonbelasting en premieheffing AVBZ. Vervolgens heeft belanghebbende beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op de bezwaren. Ter zitting van het Gerecht heeft belanghebbende het beroep ingetrokken omdat de Inspecteur aan haar bezwaren is tegemoetgekomen. Daarbij heeft zij verzocht om vergoeding van proceskosten en het ...

SZV requests all employers to review, update and confirm their employee registry via the Employer Portal (Sint Maarten)

Social and Health Insurances (Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen, hereafter: SZV) requests all employers to review, update (if applicable) and confirm their employee registry via the Employer Portal on the website of SZV, which should be done before the end of this month (January 2024). This has been announced with a news release published on the website of SZV. SZV reminds employers that the employees' eligibility for SZV medical insurance ...

Aangiftebiljetten inkomstenbelasting A en B voor 2023 (Sint Maarten)

De pdf’s van de Engelstalige versies van de aangiftebiljetten inkomstenbelasting A respectievelijk B voor het belastingjaar 2023 zijn geplaatst op de pagina van de Tax Administration op de algemene website van de overheid van Sint Maarten. Hierbij attenderen wij u op deze documenten. Klik hier om naar de betreffende pagina inzake de inkomstenbelastingformulieren te gaan. Het betreft de volgende biljetten: Income Tax Return Form A for the year 2023 (Fiscal ...

Suppletoire begroting 2023 in het Afkondigingsblad: belastingcijfers uitgelicht. Introductie visitor entry tax naar verwachting in 2024 (Sint Maarten)

Op 27 december 2023 is de Landsverordening van de 22ste december 2023 tot wijziging van de Landsverordening begroting 2023 (Landsverordening begrotingswijziging 2023) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2023, no. 65 (AB 2023, no. 65), inclusief Bijlage Getallenboek Begrotingswijziging 2023 en Bijlage Toelichtingenboek 2023. Algemeen In deze landsverordening wordt de begroting van de lopende uitgaven voor het dienstjaar 2023 bijgesteld naar NAfl. 517.340.601 (was: NAfl. 495.636.407) ...

Advies Cft bij de vastgestelde jaarrekening 2021 van Sint Maarten (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 30 november 2023 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde jaarrekening 2021 van Sint Maarten. De jaarrekening voor het dienstjaar 2021 van Sint Maarten is vastgesteld bij Landsverordening van 9 november 2023 tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienstjaar 2021 (Landsverordening vaststelling jaarrekening 2021) (AB 2023 no ...

Uit reactie Cft op derde UR 2023: realisatie baten ANG 34 miljoen hoger, onder andere door meer belastingopbrengsten (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 1 december 2023 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingramingen en andere belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Tot en met het derde kwartaal van 2023 ontwikkelen de baten zich boven verwachting ten opzichte ...

Gerecht oordeelt in procedure inzake naheffingsaanslagen ZV/OV dat de aangevoerde medische toestand van de directeur van belanghebbende geen aanleiding is om de overschrijding van de beroepstermijn verschoonbaar te achten: niet valt in de zien dat de gemachtigde niet in staat was om voor het verstrijken van de beroepstermijn beroep in te stellen (Lar-zaak)

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense bestuursrechtelijke zaak (Lar) is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen (SZV) heeft op 31 mei 2022 de door belanghebbende ingediende bezwaarschriften tegen de beschikkingen van SZV van 15 december 2018, inhoudende de oplegging van naheffingsaanslagen Ziekteverzekering (ZV) en Ongevallenverzekering (OV), ongegrond verklaard. Namens belanghebbende is op 14 juli 2022 bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten (hierna: ...

Beroep tegen verminderingsaanslagen ZV/OV wel tijdig ingediend maar zonder beroepsgronden: niet-ontvankelijk verklaard. Gerecht van oordeel dat het enkele verwijzen naar de gronden in de bezwaarschriften onvoldoende is te achten om als beroepsgrond te gelden (Lar-zaak)

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense bestuursrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen (SZV) heeft een looncontrole uitgevoerd bij belanghebbende inzake de loonsommen voor de Ziekteverzekering (ZV) en de Ongevallenverzekering (OV). Op basis van het definitieve controlerapport heeft SZV tot behoud van rechten naheffingsaanslagen opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar ingediend. Op 13 september 2022 heeft SZV beslissing op bezwaar genomen en op 16 september ...