Verhuisboedelvrijstelling voor de invoer van een voertuig in eerste instantie door de Inspecteur afgewezen. Inspecteur komt pas in de beroepsfase aan het bezwaar van belanghebbende tegemoet. Het Gerecht oordeelt dat voor een kostenvergoeding voor de bezwaarfase geen wettelijke basis bestaat. Wel proceskostenvergoeding voor de beroepsfase

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft een verzoek ingediend om vrijstelling van invoerrechten met toepassing van de zogenoemde ‘verhuisboedelvrijstelling’ voor de invoer van een voertuig. Dit verzoek is evenwel afgewezen. Het daartegen door belanghebbende ingediende bezwaar is door de Inspecteur afgewezen, waarbij is bepaald dat geen vrijstelling bij invoer op grond van artikel 35, vijfde lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten ...

De Inspecteur komt in de beroepsfase aan het bezwaar van belanghebbende tegemoet: proceskostenvergoeding voor de beroepsfase, maar geen bezwaarkostenvergoeding omdat belanghebbende daar niet voorafgaand aan de uitspraken op bezwaar om heeft verzocht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting, premie AOV/AWW en AVBZ over het jaar 2019 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en vervolgens bij drie afzonderlijke geschriften beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Belanghebbende heeft daarvoor een bedrag aan griffierecht betaald van drie keer NAf 150 (totaal NAf 450). Partijen zijn uitgenodigd voor ...

Geen belang meer bij beroepsprocedure omdat de Inspecteur hangende de procedure volledig aan de bezwaren van belanghebbende tegemoet is gekomen: beroep niet-ontvankelijk. In dit geval geen proceskostenvergoeding, omdat geen sprake is van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand of andere voor vergoeding in aanmerking komende kosten. Wel dient de Inspecteur van het in totaal betaalde griffierecht NAf 150 aan belanghebbende te vergoeden. Het bedrag van NAf 300 dat per abuis door het Gerecht te veel aan belanghebbende in rekening is gebracht (omdat de zaak ten onrechte werd geregistreerd als een civiele zaak), dient door het Gerecht gerestitueerd te worden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting voor de jaren 2019 en 2020. Tevens zijn verzuimboetes opgelegd. Belanghebbende heeft tegen de naheffingsaanslagen en de verzuimboetes bezwaar gemaakt, maar bij uitspraken op bezwaar heeft de Inspecteur de naheffingsaanslagen en de verzuimboetes gehandhaafd. Vervolgens heeft belanghebbende beroep ingesteld bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht). Bij het Gerecht ...

Geen belang meer bij beroepsprocedure omdat de Inspecteur reeds volledig aan de bezwaren van belanghebbende tegemoet is gekomen: beroep niet-ontvankelijk. In dit geval geen proceskostenvergoeding, omdat geen sprake is van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand of andere voor vergoeding in aanmerking komende kosten. Wel dient de Inspecteur het betaalde griffierecht aan belanghebbende te vergoeden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn aanslagen premies AOV/AWW en AVBZ voor het jaar 2020 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen. Bij uitspraken op bezwaar heeft de Inspecteur de aanslagen premies AOV/AWW en AVBZ verminderd naar nihil. Vervolgens heeft belanghebbende (toch) beroep ingesteld bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht). Belanghebbende heeft aangegeven dat hij ...

Gerecht oordeelt dat bij de vaststelling van de naheffingsaanslagen loonbelasting ten onrechte is gebruteerd: uit niets blijkt dat de werkgever bij voorbaat van verhaal op werknemers heeft afgezien. Belanghebbende dient wel binnen een redelijke termijn (één jaar) de verschuldigde loonbelasting op de werknemers te hebben verhaald, gerekend vanaf het tijdstip waarop de uitspraak wordt bekendgemaakt

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteert een klein- en groothandel. Bij belanghebbende heeft een boekenonderzoek plaatsgevonden om de juistheid en de aanvaardbaarheid van de aangiften loonbelasting (LB) en premies AOV/AWW en AVBZ vast te stellen over de jaren 2016 tot en met 2020. Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat bepaalde loonbestandsdelen niet in de loonheffing zijn betrokken. Het betreft onder andere ...

Naheffingsaanslagen winstbelasting vernietigd, omdat op het moment van oplegging de verschuldigde belasting op aangifte volledig was betaald. Gerecht matigt de verzuimboetes gelet op hoogte in verhouding tot het bedrag van de niet tijdig betaalde winstbelasting, de omstandigheid dat de betaling slechts één dag te laat heeft plaatsgevonden en (verder) gezien de duur van de procedure

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 16 april 2018 de voorlopige aangifte winstbelasting 2016 ingediend en heeft op diezelfde dag het daarop verschuldigde belastingbedrag betaald. Ook heeft belanghebbende op die dag de definitieve aangifte winstbelasting 2016 ingediend naar een verschuldigde winstbelasting van Afl. 0. Op 1 juni 2018 heeft belanghebbende de voorlopige aangifte winstbelasting 2017 ingediend en het daarop verschuldigde belastingbedrag ...

Ambtenarenrechter niet bevoegd kennis te nemen van bezwaarschriften van douaneambtenaren tegen inhouding door de Minister van loonbelasting op de autotoelage

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbenden zijn allen werkzaam als vrijmakingsambtenaar bij het Departamento di Aduana. Bij ministeriële beschikkingen van 2 oktober 2019 heeft de Minister van Financiën en Cultuur (hierna: de Minister) een autotoelage van Afl. 300,- per maand toegekend. Tegen die beschikkingen hebben belanghebbenden bezwaar gemaakt bij het Gerecht, maar bij uitspraak van 15 maart 2021 heeft het Gerecht de bezwaren ...

Beroepen tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar te laat ingediend: niet-ontvankelijk. Inspecteur blijft overigens verplicht beslissingen op de bezwaren te nemen

In deze twee, inhoudelijk vrijwel identieke, Curaçaose zaken is het volgende aan de orde. Aan belanghebbenden zijn naheffingsaanslagen winstbelasting opgelegd waarbij tevens verzuimboetes zijn opgelegd. Belanghebbenden hebben (tijdig) bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en de verzuimboetes en hebben vervolgens beroepen ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op de bezwaren. Kort samengevat en enigszins geparafraseerd, heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) in deze zaken ...

Beroepen tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar gegrond. Gerecht draagt de Inspecteur op alsnog uitspraken te doen, ook op de verzoeken om bezwaarkostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze drie, inhoudelijk vrijwel identieke, Curaçaose zaken is het volgende aan de orde. Aan belanghebbenden zijn naheffingsaanslagen winstbelasting opgelegd waarbij verzuimboete zijn opgelegd. Belanghebbenden hebben (tijdig) bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en de verzuimboetes en hebben vervolgens beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op de bezwaren. Kort samengevat en enigszins geparafraseerd, heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) in deze ...

Vermindering naheffingsaanslag en vernietiging verzuimboete heeft in een dermate laat stadium voorafgaand aan de zitting plaatsgevonden, dat er aanleiding bestaat voor vergoeding van door belanghebbende in verband met de geplande zitting reeds gemaakte reiskosten. Verletkosten komen in casu niet voor vergoeding in aanmerking, reeds omdat met toestemming van partijen is besloten om af te zien van een zitting

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag winstbelasting voor het jaar 2019 opgelegd. Tevens is een verzuimboete opgelegd. Belanghebbende heeft tegen de naheffingsaanslag en de verzuimboete bezwaar gemaakt, maar de Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar de naheffingsaanslag en de verzuimboete gehandhaafd. Vervolgens heeft belanghebbende beroep ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar. Partijen zijn in eerste instantie op 13 september ...

Gerecht komt tot de conclusie dat de (veronder)stelling van de huidige gemachtigde van belanghebbende dat de uitspraken op bezwaar niet zijn ontvangen, niet juist kan zijn en dat er in ieder geval geen reden is om te veronderstellen dat de uitspraken niet zijn ontvangen door één van de eerdere adviseurs tot wie de uitspraken zijn gericht: beroep niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de beroepstermijn. Door voor de tweede keer ‘uitspraak op bezwaar’ te doen is in casu niet een nieuwe beroepstermijn gaan lopen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van de bevindingen tijdens een boekenonderzoek zijn aan belanghebbende naheffingsaanslagen loonbelasting en premies AOV/AWW en AZV opgelegd. Belanghebbende heeft op 22 januari 2019 pro-forma bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen. De Inspecteur heeft belanghebbende op 14 maart 2019 verzocht haar bezwaarschrift te motiveren, maar motivering van het pro-forma bezwaar is uitgebleven. Op 17 mei 2019 heeft de ...

Veroordeling voor het feitelijk leiding geven aan het niet doen van aangiften winstbelasting: voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met bijzondere voorwaarden die beogen de vennootschap aan te zetten tot fiscaal compliant gedrag. Verdediging in hoger beroep

Samenvatting zaak In deze Curaçaose strafzaak is het volgende aan de orde. De verdachte is bestuurder van een besloten vennootschap (BV) die geen aangiften zou hebben gedaan voor de winstbelasting over de jaren 2018 tot en met 2021. Het verwijt aan de verdachte is dat hij opdracht zou hebben gegeven om deze aangiften niet te doen, of daaraan feitelijke leiding heeft gegeven. Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: ...

Inspecteur komt tegemoet aan de bezwaren van belanghebbende, in eerste instantie alleen voor wat betreft de aanslagen AOV/AWW en maar later ook voor wat betreft de aanslagen LB. Voor de vergoeding van de (proces)kosten worden de zaken als één zaak beschouwd: zijn ‘samenhangende zaken’ als bedoeld in de Ministeriële regeling formeel belastingrecht en het Besluit proceskosten bestuursrecht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn op naheffingsaanslagen loonbelasting (LB), naheffingsaanslagen AOV/AWW en boetes over tijdvakken in 2019 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt, maar bij uitspraken op bezwaar heeft de Inspecteur de naheffingsaanslagen en de boetes gehandhaafd. Vervolgens is door belanghebbende beroep ingesteld tegen de uitspraken van de Inspecteur. Belanghebbende heeft daarvoor een bedrag aan griffierecht betaald van NAf 150 ...

Heffingsambtenaar is bij opleggen aanslagen verhuurbelasting motorrijtuigen (VBM) uitgegaan van een te hoge schatting van het aantal verhuurde auto’s. Gerecht vermindert de aanslagen en de boetes overeenkomstig een gecorrigeerde schatting. Overigens veronderstelt het Gerecht dat hetgeen is bepaald in het Besluit bestuurlijke boetes BES eveneens van toepassing is ter zake van de heffing van VBM

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse zaak is het volgende aan de orde. Wegens het uitblijven van aangiften, ondanks dat belanghebbende daartoe op regelmatige wijze is uitgenodigd, heeft de heffingsambtenaar op 31 januari 2023 aanslagen verhuurbelasting motorrijtuigen (VBM) over de tijdvakken gelegen in de periode 1 januari 2022 tot 1 juli 2022 opgelegd. Gelijktijdig met de aanslagen zijn boetes opgelegd. Belanghebbende heeft tegen de aanslagen en boetes bezwaar gemaakt, maar de ...

Alsnog inhoudelijke behandeling door het Gerecht nadat de zaak door het Hof is teruggewezen. Eigenaar van gestolen auto heeft autoverzekering niet stopgezet en heeft verzuimd tijdig melding te doen van beëindiging belastingplicht: voor het gehele jaar aangemerkt als houder van de auto en motorrijtuigenbelasting verschuldigd

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende, een besloten vennootschap (B.V.), is door het Openbaar Lichaam Bonaire (hierna: OLB) ter zake van een auto een aanslag motorrijtuigenbelasting (MRB) voor het jaar 2018 opgelegd. Belanghebbende heeft op 15 januari 2019 een brief gestuurd aan het OLB waarin onder andere bezwaren worden geuit tegen het feit dat het OLB haar of de directeur-grootaandeelhouder (DGA) als ...

Rechtbank oordeelt dat het beroep niet is ingesteld namens de ontbonden Curaçaose N.V. aan wie de navorderingsaanslag Vpb is opgelegd: beroep niet-ontvankelijk. Niet aannemelijk geworden dat de vereffening van de N.V. is geëindigd en dat de N.V. is opgehouden te bestaan. De vereffenaar is degene die de N.V. na de ontbinding rechtens kan vertegenwoordigen, maar heeft geen bemoeienis gehad met de onderhavige procedure en de advocaten zijn ook niet door of namens de vereffenaar gemachtigd

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Een naamloze vennootschap (N.V.) had haar statutaire zetel in Curaçao. De activiteiten van de N.V. bestonden uit het aantrekken en verstrekken van financieringen voor projectontwikkeling en overige holdingactiviteiten. Bij de Kamer van Koophandel in Nederland is als vestigingsadres van de NV een plaats in Nederland vermeld en als bestuurder een eveneens in die plaats gevestigde B.V. Op 3 ...

Veroordelingen tot voorwaardelijke gevangenisstraf voor het niet doen van aangifte winstbelasting (Curaçao)

Op vrijdag 15 maart jl. zijn vijf leidinggevenden van verschillende bedrijven veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 tot 4 maanden, met een proeftijd van 3 jaar, vanwege het meerdere jaren niet doen van aangifte winstbelasting. Zo is bekendgemaakt met een persbericht (NED) op de website van het Openbaar Ministerie Curaçao (klik hier om naar het persbericht in het Papiamentu te gaan). De onderhavige vonnissen zijn nog niet op rechtspraak.nl ...

Belanghebbende slaagt er niet in de hoogte van de integrale proceskosten aannemelijk te maken: niet duidelijk hoe het geclaimde bedrag moet worden verdeeld over hem en zijn echtgenote en een deel van de kosten is niet betaald. Forfaitaire proceskostenvergoeding wél toegekend. Overgrote deel van de kosten ziet op een strafzaak waarin belanghebbende werd vervolgd voor het doen van onjuiste aangiften en werd vrijgesproken. Dit betreffen geen kosten in de onderhavige belastingzaak. Voor die kosten kan een vordering worden ingediend bij de civiele rechter of de strafrechter

Samenvatting zaak In deze twee, vrijwel identieke en vermoedelijk ook met elkaar samenhangende, Curaçaose zaken (ECLI:NL:OGEAC:2024:46 respectievelijk ECLI:NL:OGEAC:2024:48) is het volgende aan de orde. De onderstaande samenvatting is overigens gebaseerd op ECLI:NL:OGEAC:2024:46. Aan belanghebbende zijn (navorderings)aanslagen inkomstenbelasting met boetes opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt en heeft het bezwaarschrift later aangevuld, met onder meer een compromisvoorstel. Vervolgens heeft belanghebbende beroep ingesteld wegens fictieve weigering van de Inspecteur om te beslissen ...

Bijzondere omstandigheden voor veroordeling van de Inspecteur tot een integrale (proces)kostenvergoeding in ‘complexe zaak’ niet aannemelijk gemaakt. Ook niet voldaan aan de bewijslast ter zake van het ‘forse bedrag’ aan kosten. Inspecteur wel veroordeeld tot een forfaitaire proceskostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting opgelegd alsmede vergrijpboetes. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt en is later in beroep gekomen tegen de uitspraken op bezwaar. In de bezwaarschriften heeft belanghebbende primair verzocht om een integrale vergoeding van de kosten van bezwaar op grond van artikel 6.2, lid 3 van de Ministeriële regeling formeel belastingrecht en subsidiair om een forfaitaire ...

Hoge Raad gaat ervan uit dat de indiener van het beroepschrift niet bevoegd was om namens X beroep in cassatie in te stellen omdat de indiener de gevraagde machtiging of verklaring niet heeft overgelegd: cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaard

Samenvatting zaak De Hoge Raad heeft vandaag, 15 maart 2024, het ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 10 juli 2023 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (ECLI:NL:OGHACMB:2023:129) niet-ontvankelijk verklaard (ECLI:NL:HR:2024:421). Het beroep in cassatie is volgens het beroepschrift ingesteld namens ‘X’. De indiener van het beroepschrift heeft bij het instellen van beroep in cassatie een machtiging overgelegd ...

MinFin waarschuwt voor ‘kans op strafblad’ bij niet tijdig indienen aangifte winstbelasting. Voorlopige aangifte winstbelasting 2023 en betaling verschuldigde belasting uiterlijk 2 april, de dinsdag na Pasen (Curaçao)

Winstbelastingplichtigen dienen uiterlijk dinsdag 2 april 2024 de voorlopige aangifte winstbelasting 2023 in te dienen en het verschuldigde bedrag aan winstbelasting af te dragen. Dit jaar geldt de genoemde datum van dinsdag 2 april omdat 31 maart op een zondag valt en omdat het op maandag 1 april Tweede Paasdag is. Zo is – enigszins geparafraseerd – bekendgemaakt met een persbericht dat gisteren, dinsdag 12 maart 2024, is geplaatst op ...

‘Belastingstaker voor het klimaat’ krijgt geen korting op belastingaanslag

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de orde, deels gebaseerd op dit nieuwsbericht op de website van de Rechtspraak. Belanghebbende – een inwoonster van Overijssel, Nederland, die zich presenteert als ‘belastingstaker voor het klimaat’ – heeft aangifte voor de inkomstenbelasting gedaan volgens de wet en heeft de opgelegde aanslag betaald. Zij heeft daartegen bezwaar gemaakt en vervolgens stelde beroep ingesteld bij de Rechtbank Gelderland (hierna: de ...

Hoewel de inspecteur had bevestigd dat correspondentie ten aanzien van de naar Curaçao geëmigreerde belanghebbende naar een adres in Nederland verzonden zou worden, is de aanslag IB/PVV naar een postadres in Curaçao verzonden. Anders dan belanghebbende is de Rechtbank toch van oordeel dat de aanslag tijdig is opgelegd en bekendgemaakt

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is, onder meer, het volgende aan de orde. Belanghebbende woonde in 2017 in Nederland en stond tot 21 september 2017 in dienstbetrekking tot een N.V. Vanaf 1 juli tot 21 september 2017 was belanghebbende door de N.V. tewerkgesteld bij haar 100% dochteronderneming in Luxemburg (een ‘S.A.’). Belanghebbende heeft gedurende deze periode 32 dagen in Luxemburg gewerkt. Per 21 september 2017 werd de arbeidsovereenkomst van ...

Wijziging Landsbesluit uitvoering internationale bijstandsverlening in het Publicatieblad. Verdere implementatie van CRS, aanpassingen om aan de standaard m.b.t. automatische uitwisseling van informatie (AEOI) te voldoen (Curaçao)

Op maandag 26 februari 2024 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 22ste februari 2024 tot wijziging van het Landsbesluit uitvoering internationale bijstandsverlening (P.B. 2015 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2018 no. 9) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 23 (P.B. 2024 no. 23). Overwegingen In de overwegingen bij het landsbesluit wordt aangegeven dat het land Curaçao, als Internationaal Financieel Centrum, op ...

Inspecteur heeft tegen beter weten in naheffingsaanslagen winstbelasting opgelegd: bezwaarkostenvergoeding vanwege ernstig onzorgvuldige handelwijze. Belanghebbende heeft onbetwist aangevoerd dat zij op basis van individuele beoordeling de hoogte van de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren heeft bepaald en dat de Inspecteur op basis van niet gepubliceerd, noch kenbaar gemaakt beleid de dotatie aan de voorziening heeft gecorrigeerd. Redelijke termijn overschreden maar wet- en regelgeving in Curaçao voorziet niet in de bevoegdheid van de belastingrechter tot het toekennen van een schadevergoeding, verzoek moet worden gericht aan de burgerlijke rechter

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2015 en 2016 opgelegd. Daarbij zijn er verzuimboetes wegens het niet afdragen of te weinig winstbelasting opgelegd. Belanghebbende heeft hiertegen bezwaar gemaakt en heeft daarna beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Partijen zijn in mei 2023 uitgenodigd voor een zitting in juli 2023. Bij e-mailbericht ...

Hoge Raad doet cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 RO in zaak waarin het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat het belastingadvieskantoor inzage moet verlenen in e-mailmappen betreffende Curaçao gerelateerde dienstverlening omdat zulks van belang kan zijn voor de eigen belastingheffing

Samenvatting zaak Vandaag, 16 februari 2024, heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het Hof) van 1 februari 2022 (ECLI:NL:GHARL:2022:715) afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie (ECLI:NL:HR:2024:256). Kort samengevat en enigszins geparafraseerd, werd in hoger beroep door het Hof geoordeeld dat het belastingadvieskantoor inzage moet verlenen in de e-mailmappen ...

Zodanig late indiening aangiften inkomstenbelasting dat de Inspecteur daarmee redelijkerwijs geen rekening kon houden: vereiste aangifte niet gedaan, omkering en verzwaring bewijslast. Aanslagen berusten op een redelijke schatting, niet onredelijk of willekeurig vastgesteld en de onjuistheid van de schatting is niet op overtuigende wijze aangetoond. Niet gebleken dat sprake is van een situatie als bedoeld in het Landsbesluit beperking kring verzekerden AVBZ: belanghebbende als ingezetene verzekerd en premieplichtig

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende, een inwoner van Sint Maarten die derhalve als binnenlands belastingplichtige wordt aangemerkt, zijn voor jaren 2014, 2015 en 2016 aangiftebiljetten inkomstenbelasting uitgereikt. Omdat belanghebbende de aangiftebiljetten niet heeft ingediend zijn aan belanghebbende ambtshalve aanslagen inkomstenbelasting en AVBZ voor de onderhavige jaren opgelegd. Daarbij zijn verzuimboetes wegens het niet tijdig indienen van de aangiftebiljetten opgelegd. Belanghebbende ...

Nadat beroep is ingesteld tegen het niet tijdig beslissen zijn de naheffingsaanslagen door de Inspecteur verminderd naar nihil: proceskostenvergoeding voor de beroepsfase. Geen bezwaarkostenvergoeding omdat de Inspecteur niet ernstig onzorgvuldig heeft gehandeld: belanghebbende was meerdere malen geïnformeerd over zijn fiscale verplichtingen maar heeft daar desondanks niet aan voldaan. Ook geen immateriële schadevergoeding: redelijke termijn van berechting niet overschreden, bovendien voorziet wet- en regelgeving in Sint Maarten niet in de bevoegdheid van de belastingrechter tot het toekennen van een schadevergoeding

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen belasting op bedrijfsomzetten (BBO) opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen op 20 oktober 2020 bezwaar gemaakt en heeft vervolgens op 11 juli 2022 beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. De Inspecteur heeft op 16 december 2022 de naheffingsaanslagen verminderd naar nihil. Belanghebbende heeft vervolgens het beroep ingetrokken omdat de Inspecteur ...