Verzoek om teruggaaf verzegelingskosten van containers met inkomende douanegoederen ontbeert juridische basis: wordt aangemerkt als bezwaar tegen de in rekening gebrachte zegelkosten. Inspecteur heeft ingevolge artikel 18, lid 2 ALB één jaar de tijd om uitspraak te doen: ingediende beroep tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar is prematuur

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Aruba, is douane-expediteur. In de periode 2014 tot en met 2021 zijn aan hem kosten van verzegeling in rekening gebracht voor de verzegeling van containers met inkomende douanegoederen. Belanghebbende heeft die kosten voldaan. Daarnaast heeft hij ter zake van deze kosten buitengerechtelijke incassokosten betaald. Belanghebbende heeft een verzoek om teruggave van de kosten van verzegeling ...
LEES VERDER

Verzuimboete hangende de beroepsprocedure vernietigd. Inspecteur veroordeeld in de proceskosten die belanghebbende redelijkerwijs heeft moeten maken, maar niet voor het verschijnen ter zitting omdat belanghebbende al vóór de zitting wist dat de boete vernietigd was

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2016 opgelegd van nihil. Daarbij is een verzuimboete opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de boete. De Inspecteur heeft uitspraak op bezwaar gedaan en de boete gehandhaafd. Daartegen is belanghebbende in beroep gekomen. Hij heeft daarvoor een bedrag aan griffierecht betaald van NAf 150 ...
LEES VERDER

Gerecht van oordeel dat ook personen die werkzaam zijn op basis van een civielrechtelijk contract gemandateerd kunnen worden om namens de Inspecteur te handelen. In dit geval moet de bedoeling van de wetgever prevaleren boven een zuiver grammaticale interpretatie. Belanghebbende is ook niet benadeeld. Uitspraken op bezwaar bevoegd en dus rechtsgeldig opgelegd en vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig gesloten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak (tussenuitspraak) is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 opgelegd. Ook zijn vergrijpboete opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en de boetes. In de bezwaarfase zijn de zaken namens de Inspecteur behandeld door persoon ‘C’. Op 12 juni 2019 is een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen belanghebbende en ...
LEES VERDER

Belanghebbende stelt pas bij ontvangst van een dwangschrift op de hoogte te zijn gekomen van de naheffingsaanslag. Inspecteur levert geen bewijs dat de aanslag tijdig en rechtsgeldig aan belanghebbende is verstuurd: bezwaartermijn later aangevangen. Te weinig bekend over de inhoud van de zaak: terugwijzing naar de Inspecteur met opdracht binnen zes maanden te beschikken

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is met dagtekening 26 juni 2019 een naheffingsaanslag winstbelasting voor het jaar 2017 opgelegd. Daarbij is een verzuimboete opgelegd wegens het niet of niet tijdig doen van aangifte. Belanghebbende heeft op 5 juni 2020 tegen de naheffingsaanslag en de verzuimboete bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft het bezwaar vanwege termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard ...
LEES VERDER

Conclusie A-G in zaak waarin het Hof van oordeel was dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor door de vennootschap verschuldigde winstbelasting reeds ontstaat op het moment dat het boekjaar van de vennootschap ten einde loopt. Conclusie A-G strekt ertoe het door belanghebbende ingestelde cassatieberoep gegrond te verklaren

Samenvatting zaak Advocaat-Generaal R.L.H. IJzerman heeft op 23 februari 2022 (ECLI:NL:PHR:2022:178) conclusie genomen naar aanleiding van het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) van 17 maart 2020 (ECLI:NL:OGHACMB:2020:51). In die uitspraak oordeelde het Hof – kort samengevat – dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor door de vennootschap verschuldigde winstbelasting reeds ontstaat op het moment dat het ...
LEES VERDER

Gelet op poststempel is uitspraak op bezwaar na dagtekening ter post bezorgd: beroepstermijn vangt pas de dag na datum poststempel aan. De in het bezwaar aangevoerde argumenten zijn geheel onbesproken gebleven en het bezwaar is zonder motivering afgewezen. Gerecht acht een dergelijke handelwijze – die (veel) vaker voorkomt – niet alleen onjuist, maar die druist ook in tegen wat van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende heeft aangifte inkomstenbelasting en sociale premies over het jaar 2016 gedaan. Het belastbaar inkomen bedraagt volgens de aangifte NAf 24.796. Aan belanghebbende is een aanslag premies AOV/AWW opgelegd naar een premie-inkomen van NAf 25.708. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag, maar de Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar de aanslag gehandhaafd ...
LEES VERDER

Gerecht verwerpt stelling dat het verweerschrift van de Inspecteur vanwege de late indiening tardief moet worden verklaard: belanghebbende heeft de mogelijkheid gekregen en ook benut om op het verweerschrift te reageren en is derhalve niet in zijn procespositie geschaad. Overigens acht het Gerecht het zeer onwenselijk en in strijd met een de Inspecteur passende zorgvuldige werkwijze om slechts enkele dagen voor de zitting een verweerschrift in te dienen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is een voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2020 opgelegd. Daartegen heeft belanghebbende bezwaar gemaakt. In zijn bezwaarschrift van 28 september 2020 heeft belanghebbende vermeld dat hij inmiddels gepensioneerd is, dat op het pensioen inhoudingen plaatsvinden en dat het opleggen van een voorlopige aanslag niet nodig lijkt. Bij e-mail van 28 ...
LEES VERDER

Ondanks te late indiening heeft de Inspecteur het bezwaar ontvankelijk verklaard. Rechter mag niet ambtshalve of op initiatief van de Inspecteur de door de Inspecteur uitgesproken ontvankelijkheid van het bezwaar toetsen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn op 11 november 2016 aanslagen inkomstenbelasting en premie AVBZ voor het jaar 2012 opgelegd. Tegelijkertijd is een verzuimboete opgelegd. Belanghebbende heeft op 18 januari 2017 daartegen bezwaren gemaakt. De Inspecteur heeft op 20 november 2020 uitspraken op bezwaar gedaan en de aanslagen gehandhaafd. Belanghebbende heeft op 25 februari 2021 beroep ...
LEES VERDER

Naar het oordeel van het Gerecht kan het ook onmiddellijk uitspraak doen ten aanzien van een bij intrekking van het beroep gedaan kennelijk gegrond verzoek om vergoeding van proceskosten en/of griffierecht. Uitsluitend onjuist toepassen wettelijke regel vormt in onderhavige geval geen bijzondere omstandigheid voor afwijking van de forfaitaire vergoedingsregeling

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn een aanslag premies AOV/AWW en een aanslag premie AVBZ voor het jaar 2017 opgelegd. Belanghebbende heeft op 8 april 2019 tegen bovengenoemde aanslagen bezwaar gemaakt en is op 4 januari 2021 in beroep gekomen tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Daarvoor is een bedrag aan griffierecht betaald ...
LEES VERDER

Gerecht past voortaan een hogere wegingsfactor van 0,5 toe bij vaststellen proceskostenvergoeding ingeval van beroep tegen het niet tijdig doen van uitspraak

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn aanslagen inkomstenbelasting en premie AVBZ voor het jaar 2017 opgelegd. Belanghebbende heeft op 4 april 2019 tegen bovengenoemde aanslagen bezwaar gemaakt en is op 4 januari 2021 in beroep gekomen tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Daarvoor is een bedrag aan griffierecht betaald van NAf 50. Partijen ...
LEES VERDER

Conclusies A-G in Nederlandse belastingzaken over aan geliquideerde Curaçaose vennootschappen opgelegde belastingaanslagen

Samenvatting zaak Advocaat-Generaal (A-G) mr. R.L.H. IJzerman heeft op 28 februari 2022 conclusies genomen in Nederlandse belastingzaken over aan geliquideerde Curaçaose naamloze vennootschappen (N.V.’s) opgelegde belastingaanslagen in de vennootschapsbelasting, omzetbelasting en dividendbelasting (en in een geval ook kansspelbelasting). Rechtsvragen die in de conclusies aan de orde komen zijn of (a) duidelijk was namens welke belanghebbende duidelijk bezwaar en beroep is ingesteld en (b) wat de ingangsdatum was van de door ...
LEES VERDER

Conclusies A-G in Nederlandse belastingzaken over aan geliquideerde Curaçaose vennootschappen opgelegde informatiebeschikkingen

Samenvatting zaak Advocaat-Generaal (A-G) mr. R.L.H. IJzerman heeft op 28 februari 2022 conclusies genomen in Nederlandse belastingzaken over aan geliquideerde Curaçaose naamloze vennootschappen (N.V.’s) opgelegde informatiebeschikkingen. Rechtsvragen die in de conclusies aan de orde komen zijn of (a) de N.V.’s waren opgehouden te bestaan naar het recht van Curaçao, (b) of dienaangaande de belastingrechter of de civiele rechter tot oordelen bevoegd is, (c) of bezwaar en beroep tegen de informatiebeschikkingen ...
LEES VERDER

Navorderingsaanslag opgelegd aan belanghebbende wier echtgenoot betrokken was bij een SPF. Geen sprake van een nieuw feit, omdat er geen nieuwe feiten bekend zijn geworden na het opleggen van de primitieve aanslag. Geen causaal verband tussen het niet kruisen van de APV-vraag in de aangifte en het te weinig heffen van belasting

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is gehuwd en woonachtig in Nederland. Volgens een uittreksel van Kamer van Koophandel te Curaçao is op 16 maart 2009 een stichting particulier fonds (SPF) opgericht en is de echtgenoot van belanghebbende bestuurder van de SPF. Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel in Nederland is de SPF vanaf 5 november ...
LEES VERDER

Navorderingsaanslag opgelegd aan belanghebbende die betrokken was bij een SPF. Geen sprake van een nieuw feit, omdat er geen nieuwe feiten bekend zijn geworden na het opleggen van de primitieve aanslag. Geen causaal verband tussen het niet kruisen van de APV-vraag in de aangifte en het te weinig heffen van belasting

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is gehuwd en woonachtig in Nederland. Volgens een uittreksel van de Kamer van Koophandel te Curaçao is op 16 maart 2009 een stichting particulier fonds (SPF) opgericht en is belanghebbende bestuurder van de SPF. Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel in Nederland is de SPF vanaf 5 november 2010 enig ...
LEES VERDER

Hoewel niet geregeld in de Belastingwet BES brengt een redelijke wetstoepassing mee dat bij intrekking beroep omdat aan belanghebbende is tegemoetgekomen ook recht bestaat op een kostenvergoeding. In casu evenwel geen sprake van voor vergoeding in aanmerking komende kosten

Samenvatting zaak In deze Caribische Nederlandse zaak op het gebied van het belastingprocesrecht is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een aanslag motorrijtuigbelasting (MRB) 2020 en 2021 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt, maar de heffingsambtenaar heeft bij uitspraak op bezwaar het bezwaar ongegrond verklaard. Belanghebbende heeft tegen de uitspraak op bezwaar beroep ingesteld bij het Gerecht. Bij e-mailbericht heeft belanghebbende het beroep ingetrokken omdat de heffingsambtenaar aan ...
LEES VERDER

Naar het oordeel van het Gerecht leidt de doorzendverplichting uitzondering als belanghebbende niet bedoeld heeft om beroep in te stellen tegen de uitspraak op bezwaar. Geschrift ingediend door professionele rechtshulpverlener en kennelijk bedoeld als verzoek aan Inspecteur om heroverweging: termijnoverschrijding niet verschoonbaar

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is een aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2009 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt, maar de Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar van 29 juni 2012 belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar. Hiertegen heeft belanghebbende op 6 juli 2012 bij de Inspectie der belastingen bezwaar gemaakt. Op 29 juli 2020 heeft ...
LEES VERDER

Niet motiveren van de naheffingsaanslagen en de boetes, niet doen van uitspraak op bezwaar en in een zeer laat stadium indienen van een verweerschrift is schending van de goede procesorde waardoor belanghebbende is geschaad. Gerecht had belanghebbende (rechts)bescherming moeten verlenen en tegemoet moeten komen aan het verzoek om schorsing en aanhouding. Hof wijst zaak terug naar het Gerecht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn over de jaren 2009 tot en met 2016 naheffingsaanslagen winstbelasting en boetes vanwege het niet tijdig betalen van de aangegeven winstbelasting opgelegd. Daarbij heeft de Inspecteur een (rente)correctie (rentebaten) in aanmerking genomen over een renteloze vordering die belanghebbende had op de directeur-grootaandeelhouder. Belanghebbende heeft ter behoud van rechten bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en verzuimboetes ...
LEES VERDER

Ontvanger mag zich beroepen op verjaring van de rechtsvordering uit hoofde van de teruggavebeschikking en mag de teruggave verrekenen met oude belasting- en premieschulden

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense civielrechtelijke (invorderings)zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Op 30 september 2013 heeft de Ontvanger van het Land Sint Maarten een teruggavebeschikking betreffende winstbelasting genomen. Uit de beschikking volgt een terug te geven bedrag aan betaalde winstbelasting ad NAf 174.705. Uit de feiten bij het vonnis leiden wij (red. CFN) af dat de teruggave voortvloeide uit het feit dat ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft niet ernstig onzorgvuldig gehandeld door de waarde van de onroerende zaak in eerste instantie te hoog vast te stellen. De redelijke termijn ter bepaling van de immateriële schadevergoeding eindigt bij intrekking van het beroep of, als dat eerder is, op het moment dat de verminderingsaanslag is bekend gemaakt

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is een aanslag onroerendezaakbelasting (hierna: OZB) voor het jaar 2014 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag. De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar de aanslag verminderd. Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Inspecteur beroep ingesteld bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht). Belanghebbende heeft ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft vergaand onzorgvuldig gehandeld door in de fase van aanslagregeling een aanzienlijke correctie aan te brengen met als motivering dat belanghebbende bepaalde bewijzen niet heeft geleverd, terwijl de Inspecteur niet om die bewijzen heeft gevraagd en belanghebbende die bewijzen niet uit eigen beweging hoefde te leveren. Ook in de bezwaarfase vergaand onzorgvuldig gehandeld door, ondanks een uitgebreide motivering in het bezwaarschrift, zonder enig nader onderzoek en zonder onderbouwing het bezwaar af te wijzen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn definitieve aanslagen inkomstenbelasting, premies AVBZ, AOV/AWW en BVZ voor het jaar 2016 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar de aanslagen gehandhaafd. Belanghebbende heeft tegen de uitspraken van de Inspecteur beroep ingesteld bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het ...
LEES VERDER

Belanghebbende heeft niet binnen twee weken na het bekend worden met de aanslagen bezwaar ingediend, derhalve niet ‘zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk’: bezwaartermijn overschreden, bezwaar niet ontvankelijk. Hof bevestigt de uitspraak van het Gerecht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek zijn in 2017 en 2018 naheffingsaanslagen winstbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ opgelegd. Belanghebbende heeft op 27 september 2019 tegen de aanslagen en boetes bezwaar gemaakt. Deze bezwaarschriften zijn buiten de wettelijke termijn van twee maanden ingediend. Belanghebbende heeft vervolgens beroep ingesteld tegen het niet tijdig beslissen op de bezwaren ...
LEES VERDER

Ter zitting bereiken partijen een compromis over de waarde van de onroerende zaak, het Hof beslist dienovereenkomstig. Hoger beroep dus gegrond: Inspecteur moet het door belanghebbende betaalde griffierecht vergoeden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak inzake een aanslag onroerendezaakbelasting is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van de onroerende zaak. Voor het jaar 2014 is aan belanghebbende een aanslag onroerendezaakbelasting (hierna: de aanslag OZB) opgelegd naar een belastbare waarde van NAf 720.000. Na tegen de belaste waarde en aanslag bezwaar te hebben gemaakt, heeft de inspecteur bij uitspraak op bezwaar de waarde verminderd naar een belastbare waarde ...
LEES VERDER

Autoverhuurbedrijf slaagt er ook bij het Hof niet in de schending van het gelijkheidsbeginsel (meerderheidsregel) aannemelijk te maken: geen teruggaaf verhuurbelasting motorrijtuigen (Bonaire)

Samenvatting zaak In deze zaak op het gebied van de Bonairiaanse verhuurbelasting motorrijtuigen (VBM) is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteert een autoverhuurbedrijf op Bonaire. Vrijwel de gehele omzet bestaat uit opbrengsten uit de verhuur van auto’s aan toeristen. Ter zake van deze verhuur is belanghebbende – ingevolge de Eilandsverordening van 30 december 2010, nr. 4, op de heffing en de invordering van verhuurbelasting motorrijtuigen – verhuurbelasting motorrijtuigen (VBM) ...
LEES VERDER

Annotatie bij Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 5 januari 2022, ECLI:NL:OGEAC:2022:10 – mr. K.M.G. Demandt

door mr. K.M.G. Demandt Betreft: ECLI:NL:OGEAC:2022:10. Voor een samenvatting van deze belastingzaak door de redactie van het CFN, zie dit artikel in het CFN van 11 februari 2022, nr. 2022/10, met als INHOUDSINDICATIE: Wegens te laat doen van aangifte opgelegde verzuimboetes vernietigd, omdat belanghebbende de aanmaningen om alsnog binnen een bepaalde termijn de aangiften inkomstenbelasting te doen niet heeft ontvangen. Redelijke termijn met 4 maanden verlengd vanwege de brand in ...
LEES VERDER

Handleiding 2022 gepubliceerd op de website van de belastingdienst. Diverse onderwerpen en een overzicht van de premiepercentages volksverzekeringen AOV/AWW en AVBZ (Sint Maarten)

Op de pagina van de Tax Administration of Sint Maarten (belastingdienst) van de website van de overheid van Sint Maarten is de “Handleiding 2022” (ENG) gepubliceerd. Ter algemene informatie en indicatie: klik hier voor de Handleiding 2022 zoals op 22 februari 2022 gedownload van die webpagina [wij bevelen aan altijd de website van de belastingdienst te raadplegen voor de laatstgeldende versie; red. CFN]. Deze handleiding bevat informatie over de volgende ...
LEES VERDER

Conclusie A-G Niessen inzake geschil (i) over de vraag of na het verstrijken van de reguliere aanslagtermijn belanghebbende (ingeschreven in Curaçao) mag worden uitgenodigd tot het doen van (Nederlandse) aangiften IB/PVV en (ii) over de toepassing van de verlengde navorderingstermijn in relatie met de vrijheid van kapitaalverkeer en het LGO-Besluit

Samenvatting zaak A-G Niessen heeft conclusie genomen inzake een Nederlands belastinggeschil (i) over de vraag of na het verstrijken van de reguliere aanslagtermijn belanghebbende (ingeschreven in de Nederlandse Antillen/Curaçao) mag worden uitgenodigd tot het doen van (Nederlandse) aangiften IB/PVV, en zo ja, (ii) over de toepassing van de verlengde navorderingstermijn in relatie met de vrijheid van kapitaalverkeer en het Besluit LGO. In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de ...
LEES VERDER

Uitspraken op bezwaar pas na de datum van dagtekening ter post bezorgd. Hoewel na kennisneming van de uitspraken nog een beroepstermijn van 7 weken resteerde, wordt het beroepschrift buiten de termijn van twee maanden na ter post bezorging ingediend: beroep op verschoonbare termijnoverschrijding faalt

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn aanslagen inkomstenbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ voor het jaar 2014 opgelegd. Tegelijkertijd met de aanslag inkomstenbelasting is een verzuimboete opgelegd van NAf 250. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen. De Inspecteur heeft op 9 oktober 2020 uitspraken op bezwaar gedaan en de bezwaren niet-ontvankelijk verklaard. Ook heeft ...
LEES VERDER

Belastingadvieskantoor moet inzage verlenen in e-mailmappen betreffende Curaçao gerelateerde dienstverlening: kan van belang zijn voor de eigen belastingheffing. Beroep op afgeleid of informeel verschoningsrecht afgewezen. Volgens Hof ook geen sprake van een fishing expedition

Samenvatting zaak In deze Nederlandse belastingzaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende, een besloten vennootschap (B.V.), houdt zich bezig met het drijven van een belastingadvies- en administratiekantoor gericht op het midden- en kleinbedrijf. Enig aandeelhouder van belanghebbende is “Beheer BV”. Directeur/enig aandeelhouder van Beheer BV is de gemachtigde. In 2012 is “[naam6]” N.V. opgericht, gevestigd te Curaçao. Beheer BV houdt sinds de oprichting 50% ...
LEES VERDER

Wegens te laat doen van aangifte opgelegde verzuimboetes vernietigd, omdat belanghebbende de aanmaningen om alsnog binnen een bepaalde termijn de aangiften inkomstenbelasting te doen niet heeft ontvangen. Redelijke termijn met 4 maanden verlengd vanwege de brand in het belastingkantoor en met 3 maanden vanwege de coronacrisis (met annotatie van mr. K.M.G. Demandt)

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende had voor het belastingjaar 2015 uitstel voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting tot 30 juni 2017 en heeft de aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor de jaren 2015 en 2016 op 12 juli 2018 ingediend. Met dagtekening 5 april 2019 heeft de Inspecteur aanslagen inkomstenbelasting voor de jaren 2015 en 2016 opgelegd. Daarbij heeft ...
LEES VERDER

Gerecht stelt prejudiciële vragen in grondbelastingzaak waarin belanghebbende zich op het standpunt stelt dat de aanslag niet naar het met ingang van 2019 geldende hogere tarief kan worden opgelegd

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Bij Landsverordening van 21 december 2018 (AB 2018 no. 81) is onder meer de Landsverordening grondbelasting (LGB) gewijzigd. Deze wetswijziging in de grondbelasting per 1 januari 2019 brengt (onder meer) met zich mee dat met ingang van die datum, dat wil zeggen gedurende het vijfjarige tijdvak (2017-2022), het belastingtarief van de grondbelasting voor ...
LEES VERDER