Hoger beroep inzake verzoek om teruggave winstbelasting 2009 ongegrond en niet-ontvankelijk voor zover gericht tegen de weigering van de Inspecteur om over 2010 een teruggave te verlenen. Beslissing van de Inspecteur op een verzoek om ambtshalve teruggave als bedoeld in artikel 39a, tweede lid ALL is geen voor bezwaar en beroep vatbare beslissing

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 30 juli 2010 aangifte winstbelasting over het jaar 2009 gedaan. Daarbij heeft zij een belastbare winst van NAf 236.133 aangegeven. Het corresponderende verschuldigde belastingbedrag had zij al eerder, op 29 maart 2010, voldaan. Op 9 december 2010 heeft zij nogmaals aangifte gedaan. Daarbij heeft zij een belastbare winst van NAf 347.803 aangegeven. Belanghebbende heeft het ...

Hof bevestigt uitspraak van het Gerecht: paardenmanege met appartementen- en autoverhuur vormt een onderneming (bron van inkomen), stakingswinst na overdracht activa aan gelieerde B.V. is nihil, achtergebleven schulden zijn tot het privévermogen gaan behoren, en de rente daarover kan niet worden aangemerkt als (nagekomen) kosten van de onderneming

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 1998 een bestaande onderneming overgenomen van een vennootschap. In de onderneming werd een paardenmanege geëxploiteerd. De klantenportefeuille van 150 klanten van de paardenmanege werd ook overgenomen. De onderneming werd overgenomen voor een bedrag van NAf 930.000 ter zake van grond, gebouwen, roerende goederen, levende have (16 paarden) en goodwill inclusief handelsnaam. Voor de aankoop van ...

Hoge Raad doet cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 RO. Betreft een zaak waarin belanghebbende niet ‘zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk’ na het bekend worden met de aanslagen – namelijk niet binnen twee weken – bezwaar heeft ingediend

Samenvatting zaak Vanochtend, vrijdag 6 oktober 2023, heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 22 februari 2022 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof) (ECLI:NL:OGHACMB:2022:10) afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie (ECLI:NL:HR:2023:1402). In deze zaak is het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (het Gerecht) tot het oordeel gekomen dat belanghebbende het ...

Gerecht oordeelt dat belanghebbende geen vertrouwen kan ontlenen aan de publicaties van 24 en 27 maart 2020 inzake de covid-steunmaatregelen omdat die gelden voor de tijdvakken april tot en met juni 2020, niet voor het onderhavige tijdvak maart 2020: verzuimboete wegens niet tijdig betalen omzetbelasting terecht opgelegd maar wel ambtshalve gematigd wegens overschrijding van de redelijke termijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Op 24 maart 2020 heeft de regering van Curaçao een solidariteitspakket aangekondigd om de sociaal economische effecten van het COVID 19 virus op de samenleving te verzachten [zie dit artikel in het CFN van 24 maart 2020 en dit artikel in het CFN van 25 maart 2020; red. CFN]. Kort daarna heeft het Ministerie ...

Belastingadviseur in civiele procedure inzake invorderingskwestie niet toegelaten als gemachtigde, is geen advocaat of deurwaarder en is ook niet als zaakwaarnemer toegelaten. Hof verbindt hieraan in casu echter geen gevolgen voor de ontvankelijkheid van appellant

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). De Ontvanger heeft dwangschriften doen uitvaardigen tegen een vennootschap voor openstaande belasting- en premieschulden (loonbelasting, omzetbelasting en diverse soorten premies). Vervolgens heeft de Ontvanger op grond van artikel 10 van de Landsverordening op de invordering van directe belastingen 1943 (P.B. 1942 no. 248) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van Curaçao een ...

Voorraad bezwaarschriften neemt nog niet af door aanhoudend hoge instroom van nieuwe bezwaarschriften. Sinds juni inzet van RPA-technologie voor ambtshalve verminderingen (Curaçao)

Ondanks de hoge volumes afgehandelde bezwaarschriften neemt de voorraad bezwaarschriften door de aanhoudend hoge instroom van nieuwe bezwaarschriften nog niet af. Met ingang van de maand juni is de RPA-technologie ingezet voor de ambtshalve vermindering van aanslagen naar aanleiding van onder meer alsnog ingediende aangiften. Inmiddels zijn zo’n 28.000 ambtshalve verminderingen voor de omzetbelasting doorgevoerd waarna ook de loonbelasting en premies zullen volgen. Het pro-actief ambtshalve verminderen van aanslagen op ...

Verzoek om integrale kostenvergoeding niet gehonoreerd vanwege afwezigheid van bijzondere omstandigheden. Hetgeen belanghebbende aanvoert gaat op in alle gevallen van fictieve weigering en met het indienen van beroep tegen een fictieve weigering is doorgaans (zeer) beperkte tijd gemoeid

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is op 26 juni 2019 een verzuimboete wegens het niet tijdig doen van aangifte opgelegd van NAf 1.000. Belanghebbende heeft op 5 juli 2019 bezwaar gemaakt tegen de verzuimboete en heeft vervolgens op 26 juli 2020 beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Partijen zijn op 23 januari ...

Hoewel de LIUD zelf daarin niet voorziet, overweegt het Gerecht dat ter wille van een behoorlijke rechtsbescherming beroep mogelijk moet zijn tegen het niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift tegen de berekening van de invoerrechten door de douane en zoekt hiervoor aansluiting bij de ALB. In casu heeft belanghebbende evenwel prematuur beroep ingesteld omdat de Inspecteur ook dan nog de tijd had om uitspraken op bezwaar te doen. Ook geen voorlopige voorziening omdat voor belastingzaken daartoe geen wettelijke grondslag bestaat

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende importeert en verkoopt schoonheidsproducten in Aruba. Ter zake van enkele zendingen heeft belanghebbende facturen van de buitenlandse leveranciers overgelegd. Belanghebbende en de buitenlandse leveranciers zijn met elkaar verbonden. De douane heeft de douanewaarde bij de zendingen niet geaccepteerd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de door de Douane vastgestelde waardes. In geschil is of ...

Einduitspraak in grondbelastingzaak: met implementatie van de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad verklaart het Gerecht het beroep van belanghebbende ongegrond. Gerecht geeft context aan waartegen die implementatie plaatsvindt en de beperkte bewegingsvrijheid die het Gerecht daarbij heeft

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Op basis van de Landsverordening grondbelasting (hierna: LGB) wordt in Aruba jaarlijks een belasting op onroerende zaken geheven en de zakelijke genotsrechten waaraan deze zijn onderworpen. Uitgangspunt daarbij is dat de waarde van onroerende zaken wordt vastgesteld voor een periode van vijf jaar. Voor wat betreft de onderhavige zaak geldt het tijdvak 2017-2021. Per ...

De niet voor meerdere uitleg vatbare, zonder voorbehoud gedane uitlatingen van de Minister dat aanslagen betrekking hebbende op de belastingjaren 2017 en ouder niet meer actief worden ingevorderd, leiden ertoe dat belanghebbende uit die handelwijze redelijkerwijs kon en mocht afleiden dat de Ontvanger de aanslag niet meer kan en zal invorderen. Daaraan doet niet af dat later (in een persbericht van 3 april 2023) door het Ministerie drie uitzonderingen op het tot dat moment ongeclausuleerde invorderingsbeleid worden geformuleerd: aan dit vanaf 3 april 2023 geldende beleid komt geen terugwerkende kracht toe

Samenvatting zaak Op donderdag 10 augustus 2023 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) uitspraak gedaan in een drietal voor de Caribische belastingpraktijk belangwekkende hoger beroep procedures (ECLI:NL:OGHACMB:2023:147, ECLI:NL:OGHACMB:2023:148 en ECLI:NL:OGHACMB:2023:149). Met dit artikel in deze speciale uitgave van het CFN willen wij u alvast kort en bondig op deze uitspraken attenderen. Kort samengevat en enigszins geparafraseerd is het volgende aan de orde (op basis van de zaak ...

Tegen hoofdelijke aansprakelijkstelling door de Ontvanger voor belastingschulden van een vennootschap moet belanghebbende eerst bezwaar maken alvorens hij beroep kan instellen: beroep niet-ontvankelijk, brieven doorgezonden aan de Ontvanger om alsnog als (tijdig ingediend) bezwaarschrift te worden behandeld

Samenvatting zaak In een tweetal vrijwel identieke Arubaanse zaken (ECLI:NL:OGEAA:2023:73 en ECLI:NL:OGEAA:2023:74) is het volgende aan de orde. De hiernavolgende samengevat is gebaseerd op de zaak ECLI:NL:OGEAA:2023:73. Belanghebbende is door de Ontvanger bij beschikkingen hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor belasting- en/of premieschulden van een N.V. te Aruba. Belanghebbende heeft tegen de beschikkingen beroep ingesteld het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht). Kort samengevat heeft het Gerecht als volgt ...

Anders dan de omzetcorrecties berusten de winstcorrecties niet op een redelijke schatting omdat de volledige bedragen van de omzetcorrecties als winstcorrecties zijn aangemerkt. Gerecht stelt de belastbare winst in goede justitie vast

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een N.V. gevestigd te Sint Maarten, exploiteerde van 2012 tot en met 2014 een handelsonderneming. In 2014 heeft belanghebbende haar activiteiten beëindigd. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld met betrekking tot de loonheffingen en BBO over de jaren 2012 tot en met 2014. De bevindingen daarvan zijn neergelegd in een controlerapport. In dat rapport concludeert de ...

Niet aannemelijk gemaakt dat een hoger bedrag aan zuivere studiekosten van de dochter is besteed. Hof bevestigt de uitspraak waarin het Gerecht oordeelde dat de betalingen ter zake van het levensonderhoud van de dochter geen aftrekbare studiekosten vormen en dat het collegegeld wordt geacht te zijn gedekt door de studiefinanciering (collegegeld slechts aftrekbaar voor zover op belanghebbende drukkend)

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende heeft een dochter die in de onderhavige jaren 2015 en 2016 aan de Universiteit van Leiden studeerde. Zij ontving studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Belanghebbende heeft voor het jaar 2015 aangifte inkomstenbelasting gedaan en heeft daarbij een bedrag van NAf 7.378 als buitengewone lasten in aftrek gebracht. Het betreft studiekosten van ...

Inspecteur is vóór de zitting volledig tegemoet gekomen aan het bezwaar. Gerecht wijst proceskostenvergoeding voor de beroepsfase toe en draagt de Inspecteur op het door belanghebbende betaalde griffierecht te vergoeden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn voor het jaar 2018 aanslagen inkomstenbelasting en premie AOV/AWW en AVBZ opgelegd (hierna: de aanslagen). Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen, maar de Inspecteur heeft geen uitspraak op bezwaar gedaan. Op grond van artikel 31 van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (hierna: ALL) heeft belanghebbende beroep ingesteld wegens het niet tijdig doen van uitspraak op ...

Hoge Raad doet cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 RO. Betreft zaak waarin het Hof met het Gerecht van oordeel was dat belanghebbende met de verhuur van tien bungalows in het economische verkeer treedt en dat de omstandigheid dat tussen huurder en belanghebbende een eventuele verwevenheid bestaat daar niets aan afdoet: ondernemer voor de omzetbelasting

Op vrijdag 7 juli 2023 heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 10 maart 2021 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (ECLI:NL:OGHACMB:2021:88) afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie (ECLI:NL:HR:2023:1088). In deze zaak ging het om de beantwoording van de vragen of belanghebbende ondernemer is in de zin van de Curaçaose Landsverordening omzetbelasting 1999 ...

Hangende de beroepsprocedure is geheel aan de bezwaren tegemoet gekomen: wel vergoeding van het betaalde griffierecht, maar geen pkv omdat belanghebbende zelf bezwaar en beroep heeft ingesteld en daarom ook niet heeft verzocht. Gerecht niet bevoegd om de Ontvanger te gelasten de ten onrechte geheven (met teruggaven verrekende) aanslagen te restitueren

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn voor de jaren 2016, 2017 en 2018 aanslagen inkomstenbelasting opgelegd. Daartegen heeft belanghebbende op 26 september 2020 bezwaar gemaakt. Vervolgens heeft belanghebbende op 8 juni 2022 beroep ingesteld wegens het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar door de Inspecteur. Partijen zijn op 8 mei 2023 uitgenodigd voor de zitting van 15 juni 2023. Belanghebbende ...

Hof: Ook in de situatie waarin een beroep is ingesteld tegen het niet tijdig doen van een uitspraak en dit beroep niet ontvankelijk moet worden verklaard omdat het laat is ingediend, is de Inspecteur niettemin gehouden om uitspraak te doen en deze op de voorgeschreven wijze bekend te maken aan belanghebbende

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn op 31 december 2013 naheffingsaanslagen winstbelasting (hierna: WB) en belasting op bedrijfsomzetten (hierna: BBO) over de jaren 2008 t/m 2011 opgelegd. Daarbij zijn vergrijpboetes wegens het te weinig betalen van belasting opgelegd. En op 12 juni 2015 is aan belanghebbende een naheffingsaanslag BBO over het jaar 2013 opgelegd. Belanghebbende heeft op respectievelijk 13 maart ...

Herzieningsverzoek inzake een uitspraak van de voormalige Raad van Beroep voor belastingzaken is niet tijdig gedaan. Belastingrechter in Aruba ook niet bevoegd te oordelen over een mogelijke schadevergoeding wegens onrechtmatige daad

Samenvatting zaak In een tweetal met elkaar samenhangende Arubaanse zaken is het volgende aan de orde. Op 24 oktober 2013 heeft de Raad van Beroep voor belastingzaken (hierna: de RvBB) uitspraak gedaan inzake aan een belanghebbende (natuurlijke persoon) opgelegde aanslagen inkomstenbelasting en premieheffing 1998 resp. 1999, 2000 en 2001. De RvBB heeft het beroep betreffende de aanslag inkomstenbelasting 1998 ongegrond verklaard maar de beroepen betreffende de aanslagen inkomstenbelasting en premieheffing ...

Tegen een tussenuitspraak van het Gerecht of het Hof kan slechts worden opgekomen tegelijkertijd met het hoger beroep of het beroep in cassatie tegen de einduitspraak. In de onderhavige zaak is door het Gerecht geen einduitspraak gedaan: hoger beroep niet-ontvankelijk. Daaraan doet niet af dat de beslissing is gedaan in de vorm van een uitspraak

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is, zeer summier samengevat en enigszins geparafraseerd, het volgende aan de orde. De heer ‘C’ is op basis van een civielrechtelijke overeenkomst werkzaam bij de inspectie der Belastingen. Hij is door de Inspecteur gemandateerd om daar alle werkzaamheden namens de Inspecteur te verrichten. Belanghebbende stelt dat het mandaat ongeldig is omdat volgens artikel 2a van de Algemene landsverordening Landsbelastingen alleen ambtenaren gemandateerd kunnen worden ...

Hof oordeelt dat het Gerecht het beroep van belanghebbende inzake aan BV opgelegde aanslag motorrijtuigenbelasting Bonaire ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard en wijst de zaak terug. Uitspraak op bezwaar was gericht aan belanghebbende, waardoor hij reeds op die grond gerechtigd was beroep in te stellen, en ook uit overige gedingstukken valt af te leiden dat belanghebbende namens BV beroep heeft ingesteld

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, woonachtig te Bonaire, heeft op 6 juli 2016 een auto verkocht aan een vennootschap (hierna: B.V.) waarvan hij directeur en grootaandeelhouder is. De vennootschap heeft de auto voorzien van een ‘Bonairiaanse’ nummerplaat [0002]. Door het Openbaar Lichaam Bonaire (hierna: OLB) is aan de vennootschap ter zake van de auto een aanslag motorrijtuigenbelasting (MRB) voor het jaar 2018 ...

Voorraad bezwaarschriften neemt niet af door aanhoudend hoge instroom van nieuwe bezwaarschriften (Curaçao)

In de maand mei zijn ruim 5.000 bezwaarschriften omzetbelasting (OB) en 5.000 bezwaarschriften loonbelasting (LB) en premies afgehandeld, maar de voorraad bezwaarschriften bij de belastingdienst neemt niet af door de aanhoudend hoge instroom van nieuwe bezwaarschriften, vooral bij de LB en de sociale premies. Dit kan worden afgeleid uit posts die de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, onlangs op zijn persoonlijke facebookpagina heeft geplaatst, vermoedelijke citerend uit dan ...

Voor het moment van ontstaan van de premieplicht AVBZ en BVZ moet worden aangesloten bij de datum van inschrijving in het bevolkingsregister. Bezwaar overigens terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in 2018 geïmmigreerd naar Curaçao en is sinds 2 oktober 2018 ingeschreven in het bevolkingsregister van Curaçao. Sinds 9 november 2018 is zij ingeschreven bij de Sociale Verzekeringsbank (hierna: SVB) van Curaçao en geniet sinds dat moment een zorgverzekering op Curaçao. Aan belanghebbende zijn op 1 april 2021 aanslagen premie AVBZ en premie BVZ voor het ...

Belanghebbende is nimmer inwoner geweest van Curaçao, maar krijgt toch aanslagen IB 2014-2018 opgelegd die pas hangende de beroepsprocedure worden vernietigd: integrale kostenvergoeding ad NAf 1.720 voor bezwaarfase wegens ernstig onzorgvuldig handelen door de Inspecteur en integrale kostenvergoeding ad NAf 10.835 voor beroepsfase mede wegens verregaand onzorgvuldige proceshouding van de Inspecteur

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is inwoner van Aruba. Hij is nimmer inwoner geweest van Curaçao. Tot op 31 januari 2013 was hij voor 100 percent aandeelhouder van een ‘onroerend goed N.V.’ (hierna: OGNV). Op 31 december 2013 heeft hij de aandelen ingebracht in een ‘holding B.V.’. Het belastingaccountantsbureau (SBAB) heeft een boekencontrole gedaan bij OGNV. In het controlerapport is vermeld dat ...

Arrest Hoge Raad in Nederlandse belastingzaak over de vragen of belanghebbende (ingeschreven in Curaçao) na het verstrijken van de reguliere aanslagtermijn mag worden uitgenodigd tot het doen van aangiften IB/PVV en of het niet-retourneren van de aangiftebiljetten ook leidt tot kwade trouw indien die gedraging na afloop van de aanslagtermijn heeft plaatsgevonden

Samenvatting zaak Op vrijdag 9 juni jl. heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een Nederlandse belastingzaak over, onder meer, de vragen (i) of belanghebbende (ingeschreven in de Nederlandse Antillen/Curaçao) na het verstrijken van de reguliere aanslagtermijn mag worden uitgenodigd tot het doen van (Nederlandse) aangiften inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PVV), en (ii) of het niet-retourneren van de aangiftebiljetten ook leidt tot kwade trouw indien die gedraging na afloop van de aanslagtermijn ...

Ontvanger heeft hangende de beroepsprocedure te kennen gegeven dat hij niet zal overgaan tot invordering van de aanslagen van 2017 en ouder. Daarmee is in beginsel het belang komen te ontvallen aan een rechtelijke beslissing over de hoogte van de belastingschuld. Verzuimboete 2018 inmiddels vernietigd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een naamloze vennootschap die sinds eind 2016 geen activiteiten meer verricht en met ingang van 8 november 2019 in liquidatie is getreden. Aan belanghebbende zijn op respectievelijk 26 juni 2019 (2017) en 29 juni 2020 (2018) naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2017 en 2018 opgelegd naar een verschuldigde belasting van elk NAf 6.000. Daarbij zijn verzuimboetes ...

Ontvanger heeft hangende de beroepsprocedure te kennen gegeven dat hij niet zal overgaan tot invordering van de aanslagen van 2017 en ouder. Daarmee is in beginsel het belang komen te ontvallen aan een rechtelijke beslissing over de hoogte van de belastingschuld: beroep inzake aanslagen WB 2023 t/m 2016 niet-ontvankelijk. In periode dat belanghebbende niet bestond heeft zij geen spanning en frustratie kunnen ondervinden die tot voor vergoeding in aanmerking komende immateriële schade kan hebben geleid. Kosten van tijdverzuim door indienen beroepschrift of voorbereiding rechtszaak komen niet voor vergoeding in aanmerking

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een naamloze vennootschap die sinds eind 2016 geen activiteiten meer verricht en met ingang van 8 november 2019 in liquidatie is getreden. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2013 t/m 2016 opgelegd naar een verschuldigde belasting van elk NAf 6.000. Daarbij zijn verzuimboetes wegens het niet of niet tijdig doen van aangifte/betaling opgelegd van ...

Anders dan het Gerecht oordeelt het Hof dat in het onderhavige geval geen sprake is van een bijzondere omstandigheid voor verlenging van de redelijke termijn: ten tijde van de brand in het belastingkantoor van Curaçao (augustus 2019) waren reeds 8 van de 9 maanden van de uitspraaktermijn verstreken zonder mededeling van de Inspecteur. Verder niet aannemelijk dat de dienstverlening door de gemachtigde niet op zakelijke gronden zou hebben plaatsgevonden: wél proceskostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is in hoger beroep nog het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn aanslagen inkomstenbelasting, premies AOV/AWW en premie AVBZ voor het jaar 2015 opgelegd. Daarbij is een verzuimboete opgelegd van NAf 1.000 vanwege het niet tijdig doen van aangifte. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen en verzuimboete en is vervolgens in beroep gekomen bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: ...

Verwijzing door belanghebbende naar eerdere uitspraak over wegingsfactor bij proceskostenvergoeding is ‘evidente misslag’, een vergissing in het nadeel van belanghebbende. In casu is namelijk geen sprake van beroep tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar (wegingsfactor 0,5) maar van een materieel geschil met een gemiddelde zwaarte waarvoor belanghebbende pas in de beroepsfase in het gelijk is gesteld (wegingsfactor 1)

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een aanslag onroerendezaakbelasting (hierna: OZB) voor het jaar 2019 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt. Tegen de uitspraak van de Inspecteur op het ingediende bezwaarschrift is vervolgens door belanghebbende beroep ingesteld bij het Gerecht. Omdat de Inspecteur later aan het bezwaar is tegemoetgekomen heeft belanghebbende het beroep bij e-mail ingetrokken. Tegelijk met de intrekking heeft ...

Beslissing inspecteur ex artikel 36, lid 2 LGB op een verzoek om ontheffing grondbelasting vanwege leegstand is geen voor bezwaar vatbare beschikking: geen bezwaar mogelijk en evenmin tegen de weigering om op het verzoek om ontheffing te beslissen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van een onroerende zaak. Voor de jaren 2015 tot en met 2019 is op verzoek van belanghebbende verzocht om ontheffing van de grondbelasting. Voor de jaren 2020 en 2021 zijn ter zake van de onroerende zaak aanslagen grondbelasting opgelegd naar een bedrag van Afl. 240.000. Op 5 augustus 2020 respectievelijk op 30 juli 2021 heeft ...

Recht tot strafvervolging voor verweten fiscale delicten door verjaring vervallen voor zover de feiten als overtreding ten laste zijn gelegd (onderzoek Colade). En vrijspraak van het als medepleger feitelijk leiding geven aan het door een vennootschap opzettelijk geen gevolg geven aan aangifteverplichtingen: aangifteplicht wordt niet door de wet maar door uitnodiging van de Inspecteur in het leven geroepen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan de verdachte is, kortweg, onder ten 1e van de tenlastelegging verduistering als bedoeld in artikel 334 Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen (SrNA) ten laste gelegd. Ook is aan de verdachte onder ten 4e primair en subsidiair en onder ten 5e primair en subsidiair onder meer ten laste gelegd dat hij al dan niet opzettelijk heeft gehandeld in ...