Naheffingsaanslag winstbelasting opgelegd aan BV die heeft verzocht om te worden aangemerkt als Vrijgestelde Vennootschap. Hangende de beroepsprocedure is geheel aan de bezwaren van de belanghebbende tegemoetgekomen: geen belang meer bij de beroepsprocedure, beroep niet-ontvankelijk maar wel integrale vergoeding van proceskosten en griffierecht

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is opgericht op 21 december 2016 en heeft op 17 januari 2017 verzocht om per 21 december 2016 aangemerkt te worden als Vrijgestelde Vennootschap. Aan belanghebbende wordt evenwel een naheffingsaanslag winstbelasting voor het jaar 2017 opgelegd van NAf 100.000 wegens het niet of niet tijdig indienen van de aangifte. Belanghebbende heeft op 30 september 2020 tegen ...
LEES VERDER

Hangende de beroepsprocedure heeft de Inspecteur een screenprint overgelegd van de vernietiging van de naheffingsaanslag: geen belang meer bij de beroepsprocedure, beroep niet-ontvankelijk. Voor een ander jaar heeft de Inspecteur te kennen gegeven dat de naheffingsaanslag en de boete moeten komen te vervallen: Gerecht beslist dienovereenkomstig

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2016 en 2018 opgelegd. Daarbij zijn tevens verzuimboetes opgelegd wegens het niet, niet tijdig of niet volledig betalen van de aangegeven winstbelasting 2016 respectievelijk 2018. Belanghebbende heeft daartegen op 15 juli 2018 (2016) en op 9 juli 2020 (2018) bezwaren gemaakt. De Inspecteur heeft op 29 juni 2021 voor het ...
LEES VERDER

Tijdige verzending van de belastingaanslagen niet aannemelijk gemaakt: bezwaartermijn vangt pas aan op de dag van de ontvangst van de aanslagbiljetten door de belanghebbende. De bezwaarschriften zijn dan evenwel toch nog buiten de termijn van twee maanden ingediend: bezwaren niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende (een psychiatrische inrichting) heeft per 31 december 2017 een bedrag aan openstaande schulden van onder andere premies AOV/AWW bij de SVB/Ontvanger. Op 11 januari 2018 hebben belanghebbende, de Ontvanger en de SVB een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin partijen zijn overeengekomen dat de openstaande schulden van belanghebbende verrekend zullen worden met de vorderingen van belanghebbende op de SVB. Belanghebbende ...
LEES VERDER

Geen omstandigheden aangevoerd op grond waarvan de overschrijding van de bezwaartermijn verschoonbaar is te achten: bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. Inspecteur noch de belastingrechter zijn bevoegd om kwijtschelding van belastingschulden te verlenen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Wegens het niet indienen van de verzamelloonstaat over het jaar 2007 is aan belanghebbende op 24 maart 2011 een naheffingsaanslag premie AVBZ opgelegd en is op 30 maart 2011 een naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd. Belanghebbende heeft op 20 augustus 2019 tegen bovengenoemde naheffingsaanslagen bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft op 9 augustus 2021 uitspraak op bezwaar gedaan en het bezwaar ...
LEES VERDER

Omzetcorrectie voor de BBO blijft in stand, nu belanghebbende niet op overtuigende wijze de onjuistheid van de schatting van de Inspecteur heeft aangetoond. Met overwegingen van het Gerecht omtrent de heffingsgrondslag voor doeleinden van de BBO

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteerde tot 2015 twee winkels, waarin verzorgingsproducten, parfums, haarproducten en elektronica werden verkocht. Bij belanghebbende, die een winkel exploiteert, is een boekenonderzoek ingesteld met betrekking tot onder meer de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) over de jaren 2012 tot en met 2014. Naar aanleiding van het onderzoek stelt de controlerend ambtenaar correcties voor. Deze correcties betreffen (i) ...
LEES VERDER

Gerecht van oordeel dat belanghebbende in werkelijkheid inkomen heeft genoten, maar acht het door de Inspecteur verdedigde belastbaar inkomen niet aannemelijk en stelt het belastbaar inkomen daarom in goede justitie vast

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Op 17 oktober 2019 heeft de Inspecteur een (taxatieve) aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2015 opgelegd naar een belastbaar inkomen van NAf 410.000. Belanghebbende, directeur-enig aandeelhouder van een B.V., had op dat moment nog geen aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2015 gedaan. Op 18 februari 2020 dient hij zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2015 in. Daarin ...
LEES VERDER

Inspecteur maakt niet aannemelijk dat belanghebbende is uitgenodigd tot het doen van aangifte: verzuimboetes vernietigd. Aangifteplicht ontstaat pas wanneer de Inspecteur de vermoedelijk belastingplichtige daartoe heeft uitgenodigd: pas als belanghebbende een aangiftebiljet heeft gehad en dit niet heeft ingediend, kan er sprake zijn van een verzuim

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 2016 twee ondernemingen bij de Kamer van Koophandel in Aruba geregistreerd. De ondernemingen zijn in augustus 2021 opgeheven. Bij de Kamer van Koophandel waren de ondernemingen geregistreerd op het woonadres van belanghebbende. Over de onderhavige jaren 2019, 2020 en 2021 heeft belanghebbende geen aangiftebiljetten BBO/BAZV en loonbelasting/sociale premies ingediend. Door de Inspecteur zijn vervolgens – ...
LEES VERDER

Visserijactiviteiten van belanghebbende gelden als onderneming. Niet aannemelijk gemaakt dat kanasters zijn gekocht en dat daarvoor de gestelde aanschafprijs is betaald, ook niet aannemelijk gemaakt dat goed koopmansgebruik er in casu toe leidt dat de boekwaarde, wegens het verloren zijn gegaan, volledig kan worden afgeschreven

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft een visserijvergunning en bedrijft sinds januari 2007 een visserij (visvangst en visverkoop) in de vorm van een eenmanszaak, zonder personeel in dienst te hebben. De eenmanszaak is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Curaçao. Hij heeft een zelfgebouwde boot in de onderneming ingebracht. En later (eind december 2007) heeft hij met financiering van de Ontwikkelingsbank ...
LEES VERDER

Annotatie bij Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 13 september 2022, ECLI:NL:OGEAC:2022:265 – mr. K.M.G. Demandt

door mr. K.M.G. Demandt Betreft: ECLI:NL:OGEAC:2022:265. Voor een samenvatting van deze belastingzaak door de redactie van het CFN, zie dit artikel in het CFN van 23 september 2022, nr. 2022/82, met als INHOUDSINDICATIE: Gerecht overweegt dat een verlengd boekjaar fiscaal niet bestaat, winstbelasting wordt geheven over het kalenderjaar. Belanghebbende heeft evenwel geen winst genoten: naheffingsaanslag ten onrechte opgelegd. Verzuimboete vernietigd omdat belanghebbende niet is uitgenodigd tot het doen van de ...
LEES VERDER

Portokosten komen ingevolge het Besluit proceskosten bestuursrecht niet voor vergoeding in aanmerking

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een voorlopige aanslag onroerendezaakbelasting (hierna: OZB) opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen eerst bezwaar gemaakt en vervolgens tegen de uitspraak op het bezwaar beroep ingesteld bij het Gerecht. Partijen zijn uitgenodigd voor de zitting. Daarna is de Inspecteur aan het bezwaar tegemoetgekomen, waarna belanghebbende het beroep heeft ingetrokken. Tegelijk met de intrekking van het beroep heeft belanghebbende ...
LEES VERDER

Conclusie Advocaat-Generaal naar aanleiding van het verzoek van het Gerecht in eerste aanleg om een prejudiciële beslissing over de fiscale gevolgen van de wijziging van de Arubaanse Landsverordening Grondbelasting per 1 januari 2019

Samenvatting zaak Op 29 november 2022 heeft Advocaat-Generaal (A-G) R.L.H. IJzerman conclusie genomen naar aanleiding van naar aanleiding van het verzoek om een prejudiciële beslissing van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) van 4 februari 2022 (zaaknummer AUA202002936; ECLI:NL:OGEAA:2022:15). Deze voor de praktijk belangwekkende Arubaanse grondbelastingzaak betreft vragen over de fiscale gevolgen van de wijziging van de Arubaanse Landsverordening Grondbelasting per 1 januari 2019. Bij het ...
LEES VERDER

Conclusie Advocaat-Generaal in zaak over de vraag of – gelet op de vijfjarige heffingssystematiek van de Arubaanse grondbelasting – na een tussentijdse tariefsverhoging binnen dat tijdvak, kan worden nagevorderd met ingang van het jaar van tariefverhoging

Samenvatting zaak Op 29 november 2022 heeft Advocaat-Generaal (A-G) R.L.H. IJzerman conclusie genomen naar aanleiding van het beroep in cassatie van de minister van Financiën en Cultuur van Aruba (hierna: de Minister) tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Gemeenschappelijk Hof) van 30 juli 2021 (zaaknummers AUA2020H00035 tot en met AUA2020H00037; ECLI:NL:OGHACMB:2021:223) op het ...
LEES VERDER

Hoge Raad verklaart cassatieberoep gegrond in Arubaanse zaak over aansprakelijkstelling van een (gewezen) bestuurder voor door een NV verschuldigde winstbelasting en wijst het geding terug naar het Hof. Verwijzingshof moet voor elk van de aanslagen beoordelen of de NV op het moment van de aansprakelijkstelling in gebreke was en, zo ja, of het beroep van de (gewezen) bestuurder op disculpatie slaagt

Samenvatting zaak Gisteren heeft de Hoge Raad arrest gewezen op het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) van 17 maart 2020 (zaaknummer AUA2019H00122; ECLI:NL:OGHACMB:2020:51), op het hoger beroep van de Ontvanger der belastingen van Aruba tegen de uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba ...
LEES VERDER

Dat de voorlopige aanslag 2014 OZB is betaald, maakt niet dat de definitieve aanslag onjuist is. Voorlopige aanslag niet op naam van belanghebbende maar op die van de ex-echtgenoot: geen verrekening met de definitieve aanslag. Restituties aan de ex-echtgenoot gedaan: over (onjuiste) verrekeningen en restituties moet belanghebbende zich wenden tot de civiele rechter

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft bij echtscheidingsconvenant een onroerende zaak toebedeeld gekregen. Aan de ex-echtgenoot van belanghebbende zijn voor de onroerende zaak voorlopige aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) voor de jaren 2014 en 2015 opgelegd. In januari 2015 werd de onroerende zaak verkocht aan een derde. De notaris heeft toen een bedrag van NAf 6.300 aan achterstallige belastingen – waaronder de voorlopige aanslagen ...
LEES VERDER

Voorlopige aanslagen OZB zijn vernietigd zodat geen sprake is van dubbele aanslagen. Belastingrechter niet bevoegd te oordelen over teruggaaf van het gestelde bedrag aan restitutie

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn voor de jaren 2014 tot en met 2017 voorlopige aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) opgelegd ten bedrage van NAf 940 voor de jaren 2014 tot en met 2016. Deze aanslagen zijn door belanghebbende betaald. Voor het jaar 2017 is een voorlopige aanslag opgelegd ten bedrage van NAf 1.625. Voor dit jaar 2017 heeft belanghebbende een bedrag van ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft te kennen gegeven de onterecht opgelegde verzuimboete te zullen vernietigen maar ten tijde van de zitting is de verminderingsaanslag nog niet uitgevaardigd. Gerecht doet zaak zelf af, verklaart het bezwaar tegen de boete gegrond en verwerpt het betoog van de Inspecteur dat voor het verschijnen ter zitting geen recht bestaat op proceskostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft tijdig de aangifte winstbelasting voor het jaar 2017 ingediend. Desondanks heeft zij op 26 juni 2019 een verzuimboete gekregen voor het niet, niet tijdig dan wel niet volledig indienen van de aangifte. Naar aanleiding van de betreffende naheffingsaanslag met de verzuimboete is telefonisch contact geweest met de Inspectie der Belastingen. Aan belanghebbende is telefonisch bevestigd dat ...
LEES VERDER

Door de Inspecteur is in het Nederlands gecommuniceerd, één van de officiële talen in Sint Maarten. Voorkeur voor het Engels niet kenbaar gemaakt, bovendien is de digra van belanghebbende bijgestaan door iemand die de Nederlandse taal wel beheerst

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld. De Inspecteur heeft in overeenstemming met de bevindingen in het rapport naheffingsaanslagen opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en heeft vervolgens beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Bij de beoordeling van het beroep buigt het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten (hierna: het ...
LEES VERDER

Inspecteur had geen reden om te twijfelen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de administrateur. Belanghebbende moet zich vergewissen van de kundigheid en het kantoor van de dienstverlener en blijft bovendien zelf verantwoordelijk voor de fiscale verplichtingen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld. De Inspecteur heeft in overeenstemming met de bevindingen in het rapport naheffingsaanslagen opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en heeft vervolgens beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. In beroep betoogt belanghebbende dat administrateur niet bevoegd was om belanghebbende te vertegenwoordigen bij de boekenonderzoeken. Op ...
LEES VERDER

Bij de OZB ontstaat de belastingschuld op 1 januari van het belastingjaar en vervalt de bevoegdheid tot het opleggen van een aanslag vijf jaren daarna: in december 2020 voor het jaar 2015 opgelegde aanslag is dus niet tijdig. Niet voldoen aan aangifteplicht is een voorwaarde voor toepassing verlengde navorderingstermijn. Belanghebbende heeft evenwel, gezien de overgangsbepaling bij artikel 10a LvOZB, tijdig aan aangifteplicht voldaan: alleen al daarom kan geen navordering plaatsvinden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 26 februari 2020 op grond van artikel 10a van de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014 (hierna: LvOZB) aangifte van het bezit van een onroerende zaak gedaan. Op 28 december 2020 is aan belanghebbende een aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) voor het jaar 2015 opgelegd. Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de aanslag tijdig is opgelegd. Belanghebbende ...
LEES VERDER

Correcties privégebruik telefoon, vrij wonen, huur, water en electra blijven in stand. Bij de correctie auto van de zaak wordt evenwel van een andere (lagere) nieuwwaarde uitgegaan

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld met betrekking tot onder meer de loonheffingen. In het controlerapport zijn correcties voorgesteld inzake loon in natura voor werknemers, privégebruik telefoon, vrij wonen, auto van de zaak, huur en water- en electrakosten. De Inspecteur heeft op 11 mei 2018 in overeenstemming met de bevindingen in het rapport naheffingsaanslagen loonheffingen (loonbelasting, premies ...
LEES VERDER

Gerecht verwerpt stelling dat door het verloop van de termijn waarbinnen uitspraak op bezwaar had moeten worden gedaan een fictieve uitspraak op bezwaar is gedaan. Beroep aangemerkt als een beroep tegen het niet tijdig beslissen op bezwaar, maar niet-verschoonbaar te laat ingediend (dus niet-ontvankelijk)

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn navorderingsaanslagen premie AVBZ over de jaren 2008 t/m 2011 opgelegd. Belanghebbende heeft op respectievelijk 5 februari 2014 (2008), 23 september 2015 (2010 en 2011) en 7 oktober 2015 (2009) tegen de navorderingsaanslagen bezwaar gemaakt en heeft vervolgens op 24 november 2021 beroep ingesteld. De Inspecteur heeft in de onderhavige zaken geen uitspraak op bezwaar ...
LEES VERDER

Beroep ter zitting ingetrokken omdat de Inspecteur aan belanghebbende is tegemoetgekomen. Verzoek ter zitting voor integrale kostenvergoeding gepasseerd als tardief, wel forfaitaire kostenvergoeding en vergoeding griffierecht. Geen bezwaarkostenvergoeding omdat belanghebbende daartoe in het bezwaarschrift niet heeft verzocht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) voor de jaren 2014 tot en met 2018 opgelegd naar een waarde van NAf 295.000. Belanghebbende heeft op daartegen bezwaar gemaakt, maar bij uitspraken op bezwaar heeft de Inspecteur de bezwaren afgewezen. Op 19 augustus 2021 heeft belanghebbende beroep ingesteld tegen de uitspraken op bezwaar. De Inspecteur heeft op 7 juni 2022 ...
LEES VERDER

Beroep niet-ontvankelijk omdat de Inspecteur hangende de procedure geheel aan het bezwaar is tegemoet gekomen. In dit geval geen proceskostenvergoeding omdat geen sprake is van beroepsmatig verleende rechtsbijstand nu belanghebbende het bezwaar- en beroepschrift tegen de aanslag OZB zelf heeft geschreven. Wel vergoeding van het betaalde griffierecht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een aanslag onroerendezaakbelasting (hierna: OZB) voor het jaar 2015 opgelegd naar een belastbare waarde van NAf 341.000. Belanghebbende heeft in augustus 2019 bezwaar gemaakt. Ongeveer een jaar later is de aanslag verminderd naar één naar een belastbare waarde van NAf 285.000. Weer ongeveer een jaar later heeft de Inspecteur evenwel uitspraak op bezwaar gedaan en ...
LEES VERDER

Hoewel de definitieve aangifte winstbelasting resulteert in een terug te ontvangen bedrag legt de Inspecteur geen ‘negatieve’ aanslag op, maar wel een naheffingsaanslag (met boete). Het bezwaar tegen de naheffingsaanslag moet redelijkerwijs ook worden gezien als een bezwaar tegen het niet tijdig opleggen van een negatieve aanslag. De Inspecteur moet binnen twee maanden na de uitspraak van het Gerecht een negatieve aanslag opleggen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 30 maart 2017 een voorlopige aangifte winstbelasting voor het jaar 2016 ingediend. Het op basis van deze aangifte verschuldigde bedrag aan winstbelasting is door belanghebbende tijdig betaald. Op 22 december 2017 heeft belanghebbende de definitieve aangifte winstbelasting voor het jaar 2016 ingediend. De definitieve aangifte resulteert - gelet op het aangegeven bedrag van de voorlopige ...
LEES VERDER

Opnames in rekening-courant bij aandeelhouder vrijgestelde vennootschap (VV) tevens directeur en middellijk aandeelhouder dochtervennootschap als loon aangemerkt. In casu niet redelijk om waarde aandelen VV op een positief bedrag te stellen: geen fictief rendement in het inkomen begrepen. Omkering en verzwaring bewijslast wegens niet verstrekken van inlichtingen

In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, woonachtig te Curaçao, bezit alle aandelen in een ‘Holding B.V.’ die is aangemerkt als een vrijgestelde vennootschap in de zin van artikel 1A, letter f van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940. Medio 2013 heeft Holding B.V. alle aandelen van een B.V. overgenomen (hhierna: ‘Dochter B.V.’). Belanghebbende is als directeur werkzaam bij Dochter B.V. Belanghebbende heeft over de jaren ...
LEES VERDER

Belanghebbende had ten tijde van het opleggen van de naheffingsaanslag geen aangiften gedaan: geen bezwaarkostenvergoeding omdat de Inspecteur niet het verwijt treft dat hij ernstig onzorgvuldig heeft gehandeld. Voorafgaand aan het instellen van het beroep is belanghebbende geïnformeerd dat de naheffingsaanslagen vernietigd waren/zouden worden: instellen beroep overbodig, geen proceskostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn een naheffingsaanslag loonbelasting en een naheffingsaanslag premie AVBZ opgelegd. Ten tijde van het opleggen van de naheffingsaanslagen had belanghebbende geen aangiften ingediend. Belanghebbende heeft op 16 april 2021 tegen de naheffingsaanslagen bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft op respectievelijk 30 september 2021 (loonbelasting) en 15 oktober 2021 (premie AVBZ) de naheffingsaanslagen vernietigd. Belanghebbende heeft voorafgaand ...
LEES VERDER

Geen proceskostenvergoeding omdat geen sprake is van door een derde beroepsmatig verleende bijstand nu de directeur van belanghebbende zelf het bezwaarschrift en het beroepschrift heeft ingediend

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag belasting op bedrijfsomzetten opgelegd over het tijdvak mei 2018. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt, waarna de Inspecteur de naheffingsaanslag heeft vernietigd. Op een daarna gelegen datum heeft belanghebbende beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Belanghebbende heeft voorafgaand aan de vernietiging van de naheffingsaanslagen verzocht om een proceskostenvergoeding ...
LEES VERDER

Gerecht overweegt dat een verlengd boekjaar fiscaal niet bestaat, winstbelasting wordt geheven over het kalenderjaar. Belanghebbende heeft evenwel geen winst genoten: naheffingsaanslag ten onrechte opgelegd. Verzuimboete vernietigd omdat belanghebbende niet is uitgenodigd tot het doen van de aangifte winstbelasting (met annotatie van mr. K.M.G. Demandt)

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2018 opgelegd van NAf 6.000. Daarbij is tevens een verzuimboete opgelegd van NAf 300 wegens het niet tijdig indienen van de aangifte winstbelasting 2018. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt, maar bij uitspraken op bezwaar heeft de Inspecteur de naheffingsaanslag en de boete gehandhaafd. Vervolgens is belanghebbende in beroep gekomen ...
LEES VERDER

Inspecteur maakt niet aannemelijk dat een hoorgesprek heeft plaatsgevonden. Zaak teruggewezen naar de Inspecteur om met inachtneming van de hoorplicht opnieuw uitspraak te doen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting en premies over het jaar 2015 opgelegd. Daarbij zijn ook vergrijpboetes opgelegd wegens het te weinig betalen van belasting en premies. De correcties betreffende onder meer naheffingen op basis van het ‘dagtarief’ ter zake van door bepaalde personen verrichte werkzaamheden, correctie privé gebruik auto en bepaalde correcties ter ...
LEES VERDER

Na met vertraging kennis te hebben genomen van de uitspraak op bezwaar resteerde nog een beroepstermijn van ruim zes weken, maar belanghebbende stelt pas buiten die termijn beroep in: beroep niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij belanghebbende zijn naheffingsaanslagen omzetbelasting over de jaren 2013 t/m 2017 opgelegd. Daarbij zijn vergrijpboetes opgelegd wegens het te weinig betalen van belasting. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en boetes, maar bij uitspraken op bezwaar met dagtekening 29 maart 2021 heeft de Inspecteur de naheffingsaanslagen en de boetes gehandhaafd. Belanghebbende heeft ...
LEES VERDER