Belanghebbende had ten tijde van het opleggen van de naheffingsaanslag geen aangiften gedaan: geen bezwaarkostenvergoeding omdat de Inspecteur niet het verwijt treft dat hij ernstig onzorgvuldig heeft gehandeld. Voorafgaand aan het instellen van het beroep is belanghebbende geïnformeerd dat de naheffingsaanslagen vernietigd waren/zouden worden: instellen beroep overbodig, geen proceskostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn een naheffingsaanslag loonbelasting en een naheffingsaanslag premie AVBZ opgelegd. Ten tijde van het opleggen van de naheffingsaanslagen had belanghebbende geen aangiften ingediend. Belanghebbende heeft op 16 april 2021 tegen de naheffingsaanslagen bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft op respectievelijk 30 september 2021 (loonbelasting) en 15 oktober 2021 (premie AVBZ) de naheffingsaanslagen vernietigd. Belanghebbende heeft voorafgaand ...
LEES VERDER

Geen proceskostenvergoeding omdat geen sprake is van door een derde beroepsmatig verleende bijstand nu de directeur van belanghebbende zelf het bezwaarschrift en het beroepschrift heeft ingediend

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag belasting op bedrijfsomzetten opgelegd over het tijdvak mei 2018. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt, waarna de Inspecteur de naheffingsaanslag heeft vernietigd. Op een daarna gelegen datum heeft belanghebbende beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Belanghebbende heeft voorafgaand aan de vernietiging van de naheffingsaanslagen verzocht om een proceskostenvergoeding ...
LEES VERDER

Gerecht overweegt dat een verlengd boekjaar fiscaal niet bestaat, winstbelasting wordt geheven over het kalenderjaar. Belanghebbende heeft evenwel geen winst genoten: naheffingsaanslag ten onrechte opgelegd. Verzuimboete vernietigd omdat belanghebbende niet is uitgenodigd tot het doen van de aangifte winstbelasting

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2018 opgelegd van NAf 6.000. Daarbij is tevens een verzuimboete opgelegd van NAf 300 wegens het niet tijdig indienen van de aangifte winstbelasting 2018. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt, maar bij uitspraken op bezwaar heeft de Inspecteur de naheffingsaanslag en de boete gehandhaafd. Vervolgens is belanghebbende in beroep gekomen ...
LEES VERDER

Inspecteur maakt niet aannemelijk dat een hoorgesprek heeft plaatsgevonden. Zaak teruggewezen naar de Inspecteur om met inachtneming van de hoorplicht opnieuw uitspraak te doen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting en premies over het jaar 2015 opgelegd. Daarbij zijn ook vergrijpboetes opgelegd wegens het te weinig betalen van belasting en premies. De correcties betreffende onder meer naheffingen op basis van het ‘dagtarief’ ter zake van door bepaalde personen verrichte werkzaamheden, correctie privé gebruik auto en bepaalde correcties ter ...
LEES VERDER

Na met vertraging kennis te hebben genomen van de uitspraak op bezwaar resteerde nog een beroepstermijn van ruim zes weken, maar belanghebbende stelt pas buiten die termijn beroep in: beroep niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij belanghebbende zijn naheffingsaanslagen omzetbelasting over de jaren 2013 t/m 2017 opgelegd. Daarbij zijn vergrijpboetes opgelegd wegens het te weinig betalen van belasting. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en boetes, maar bij uitspraken op bezwaar met dagtekening 29 maart 2021 heeft de Inspecteur de naheffingsaanslagen en de boetes gehandhaafd. Belanghebbende heeft ...
LEES VERDER

De verplichting tot het doen van aangifte (loonbelasting en premies) en de verplichting tot betaling hangen weliswaar nauw met elkaar samen doch zijn niettemin afzonderlijke verplichtingen en dus afzonderlijk beboetbare gedragingen. Indien zowel de belastingen als de premies niet tijdig zijn betaald is sprake van evenzovele verzuimen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting en premies AOV/AWW over tijdvakken in het jaar 2013 en over een tijdvak (oktober) in 2014 opgelegd. Daarbij zijn verzuimboetes wegens het niet tijdig doen van aangifte opgelegd. Later zijn aan belanghebbende ook naheffingsaanslagen met verzuimboetes van 15% opgelegd wegens het niet tijdig betalen van premies. De Inspecteur heeft deze boetes gebaseerd op ...
LEES VERDER

Uit het beroep van belanghebbende inzake een aan een vennootschap opgelegde aanslag motorrijtuigenbelasting kan niet worden afgeleid dat hij namens de vennootschap (waarvan hij digra is) beroep heeft ingesteld: beroep niet-ontvankelijk. Beroep kan slechts worden ingesteld door de belanghebbende aan wie de belastingaanslag is opgelegd

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, woonachtig te Bonaire, heeft op 6 juli 2016 een auto verkocht aan een vennootschap waarvan hij directeur en grootaandeelhouder is. De vennootschap heeft de auto voorzien van een ‘Bonairiaanse’ nummerplaat [0002]. Door het Openbaar Lichaam Bonaire (hierna: OLB) is aan de vennootschap ter zake van de auto een aanslag motorrijtuigenbelasting (MRB) voor het jaar 2018 opgelegd. De ...
LEES VERDER

Belastingrechter acht zich kennelijk onbevoegd om kennis te nemen van het beroep tegen de naheffingsaanslagen premies ZV/OV

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen premies ziekteverzekering (ZV) en ongevallenverzekering (OV) over de jaren 2014 tot en met 2018 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen, maar het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen (USZV) heeft bij uitspraken op bezwaar van de naheffingsaanslagen gehandhaafd. Vervolgens heeft belanghebbende bij de belastingrechter beroep ingesteld tegen de uitspraken van het USZV. Belanghebbende ...
LEES VERDER

Hoewel belanghebbende bij de betaling van de op aangifte verschuldigde BBO/BAZV een verkeerd tijdvak heeft vermeld, staat vast dat de belasting over het tijdvak van aangifte tijdig en tot het juiste bedrag is betaald: Gerecht vernietigt de opgelegde naheffingsaanslagen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 15 augustus 2018 het aangiftebiljet BBO en BAZV over het tijdvak juli 2018 ingediend en heeft op 14 augustus 2018 via onlinebanking het totaalbedrag van de op de aangifte verschuldigde bedragen aan BBO en BAZV betaald. Als omschrijving bij de betalingsoverdracht heeft belanghebbende evenwel het tijdvak ‘juni 2018’ en het tijdvak ‘mei 2018’ vermeld in ...
LEES VERDER

Gerecht laat door Inspecteur in zeer laat stadium gevoerd verweer als tardief buiten beschouwing waardoor als vaststaand moet worden aangenomen dat belanghebbende als bestuurder van een in Nederland gevestigde vennootschap inkomsten heeft genoten: aftrek ter voorkoming van dubbele belasting toegekend

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is ingezetene van Curaçao. In zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2014 gedaan heeft hij verzocht om aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor inkomsten tot een bedrag X. Bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting heeft de Inspecteur geen rekening gehouden met aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Belanghebbende heeft op 19 mei 2017 bezwaar gemaakt ...
LEES VERDER

Beroep tegen niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar buiten de termijn ingediend en derhalve niet-ontvankelijk, maar wordt tevens aangemerkt als een ontvankelijk beroep tegen de nadien gedane uitspraak. Verzuimboete wegens te laat doen van aangifte terecht opgelegd. Immateriële schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn, doch niet voor de procedure waarin de bezwaarschriften vóór 1 oktober 2018 zijn ingediend

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 17 februari 2014 aangifte inkomstenbelasting gedaan voor het jaar 2012. De Inspecteur heeft bij het opleggen van de aanslagen inkomstenbelasting en premie AZV het belastbaar inkomen en het premie-inkomen overeenkomstig de ingediende aangifte vastgesteld. Bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting is een verzuimboete wegens het te laat indienen van de aangifte opgelegd van Afl ...
LEES VERDER

Tegen het niet-tijdig doen van uitspraak op bezwaar (fictieve weigering) inzake de toepassing van de Landsverordening in-, uit-, en doorvoer staat geen beroep open, maar Gerecht zoekt aansluiting bij de Algemene landsverordening belastingen (ALB). Beroepen evenwel prematuur en daarom ook met overeenkomstige toepassing van de ALB niet ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft aangiften ten invoer gedaan en is op 20 september 2021 respectievelijk 13 oktober 2021 tegen de door de douaneambtenaar berekende invoerrechten in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft niet beslist op de bezwaren van belanghebbende. Belanghebbende is op 23 december 2021 in beroep gekomen. Belanghebbende verzoekt om teruggave van het volgens hem ten onrechte betaalde bedrag aan invoerrechten ...
LEES VERDER

Belastingrechter acht zich onbevoegd om kennis te nemen van het beroep inzake aanslagen premies ZV/OV. Bezwaar tegen naheffingsaanslagen LB, premies AOV/AWW en premie AVBZ buiten de wettelijke bezwaartermijn ingediend: niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn in de jaren 2010, 2011 en 2012 naheffingsaanslagen premies AOV/AWW over de jaren 2007 t/m 2011 opgelegd. Op 15 juli 2011 en op 19 oktober 2012 zijn naheffingsaanslagen loonbelasting over respectievelijk 2010 en 2011 opgelegd en een naheffingsaanslag AVBZ over 2011 opgelegd. Voorts zijn aanslagen premies ziekteverzekering (ZV) en Ongevallenverzekering (OV) voor de jaren 2007 ...
LEES VERDER

Inspecteur handelt ernstig onzorgvuldig door een winstbelastingaanslag op te leggen ondanks het feit dat hij wist dat belanghebbende geen activiteiten meer verrichtte: proceskostenvergoeding, maar geen integrale vergoeding. Ter zake van de te vergoeden kosten ingeval van beroep tegen het niet tijdig beslissen, past het Gerecht voortaan een wegingsfactor van 0,5 toe. Ook immateriële schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, gevestigd te Curaçao, heeft in 2017 en 2018 aan de Inspecteur meegedeeld dat zij vanaf december 2016 geen activiteiten meer in Curaçao verrichtte en daarom niet (meer) subjectief belastingplichtig was. Aan belanghebbende is evenwel een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2017 opgelegd. Daarbij is een verzuimboete opgelegd wegens het niet tijdig betalen van verschuldigde belasting. Belanghebbende heeft ...
LEES VERDER

Inspecteur handelt ernstig onzorgvuldig door een winstbelastingaanslag op te leggen ondanks het feit dat belanghebbende de transparante status heeft: proceskostenvergoeding, maar geen integrale vergoeding. Ter zake van de te vergoeden kosten ingeval van beroep tegen het niet tijdig beslissen, past het Gerecht voortaan een wegingsfactor van 0,5 toe. Ook immateriële schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Op verzoek van belanghebbende is door de Inspecteur aan belanghebbende met ingang van 1 augustus 2012 de ‘transparante status’ in de zin van artikel 3b van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (ALL) toegekend. Aan belanghebbende is evenwel een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2013 opgelegd. Belanghebbende heeft tegen de naheffingsaanslag bezwaar gemaakt en vervolgens beroep ingesteld tegen het niet ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft niet binnen een half jaar na de definitieve aangifte een ‘negatieve’ aanslag winstbelasting opgelegd en moet dit alsnog binnen 2 maanden na de uitspraak doen. Wettelijke rentevergoeding toegekend. Dwangsom afgewezen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 27 maart 2019 een voorlopige aangifte winstbelasting 2018 ingediend. Op basis van deze aangifte is een bedrag aan winstbelasting verschuldigd welk bedrag belanghebbende op 29 maart 2019 heeft voldaan. Op 20 december 2019 heeft belanghebbende de definitieve aangifte winstbelasting 2018 ingediend. Op basis van deze aangifte is geen winstbelasting verschuldigd. Op 17 juli 2020 doet ...
LEES VERDER

Hoge Raad wederom: Uitbraak van het coronavirus in 2020 mag niet in algemene zin worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die een verlenging van de redelijke termijn rechtvaardigt

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het Hof) heeft bij uitspraak van 22 juni 2021 (zaaknummer 19/00825; ECLI:NL:GHARL:2021:6033) het verzoek van belanghebbende om toekenning van een vergoeding voor immateriële schade wegens overschrijding van de redelijke termijn voor beslechting van het geschil in hoger beroep afgewezen. Volgens het Hof is de coronapandemie een uitzonderlijke en onvoorzienbare situatie die de verlenging van ...
LEES VERDER

Objectieve voordeelsverwachting bij paardenmanege met appartementen- en autoverhuur: onderneming. Stakingswinst na overdracht activa aan gelieerde B.V. gesteld op nihil. Rente over achtergebleven schulden niet aangemerkt als (nagekomen) kosten van de onderneming: niet aannemelijk gemaakt dat bij de staking uit de ondernemingssfeer stammende onzekerheden over hoogte en wijze van afwikkeling van de schulden bestonden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 1998 een (reeds 37 jaar) bestaande onderneming overgenomen van een N.V. In de onderneming werd een paardenmanege geëxploiteerd. De klantenportefeuille van 150 klanten van de paardenmanege werd ook overgenomen. De onderneming werd overgenomen voor een bedrag van NAf 930.000 (terzake van grond, gebouwen, roerende goederen, levende have (16 paarden) en goodwill inclusief handelsnaam. Belanghebbende is ...
LEES VERDER

Inspecteur legt tegen beter weten in aanslagen op, doet vervolgens geen uitspraak op bezwaar en vernietigt de aanslagen één dag voor de zitting. Gerecht acht gang van zaken ernstig onzorgvuldig: integrale vergoeding van de kosten van rechtsbijstand. Ook bezwaarkostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn op 4 september 2020 aanslagen inkomstenbelasting, premie AVBZ en premies AOV/AWW voor het jaar 2012 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen op 23 oktober 2020 bezwaar gemaakt en heeft op 9 augustus 2021 beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. De zitting van het Gerecht heeft plaatsgevonden op 25 mei 2022. De Inspecteur ...
LEES VERDER

Bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Gerecht wijst zaak terug naar Inspecteur om opnieuw uitspraak op bezwaar te doen, omdat in de uitspraak geen inhoudelijke reactie op het bezwaar is gegeven, belanghebbende om terugwijzing heeft verzocht en het Gerecht onvoldoende informatie heeft om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in het jaar 2018 naar het buitenland verhuisd. Ten tijde van zijn verhuizing zijn de aanslagen voor de jaren 2015 en 2016 nog niet opgelegd. Over de afhandeling van de aangiften heeft hij in november 2017 met de Belastingdienst gecorrespondeerd. Aan belanghebbende is op 13 juli 2018 een aanslag premie AVBZ voor het jaar 2016 opgelegd. Belanghebbende ...
LEES VERDER

Geen aanmaning uitgereikt: boete wegens niet indienen aangifte ten onrechte opgelegd en geen omkering van de bewijslast. Immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van redelijke termijn. Uitbraak coronavirus mag niet in algemene zin worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die verlenging van de redelijke termijn rechtvaardigt

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft over het jaar 2016 ‘nihilaangifte’ inkomstenbelasting en premieheffing gedaan. De Inspecteur legt evenwel een aanslag inkomstenbelasting op naar een belastbaar inkomen van NAf 23.558 alsmede aanslagen premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ. Daarbij is een boete van NAf 250 opgelegd wegens het niet tijdig doen van aangifte. De Inspecteur beschikt namelijk over een renseignement ex ...
LEES VERDER

Belanghebbende maakt ook bij het Hof niet aannemelijk dat hij ten tijde van de verkoop van de aandelen in de vennootschap niet de enige aandeelhouder van de vennootschap was dan wel dat een vennootschap de economische eigenaar van de aandelen was: vervreemdingsvoordeel (winst uit aanmerkelijk belang) volledig bij hem in aanmerking genomen. Inspecteur verzuimt belanghebbende aan te manen om alsnog aangifte te doen: aanslagtermijn vijf jaar, definitieve aanslag te laat. Voorlopige aanslag blijft gehandhaafd indien en voor zover deze niet hoger is dan de materiële belastingschuld

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende woont in de Verenigde Staten en wordt in Aruba aangemerkt als buitenlands belastingplichtige. Zijn vader is is ook in de Verenigde Staten woonachtig. Op 31 augustus 1998 heeft belanghebbende alle (twintig) geplaatste aandelen in een Arubaanse vennootschap gekocht. Die vennootschap exploiteert een casino in Aruba. Van 31 augustus 1998 tot 29 juni 2010 heeft belanghebbende in het ...
LEES VERDER

Niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na kennisname van de uitspraak op bezwaar in beroep gekomen: beroep niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aan haar opgelegde aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2018. De Inspecteur der belastingen heeft op 11 december 2020 uitspraak op bezwaar gedaan en daarbij de aanslag verminderd. Op 30 april 2021 is door belanghebbende beroep ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar. Het inhoudelijke geschil gaat over de opgevoerde premie eigenrisicoverzekering. De Inspecteur ...
LEES VERDER

Hof van oordeel dat het Gerecht ten onrechte ambtshalve heeft geoordeeld dat de bewijslast dient te worden omgekeerd en verzwaard: correctie met betrekking tot de vervreemding van de materiële vaste activa moet met inachtneming van de normale regels van bewijslastverdeling worden beoordeeld. Inspecteur slaagt niet in bewijslast, de correctie vervalt

Samenvatting zaak In deze Curaçaose winstbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, gevestigd te Curaçao, vormde vanaf 1 januari 2007 tot en met 1 januari 2012 een fiscale eenheid met haar dochtermaatschappij (hierna: “de NV”). In het jaar 2011 was de NV de enige klant van belanghebbende. Op 19 november 2012 heeft belanghebbende materiële activa (uitgezonderd onroerend goed) aan de NV verkocht voor een bedrag van NAf 350.000. Op ...
LEES VERDER

Verzoek om teruggaaf verzegelingskosten van containers met inkomende douanegoederen ontbeert juridische basis: wordt aangemerkt als bezwaar tegen de in rekening gebrachte zegelkosten. Inspecteur heeft ingevolge artikel 18, lid 2 ALB één jaar de tijd om uitspraak te doen: ingediende beroep tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar is prematuur

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Aruba, is douane-expediteur. In de periode 2014 tot en met 2021 zijn aan hem kosten van verzegeling in rekening gebracht voor de verzegeling van containers met inkomende douanegoederen. Belanghebbende heeft die kosten voldaan. Daarnaast heeft hij ter zake van deze kosten buitengerechtelijke incassokosten betaald. Belanghebbende heeft een verzoek om teruggave van de kosten van verzegeling ...
LEES VERDER

Verzuimboete hangende de beroepsprocedure vernietigd. Inspecteur veroordeeld in de proceskosten die belanghebbende redelijkerwijs heeft moeten maken, maar niet voor het verschijnen ter zitting omdat belanghebbende al vóór de zitting wist dat de boete vernietigd was

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2016 opgelegd van nihil. Daarbij is een verzuimboete opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de boete. De Inspecteur heeft uitspraak op bezwaar gedaan en de boete gehandhaafd. Daartegen is belanghebbende in beroep gekomen. Hij heeft daarvoor een bedrag aan griffierecht betaald van NAf 150 ...
LEES VERDER

Gerecht van oordeel dat ook personen die werkzaam zijn op basis van een civielrechtelijk contract gemandateerd kunnen worden om namens de Inspecteur te handelen. In dit geval moet de bedoeling van de wetgever prevaleren boven een zuiver grammaticale interpretatie. Belanghebbende is ook niet benadeeld. Uitspraken op bezwaar bevoegd en dus rechtsgeldig opgelegd en vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig gesloten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak (tussenuitspraak) is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 opgelegd. Ook zijn vergrijpboete opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en de boetes. In de bezwaarfase zijn de zaken namens de Inspecteur behandeld door persoon ‘C’. Op 12 juni 2019 is een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen belanghebbende en ...
LEES VERDER

Belanghebbende stelt pas bij ontvangst van een dwangschrift op de hoogte te zijn gekomen van de naheffingsaanslag. Inspecteur levert geen bewijs dat de aanslag tijdig en rechtsgeldig aan belanghebbende is verstuurd: bezwaartermijn later aangevangen. Te weinig bekend over de inhoud van de zaak: terugwijzing naar de Inspecteur met opdracht binnen zes maanden te beschikken

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is met dagtekening 26 juni 2019 een naheffingsaanslag winstbelasting voor het jaar 2017 opgelegd. Daarbij is een verzuimboete opgelegd wegens het niet of niet tijdig doen van aangifte. Belanghebbende heeft op 5 juni 2020 tegen de naheffingsaanslag en de verzuimboete bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft het bezwaar vanwege termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard ...
LEES VERDER

Conclusie A-G in zaak waarin het Hof van oordeel was dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor door de vennootschap verschuldigde winstbelasting reeds ontstaat op het moment dat het boekjaar van de vennootschap ten einde loopt. Conclusie A-G strekt ertoe het door belanghebbende ingestelde cassatieberoep gegrond te verklaren

Samenvatting zaak Advocaat-Generaal R.L.H. IJzerman heeft op 23 februari 2022 (ECLI:NL:PHR:2022:178) conclusie genomen naar aanleiding van het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) van 17 maart 2020 (ECLI:NL:OGHACMB:2020:51). In die uitspraak oordeelde het Hof – kort samengevat – dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor door de vennootschap verschuldigde winstbelasting reeds ontstaat op het moment dat het ...
LEES VERDER

Gelet op poststempel is uitspraak op bezwaar na dagtekening ter post bezorgd: beroepstermijn vangt pas de dag na datum poststempel aan. De in het bezwaar aangevoerde argumenten zijn geheel onbesproken gebleven en het bezwaar is zonder motivering afgewezen. Gerecht acht een dergelijke handelwijze – die (veel) vaker voorkomt – niet alleen onjuist, maar die druist ook in tegen wat van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende heeft aangifte inkomstenbelasting en sociale premies over het jaar 2016 gedaan. Het belastbaar inkomen bedraagt volgens de aangifte NAf 24.796. Aan belanghebbende is een aanslag premies AOV/AWW opgelegd naar een premie-inkomen van NAf 25.708. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag, maar de Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar de aanslag gehandhaafd ...
LEES VERDER