Recht tot strafvervolging voor verweten fiscale delicten door verjaring vervallen voor zover de feiten als overtreding ten laste zijn gelegd (onderzoek Colade). En vrijspraak van het als medepleger feitelijk leiding geven aan het door een vennootschap opzettelijk geen gevolg geven aan aangifteverplichtingen: aangifteplicht wordt niet door de wet maar door uitnodiging van de Inspecteur in het leven geroepen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan de verdachte is, kortweg, onder ten 1e van de tenlastelegging verduistering als bedoeld in artikel 334 Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen (SrNA) ten laste gelegd. Ook is aan de verdachte onder ten 4e primair en subsidiair en onder ten 5e primair en subsidiair onder meer ten laste gelegd dat hij al dan niet opzettelijk heeft gehandeld in ...
LEES VERDER

Nu de Inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de aanslag winstbelasting 2012 naar het juiste adres van de AVV is verzonden, moet de aanslag geacht worden pas op 24 augustus 2022 te zijn bekendgemaakt: aanslag niet tijdig vastgesteld want buiten de wettelijke vijfjaarstermijn

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op 30 december 2016 voor het jaar 2012 een aanslag winstbelasting opgelegd. Belanghebbende is op 16 juni 2022 in bezwaar gekomen tegen bovengenoemde aanslag. De Inspecteur heeft op 20 juni 2022 middels een zogenoemde handhavingsbeschikking uitspraak op bezwaar gedaan en belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard in haar bezwaar. Belanghebbende is vervolgens op 18 augustus 2022 in beroep ...
LEES VERDER

Het deel van de opbrengst van latere wederverkoop van auto’s dat ten goede komt aan de partij in Nederland van wie de in Bonaire gevestigde autohandelaar de auto’s heeft gekocht, wordt tot de douanewaarde gerekend voor de grondslagbepaling van de ABB. De douanewaarde is ook terecht gecorrigeerd met de vrachtkosten. Maximale vergrijpboete wegens grove schuld. Geen schadevergoeding voor omzet- en rentederving na beslag

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, gevestigd te Bonaire, drijft een onderneming en heeft onder andere als activiteiten de in- en verkoop van vervoermiddelen, met name gebruikte personenauto’s en bedrijfsauto’s. Belanghebbende koopt de vervoermiddelen in via het buitenland (onder andere van een garage Nederland). De Belastingdienst Caribisch Nederland heeft een onderzoek uitgevoerd bij belanghebbende. Het onderzoek heeft aanleiding gegeven tot correcties aan ...
LEES VERDER

Belanghebbende maakt de door hem bepleite waarde van een op een perceel van 2.930 m2 gelegen bedrijfspand dat verdeeld is in een showroom en warehouses aan de hand van een uitgebreid taxatierapport aannemelijk: Gerecht vermindert de aanslag OZB

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van een onroerende zaak, zijnde een bedrijfspand verdeeld in een showroom, een warehouse ‘parts’ en een warehouse. Het perceel waarop de onroerende zaak is gelegen is is 2.930 m2 groot. Aan belanghebbende is ter zake van de onroerende zaak een aanslag onroerendezaakbelasting (hierna: OZB) voor het jaar 2019 opgelegd naar een belastbare waarde van NAf ...
LEES VERDER

Hof bevestigt uitspraak van het Gerecht: belanghebbende heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aannemelijk gemaakt die leiden tot het oordeel dat de termijnoverschrijding met betrekking tot de indiening van het beroepschrift verschoonbaar is

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is op 1 oktober 2010 een aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2009 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen op 17 augustus 2011 bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar van 29 juni 2012 belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar. Hiertegen heeft belanghebbende op 6 juli 2012 bij de Inspectie der belastingen een ...
LEES VERDER

Minister Maduro over de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad naar aanleiding van de vragen van het Gerecht in eerste aanleg over de fiscale gevolgen van de wijziging van de Arubaanse Landsverordening Grondbelasting per 1 januari 2019

Op vrijdag 14 april 2023 heeft de Hoge Raad een prejudiciële beslissing genomen (ECLI:NL:HR:2023:488) naar aanleiding van het verzoek van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (het Gerecht) van 4 februari 2022 (ECLI:NL:OGEAA:2022:15) over – kortweg – de fiscale gevolgen van de wijziging van (het tarief van) de Arubaanse Landsverordening Grondbelasting (hierna: Lgb) per 1 januari 2019. Zeer summier samengevat heeft de Hoge Raad daarbij, onder meer, geantwoord dat ...
LEES VERDER

Omzetcorrectie voor de BBO blijft in stand. Belanghebbende heeft niet op overtuigende wijze de onjuistheid van de schatting van de Inspecteur aangetoond, de door haar ingebrachte gecorrigeerde kostprijs en brutowinstpercentages zijn gebaseerd op cijfers en gegevens die niet controleerbaar zijn

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteerde van 2012 tot en met 2014 een handelsonderneming. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld met betrekking tot, onder meer, de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) over die jaren. Volgens het controlerapport is tijdens het onderzoek gebleken dat over de controlejaren sprake is van niet verantwoorde omzet. Dit wordt volgens de controlerend ambtenaar ondersteund door de opmerkelijk ...
LEES VERDER

Omzetcorrectie voor de BBO blijft in stand. Belanghebbende heeft niet op overtuigende wijze de onjuistheid van de schatting van de Inspecteur aangetoond, de door haar ingebrachte berekeningen zijn gebaseerd op niet controleerbare cijfers en gegevens. Met overwegingen van het Gerecht omtrent de heffingsgrondslag voor doeleinden van de BBO

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteerde twee winkels. Bij belanghebbende is een boekenonderzoek ingesteld met betrekking tot, onder meer, de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) over de jaren 2012 tot en met 2014. Volgens het controlerapport is tijdens het onderzoek gebleken dat over de controlejaren sprake is van niet verantwoorde omzet. In het rapport wordt dan ook, onder meer, voorgesteld om de ...
LEES VERDER

Civiele rechter oordeelt dat met de beslissing van de belastingrechter over de (forfaitaire) proceskostenvergoeding de kwestie is afgedaan, geen zeer bijzonder geval om te veroordelen tot vergoeding van de gehele schade. Beslaglegging op woning van belanghebbende wel onrechtmatig, nu de aanslagen door de belastingrechter reeds op nihil waren gesteld: Ontvanger aansprakelijk voor de ontstane schade

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek zijn aan belanghebbenden ambtshalve aanslagen inkomstenbelasting en premieheffing AVBZ opgelegd. Naar aanleiding van ingediende bezwaren zijn de aanslagen gedeeltelijk verminderd. Belanghebbenden hebben vervolgens beroep ingesteld bij het Gerecht in de zin van de Landsverordening op het beroep in belastingzaken. Bij uitspraken van 8 april 2019 heeft het Gerecht (als belastingrechter) de door de belanghebbenden ...
LEES VERDER

Correctie rentebate voor renteloze lening aan digra en het daarbij gehanteerde rentepercentage blijven in stand: niet gebleken dat de vordering na digra’s overlijden als dividend aan de erfgenamen is uitgekeerd. Toepassing verlengde naheffingstermijn wegens kwade trouw. Geen ‘dubbele boetes’, wel matiging omdat de aangifteverplichting nauw samenhangt met de betalingsverplichting

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een vennootschap waarvan de bedrijfsactiviteiten medio 2008 zijn gestaakt. Tussen belanghebbende en de Inspecteur vinden al geruime tijd onderhandelingen plaats over diverse fiscale geschilpunten in meerdere jaren en over meerdere belastingmiddelen. De fiscale geschillen zijn opgelost tot en met het jaar 2008. Voor de jaren 2009 tot en met 2015 heeft de Inspecteur naheffingsaanslagen winstbelasting met ...
LEES VERDER

Door erfgenamen van ex-directeur ingediend beroepschrift niet-ontvankelijk. Ex-directeur was niet meer bevoegd om namens NV op te treden, hetzelfde geldt voor zijn erfgenamen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende was een naamloze vennootschap. Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK) heeft belanghebbende haar registratie bij de KvK per 8 augustus 2008 opgeheven. Tot 7 juli 2005 was de heer ‘A’ directeur van belanghebbende. Op 9 april 2019 is de heer A overleden. Over de jaren 2005 tot en met 2008 heeft belanghebbende geen verzamelloonstaten ...
LEES VERDER

Geen sprake van verschoonbare bezwaartermijnoverschrijding: handelen of nalaten van administratiekantoor aan wie de belangen zijn toevertrouwd, komt voor risico van belanghebbende. Verlenging bezwaartermijn onder het ‘corona-beleid’ van de belastingdienst biedt geen soelaas nu de bezwaren niet zijn ingediend binnen de verlengde termijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn met dagtekeningen gelegen in 2018 naheffingsaanslagen premies AOV/AWW opgelegd over de maanden in 2017, met dagtekeningen gelegen in de jaren 2019 tot en met 3 februari 2021 naheffingsaanslagen loonbelasting en premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ over de maanden in 2018 opgelegd, en met dagtekeningen gelegen in de jaren 2019 tot en met 3 februari 2021 ...
LEES VERDER

Gerecht stelt waarde voor de OZB van een vrijstaande woning gelegen op een perceel eigendomsgrond met gedeeltelijke onderbouw in goede justitie vast. Beroep op verjaring van de OZB-aanslag slaagt niet

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van een vrijstaande woning gelegen op een perceel eigendomsgrond. De onroerende zaak bestaat uit een entree, woonkamer, eetkamer, keuken, slaapkamer annex bad/toiletkamer en een overdekt, ruim zitterras. De gedeeltelijke onderbouw bestaat uit een entree, woon/eetkamer, wasruimte, gang, twee slaapvertrekken, een bad/toiletkamer en een kitchenette. Op het erf bevinden zich verder onder andere een carport, voetpaden, ...
LEES VERDER

Hoge Raad verklaart door staatssecretaris ingestelde cassatieberoepen in Nederlandse belastingzaken over aan niet meer bestaande Curaçaose vennootschappen opgelegde belastingaanslagen gegrond. Inspecteur was nog niet in gebreke met het doen van uitspraken op bezwaar omdat de beslistermijn pas een aanvang kan nemen nadat de belastingaanslagen – na heropening van de vereffening – aan belanghebbende bekend zijn gemaakt

Samenvatting zaak Op vrijdag 21 april 2023 heeft de Hoge Raad arresten gewezen naar aanleiding van de beroepen in cassatie van de (Nederlandse) staatssecretaris van Financiën tegen een viertal uitspraken van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 17 november 2020 inzake ten aanzien van een aantal niet meer bestaande Curaçaose naamloze vennootschappen opgelegde belastingaanslagen (ECLI:NL:HR:2023:542; ECLI:NL:HR:2023:642; ECLI:NL:HR:2023:643; ECLI:NL:HR:2023:645). De Hoge Raad heeft de beroepen in cassatie gegrond verklaard en de uitspraken van ...
LEES VERDER

Hoge Raad verklaart door staatssecretaris ingestelde cassatieberoepen in Nederlandse belastingzaken over aan niet meer bestaande Curaçaose vennootschappen opgelegde informatiebeschikkingen ongegrond. Vanaf het moment waarop een rechtspersoon ophoudt te bestaan kunnen aan hem geen verplichtingen meer worden opgelegd zolang zijn vereffening niet is heropend, ook geen informatieverplichtingen

Samenvatting zaak Op vrijdag 21 april 2023 heeft de Hoge Raad arresten gewezen naar aanleiding van de beroepen in cassatie van de (Nederlandse) staatssecretaris van Financiën tegen een viertal uitspraken van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 17 november 2020 inzake ten aanzien van een aantal niet meer bestaande Curaçaose naamloze vennootschappen opgelegde informatiebeschikkingen (ECLI:NL:HR:2023:543; ECLI:NL:HR:2023:640; ECLI:NL:HR:2023:641; ECLI:NL:HR:2023:644). De Hoge Raad heeft de beroepen in cassatie ongegrond verklaard. Advocaat-Generaal (A-G) mr. R.L.H ...
LEES VERDER

Inspecteur meldt in beroepsfase dat de naheffingsaanslag buiten invordering is gesteld en niet meer zal worden geïnd. Gerecht van oordeel dat dit gelijk kan worden gesteld met kwijtschelding: geen belang meer bij beroepsprocedure, beroep niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag omzetbelasting over de maand april 2020 opgelegd, waartegen belanghebbende bezwaar heeft gemaakt. Bij uitspraak op bezwaar van 20 december 2021 handhaaft de Inspecteur de naheffingsaanslag, waartegen door belanghebbende op 25 januari 2022 beroep is ingesteld bij het Gerecht. De Inspecteur heeft op 17 januari 2023 een e-mail naar het Gerecht verstuurd waarin zij ...
LEES VERDER

Geen sprake van kwade trouw: naheffingstermijn omzetbelasting derhalve vijf jaar en niet tien jaar

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. De activiteiten van belanghebbende bestaan uit de exploitatie van een restaurant, het organiseren van evenementen en uit verhuuractiviteiten. Tevens wordt maandelijks een zogenaamde Full Moon Party (FMP) georganiseerd. De Stichting Belastingaccountantsbureau (hierna: SBAB) heeft bij belanghebbende een boekenonderzoek ingesteld. In het controlerapport worden naheffingsaanslagen omzetbelasting (OB) voorgesteld. Daarbij is aangegeven dat de naheffingsaanslagen ‘het gevolg zijn van de ...
LEES VERDER

Ontvanger bevoegd om aan hem uit te betalen en van hem te innen bedragen ter zake van directe belastingen en overige belastingen met elkaar te verrekenen. Belastingschuldige niet bevoegd om belastingschulden te verrekenen met belastingvorderingen of met andere vorderingen op de overheid

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft bij het indienen van de aangiften loonbelasting en BBO/BAZV over periodes in 2020 overzichten en facturen overgelegd van diensten die zij aan het Land Aruba heeft verricht en heeft de Inspecteur bij de aangiften medegedeeld dat zij tot verrekening van de verschuldigde belastingbedragen met de door haar wegens voormelde diensten te vorderen bedragen is overgegaan en ...
LEES VERDER

Bezwaar tegen de in de aanslag OZB 2018 opgenomen waarde niet-ontvankelijk omdat in het tijdvak 2014-2018 bezwaar tegen de vastgestelde waarde alleen mogelijk is over het jaar 2014. Geheugenstoornissen ten gevolge van een auto-ongeluk een jaar vóór de aanslag is geen bijzondere omstandigheid die termijnoverschrijding rechtvaardigt

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is ter zake van een onroerende zaak op 30 november 2018 een aanslag onroerendezaakbelasting (hierna: OZB) voor het jaar 2018. Belanghebbende heeft op 8 maart 2021 tegen de aanslag bezwaar gemaakt. Het bezwaar van belanghebbende is gericht tegen de waarde van de onroerende zaak. De Inspecteur heeft het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding. Vervolgens heeft belanghebbende ...
LEES VERDER

Belanghebbende slaagt niet in bewijslast dat de van de oorspronkelijke aangifte afwijkende bedragen in de herziene aangifte juist zijn. Inspecteur maakt het genoten bedrag aan looninkomsten uit vroegere arbeid wel aannemelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft eind december 2017 zijn aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2016 ingediend. Volgens de aangifte bedraagt het belastbaar inkomen NAf 254.759. Belanghebbende heeft vervolgens in januari 2018 een herziene aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2016 ingediend. Volgens de herziene aangifte bedraagt het belastbaar inkomen NAf 222.352. Daarnaast heeft belanghebbende een beroep gedaan op aftrek ter voorkoming van ...
LEES VERDER

Belastingdienst mag door Centrale Bank vastgestelde gemiddelde jaarkoers gebruiken bij de berekening van het belastbaar inkomen. Aanpassing binnenlands belastbaar inkomen wegens extra werkdagen buiten Aruba. Ondanks foutieve tenaamstelling kon belanghebbende redelijkerwijs weten dat de aanslagbiljetten voor hem waren bedoeld

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. De Inspecteur der Belastingen van Aruba heeft informatie verkregen van de Nederlandse belastingdienst in het kader van spontane inlichtingenuitwisseling. In die brief staat onder meer (enigszins geparafraseerd) dat belanghebbende, die woonachtig is in Nederland, in de jaren 2016 en 2017 loon heeft ontvangen en dat een gedeelte hiervan afkomstig is uit Aruba. Tevens wordt in die brief aangegeven ...
LEES VERDER

Overschrijding van de redelijke termijn met 9 maanden en geen sprake van een bijzondere omstandigheid die verlenging van de termijn rechtvaardigt (bezwaar in februari 2020 ingediend, ruim ná de brand in augustus 2019 in het belastingkantoor van Curaçao): immateriële schadevergoeding van Nafl. 1.000

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting, premies AVBZ, premies AOV/AWW en premie BVZ over het jaar 2014 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt en heeft vervolgens beroep ingesteld tegen het niet tijdig beslissen op bezwaar. Op een datum na de uitnodiging voor de zitting bij het Gerecht, heeft de Inspecteur per e-mail medegedeeld dat de naheffingsaanslagen vernietigd worden. Belanghebbende ...
LEES VERDER

Overschrijding van de redelijke termijn met 3 maanden en geen sprake van een bijzondere omstandigheid die verlenging van de termijn rechtvaardigt (bezwaar in juli 2020 ingediend, ruim ná de brand in augustus 2019 in het belastingkantoor van Curaçao): immateriële schadevergoeding van Nafl. 500

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2018 opgelegd van Nafl. 6.000. Daarbij is een verzuimboete van Nafl. 1.000 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt en vervolgens beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. De Inspecteur heeft daarna een verminderingsaanslag opgelegd. De naheffingsaanslag en verzuimboete zijn daarbij vernietigd. Belanghebbende heeft vervolgens het ...
LEES VERDER

Bezwaarschriften wel afgehandeld maar van de uitspraken kunnen geen afschriften meer worden geproduceerd. Hoewel het beroep moet worden beschouwd als een beroep gericht tegen het niet tijdig doen van een uitspraak en dit beroep te laat is ingediend, wordt het aangemerkt als een ontvankelijk beroepschrift tegen de (reële) uitspraken op bezwaar

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting, premie AVBZ en winstbelasting opgelegd. Gelijktijdig met de naheffingsaanslagen zijn vergrijpboetes opgelegd. Belanghebbende heeft op respectievelijk 27 januari 2012 (LB en premie AVBZ 2008), 2 februari 2012 (WB 2007), 14 maart 2012 (premie AVBZ 2007) en 31 oktober 2012 (LB 2007) bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en de boetes. Vervolgens heeft zij ...
LEES VERDER

Aftrek studiekosten in beroepsfase alsnog geaccepteerd: navorderingsaanslagen vernietigd/verminderd. De primitieve aanslag kan evenwel, hoezeer ook te hoog, door het Gerecht niet worden verminderd omdat deze onherroepelijk vast staat

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in elk van de aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2014 en 2015 een bedrag aan studiekosten voor het in het buitenland studerende kind opgevoerd van Nafl. 10.000. De Inspecteur heeft de studiekosten niet geaccepteerd. Voor het jaar 2014 is in eerste instantie een (primitieve) aanslag inkomstenbelasting opgelegd – resulterende in een terug te ontvangen bedrag – ...
LEES VERDER

Inspecteur slaagt er niet in bewijs te leveren van de tijdige bekendmaking van de uitspraken op bezwaar: dag van ontvangst van de uitspraken aangemerkt als dag van bekendmaking. Maar belanghebbende kan geen bewijs leveren dat zij de uitspraken 2 maanden vóór de indiening van het beroepschrift of later heeft ontvangen: beroep niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn voor het jaar 2017 aanslagen inkomstenbelasting en aanslagen premies AOV/AWW, AVBZ en BVZ opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar van 27 augustus 2021 de aanslagen gehandhaafd. Belanghebbende is in beroep gekomen tegen de uitspraken van de Inspecteur. Op 31 december 2021 heeft zij haar beroepschrift naar de Inspectie ...
LEES VERDER

Het niet goed beheersen van de Nederlandse taal en daardoor moeite hebben om stukken afkomstig van de belastingdienst te begrijpen, is geen omstandigheid om overschrijding van de beroepstermijn verschoonbaar te achten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting, premie AVBZ en premie BVZ opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt. Bij uitspraken op bezwaar van 20 december 2021 heeft de Inspecteur belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard in haar bezwaren. Op 23 februari 2022 heeft belanghebbende bij het Gerecht beroep ingesteld tegen de uitspraken op bezwaar. Kort samengevat en enigszins geparafraseerd heeft het Gerecht in ...
LEES VERDER

In 2017 of 2018 is de onroerende zaak in voltooide staat getaxeerd, waarmee ervan kan worden uitgegaan dat de wijzigingen in de zin van artikel 8 LvOZB in de waarde zijn meegenomen. De door belanghebbende nadien gedane aangifte kan dan niet als nieuw feit worden aangemerkt: Gerecht vernietigt de navorderingsaanslagen OZB

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van een appartementencomplex dat in het tijdvak 2014-2018 in aanbouw was (de onroerende zaak). Aan hem zijn ter zake van de onroerende zaak voor de jaren 2014 tot en met 2018 definitieve aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) opgelegd naar een belastbare waarde van Nafl. 343.000. Tegen deze waarde heeft belanghebbende geen bezwaar gemaakt. Conform de overgangsregeling bij ...
LEES VERDER

SPF aangemerkt als fiscaal transparant omdat de oprichter over het vermogen van de SPF kon (blijven) beschikken als ware het zijn eigen vermogen: door SPF gedane schenking voor fiscale doeleinden toegerekend aan de oprichter, aanslag (Nederlandse) schenkbelasting terecht opgelegd

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. In 2005 is in opdracht van de vader van belanghebbende een stichting particulier fonds (de SPF) opgericht naar Curaçaos recht en met de hoofdvestiging op Curaçao. In december 2009 heeft de SPF aan onder meer belanghebbende een schenking gedaan. In november 2016 is belanghebbende door de inspecteur van de (Nederlandse) belastingdienst uitgenodigd tot het doen van aangifte van ...
LEES VERDER

Hoewel er aanleiding is voor een integrale kostenvergoeding wegens vergaand onzorgvuldig handelen van de Inspecteur, maakt belanghebbende niet aannemelijk dat hij in redelijkheid een bedrag van NAf 7.500 aan proceskosten heeft gemaakt. En rentederving komt niet voor vergoeding in aanmerking

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2018 opgelegd resulterend in een te betalen bedrag. Belanghebbende heeft tegen de aanslag bezwaar gemaakt, maar de Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar de aanslag gehandhaafd. Vervolgens heeft belanghebbende beroep ingesteld. Daarna heeft de Inspecteur een schermprint naar belanghebbende en naar het Gerecht gestuurd waaruit blijkt dat de aanslag ...
LEES VERDER