Cft: Voor de verwerking en inning van de eilandelijke heffingen van Bonaire is het van belang dat het convenant met de Belastingdienst CN vóór het einde van het jaar wordt vernieuwd (Bonaire)

Voor de verwerking en inning van eilandelijke heffingen van Bonaire is het van belang is dat het nieuwe convenant tussen de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zo spoedig mogelijk wordt overeengekomen, vóór het einde van het jaar. Een adequate informatievoorziening tussen BCN en OLB dient op een hoger plan gebracht te worden. Dit heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) ...
LEES VERDER

Online betaalomgeving toeristenbelasting Bonaire (‘Visitor Entry Tax’) is ‘live’ (Bonaire)

De online betaalomgeving van de ‘Visitor Entry Tax’ (toeristenbelasting) op de website bonaireisland.com van Tourism Corporation Bonaire (TCB) is inmiddels ‘live’. De website is uitgebreid met een pagina ‘Entry Tax’. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). Klik hier om naar de Papiamentstalige versie van het nieuwsbericht te gaan. Dit betekent dat bezoekers aan Bonaire de Visitor Entry Tax nu voorafgaand aan hun reis ...
LEES VERDER

Persbericht OLB en TCB over de laatste voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe Toeristenbelasting (‘Visitor Entry Tax’) (Bonaire)

Op de website van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is een nieuwsbericht geplaatst over de laatste voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe Toeristenbelasting (‘Visitor Entry Tax’) en over de ‘Stakeholder Information Session’ die vorige week vrijdag 17 juni door Tourism Corporation Bonaire (TCB) is georganiseerd. Klik hier voor de Papiamentstalige versie van het nieuwsbericht. In het nieuwsbericht wordt aangegeven dat tijdens de Stakeholder Information Session een grote groep partners ...
LEES VERDER

Wijziging telefonische bereikbaarheid Belastingdienst en Douane op Bonaire (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) is een bekendmaking geplaatst over een wijziging in de telefonische bereikbaarheid van de Belastingdienst en de Douane op Bonaire. In de bekendmaking wordt aangegeven dat vanaf 22 juni jl. de Belastingdienst of de Douane alleen gebeld kan worden via het centrale telefoonnummer +599 715 8585. Via een nieuw keuzemenu kan dan een keuze worden gemaakt voor de taal (Nederlands, Engels, Papiamentu) ...
LEES VERDER

Persbericht OLB en TCB over de nieuwe Toeristenbelasting (‘Visitor Entry Tax’), met factsheet en informatie over betaalmogelijkheden. Antwoorden op meest voorkomende vragen op website TCB (Bonaire)

Op de website van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is afgelopen vrijdag 17 juni een persbericht met een ‘factsheet’ geplaatst met informatie over de toeristenbelasting (ook wel aangeduid als de ‘visitor entry tax’) die per 1 juli 2022 in werking treedt. Klik hier om naar het persbericht (Nederlands en Engels) met de factsheet op de website van het OLB te gaan of hier voor Papiamentstalige versie daarvan. De nieuwe toeristenbelasting ...
LEES VERDER

Geactualiseerd overzicht van de globale verdeling van inkomsten (rijksbelastingen en premies volksverzekeringen) per openbaar lichaam in Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 9 juni 2022 hebben de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) een geactualiseerd overzicht van de globale verdeling van inkomsten (rijksbelastingen en premies volksverzekeringen) en uitgaven per openbaar lichaam in Caribisch Nederland aan de Tweede Kamer toegestuurd. Dit overzicht is gebaseerd op het begrotingsjaar 2019. De brief is separaat ook in het Papiamentu en in het ...
LEES VERDER

Update openbaar lichaam Bonaire en Tourism Corporation Bonaire over voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe toeristenbelasting. Aanstaande vrijdag informatiesessie voor de toerismebranche (Bonaire)

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en het Tourism Corporation Bonaire (TCB) hebben afgelopen vrijdag met een persbericht een update gegeven over de stand van zaken rond de toeristenbelasting – in het persbericht wordt gesproken over ‘visitor entry tax’ – die per 1 juli 2022 in werking treedt. Klik hier om naar het persbericht op de website van het OLB te gaan of hier voor Papiamentstalige versie daarvan. Kort samengevat wordt ...
LEES VERDER

Regeling tot wijziging van het kinderbijslagbedrag BES en de toeslagbedragen voor zelfstandig wonen en een gezamenlijke huishouding in het Besluit onderstand BES: verhoging toeslagen onderstand en kinderbijslag per 1 juli 2022 (Caribisch Nederland)

Op 9 juni 2022 is de Regeling van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 31 mei 2022, nr. 2022-0000119282, tot wijziging van het kinderbijslagbedrag BES en de toeslagbedragen voor zelfstandig wonen en een gezamenlijke huishouding in het Besluit onderstand BES, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 14987 (Stcrt. 2022, 14987). Met deze regeling worden de toeslagen onderstand en de kinderbijslag tussentijds verhoogd ...
LEES VERDER

Hof wederom: bij speelautomaten met een billacceptor dient de ‘bill drop’ als ‘brutobedrag der ontvangsten’ voor het speelvergunningsrecht te worden aangemerkt. Stelling over “false drop” tardief. Na door Inspecteur kenbaar gemaakte standpuntwijziging niet een langere overgangstermijn dan tot het daaropvolgende tijdvak. Geen vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. Naheffingsaanslagen wel tot een te hoog bedrag opgelegd

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteert een casino waarin speelautomaten met uitsluitend zogenoemde billacceptors zijn opgesteld. Daarbij dient de speler een bankbiljet in de billacceptor in te voeren, waarna de speler ‘credits’ ontvangt om mee te spelen. De bankbiljetten worden bewaard in de ‘drop box’. De inhoud van deze ‘drop box’ wordt aangemerkt als de ‘bill drop’. Speelt een speler niet verder, ...
LEES VERDER

Openbaar lichaam Bonaire werkt aan website voor informatie over de nieuwe toeristenbelasting met de betaalomgeving, medio juni meer informatie (Bonaire)

Momenteel wordt door het openbaar lichaam Bonaire (OLB) gewerkt aan de website voor informatie over de nieuwe toeristenbelasting Bonaire. Hierop moet alle informatie te vinden zijn en zal ook de betaalomgeving voor toeristenbelasting staan. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het OLB (klik hier voor de versie in het Papiaments). Het is de bedoeling dat de nieuwe toeristenbelasting door de bezoeker online kan worden betaald. Dit kan ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op jaarrekening 2021 Bonaire: belastingbaten USD 0,9 miljoen hoger dan begroot door meer motorrijtuigenbelasting. Ten opzichte van 2020 meer toeristenbelasting en verhuurautobelasting maar minder cruise pax (Bonaire)

Bij brief d.d. 30 mei 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de jaarrekening 2021 van het OLB. De reactie bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers en -aangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Bonaire realiseerde over 2021 een positief resultaat van USD 1,1 miljoen en voldoet daarmee ...
LEES VERDER

Reactie staatssecretaris BZK op vragen over BSN en DigiD voor inwoners van Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 31 mei 2022 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) reactie gegeven op het verzoek van de kamercommissie voor Koninkrijksrelaties op brieven van een burger over het verkrijgen van een BSN (burgerservicenummer) en DigiD voor Nederlandse inwoners van Caribisch Nederland. In de brieven wordt concreet gevraagd om ervoor te zorgen dat Caribische Nederlanders een BSN kunnen aanvragen en om DigiD te koppelen aan ...
LEES VERDER

Eilandsbesluit kwijtschelding belastingen Bonaire in het Afkondigingsblad (Bonaire)

Op 24 mei 2022 is het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 24 mei 2022, no. 1, houdende regels over kwijtschelding van eilandbelastingen (Eilandsbesluit kwijtschelding belastingen Bonaire) vastgesteld en afgekondigd. Het eilandsbesluit is geplaatst in het Afkondigingsblad van Bonaire, jaargang 2022, no. 10 (AB 2022 no. 10). Dit eilandsbesluit stelt regels met betrekking tot de kwijtschelding van wegens het openbaar lichaam Bonaire geheven eilandbelastingen, dat wil zeggen eilandbelastingen als bedoeld in ...
LEES VERDER

Eilandsverordening inzake de invoering van een nieuwe toeristenbelastingverordening Bonaire in het Afkondigingsblad (Bonaire)

Op 25 mei 2022 is de Eilandsverordening van 12 april 2022 no. 8, tot intrekking van de Toeristenbelastingverordening Bonaire (A.B. 2010, no. 6, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2015, no. 1), wijziging van de Retributie- en legesverordening Bonaire (A.B. 2010, no. 7, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2019, no. 8), intrekking van de Eilandsverordening verhuurbelasting motorrijtuigen Bonaire (A.B. 2010, no. 5, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2016, no. 15) en invoering van een ...
LEES VERDER

Deadline for the Saba Road Tax 2022 is approaching (Saba)

The Public Entity Saba has published a reminder on its facebook page about the fact that the deadline for the 2022 road tax is approaching: all motor vehicles must carry the yellow and blue stickers by July 1st, 2022. It is noted in the post that failure to pay road tax can result in fines. In connection with the above reminder, Public Notice no. 1-22 dated 3 January 2022 regarding ...
LEES VERDER

Douane CN licht de procedure bij het vrijmaken van containers en goederen toe (Caribisch Nederland)

Naar aanleiding van vragen die kennelijk regelmatig bij de Douane CN binnenkomen over het proces van vrijgeven van containers en goederen die het eiland binnenkomen, heeft de douane een uitleg gegeven van wat de procedure is: van het binnenkomen van de container in de haven tot het vrijgeven van de container/goederen door de Douane. Hierbij attenderen wij u, zonder verdere toelichting of samenvatting, op de uitleg van de procedure door ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 met wijzigingen in de Belastingwet BES in de sfeer van de overdrachtsbelasting ter zake van de koop of doorverkoop van een onroerende zaak of een schip (Caribisch Nederland)

Op 23 mei 2022 is het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2023) aangeboden aan de Tweede Kamer (kamerdossier 36107). Dit wetsvoorstel bevat enkele wijzigingen in diverse belastingwetten voor zowel inhoudelijke veranderingen als voor technische verbeteringen, onder meer inzake lijfrenten, loonstamrechten, belastingrente, erfbelasting, dividendbelasting en het leveren van gegevens uit de loonadministratie aan de Belastingdienst. Het wetsvoorstel bevat ook een tweetal wijzigingen ...
LEES VERDER

Voorstel tot technische wijziging van het amendement inzake de eilandsverordening voor de nieuwe toeristenbelasting van Bonaire op dinsdag 24 mei in de Eilandsraad (Bonaire)

Morgen, dinsdag 24 mei 2022, zal de Eilandsraad bijeen komen voor een openbare vergadering ten behoeve van (onder meer) besluitvorming over een voorstel tot technische wijziging van het tijdens de raadsvergadering van 12 april jl. behandelde amendement met betrekking tot de (kortweg) eilandsverordening voor de nieuwe toeristenbelasting. Dit blijkt uit de oproep voor de vergadering van 24 mei die op de website van de Eilandsraad is geplaatst. Voluit betreft het ...
LEES VERDER

OM seponeert zaak tegen douaneambtenaar (Caribisch Nederland)

Het Openbaar Ministerie BES (OM BES) heeft de zaak tegen de douaneambtenaar die op 7 februari 2022 werd aangehouden op verdenking van ambtelijke corruptie geseponeerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het OM BES. Het OM BES heeft besloten om geen verdere strafvervolging tegen deze ambtenaar in te stellen en de zaak te seponeren, omdat er naar het oordeel van het OM BES in dit onderzoek ...
LEES VERDER

Public Notice 14-22 Saba re Q&A Notarial Services (Saba)

The Executive Council of the Public Entity Saba has published on its facebook page the Public Notice no. 14-22 dated 13 May 2022 regarding ‘Q&A Notarial Services’. Click here for a link to the relevant post on said fb-page. In this Public Notice no. 14-22, the Executive Council informs the public of that the Ministry of Justice and Security and the Public Entity Saba collaborated on a Q&A to address ...
LEES VERDER

Verslag vaste commissie voor I&W inzake het wetsvoorstel tot wijziging van onder andere de Wet fin BES om de bevoegdheid van de eilandsraden tot het instellen van een rioolheffing te verruimen tot een afvalwaterheffing (Caribisch Nederland)

Op 13 mei 2022 is het Verslag vastgesteld van de vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (I&W) van de Tweede Kamer, belast met het voorbereidend onderzoek van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (bevorderen uitvoerbaarheid), wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES en de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van de zorgplicht voor afvalwater en verbreden heffingsgrondslag) en de ...
LEES VERDER

Verslag vaste commissie voor Financiën inzake initiatiefvoorstel ‘Tijdelijke noodwet betaalbare energie’. Voorstel betreft onder meer een tijdelijk nultarief ABB voor gebruik van aardgas en elektriciteit door natuurlijke personen in hun huishouden (Caribisch Nederland)

Op 16 mei 2022 is het Verslag vastgesteld van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer, belast met het voorbereidend onderzoek van (initiatief-)wetsvoorstel van wet van de leden Kops en Edgar Mulder tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES inzake het tijdelijk onder het nultarief plaatsen van energie en tot wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 inzake ...
LEES VERDER

Aanslagen vastgoedbelasting 2021 zijn onderweg (Caribisch Nederland)

De Belastingdienst CN verstuurt deze maand de aanslagen vastgoedbelasting 2021. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Nederlands) op de website van de belastingdienst. Klik hier voor het nieuwsbericht in het Engels op de website van het openbaar lichaam Sint Eustatius. Het nieuwsbericht van de belastingdienst bevat ook voorbeelden van de berekening van de verschuldigde vastgoedbelasting in twee verschillende gevallen: het ene voorbeeld betreft een woning en het andere voorbeeld betreft een ...
LEES VERDER

De overgang van de aanmerkelijk belangaandelen naar de erfgenamen vormt geen (fictieve) vervreemding. Het door de erfgenaam vooruitlopend op de inkoop van aandelen ontvangen bedrag wordt als een regulier voordeel uit aanmerkelijk belang aangemerkt in het jaar van ontvangst

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). De moeder van belanghebbende is te Bonaire overleden. Zij heeft zes erfgenamen waaronder belanghebbende. De nalatenschap van de moeder (erflater) bestond onder meer uit een aanmerkelijk belang van 57,14% in een vennootschap. De verkrijgingsprijs van de aandelen bedroeg USD 11.918. Na het overlijden van erflater is de boedel, voor wat betreft het ...
LEES VERDER

Ministry of Justice and Security works to restore notarial services on Statia with urgency (Sint Eustatius)

Acknowledging the disruptive effects of the absence of legal and notarial services on the residents of St. Eustatius, Government Commissioner Alida Francis continues the discussion with Ministry of Justice and Security to have these services restored urgently. The Ministry of Justice and Security has meanwhile agreed with the President of the Joint Court of Justice to start working on the process to appoint a notary for Saba and Statia. This ...
LEES VERDER

‘Gevolgde proces eilandsverordening nieuwe toeristenbelasting Bonaire is juist verlopen’. Besluit tot vaststelling van de eilandsverordening is ondertekend en geplaatst op de website van de Eilandsraad (Bonaire)

De nieuwe toeristenbelastingverordening voor Bonaire met amendement (zie hierna), dat tijdens de openbare vergadering (besluitvormende raad) van 12 april jl. door de Eilandsraad is aangenomen, gaat in per 1 juli 2022 (voor passagiers van cruiseschepen gaat de nieuwe belasting in op 1 januari 2023). ‘Na het inwinnen van juridisch advies, is de conclusie dat het proces juist is verlopen’, zo wordt door het bestuurscollege van Bonaire bekendgemaakt met een nieuwsbericht ...
LEES VERDER

Brochure Vastgoedbelasting op de website van de belastingdienst (Caribisch Nederland)

Op 10 mei 2022 is de ‘Brochure Vastgoedbelasting’ op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. In deze folder is informatie opgenomen over de vastgoedbelasting die in Caribisch Nederland wordt geheven. De brochure is zowel in het Nederlands als in het Papiamentu en in het Engels uitgegeven. Hieronder hebben wij de links opgenomen naar de respectievelijke pagina’s op de website van de belastingdienst betreffende de brochures. Link naar de ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op jaarrekening 2020 Saba: positief resultaat van USD 1,0 miljoen, minder baten uit lokale heffingen als gevolg van de coronacrisis (Saba)

Bij brief d.d. 29 april 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de jaarrekening 2020 van het openbaar lichaam Saba. De reactie bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Saba realiseerde over 2020 een positief resultaat van USD 1,0 miljoen en voldoet daarmee aan artikel ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op jaarrekening 2020 Bonaire: positief resultaat van USD 3,4 miljoen, gerealiseerde opbrengst uit belastingen USD 10,3 miljoen (Bonaire)

Bij brief d.d. 12 april 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de jaarrekening 2020 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). De reactie bevat vanzelfsprekend ook enkele passages inzake belastingaangelegenheden en -cijfers. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Bonaire realiseert over 2020 een positief resultaat van USD 3,4 miljoen ...
LEES VERDER

Wijziging Financiële regeling handelsregister BES 2022 in verband met aanpassing bedrag jaarlijkse bijdrage gepubliceerd in de Staatscourant (Caribisch Nederland)

Op 29 april 2022 is de Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 21 april 2022, nr. WJZ/ 22164767, houdende wijziging van de Financiële regeling handelsregister BES 2022 in verband met aanpassing bedrag jaarlijkse bijdrage, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 11432 (Stcrt. 2022, 11432). Met deze wijzigingsregeling wordt het bedrag van de jaarlijkse bijdrage aangepast dat is verbonden aan de ...
LEES VERDER