Import uit Venezuela versoepeld. Bestuurscollege van Bonaire besluit om de import van goederen uit Venezuela over het algemeen zonder beperkingen toe te staan, een aantal uitzonderingen blijft nog wel van toepassing (Caribisch Nederland – Bonaire)

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft een besluit genomen om de import van goederen uit Venezuela over het algemeen zonder beperkingen toe te staan. Er blijven wel een aantal uitzonderingen van toepassing om volksgezondheid- en natuurrisico’s te voorkomen. Zo is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire. Gedeputeerde Jolinda Craane, belast met economische aangelegenheden, is hier heel blij mee, aldus het nieuwsbericht. “De ...

Gedeputeerde Kroon tevreden met 30 miljoen voor koopkrachtverbetering inwoners BES “maar er is meer nodig” (Caribisch Nederland)

Volgens Gedeputeerde James Kroon van Bonaire is meer nodig dan 30 miljoen voor het verbeteren van de koopkracht en de armoedebestrijding in Caribisch Nederland. Zo staat in een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam. Hij reageert hiermee op de aankondiging op Prinsjesdag dat het Nederlandse kabinet in 2024 €30 miljoen uittrekt om de koopkracht te verbeteren van de inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Vanaf 2025 wordt ...

Q&A op de website van B/CN over de aanpassing van het belastingstelsel van Caribisch Nederland in het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) is een ‘ambtsbericht’ geplaatst met vragen en antwoorden (Q&A’s) inzake de aanpassing van het belastingstelsel van Caribisch Nederland zoals opgenomen in het op Prinsjesdag aangeboden wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024. Hierbij attenderen wij u op deze Q&A’s (zie ook hierna). Zoals wij rapporteerden in de speciale uitgave van het CFN van afgelopen dinsdag 19 september jl., heeft het Nederlandse kabinet op ...

Belastingplan BES eilanden 2024 op 5 oktober geagendeerd voor het leveren van inbreng in de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer ten behoeve van het schriftelijk verslag (Caribisch Nederland)

Overeenkomstig het besluit in de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer van 14 september 2023 zijn de wetsvoorstellen die onderdeel zijn van het pakket Belastingplan 2024, waaronder het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024, geagendeerd voor het leveren van inbreng ten behoeve van het schriftelijk verslag op donderdag 5 oktober 2023. De commissie zal op de procedurevergadering van 28 september 2023 nog per wetsvoorstel een besluit ...

Nieuwsbericht B/CN over Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) is een informatief nieuwsbericht verschenen over het gisteren, op Prinsjesdag, gepresenteerde wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024. Het nieuwsbericht bevat een beschrijvend overzicht van de belangrijkste maatregelen voor burgers en bedrijven in Caribisch Nederland, die onderdeel zijn van genoemd wetsvoorstel. De maatregelen zijn beoogd per 1 januari 2024 in werking te treden. In de speciale uitgave van het CFN van gisteren berichtten ...

Kabinet trekt in 2024 €30 miljoen uit om koopkracht inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verbeteren, vanaf 2025 wordt dit jaarlijks €32 miljoen (Caribisch Nederland)

Het Nederlandse kabinet trekt in 2024 €30 miljoen uit om de koopkracht te verbeteren van de inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Vanaf 2025 wordt dit bedrag verhoogd naar jaarlijks €32 miljoen. Zo is vandaag op Prinsjesdag bekendgemaakt (zie dit nieuwsbericht alsook dit nieuwsbericht en dit nieuwsbericht op rijksoverheid.nl). [Later toegevoegd:] Op 21 september 2023 is het nieuwsbericht ook op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland geplaatst. In ...

Saba Business Association met vragen over de aangekondigde belastingwijzigingen in Caribisch Nederland voor 2024 (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 5 september 2023 heeft Saba Business Association (SBA) vragen gesteld aan het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba over het (op dat moment nog aangekondigde) Belastingplan Caribisch Nederland 2024 (‘tax reform plans for Caribbean Netherlands’). In de brief geeft SBA aan dat zij kennis hebben genomen van de voorgenomen belastingplannen van staatssecretaris Van Rij van Financiën met ingang van 1 januari 2024. SBA zal hiermee gedoeld hebben ...

Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: introductie van een minimumbelasting (Caribisch Nederland)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september 2023 (“Prinsjesdag”), het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2024 is: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer en klik hier voor een nieuwsbericht dat bij het vrijgeven van het belastingplan op rijksoverheid.nl is verschenen. Het totale ...

Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: diverse aanpassingen en actualiseringen in de Belastingwet BES, de Wet inkomstenbelasting BES, de Wet loonbelasting BES en de Douane- en Accijnswet BES (Caribisch Nederland)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september 2023 (“Prinsjesdag”), het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2024 is: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer en klik hier voor een nieuwsbericht dat bij het vrijgeven van het belastingplan op rijksoverheid.nl is verschenen. Het totale ...

Pakket Belastingplan 2024: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’ (Nederland)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september 2023 (“Prinsjesdag”), het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2024 is: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’. Het pakket Belastingplan 2024 bevat noodzakelijke maatregelen voor de samenleving en het belastingstelsel. Denk aan het ondersteunen van koopkracht en bestrijden van armoede, het verbeteren en eenvoudiger maken van het belastingstelsel en maatregelen om de vastgestelde ...

Cft in advies bij jaarrekening 2022 van Bonaire: baten uit lokale heffingen hebben zich in 2022 boven verwachting ontwikkeld, voor een groot deel door de nieuwe toeristenbelasting. Opcenten vastgoedbelasting toegenomen door waardestijgingen en groei van het vastgoed, inhaalslag bij inning grondbelasting (Bonaire)

Bij brief d.d. 27 juli 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) advies uitgebracht bij de jaarrekening 2022 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). Het advies bevat vanzelfsprekend ook belastingaspecten. Hierna hebben wij enkele relevante passages opgenomen. Eind juni rapporteerden wij reeds over de aanbieding van de jaarrekening 2022 aan de Eilandsraad en over ...

Twee uitvoeringsrapportages met begrotingswijzigingen 2023 Bonaire en reacties Cft. Hogere belastingopbrengsten in Q2 door jaaraanslag motorrijtuigenbelasting en extra opbrengsten uit de nieuw ingevoerde toeristenbelasting (Bonaire)

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft de tweede uitvoeringsrapportage (UR) 2023 met een tweede begrotingswijziging 2023 aangeboden aan de Eilandsraad. Bij brief d.d. 4 augustus 2023 heeft het gereageerd op deze tweede UR 2023. De uitvoeringsrapportages en begrotingswijzigingen en de reactie van het Cft bevatten ook enkele passages inzake belastingaangelegenheden. Overigens heeft het bestuurscollege bij brief d.d. 21 augustus 2023 ook de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van ...

Bestuurscollege van Bonaire dient ontwerpbegroting 2024 in bij de Eilandsraad: belastingcijfers en -aangelegenheden uitgelicht (Bonaire)

Bij brief d.d. 30 augustus 2023 heeft het bestuurscollege van Bonaire heeft de ontwerpbegroting van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) voor het jaar 2024 alsmede het meerjarenperspectief 2024-2027 bij de Eilandsraad ingediend (klik hier voor de versie van de begroting in ‘boekvorm’). Dit is ook bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het OLB. De ontwerpbegroting 2024 is op 30 augustus 2023 vastgesteld tijdens een vergadering van het Bestuurscollege ...

Ontvanger hoefde met executieveiling niet te wachten op de uitkomst van een door een derde nog te entameren bodemprocedure inzake de eigendom van de goederen omdat die derde de gepretendeerde eigendomsrechten op geen enkele manier had onderbouwd of aannemelijk gemaakt en voor de Ontvanger inmiddels voortvarendheid geboden was

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. De Ontvanger heeft ten laste van een belastingschuldige executoriaal beslag doen leggen (op grond van 8:49 Belastingwet BES jo. artikel 439 Rv BES) op een aantal roerende zaken die hij gebruikte in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf en zich bevonden op zijn percelen. De belastingschuldige heeft de belastingdeurwaarder bericht dat er zaken van derden ...

Internetconsultatie Eindejaarsregeling 2023: wijzigingen Uitvoeringsregeling Belastingwet BES, Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES en Regeling ex-patriates 1998 BES (Caribisch Nederland)

Op 21 augustus jl. is door het Ministerie van Financiën van Nederland de internetconsultatie gestart inzake de concept-Eindejaarsregeling 2023 (met Nota van Toelichting). De internetconsultatie loopt tot 18 september 2023. De Eindejaarsregeling 2023 bevat voornamelijk technisch onderhoud en enkele inhoudelijke wijzigingen om de wet uitvoerbaar en relevant te houden. Dergelijke wijzigingen volgen bijvoorbeeld uit de Fiscale verzamelwet 2024, het Belastingplan 2023 en betreffen ook de codificatie van uitspraken en het ...

Gedeputeerde Craane van Bonaire wil in gesprek met hotel- en restaurantbranche over afvalwaterheffing (Bonaire)

Gedeputeerde Craane wil in gesprek met de hotel- en restaurant branche over afvalwaterheffing. Zo staat in een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire (in welk artikel de heffing overigens wordt aangeduid als ‘rioolwaterheffing’). Deze bekendmaking volgt op de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (het Gerecht) van 9 augustus 2023 (ECLI:NL:OGEABES:2023:14) in een zaak die door Bonhata c.s. was aangespannen ...

Evaluatie toeristenbelasting Bonaire (Bonaire)

Het openbaar lichaam Bonaire is momenteel samen met stakeholders als TCB, Bonhata en IND aan het evalueren wat er momenteel goed gaat en wat er beter kan bij het innen van de toeristenbelasting. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (NED) op de website van het openbaar lichaam Bonaire. Alle klachten, bezwaren en opmerkingen die het afgelopen jaar zijn ontvangen worden ook weer nauwgezet geanalyseerd. Ook wordt er gekeken naar de ...

Premiepercentages inkomensafhankelijke premie van de verzekerde en de door de werkgever verschuldigde premie ten behoeve van de zorgverzekering BES blijven in 2023 ongewijzigd (Caribisch Nederland)

Op 12 juli 2023 is de Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 juli 2023, kenmerk 3623998-1050239-ZJCN, houdende wijziging van de Regeling vaststelling premiepercentages werknemer en werkgever BES in verband met de premiepercentages voor 2023, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 19301 (Stcrt. 2023, 19301). Deze regeling vervangt in de artikelen 1 en 2 van de Regeling vaststelling premiepercentages werknemer ...

Mededeling Belastingdienst CN over normbedrag gebruikelijkloonregeling vanaf 1 januari 2023 (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst CN is een mededeling geplaatst over het met ingang van 1 januari 2023 geldende ‘normbedrag’ in de gebruikelijkloonregeling als bedoeld in artikel 9a van de Wet Loonbelasting BES. Klik hier voor de mededeling in het Papiamentu of klik hier voor de mededeling in het Engels. In de mededeling van de Belastingdienst wordt aangegeven dat het gebruikelijk loon van de aanmerkelijkbelanghouder met ingang van 1 ...

Hoger beroep faalt in zaak over motorrijtuigenbelasting Bonaire betreffende een gestolen auto. Aanslag bleef bij het Gerecht in stand omdat de eigenaar toch werd aangemerkt als ‘houder’, onder andere omdat niet was voldaan aan de meldingsplicht

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) ter zake van een auto een aanslag motorrijtuigenbelasting (MRB) over het jaar 2019 opgelegd van USD 190. In geschil is of de aanslag terecht aan belanghebbende is opgelegd en of recht bestaat op een schadevergoeding of counterclaim. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de auto eind juli 2018, nadat ...

Hof oordeelt dat het Gerecht het beroep van belanghebbende inzake aan BV opgelegde aanslag motorrijtuigenbelasting Bonaire ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard en wijst de zaak terug. Uitspraak op bezwaar was gericht aan belanghebbende, waardoor hij reeds op die grond gerechtigd was beroep in te stellen, en ook uit overige gedingstukken valt af te leiden dat belanghebbende namens BV beroep heeft ingesteld

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, woonachtig te Bonaire, heeft op 6 juli 2016 een auto verkocht aan een vennootschap (hierna: B.V.) waarvan hij directeur en grootaandeelhouder is. De vennootschap heeft de auto voorzien van een ‘Bonairiaanse’ nummerplaat [0002]. Door het Openbaar Lichaam Bonaire (hierna: OLB) is aan de vennootschap ter zake van de auto een aanslag motorrijtuigenbelasting (MRB) voor het jaar 2018 ...

Jaarrekening 2022 van Bonaire toont bijna USD 32,4 miljoen opbrengst uit lokale heffingen, circa USD 7,5 miljoen meer dan geraamd en USD 14,5 miljoen meer dan realisatie 2021 (Bonaire)

Het bestuurscollege heeft de jaarrekening van het openbaar lichaam Bonaire over het dienstjaar 2022 aangeboden aan de eilandsraad met een verdelingsvoorstel van het bestuurscollege. De jaarrekening en het verdelingsvoorstel zullen volgende week donderdag 6 juli 2023 worden behandeld in een vergadering van de vaste commissie B&O van de eilandsraad, zo blijkt uit de agendering van die vergadering op de website van de eilandsraad. De jaarrekening toont een overschot van USD ...

Advies Cft bij besluit Bonaire tot eerste begrotingswijziging 2023 (Bonaire)

Bij brief d.d. 31 mei 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) advies uitgebracht bij besluit van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) tot eerste wijziging van de begroting 2023. Het advies bevat geen passages die specifiek zien op lokale belastingcijfers of -aangelegenheden. Oordeel Het Cft is van oordeel dat de OBW in onvoldoende mate ...

Betalingen aan belastingdienst/douane kunnen nu ook op Sint Eustatius en Saba in ‘cash’ en zonder kosten bij FXDC post office (Caribisch Nederland)

Op de facebookpagina van de Rijksdienst Caribisch Nederland is bekendgemaakt dat betalingen aan de belastingdienst en de douane nu ook in ‘cash’ en zonder kosten kunnen plaatsvinden bij het FXDC postkantoor: ‘Payments to the Belastingdienst/Douane can now be made in cash and free of charge at the FXDC post office’. Uit de bij die post geplaatste flyer van de Belastingdienst CN blijkt dat cash betalingen aan de belastingdienst en de ...

Bekendmaking Belastingdienst CN over bankmachtigingen naar aanleiding van overgang bankrekeningen van WIB naar MCB (Caribisch Nederland)

Naar aanleiding van de overgang van de bankrekeningen van de WIB naar de MCB-bank, vraagt de Belastingdienst CN de klanten die daardoor een nieuw bankrekeningnummer hebben gekregen om dit zo snel mogelijk te melden bij de Belastingdienst CN [in verband met aan de belastingdienst afgegeven ‘bankmachtigingen’; red CFN]. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst CN (klik hier voor het nieuwsbericht in het Engels). In ...

Nota n.a.v het verslag en NvW bij wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 naar de Tweede Kamer. Wetsvoorstel bevat een aanpassing van het fiscaal verschoningsrecht in de Belastingwet BES houdende dat vertrouwelijkheid van contacten met een verschoningsgerechtigde voor de belastingplichtige geen grond is voor weigering om informatie die los staat van die vertrouwelijke contacten aan de inspecteur te verstrekken (Caribisch Nederland)

Op 21 juni 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer onder begeleiding van een nota van wijziging. Het voorstel van wet tot (voluit) wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024) werd op 13 april 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerdossier 36342). Het wetsvoorstel bevat ook een ...

WETGEVINGSDOSSIERS – SURINAME 2023

Wetgevingsdossiers – Suriname (in bewerking) Bekijk hier de items uit onze Wetgevingsdossiers die dateren van vóór 1 juli 2023. Wij werken momenteel aan een nieuwe inrichting van ons archief om deze gereed te maken voor verdere uitbreiding van het archief en om het voor u nóg gemakkelijker te maken om artikelen, informatie en documenten per belastingmiddel/onderwerp in het Portaal na te zoeken aan de hand van de handige zoekfuncties. Totdat ...

WETGEVINGSDOSSIERS – CARIBISCH NEDERLAND (BES) 2023

Wetgevingsdossiers – BES/Caribisch Nederland (in bewerking) Bekijk hier de items uit onze Wetgevingsdossiers die dateren van vóór 1 juli 2023. Wij werken momenteel aan een nieuwe inrichting van ons archief om deze gereed te maken voor verdere uitbreiding van het archief en om het voor u nóg gemakkelijker te maken om artikelen, informatie en documenten per belastingmiddel/onderwerp in het Portaal na te zoeken aan de hand van de handige zoekfuncties ...

Uit reactie Cft op eerste UR 2023 van Bonaire: reeds USD 13,8 miljoen baten uit lokale heffingen en belastingopbrengsten, 47% van het begrote bedrag voor het hele jaar (Bonaire)

Bij brief d.d. 22 mei 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) gereageerd op de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). De reactie bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers en -aangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Bonaire zet in de UR de realisatie over het eerste kwartaal ...

Het deel van de opbrengst van latere wederverkoop van auto’s dat ten goede komt aan de partij in Nederland van wie de in Bonaire gevestigde autohandelaar de auto’s heeft gekocht, wordt tot de douanewaarde gerekend voor de grondslagbepaling van de ABB. De douanewaarde is ook terecht gecorrigeerd met de vrachtkosten. Maximale vergrijpboete wegens grove schuld. Geen schadevergoeding voor omzet- en rentederving na beslag

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, gevestigd te Bonaire, drijft een onderneming en heeft onder andere als activiteiten de in- en verkoop van vervoermiddelen, met name gebruikte personenauto’s en bedrijfsauto’s. Belanghebbende koopt de vervoermiddelen in via het buitenland (onder andere van een garage Nederland). De Belastingdienst Caribisch Nederland heeft een onderzoek uitgevoerd bij belanghebbende. Het onderzoek heeft aanleiding gegeven tot correcties aan ...