Opschoning invorderingsbestand 2017 en ouder van de Ontvanger (Curaçao)

Zoals inmiddels genoegzaam bekend zal zijn, heeft het vorige weekeinde van 28/29 januari bij de Ontvanger een opschoning plaatsgevonden van het invorderingsbestand van 2017 en ouder. Zo werd het publiek door middel van post op de persoonlijke facebookpagina van de Minister van Financiën op de hoogte gehouden van het proces en werd op zondag 29 januari bekendgemaakt dat ‘de eerste fase’ van het proces 10.16 uur was afgerond: “E prome ...
LEES VERDER

Hangende de beroepsprocedure heeft de Inspecteur een screenprint overgelegd van de vernietiging van de naheffingsaanslag: geen belang meer bij de beroepsprocedure, beroep niet-ontvankelijk. Voor een ander jaar heeft de Inspecteur te kennen gegeven dat de naheffingsaanslag en de boete moeten komen te vervallen: Gerecht beslist dienovereenkomstig

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2016 en 2018 opgelegd. Daarbij zijn tevens verzuimboetes opgelegd wegens het niet, niet tijdig of niet volledig betalen van de aangegeven winstbelasting 2016 respectievelijk 2018. Belanghebbende heeft daartegen op 15 juli 2018 (2016) en op 9 juli 2020 (2018) bezwaren gemaakt. De Inspecteur heeft op 29 juni 2021 voor het ...
LEES VERDER

Tijdige verzending van de belastingaanslagen niet aannemelijk gemaakt: bezwaartermijn vangt pas aan op de dag van de ontvangst van de aanslagbiljetten door de belanghebbende. De bezwaarschriften zijn dan evenwel toch nog buiten de termijn van twee maanden ingediend: bezwaren niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende (een psychiatrische inrichting) heeft per 31 december 2017 een bedrag aan openstaande schulden van onder andere premies AOV/AWW bij de SVB/Ontvanger. Op 11 januari 2018 hebben belanghebbende, de Ontvanger en de SVB een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin partijen zijn overeengekomen dat de openstaande schulden van belanghebbende verrekend zullen worden met de vorderingen van belanghebbende op de SVB. Belanghebbende ...
LEES VERDER

Geen omstandigheden aangevoerd op grond waarvan de overschrijding van de bezwaartermijn verschoonbaar is te achten: bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard. Inspecteur noch de belastingrechter zijn bevoegd om kwijtschelding van belastingschulden te verlenen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Wegens het niet indienen van de verzamelloonstaat over het jaar 2007 is aan belanghebbende op 24 maart 2011 een naheffingsaanslag premie AVBZ opgelegd en is op 30 maart 2011 een naheffingsaanslag loonbelasting opgelegd. Belanghebbende heeft op 20 augustus 2019 tegen bovengenoemde naheffingsaanslagen bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft op 9 augustus 2021 uitspraak op bezwaar gedaan en het bezwaar ...
LEES VERDER

Toespraak Minister Silvania bij de viering van de Internationale Dag van de Douane op Aruba. Volgend jaar mogelijk viering in Suriname (Curaçao)

De Minister van Financiën van Curaçao, de heer J. Silvania, heeft de tekst van zijn ter gelegenheid van de viering van de Internationale Dag van de Douane op Aruba uitgesproken toespraak op zijn persoonlijke facebookpagina geplaatst. De Minister is de afgelopen week, van 24 tot en met 27 januari 2023, naar Aruba afgereisd in het kader van de Internationale Dag van de Douane. Hieronder hebben wij de integrale tekst van ...
LEES VERDER

Inzet van twee medewerkers bij de Belastingdienst Curaçao in het kader van de monitoring van de ‘toeristische omzetbelasting’, personeelskosten voor rekening van Curaçao Tourism Development Foundation (Curaçao)

In een brief d.d. 25 januari 2023 aan de Minister van Financiën bevestigt de Adjunct-Directeur van Curaçao Tourist Board (CTB), de heer Hugo Clarenda, de gemaakt afspraak met betrekking tot de inzet van twee medewerkers bij de Belastingdienst Curaçao in het kader van de monitoring van de ‘toeristische omzetbelasting’-inkomsten. Eén medewerker zal worden ingezet bij de Inspectie der Belastingen en één medewerker bij de Landsontvanger. Daarbij is afgesproken dat de ...
LEES VERDER

Aanbieding OLV tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 en concept-aanschrijving wijziging belastingtarief winstbelasting (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft het aanbieden aan de Staten van een ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 en van een aanschrijving wijziging belastingtarief winstbelasting bekendgemaakt. Dit heeft hij gedaan op zijn persoonlijke facebookpagina waarbij hij ook een afbeelding van de – vooralsnog niet-gedateerde maar wel ondertekende – brief aan de voorzitter van de Staten heeft geplaatst. Hierbij attenderen wij u op deze brief. De Minister ...
LEES VERDER

Hof oordeelt dat ondernemingen en rechtspersonen een adres in Curaçao moeten opgeven om te kunnen worden ingeschreven in het Handelsregister van Curaçao

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Een coöperatie naar het recht van Curaçao als bedoeld in art. 2:90 lid 1 BW is bij notariële akte van 25 oktober 2021 in Curaçao opgericht. De oprichters waren twee naamloze vennootschappen naar het recht van Curaçao en gevestigd in Curaçao. Als eerste bestuurder is benoemd een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van (Europees) ...
LEES VERDER

Naar aanleiding van brief KvK over dienstverlening zakelijke transacties/notariaat: MinFin gaat met stakeholders vergaderen om te zoeken naar een oplossing (Curaçao)

Naar aanleiding van een brief van de secretaris van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Curaçao (de Kamer) waarin de Kamer een beroep wordt gedaan op de Minister van Financiën om het nodige te doen faciliteren teneinde het tempo van de processen bij de notarissen ten aanzien van het passeren van akten te normaliseren, heeft de Minister met een post op zijn persoonlijke facebookpagina aangegeven dat hij meteen actie ...
LEES VERDER

Woensdag 25 januari centrale commissievergadering over de Nota n.a.v. het nader voorlopig verslag inzake de initiatiefontwerplandsverordening Verplicht Basispensioen (Curaçao)

Aanstaande woensdag, 25 januari 2023, zal een centrale commissievergadering  van de Staten plaatsvinden over de Nota naar aanleiding van het Nader Voorlopig verslag inzake de initiatiefontwerplandsverordening houdende regels inzake een wettelijk basispensioen (Landsverordening Verplicht Basispensioen) (Zittingsjaar 2017-2018-100/2021-2022-100-hernummerd). Dit blijkt uit de oproep voor de vergadering van aanstaande woensdag. De Nota naar aanleiding van het Nader Voorlopig verslag werd op 18 augustus 2022 ter griffie van de Staten van Curaçao aangeboden ...
LEES VERDER

Landsbesluit houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening vereffening belastingschulden bij vertrek 1977 in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 20 januari 2023 is het Landsbesluit van de 8ste december 2022, no. 22/2291, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening vereffening belastingschulden bij vertrek 1977, uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2023, no. 2 (GT) (P.B. 2023 no. 2 (GT)). Hierbij attenderen wij u op dit landsbesluit en de geconsolideerde tekst van de Landsverordening vereffening belastingschulden bij vertrek 1977 (welke regeling met ingang van ...
LEES VERDER

De kwestie van het door de SVB aan de Ontvanger ter beschikking gestelde personeel (Curaçao)

Begin januari van dit jaar (2023) is een kwestie in de publiciteit gekomen inzake door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van Curaçao aan de Landsontvanger ter beschikking gesteld personeel. Hierover zijn door de Minister van Financiën, de heer J. Silvania, verschillende posts geplaatst op zijn persoonlijke facebookpagina. In dit artikel zetten wij voor uw inzicht enkele relevante documenten op een rij die in deze kwestie zijn gepubliceerd. Het betreft in casu ...
LEES VERDER

Renovatie van het belastinggebouw aan de Regentesselaan, in plaats van nieuwbouw (Curaçao)

De huidige Minister van Financiën kiest voor renovatie van het belastinggebouw aan de Regentesselaan te Groot Kwartier, in plaats van nieuwbouw. Zo is begin dit jaar gebleken uit verschillende posts op de persoonlijke facebookpagina van de Minister: “Openbare aanbesteding pa renobashon di belastingdienst na Regentesselaan”. De openbare aanbesteding is zelfs al aangekondigd, zo blijkt uit een ‘re-post’ op de fb-paginan van de Minister van de aankondiging zoals op 3 januari ...
LEES VERDER

MinFin: Vraag debiteurenlijst op bij de Ontvanger en controleer of de in 2021 opgelegde aanslagen kloppen, software heeft foutieve aanslagen in het systeem ingevoerd (Curaçao)

Met een post op zijn persoonlijke facebookpagina doet de Minister van Financiën van Curaçao, de heer Javier Silvania, de aanbeveling aan het publiek om bij de Ontvanger debiteurenlijsten op te vragen om te controleren of de in 2021 opgelegde aanslagen kloppen. In de post wordt door de Minister namelijk aangegeven dat ‘de software van BearingPoint foutieve aanslagen in het systeem heeft ingevoerd’ (Pidi Ontvanger bo debiteurenlijst i kontrola si e ...
LEES VERDER

MinFin: Fiscaal verdragsbeleid is klaar (Curaçao)

De Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, heeft afgelopen woensdag 18 januari met een post op zijn persoonlijke facebookpagina bekendgemaakt dat het fiscaal verdragsbeleid van Curaçao gereed is. Curaçao zal op korte termijn kunnen beginnen met het onderhandelen van belastingverdragen met andere landen, aldus de Minister: “Fiscaal verdragsbeleid ta kla. Pronto Kòrsou ta kumisa negosashon pa sera tratado fiskal ku otro pais. Keda pendiente.” Op 10 januari jl. deelde ...
LEES VERDER

Bijeenkomst MinFin en nieuwe voorzitter van CIFA over diverse onderwerpen, waaronder het rulingbeleid (Curaçao)

De Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, heeft onlangs een bespreking gehouden met de nieuwe voorzitter van de Curaçao International Financial Services Association (CIFA), mevrouw Cristina Halaby-de Freitas Brás. Daarbij zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen, zoals het rulingbeleid, het UBO-register, de ontwikkelingen ten aanzien van de vrije zones en de ontwikkelingen rondom de nieuwe wetgeving voor online gaming (Landsverordening op de Kansspelen, LOK). Er zijn afspraken gemaakt ...
LEES VERDER

Motorrijtuigenbelasting en Eindverwerkingsheffing Autowrakken 2023 kan sinds 9 januari jl. worden betaald (Curaçao)

De Ontvanger der Belastingen van Curaçao heeft bekendgemaakt dat met ingang van 9 januari 2023 is aangevangen met de inning van de Motorrijtuigenbelasting (MRB) en de Eindverwerkingsheffing Autowrakken voor het jaar 2023. Dit blijkt uit advertenties die in diverse lokale dagbladen zijn geplaatst, alsmede uit een post (PAP) op de facebookpagina van de Servisio di Impuesto Kòrsou (klik hier om direct naar de afbeelding op de fb-pagina van de dienst ...
LEES VERDER

Belastingopbrengsten 2022 in vergelijking met de jaren 2017 – 2021 (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft op zijn persoonlijke facebookpagina een grafiek geplaatst met de belastingopbrengsten over het jaar 2022 in vergelijking met de belastingobrengsten over de respectievelijke jaren 2017 tot en met 2021. Hij plaatste deze grafiek bij een post met als tekst ‘Breaking news. Belastingdienst sluit 2022 af met mooi resultaat”. Klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding van de grafiek op de fb-pagina van de Minister te gaan ...
LEES VERDER

Visserijactiviteiten van belanghebbende gelden als onderneming. Niet aannemelijk gemaakt dat kanasters zijn gekocht en dat daarvoor de gestelde aanschafprijs is betaald, ook niet aannemelijk gemaakt dat goed koopmansgebruik er in casu toe leidt dat de boekwaarde, wegens het verloren zijn gegaan, volledig kan worden afgeschreven

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft een visserijvergunning en bedrijft sinds januari 2007 een visserij (visvangst en visverkoop) in de vorm van een eenmanszaak, zonder personeel in dienst te hebben. De eenmanszaak is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Curaçao. Hij heeft een zelfgebouwde boot in de onderneming ingebracht. En later (eind december 2007) heeft hij met financiering van de Ontwikkelingsbank ...
LEES VERDER

Landsbegroting 2023 van Curaçao in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 30 december 2022 is de Landsverordening van de 28ste december 2022 tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2023 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2022, no. 140 (P.B. 2022 no. 140). Hierbij attenderen wij u op de afkondiging van deze landsverordening in het Publicatieblad. Voor meer informatie, in het bijzonder waar het gaat om belastingaangelegenheden, verwijzen wij naar dit artikel in het ...
LEES VERDER

Minister Silvania kondigt voorstel voor modernisering belastingwetgeving aan: ‘Substantiële verlaging tarieven winstbelasting, inkomstenbelasting en loonbelasting’ (Curaçao)

Minister Silvania van Financiën heeft in een post op zijn persoonlijke facebookpagina (https://www.facebook.com/javier.silvania) aangekondigd dat hij een wetsvoorstel tot modernisering van de belastingwetgeving gereed heeft dat hij binnen twee maanden wil aanbieden aan de Raad van Ministers. Blijkens de post zou het voorstel onder meer een substantiële verlaging van de tarieven van de winstbelasting, de inkomstenbelasting en de loonbelasting inhouden: “Minfin tin un proposishon di lei kla kaba pa modernisa ...
LEES VERDER

WETGEVINGSDOSSIERS – CURAÇAO 2023

Wetgevingsdossiers - Curaçao (in bewerking) Bekijk hier de items in onze Wetgevingsdossiers die dateren van vóór 13 oktober 2022. Wij werken momenteel aan een nieuwe inrichting van ons archief om deze gereed te maken voor verdere uitbreiding van het archief en om het voor u nóg gemakkelijker te maken om artikelen, informatie en documenten per belastingmiddel/onderwerp in het Portaal na te zoeken aan de hand van de handige zoekfuncties. Totdat ...
LEES VERDER

Ministeriële regeling inzake verhoging minimumuurloon en geconsolideerde tekst van de Landsverordening minimumlonen in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 23 december 2022 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 23ste december 2022, ter uitvoering van artikel 9, zevende lid, van de Landsverordening minimumlonen, uitgegeven in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2022, no. 134 (P.B. 2022 no. 134). Hierbij attenderen wij u op deze regeling. Met de onderhavige regeling wordt het minimumuurloon met ingang van 1 januari 2023 verhoogd omdat de regering het in het kader van ...
LEES VERDER

Instructies op fb-pagina van de belastingdienst bij online betalen van belasting (Curaçao)

Onlangs zijn op de facebookpagina van de Servisio di Impuesto Kòrsou (de Belastingdienst van Curaçao) enkele instructies (flyers) van het Ministerie van Financiën geplaatst met betrekking tot het ‘online’ (via internetbankieren) betalen van belasting aan de Ontvanger van Curaçao. Hierbij attenderen wij u op deze betaalinstructies (klik hier respectievelijk hier respectievelijk hier om rechtstreeks naar de afbeeldingen van de flyers op de fb-pagina van de belastingdienst te gaan). Hieronder hebben ...
LEES VERDER

In januari 2023 worden verlichtende maatregelen voor de vrije zones gepresenteerd (Curaçao)

In januari 2023 verwachten de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, en de Minister van Economische Ontwikkeling (MEO), de heer Ruisandro Cijntje, de wetgevingsdocumenten te kunnen afronden die beogen te voorzien in een verlichting van de belastingdruk voor bedrijven in de vrije zones. Dit heeft de Minister van Financiën gisteren, donderdag 29 december 2022, bekendgemaakt in een post op zijn persoonlijke facebookpagina. De wetswijzigingen zijn het product van een ...
LEES VERDER

MinFin publiceert recapitulatie van in 2022 uitbetaalde restituties: in totaal ruim 60 miljoen (Curaçao)

Op 27 december 2022 heeft de Minister van Financiën op zijn persoonlijke facebookpagina een recapitulatie van de in het jaar 2022 uitbetaalde restituties van inkomstenbelasting en sociale premies gepubliceerd. Hieruit kan worden afgeleid dat in 2022 voor in totaal Nafl. 60.706.313 aan restituties is uitbetaald, onderverdeeld in Nafl. 38.777.737 aan restituties inkomstenbelasting, Nafl. 17.148.179 aan restituties AOV/AWW, Nafl. 2.811.966 aan restituties AVBZ en Nafl. 1.968.431 aan restituties BVZ. Bij dezelfde ...
LEES VERDER

Annotatie bij Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 13 september 2022, ECLI:NL:OGEAC:2022:265 – mr. K.M.G. Demandt

door mr. K.M.G. Demandt Betreft: ECLI:NL:OGEAC:2022:265. Voor een samenvatting van deze belastingzaak door de redactie van het CFN, zie dit artikel in het CFN van 23 september 2022, nr. 2022/82, met als INHOUDSINDICATIE: Gerecht overweegt dat een verlengd boekjaar fiscaal niet bestaat, winstbelasting wordt geheven over het kalenderjaar. Belanghebbende heeft evenwel geen winst genoten: naheffingsaanslag ten onrechte opgelegd. Verzuimboete vernietigd omdat belanghebbende niet is uitgenodigd tot het doen van de ...
LEES VERDER

Premiepercentages, inkomensgrenzen en loongrenzen sociale premies 2023 bekendgemaakt door de SVB (Curaçao)

De Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) heeft de pensioenbedragen van de algemene volksverzekeringen (AOV en AWW), de toeslagen daarop, de premiepercentages voor de sociale verzekeringen (AOV, AWW, AVBZ, BVZ, OV, ZV), de premie-inkomensgrenzen voor de volksverzekeringen, de loongrenzen voor de werknemersverzekeringen zoals die zullen gelden voor het jaar 2023 alsmede de Cessantia-bijdrage voor 2023 bekendgemaakt. Klik hier voor de link naar de bekendmaking (pdf) op de website van de SVB ...
LEES VERDER

Kantoor Ontvanger in Eden Mall met ingang van 27 december 2022 definitief gesloten (Curaçao)

De Servisio di Impuesto Kòrsou (de Belastingdienst van Curaçao) heeft gisteren bekendgemaakt dat het kantoor van de Ontvanger in Eden Mall met ingang van 27 december 2022 definitief is gesloten (derhalve ook met ingang van gisteren). Dit wordt medegedeeld in een post (Papiamentu) op de facebookpagina van de Servisio di Impuesto. Klik hier om rechtstreeks naar de betreffende flyer op de fb-pagina van de Servisio di Impuesto te gaan. Naar ...
LEES VERDER

Aanstelling tijdelijke supervisor call center belastingdienst. Project voor het opzetten van één klantenservice met het oog op samenvoeging Inspectie en Ontvanger en verbetering dienstverlening versneld in gang gezet (Curaçao)

Bij brief d.d. 19 december 2022 heeft de Minister van Financiën (de heer J. Silvania) de diensthoofden van, respectievelijk, de Inspectie der Belastingen en de Ontvanger der Belastingen (mevrouw J. Isenia en de heer A. Trona) geïnformeerd over de aanstelling van de heer Tyron Boekhoudt in de tijdelijke positie als supervisor van het call center van de belastingdienst totdat de nieuwe structuur van de belastingdienst (samenvoeging Inspectie en Ontvanger) is ...
LEES VERDER