Nederland zal in 2020 gesprekken met Curaçao voortzetten over de BRNC (Curaçao)

In 2020 zal Nederland reeds geïnitieerde gesprekken voortzetten met Curaçao over de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC). Dit kan worden afgeleid uit het nieuwsbericht ‘Onderhandelingen belastingverdragen in 2020’ dat op 20 januari 2020 op de website van de Nederlandse rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) is geplaatst. In algemene zin vangt het nieuwsbericht aan met de mededeling dat de Nederlandse overheid voortdurend onderhandelt met andere landen over (nieuwe) belastingverdragen. In het overzicht dat ieder kwartaal door ...
LEES VERDER

Gerecht van oordeel dat de monumentale ‘magasina’ aangemerkt kan worden als een eigen woning, dat geen sprake is van nieuwbouw en dat de verbouwingskosten gesplitst dienen te worden in onderhoudskosten en verbeteringskosten (op basis van de aanschrijving ook aftrekbaar). Subsidie dient in mindering te worden gebracht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft een perceel grond gekocht met daarop een niet gerestaureerde schuur (hierna: ‘magasina’). De magasina behoort tot een landhuis. Evenals het landhuis is de magasina opgenomen in het register van beschermde monumenten ingevolge artikel 6 van de Monumenteneilandsverordening Curaçao. Belanghebbende is in het jaar 2012 begonnen met de restauratie van de magasina. De restauratie is onder begeleiding ...
LEES VERDER

Vereiste aangifte niet gedaan: omkering en verzwaring bewijslast. Redelijke schatting belastbaar inkomen. Gerecht oordeelt dat belastingplichtige willens en wetens de reële kans heeft aanvaard dat zijn handelen of nalaten tot gevolg zou hebben dat te weinig belasting zou worden geheven: vergrijpboetes van 50% terecht opgelegd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose formeelbelastingrechtelijke zaak met betrekking tot navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en premie AVBZ is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteert een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Over de jaren 1999 tot en met 2003 is in 2004 een boekenonderzoek ingesteld waarbij de administratie is verworpen. In het jaar 2011 is volgens de Inspecteur door de Stichting Belasting Accountants Bureau (SBAB) weer een onderzoek ingesteld bij ...
LEES VERDER

Adreswijziging had bij de Inspecteur moeten plaatsvinden, niet bij de Ontvanger. Gerecht oordeelt dat het aan belanghebbende zelf te wijten is dat hij pas bij terugkomst in Curaçao bekend is geworden met de aanslagen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose formeelbelastingrechtelijke zaak met betrekking tot aanslagen in de inkomstenbelasting en premies AOV/AWW en AVBZ is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft zich op 13 augustus 2007 ingeschreven in het bevolkingsregister van Curaçao. Per 5 mei 2015 heeft belanghebbende zich uitgeschreven en per 24 januari 2017 weer ingeschreven in het bevolkingsregister van Curaçao. Op 8 april 2016 zijn aan belanghebbende aanslagen inkomstenbelasting en premies AOV/AWW ...
LEES VERDER

Belanghebbende betoogt dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden, omdat in vergelijkbare gevallen artikel 12a Gezamenlijke beschikking wel is toegepast vanaf 2014. Beroep slaagt niet, niet voldaan aan de meerderheidsregel

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot een aanslag premieheffing AOV/AWW is het volgende aan de orde. Belanghebbende is ingezetene van Curaçao en geniet in het onderhavige jaar (2016) een ABP-pensioen uit Nederland. Belanghebbende is over het ABP-pensioen in Curaçao geen inkomstenbelasting verschuldigd. Bij het vaststellen van de onderhavige aanslag premieheffing AOV/AWW is het ABP-pensioen in de heffing betrokken. In geschil is of de aanslag premieheffing AOV/AWW terecht ...
LEES VERDER

Ontwerp voor nieuwe Advocatenlandsverordening op woensdag 22 januari in Centrale Commissie van de Staten. Ook Memorie van Antwoord en Nota van Wijziging aangeboden. Ontwerp schrapt huidige regeling ter zake van belastingadviseurs (Curaçao)

Op woensdag 22 januari 2020 wordt de ‘Ontwerplandsverordening tot vaststelling van een nieuwe Advocatenlandsverordening’ (Zittingsjaar 2015-2016-094) (Zittingsjaar 2019-2020-094) behandeld in de Centrale Commissievergadering van de Staten van Curaçao. Dit blijkt uit de oproep voor de vergadering van 16 januari 2020. De vergadering zal woensdag 22 januari 2020 om 09.00 uur aanvangen. Met de behandeling van de onderhavige ontwerplandsverordening in de Centrale Commissie van de Staten wordt het wetgevingstraject na lange ...
LEES VERDER

Conclusie A-G IJzerman over de vraag of door het bij informatiebeschikking opvragen van de volledige administratie van belanghebbende, een Antilliaanse NV, het evenredigheidsbeginsel geschonden is. Gaat over de vraag of NV gevestigd is in Nederland en daarom is aan te merken als binnenlands belastingplichtige

Samenvatting zaak Advocaat-Generaal (A-G) IJzerman heeft op 12 december 2019 conclusie genomen over de vraag of door het bij informatiebeschikking opvragen van de volledige administratie van belanghebbende het evenredigheidsbeginsel geschonden is. Het betreft het beroep in cassatie van belanghebbende tegen de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 12 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1440 (zie over de Hofuitspraak ook dit artikel in het CFN van 14 juni 2019). Kort samengevat is het volgende aan de ...
LEES VERDER

Conclusie A-G IJzerman over standpunt belanghebbende dat hij in reactie op de informatiebeschikking al voldoende informatie heeft verstrekt om de Inspecteur in staat te stellen eventuele belastingplicht in Nederland te beoordelen. Belanghebbende stond in de onderhavige jaren ingeschreven in Curaçao

Samenvatting zaak Advocaat-Generaal (A-G) IJzerman heeft op 12 december 2019 conclusie genomen over het standpunt van belanghebbende dat hij in reactie op de afgegeven informatiebeschikking al voldoende informatie heeft verstrekt om de Inspecteur in staat te stellen zijn eventuele belastingplicht in Nederland te beoordelen. Het gaat om het beroep in cassatie van belanghebbende tegen de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 12 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1439 (zie over de Hofuitspraak ook dit artikel ...
LEES VERDER

Conclusie A-G IJzerman over de aanvaardbaarheid van een informatiebeschikking afgegeven ter vaststelling of erflater, ingeschreven op adres van appartement in Curaçao, in Nederland woonde

Samenvatting zaak Advocaat-Generaal (A-G) IJzerman heeft op 12 december 2019 conclusie genomen over de aanvaardbaarheid van een informatiebeschikking afgegeven ter vaststelling of erflater in Nederland woonde. Het gaat om het beroep in cassatie van de erven, belanghebbenden, van [X] tegen de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 15 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1018 (zie over de Hofuitspraak ook dit artikel in het CFN van 31 mei 2019). Kort samengevat is het volgende aan de ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat de inspecteur van het land Curaçao na 10 oktober 2010 heffingsbevoegd is ten aanzien van het in 2008 en 2009 in het eilandgebied Bonaire genoten inkomen, nu belanghebbende op 1 januari 2008 in het eilandgebied Curaçao (Nederlandse Antillen) woonde

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende was tot september 2003 was woonachtig in Nederland. Belanghebbende is in dienstbetrekking werkzaam bij ‘H BV’ (hierna: H). Van september 2003 tot en met 2007 was belanghebbende gedetacheerd bij ‘M Curaçao’. Van 21 januari 2008 tot 21 september 2009 is belanghebbende als projectmanager gedetacheerd geweest bij ‘W Bonaire’. Belanghebbende had in Bonaire woonruimtes tot zijn beschikking die ...
LEES VERDER

Indien de aanslag pas na de dagtekening van het aanslagbiljet op de juiste wijze is bekendgemaakt, komt de datum van bekendmaking in de plaats van de dagtekening van het aanslagbiljet. Inspecteur maakt niet aannemelijk dat de naheffingsaanslag tijdig is bekend gemaakt

Samenvatting zaak In deze Curaçaose formeelbelastingrechtelijke zaak met betrekking tot een naheffingsaanslag winstbelasting is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een coöperatieve vereniging met als doel onder meer om bij haar leden spaarzin te kweken en haar leden in de gelegenheid te stellen hun spaargelden in de coöperatieve vereniging te beleggen. Belanghebbende heeft op 22 maart 2011 een voorlopige aangifte winstbelasting 2010 met een nihil bedrag aan verschuldigde winstbelasting ...
LEES VERDER

Gerecht beslist overeenkomstig een ter zitting overeengekomen compromis over verschuldigde overdrachtsbelasting

Samenvatting zaak In deze Curaçaose overdrachtsbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft ter zake van de verkrijging van een stuk grond op aangifte een bedrag aan overdrachtsbelasting voldaan, maar maakt bezwaar tegen dit op aangifte voldane bedrag. Wegens het uitblijven van een uitspraak op het bezwaar, heeft belanghebbende beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Ter zitting van het Gerecht wordt tussen partijen compromis ...
LEES VERDER

Deloitte Dutch Caribbean Tax Seminar 2020 on the most important Tax Developments in Curaçao and the Netherlands, January 14th

Deloitte Dutch Caribbean is organizing a Tax Seminar on January 14th, 2020, with Arne Kattouw LL.M., Julian Lopez Ramirez LL.M. and Prof. dr. Peter Kavelaars as presenters. Arne Kattouw LL.M. will discuss the legislative changes in the Curaçao Profit Tax, which came into effect as of January 1st, 2020. Julian Lopez Ramirez LL.M. will discuss the Curaçao Sales Tax with a focus on the envisioned ABB regime. Prof. dr. Peter ...
LEES VERDER

Wijziging Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2020 in Publicatieblad van Curaçao

Op 31 december 2019 is het Besluit van 6 december 2019, tot afkondiging van het Besluit van 13 november 2019 houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2020 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2019, no. 91 (P.B. 2019 no. 91). De onderhavige wijziging van het Besluit paspoortgelden betreft een aanpassing van de op basis van artikel ...
LEES VERDER

Motorrijtuigenbelasting 2020 kan vanaf 14 januari worden betaald, voor nieuwe kentekens kan dat al (Curaçao)

De Ontvanger van Curaçao heeft met een nieuwsbericht op de website van het Ministerie van Financiën bekend gemaakt dat met ingang van 14 januari aanstaande de motorrijtuigenbelasting voor het jaar 2020 kan worden betaald voor auto’s die al een kenteken hebben. Voor wat betreft auto’s waarvoor een nieuw kenteken wordt uitgereikt kan de belasting al worden betaald bij de kantoren van C-post, met dien verstande dat bij de betaling vooralsnog ...
LEES VERDER
Aan het laden...