Agendapunt over het belastingverdrag met San Marino door de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer aangehouden tot de volgende procedurevergadering (Curaçao)

Het te behandelen agendapunt inzake het ter stilzwijgende goedkeuring aan de Staten-Generaal aangeboden belastingverdrag ten behoeve van Curaçao met San Marino, is door de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Zo blijkt uit de besluitenlijst van de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van donderdag 16 mei 2024 (zie bij agendapunt 9). Het op 20 november 2023 tot stand gekomen belastingverdrag ten ...

Nader voorlopig verslag inzake de ontwerplandsverordening op de kansspelen (LOK), met vragen over het niet verlenen dan wel intrekken van de kansspelvergunning bij het niet naleven van belastingverplichtingen (Curaçao)

Op 21 mei 2024 is het nader voorlopig verslag d.d. 21 mei 2024 van de centrale commissievergadering van 8 mei 2024 inzake de ontwerplandsverordening houdende regels betreffende kansspelen (Landsverordening op de kansspelen) vastgesteld. Hierbij attenderen wij u op dit verslag. De onderhavige ontwerplandsverordening werd in december 2023 aangeboden aan de Staten (klik hier voor de memorie van toelichting bij de ontwerplandsverordening). Op 24 april 2024 werden de memorie van antwoord, ...

Rapport Algemene Rekenkamer inzake de jaarrekening 2022 van het Land Curaçao: belastingaspecten uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 7 mei 2024 heeft de Algemene Rekenkamer Curaçao (hierna: ‘de Rekenkamer’ of ‘de ARC’) het rapport met zijn bevindingen en aanbevelingen inzake de jaarrekening 2022 van het Land Curaçao aangeboden aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao. De Rekenkamer heeft de wettelijke taak om de jaarrekening van het Land te onderzoeken. De onderzochte jaarrekening en het oordeel van de Rekenkamer hierover worden aan de Staten aangeboden ...

Hardere invorderingsaanpak door fiscus bij langdurige non-compliance (Curaçao)

Door de Curaçaose fiscus is een hardere invorderingsaanpak ontwikkeld voor een groep ‘notoire wanbetalers’, zo is afgelopen vrijdag bekendgemaakt met een persbericht van het Ministerie van Financiën dat ook op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania van Financiën is geplaatst. Het gaat hier om ondernemers die structureel, soms jarenlang, de verschuldigde belastingen (omzetbelasting en loonbelasting) en sociale premies niet afdragen en hierdoor hoge belastingschulden hebben opgebouwd. Door naast de beslaglegging ...

Brand in het douanegebouw aan de Handelskade (Curaçao)

Op dinsdag 14 mei 2024 heeft een korte, maar hevige brand gewoed op de eerste etage van het monumentale kantoorpand van de Douane aan de Handelskade in Punda. In een persbericht heeft het Ministerie van Financiën hierover nadere informatie verschaft. Het persbericht is ook geplaatst op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. Volgens het persbericht heeft de brand in korte tijd aanzienlijke schade aangericht, maar is de brand ...

Belasting- en premierestituties 2019-2022 (Curaçao)

Op maandag 13 mei 2024 is op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania van Financiën een tabel geplaatst met een overzicht van de over de jaren 2019 tot en met 2022 uitbetaalde belasting- en premierestituties (klik hier om rechtstreeks naar de tabel op die Fb-pagina te gaan). Op grond van de tabel is er over 2019 voor een totaalbedrag ad NAf. 30.721.590 aan belastingrestituties uitbetaald en over de jaren 2020, ...

Belastingopbrengsten april 2024 (Curaçao)

Op maandag 13 mei 2024 is op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania van Financiën een tabel geplaatst met de belastingopbrengsten over de maand april van 2024 (klik hier om rechtstreeks naar de tabel op die Fb-pagina te gaan). Op grond van die tabel zou de belastingrealisatie in april 2024 in totaal NAf. 127,7 miljoen hebben bedragen, tegenover een voor die maand begrote opbrengst van in totaal NAf. 108,8 miljoen ...

FMR maart 2024 en UR eerste kwartaal 2024: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Op woensdag 15 mei 2024 hebben de Staten van Curaçao de financiële managementrapportage (FMR) over de maand maart 2024 en de uitvoeringsrapportage (UR) over het eerste kwartaal 2024 ontvangen van de Minister van Financiën. De FMR en de UR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers. Hieronder nemen wij samenvattenderwijs enkele relevante passages en gegevens op uit de FMR over maart 2024 (enigszins geparafraseerd). Gewone Dienst De Gewone Dienst van de actuele verslagperiode ...

Landsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en financieren van proliferatie in het Publicatieblad. Definitie van ‘uiteindelijk gerechtigde’ uit de ALL overgenomen in de LID (Curaçao)

Op 15 mei 2024 is de Landsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 41 (P.B. 2024 no. 41). De onderliggende (gewijzigde) ontwerplandsverordening werd op donderdag 2 mei 2024 door de Staten van Curaçao aangenomen. Deze landsverordening is in werking getreden met ingang van de dag na de datum van bekendmaking. Met de onderhavige landsverordening wordt ...

Landsverordening herziening en reparatie belastingverordeningen 2024 in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 15 mei 2024 is de Landsverordening herziening en reparatie belastingverordeningen 2024 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 40 (P.B. 2024 no. 40). De onderliggende ontwerplandsverordening werd op donderdag 2 mei 2024 door de Staten van Curaçao aangenomen. Deze landsverordening is in werking getreden met ingang van de dag na de datum van bekendmaking. In afwijking daarvan treden, kort samengevat, artikelen I, Onderdeel F, en ...

Beroepen tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar te laat ingediend: niet-ontvankelijk. Inspecteur blijft overigens verplicht beslissingen op de bezwaren te nemen

In deze twee, inhoudelijk vrijwel identieke, Curaçaose zaken is het volgende aan de orde. Aan belanghebbenden zijn naheffingsaanslagen winstbelasting opgelegd waarbij tevens verzuimboetes zijn opgelegd. Belanghebbenden hebben (tijdig) bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en de verzuimboetes en hebben vervolgens beroepen ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op de bezwaren. Kort samengevat en enigszins geparafraseerd, heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) in deze zaken ...

Beroepen tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar gegrond. Gerecht draagt de Inspecteur op alsnog uitspraken te doen, ook op de verzoeken om bezwaarkostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze drie, inhoudelijk vrijwel identieke, Curaçaose zaken is het volgende aan de orde. Aan belanghebbenden zijn naheffingsaanslagen winstbelasting opgelegd waarbij verzuimboete zijn opgelegd. Belanghebbenden hebben (tijdig) bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en de verzuimboetes en hebben vervolgens beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op de bezwaren. Kort samengevat en enigszins geparafraseerd, heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) in deze ...

Hervatting commissievergadering met Minister van Financiën over opschoning bestanden van de Ontvanger geagendeerd voor maandag 19 augustus (Curaçao)

De eerder geschorste vergadering van de centrale commissie van de Staten van Curaçao van 11 mei 2023 zal worden hervat op maandag 19 augustus 2024. Zo heeft de voorzitter van de Staten van Curaçao bekendgemaakt in een brief d.d. 8 mei 2024 aan de Statenleden. Voor de vergadering van 19 augustus staat overleg gepland met de Minister van Financiën inzake de opschoning van de bestanden van de Ontvanger (Deliberashon ku ...

Tax ruling Substance – Curaçao Presence gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën (Curaçao)

Gisteren, maandag 13 mei 2024, is een (geanonimiseerde) ruling ‘Tax ruling Substance – Curaçao Presence’ (Engels) gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën (klik hier om rechtstreeks naar de op de website van het Ministerie gepubliceerde ruling te gaan). De publicatie van de ruling op de website van het Ministerie zal moeten worden gezien in het licht van het publiceren van geanonimiseerde rulingverzoeken als bedoeld in het beleid ...

Ruling buitenlandse winstvrijstelling ex artikel 1A, lid 1, onderdeel c, 2° LWB 1940 gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën (Curaçao)

Gisteren, maandag 13 mei 2024, is een (geanonimiseerde) ruling ‘Buitenlandse winstvrijstelling ex artikel 1A, lid 1, onderdeel c, 2° LWB 1940’ gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën (klik hier om rechtstreeks naar de op de website van het Ministerie gepubliceerde ruling te gaan). De publicatie van de ruling op de website van het Ministerie zal moeten worden gezien in het licht van het publiceren van geanonimiseerde rulingverzoeken ...

Belastingverdrag met San Marino ter stilzwijgende goedkeuring naar de Staten-Generaal, met toelichtende nota (Curaçao)

Bij brief d.d. 25 april 2025 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het op 20 november 2023 te San Marino tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (Trb. 2023, 133) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Eerste en de Tweede ...

SER-advies inzake de OLV tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 en de Landsverordening economische zones 2000 (Curaçao)

Bij brief d.d. 25 maart 2024, kenmerk 020/2024-SER, heeft de Sociaal-Economische Raad (hierna: ‘de SER’ of ‘de Raad’) het advies inzake de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 en de Landsverordening economische zones 2000 (zaaknummer 20221042481; ref.nr. 1 14/2023-SER) aangeboden aan de Minister van Financiën. Het advies is in de buitengewone voorbereidende en plenaire SER-vergadering van 22 maart 2024 behandeld en vastgesteld. Zie hierover ook dit ...

MinFin wil vóór 1 juli 2024 80% aanslagen IB 2022 en 60% aanslagen IB 2023 opgelegd hebben en restituties uitbetaald zien (Curaçao)

Minister Silvania van Financiën heeft bekendgemaakt dat hij vorige week vrijdag, 3 mei 2024, aan de belastingdienst de opdracht heeft gegeven om vóór 1 juli 2024 80% van de aanslagen inkomstenbelasting 2022 en 60% van de aanslagen inkomstenbelasting 2023 op te leggen en de restituties uit te betalen. Zo staat althans in een tweetal posts op zijn persoonlijke facebookpagina:  “Awe MinFin a duna opdracht na belastingdienst pa pone 80% aanslag ...

Cft deelt de visie van het Land dat de belastingraming voor 2024 vooralsnog geen aanpassing behoeft, maar verzoekt om de structurele effecten op de loonbelastingbaten van de indexering van de ambtenarensalarissen en de voor 2024 geplande loontrede in de begrotingswijziging inzichtelijk te maken (Curaçao)

Bij brief d.d. 2 mei 2024 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) gereageerd op de reactie d.d. 18 april 2024 van de Minister van Financiën van Curaçao op het advies d.d. 1 maart 2024 van het Cft bij de vastgestelde begroting 2024 van Curaçao. Op 1 maart 2024 adviseerde het Cft bij de vastgestelde begroting 2024 en gaf daarbij aan het van belang te achten dat ...

Telefoneren met het call center van de Belastingdienst Curaçao kan lokaal voortaan gratis via 0800 – 461 5000. Ook enkele aanpassingen van de website van de Belastingdienst (Curaçao)

Telefoneren vanuit Curaçao met het call center van de Belastingdienst Curaçao (Servisio di Impuesto Kòrsou) kan voortaan gratis via het speciaal daarvoor geopende telefoonnummer 0800 – 461 5000. Dit is vandaag tijdens een persconferentie bekendgemaakt door Minister Silvania van Financiën en het management van de Belastingdienst. Een video van de persconferentie is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania: klik hier om direct naar die video te gaan. De ...

Commissievergadering over de ontwerplandsverordening op de kansspelen (LOK) verplaatst naar woensdag 8 mei (Curaçao)

De vergadering van de centrale commissie van de Staten van Curaçao inzake de ontwerplandsverordening houdende regels betreffende kansspelen (Landsverordening op de kansspelen) is verplaatst naar woensdag 8 mei aanstaande, zo blijkt uit de hernieuwde oproep voor die vergadering. Aanvankelijk zou de ontwerplandsverordening op 30 april jl. worden behandeld in een commissievergadering. De onderhavige ontwerplandsverordening werd in december 2023 aangeboden aan de Staten. Klik hier voor de memorie van toelichting bij ...

Ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en financieren van proliferatie aangenomen door de Staten. Definitie van ‘uiteindelijk gerechtigde’ uit de ALL overgenomen in de LID (Curaçao)

Gisteren, donderdag 2 mei 2024, is de (gewijzigde) ontwerplandsverordening bestrijding witwassen, financieren van terrorisme en financieren van proliferatie door de Staten van Curaçao aangenomen (klik hier voor de oproep voor deze openbare vergadering). Tijdens de openbare vergadering werden door de Statenleden nog enkele vragen gesteld over dan wel naar aanleiding van de ontwerplandsverordening. Minister Silvania van Financiën werd in de gelegenheid gesteld om de vragen te beantwoorden. Klik op deze ...

Ontwerplandsverordening herziening en reparatie belastingverordeningen 2024 aangenomen door de Staten (Curaçao)

Gisteren, donderdag 2 mei 2024, is de ontwerplandsverordening herziening en reparatie belastingverordeningen 2024 door de Staten van Curaçao aangenomen. De ontwerplandsverordening stond afgelopen dinsdag 30 april 2024 eerst nog geagendeerd voor behandeling in een vergadering van de centrale commissie van de Staten (zie de oproep voor die vergadering). De bespreking van de ontwerplandsverordening heeft zijdens de commissie evenwel ‘tot geen bedenkingen aanleiding gegeven’, zo staat in het blanco verslag (klik ...

FMR’s januari en februari 2024: realisatie belastingopbrengsten 46 miljoen boven de prognose (Curaçao)

Bij brief d.d. 29 april 2024 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportages (FMR's) over de maanden januari en februari 2024 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR’s bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de FMR over februari 2024 (enigszins geparafraseerd). Gewone Dienst Zie blz. 6-7 van de FMR februari 2024: De Gewone Dienst van de actuele verslagperiode voor het ...

SER-advies inzake conceptlandsbesluit belastingfaciliteiten kansspelen op afstand (Curaçao)

Bij brief d.d. 13 maart 2024 heeft de Sociaal-Economische Raad (hierna: ‘de SER’ of ‘de Raad’) het advies inzake het conceptlandsbesluit belastingfaciliteiten kansspelen op afstand aangeboden aan de Minister van Financiën. Het advies is vastgesteld in de voorbereidende en in de plenaire vergadering van de Sociaal-Economische Raad d.d. 1 en 8 maart 2024. Algemeen Hoewel het conceptlandsbesluit zélf nog niet openbaar is, geeft het advies van de SER wel inzicht ...

Memorie van antwoord, nota van wijziging en gewijzigd ontwerp voor landsverordening op de kansspelen (LOK) naar de Staten (Curaçao)

Op 24 april 2024 zijn de memorie van antwoord, een nota van wijziging en een gewijzigd ontwerp van de ontwerplandsverordening houdende regels betreffende kansspelen (Landsverordening op de kansspelen) aangeboden aan de Staten van Curaçao. Hierbij attenderen wij u op deze Statenstukken. [Later toegevoegd: Op 28/29 april 2024 is hierover een persbericht/komunikado di prensa geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën – zie hierna bij ‘TEKSTEN’.] In de ...

Nota van wijziging op de OLV herziening en reparatie belastingverordeningen 2024 (Curaçao)

Op 22 april 2024 is een nota van wijziging inzake de ontwerplandsverordening herziening en reparatie belastingverordeningen 2024 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De onderhavige ontwerplandsverordening, meer in het bijzonder de op 12 april 2024 aan de Staten aangeboden memorie van antwoord, zal op dinsdag 30 april a.s. worden behandeld in een vergadering van de centrale commissie van de Staten, zo blijkt uit de oproep voor die vergadering. NOTA VAN ...

Vermindering naheffingsaanslag en vernietiging verzuimboete heeft in een dermate laat stadium voorafgaand aan de zitting plaatsgevonden, dat er aanleiding bestaat voor vergoeding van door belanghebbende in verband met de geplande zitting reeds gemaakte reiskosten. Verletkosten komen in casu niet voor vergoeding in aanmerking, reeds omdat met toestemming van partijen is besloten om af te zien van een zitting

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag winstbelasting voor het jaar 2019 opgelegd. Tevens is een verzuimboete opgelegd. Belanghebbende heeft tegen de naheffingsaanslag en de verzuimboete bezwaar gemaakt, maar de Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar de naheffingsaanslag en de verzuimboete gehandhaafd. Vervolgens heeft belanghebbende beroep ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar. Partijen zijn in eerste instantie op 13 september ...

Gerecht acht aannemelijk dat de door belanghebbende naar de in Nederland studerende zoon overgemaakte bedragen zijn aangewend voor de betaling van collegegeld: de uitgaven voor collegegeld hebben derhalve op belanghebbende gedrukt en komen in aanmerking voor aftrek als buitengewone lasten wegens uitgaven voor studiekosten van studerend kind. Dat de zoon een collegegeldkrediet kon krijgen doch daarvan heeft afgezien, maakt dit niet anders

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft een studerende zoon, geboren in maart 1999. De zoon stond in het onderhavige jaar 2021 in Nederland ingeschreven voor de studies Economics and Business Economics (bacheloropleiding) en Accounting, Auditing and Control (masteropleiding), beide aan de Erasmus University Rotterdam. In haar aangifte inkomstenbelasting (IB) 2021 heeft belanghebbende een bedrag van NAf 4.066 aan studiekosten van haar studerende ...

Belanghebbende maakt aannemelijk dat de woning haar tot hoofdverblijf ter beschikking staat: recht op aftrek van hypotheekrente. Uitgaven tot voorziening in het noodzakelijk levensonderhoud van nichtje kunnen door belanghebbende niet als buitengewone lasten in aftrek worden gebracht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is sinds 2011 eigenaar van een woning. Voor de aankoop van de woning heeft zij een hypothecaire lening afgesloten. Vanaf 1994 stond op het adres van de woning bij de Kamer van Koophandel een kinderdagverblijf geregistreerd. In 2004 is het kinderdagverblijf ingebracht in een stichting, waarvan belanghebbende als bestuurder stond geregistreerd. Het kinderdagverblijf is sinds eind 2016 ...