Ministerie van VVRP met beschrijving van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de status van beschermd monument. Ook interessant voor de belastingpraktijk gezien de verschillende belastingfaciliteiten ter zake van beschermde monumenten (Curaçao)

Naar aanleiding van verschillende aanvragen die zijn gedaan voor de aanwijzing van gebouwen als ‘beschermd monument’ in de zin van de Monumenteneilandsverordening Curaçao (A.B. 1990 no. 5), heeft het Ministerie van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning (VVRP) in een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Curaçao de voorwaarden beschreven om in aanmerking te komen voor de status van beschermd monument. Hierbij attenderen wij u op dit nieuwsbericht ...
LEES VERDER

Besluit Raad van Ministers inzake uitgangspunten bij aanpassing brandstoftarieven waaronder de wijze van toepassing van de fiscale componenten (Curaçao)

De Raad van Ministers van Curaçao is in de ministerraadvergadering van woensdag 17 mei 2023 akkoord gegaan met het vastleggen van de reeds ‘op stuk’ genomen beslissing van 10 mei 2023 inzake de aanpassing van de tarieven voor brandstofproducten met ingang van 11 mei 2023. Daarbij is door de Raad ingestemd met de volgende punten (zie punt 5 van de besluitenlijst op gobiernu.cw): “1. Aanpassing van de tarieven voor brandstofproducten ...
LEES VERDER

Verslag van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer inzake het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het belastingverdrag met Malta (Curaçao)

Op woensdag 24 mei 2023 is het verslag vastgesteld van de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het ...
LEES VERDER

Hoge Raad doet door de Minister van Financiën van Curaçao ingesteld cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 RO. Betreft de zaak waarin het Hof zich verenigde met de beslissing van het Gerecht dat in de jaren 2012 en 2013 recht bestond op aftrek als persoonlijke lasten van de onderhoudskosten met betrekking tot een monumentale mangasina waarin belanghebbende pas in 2013 is gaan wonen

Samenvatting zaak Op vrijdag 26 mei 2023 heeft de Hoge Raad in de onderhavige zaak het door de Minister van Financiën van Curaçao ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 10 februari 2021  van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (ECLI:NL:OGHACMB:2021:62) afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie (ECLI:NL:HR:2023:802). In deze zaak verenigde het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) zich ...
LEES VERDER

Inbrengdatum verslag inzake voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao vastgesteld op donderdag 1 juni 2023 (Curaçao)

De inbrengdatum voor de leden van commissie voor Financiën van de Tweede Kamer ten behoeve van het verslag inzake het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen is vastgesteld op donderdag 1 juni 2023 om 14.00 uur. Dit blijkt ...
LEES VERDER

Inspecteur maakt niet aannemelijk dat hij de waarde van een woning op een perceel eigendomsgrond van 1.230 m² met vier slaapkamers en een vrijstaand gastenverblijf niet te hoog heeft vastgesteld. De door belanghebbende ingebrachte waardebrief is niet voldoende (slechts globale waardebepaling, niet gemotiveerd): Gerecht stelt OZB-waarde in goede justitie vast

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van de onroerende zaak bestaande uit een woning met een woonkamer, een eetkamer, een zitkamer, vier slaapkamers, twee badkamers, een voorporch en een balkon. Daarnaast bestaat de onroerende zaak uit een vrijstaand gastenverblijf en een berg/washok. De onroerende zaak is gelegen op een perceel eigendomsgrond met een oppervlakte van 1.230 m². De woning heeft een ...
LEES VERDER

Belanghebbende maakt de door hem bepleite waarde van een op een perceel van 2.930 m2 gelegen bedrijfspand dat verdeeld is in een showroom en warehouses aan de hand van een uitgebreid taxatierapport aannemelijk: Gerecht vermindert de aanslag OZB

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van een onroerende zaak, zijnde een bedrijfspand verdeeld in een showroom, een warehouse ‘parts’ en een warehouse. Het perceel waarop de onroerende zaak is gelegen is is 2.930 m2 groot. Aan belanghebbende is ter zake van de onroerende zaak een aanslag onroerendezaakbelasting (hierna: OZB) voor het jaar 2019 opgelegd naar een belastbare waarde van NAf ...
LEES VERDER

Liquidatie-uitkering van pensioenstichting is belanghebbende toegekomen in hoedanigheid van aandeelhouder van de holding (een vrijgestelde vennootschap) van de doterende vennootschap. Geen sprake van fraus legis

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende houdt alle aandelen in een ‘holding’ (hierna: Holding) die reeds een aantal jaren wordt aangemerkt als een vrijgestelde vennootschap in de zin van artikel 1A, lid 1, letter f van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940 (LWB) (hierna: vrijgestelde vennootschap). Holding is 100 percent aandeelhouder van een NV. Belanghebbende was in dienstbetrekking werkzaam bij de NV (hierna: ...
LEES VERDER

Appartement behoort niet bij de tot hoofdverblijf dienende woning, is daar evenmin dienstbaar aan en staat belanghebbende niet als hoofdverblijf ter beschikking: de aan het appartement toerekenbare rente is niet aftrekbaar

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van een onroerende zaak, bestaande uit een verdiepingswoning (hierna: de woning) en een appartement. Sinds medio 2011 is zij woonachtig in de woning. Ter zake van het appartement zijn in de jaren 2012 tot en met 2014 huurinkomsten genoten. In het onderhavige jaar (2015) heeft belanghebbende het appartement niet verhuurd, maar vanaf 1 november 2016 ...
LEES VERDER

Persoonlijke lasten komen slechts in aftrek in het jaar van betaling. Alleen ‘bronkosten’ kunnen, voor zover ze in het jaar van betaling niet tot aftrek hebben geleid, in een volgend jaar in aftrek worden gebracht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in het jaar 2017 een totaalbedrag aan renten betaald van NAf 8.771 en heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2017 een bedrag aan persoonlijke lasten van NAf 5.000 (het maximum) in aanmerking genomen. Hij wenst evenwel het meerdere (NAf 3.771) in 2018 alsnog in aftrek te brengen. In geschil is dan ook of de ...
LEES VERDER

Vandaag overleg Centrale Commissie van de Staten met de Algemene Rekenkamer over het doelmatigheidsrapport inzake het toezicht door de overheid op de tijdige en volledige voldoening van de overdrachtsbelasting door notarissen (Curaçao)

Zoals wij op 17 mei jl. al hebben bericht met dit artikel, zal de Centrale Commissie van de Staten vandaag, woensdag 24 mei, met de Algemene Rekenkamer van Curaçao (ARC, hierna: de Rekenkamer) overleggen over het door de Rekenkamer opgestelde rapport “Effectiviteit toezicht op de tijdige en volledige ontvangst van de overdrachtsbelasting van notarissen en de tijdige en volledige ontvangst daarvan in de periode 2013-2018”. Zo blijkt uit de oproep ...
LEES VERDER

Verslag van de Staten van Curaçao inzake het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het belastingverdrag met Malta (Curaçao)

Vandaag is het verslag van de centrale commissievergadering van de Staten van Curaçao van 8 mei 2023 over het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; Valletta, 18 ...
LEES VERDER

Minister van Financiën weerspreekt in brief aan staatssecretaris de berichten in Nederlandse media dat Curaçao niet zou meewerken aan het verschaffen van informatie naar aanleiding van kamervragen over het invorderingsbeleid (Curaçao)

In een brief van 18 mei 2023 aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) weerspreekt de minister van Financiën van Curaçao berichten die in de Nederlandse media zijn verschenen dat Curaçao niet zou meewerken aan het verschaffen van informatie naar aanleiding van kamervragen over het invorderingsbeleid van de Ontvanger van Curaçao, een onderwerp waarover volgens de minister ‘veel misverstanden bestaan’. Het gaat in casu om deze kamervragen van ...
LEES VERDER

Tweede halfjaarrapportage 2022 van de Colleges financieel toezicht aangeboden aan de Tweede Kamer: belastingaangelegenheden Curaçao uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 11 mei 2023 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de halfjaarrapportage van de Colleges financieel toezicht voor de periode juli – december 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierbij attenderen wij u op deze halfjaarrapportage. Belastingaangelegenheden in de tweede halfjaarrapportage Het College financieel toezicht voor Curaçao en Sint Maarten (Cft) geeft in de halfjaarrapportage aan dat Curaçao in 2021 startte met een project ...
LEES VERDER

Beantwoording door MinFin van vragen Statenlid Osepa inzake online gaming en de concept-LOK (Curaçao)

Bij brief d.d. 9 mei 2023 heeft de Minister van Financiën de beantwoording aan de Staten gezonden van de door het Statenlid S.P. Osepa bij brief d.d. 3 mei 2023 gestelde vragen over online gaming. Hierbij attenderen wij u op deze vragen en antwoorden, zonder verdere samenvatting of toelichting. De antwoorden van de Minister zijn in het Nederlands opgesteld en worden door ons niet nader toegelicht, anders dan het hierna ...
LEES VERDER

Woensdag 24 mei overleg Centrale Commissie van de Staten met de Algemene Rekenkamer over het doelmatigheidsrapport inzake het toezicht door de overheid op de tijdige en volledige voldoening door notarissen van de overdrachtsbelasting (Curaçao)

Volgende week woensdag 24 mei zal de Centrale Commissie van de Staten overleggen met de Algemene Rekenkamer van Curaçao (ARC, hierna: de Rekenkamer) over het door de Rekenkamer opgestelde rapport “Effectiviteit toezicht op de tijdige en volledige ontvangst van de overdrachtsbelasting van notarissen en de tijdige en volledige ontvangst daarvan in de periode 2013-2018”. Zo blijkt uit de oproep voor de centrale commissievergadering. De vergadering zal aanvangen om 09.00 uur ...
LEES VERDER

Hof bevestigt uitspraak van het Gerecht: belanghebbende heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aannemelijk gemaakt die leiden tot het oordeel dat de termijnoverschrijding met betrekking tot de indiening van het beroepschrift verschoonbaar is

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is op 1 oktober 2010 een aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2009 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen op 17 augustus 2011 bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar van 29 juni 2012 belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar. Hiertegen heeft belanghebbende op 6 juli 2012 bij de Inspectie der belastingen een ...
LEES VERDER

In 2017 genoten inkomsten uit hoofde van een functie als bestuurder van een in de VS gevestigd lichaam vrijgesteld van inkomstenbelasting onder toepassing van het Landsbesluit voorkoming van dubbele belasting van 17 oktober 2022

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is ingezetene van Curaçao. Hij verricht werkzaamheden in de Verenigde Staten en heeft in 2017 een bedrag van een in de Verenigde Staten gevestigd bedrijf ‘X’ Inc. genoten. In zijn aangifte inkomstenbelasting over het onderhavige jaar heeft hij verzocht om toepassing van het penshonado-tarief van 10 percent. Daarnaast heeft hij verzocht om aftrek ...
LEES VERDER

Belastingopbrengsten over eerste 4 maanden van 2023 iets lager dan begroot, premieopbrengsten hoger. OZB blijft nog achter omdat de aanslagen 2023 nog niet zijn opgelegd, maar daarmee wordt deze week gestart (Curaçao)

Over de eerste vier maanden van 2023 is de realisatie van de opbrengsten in lijn met de begroting: de belastingopbrengsten tot en met april zijn NAf 4,9 miljoen (1%) lager dan begroot en de premieopbrengsten zijn NAf 9,1 miljoen (3,5%) hoger dan begroot. Dit is bekendgemaakt met een persbericht dat gisteren, zondag 14 mei 2023, is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van de Minister, de heer Javier Silvania. Verder uit ...
LEES VERDER

Vergadering van 11 mei 2023 in de Centrale Commissie van de Staten met de Minister van Financiën over de opschoning van de invorderingsbestanden bij de Ontvanger (Curaçao)

Gisteren, donderdag 11 mei 2023, heeft de Centrale Commissie van de Staten met de Minister van Financiën gesproken over de opschoning van de invorderingsbestanden van de Ontvanger (zie de oproep voor deze vergadering). Op de website van de Staten is een video geplaatst van deze vergadering: klik hier om naar die video op de website van de Staten te gaan. De vergadering is aangevangen met een uitgebreide voordracht door de ...
LEES VERDER

Landsbesluit houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Invorderingsverordening 1954 (Curaçao)

Op 10 mei 2023 is het Landsbesluit van de 27ste maart 2023, no. 23/654, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Invorderingsverordening 1954, uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2023, no. 43 (GT) (P.B. 2023 no. 43 (GT)). Het gaat hier om de geconsolideerde tekst van Invorderingsverordening 1954, zoals deze luidt: a. na wijziging tot stand gebracht door het eilandgebied Curaçao bij: - Eilandsverordening tot wijziging ...
LEES VERDER

Vergadering van de Centrale Commissie van de Staten inzake het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het belastingverdrag met Malta (Curaçao)

Afgelopen maandag 8 mei 2023 heeft de Centrale Commissie van de Staten vergaderd over het voorstel van rijkswet houdende (voluit) goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196; ...
LEES VERDER

Voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het belastingverdrag met Malta vandaag in de Centrale Commissie van de Staten (Curaçao)

Het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 196; Trb. 2016, 124) wordt vandaag behandeld in een vergadering van de Centrale Commissie van de ...
LEES VERDER

MinFin bij conferentie World Free Zones Organization met voordracht over de modernisering van de Curaçaose vrije zones

Minister van Financiën Javier Silvania heeft tijdens de World Free Zones Organization's Annual International Conference & Exhibition (AICE 2023) die dit jaar in Dubai plaatsvindt, een voordracht gehouden over de modernisering van de vrije zonewetgeving van Curaçao. De Minister is samen met Minister-President Pisas afgereisd naar Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, om deze conferentie bij te wonen en om daar als spreker op te treden. De voordracht van de Minister is ...
LEES VERDER

Land houdt vooralsnog de huidige belastingramingen voor 2023 aan. Niet redelijk en realistisch om de begrote belastinginkomsten 2023 te verhogen, nu de theoretisch verwachte groeicijfers zich nog niet hebben gematerialiseerd en de aan brandstof gerelateerde OB-inkomsten lager zullen zijn (Curaçao)

Bij brief d.d. 26 april 2023 aan het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft de Minister van Financiën gereageerd op de brief d.d. 14 april 2023 van Cft in diens reactie op de brief van 30 maart 2023 van de Minister van Financiën naar aanleiding van het advies van het Cft van 6 februari 2023 bij de vastgestelde landsbegroting 2023 (P.B. 2022 no. 140) van Curaçao. De ...
LEES VERDER

Correctie rentebate voor renteloze lening aan digra en het daarbij gehanteerde rentepercentage blijven in stand: niet gebleken dat de vordering na digra’s overlijden als dividend aan de erfgenamen is uitgekeerd. Toepassing verlengde naheffingstermijn wegens kwade trouw. Geen ‘dubbele boetes’, wel matiging omdat de aangifteverplichting nauw samenhangt met de betalingsverplichting

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een vennootschap waarvan de bedrijfsactiviteiten medio 2008 zijn gestaakt. Tussen belanghebbende en de Inspecteur vinden al geruime tijd onderhandelingen plaats over diverse fiscale geschilpunten in meerdere jaren en over meerdere belastingmiddelen. De fiscale geschillen zijn opgelost tot en met het jaar 2008. Voor de jaren 2009 tot en met 2015 heeft de Inspecteur naheffingsaanslagen winstbelasting met ...
LEES VERDER

Alimentatieverplichting eindigde voor belanghebbende niet van rechtswege na 12 jaar, nu het huwelijk en de echtscheiding vóór de inwerkingtreding van artikel 157, lid 4 Boek 1 BW hebben plaatsgevonden: de aan de ex-echtgenote betaalde alimentatie is als persoonlijke last aftrekbaar

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende was van 1986 tot en met 2000 gehuwd. Bij vonnis van 6 juli 2000 van het Gerecht in eerste aanleg (civiele rechter) is hij veroordeeld om maandelijks bij vooruitbetaling een bedrag aan de vrouw te betalen, zulks als bijdrage in haar kosten van levensonderhoud. Daarbij is bepaald dat de betalingsverplichting voor een deel ingaat per de maand ...
LEES VERDER

SER-advies inzake de ‘hernieuwde’ ontwerplandsverordening op de kansspelen (LOK) (Curaçao)

In het CFN van 24 maart 2023 rapporteerden wij dat de Sociaal-Economische Raad (SER) op dinsdag 22 maart 2023 het advies inzake de ontwerplandsverordening op de kansspelen (hierna: “de LOK 2023”) heeft aangeboden aan de Minister van Financiën (hierna: de minister). Op 22 maart 2023 bracht de SER al een persbericht uit over dit advies inzake de ‘hernieuwde’ ontwerplandsverordening (zie dit artikel in het CFN van 24 maart 2023). Hierbij ...
LEES VERDER

SER-advies inzake de ontwerplandsverordening herziening en reparatie belastingverordeningen 2022 (Curaçao)

In het CFN van 25 maart 2023 rapporteerden wij reeds dat de Sociaal-Economische Raad (SER) op donderdag 23 maart jl. het advies inzake de ontwerplandsverordening herziening en reparatie belastingverordeningen 2022 heeft aangeboden aan de Minister van Financiën. De SER bracht hierover op 23 maart 2023 een persbericht uit (zie dit artikel in het CFN van 25 maart 2023). Hierbij attenderen wij u er op dat het advies inmiddels openbaar is ...
LEES VERDER

Commissie Rijksaangelegenheden, Interparlementaire Relaties en Buitenlandse Betrekkingen verzoekt de Centrale Commissie van de Staten om het goedkeuringsvoorstel van rijkswet inzake het belastingverdrag met Malta in behandeling te nemen en het verslag aan de Tweede Kamer aan te bieden opdat de Curaçaose inbreng wordt meegenomen (Curaçao)

De voorzitter van de Commissie Rijksaangelegenheden, Interparlementaire Relaties en Buitenlandse Betrekkingen (hierna: de Commissie Rijksaangelegenheden) van de Staten van Curaçao heeft de leden van de Centrale Commissie van de Staten voorgesteld om het voorstel van rijkswet houdende (kortweg) de goedkeuring van het op 18 november 2015 tot stand gekomen belastingverdrag tussen Curaçao en Malta in behandeling te nemen, hiervan verslag uit te brengen en dit verslag vervolgens met inachtneming van ...
LEES VERDER