‘Belasting- en premieopbrengsten in augustus 2023 hoger dan begroot’ (Curaçao)

Zowel de belastingopbrengsten als de socialepremieopbrengsten van het Land Curaçao waren in de maand augustus 2023 hoger dan begroot. Zo staat in een op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën gepubliceerd persbericht van het Ministerie van Financiën naar aanleiding van de maandelijkse rapportage ‘in vogelvlucht’ van de belastingdienst. Volgens het persbericht bedroegen de belastingopbrengsten in de maand augustus 2023 NAfl. 5,2 miljoen hoger dan begroot (NAfl. 99,3 versus ...

Gerecht oordeelt dat belanghebbende geen vertrouwen kan ontlenen aan de publicaties van 24 en 27 maart 2020 inzake de covid-steunmaatregelen omdat die gelden voor de tijdvakken april tot en met juni 2020, niet voor het onderhavige tijdvak maart 2020: verzuimboete wegens niet tijdig betalen omzetbelasting terecht opgelegd maar wel ambtshalve gematigd wegens overschrijding van de redelijke termijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Op 24 maart 2020 heeft de regering van Curaçao een solidariteitspakket aangekondigd om de sociaal economische effecten van het COVID 19 virus op de samenleving te verzachten [zie dit artikel in het CFN van 24 maart 2020 en dit artikel in het CFN van 25 maart 2020; red. CFN]. Kort daarna heeft het Ministerie ...

Omdat het bezwaar tegen de aanslag OZB 2022 (niet zijnde het eerste jaar van het vijfjarige tijdvak) was gericht tegen de vastgestelde waarde, had de Inspecteur het bezwaar niet-ontvankelijk moeten verklaren in plaats van ongegrond te verklaren. Deze misslag betekent niet dat de uitspraak wordt vernietigd: analoog aan het oordeel van de Hoge Raad laat het Gerecht de uitspraak in stand en verklaart het beroep ongegrond

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende heeft in juni 2021 een onroerende zaak verworven voor een bedrag van USD 595.000 (NAfl. 1.082.900). Voor de jaren 2019 tot en met 2021 zijn in oktober 2021 (2019), in mei 2022 (2020) en in juli 2022 (2021) aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) opgelegd aan de voormalige eigenaar. De voormalige eigenaar heeft geen bezwaar gemaakt ...

Memorie van Antwoord inzake het ontwerp voor een Algemene landsverordening douane en accijnzen (ALDA) (Curaçao)

Bij brief d.d. 15 september 2023 heeft de Minister van Financiën de memorie van antwoord inzake het ontwerp voor een Landsverordening houdende vaststelling van algemene regels voor het douanetoezicht (Algemene landsverordening douane en accijnzen) (ALDA) aangeboden aan de Staten van Curaçao. Hierbij attenderen wij u op deze memorie. Overigens werd op 30 augustus jl. ook al een nota van wijziging aangeboden aan de Staten waarover vorige week een persbericht werd ...

Persbericht MinFin over de NvW inzake het ontwerp voor een Algemene landsverordening douane en accijnzen (ALDA) (Curaçao)

Deze week heeft Minister Silvania van Financiën een persbericht uitgegeven over de nota van wijziging inzake de ontwerplandsverordening houdende vaststelling van algemene regels voor het douanetoezicht (Algemene landsverordening douane en accijnzen) (ALDA). Het persbericht is op de persoonlijke facebookpagina van de Minister geplaatst. Hierbij attenderen wij u op dat persbericht, waarvan wij de integrale tekst verderop in dit artikel hebben opgenomen. In het persbericht geeft de Minister aan dat hij ...

Wijziging Landsbesluit voorkoming van dubbele belasting in voorbereiding (Curaçao)

Momenteel wordt gewerkt aan een wijziging van het Landsbesluit voorkoming van dubbele belasting (P.B. 2022 no. 113). Dit kan worden afgeleid uit een post op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. Bij die post plaatst de Minister een kopie van zijn brief aan de voorzitter van de Vereniging van Antilliaanse Belastingadviseurs (VAB) waarbij een concept-landsbesluit tot wijziging van het Landsbesluit voorkoming van dubbele belasting ‘ter fine van advies’ ...

Fiscale beleidsvoornemens van de regering in de rede van de Gouverneur ter gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire jaar 2023-2024 (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 12 september 2023 – heeft de plechtige vergadering van de Staten van Curaçao plaatsgevonden ter gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire jaar 2023-2024. Klik hier voor een link naar de video van de plechtige vergadering op de website van de Staten. Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire jaar heeft de Gouverneur van Curaçao, Excellentie mevrouw Lucille ...

Ontwerpbegroting 2024 van Curaçao: belastingramingen, beleidsvoornemens fiscale zaken, belastingdienst en douane (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 12 september 2023 – is door de regering, bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2023-2024 van de Staten van Curaçao, de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 aangeboden aan de Staten. Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 en 2 (aanbieding en ontwerp, met de ontwerpbegroting 2024 inclusief bijlagen); klik hier ...

Uit het advies van het Cft bij de ontwerpbegroting 2024 van Curaçao: vooralsnog geen opmerkingen bij de belastingraming maar wel advies te actualiseren op basis van de meest recente realisatiecijfers. Cft acht het risico aanwezig dat begrote raming van ANG 40 miljoen uit de vergunningenfee voor kansspelaanbieders niet volledig kan worden gerealiseerd (Curaçao)

Bij brief d.d. 1 september 2023 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2024 van Curaçao. Het advies van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastingaspecten. Hierna hebben wij enkele relevante passages opgenomen. Overigens is de al dan niet naar aanleiding van het advies van het Cft aangepaste ontwerpbegroting 2024 inmiddels ook al aan de ...

Aanslagregeling en restituties hebben aandacht van MinFin: maatregelen om zo snel mogelijk af te doen (Curaçao)

Het verloop van belastingrestituties heeft de aandacht van de Minister van Financiën, zo geeft de Minister aan in een persbericht op zijn persoonlijke facebookpagina. In het persbericht geeft de Minister aan dat hij regelmatig contact heeft met het hoofd van dienst van de Inspectie der Belastingen om te spreken over de stand van zaken met betrekking tot de aanslagregeling en het uitbetalen van belastingrestituties. Hij legt uit dat het moment ...

De op de aanslagenlijst vermelde aanslagen betreffen grotendeels geschatte bedragen: naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is het onaanvaardbaar om bij de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap de belastingschuld te bepalen op basis van die aanslagenlijst

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Het betreft hier een geschil tussen twee voormalige echtelieden over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap in verband met echtscheiding. Hierbij komt onder andere de verdeling/toedeling van de belastingschulden aan de orde. In het hiernavolgende beperken wij ons tot de kwestie inzake de belastingschulden. Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het ...

Belastingadviseur in civiele procedure inzake invorderingskwestie niet toegelaten als gemachtigde, is geen advocaat of deurwaarder en is ook niet als zaakwaarnemer toegelaten. Hof verbindt hieraan in casu echter geen gevolgen voor de ontvankelijkheid van appellant

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). De Ontvanger heeft dwangschriften doen uitvaardigen tegen een vennootschap voor openstaande belasting- en premieschulden (loonbelasting, omzetbelasting en diverse soorten premies). Vervolgens heeft de Ontvanger op grond van artikel 10 van de Landsverordening op de invordering van directe belastingen 1943 (P.B. 1942 no. 248) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van Curaçao een ...

Hof voorshands in kort geding: Legaliteitsbeginsel verzet zich ertegen dat artikel 10 lid 1 Landsverordening op de invordering van directe belastingen overeenkomstig wordt toegepast op hoofdelijk aansprakelijke bestuurders. Indien daarover al anders dient te worden geoordeeld, moet in elk geval voorshands geoordeeld worden dat de Ontvanger pas bevoegd is een dergelijke vordering in te dienen, nadat hij de bestuurder heeft aangesproken tot betaling, een redelijke termijn heeft gesteld en betaling binnen die termijn is uitgebleven. Curaçaose bepalingen in de heffingsverordeningen inzake bestuurdersaansprakelijkheid niet in strijd met artikel 1 Eerste Protocol EVRM

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Appellant in deze zaak is bestuurder van een tweetal vennootschappen. De vennootschappen en appellant hadden belastingschulden. Appellant heeft (in privé) vorderingen op de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In opdracht van de Ontvanger heeft de deurwaarder dwangschriften uitgevaardigd tegen één van de vennootschappen wegens openstaande belasting- en premieschulden (loonbelasting, omzetbelasting en diverse soorten premies) ...

Hedenochtend informatiebijeenkomst voor medewerkers Ontvanger: over nieuwe werkwijze, personeelszaken en huisvesting (Curaçao)

Vanochtend vindt in het Renaissance Hotel te Otrobanda een informatiebijeenkomst plaats voor het personeel van de Ontvanger over de ‘nieuwe werkwijze’ bij de Ontvanger, personeelsaangelegeneden en de huisvesting. Dit is bekendgemaakt in een post op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën, waarbij tevens een afbeelding is geplaatst van het programma (klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding op de fb-pagina van de Minister te gaan). Na een welkomstwoord ...

Nieuwe medewerkers in dienst bij de Ontvanger: ‘Belangrijke bijdrage om in de actualiteit te werken en compliance te verhogen’ (Curaçao)

Op maandag 4 augustus 2023 heeft de minister van financiën, in bijzijn van het hoofd en de teamleiders, 19 nieuwe medewerkers verwelkomd bij de Ontvanger. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. Het gaat in casu om 8 medewerkers voor de afdeling Bijzondere Invordering, 4 voor de Deurwaarderij en 7 voor het Factuurteam. Een aantal van deze medewerkers werkte eerder al voor ...

Naar aanleiding van recente hofuitspraken. Vragen Statenlid Girigorie aan Minister van Justitie over gevolgen voor onderzoeken door het OM naar fiscale strafbare feiten (Curaçao)

Naar aanleiding van recente hofuitspraken heeft het Statenlid Girigorie (PAR) in een brief van 28 augustus jl. vragen gesteld aan Minister Hato van Justitie wat de gevolgen zijn van de door de Minister van Financiën in Facebook-posts gedane uitlatingen voor onderzoeken door het Openbaar Ministerie (OM) naar fiscale delicten (Pregunta na Minister den kuadro di konsekuensia di Postnan riba Facebook di Minister di Finansa tokante investigashonnan riba delitonan Penal Fiskal ...

Nota van wijziging inzake het ontwerp voor een Algemene landsverordening douane en accijnzen (ALDA) aangeboden aan de Staten (Curaçao)

Op woensdag 30 augustus 2023 heeft de Minister van Financiën de reeds enige tijd geleden aangekondigde nota van wijziging inzake de ontwerplandsverordening houdende vaststelling van algemene regels voor het douanetoezicht (Algemene landsverordening douane en accijnzen) (ALDA) (Zittingsjaar 2022-2023-111; zie ook 2016-2017-111 en 2018-2019-111) aangeboden aan de Staten van Curaçao. Hierbij attenderen wij u op deze nota van wijziging (deel 1 en deel 2). Uit een in juni gepubliceerd persbericht kon ...

Uit reactie Cft op tweede UR 2023: realisaties OB en WB aanmerkelijk hoger dan begroot, ook de baten uit de LB/IB stijgen (Curaçao)

Bij brief d.d. 24 augustus 2023 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) gereageerd op de tweede uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van Curaçao. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingramingen en andere belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Overigens rapporteerden wij (red. CFN) met dit artikel in het CFN van 25 augustus 2023 over de tweede UR ...

‘Reflecties op zes jaar financieel toezicht’ van Prof. Gradus: Gezien de hoge marginale belastingtarieven in Curaçao is verbreding van de heffingsgrondslag de meest aangewezen weg voor verdere verhoging overheidsinkomsten (Curaçao)

Onlangs is de publicatie Reflecties op zes jaar financieel toezicht van Prof. Dr. Raymond Gradus op de website van de Colleges financieel toezicht geplaatst. Prof. Gradus is voormalig voorzitter van de Colleges financieel toezicht voor de Caribische landen van het Koninkrijk, waaronder het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft). In de onderhavige publicatie reflecteert Prof. Gradus op de zes jaren dat hij de colleges voorzat, met name in het ...

Tweede uitvoeringsrapportage 2023 landspakket Curaçao aangeboden aan de Tweede Kamer: thema Belastingen uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 31 augustus 2023 heeft de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties de uitvoeringsrapportage landspakket Curaçao over de periode 16 februari 2023 – 30 juni 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze tweede uitvoeringsrapportage 2023 beschrijft de voortgang van het landspakket Curaçao gedurende de periode 16 februari 2023 tot en met 30 juni 2023. De rapportage ziet daarmee op een deel van de eerste uitvoeringsagenda van 2023, waarover nog ...

In geschil met Land over schuldenafwikkeling beroept Sehos zich ten aanzien van belasting- en premieschulden van 2017 en ouder op een algehele kwijtschelding en stelt dat dit volgt uit berichtgeving van de Minister van Financiën in de (social) media

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Partijen, de Stichting Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) en het Land Curaçao, zijn in geschil over de afwikkeling van de schulden van Sehos, waaronder een vordering waarvoor Sehos in de hoofdzaak is veroordeeld. Naast die vordering hebben ook andere partijen in rechte vorderingen tegen Sehos ingesteld. Ook in die zaken is het ...

A-G concludeert tot ongegrondverklaring van het door de staatssecretaris ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van Hof Den Haag over de vraag of de door de op Curaçao gevestigde naar Nederlands recht opgerichte BV ontvangen dividenduitkering kan worden belast o.g.v. artikel 17(3)(b) Vpb

Samenvatting zaak Op 28 juli 2023 heeft Advocaat-Generaal (A-G) P.J. Wattel conclusie genomen in een tweetal zaken waarin door de Staatssecretaris beroepen in cassatie zijn ingesteld tegen uitspraken van het Gerechtshof Den Haag (hierna: het Hof) waarin het Hof, kort samengevat, oordeelde dat de door belanghebbende, een op Curaçao gevestigde naar Nederlands recht opgerichte BV, ontvangen dividenduitkering niet kan worden belast op grond van artikel 17, lid 3, letter b, ...

Project ‘werken in de actualiteit’ bij de belastingdienst met tabel stand van zaken aanslagoplegging OB, LB, IB, WB en OZB (Curaçao)

Voor zowel de Belastingdienst als haar klanten is het van belang dat in de actualiteit wordt gewerkt. Verzoeken van klanten moeten binnen de geldende termijnen worden afgehandeld en het tijdig heffen en invorderen van verschuldigde belastingen en premies draagt bij aan de verhoging van de compliance en daarmee de verhoging van de belasting- en premie-opbrengsten. Middels het opleggen van een aanslag stelt de Inspecteur de belastingschuld vast. Hoe sneller de ...

Klantenservice belastingdienst heeft in eerste drie maanden ruim 20.000 vragen afgehandeld (Curaçao)

De op 3 april jl. geopende klantenservice van de belastingdienst van Curaçao heeft in de eerste 3 maanden daarna ruim 20.000 klantvragen afgehandeld. Zo staat in een post op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën, vermoedelijk citerend uit een recente managementrapportage van de belastingdienst. De klantvragen worden geregistreerd in een zogenaamd ‘customer relationship management’-systeem (CRM-systeem). Dit systeem wordt ook geïntegreerd met andere applicaties, zoals de e-mails en agenda's ...

Oplevering vernieuwde online aangifteportaal (2-FA) en digitale berichtenbox iets vertraagd: nu gepland voor september, afronding nog steeds ‘vóór jaareinde’ (Curaçao)

Hoewel reeds sinds enkele jaren door belastingplichtigen de aangiften digitaal worden ingediend, vindt de communicatie van de belastingdienst aan belastingplichtige nog steeds plaats middels ‘hardcopy’ (op papier). Door een uitbreiding van het online aangifteportaal met een digitale berichtenbox kan correspondentie van de belastingdienst digitaal worden verzonden. Begin juli zou het vernieuwde online aangifteportaal met onder andere 2-factor authentication in de testomgeving bij de belastingdienst worden opgeleverd. Voordat de functionaliteit van ...

Tests gedraaid met oplossingen om ‘onduidelijke betalingen’ bij de Ontvanger te voorkomen. Betaalapplicatie met uniek betaalkenmerk in de maak (Curaçao)

Momenteel staan bij de Ontvanger tientallen miljoenen guldens geboekt als ‘vooruitbetaling’ zonder dat deze worden afgeboekt op openstaande aanslagen van de belastingplichtige omdat, bijvoorbeeld, niet duidelijk is voor welke aanslag van belastingplichtige de betreffende betaling is bedoeld. Hierdoor vinden invorderingsacties plaats terwijl reeds een betaling heeft plaatsgevonden. Bij de Ontvanger van Curaçao is een test uitgevoerd om alle vooruitbetalingen als ‘tegoed’ op de debiteurenkaarten te plaatsen en vervolgens massaal te ...

Implementatie maatregelen ter reductie van het invorderingsbestand, gerichte invordering structurele zakelijke wanbetalers en SBAB-aanslagen, digitalisering invorderingsdocumenten, uitrol digitale dashboards, inrichting data warehouse en aanpassing online aangifte WB voor specificatie jaarrekeningposten om data-analyse te faciliteren (Curaçao)

De belastingdienst is momenteel bezig met de implementatie van de maatregelen ter reductie van het invorderingsbestand welke met ingang van 1 september de trend van het in omvang toenemen van het bestand moet keren en waarmee een jaarlijkse reductie van 10% kan worden bereikt. Zo staat, samengevat en enigszins geparafraseerd, in een post op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën, vermoedelijk citerend uit een recente managementrapportage van de ...

Voorraad bezwaarschriften neemt nog niet af door aanhoudend hoge instroom van nieuwe bezwaarschriften. Sinds juni inzet van RPA-technologie voor ambtshalve verminderingen (Curaçao)

Ondanks de hoge volumes afgehandelde bezwaarschriften neemt de voorraad bezwaarschriften door de aanhoudend hoge instroom van nieuwe bezwaarschriften nog niet af. Met ingang van de maand juni is de RPA-technologie ingezet voor de ambtshalve vermindering van aanslagen naar aanleiding van onder meer alsnog ingediende aangiften. Inmiddels zijn zo’n 28.000 ambtshalve verminderingen voor de omzetbelasting doorgevoerd waarna ook de loonbelasting en premies zullen volgen. Het pro-actief ambtshalve verminderen van aanslagen op ...

Update actualisatie OZB-administratie belastingdienst: meer dan 80% van de aanslagen 2023 is opgelegd (Curaçao)

Minister Silvania van Financiën heeft op 20 augustus jl. in een post op zijn persoonlijke facebookpagina een update verstrekt inzake de actualisatie van de OZB-administratie (onroerendezaakbelasting) bij de Belastingdienst. Vermoedelijk betreft dit een update uit dan wel naar aanleiding van de recente managementrapportage van de belastingdienst. In de update wordt aangegeven dat de belastingdienst het volledige bestand met mutaties van de afgelopen 8 jaren heeft ontvangen van het Kadaster. Dit ...

Update ontwikkeling ‘vooraf ingevulde elektronische IB-aangifte’ en implementatie validatie in verzamelloonstaat en IB-aangifte (Curaçao)

Minister Silvania van Financiën heeft op 20 en 21 augustus jl. in posts op zijn persoonlijke facebookpagina een update verstrekt inzake de ontwikkeling van software ten behoeve van het (deels) ‘vooraf invullen’ van de aangifte inkomstenbelasting (het invullen van informatie die de belastingdienst reeds ter beschikking heeft in het elektronische IB-aangifteformulier) en inzake de implementatie van de validatie in de verzamelloonstaat en de IB-aangifte. Vermoedelijk betreft dit updates uit dan ...