Stakeholders bijeenkomsten over de belastinghervorming gaan verder. MinFin: zodra er een definitief besluit is genomen zal gedetailleerde informatie worden verstrekt (Aruba)

Na evaluatie van de tijdens de informatiebijeenkomsten met de verschillende stakeholders ontvangen bijdragen, heeft een team van de belastingdienst (Departamento di Impuesto) afgelopen woensdag twee sessies gehouden over de tijdens de eerste ronde ontvangen feedback. Het team van de belastingdienst zal de komende weken doorgaan met de bijeenkomsten met enkele gremio en met de vakbonden om zo te kunnen rekenen op een brede deelname aan het traject van de belastinghervormingen ...
LEES VERDER

Ontwerp Landsbegroting 2023 aangeboden aan de Raad van Ministers (Aruba)

Vorige week heeft de Minister van Financiën en Cultuur het (ambtelijk) ontwerp voor de Landsbegroting voor het dienstjaar 2023 aangeboden aan de Raad van Ministers. Dit is bekendgemaakt in een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van vrijdag 6 mei 2022. Hierop kunnen een aantal belangrijke beleidsbesluiten worden genomen zodat het ontwerp het formele traject kan ingaan. Het doel is dat het ontwerp vóór 1 september aan het parlement kan ...
LEES VERDER

SVb vraagt bedrijfs- en personeelsinformatie in MiSVb te controleren en, indien van toepassing, te actualiseren (Aruba)

Ten behoeve van een optimale dienstverlening, vraagt de Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) bedrijven om hun bedrijfsinformatie in het online portal NiSVb te controleren en, indien van toepassing, te actualiseren. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de SVb. De SVb geeft aan dat zij haar dienstverlening verricht op basis van de in het online systeem van MiSVb ingevoerde informatie. Het betreft allerlei soorten informatie, waaronder personeelsinformatie ...
LEES VERDER

Verzoek om teruggaaf verzegelingskosten van containers met inkomende douanegoederen ontbeert juridische basis: wordt aangemerkt als bezwaar tegen de in rekening gebrachte zegelkosten. Inspecteur heeft ingevolge artikel 18, lid 2 ALB één jaar de tijd om uitspraak te doen: ingediende beroep tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar is prematuur

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Aruba, is douane-expediteur. In de periode 2014 tot en met 2021 zijn aan hem kosten van verzegeling in rekening gebracht voor de verzegeling van containers met inkomende douanegoederen. Belanghebbende heeft die kosten voldaan. Daarnaast heeft hij ter zake van deze kosten buitengerechtelijke incassokosten betaald. Belanghebbende heeft een verzoek om teruggave van de kosten van verzegeling ...
LEES VERDER

Ook het Hof acht niet aannemelijk dat de door belanghebbende beschreven procedure de destijds geldende vaste gedragslijn voor teruggaaf van accijns op sigaretten was. Met betrekking tot één van de teruggaafverzoeken wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden: uit een e-mail van de buitenlandse fabrikant blijkt dat de beschadigde accijnszegels zijn teruggezonden en deze waren bij controle ook nog ter plaatse

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, gevestigd te Aruba, is importeur van onder andere sigaretten. Op basis van artikel 2 van de Landsverordening accijns op sigaretten (hierna: Las) wordt accijns geheven van sigaretten welke in het vrije verkeer worden gebracht. De accijns wordt voldaan door middel van accijnszegels (artikel 3, lid 1 Las). Ingevolge artikel 14, letter b Las worden bij landsbesluit, houdende ...
LEES VERDER

Landsbegroting 2022 gepubliceerd (Aruba)

Op 20 april 2022 is de Landsverordening van 13 april 2022 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2022 uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 51 (AB 2022 no. 51). De landsverordening werd in de openbare vergadering van 5 april 2022 aangenomen door de Staten van Aruba. Tijdens de behandeling in de Staten werden nog twee nota’s van ...
LEES VERDER

‘Current account agreement’ is geldlening ter zake waarvan een terugbetalingsverplichting geldt. Inspecteur heeft ten onrechte een winstuitdeling in aanmerking genomen. Hof verklaart het door de Inspecteur ingestelde hoger beroep ongegrond

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Aruba, is enig aandeelhouder van de in Curaçao gevestigde ‘holdingvennootschap’ (hierna: de CUR-NV). Verder houdt belanghebbende middellijk alle aandelen in een in Aruba gevestigde vennootschap (hierna: AUA-NV). Belanghebbende is voorts directeur-enig aandeelhouder van een in Aruba gevestigde pensioenvennootschap. In 2004 is belanghebbende ter financiering van zijn woning (woning 1) een lening aangegaan bij CUR-NV. Op ...
LEES VERDER

Tips van de douane voor reizigers tijdens de Paasvakantie: over tijdelijke invoer/uitvoer van goederen, vrijstelling reizigersbagage en vrijstelling van bepaalde producten tot maximum hoeveelheden en volumes (Aruba)

De douane van Aruba (Departamento di Aduana) geeft reizigers tijdens de Paasvakantie een aantal ‘tips’ en enige algemene informatie mee. Klik hier om naar het nieuwsbericht (Nederlands) op de website van de overheid van Aruba te gaan of klik hier om naar het nieuwsbericht (Papiaments) op de website van de douane te gaan. Het betreft onder meer tips met betrekking tot de tijdelijke invoer/uitvoer van goederen, d.w.z. ten aanzien van ...
LEES VERDER

Bijeenkomst MinFin en commissie belastinghervorming met Statencommissie voor financiën (Aruba)

Vrijdagmiddag 8 april jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de Minister van Financiën en de commissie belastinghervorming (Comision di Reforma Fiscal) met de commissie voor financiën van de Staten van Aruba om informatie te verstrekken over de voorgenomen belastinghervorming. Dit is bekendgemaakt in de IslaOnline-Noticia di Gobiernu van maandag 11 april 2022 (blz. 7). De Staten zijn tijdens de bijeenkomst ingelicht dat, op basis van aanbevelingen van zowel lokale als ...
LEES VERDER

Drie nieuwe deurwaarders bij de SVb (Aruba)

Op vrijdag 1 april 2022 hebben drie personen voor de rechter de eed afgelegd om als deurwaarder aan de slag te gaan bij de Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba. De drie werknemers zijn werkzaam bij de Sociale verzekeringsbank en hebben in 2019 hun opleiding tot deurwaarder afgerond. In het nieuwsbericht wordt vervolgens naar voren gebracht dat ...
LEES VERDER

CAft geeft in overweging om bij belastinghervorming 2023 niet alleen BTW in te voeren, maar strategie te verbreden o.b.v. van IMF-adviezen: beperking hypotheekrenteaftrek, afschaffen aftrek rente over consumptief krediet, afschaffen aftrek kosten van dienstbetrekking, accijnsverhoging en vermogensbelasting (Aruba)

Op 5 april jl. heeft de voorzitter van het College Aruba financieel toezicht (CAft), Prof. dr. R.H.J.M Gradus, op Aruba een lezing gehouden met als titel: “Houdbare overheidsfinanciën: een uitdagende reis” (“Finansa publico sostenibel: un biahe desafiante”). De spreektekst van die lezing alsmede de powerpointpresentatie (ppp) in zowel het Nederlands als het Papiaments zijn op de website van het CAft geplaatst. [Later toegevoegd: Later is ook de spreektekst in het ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage november-februari en uitvoeringsagenda Q2 2022 landspakket Aruba – thema C Belastingen uitgelicht (Aruba)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de periode 16 november 2021 – 15 februari 2022 en de uitvoeringsagenda landspakket Aruba voor het tweede kwartaal 2022 (Q2 2022, periode 1 april 2022 – 30 juni 2022) zijn bij brief van 4 april 2022 door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie ook deze pagina op tweedekamer.nl. Op 13 november 2020 ondertekenden ...
LEES VERDER

Conclusie A-G in zaak waarin het Hof van oordeel was dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor door de vennootschap verschuldigde winstbelasting reeds ontstaat op het moment dat het boekjaar van de vennootschap ten einde loopt. Conclusie A-G strekt ertoe het door belanghebbende ingestelde cassatieberoep gegrond te verklaren

Samenvatting zaak Advocaat-Generaal R.L.H. IJzerman heeft op 23 februari 2022 (ECLI:NL:PHR:2022:178) conclusie genomen naar aanleiding van het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) van 17 maart 2020 (ECLI:NL:OGHACMB:2020:51). In die uitspraak oordeelde het Hof – kort samengevat – dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor door de vennootschap verschuldigde winstbelasting reeds ontstaat op het moment dat het ...
LEES VERDER

Nota van wijziging op ontwerplandsbegroting 2022 ingediend (Aruba)

Op 30 maart 2022 zijn de Staten van Aruba begonnen met de behandeling van de ontwerpbegroting van het land voor het dienstjaar 2022. De ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het land voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-970) werd op 22 februari 2022 aangeboden aan de Staten (zie hierover ook dit nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba en dit artikel in het CFN ...
LEES VERDER

FIOD Nederland gaat ondersteuning bieden aan Arubaanse FIOT in het kader van de afspraken in het Landspakket (Aruba)

De Minister-President en de Minister van Financiën van Aruba hebben onlangs een ontmoeting gehad met een delegatie van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), een afdeling van de Nederlandse belastingdienst die belast is met de opsporing van belastingfraude. Als onderdeel van de afspraken met Nederland zoals genoemd in punt C4 van het Landspakket, zal de Nederlandse FIOD ondersteuning bieden aan het Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsteam (FIOT) van de belastingdienst van ...
LEES VERDER

Douane Aruba krijgt ondersteuning van de Nederlandse Douane in het kader van de afspraken in het Landspakket (Aruba)

De Minister van Financiën van Aruba heeft onlangs vertegenwoordigers van de Nederlandse Douane verwelkomd. Zij werden vergezeld door de heer Croes en mevrouw Cabenda van de Douane van Aruba. Als onderdeel van de overeenkomsten met Nederland zoals beschreven in punt H11 van het Landspakket, zal de Nederlandse Douane de Arubaanse Douane versterken om onze grenzen veilig te houden. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de ...
LEES VERDER

Kantoren belastingdienst vandaag en aanstaande maandag gesloten voor het publiek in verband met een update van de digitale systemen, ook portaal BOi niet bereikbaar tot en met maandag (Aruba)

De kantoren van de belastingdienst (het Departamento di Impuesto) zijn vandaag en aanstaande maandag 4 april gesloten voor het publiek in verband met een belangrijke en noodzakelijke update van de digitale systemen. Dit geldt zowel voor het hoofdkantoor van de belastingdienst te Camacuri als voor de kantoren in de districten. Dinsdag 5 april aanstaande zal de dienstverlening van de belastingdienst aan het publiek in alle kantoren weer worden voortgezet op ...
LEES VERDER

Kleineondernemersregeling: uiterste datum indienen verklaring BBO/BAZV/BAVP over 2021 gesteld op 31 maart 2022 (Aruba)

De belastingdienst doet een dringend beroep op ondernemers die gebruik maken van de kleineondernemersregeling (KOR) om hun verklaring voor de BBO/BAZV/BAVP over 2021 in te dienen. Aanvankelijk was de uiterste datum voor het indienen gesteld op 17 januari jl, maar de uiterste datum is nu gesteld op 31 maart 2022. Dit is op 29 maart 2022 bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van de belastingdienst. Hoewel de ‘kleine ondernemer’ ...
LEES VERDER

Eerste ronde informatiebijeenkomsten met stakeholders over Reforma Fiscal afgerond (Aruba)

De eerste ronde van de informatiebijeenkomsten met de stakeholders over de voorgenomen Reforma Fiscal 2023 (belastinghervormingen) is vorige week afgerond. Eind maart/begin april zullen zogenoemde ‘breakout sessies’ plaatsvinden waar de deelnemers ‘actief kunnen bijdragen aan het finale concept van de belastinghervormingen’ (‘Pa guia e dialogo riba e terenonan aki lo tin encuentronan na fin di maart y comienso di april 2022 den forma di “breakout sessions”, unda tur participante por ...
LEES VERDER

Aangifteformulieren winstbelasting 2021 zijn onderweg (Aruba)

De aangifteformulieren winstbelasting 2021 zijn onderweg naar de belastingplichtigen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst van Aruba (DIMP). De belastingdienst maakt in het nieuwsbericht bekend dat de aangifteformulieren winstbelasting 2021 per post zijn verzonden. Belastingplichtigen zullen de pakketten de komende weken ontvangen. Het pakket bevat het biljet voor de voorlopige aangifte winstbelasting over 2021 en het biljet voor de definitieve aangifte winstbelasting 2021 ...
LEES VERDER

Vanwege storing op 15 maart: aangifte en afdracht maandelijkse belastingen over februari 2022 kan ook vandaag nog (Aruba)

De uiterste datum voor het doen van aangifte en afdracht over de maand februari 2022 voor de loonbelasting, de BBO/BAVP/BAZV, het speelvergunningsrecht en de andere ‘maandelijkse belastingen’ is een dag verschoven. De uiterste datum is nu gesteld op woensdag 16 maart 2022. Dit heeft de belastingdienst (DIMP) in de avond van 15 maart 2022 bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de dienst. De reden hiervoor is dat ...
LEES VERDER

Aanbevelingen CAft bij vierde UR 2021: licht de ontwikkeling van de LB, de WB en de dividendbelasting in relatie tot de aanzienlijke economische groei in 2021 en het achterblijven bij de begroting van deze baten en de invoerrechten nader toe en draai de verlaging van het LB-tarief terug of compenseer dit (Aruba)

Bij brief d.d. 8 maart 2022 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2021. De reactie van het CAft bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De UR toont tot en met het vierde kwartaal van 2021 een gerealiseerd financieringstekort van de collectieve sector van AWG 495 miljoen ...
LEES VERDER

DIMP: invoering BTW ‘hand in hand’ met compenserende maatregelen (Aruba)

Deze week heeft de belastingdienst van Aruba (DIMP) weer informatiebijeenkomsten gehouden met stakeholders inzake de voorgenomen Reforma Fiscal 2023 (belastinghervormingen). De belastingdienst benadrukt dat de gepresenteerde voorstellen nog niet de definitieve voorstellen zijn en dat deze nog kunnen worden aangepast, ‘rekening houdend met de nodige aanpassingen van de private sector’ (Ta importante pa menciona cu e propuestanan pa Reforma Fiscal 2023 no ta propuestanan final y por cambia teniendo cuenta ...
LEES VERDER

Zendingen sterke drank op onregelmatige wijze ingevoerd waarmee rechten bij invoer zijn ontdoken: UTB terecht aan belanghebbende opgelegd. De UTB behelst verder geen ‘criminal charge’ in de zin van artikel 6 EVRM en kan daarom niet i.v.m. ‘undue delay’ worden vernietigd. Ook geen strijdigheid met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is op 16 maart 2005 aangehouden en in verzekering gesteld vanwege (onder meer) een verdenking van het medeplegen van overtreding van artikel 223a van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (LIUD) (frauduleuze invoer van sterke dranken), te weten het hebben ontvangen van vier zendingen gedistilleerde dranken – in november 2004 en januari ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht DIMP inzake voorstellen voor maatregelen in de IB/LB ter compensatie van de impact van een BTW (Aruba)

Ter compensatie van de impact van de invoering van een belasting toegevoegde waarde (btw) op de koopkracht, worden in het kader van de beoogde Reforma Fiscal verschillende belasting verlagende maatregelen in de inkomstenbelasting/loonbelasting voorgesteld. Dit blijkt uit een nieuwsbericht van 1 maart 2022 op de website van de belastingdienst (DIMP). DIMP verwijst in dit verband naar de input die werd verkregen tijdens de bijeenkomsten met de ‘stakeholders’ over de Reforma ...
LEES VERDER

Met ingang van dinsdag 1 maart 2022 hervatting dienstverlening in het hoofdkantoor van de belastingdienst te Camacuri (Aruba)

Met ingang van dinsdag 1 maart 2022 wordt de dienstverlening aan het publiek vanuit het hoofdkantoor van de dienst te Camacuri weer hervat. Met ingang van die datum worden in de MFA’s alleen nog de kassadiensten van de belastingdienst voortgezet (met dien verstande dat in de MFA’s kennelijk ook nog bepaalde handelingen met betrekking tot het registreren van motorrijtuigen, nummerplaten e.d. in verband met de motorrijtuigbelasting, kunnen worden verricht). Dit ...
LEES VERDER

IDEA en DEZHI organiseren cursus Empresario Prepara II, onder meer over belastingcompliance en ‘small business tax’ (Aruba)

Op 4 mei 2022 start het Initiatief voor Ontwikkeling van Arubaanse Ondernemingen (IDEA) met de cursus “Empresario Prepara II” (Voorbereid ondernemer II) voor (toekomstige) ondernemers. De cursus start op 4 mei 2022 en bestaat uit 19 sessies die twee keer per week worden gegeven. Deze cursus wordt wederom georganiseerd door de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie. Het cursusprogramma omvat ook enkele fiscale onderwerpen: ondernemers te leren over hun zakelijke ...
LEES VERDER

Onderzoek DEZHI naar de informele economie in Aruba, met aanbevelingen om te zorgen dat bedragen in het legale systeem terecht komen waarbij de overheid belastinggelden kan innen (Aruba)

De Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI) heeft een onderzoek gedaan naar de informele economie, ook wel “shadow economy” genoemd, in Aruba. Vorige week woensdag 16 februari zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan Minister Geoffrey Wever. Over de periode 1991 tot en met 2020 is de gemiddelde grootte van de informele economie gelijk aan 19.7% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het onderzoek bevat aanbevelingen voor de ...
LEES VERDER

CAft vraagt zich af hoe de belastinghervorming (met daarin lastenverzwaringen) de begroting zal beïnvloeden en welke gevolgen dit zal hebben voor de economische groei (Aruba)

Vanwege het ontbreken van informatie over het belastinghervormingsplan kan het College Aruba financieel toezicht (CAft) geen oordeel vormen of de raming zoals opgenomen in de begroting realistisch is. Aruba is voornemens om vanaf 2023 belastinghervormingen door te voeren. Maar het CAft vraagt zich af hoe deze belastinghervorming en daarin opgenomen lastenverzwaringen de begroting zal beïnvloeden en welke gevolgen dit zal hebben voor de economische groei. Het CAft acht het van ...
LEES VERDER

Bijeenkomsten belastingdienst met stakeholders over de ‘Reforma Fiscal 2023’ (Aruba)

Het Departamento di Impuesto (DIMP, de belastingdienst van Aruba) is de afgelopen week begonnen met de eerste bijeenkomsten met “stakeholders” in het kader van de belastinghervormingen “Reforma Fiscal 2023”, zo staat in een nieuwsbericht van 23 februari 2022 op de website van de belastingdienst. In een nieuwsbericht van 24 februari 2022 wordt ‘verslag’ gedaan van de eerste bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. DIMP geeft daarin aan ideeën en opbouwende kritiek te ...
LEES VERDER