Landsverordening vaststelling begroting 2023 van het Tourism Product Enhancement Fund in het Afkondigingblad: middelen uit de toeristenheffing (Aruba)

Op 31 januari 2023 is de Landsverordening van 23 januari 2023 tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2023 uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2023, no. 3 (AB 2023 no. 3). De ontwerplandsverordening (Zittingsjaar 2022-2023-984) werd op maandag 16 januari 2023 tijdens een openbare vergadering van de Staten van Aruba met unanieme stemmen aangenomen. In de begroting voor het Tourism Product ...
LEES VERDER

Uit advies CAft bij vastgestelde BW 2022: verhoging baten met name in de belastingsfeer, overdrachtsbelasting met AWG 22 miljoen verhoogd, opwaartse bijstelling geraamde indirecte belastingbaten vanwege hogere verwachte economische groei vooral zichtbaar bij BBO, BAVP en invoerrechten (Aruba)

Bij brief d.d. 20 december 2022 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht op basis van artikel 11 lid 2 LAft bij de vastgestelde begrotingswijziging (BW) 2022 van Aruba. Oordeel De BW toont een financieringstekort van de collectieve sector van AWG 64 miljoen, hetgeen gelijk is aan 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit tekort past binnen ...
LEES VERDER

Informatiepagina op website belastingdienst met belangrijkste wijzigingen Belastingplan 2023 en renseigneringsverplichting (Aruba)

Samenvatting zaak Op de website van de Belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) is deze week een informatiepagina geopend over het Belastingplan 2023 (Plan di Impuesto 2023), zoals ingevoerd bij Landsverordening Belastingplan 2023 (AB 2022 no. 161), en over de renseigneringsverplichting zoals ingevoerd bij de landsverordening inzake de invoering  van die verplichting (AB 2022 no. 163). De informatiepagina op de website van DIMP beschrijft de belangrijkste wijzigingen die met ...
LEES VERDER

Kantoren Douane gesloten op woensdag 25 januari (Dia di Betico) en in de ochtend van donderdag 26 januari (Internationale Dag van de Douane) (Aruba)

De kantoren van de Douane van Aruba (Departamento di Aduana) zullen op woensdag 25 januari de gehele dag gesloten zijn in verband met Betico Dag. Ook zullen de kantoren van de Douane in de ochtend van donderdag 26 januari 2023 gesloten zijn in verband met de Internationale Dag van de Douane 2023. De dienstverlening van de Douane zal op donderdag worden hervat om 13.30 uur. . Dit is bekendgemaakt met ...
LEES VERDER

Landsverordening vaststelling begroting 2023 van het Tourism Product Enhancement Fund aangenomen door de Staten: middelen uit de toeristenheffing (Aruba)

Afgelopen maandag, 16 januari 2023, is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2023 (Zittingsjaar 2022-2023-984) tijdens een openbare vergadering van de Staten van Aruba met unanieme stemmen aangenomen. Hierbij attenderen wij u op deze ontwikkeling. In de ontwerpbegroting zijn de middelen geraamd op een bedrag ad Afl. 3.300.000 op basis van de prognoses van het Departamento di Impuesto (DIMP). Deze ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening algemene bepalingen bestuursrecht aangeboden aan de Staten (Aruba)

Op 11 januari 2023 is een ontwerplandsverordening houdende algemene regels met betrekking tot het bestuursrecht (Landsverordening algemene bepalingen bestuursrecht) (Zittingsjaar 2022-2023-995) aangeboden aan de Staten van Aruba (ter griffie van de Staten ingeboekt met dagtekening 13 januari 2023). Klik hier voor de Memorie van Toelichting bij het aangeboden ontwerp. In de overwegingen bij de ontwerplandsverordening wordt aangegeven dat artikel V.17 van de Staatsregeling van Aruba de vaststelling bij landsverordening van ...
LEES VERDER

CAft over vastgestelde landsbegroting 2023: budgettaire effecten Belastingplan 2023 onvoldoende onderbouwd (verhoging BBO-tarief, invoering BBO aan de grens, verhoging toeristenheffing) en budgettaire effecten van invoering gebruikelijkloonregeling en fictief dividend tegen excessief lenen door DGA’s ontbreken. CAft wil ook toelichting tijdspad invoering BTW (Aruba)

Op 5 december 2022 is de Landsverordening van 24 november 2022 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2023 uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 145 (AB 2022 no. 145). In de vastgestelde landsbegroting voor 2023 zijn de middelen gesteld op Afl. 1.607.007.000 (exploitatierekening plus kapitaalrekening) en de uitgaven op Afl. 1.543.756.000 (exploitatierekening plus kapitaalrekening), conform de op 11 november ...
LEES VERDER

Minister van Financiën over de met het Belastingplan 2023 ingevoerde gebruikelijkloonregeling in de loonbelasting (Aruba)

Met de Landsverordening Belastingplan 2023 (AB 2022 no. 161) is in Aruba voor doeleinden van de heffing van loonbelasting een zogenoemde ‘gebruikelijkloonregeling’ ingevoerd (‘salario usual’). Een dergelijke regeling bestond reeds in enkele andere delen van het Koninkrijk (namelijk in Europees Nederland, Caribisch Nederland en in Curaçao), maar deze was nog niet doorgevoerd in Aruba. Medio december 2022 heeft de Minister van Financiën en Cultuur, mevrouw Xiomara Maduro, in de IslaOnline-Noticia ...
LEES VERDER

Minister van Financiën over de verleggingsregeling in de BBO/BAVP/BAZV (Aruba)

Met de Landsverordening Belastingplan 2023 (AB 2022 no. 161) hebben per 1 januari 2023 voor doeleinden van de heffing van BBO/BAVP en de BAZV enkele wijziging plaatsgevonden ten aanzien van het bepalen van de plaats van dienst in respectievelijk de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (hierna: de LvBBO/BAVP) en de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (hierna: de LvBAZV). Het betreft hier – heel summier weergegeven – de invoering van een ...
LEES VERDER

Digitale aangifteformulieren voor de maandelijkse belastingen in BOi beschikbaar met ingang van 31 januari 2023 (Aruba)

De digitale aangifteformulieren voor de maandelijkse belastingaangiften zullen met ingang van 31 januari 2023 in het aangifteportaal BOImpuesto (‘BOi’) beschikbaar zijn. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de facebookpagina van de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP). In het nieuwsbericht wordt toegelicht dat de belastingdienst momenteel bezig is met het actualiseren van de systemen naar aanleiding van de wijzigingen in het Belastingplan 2023 (Plan di Impuesto 2023, AB ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht op de website van de belastingdienst over de verlenging van de toepassing van de tariefsverlaging voor afkoop pensioenen tot en met 2023 (Aruba)

Op de website van de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) is een nieuwsbericht (PAP) geplaatst over de verlenging van de toepassing van een bijzondere tarief van 15% over afkoop van kwalificerende in eigen beheer opgebouwde pensioenen. Meer in het bijzonder betreft het een bekendmaking dat de toepassing van het (tijdelijke) bijzondere tarief van 15% ook geldt voor afkoopsommen die worden genoten tussen 1 januari 2023 en 31 december ...
LEES VERDER

Verzamelloonstaat en verzamelstaat opgaaf derden voortaan uiterlijk 31 maart indienen (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekend gemaakt dat de verzamelloonstaat (VZL) en van verzamelstaat opgaaf derden (VOD) over het jaar 2022 uiterlijk op 31 maart 2023 moet worden ingediend. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst van Aruba. In het nieuwsbericht van de belastingdienst wordt, enigszins geparafraseerd, aangegeven dat de datum van 31 maart volgt uit het Belastingplan 2023 ...
LEES VERDER

Inspecteur maakt niet aannemelijk dat belanghebbende is uitgenodigd tot het doen van aangifte: verzuimboetes vernietigd. Aangifteplicht ontstaat pas wanneer de Inspecteur de vermoedelijk belastingplichtige daartoe heeft uitgenodigd: pas als belanghebbende een aangiftebiljet heeft gehad en dit niet heeft ingediend, kan er sprake zijn van een verzuim

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 2016 twee ondernemingen bij de Kamer van Koophandel in Aruba geregistreerd. De ondernemingen zijn in augustus 2021 opgeheven. Bij de Kamer van Koophandel waren de ondernemingen geregistreerd op het woonadres van belanghebbende. Over de onderhavige jaren 2019, 2020 en 2021 heeft belanghebbende geen aangiftebiljetten BBO/BAZV en loonbelasting/sociale premies ingediend. Door de Inspecteur zijn vervolgens – ...
LEES VERDER

31 januari 2023 laatste dag betalingstermijn motorrijtuigbelasting 2023 (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekendgemaakt dat 31 januari 2023 de laatste dag is voor het betalen van de motorrijtuigbelasting voor het jaar 2023. DIMP heeft dit bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst en met een post op de facebookpagina van de dienst. In het nieuwsbericht op de website van DIMP wordt aangegeven dat het tarief van de belasting niet is gewijzigd ...
LEES VERDER

Aanpassing tabel reparatietoeslag per 1 januari 2023 in de Landscourant (Aruba)

De Ministeriële beschikking van 29 december 2022 van de Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling inzake de aanpassing van de tabel van de reparatietoeslag is gepubliceerd in de Landscourant van Aruba van d.d. 3 januari 2023, jaargang 2023, no. 1 (Lcrt. 2023 no. 1, blz. 11). De Landscourant werd op vrijdag 6 januari 2023 gepubliceerd op overheid.aw. Met deze ministeriële beschikking wordt op grond van artikel 3, tweede ...
LEES VERDER

WETGEVINGSDOSSIERS – ARUBA 2023

Wetgevingsdossiers - Aruba (in bewerking) Bekijk hier de items uit onze Wetgevingsdossiers die dateren van vóór 18 oktober 2022. Wij werken momenteel aan een nieuwe inrichting van ons archief om deze gereed te maken voor verdere uitbreiding van het archief en om het voor u nóg gemakkelijker te maken om artikelen, informatie en documenten per belastingmiddel/onderwerp in het Portaal na te zoeken aan de hand van de handige zoekfuncties. Totdat ...
LEES VERDER

Wijziging Landsbesluit invoervergunning goederen in het Afkondigingsblad: actualisering van het pakket gereguleerde basisproducten (Aruba)

Op 29 december 2022 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 23 december 2022 tot wijziging van het Landsbesluit invoervergunning goederen (AB 1991 no. GT 18) (actualisering pakket gereguleerde basisproducten) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 168 (AB 2022 no. 168). Vanwege de gewijzigde omstandigheden wordt het door de regering wenselijk geacht om de lijst van gereguleerde basisproducten als bedoeld in het Landsbesluit invoervergunning goederen ...
LEES VERDER

Aanpassing maximumprijzen basisproducten in verband met verhoging BBO (Aruba)

De Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI) heeft aangekondigd dat in verband met de aanpassing van het tarief van de belasting over bedrijfsomzetten (BBO) met 1%, de maximumprijzen voor basisproducten met ingang van 1 januari 2023 zullen worden aangepast. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid (overheid.aw) alsmede met een nieuwsbericht (PAP) op de website van DEZHI (deaci.aw). De lijst met de ...
LEES VERDER

Landsbesluit doorberekening toezichtskosten niet-financiële dienstverleners LWTF in het Afkondigingsblad: toezichtskosten vastgesteld voor onder andere advocaten, notarissen, kandidaat-notarissen, belastingadviseurs en externe accountants (Aruba)

Op 29 december 2022 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 23 december 2022 ter uitvoering van artikel 51, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (Landsbesluit doorberekening toezichtskosten niet-financiële dienstverleners LWTF) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 169 (AB 2022 no. 169). In dit Landsbesluit worden regels gesteld ten aanzien van de bekostiging van het wettelijk ...
LEES VERDER

Vierde uitvoeringsrapportage 2022 en eerste uitvoeringsagenda 2023 inzake landspakket Aruba aangeboden aan de Tweede Kamer – thema Belastingen uitgelicht (Aruba)

Bij brief d.d. 23 december 2022 heeft de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties de vierde uitvoeringsrapportage 2022 landspaketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten (periode 16 augustus 2022 – 15 november 2022) de aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook is daarbij de uitvoeringsagenda landspakket Aruba voor het eerste kwartaal van 2023 (2023-Q1, periode 1 januari 2023 – 31 maart 2023) aangeboden. Landspakket algemeen Op 13 november 2020 ondertekenden Aruba en Nederland de onderlinge ...
LEES VERDER

Douaneambtenaren ontvangen diploma Hoofdkommies der Invoerrechten en Accijnzen (Aruba)

Onlangs hebben 39 douaneambtenaren hun diploma in ontvangst genomen na het succesvol afronden van het programma Hoofdkommies der Invoerrechten en Accijnzen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba. Verder uit het nieuwsbericht: Het studieprogramma Hoofdkommies der Invoerrechten en Accijnzen duurt normaal gesproken 2 jaar, maar werd vanwege de post Covid-19 situatie ingekort tot 1 jaar. Dit keer was het programma meer gericht ...
LEES VERDER

Intrekking ministeriële regeling van 29 april 2019, AB 2019 no. 32, inzake toepassing hardheidsclausule in de overdrachtsbelasting (wegnemen cumulatie bij opeenvolgende overdracht en restitutie bij niet doorgaan overdracht) (Aruba)

Op 22 december 2022 is de Ministeriële regeling van 21 december 2022 tot intrekking van de ministeriële regeling van 29 april 2019 ter uitvoering van artikel 30, onderdeel b, van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) (AB 2019 no. 32) uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 166 (AB 2022 no. 166). Vanwege de introductie van de Landsverordening Belastingplan 2023 (AB 2022 no. 161) wordt het ...
LEES VERDER

Aangepaste openingstijden belastingdienst rond de feestdagen. Vandaag tot 1 uur ’s middags geopend, morgen en aanstaande maandag gesloten (Aruba)

In verband met de komende feestdagen zal de dienstverlening bij de kantoren van de belastingdienst van Aruba, het Departamento di Impuesto (DIMP), plaatsvinden met aangepaste openings- en sluitingstijden. Dat blijkt uit een nieuwsbericht (Papiamento) dat gisteren op de website van DIMP is geplaatst. In het nieuwsbericht is een schema opgenomen van de openings- en sluitingstijden in de periode vanaf 22 december 2022 tot en met 2 januari 2023. Hieruit blijkt, ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht op website belastingdienst over de IB-tarieven voor 2023, met rekenvoorbeeld (Aruba)

Op de website van de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) is een nieuwsbericht in het Papiamento geplaatst over de voor het jaar 2023 geldende inkomstenbelastingtarieven en de belastingvrije som (Afl. 30.000) onder het per 1 januari 2023 in werking tredende Belastingplan 2023 (Plan di Impuesto 2023; AB 2022 no. 161), met een overzicht van de verschillen ten opzichte van het jaar 2022. Ook wordt een rekenvoorbeeld verschaft. Tevens ...
LEES VERDER

Landsverordening registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies treedt per 1 januari 2023 in werking. Landsbesluit h.a.m. tot wijziging van het Handelsregisterbesluit in verband met registratie uiteindelijk belanghebbenden ook uitgevaardigd (Aruba)

Op 19 december 2022 is het Landsbesluit van 12 december 2022 no. 1, houdende inwerkingtreding houdende inwerkingtreding van de Landsverordening van 22 juli 2022 tot wijziging van de Handelsregisterverordening (AB 1991 no. GT 15) en de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) (registratie uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen, rechtspersonen, trusts en soortgelijke juridische constructies, gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 158 (AB 2022 ...
LEES VERDER

Verhoging accijns op sigaretten en invoerrechten op tabak in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 21 december 2022 is de Landsverordening van 20 december 2022 houdende wijziging van de Landsverordening accijns op sigaretten (AB 1989 no. GT 31) en de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120), alsmede houdende bekrachtiging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 19 december 2012 (AB 2012 no. 59) ter uitvoering van artikel 2, tweede en derde lid, van de Landsverordening accijns op sigaretten (AB 1989 no. GT ...
LEES VERDER

Wijziging Algemene landsverordening belastingen inzake invoering renseigneringsverplichting in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 21 december 2022 is de Landsverordening van 20 december 2022 tot wijziging van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) (invoering renseigneringsverplichting) uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 163 (AB 2022 no. 163). De ontwerplandsverordening (Zittingsjaar 2022-2023-992) werd vorige week woensdag, 14 december 2022, door de Staten van Aruba aangenomen. Zie hierover dit artikel in het CFN van 19 december 2022. De landsverordening beoogt bepaalde ...
LEES VERDER

Belastingplan 2023 in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 21 december 2022 is de Landsverordening van 20 december 2022 houdende wijziging van de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (AB 2006 no. 83), de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59), alsmede van een aantal belastingverordeningen en andere landsverordeningen in verband met de invoering van het Belastingplan 2023 (Landsverordening Belastingplan 2023) uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 161 (AB 2022 no. 161) De ...
LEES VERDER

Bekendmaking over sluiting kantoren Douane op dagen vóór en ná de aankomende feestdagen (Aruba)

De douane van Aruba (Departamento di Aduana) heeft in een nieuwsbericht op haar website bekendgemaakt dat de kantoren van de douane op enkele dagen vóór en ná de aankomende feestdagen (Kerst en de Jaarwisseling) gesloten zullen zijn volgende het volgende schema: Op vrijdag 23 en maandag 26 december 2022 zullen de kantoren van de douane gesloten zijn in verband met verplichte (overheids-) ATV-dagen. Op dinsdag 27 december 2022 zal de ...
LEES VERDER

Verzoeken vermindering loon voor het jaar 2023 kunnen al worden ingediend (Aruba)

De zogenoemde ‘verzoeken vermindering loon’ voor het jaar 2023 kunnen al (online) worden ingediend. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst (Departamento di Impuesto, DIMP) en met een post op de facebookpagina van DIMP. De indiening van de verzoeken, in de praktijk ook wel aangeduid als ‘verzoeken om loonbelastingvermindering’, kunnen online via de website van DIMP worden ingediend. Hiervoor moet een elektronisch formulier worden ingevuld ...
LEES VERDER