Wijziging Besluit tarieven huurauto’s Bonaire (Bonaire)

Op 14 maart 2023 is het Eilandbesluit houdende algemene maatregelen van 14 maart 2023, no. 3, tot wijziging van het Besluit tarieven huurauto’s Bonaire (AB 2006 no. 13) afgekondigd door de Gezaghebber van Bonaire en geplaatst in het Afkondigingsblad van Bonaire, jaargang 2023, no. 8 (AB 2023 no. 8). Dit eilandbesluit h.a.m. is in werking getreden met ingang van de eerste na afkondiging. Hierbij attenderen wij u op dit eilandbesluit, ...
LEES VERDER

Aangiftebiljet overdrachtsbelasting op de website van de Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Op maandag 13 maart jl. is het aangiftebiljet overdrachtsbelasting Caribisch Nederland (‘tax return form OVB’) op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van dit aangiftebiljet. Klik hier om naar de betreffende overzichtspagina op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland te gaan. CFN-artikelnummer 20230317-12 BRONDOCUMENT (link naar de overzichtspagina op de website van de Belastingdienst CN inzake de het aangiftebiljet overdrachtsbelasting) ...
LEES VERDER

Op basis van een grammaticale interpretatie voldoet belanghebbende niet aan de voorwaarde voor de ‘verhuisboedelvrijstelling’ van de ABB ter zake van de invoer van zijn auto, ook geen sprake van een ‘bijzonder geval’. Beroep op evenredigheidsbeginsel slaagt ook niet

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is vanuit de Verenigde Staten naar Bonaire [BES eilanden/Caribisch Nederland] geëmigreerd. In het kader van zijn emigratie heeft hij een personenvoertuig ingevoerd die hij op 12 juli 2021 heeft aangeschaft. De inscheping van het personenvoertuig heeft op 25 juni 2022 in de Verenigde Staten plaatsgevonden. Voor invoer van het voertuig heeft belanghebbende op 14 juli 2022 ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft aftrek ter voorkoming van dubbele belasting juist berekend. Het feit dat het totale bedrag aan IB hoger ligt nu een deel van de inkomsten ook in Nederland wordt belast, leidt er niet toe dat in Caribisch Nederland tot een lager bedrag dient te worden geheven

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende woonde het gehele jaar 2020 op Bonaire, één van de ‘BES eilanden’ als bedoeld in de Belastingregeling voor het land Nederland. In zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2020 heeft hij verzocht om toepassing van de regels ter voorkoming van dubbele belasting voor het door hem genoten ‘ABP-pensioen’ [een Nederlands ambtenarenpensioen]. Hij heeft deze inkomsten niet ...
LEES VERDER

Support Team van Saba assisteert bij aanmaken MijnCN-account ten behoeve van het doen van online aangifte IB (Caribisch Nederland)

Aangezien aangiften inkomstenbelasting voortaan online moeten worden gedaan via het portaal ‘MijnCN’ van de Rijksdienst CN en de Belastingdienst CN, biedt een Support Team van Saba assistentie aan bij het aanmaken van een account op MijnCN. Dit is bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van het openbaar lichaam Saba (Public Entity Saba). De integrale tekst van de op 8 maart 2023 geplaatste post luidt als volgt: “As of this ...
LEES VERDER

BONHATA: ‘Invoeringsdatum afvalwaterheffing is uitgesteld’ (Bonaire)

Tijdens de mondelinge behandeling van een kortgeding dat BONHATA (Bonaire Hotel and Tourism Association) heeft aangespannen tegen het openbaar lichaam Bonaire (OLB) – inzake de door het OLB beoogde ingangsdatum van de nieuwe afvalwaterheffing en inzake het hoge tarief voor alleen de toeristische sector – hebben partijen bij de rechter afgesproken dat de invoeringsdatum moet worden verschoven van 1 januari 2023 naar 1 oktober 2023. Zo is althans zijdens BONHATA ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op vierde UR 2022 van Bonaire: USD 65,6 miljoen aan reguliere baten in lijn met de begroting. Erfpachten en verhuur gebouwen lager, toeristenbelasting hoger dan begroot (Bonaire)

Bij brief d.d. 3 maart 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage 2022 van het openbaar lichaam Bonaire. De reactie bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers en -aangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De vierde UR 2022 toont USD 102,7 miljoen aan baten en USD ...
LEES VERDER

Oproep openbaar lichaam Bonaire en TCB aan de toeristische sector om in communicatie met bezoekers de officiële betalingswebsite voor de toeristenbelasting te benadrukken (Bonaire)

Het openbaar lichaam Bonaire en Tourism Corporation Bonaire (TCB) doen een dringende oproep aan de luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven en duikscholen om in de bevestiging aan hun klanten en gasten de officiële site voor de betaling van de toeristenbelasting (in de praktijk ook wel aangeduid als ‘Visitor Entry Tax’) te benadrukken, zijnde: https://tourismtax.bonairegov.com. Dit om te voorkomen dat de bezoekers onnodig teveel betalen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website ...
LEES VERDER

Initiatiefwetsvoorstel betaalbare boodschappen aangeboden aan de Tweede Kamer: BTW en ABB op voedingsmiddelen voor de duur van 12 maanden naar 0% (Europees Nederland en Caribisch Nederland)

Bij brief van 3 maart 2023 is door de leden Tony van Dijck en Edgar Mulder een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES in verband met het BTW-tarief naar 0% voor voedingsmiddelen (Wet betaalbare boodschappen) (kamerdossier 36 315) aangeboden aan de Tweede Kamer. Klik hier voor de Memorie van Toelichting (MvT) bij het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel voorziet ook in een vergelijkbare (tijdelijke) ...
LEES VERDER

Vragen UPB-fractie over een website die actief is in het bieden van de mogelijkheid tot betaling van de toeristenbelasting (Bonaire)

Bij brief d.d. 22 februari 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB), heeft het eilandsraadslid N.F. Silberie namens de UPB-fractie vragen gesteld inzake het (enigszins geparafraseerd) door een niet-overheidswebsite aanbieden van de mogelijkheid van betaling via die websites van de Bonairiaanse toeristenbelasting (in de praktijk en in de brief ook wel aangeduid als de ‘visitor entry tax’ of ‘VET’). De toeristenbelasting (algemeen tarief USD ...
LEES VERDER

Onderneming voldoet door de gekozen systematiek van de eenmalige subsidieregeling financiële steun Covid-19 niet aan de voorwaarden: Hof oordeelt dat de hardheidsclausule niet kan worden toegepast. De regeling pakt evenwel onevenredig uit voor ondernemingen die wel actief waren maar nog geen omzet genereerden: Hof laat de voorwaarden in dit geval daarom buiten toepassing (exceptieve toetsing aan het evenredigheidsbeginsel)

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is op 24 april 2020 opgericht. Op 10 juni 2020 heeft zij haar vestigingsvergunning gekregen en sinds 18 juli 2020 exploiteert zij een sportschool. Vooruitlopend op de exploitatie van de sportschool heeft de directeur van belanghebbende op 28 februari 2020 met ingang van 1 april 2020 voor de duur van een jaar een ruimte gehuurd voor ...
LEES VERDER

Klachtenformulier op de website van de Belastingdienst (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland is een Klachtenformulier geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van het klachtenformulier. Klik hier [externe link!] om naar de betreffende overzichtspagina op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland te gaan. CFN-artikelnummer 20230217-9 BRONDOCUMENT (link naar de overzichtspagina op de website van de Belastingdienst CN inzake het Klachtenformulier) BRON: www.belastingdienst-cn.nl . Land/gebiedsdeel: Caribisch Nederland, BES, BES eilanden Betreft: Klachtenformulier van ...
LEES VERDER

Cft ziet geen noodzaak voor begrotingstekort Bonaire vanwege de extra ontvangsten uit de toeristenbelasting, de structurele verhoging van de vrije uitkering en het economisch herstel (Bonaire)

Vanwege de extra ontvangsten uit de toeristenbelasting, de structurele verhoging van de vrije uitkering en het economisch herstel na de coronacrisis ziet het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) geen noodzaak voor een begrotingstekort. Dit staat in een persbericht dat door het Cft is uitgebracht naar aanleiding van het recente bezoek aan Bonaire. Het Cft, in nieuwe samenstelling met de nieuwe voorzitter mevrouw Lidewijde Ongering, bracht op ...
LEES VERDER

Formulier ‘verzoek uitstel inkomstenbelasting 2022’ op de website van de Belastingdienst (Caribisch Nederland)

Op vrijdag 10 februari jl. is het formulier ‘verzoek uitstel inkomstenbelasting 2022’ op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van dit formulier. Klik hier [externe link!] om naar de betreffende overzichtspagina op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland te gaan. CFN-artikelnummer 20230211-4 BRONDOCUMENT (link naar de overzichtspagina op de website van de Belastingdienst CN inzake het formulier verzoek uitstel inkomstenbelasting ...
LEES VERDER

Toelichting aangiftebiljet IB A 2022 op de website van de Belastingdienst (Caribisch Nederland)

Op vrijdag 10 februari jl. is de toelichting op het aangiftebiljet inkomstenbelasting (IB) A 2022 op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van deze toelichting. De toelichting is in drie versies geplaatst: in het Nederlands, in het Papiamentu en in het Engels. Overigens is daarbij aangegeven dat de toelichtingen IB vrijwel gelijk blijven en dat slechts de bedragen voor de belastingvrije ...
LEES VERDER

Jaaropgaven AOV per email of telefoon opvragen (Caribisch Nederland)

Om onnodige samenkomst in het kantoor van de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) te voorkomen, worden personen die een AOV-jaaropgave wensen te ontvangen – bijvoorbeeld benodigd voor de belastingaangifte – verzocht om de jaaropgave per email of telefonisch bij de dienst op te vragen. Dit blijkt uit een advertentie in lokale dagbladen van de Rijksdienst Caribisch Nederland/RCN-unit SWZ, met de volgende tekst: “Jaaropgave ...
LEES VERDER

Publieksversie Loonberekening 2023 op de website van de Belastingdienst (Caribisch Nederland)

Op 7 februari jl. is de publieksversie van de Loonberekening 2023 van de Belastingdienst Caribisch Nederland op de website van de dienst geplaatst. Het betreft een ms-excel bestand. Hierbij attenderen wij u op die loonberekening. Klik hier om naar de betreffende overzichtspagina op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland te gaan. Aldaar treft u een link aan naar een zip-folder die het ms-excel-bestand bevat met de publieksversie van de ...
LEES VERDER

Pilot in Saba to support local animal husbandry and fisheries involving a number of reimbursements for the high costs, including reimbursement of ABB on the import of certain goods (Saba)

The Executive Council (Bestuurscollege) of the Public Entity Saba has approved a pilot to support local animal husbandry and fisheries. The six-month pilot involves a number of reimbursements for the high costs that livestock owners and commercial fishermen have – including reimbursement of the ABB (Algemene bestedingsbelasting) on certain goods – and aims to contribute to local food production. This has been announced with a news release on the website ...
LEES VERDER

Inflatie daalt op Bonaire, blijft stabiel op Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland)

In het vierde kwartaal van 2022 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 8,1 procent duurder dan een jaar eerder. In het derde kwartaal was de inflatie 12,2 procent. De afname in het vierde kwartaal is in belangrijke mate toe te schrijven aan de subsidie op het vastrecht voor elektriciteit die inging per 1 november 2022. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2022 daalden de prijzen op Bonaire in het vierde ...
LEES VERDER

Public Notice 3-23 Saba re Animal Registration Fee 2023 (Saba)

The Executive Council of the Public Entity Saba has published Public Notice no. 3-23 dated 13 January 2023 regarding the Animal Registration Fee 2023. Click here for a link to the relevant post on the facebookpage of the Public Entity Saba. In this Public Notice no. 3-23 dated 13 January 2022, the Executive Council of the Public Entity Saba informs the public of the following: “Animal Registration Fee 2023 The ...
LEES VERDER

Aanpassing eenmalige energietoeslag Bonaire 2022 ter verhoging van de inkomensgrenzen voor de toeslag (Bonaire)

Op 12 januari 2023 is het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 12 januari 2023 no. 2 tot aanpassing van het Eilandsbesluit eenmalige energietoeslag Bonaire 2022 (AB 2022 no. 21) afgekondigd door de Gezaghebber van Bonaire en geplaatst in het Afkondigingsblad van Bonaire, jaargang 2023, no. 2 (AB 2023 no. 2). De aanpassing betreft het verhogen van de inkomensgrenzen voor de energietoeslag. Hierbij attenderen wij u op dit eilandsbesluit, zonder verdere ...
LEES VERDER

Bonaire heeft 5 miljoen vrijgemaakt voor de steun op de elektratarieven, helft komt uit de opbrengsten van de toeristenbelasting (Bonaire)

Het openbaar lichaam Bonaire heeft een bedrag van circa 5 miljoen vrijgemaakt voor de steun op de elektratarieven. Hiervan komt een bedrag van circa 2,5 miljoen uit de opbrengsten van de toeristenbelasting. De andere 2,5 miljoen is nog in afwachting is van een besluit van de Eilandsraad. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam. Verder uit het nieuwsbericht: De tarieven voor elektra van WEB ...
LEES VERDER

Tabellen loonbelasting en premies voor 2023, rekenregels en toelichting op de website van de belastingdienst (Caribisch Nederland)

De tabellen 2023 voor de loonbelasting en de sociale premies (loonheffingtabellen 2023), de bijbehorende rekenregels 2023 en de toelichting op de tabellen zijn onlangs op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. Overigens verwijzen wij in deze naar de Bijstellingsregeling directe belastingen 2023) (Stcrt. 2022, 32674) en naar het Tijdelijk besluit verhoging belastingvrije som Caribisch Nederland 2023 (Stcrt. 2022, 33352) alsmede naar de Wet van 21 december 2022 tot ...
LEES VERDER

Overzicht van de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2023 op de website van de Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland is een nieuwsbericht geplaatst met een overzicht van de belangrijkste (rijks)belastingwijzigingen in Caribisch Nederland zoals die vanaf 1 januari 2023 gelden. Hierbij attenderen wij (red. CFN) u op dat overzicht. Het betreft wijzigingen die zijn doorgevoerd bij Wet van 21 december 2022 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) (Stb. 2022, 532), respectievelijk de Bijstellingsregeling directe belastingen 2023 ...
LEES VERDER

Public Notice 1-23 Saba re Road Tax 2023 (Saba)

The Executive Council of the Public Entity Saba has published on its facebookpage the Public Notice no. 1-23 dated 4 January 2023 regarding the Road Tax 2023. Click here for a link to the relevant post on said facebookpage. In this Public Notice no. 1-23 dated 4 January 2023, the Executive Council of the Public Entity Saba informs the public of the following: “Road Tax 2023 All motor vehicles must ...
LEES VERDER

Handboek Algemene bestedingsbelasting 2023 op website Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Het Handboek Algemene bestedingsbelasting 2023 is op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. Klik hier voor de link naar de overzichtspagina met betrekking tot het handboek op de website van de belastingdienst. Klik hier voor een pdf van het Handboek Algemene bestedingsbelasting 2023 van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Let op: dit pdf-document betreft de versie zoals die op 5 januari 2023 van de website van de belastingdienst is ...
LEES VERDER

Handboek Loonheffingen 2023 op website Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Het Handboek Loonheffingen 2023 is op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. Klik hier voor de link naar de overzichtspagina met betrekking tot het handboek op de website van de belastingdienst. Klik hier voor een pdf van het Handboek Loonheffingen 2023 van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Let op: dit pdf-document betreft de versie zoals die op 5 januari 2023 van de website van de belastingdienst is gedownload welke ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire inzake de verhoging van de afvalstoffenheffing (Bonaire)

Op de website van het openbaar lichaam Bonaire is een nieuwsbericht geplaatst over de tariefsverhoging van de afvalstoffenheffing van Bonaire voor huishoudens en bedrijven. Hierbij attenderen wij u op dat nieuwsbericht. In dit artikel in het CFN van 23 december 2022 rapporteerden wij reeds over het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 21 december 2022, no. 1, tot wijziging van hoofdstuk 21 van de tarieventabel, bedoeld in artikel 5, eerste lid, ...
LEES VERDER

Cft stemt niet in met de toevoeging door Bonaire van de extra ontvangsten uit de toeristenbelasting aan de bestemmingsreserve voor verlaging van de energielasten, aldus advies inzake het besluit tot begrotingswijziging 2022. Verwachte resultaat onzeker en onderbouwing van de meevaller ontbreekt (Bonaire)

Bij brief d.d. 6 december 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) advies uitgebracht bij besluit tot wijziging van de begroting 2022 van het openbaar lichaam Bonaire. Bij brief d.d. 9 november 2022 adviseerde het Cft bij de vijfde ontwerpbegrotingswijziging (OBW) voor het begrotingsjaar 2022 van het openbaar lichaam Bonaire. Zie advies dit ...
LEES VERDER

Brochure ‘Tips voor het betalen via de bank’ op de website van de Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland is een brochure geplaatst met instructies voor het betalen van belastingen via de bank: ‘Tips voor het betalen via de bank’. Klik hier om naar de overzichtspagina met de brochure op de website van de belastingdienst te gaan. Klik hier om naar de overzichtspagina op de website van de belastingdienst te gaan met de brochure in het Papiamentu: ‘Prosedura pa pagonan via ...
LEES VERDER