Tweede evaluatie Toeristenbelastingverordening aangeboden aan de Eilandsraad van Bonaire (Bonaire)

Bij brief d.d. 30 januari 2024 heeft het bestuurscollege de tweede evaluatie van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 aangeboden aan de eilandsraad van Bonaire. Daarbij is kennelijk tevens een startnota aangaande de wijziging aangeboden. Het op de website van de eilandsraad geplaatste document lijkt evenwel de tweede evaluatienota en de startnota zélf niet te bevatten. Wel zijn enkele andere memo’s opgenomen, alsmede de beantwoording van enkele eerder aan de orde gestelde ...

Eerste begrotingswijziging 2024 aangeboden aan de Eilandsraad van Bonaire (Bonaire)

Bij brief d.d. 29 januari 2024 heeft het bestuurscollege de (ontwerp) eerste begrotingswijziging 2024 aangeboden aan de eilandsraad van Bonaire. Met deze eerste begrotingswijziging wordt de eilandsraad gevraagd om de resterende middelen voor de bijzondere uitkeringen die het openbaar lichaam heeft ontvangen toe te voegen aan de begroting voor het dienstjaar 2024. Tevens wordt voorgesteld om de middelen die in de ‘bestemmingsreserve budgetoverhevelingen’ zijn opgenomen, in 2024 beschikbaar te stellen ...

Website van het Gezantschap Caribisch Nederland gelanceerd: ‘Connecting Bonaire, Saba and Sint Eustatius with the European Union, the United Nations and the region’ (Caribisch Nederland)

Onlangs is de officiële website van het Gezantschap voor Caribisch Nederland gelanceerd: www.cabinetspecialenvoy.com . Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst CN. De website van het gezantschap kent als thema: ‘Connecting Bonaire, Saba and Sint Eustatius with the European Union, the United Nations and the region’. Met de lancering van de officiële website van het gezantschap geeft het gezantschap een inkijk in het werk van de gezant voor ...

Voortgangsbrief Taskforce Knelpunten CN: over notariële dienstverlening, bancaire dienstverlening, onverdeelde boedels, economische diversificatie, vergunningen en connectiviteit (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 2 februari 2024 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de Tweede Kamer een update verschaft over de voortgang van de ‘Taskforce Knelpunten CN’. Notariële dienstverlening Met betrekking tot de notariële dienstverlening op Saba en Sint Eustatius memoreert de staatssecretaris eerstens dat er al een tijdelijke vervanger was, maar dat er per 1 juli 2023 voor het eerst in jaren weer een permanente ...

Douane Caribisch Nederland vertegenwoordigd bij viering Internationale Douanedag in Suriname (Caribisch Nederland)

Dit jaar was Suriname aan de beurt om de viering van de Internationale Douanedag te organiseren. Douane Caribisch Nederland werd daarbij vertegenwoordigd door een kleine delegatie. Maar ook op de eilanden van Caribisch Nederland zelf hebben de douaniers de Douanedag gevierd met een samenzijn. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Vanaf 22 januari vonden verschillende activiteiten plaats in Suriname in aanloop naar ...

Uiterste indieningsdatum verzamelloonstaat 2023 is 31 maart 2024 (Caribisch Nederland)

De uiterste indieningsdatum voor de verzamelloonstaat is per 1 januari 2024 gewijzigd. De verzamelloonstaat 2023 dient nu binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar te worden ingediend. De uiterste indieningsdatum wordt derhalve 31 maart 2024. Dit wordt, enigszins geparafraseerd, naar voren gebracht in een nieuwsbericht (NED) op de website van de Belastingdienst CN (klik hier voor het nieuwsbericht in het Papiamentu of hier voor het nieuwsbericht in het Engels) ...

Verzuim melden en aanvragen loondervingsuitkering via MijnCN.nl gewijzigd voor werkgevers (Caribisch Nederland)

Vanaf 8 januari 2024 is het proces van verzuim melden en aanvragen van een loondervingsuitkering bij ziekte, zwangerschap of een ongeval via MijnCN.nl voor werkgevers gewijzigd. Het aanvraagproces is efficiënter ingericht en uitbetaling vindt voortaan plaats via de Belastingdienst CN. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN. Verder uit het nieuwsbericht: Als een medewerker voor het eerst ziek gemeld wordt of als ...

Tabellen en Handboek Loonheffingen 2024 op website Belastingdienst CN met rekenregels, toelichting en een rekenhulp (Caribisch Nederland)

Op 11 januari jl. zijn de tabellen 2024 voor de loonbelasting en de sociale premies (loonheffingtabellen 2024), de toelichting op de tabellen, de bijbehorende rekenregels, de loonberekening (rekenhulp) loonheffingen 2024 en het Handboek Loonheffingen 2024 op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (Belastingdienst CN) geplaatst. Hierbij attenderen wij u op de publicatie van deze documentatie. Wij verwijzen in deze nog naar naar de Bijstellingsregeling directe belastingen 2024 d.d. 20 ...

Toelichting aangiftebiljet IB A 2023 en formulier verzoek uitstel IB 2023 op website Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Op 8  januari jl. is de toelichting op het aangiftebiljet inkomstenbelasting (IB) A 2023 op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. De toelichting is in drie versies geplaatst: in het Nederlands, in het Papiamentu en in het Engels. Overigens is daarbij aangegeven dat de toelichtingen IB vrijwel gelijk blijven en dat slechts de bedragen voor de belastingvrije som en de ouderentoeslag jaarlijks veranderen. Ook het formulier verzoek uitstel ...

Stroomdiagram meldingsplicht vastgoed op de website van de Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) is een stroomdiagram meldingsplicht vastgoed met een toelichting gepubliceerd. Hierbij attenderen wij u op dit stroomdiagram. [Later toegevoegd: Hierover is op 5 januari 2024 ook een nieuwsbericht geplaatst op de website van BCN (zie ook hierna).] Meldingsplicht vastgoedbelasting Met het Belastingplan BES eilanden 2024 (Stb. 2023, 500) is een meldingsplicht voor de vastgoedbelasting ingevoerd bij verkrijging van een onroerende zaak dan ...

Eindejaarsregeling 2023 in de Staatscourant: wijzigingen in de Uitvoeringsregeling Belastingwet BES, de Uitvoeringsregeling Douane- en Accijnswet BES, de Regeling ex-patriates 1998 BES en de Regeling verstrekkingen en vergoedingen BES (Caribisch Nederland)

Op 29 december 2023 is de Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 15 december 2023 tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen (Eindejaarsregeling 2023) gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 34571 (Stcrt. 2023, 34571). In de eindejaarsregeling zijn wijzigingen opgenomen ten behoeve van de jaarlijkse aanpassing van de diverse uitvoeringsregeling. In de meeste gevallen betreft het ...

Bijstellingsregeling directe belastingen 2024 in het Staatsblad: indexering bedragen in de artikelen 24 en 24a Wet inkomstenbelasting BES (Caribisch Nederland)

Op 29 december 2023 is de Bijstellingsregeling directe belastingen 2024 d.d. 20 december 2023, nr. 2023-0000270123, van de Staatssecretaris van Financiën gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 32714 (Stcrt. 2023, 32714). Deze regeling geeft hiermee uitvoering aan het indexeringsvoorschrift dat is opgenomen in (onder meer) artikel 25 van de Wet inkomstenbelasting BES. CARIBISCH NEDERLAND De op grond van artikel 25 van de Wet inkomstenbelasting ...

Eindejaarsbesluit 2023 in het Staatsblad met wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit Belastingwet BES: herstel van omissie bij verwijzing naar bevoegde rechterlijke instanties (Caribisch Nederland)

Vandaag, woensdag 27 december 2023, is het Besluit van 20 december 2023 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van de belastingen en enige andere besluiten (Eindejaarsbesluit 2023) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 511 (Stb. 2023, 511). In dit wijzigingsbesluit (Eindejaarsbesluit 2023) is een aantal wijzigingen opgenomen van enkele uitvoeringsbesluiten op het terrein van belastingen, toeslagen en douane. De wijzigingen ...

Fiscale verzamelwet 2024 in het Staatsblad: onder andere aanpassing van het fiscaal verschoningsrecht in de Belastingwet BES houdende dat vertrouwelijkheid van contacten met een verschoningsgerechtigde voor de belastingplichtige geen grond is voor weigering om informatie die los staat van die vertrouwelijke contacten aan de inspecteur te verstrekken (Caribisch Nederland)

Vandaag, woensdag 27 december 2023, is de Wet van 20 december 2023 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 498 (Stb. 2023, 498). Het onderliggende initiële wetsvoorstel werd op 13 april 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (kamerdossier 36342). Op 21 juni 2023 werd de nota naar aanleiding van ...

Belastingplan BES eilanden 2024 in het Staatsblad (Caribisch Nederland)

Vandaag, woensdag 27 december 2023, is de Wet van 20 december 2023 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024), uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 500 (Stb. 2023, 500). Het onderliggende wetsvoorstel werd, na enkele wijzigingen daarin te zijn aangebracht, in de nacht van donderdag 26 oktober op vrijdag 27 oktober 2023 door de Tweede Kamer ...

OLB en TCB roepen bezoekers op de toeristenbelasting alleen via de officiële website te betalen en om dit vóór aankomst te doen (Bonaire)

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en Tourism Corporation Bonaire (TCB) vragen alle bezoekers aan Bonaire om goed op te letten bij het betalen van de verschuldigde toeristenbelasting – in de praktijk ook wel aangeduid als de ‘Visitor Entry Tax’ – en om de belasting alleen te betalen via de officiële website. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het OLB. In het nieuwsbericht wordt nog eens naar ...

Wijziging Besluit bestuurlijke boeten BES in de Staatscourant: verruiming toepassingsbereik tot alle bestuurlijke boeten die kunnen worden opgelegd onder Hoofdstuk VIII Belastingwet BES en een actualisering van de verwijzing inzake het indienen van de jaarrekening (Caribisch Nederland)

Op 21 december 2023 is het Besluit van 20 december 2023, nr. 2023-23713, van de Staatssecretaris van Financiën houdende wijziging van het Besluit bestuurlijke boeten BES gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 32017 (Stcrt. 2023, 32017). Dit besluit wijzigt het Besluit bestuurlijke boeten BES van 9 november 2015, nr. BLKB2015/911M (Stcrt. 2015, 41005). De wijziging betreft een verruiming en verduidelijking van het toepassingsbereik van ...

Factsheet RCN-unit SZW voor werkgevers over het wettelijk minimumloon, de werkgeverspremies en de belastingvrije som met ingang van 1 januari 2024 (Caribisch Nederland)

Op 20 december 2023 heeft de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid een factsheet geplaatst op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) met informatie voor werkgevers over de stijging van het wettelijk minimumloon, de verlaging werkgeverspremies en de belastingvrije som met ingang van 1 januari 2024. Hierbij attenderen wij u op deze factsheet. Vanaf 1 januari 2024 stijgt het wettelijk minimumloon met 27,1% op Bonaire, 7,6% op Sint Eustatius ...

Belastingdienst CN met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de rijksbelastingen voor Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

De Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) heeft op de website van de dienst een overzicht geplaatst van de ‘belangrijkste wijzigingen’ voor 2024 in de rijksbelastingen voor Caribisch Nederland. Zoals wij afgelopen woensdag rapporteerden (zie dit artikel) heeft de Eerste Kamer op 19 december 2023 het (gewijzigd) voorstel van wet Belastingplan BES eilanden 2024 aangenomen. De wet volgt nu de weg van de officiële bekrachtiging en uitgifte en plaatsing in het Staatsblad ...

Hoge Raad doet cassatieberoepen af met toepassing van artikel 81 RO in zaken waarin het Gemeenschappelijk Hof oordeelde dat bij speelautomaten met een billacceptor de ‘bill drop’ als ‘brutobedrag der ontvangsten’ voor het Bonairiaanse speelvergunningsrecht dient te worden aangemerkt

Vanochtend, vrijdag 22 december 2023, heeft de Hoge Raad de door belanghebbenden in een tweetal zaken aangaande het Bonairiaanse speelvergunningsrecht ingestelde beroepen in cassatie tegen uitspraken van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie. In de ‘ene’ zaak (ECLI:NL:HR:2023:1794) sloot het Hof zich ...

Indexering afvalstoffenheffing Bonaire 2024 in het Afkondigingsblad (Bonaire)

Het Eilandbesluit, houdende algemene maatregelen, van 18 december 2023, no. 1, tot wijziging van hoofdstuk 21 van de tarieventabel, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Retributie- en legesverordening en het Eilandsbesluit heffing afvalstoffen 2005, in verband met de indexering van de afvalstoffenheffingen 2024, is gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Bonaire, jaargang 2023, no. 26 (AB 2023 no. 26). Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft het ...

Fiscale verzamelwet 2024 aangenomen door de Eerste Kamer: onder andere aanpassing van het fiscaal verschoningsrecht in de Belastingwet BES houdende dat vertrouwelijkheid van contacten met een verschoningsgerechtigde voor de belastingplichtige geen grond is voor weigering om informatie die los staat van die vertrouwelijke contacten aan de inspecteur te verstrekken (Caribisch Nederland)

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer het (gewijzigd) wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Vóór stemden de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS. De fractie van FVD stemde tegen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel tot (voluit) wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024) werd op 13 april 2023 aangeboden aan ...

Belastingplan BES eilanden 2024 en motie-Holterhues aangenomen door de Eerste Kamer (Caribisch Nederland)

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer het (gewijzigd) voorstel van wet Belastingplan BES eilanden 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. Vóór stemden de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, PvdD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS. De fractie van FVD stemde tegen. De op 12 december 2023 door het Eerste Kamerlid Holterhues c.s. ingediende motie over de voorgestelde aanpassing van het gebruikelijk loon in ...

Tijdelijke subsidieregeling financiering kinderopvang Caribisch Nederland aangepast: o.a. verlenging vervaltermijn, verhoging subsidiebedragen, schrapping minimumouderbijdragen en versoepeling informatieverplichtingen (Caribisch Nederland)

Op 12 december 2023 is de Regeling van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 4 december 2023, nr. 2023-0000568719, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling financiering kinderopvang Caribisch Nederland in verband met verlenging van de vervaltermijn, schrapping van de minimumouderbijdragen, versoepeling van informatieverplichtingen en enkele andere wijzigingen, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, no. 34059 (Stcrt. 2023, 34059). Korte toelichting De Tijdelijke subsidieregeling ...

Motie Holterhues c.s. over de voorgestelde aanpassing van het gebruikelijk loon in het Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Op 12 december 2023 is door het Eerste Kamerlid Holterhues c.s. een motie ingediend over de voorgestelde aanpassing van het gebruikelijk loon in het Belastingplan BES eilanden 2024. In het (gewijzigd) voorstel van wet Belastingplan BES eilanden 2024 wordt voorgesteld om het gebruikelijk loon te wijzigen van 70% van het loon van een ‘soortgelijke dienstbetrekking’ naar 90% van het loon van ‘de meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Zie de voorgestelde wijziging van ...

Mededeling in de Staatscourant inzake de indexering van het loon per dag waarnaar de uitkering ongevallengeld BES wordt berekend (Caribisch Nederland)

Op 4 december 2023 is in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 33542 (Stcrt. 2023, 33542) een mededeling geplaatst van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 29 november 2023, nr. 2023-0000560733, inzake (onder meer) de indexering van het in de Wet ongevallenverzekering BES genoemde bedrag voor het loon per dag waarnaar de uitkering ongevallengeld voor ...

Wijziging Beleidsregels toepassing besluit onderstand BES 2019 (aanpassing inkomensgrenzen) en Beleidsregel RCN-unit SZW toepassing AOV en AWW BES (AOV-recht voor studerenden in Europees Nederland) (Caribisch Nederland)

Op 4 december 2023 is het Besluit van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 27 november 2023, tot wijziging van beleidsregels betreffende de uitvoering van wet- en regelgeving SZW in Caribisch Nederland, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 33164 (Stcrt. 2023, 33164). De onderhavige wijzigingen hebben betrekking op de Beleidsregels toepassing besluit onderstand BES 2019 (aanpassing inkomensgrenzen) en de Beleidsregel RCN-unit SZW ...

Balie klantbehandeling Douane CN op Bonaire vandaag gesloten in verband met een teambuilding (Caribisch Nederland/Bonaire)

De Balie klantbehandeling van de Douane CN op Bonaire is in verband met een teambuilding gesloten op vrijdag 8 december (vandaag). Het team vrijmaking van de Douane is daarom ook afwezig. Inklaring van containers is altijd mogelijk via het systeem Asycuda World. Voor vragen en dringende zaken kan men telefonisch terecht op 715-8591 en 795-5089. Op maandag 11 december is de balie weer open om het publiek van dienst te ...

Derde begrotingswijziging 2023 van Bonaire: toeristenbelasting en cruisepax naar boven bijgesteld en ‘omvangrijk deel dekking exploitatiekosten afvalwaterverwerking niet gerealiseerd door uitstel van de afvalwaterheffing’ (Bonaire)

Bij brief d.d. 10 november 2023 heeft het Bestuurscollege van Bonaire de tweede tussentijdse rapportage en de derde ontwerpbegrotingswijziging (OBW) 2023 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) aangeboden aan de Eilandsraad. Deze stukken zijn op dinsdag 28 november jl. door de Eilandsraad behandeld (klik hier voor de agenda van de meningsvormende vergadering en hier voor de agenda van de besluitvormende vergadering). Het OLB verlaagt met de derde OBW de baten ...

Regeling tot wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen ten gevolge van de consumentenprijsindexcijfers voor Caribisch Nederland en tot vaststelling van de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen BES voor 2024 in de Staatscourant (Caribisch Nederland)

Op 29 november 2023 is de Regeling van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 21 november 2023, 2023-0000561536, tot wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen ten gevolge van de consumentenprijsindexcijfers voor 2023 voor Caribisch Nederland en tot vaststelling van de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen BES, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 32704 (Stcrt. 2023, 32704). Deze regeling ...