Nieuwe Afvalwaterheffing Bonaire 2023: vandaag voortzetting vergadering commissie B&O van de Eilandsraad, morgen openbare vergadering ter vaststelling van de ontwerp-eilandsverordening (Bonaire)

Vandaag, maandag 5 december 2022, wordt de vergadering van de commissie B&O van de Eilandsraad voortgezet inzake een ontwerp-eilandsverordening tot intrekking van de Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2021 (A.B. 2020 no. 11), invoering van nieuwe regels met betrekking tot de heffing en invordering van een afvalwaterheffing, en tot wijziging van de Eilandsverordening afvalwater Bonaire (Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2023), zo blijkt uit de herinnering voor de voortzetting op de website van de ...
LEES VERDER

Wijziging Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022: vandaag voortzetting vergadering commissie B&O van de Eilandsraad, morgen openbare vergadering ter vaststelling van de ontwerp-eilandsverordening. Evaluatierapport aangeboden aan de Eilandsraad (Bonaire)

Vandaag, maandag 5 december 2022, wordt de vergadering van de commissie B&O van de Eilandsraad voortgezet inzake de ontwerp-eilandsverordening tot wijziging van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 (AB 2022 no. 11), zo blijkt uit de herinnering voor de voortzetting op de website van de Eilandsraad (zie agendapunt 5). De vergadering zal plaatsvinden in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan en zal aanvangen om 14.00 uur. Ook zijn voor morgen, ...
LEES VERDER

Bonaire: Betaal de toeristenbelasting (‘visitor entry tax’) alleen via de officiële website (Bonaire)

Op de website van het openbaar lichaam Bonaire is een persbericht geplaatst waarin wordt aangegeven dat de website www.bonaireisland.com de juiste website is voor het betalen van de toeristenbelasting (ook wel aangeduid als de ‘visitor entry tax’). Via de link op die officiële website kan het juiste bedrag van de toeristenbelasting van USD 75,00 (of het andere verschuldigde bedrag, indien in voorkomende gevallen een ander tarief geldt) direct aan het openbaar ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op derde UR 2022 en inzake begrotingswijzigingen 2022 van Bonaire: hogere belastingbaten dan begroot (nieuwe toeristenbelasting) (Bonaire)

Bij brief d.d. 9 november 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van het OLB. Bij separate brief van dezelfde datum heeft het Cft ook een advies uitgebracht op de ‘vijfde’ begrotingswijziging (BW) 2022. De reactie en het advies bevatten vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers ...
LEES VERDER

Regeling Minister van I&W inzake tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van tarieven voor vergoedingen voor luchtverkeersdienstverlening (Caribisch Nederland)

Op 1 december 2022 is Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 28 november 2022, nr. IENW/BSK-2022/279256, tot wijziging van de Regeling vergoedingen luchtverkeersdienstverlening BES in verband met een tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling en van de Regeling aanwijzing luchtruim en luchtverkeersdienstverleners BES voor een enkele reparatie, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 32210 (Stcrt. 2022, 32210). De onderhavige wijzigingsregeling strekt tot wijziging van ...
LEES VERDER

Mededeling van de Ministers van SZW en APP over indexering dagloon voor berekening uitkering ongevallengeld onder de Wet ongevallenverzekering BES (Caribisch Nederland)

Op 30 november 2022 is een Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 22 november 2022, nr. 2022-0000229116, over de per 1 januari 2023 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 32251 (Stcrt. 2022, 32251). Hierin wordt onder meer medegedeeld dat het in artikel 5b, ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel wijziging Wet fin BES om de bevoegdheid van de eilandsraden tot het instellen van een rioolheffing te verruimen tot een afvalwaterheffing aangenomen door Eerste Kamer. Ook relevant voor het onlangs aan de Eilandsraad van Bonaire aangeboden ontwerp voor een nieuwe afvalwaterheffing (Caribisch Nederland)

Op 15 november 2022 heeft de Eerste Kamer het voorstel van wet tot wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (bevorderen uitvoerbaarheid), wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES en de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van de zorgplicht voor afvalwater en verbreden heffingsgrondslag) en de Warenwet BES (afstemming drinkwaterwetgeving) als hamerstuk afgedaan. De wet is beoogd in werking te treden op een bij koninklijk besluit te ...
LEES VERDER

Ontwerp-eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2023 aangeboden aan de Eilandsraad: vervanging van de Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2021 door een nieuwe verordening inzake de heffing en invordering van een afvalwaterheffing. Morgen in commissie B&O van de Eilandsraad (Bonaire)

Op 16 november 2022 is door het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire een ontwerp-eilandsverordening tot intrekking van de Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2021 (A.B. 2020 no. 11), invoering van nieuwe regels met betrekking tot de heffing en invordering van een afvalwaterheffing, en tot wijziging van de Eilandsverordening afvalwater Bonaire (Eilandsverordening afvalwaterheffing Bonaire 2023) aangeboden aan de Eilandsraad van Bonaire. Deze ontwerp-eilandsverordening zal morgen (dinsdag 29 november 2022) worden behandeld in ...
LEES VERDER

Ontwerp-eilandsverordening tot wijziging van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022. Morgen in commissie B&O van de Eilandsraad (Bonaire)

Eerder deze maand werd al bekend dat het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire bij de Eilandsraad een voorstel tot wijziging van de op 1 juli 2022 in werking getreden toeristenbelasting heeft ingediend (zie dit artikel in het CFN van 18 november 2022). Inmiddels is de betreffende ontwerp-eilandsverordening op de website van de Eilandsraad geplaatst. Voluit betreft het de op 4 november 2022 aan de Eilandsraad aangeboden ontwerplandsverordening tot wijziging ...
LEES VERDER

Regeling tot wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen ten gevolge van de consumentenprijsindexcijfers voor Caribisch Nederland en tot vaststelling van de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen BES in de Staatscourant (Caribisch Nederland)

Op 28 november 2022 is de Regeling van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 17 november 2022, nr. 2022-0000231955, tot wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen ten gevolge van de consumentenprijsindexcijfers voor 2022 [bedoeld zal zijn: 2023; red. CFN] voor Caribisch Nederland en tot vaststelling van de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen BES, uitgegeven en geplaatst in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat het verzoek om een vestigingsbeschikking terecht is afgewezen, vennootschap met feitelijke leiding op Bonaire waarvan de bezittingen voor meer dan 50% bestaan uit een vordering op de aandeelhouder voldoet niet aan de bezittingentoets

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in december 2002 opgericht. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en haar echtgenoot zijn sinds december 2019 inwoner van Bonaire. Daarmee is de feitelijke leiding van belanghebbende van Nederland naar Bonaire verplaatst. Bij de Kamer van Koophandel te Bonaire is belanghebbende ingeschreven met als bedrijfsomschrijving ‘Persoonlijke financieringsmaatschappij en organisatieadviesbureau’. Per 31 december 2019 bedraagt het eigen vermogen van ...
LEES VERDER

Bestuurscollege Bonaire dient ontwerpwijziging toeristenbelasting in, na evaluatie zoals voorgeschreven in de betreffende eilandsverordening (Bonaire)

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft bij de Eilandsraad een voorstel tot wijziging van de op 1 juli 2022 in werking getreden toeristenbelasting ingediend. Met het indienen van dit voorstel geeft het bestuurscollege gehoor aan de opdracht om de toeristenbelasting (in de praktijk ook wel aangeduid als ‘Visitor Entry Tax’) binnen 6 maanden te evalueren [conform artikel 13 van de eilandsverordening inzake de nieuwe toeristenbelasting, AB 2022 no ...
LEES VERDER

Verhoging belastingvrije som inkomstenbelasting BES (Caribisch Nederland)

De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben op 15 november 2022 overleg gevoerd met mevrouw Van Huffelen, staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, en mevrouw Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Daarbij is onder meer gesproken over de brief van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (APP) d.d. 10 november 2022 inzake de vaststelling van de bedragen binnen het SZW-domein Caribisch Nederland ...
LEES VERDER

Bonaire breidt betaalmogelijkheden toeristenbelasting uit (Bonaire)

Het betalen van de (Bonairiaanse) toeristenbelasting vóór aankomst op Bonaire is eenvoudiger geworden met extra betalingsmogelijkheden. Vanaf vrijdag 11 november jl. hebben bezoekers de mogelijkheid om ook via iDEAL te betalen. Vooral in Nederland is deze optie populair. Ook de mogelijkheid om via PayPal en Apple Pay te betalen komt binnenkort beschikbaar. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire. Bezoekers van Bonaire worden ...
LEES VERDER

Concept-meerjarenbegroting 2023-2026 van Saba ligt ter inzage (Saba)

De concept-meerjarenbegroting 2023-2026 van het openbaar lichaam Saba ligt voor het publiek ter inzage bij het bestuurskantoor van het openbaar lichaam. Dit is bekendgemaakt in Public Notice 22-22 van 8 november 2022 van het bestuurscollege van het openbaar lichaam. Deze public notice is ook op de facebookpage van het openbaar lichaam geplaatst. Klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding van de public notice op de fb-pagina van het openbaar lichaam ...
LEES VERDER

Stijging minimumloon en uitkeringen in Caribisch Nederland vanaf 1 januari 2023 (Caribisch Nederland)

Per 1 januari 2023 verhoogt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het minimumloon op Bonaire, Saba en Sint Eustatius met respectievelijk 18,2 procent, 15 en 14,3 procent. Dit is inclusief een correctie voor de inflatie. Daarnaast verhoogt minister Carola Schouten (Armoedebeleid, participatie en Pensioenen, APP) de bedragen van uitkeringen zoals het AOV-pensioen en de Onderstand per 1 januari 2023 bovenop de inflatie. Vanuit het belang van armoedebestrijding stijgen deze ...
LEES VERDER

Belastingplan 2023 aangenomen door de Tweede Kamer met belastingwijzigingen voor Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

De Tweede Kamer heeft op 10 november 2022 het wetsvoorstel Belastingplan 2023 aangenomen. Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2023. Voor een algemeen overzicht van het op 20 september 2022 aangeboden pakket Belastingplan 2023, zie dit artikel in het CFN van 20 september 2022. Dit verzamelwetsvoorstel bevat het inkomensbeleid voor het jaar 2023 en fiscale maatregelen met (budgettaire) gevolgen die samenhangen met de begroting voor het jaar ...
LEES VERDER

Bijlage indienen metadata jaarrekening (opbrengstbelasting) op de website van de belastingdienst (Caribisch Nederland)

Het formulier ‘Bijlage indienen metadata jaarrekening’ ten behoeve van het indienen van de jaarrekening voor de Opbrengstbelasting is op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. Klik hier om naar de betreffende pagina op de website van de belastingdienst te gaan. Eén van de gegevens die in de bovengenoemde bijlage moet worden ingevuld betreft de SBI-sectie met de SBI-code. Dat betreft de ‘Standaard Bedrijfsindeling’. De hoofd SBI-code van de ...
LEES VERDER

Advies Cft bij de amendering van de ontwerpbegroting 2023 van het openbaar lichaam Bonaire (Bonaire)

Bij brief d.d. 1 november 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba advies uitgebracht bij de amendering van de ontwerpbegroting 2023 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). In een eerdere brief d.d. 30 augustus 2022 bracht het Cft al advies uit bij de ontwerpbegroting (OB) 2023 van het OLB. Zie hierover dit artikel in het ...
LEES VERDER

Vanaf 7 november kunnen jaarrekeningen en aangiften voor de opbrengstbelasting via MijnCN worden ingediend, ook verzamelloonstaten indienen via dat portaal (Caribisch Nederland)

De Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) heeft de afgelopen dagen via verschillende kanalen bekend gemaakt dat ondernemers vanaf 7 november a.s. de jaarrekeningen en aangiften voor de Opbrengstbelasting vanaf het jaar 2021 ook online via MijnCN kunnen indienen. De voordelen hiervan zijn dat individuele machtigingen kunnen worden gegeven voor de jaarrekening en de aangifte en dat de jaarrekeningen en aangiften altijd beschikbaar blijven, zo brengt de belastingdienst naar voren. [Later toegevoegd:] ...
LEES VERDER

Staatssecretaris van Financiën overweegt een wettelijk mechanisme te introduceren op basis waarvan de belastingvrije som in de inkomstenbelasting BES jaarlijks zal aansluiten bij de hoogte van de minimumlonen en minimumuitkeringen (Caribisch Nederland)

In een brief d.d. 14 oktober 2022 heeft de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (APP) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang met betrekking tot het realiseren van het ijkpunt sociaal minimum Caribisch Nederland. In de kamerbrief wordt onder meer aangegeven dat het realiseren van het ijkpunt sociaal minimum een gezamenlijke opgave is voor Rijksoverheid, lokale overheid en sociale partners. Belangrijke uitgangspunten bij het realiseren van het ijkpunt sociaal ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel vaststelling begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds voor 2023: overzicht rijksbelasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland en overzichten eilandelijke inkomsten BES (Caribisch Nederland)

Op 20 september 2022 is het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaten voor het aangegeven jaar vast te stellen. Klik hier voor een pdf van de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel. De plenaire vergadering over de Begroting Koninkrijksrelaties (IV) staat gepland voor woensdag 19 en donderdag ...
LEES VERDER

Nota naar aanleiding van het Nader verslag inzake het wetsvoorstel Belastingplan 2023: antwoorden op vragen over vrijstelling en nultarief ABB op zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines in Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Op 14 oktober 2022 is de Nota naar aanleiding van het Nader verslag inzake het wetsvoorstel Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In het Nader verslag d.d. 10 oktober 2022 van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer werden onder meer vragen gesteld over de in de (eerste) Nota van Wijziging (NvW) bij het wetsontwerp Belastingplan 2013 opgenomen voorstellen die betrekking hebben op ‘Duurzame ontwikkeling Caribisch Nederland’, ...
LEES VERDER

Regeling controlevoorschriften AOV en AWW BES in de Staatscourant (Caribisch Nederland)

Op 11 oktober 2022 is de Regeling van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 3 oktober 2022, nr. 2022-0000197282, tot vaststelling van controlevoorschriften voor de uitvoering van de volksverzekeringen in Caribisch Nederland (Regeling controlevoorschriften AOV en AWW BES) gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 26655 (Stcrt. 2022, 26655). Deze regeling is in werking getreden met ingang van de dag na de datum ...
LEES VERDER

Nota n.a.v. het verslag inzake het wetsvoorstel Belastingplan 2023 met toelichting op het inkomensbeleid voor Caribisch Nederland: weinig effectieve fiscale instrumenten voorhanden voor verbetering bestaanszekerheid omdat relatief veel inwoners vanwege de hoge belastingvrije som geen LB/IB verschuldigd zijn, maar wel andere koopkrachtmaatregelen (Caribisch Nederland)

In de op 12 oktober 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden Nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Belastingplan 2023 wordt door de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) ingegaan op de in het Verslag opgenomen vragen vanuit de Tweede Kamer over de in het wetsvoorstel begrepen koopkrachtmaatregelen en het inkomensbeleid voor Caribisch Nederland (zie blz. 159). Daarin wordt ook aangegeven dat en waardoor er in Caribisch Nederland ...
LEES VERDER

Toetsingskader vrijstelling en nultarief ABB op zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines in Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Het Toetsingskader vrijstelling en nultarief ABB op zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines in Caribisch Nederland is onlangs op officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Dit toetsingskader houdt verband met de in de (eerste) Nota van Wijziging (NvW) op het wetsvoorstel Belastingplan 2023 opgenomen voorstellen die betrekking hebben op ‘Duurzame ontwikkeling Caribisch Nederland’, meer in het bijzonder inzake (kortweg) een vrijstelling van algemene bestedingsbelasting (ABB) op de invoer, levering en installatie van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines ...
LEES VERDER

Tweede NvW wetsvoorstel Belastingplan 2023: verhoging minimale omvang gebruikelijk loon in de Wet loonbelasting BES (Caribisch Nederland)

Op 7 oktober 2022 is door de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) een Tweede Nota van Wijziging (tweede NvW) inzake het Voorstel van wet tot Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze tweede NvW bevat onder meer een voorstel tot wijziging van de Wet Loonbelasting BES ten behoeve van een verhoging van de minimale omvang van het ‘gebruikelijk loon’ als bedoeld ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2023 met wijzigingen van de AOV BES, de AWW BES en de kinderbijslagvoorziening BES om aanvragen digitaal te kunnen verwerken (met toepassing CRIB-nummer) en introductie in het BW BES van het ‘meerlingenverlof’ en een ‘couveuseregeling’ (Caribisch Nederland)

Op 3 oktober 2022 is het wetsvoorstel tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2023) aangeboden aan de Tweede Kamer. Klik hier voor de Memorie van Toelichting (MvT) bij het wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel wijzigt aan aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving en de ...
LEES VERDER

Verslag kamercommissie inzake wetsvoorstel Belastingplan 2023 en NvW inzake met nultarief belasten of vrijstellen van de invoer, (op)levering en installatie van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines in Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Bij brief van 4 oktober 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) een Nota van Wijziging (NvW) inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023) aangeboden aan de Tweede Kamer. De NvW bevat onder meer wijzigingen die betrekking hebben op ‘Duurzame ontwikkeling Caribisch Nederland’, meer in het bijzonder inzake (kortweg) een vrijstelling van algemene bestedingsbelasting (ABB) op de invoer, levering ...
LEES VERDER

Nederlandse kabinet ziet vooralsnog geen aanleiding de relatie van Caribisch Nederland met de EU te heroverwegen (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 15 september 2022 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het nader rapport d.d. 1 september 2022 aangeboden met een reactie op het op eigen initiatief uitgebrachte advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk, No. W04.20.0361/I/K, van 14 juni 2021, en de daarin vervatte aanbevelingen over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht. In ...
LEES VERDER