Zodanig late indiening aangiften inkomstenbelasting dat de Inspecteur daarmee redelijkerwijs geen rekening kon houden: vereiste aangifte niet gedaan, omkering en verzwaring bewijslast. Aanslagen berusten op een redelijke schatting, niet onredelijk of willekeurig vastgesteld en de onjuistheid van de schatting is niet op overtuigende wijze aangetoond. Niet gebleken dat sprake is van een situatie als bedoeld in het Landsbesluit beperking kring verzekerden AVBZ: belanghebbende als ingezetene verzekerd en premieplichtig

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende, een inwoner van Sint Maarten die derhalve als binnenlands belastingplichtige wordt aangemerkt, zijn voor jaren 2014, 2015 en 2016 aangiftebiljetten inkomstenbelasting uitgereikt. Omdat belanghebbende de aangiftebiljetten niet heeft ingediend zijn aan belanghebbende ambtshalve aanslagen inkomstenbelasting en AVBZ voor de onderhavige jaren opgelegd. Daarbij zijn verzuimboetes wegens het niet tijdig indienen van de aangiftebiljetten opgelegd. Belanghebbende ...

Motor vehicle QR code stickers for the 2024 Motor Vehicle Tax ready for pickup (Sint Maarten)

The Ministry of Finance has announced the commencement of the distribution of the 2024 Motor Vehicle QR Code Stickers. Since Monday, February 5, 2024, residents can pick up their stickers at the Receivers Office, with a structured process to avoid last-minute rushes before the payment deadline on February 29, 2024, according to a news release published on the website of the Government of Sint Maarten. In this respect, refer to ...

Verzamelloonstaat en Opgaaf werkzaamheden derden voor het jaar 2023 gepubliceerd (Sint Maarten)

Onlangs zijn pdf’s van de Verzamelloonstaat 2023 (Summary Wage Tax Statement) en van het formulier Opgaaf werkzaamheden derden 2023 geplaatst op de pagina Government Forms for Businesses van de Tax Administration op de algemene website van de overheid van Sint Maarten. Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan. CFN-artikelnummer 20240209-17 BRONDOCUMENT (link naar de pagina Government Forms for Businesses van de Tax Administration op de algemene website van ...

Aangifteformulieren winstbelasting 2023 gepubliceerd (Sint Maarten)

Onlangs zijn pdf’s van de Engelstalige versies van de aangifteformulieren winstbelasting voor het belastingjaar 2023 geplaatst op de pagina Government Profit Tax Forms van de Tax Administration op de algemene website van de overheid van Sint Maarten. Klik hier om naar de betreffende pagina te gaan. Het betreft de volgende biljetten: Provisional Profit Tax Return Form for the year 2023 (English version) [Dit is het voorlopige vas-wb formulier voor 2023; ...

Vierde uitvoeringsrapportage 2023 Landspakket Sint Maarten: belastingaspecten uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief van 6 februari 2024 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vierde uitvoeringsrapportage 2023 Landspakket Sint Maarten (ENG) aangeboden aan de Tweede Kamer. De uitvoeringsrapportage (in het Nederlands) is ook geplaatst op de website van de Tijdelijke werkorganisatie (TWO). Deze vierde uitvoeringsrapportage van 2023 beschrijft de voortgang van het Landspakket Sint Maarten over de periode 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023. Het geeft ...

Nadat beroep is ingesteld tegen het niet tijdig beslissen zijn de naheffingsaanslagen door de Inspecteur verminderd naar nihil: proceskostenvergoeding voor de beroepsfase. Geen bezwaarkostenvergoeding omdat de Inspecteur niet ernstig onzorgvuldig heeft gehandeld: belanghebbende was meerdere malen geïnformeerd over zijn fiscale verplichtingen maar heeft daar desondanks niet aan voldaan. Ook geen immateriële schadevergoeding: redelijke termijn van berechting niet overschreden, bovendien voorziet wet- en regelgeving in Sint Maarten niet in de bevoegdheid van de belastingrechter tot het toekennen van een schadevergoeding

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen belasting op bedrijfsomzetten (BBO) opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen op 20 oktober 2020 bezwaar gemaakt en heeft vervolgens op 11 juli 2022 beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. De Inspecteur heeft op 16 december 2022 de naheffingsaanslagen verminderd naar nihil. Belanghebbende heeft vervolgens het beroep ingetrokken omdat de Inspecteur ...

Regeling nummerplaten 2023 en de jaren hierna alsmede controlestickers 2024 in het Afkondigingsblad (Sint Maarten)

Op 1 februari 2024 is de Regeling van de Minister van Financiën van 01 februari 2024 tot het vaststellen van de kenmerken van de nummerplaten voor de belastingjaren 2023 en de jaren hierna, de nummerreeksen voor de verschillende categorieën motorrijtuigen, de voor die nummerplaten verschuldigde vergoeding alsmede tot het vaststellen van de kenmerken van controlestickers en de voor de controlestickers verschuldigde vergoeding voor het belastingjaar 2024 (Regeling nummerplaten 2023 en ...

Cft gaat ervan uit dat Sint Maarten het jaar kan afsluiten met een resultaat van tussen de 20 en 30 miljoen (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 4 januari 2024 aan de Minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begrotingswijziging (BW) 2023 van Sint Maarten. Het advies van het Cft bevat ook belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Met de onderhavige begrotingswijziging 2023 (AB 2023, no. 65, inclusief Bijlage Getallenboek Begrotingswijziging 2023 en Bijlage Toelichtingenboek 2023) is de ...

Dringende oproep Cft aan Sint Maarten om z.s.m. maar uiterlijk 31 maart aanstaande de Landsbegroting 2024 voor vast te stellen (Sint Maarten)

In een brief d.d. 22 januari 2024 aan de Minister van Financiën doet het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) de dringende oproep om voortaan tijdig de landsbegrotingen voor advies aan het College aan te bieden en om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 31 maart 2024, te komen tot vaststelling van de landsbegroting voor het reeds lopende jaar 2024. Het Cft geeft in de brief aan dat de ...

AOV/AWW pension payment schedule for 2024 (Sint Maarten)

The 2024 AOV/AWW pension payment schedule (pay dates for pension months February 2024 – January 2025) has been published on the website of Social & Health Insurances SZV (SZV). Persons with international bank accounts may receive their payment a few days later, according to the announcement on SZV’s website. Reminder by SZV: the payout for the pension month of January 2024 took place on December 28, 2023. See below a picture of ...

Nu belanghebbende is bijgestaan door een medewerker van het eigen kantoor is geen sprake van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand: geen proceskostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de afdracht op eigen aangifte loonbelasting en premieheffing AVBZ. Vervolgens heeft belanghebbende beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op de bezwaren. Ter zitting van het Gerecht heeft belanghebbende het beroep ingetrokken omdat de Inspecteur aan haar bezwaren is tegemoetgekomen. Daarbij heeft zij verzocht om vergoeding van proceskosten en het ...

SZV requests all employers to review, update and confirm their employee registry via the Employer Portal (Sint Maarten)

Social and Health Insurances (Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen, hereafter: SZV) requests all employers to review, update (if applicable) and confirm their employee registry via the Employer Portal on the website of SZV, which should be done before the end of this month (January 2024). This has been announced with a news release published on the website of SZV. SZV reminds employers that the employees' eligibility for SZV medical insurance ...

Aangiftebiljetten inkomstenbelasting A en B voor 2023 (Sint Maarten)

De pdf’s van de Engelstalige versies van de aangiftebiljetten inkomstenbelasting A respectievelijk B voor het belastingjaar 2023 zijn geplaatst op de pagina van de Tax Administration op de algemene website van de overheid van Sint Maarten. Hierbij attenderen wij u op deze documenten. Klik hier om naar de betreffende pagina inzake de inkomstenbelastingformulieren te gaan. Het betreft de volgende biljetten: Income Tax Return Form A for the year 2023 (Fiscal ...

Eerste uitvoeringsagenda 2024 landspakket Sint Maarten aangeboden aan de Tweede Kamer: thema Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 9 januari 2024 heeft de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties de uitvoeringsagenda landspakket Sint Maarten voor het eerste kwartaal van 2024 (2024-Q1, periode 1 januari 2024 – 31 maart 2024) aangeboden aan de Tweede Kamer. Landspakket algemeen Op 22 december 2020 ondertekenden Sint Maarten en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Sint Maarten [klik hier voor de Landscourant waarin het landspakket is gepubliceerd; red. CFN] ...

Suppletoire begroting 2023 in het Afkondigingsblad: belastingcijfers uitgelicht. Introductie visitor entry tax naar verwachting in 2024 (Sint Maarten)

Op 27 december 2023 is de Landsverordening van de 22ste december 2023 tot wijziging van de Landsverordening begroting 2023 (Landsverordening begrotingswijziging 2023) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2023, no. 65 (AB 2023, no. 65), inclusief Bijlage Getallenboek Begrotingswijziging 2023 en Bijlage Toelichtingenboek 2023. Algemeen In deze landsverordening wordt de begroting van de lopende uitgaven voor het dienstjaar 2023 bijgesteld naar NAfl. 517.340.601 (was: NAfl. 495.636.407) ...

Advies Cft bij de vastgestelde jaarrekening 2021 van Sint Maarten (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 30 november 2023 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde jaarrekening 2021 van Sint Maarten. De jaarrekening voor het dienstjaar 2021 van Sint Maarten is vastgesteld bij Landsverordening van 9 november 2023 tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienstjaar 2021 (Landsverordening vaststelling jaarrekening 2021) (AB 2023 no ...

Uit reactie Cft op derde UR 2023: realisatie baten ANG 34 miljoen hoger, onder andere door meer belastingopbrengsten (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 1 december 2023 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingramingen en andere belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Tot en met het derde kwartaal van 2023 ontwikkelen de baten zich boven verwachting ten opzichte ...

Gerecht oordeelt in procedure inzake naheffingsaanslagen ZV/OV dat de aangevoerde medische toestand van de directeur van belanghebbende geen aanleiding is om de overschrijding van de beroepstermijn verschoonbaar te achten: niet valt in de zien dat de gemachtigde niet in staat was om voor het verstrijken van de beroepstermijn beroep in te stellen (Lar-zaak)

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense bestuursrechtelijke zaak (Lar) is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen (SZV) heeft op 31 mei 2022 de door belanghebbende ingediende bezwaarschriften tegen de beschikkingen van SZV van 15 december 2018, inhoudende de oplegging van naheffingsaanslagen Ziekteverzekering (ZV) en Ongevallenverzekering (OV), ongegrond verklaard. Namens belanghebbende is op 14 juli 2022 bij het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten (hierna: ...

Beroep tegen verminderingsaanslagen ZV/OV wel tijdig ingediend maar zonder beroepsgronden: niet-ontvankelijk verklaard. Gerecht van oordeel dat het enkele verwijzen naar de gronden in de bezwaarschriften onvoldoende is te achten om als beroepsgrond te gelden (Lar-zaak)

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense bestuursrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen (SZV) heeft een looncontrole uitgevoerd bij belanghebbende inzake de loonsommen voor de Ziekteverzekering (ZV) en de Ongevallenverzekering (OV). Op basis van het definitieve controlerapport heeft SZV tot behoud van rechten naheffingsaanslagen opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar ingediend. Op 13 september 2022 heeft SZV beslissing op bezwaar genomen en op 16 september ...

Schending hoorplicht leidt tot vernietiging ongegrondverklaring bezwaarschriften tegen naheffingsaanslagen ZV/OV: het horen vormt een essentieel onderdeel van de bezwaarschriftprocedure, daarvan mag slechts worden afgezien indien er op voorhand redelijkerwijs geen twijfel over mogelijk is dat de bezwaren niet kunnen leiden tot een andersluidend besluit (Lar-zaak)

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense bestuursrechtelijke zaak (Lar) is het volgende aan de orde. In 2017 heeft de Controle- en Inspectiedienst van het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen (SZV) bij belanghebbende een looncontrole/boekenonderzoek verricht. In lijn met het definitieve controlerapport heeft SZV naheffingsaanslagen ZV/OV opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen. SZV heeft het bezwaarschrift bij beschikking evenwel ongegrond verklaard en de aanslagen gehandhaafd (de bestreden beschikking). Belanghebbende ...

Suppletoire begroting 2023 aangeboden aan de Staten: 11 miljoen meer belastingopbrengsten (Sint Maarten)

De Minister van Financiën heeft een suppletoire begroting voor het dienstjaar 2023 aangeboden aan de Staten van Sint Maarten waarin rekening wordt gehouden met de meest recente ontwikkelingen op economisch gebied. Zo staat, enigszins geparafraseerd, in een nieuwsbericht (ENG) op de algemene website van de overheid van Sint Maarten. Wij (red. CFN) beschikken nog niet over de aan het Parlement aangeboden begrotingswijziging, maar volgens het bovengenoemde nieuwsbericht toont de begrotingswijziging ...

Landsverordening vaststelling jaarrekening 2021 in het Afkondigingsblad. Volgens SOAB bevat de jaarrekening een getrouwheidsonzekerheid omtrent de volledige verantwoording van de belastinginkomsten (Sint Maarten)

Op 15 november 2023 is de Landsverordening van de 09 november 2023 tot vaststelling van de jaarrekening van Sint Maarten voor het dienstjaar 2021 (Landsverordening vaststelling jaarrekening 2021) uitgegeven en gepubliceerd in het Afkondigingsblad van Sint Maarten, jaargang 2023, no. 56 (AB 2023 no. 56), met bijlage 1: Jaarrekening 2021, bijlage 2: Accountantsverslag en  bijlage 3: Verslag Algemene Rekenkamer-Rechtmatigheidsonderzoek. De jaarrekening is door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB), de accountant van ...

Arrest Hoge Raad. Amerikaanse vennootschap met v.i. in Sint Maarten heeft geen bbo in rekening gebracht aan de Sint Maartense afnemer en ook geen bbo op aangifte voldaan: belasting nageheven van de afnemer. Geen steun voor stelling dat de wetgever onder ‘een binnen het heffingsgebied gevestigde ondernemer’ mede heeft willen begrijpen de ondernemer die buiten Sint Maarten is gevestigd en een vaste inrichting in Sint Maarten heeft van waaruit hij de bedrijfsomzet realiseert

Op 10 november 2023 heeft de Hoge Raad arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2023:1526) op het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) van 10 maart 2021 betreffende een aan belanghebbende opgelegde naheffingsaanslag in de belasting op bedrijfsomzetten (bbo) over de jaren 2012 tot en met 2015 (ECLI:NL:OGHACMB:2021:89). De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het Hof in deze zaak op goede gronden ...

’Taxation explained’ to educate on tax responsibilities and administration, during an event as part of the Financial Literacy Month (Sint Maarten)

As part of the ongoing Financial Literacy Month, an information session titled ‘Taxation Explained’ was successfully hosted at the Government Administration Building on November 6th, 2023. This event, organized in collaboration with The Ministry of Finance and Ms. Ife Badejo of Islandpreneur, aimed to provide the public with comprehensive insights into various tax obligations and the critical role of the Tax Administration in promoting compliance and cooperation. This has been ...

Cft in 1e halfjaarrapportage 2023: Nog weinig vooruitgang bij belastinghervorming en verbreding belastinggrondslag, wel voornemen om in tweede helft 2023 een toeristenheffing bij aankomst in te voeren en om de inning van de logeerbelasting te intensiveren door verhuurplatformen in de belastingheffing te betrekken (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 8 november 2023 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de halfjaarrapportage van de Colleges financieel toezicht over de periode januari-juni 2023 aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Het verslag is vastgesteld in de Rijksministerraad van 27 oktober 2023. Het betreft een schriftelijk verslag over de uitgevoerde werkzaamheden en de belangrijkste punten van advisering. De rapportage biedt een inzicht in de ...

Derde uitvoeringsrapportage 2023 Landspakket Sint Maarten (Sint Maarten)

Op 6 november 2023 is de derde uitvoeringsrapportage 2023 Landspakket Sint Maarten op de website van de Tijdelijke Werkorganisatie geplaatst. De uitvoeringsrapportage is bij brief d.d. 6 november 2023 door de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze derde uitvoeringsrapportage van 2023 beschrijft de voortgang van het Landspakket Sint Maarten over de periode 1 juli 2023 tot en met 30 september 2023 (Q3 2023). Het geeft specifiek een ...

Afschaffing regime Vrijgestelde Vennootschap aangekondigd in aanschrijving. Vooruitlopend op wetswijziging worden verzoeken tot het verlenen van de status van Vrijgestelde Vennootschap niet meer in behandeling genomen (Sint Maarten)

Op vrijdag 3 november jl. is de Aanschrijving d.d. 1 november 2023, 2023 no. 4842, van de Minister van Financiën van Sint Maarten ter uitvoering van artikel 39, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene landsverordening landsbelastingen inzake de behandeling van verzoeken tot het verlenen van de status van Vrijgestelde Vennootschap als bedoeld in artikel 1A, eerste lid, onderdeel f, van de Landsverordening op de winstbelasting, gepubliceerd in de Landscourant ...

November SXM Financial Literacy Month: Tax Support one of the key highlights (Sint Maarten)

Ministry of Finance is establishing the month of November as SXM Financial Literacy Month. This month-long initiative is dedicated to promoting financial education and empowerment within the community. Throughout the entire month of November, in collaboration with Islandpreneur, invaluable resources, workshops, and support will be provided to enhance financial literacy of all. One of the key highlights includes Tax Support. This has been announced with a news release published on the ...

Cft: Positief dat Sint Maarten werkt aan de logeerbelasting op woningverhuur aan toeristen en aan een toeristenbelasting bij aankomst, maar bredere belastingherziening noodzakelijk (Sint Maarten)

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft onlangs gesproken met de minister van Financiën van Sint Maarten over het achterblijven van de hervormingen van het belastingstelsel en de modernisering van de belastingdienst. Dit is noodzakelijk om de belastinginkomsten te verhogen, aldus het Cft. Daarbij heeft het Cft aangegeven het een positieve ontwikkeling te vinden dat Sint Maarten werkt aan een hervorming van de logeerbelasting op de verhuur ...

Ministry of VSA, SZV and stakeholders to redefine the future of the healthcare system, with a symposium in November: ‘The Future of Sustainable Healthcare in Sint Maarten’ (Sint Maarten)

The Ministry of VSA, in collaboration with SZV Social & Health Insurances (Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekeringen) has announced an ‘unprecedented symposium’ with the goal of formulating a five-year vision on sustainable healthcare in Sint Maarten. This has been announced with a news release published on the website of SZV. The event will take place from November 6 – 8, 2023, at the Belair Community Center and seeks to harmonize ...