Nota naar aanleiding van het verslag (EK) inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: over vrijstelling invoer van elektrische vervoermiddelen, aanpassingen gebruikelijkloonregeling, aanpassingen vestigingsplaatsbeschikking bij de opbrengstbelasting en meldplicht in de vastgoedbelasting (Caribisch Nederland)

In de reguliere uitgave van het CFN van vandaag rapporteerden wij met dit artikel over het gisteren (donderdag 16 november 2023) vastgestelde verslag van de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake het (gewijzigd) voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024). De staatssecretaris van financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft snel gereageerd op het verslag, want conform het ...

Verslag vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: over vrijstelling op de invoer van elektrische vervoermiddelen, de aanpassingen in de gebruikelijkloonregeling en de aanpassingen inzake de vestigingsplaatsbeschikking bij de opbrengstbelasting (Caribisch Nederland)

Op 16 november 2023 is het verslag van de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake het (gewijzigd) voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024) vastgesteld. Het wetsvoorstel heeft de vaste commissie voor financiën van de Eerste Kamer aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen en het stellen van vragen. De inbreng voor het tweede verslag van ...

Premiepercentages inkomensafhankelijke premie van de verzekerde en de door de werkgever verschuldigde premie ten behoeve van de zorgverzekering BES blijven in 2024 ongewijzigd (Caribisch Nederland)

Vandaag, maandag 13 november 2023, is de Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 november 2023, kenmerk 3709959-1055640-ZJCN, houdende wijziging van de Regeling vaststelling premiepercentages werknemer en werkgever BES in verband met de premiepercentages voor 2024 en de Regeling aanspraken zorgverzekering BES in verband met het zorgpakket BES 2024 en enkele wijzigingen van technische aard, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, ...

Uit reactie Cft op 3e UR 2023 van Bonaire: overschot van USD 12,8 miljoen onder andere door hogere belastingbaten, vooral toeristenbelasting en opcenten vastgoedbelasting (Bonaire)

Bij brief d.d. 1 november 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van het OLB. De reactie van het Cft bevat ook enkele passages inzake belastingaangelegenheden. Oordeel Bonaire zet de realisatie tot en met het derde kwartaal van 2023 af tegen een gewijzigde vastgestelde begroting ...

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 bij de Eerste Kamer: onder andere aanpassing van het fiscaal verschoningsrecht in de Belastingwet BES houdende dat vertrouwelijkheid van contacten met een verschoningsgerechtigde voor de belastingplichtige geen grond is voor weigering om informatie die los staat van die vertrouwelijke contacten aan de inspecteur te verstrekken (Caribisch Nederland)

Het (gewijzigd) voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024) d.d. 26 oktober 2023 is doorgestuurd naar de Eerste Kamer der Staten-Generaal (kamerdossier 36 342-A). Hierbij attenderen wij u op deze stap in het wetgevingsproces. Het oorspronkelijke voorstel van wet tot (voluit) wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024) werd op 13 april 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer ...

Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 bij de Eerste Kamer (Caribisch Nederland)

Het (gewijzigd) voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024) d.d. 26 oktober 2023 is doorgestuurd naar de Eerste Kamer der Staten-Generaal (kamerdossier 36 419-A). Hierbij attenderen wij u op deze stap in het wetgevingsproces. Zoals wij in het CFN van 27 oktober jl. berichtten, heeft de Tweede Kamer in de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 oktober 2023 het onderhavige ...

Minimumloon, uitkeringen en kinderbijslag in Caribisch Nederland omhoog (Caribisch Nederland)

Vanaf 1 juli 2024 bedraagt het minimumloon in Caribisch Nederland 1.750 dollar per maand. De werkgeverslasten gaan omlaag om de werkgevers tegemoet te komen in de extra kosten. En de uitkeringen (onderstand en AOV/AWW) en de kinderbijslag stijgen al per 1 januari 2024. Dit heeft minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen vorige week bekendgemaakt tijdens haar bezoek aan Caribisch Nederland, aldus een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst ...

Rapport van de speciaal gezant voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns-Amerika aangeboden aan de Tweede Kamer (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 24 oktober 2023 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) het rapport van de speciaal gezant voor Caribisch Nederland voor EU-fondsen, VN-fondsen en economische betrekkingen met Latijns-Amerika aangeboden aan de Tweede Kamer. De speciaal gezant, de heer Edison Rijna (voormalig gezaghebber van Bonaire), is op 18 april jl. in functie getreden. Het rapport omvat het verslag van zijn verkenning, de aandachtsgebieden, de geplande ...

Cft: Belangrijke opgave voor Bonaire om de gerealiseerde verbeteringen in het financieel beheer structureel te verankeren (Bonaire)

Het bestuurscollege van Bonaire staat voor de belangrijke opgave om de gerealiseerde verbeteringen op het terrein van het financieel beheer structureel te verankeren binnen de organisatie van het openbaar lichaam. Dit heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) in gesprek met het bestuurscollege van Bonaire benadrukt. Het versterken van de uitvoeringskracht is daarbij een cruciaal thema. Zo staat een persbericht van het Cft. Bonaire zette de ...

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 aangenomen door de Tweede Kamer. Wetsvoorstel bevat een aanpassing van het fiscaal verschoningsrecht in de Belastingwet BES houdende dat vertrouwelijkheid van contacten met een verschoningsgerechtigde voor de belastingplichtige geen grond is voor weigering om informatie die los staat van die vertrouwelijke contacten aan de inspecteur te verstrekken (Caribisch Nederland)

De Tweede Kamer heeft de afgelopen nacht het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2024 (zoals gewijzigd) aangenomen. Het voorstel van wet tot (voluit) wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024) werd op 13 april 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerdossier 36342). Op 21 juni 2023 werd de nota naar aanleiding van het verslag door de staatssecretaris van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer, onder begeleiding ...

Vraag over voorgestelde verhoging van het gebruikelijk loon behandeld tijdens het wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023 inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Tijdens het wetgevingsoverleg van afgelopen maandag over onder meer het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 is een vraag van het Tweede Kamerlid Grinwis over de voorgestelde aanpassingen in de gebruikelijkloonregeling aan de orde gekomen. In het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 – dat in de nacht van donderdag 26 oktober op vrijdag 27 oktober 2023 is door de Tweede Kamer aangenomen – wordt, kort samengevat, een wijziging en verhoging van ...

Koppeling belastingvrije som aan wettelijk minimumloon BES. Amendement aangenomen om de belastingvrije som op de BES niet langer lager te laten zijn dan het minimumloon; belastingvrije som op USD 20.424. Motie om een systematiek te implementeren waardoor een WML-stijging niet fiscaal wordt afgeroomd (Caribisch Nederland)

Tijdens het wetgevingsoverleg van afgelopen maandag over onder meer het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 is een vraag van het Tweede Kamerlid Grinwis over de koppeling van de belastingvrije som aan het wettelijk minimumloon op de BES-eilanden aan de orde gekomen. Het kamerlid vroeg zich, naar wij begrijpen, af in hoeverre bij een verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) in Caribisch Nederland, de belastingvrije som zou moeten worden aangepast om ...

Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 aangenomen door de Tweede Kamer (Caribisch Nederland)

De Tweede Kamer heeft de afgelopen nacht het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (zoals gewijzigd) aangenomen. Tijdens de lange vergadering van afgelopen nacht is het gehele pakket Belastingplan 2024 (zoals gewijzigd) door de Kamer aangenomen. Tijdens de behandeling van het Belastingplan BES eilanden 2024 is ook het (gewijzigd) amendement van de Kamerleden Grinwis en Van Weyenberg aangenomen (kamerstuk 36 419 nr. 9). Dat amendement betreft het regelen dat de belastingvrije ...

Beantwoording van tijdens het wetgevingsoverleg van 18 oktober 2023 gestelde vragen over onder meer het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Bij kamerbrief d.d. 20 oktober 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) een deel van de tijdens het wetgevingsoverleg van woensdag 18 oktober 2023 gestelde vragen over het pakket Belastingplan 2024 beantwoord. De beantwoording betreft ook enkele vragen over het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (zie blz. 18). De resterende vragen worden tijdens het wetgevingsoverleg van vandaag, maandag 23 oktober 2023, mondeling beantwoord. Onderwerpen die in de beantwoording ...

Nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

De nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024) is aangeboden aan de Tweede Kamer. Onderwerpen die in de nota naar aanleiding van het verslag aan de orde komen zijn, onder meer: Het vooralsnog uitstellen van tariefswijzigingen in de opbrengstbelasting en in de vastgoedbelasting. Suggesties van Centraal Dialoog Bonaire voor belastingverlaging, zoals verhoging van ...

Melding MijnCN in verband met problemen bij het openen van de websites van MijnCN en van de Belastingdienst CN en het daardoor soms niet goed werken van de MijnCN App (Caribisch Nederland)

Op de facebookpagina van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is een melding geplaatst in verband met problemen die enkele gebruikers blijken te ondervinden bij het openen van de websites van MijnCN en van de Belastingdienst Caribisch Nederland en het daardoor soms niet goed werken van de MijnCN App (klik hier om naar de melding in het Papiamentu te gaan of hier om naar de melding in het Engels te gaan) ...

Maritieme controles en controle bij in-, uit- en doorvoer tijdens 56ste Bonaire Sailing Regatta

Gisteren, vrijdag 6 oktober 2023, is de 56ste editie van de Bonaire Sailing Regatta van start gegaan. De ketenpartners van de Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire (MMHB) zijn ook dit jaar tijdens de Bonaire Sailing Regatta weer actief met betrekking tot het veilig houden van Bonaire. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN). De Douane, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Kustwacht, Korps Politie ...

Nota van wijziging inzake wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Gisteren, vrijdag 6 oktober 2023 is aan de Tweede Kamer een nota van wijziging aangeboden bij het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan BES eilanden 2024). Met deze nota van wijziging worden een aantal inhoudelijke en technische wijzigingen aan het wetsvoorstel toegevoegd. De inhoudelijke wijzigingen betreffen: een vrijstelling, onder voorwaarden, van de algemene bestedingsbelasting (ABB) voor kinderopvang, en een aanpassing van de vrijstelling ...

Verslag vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Gisteren, donderdag 5 oktober 2023, is het Verslag van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 vastgesteld. Het wetgevingsoverleg met de betrokken bewindspersonen, waaronder staatssecretaris Marnix van Rij van financiën, over het Pakket Belastingplan 2023 staat gepland voor 23 oktober 2023, zo blijkt uit de convocatie voor dat overleg; het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 wordt dan behandeld in blok 3 ...

Factsheetbundel pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer, waaronder inzake het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 22 september 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) een factsheetbundel Pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de factsheetbundel wordt een korte samenvatting gegeven van elke maatregel, de bijbehorende uitvoeringsgevolgen en de budgettaire consequenties. Daarnaast zijn – waar van toepassing – rekenvoorbeelden opgenomen. Hiermee wil de staatssecretaris de leden van de Kamer een handzaam inzicht te bieden in de maatregelen en wetsvoorstellen ...

Import uit Venezuela versoepeld. Bestuurscollege van Bonaire besluit om de import van goederen uit Venezuela over het algemeen zonder beperkingen toe te staan, een aantal uitzonderingen blijft nog wel van toepassing (Caribisch Nederland – Bonaire)

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft een besluit genomen om de import van goederen uit Venezuela over het algemeen zonder beperkingen toe te staan. Er blijven wel een aantal uitzonderingen van toepassing om volksgezondheid- en natuurrisico’s te voorkomen. Zo is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire. Gedeputeerde Jolinda Craane, belast met economische aangelegenheden, is hier heel blij mee, aldus het nieuwsbericht. “De ...

Gedeputeerde Kroon tevreden met 30 miljoen voor koopkrachtverbetering inwoners BES “maar er is meer nodig” (Caribisch Nederland)

Volgens Gedeputeerde James Kroon van Bonaire is meer nodig dan 30 miljoen voor het verbeteren van de koopkracht en de armoedebestrijding in Caribisch Nederland. Zo staat in een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam. Hij reageert hiermee op de aankondiging op Prinsjesdag dat het Nederlandse kabinet in 2024 €30 miljoen uittrekt om de koopkracht te verbeteren van de inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Vanaf 2025 wordt ...

Q&A op de website van B/CN over de aanpassing van het belastingstelsel van Caribisch Nederland in het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) is een ‘ambtsbericht’ geplaatst met vragen en antwoorden (Q&A’s) inzake de aanpassing van het belastingstelsel van Caribisch Nederland zoals opgenomen in het op Prinsjesdag aangeboden wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024. Hierbij attenderen wij u op deze Q&A’s (zie ook hierna). Zoals wij rapporteerden in de speciale uitgave van het CFN van afgelopen dinsdag 19 september jl., heeft het Nederlandse kabinet op ...

Belastingplan BES eilanden 2024 op 5 oktober geagendeerd voor het leveren van inbreng in de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer ten behoeve van het schriftelijk verslag (Caribisch Nederland)

Overeenkomstig het besluit in de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer van 14 september 2023 zijn de wetsvoorstellen die onderdeel zijn van het pakket Belastingplan 2024, waaronder het wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024, geagendeerd voor het leveren van inbreng ten behoeve van het schriftelijk verslag op donderdag 5 oktober 2023. De commissie zal op de procedurevergadering van 28 september 2023 nog per wetsvoorstel een besluit ...

Nieuwsbericht B/CN over Belastingplan BES eilanden 2024 (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) is een informatief nieuwsbericht verschenen over het gisteren, op Prinsjesdag, gepresenteerde wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024. Het nieuwsbericht bevat een beschrijvend overzicht van de belangrijkste maatregelen voor burgers en bedrijven in Caribisch Nederland, die onderdeel zijn van genoemd wetsvoorstel. De maatregelen zijn beoogd per 1 januari 2024 in werking te treden. In de speciale uitgave van het CFN van gisteren berichtten ...

Kabinet trekt in 2024 €30 miljoen uit om koopkracht inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verbeteren, vanaf 2025 wordt dit jaarlijks €32 miljoen (Caribisch Nederland)

Het Nederlandse kabinet trekt in 2024 €30 miljoen uit om de koopkracht te verbeteren van de inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Vanaf 2025 wordt dit bedrag verhoogd naar jaarlijks €32 miljoen. Zo is vandaag op Prinsjesdag bekendgemaakt (zie dit nieuwsbericht alsook dit nieuwsbericht en dit nieuwsbericht op rijksoverheid.nl). [Later toegevoegd:] Op 21 september 2023 is het nieuwsbericht ook op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland geplaatst. In ...

Saba Business Association met vragen over de aangekondigde belastingwijzigingen in Caribisch Nederland voor 2024 (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 5 september 2023 heeft Saba Business Association (SBA) vragen gesteld aan het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba over het (op dat moment nog aangekondigde) Belastingplan Caribisch Nederland 2024 (‘tax reform plans for Caribbean Netherlands’). In de brief geeft SBA aan dat zij kennis hebben genomen van de voorgenomen belastingplannen van staatssecretaris Van Rij van Financiën met ingang van 1 januari 2024. SBA zal hiermee gedoeld hebben ...

Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: introductie van een minimumbelasting (Caribisch Nederland)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september 2023 (“Prinsjesdag”), het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2024 is: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer en klik hier voor een nieuwsbericht dat bij het vrijgeven van het belastingplan op rijksoverheid.nl is verschenen. Het totale ...

Wetsvoorstel Belastingplan BES eilanden 2024: diverse aanpassingen en actualiseringen in de Belastingwet BES, de Wet inkomstenbelasting BES, de Wet loonbelasting BES en de Douane- en Accijnswet BES (Caribisch Nederland)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september 2023 (“Prinsjesdag”), het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2024 is: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer en klik hier voor een nieuwsbericht dat bij het vrijgeven van het belastingplan op rijksoverheid.nl is verschenen. Het totale ...

Pakket Belastingplan 2024: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’ (Nederland)

Het Nederlandse kabinet heeft vandaag, de derde dinsdag van september 2023 (“Prinsjesdag”), het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2024 is: ‘Noodzakelijke stappen voor samenleving en belastingstelsel’. Het pakket Belastingplan 2024 bevat noodzakelijke maatregelen voor de samenleving en het belastingstelsel. Denk aan het ondersteunen van koopkracht en bestrijden van armoede, het verbeteren en eenvoudiger maken van het belastingstelsel en maatregelen om de vastgestelde ...