TADAT-certificaat voor 16 leidinggevenden van de Belastingdienst (Curaçao)

Op 13 juni 2024 hebben 16 leidinggevenden van de Belastingdienst Curaçao uit handen van Minister Silvania van Financiën het certificaat ontvangen voor hun deelname aan de door het International Monetair Fonds (IMF) verzorgde ‘TADAT-training’. Dit is bekendgemaakt in een persbericht op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania. Verder uit het persbericht (enigszins geparafraseerd): Het verbeteren van het functioneren van de belastingdienst is één van de belangrijkste beleidsprioriteiten van Minister Silvania ...

Brief MinFin aan de Inspectie der Belastingen over het verhogen van de productie van het opleggen van IB-aanslagen (Curaçao)

In een brief d.d. 18 juni 2024 ‘instrueert’ de Minister van Financiën het hoofd van dienst van de Inspectie der Belastingen ‘nogmaals’ om de productie van het opleggen van aanslagen te verhogen en daarbij ‘minimaal’ een aantal in de brief opgenomen stappen te doorlopen. Een afbeelding van de brief is geplaatst op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. In de brief constateert de minister eerstens dat uit productiecijfers ...

Persbericht MinFin inzake de wijzigingen voor het verkrijgen van de status van Curaçaose Beleggingsvennootschap, Doelvermogen of Transparante Vennootschap (Curaçao)

Op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania van Financiën is een persbericht van het  Ministerie van Financiën geplaatst inzake de recentelijk doorgevoerde wijzigingen met betrekking tot het verkrijgen van de status van ‘Curaçaose Beleggingsvennootschap’, van de status van ‘Doelvermogen’, respectievelijk van de status van ‘Transparante Vennootschap’. Dit houdt verband met enkele van de wijzigingen in de belastingwetgeving zoals doorgevoerd met de Landsverordening herziening en reparatie belastingverordeningen 2024 (P.B. 2024 no ...

SER heeft advies uitgebracht over de OLV tijdelijke regeling sanering belastinginkomsten en wijziging Landsverordening omzetbelasting 1999, maar het advies is nog niet openbaar

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft per brief d.d. 19 juni 2024 uitgebracht aan de minister van Financiën over de ontwerplandsverordening voor de Tijdelijke regeling sanering belastinginkomsten en de wijziging van de Landsverordening omzetbelasting 1999. Het advies is vastgesteld in de plenaire vergadering van de SER van 14 juni 2024 maar kan nog niet openbaar gemaakt worden op grond van het bepaalde in artikel 16 van de Landsverordening Sociaal Economische Raad ...

Openstaande belasting- en premieschulden per 1 juni 2024 (Curaçao)

Minister Silvania van Financiën heeft een tabel met een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de openstaande belasting- en premieschulden per 1 juni 2024 op zijn persoonlijke Facebookpagina geplaatst (klik hier om rechtstreeks naar die tabel op zijn Fb-pagina te gaan). Hieronder hebben wij de tabel nog eens opgenomen: (De tekst van dit artikel loopt onder deze afbeelding verder) Blijkens deze tabel staat er per 1 juni ...

FMR april 2024: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief van 19 juni 2024 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand april 2024 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR bevat vanzelfsprekend ook belastingcijfers. Hieronder nemen wij samenvattenderwijs enkele relevante passages en gegevens op uit de FMR over april 2024 (enigszins geparafraseerd). Gewone Dienst De Gewone Dienst van de actuele verslagperiode voor het dienstjaar 2024 sluit (voorlopig) af met een voordelig saldo ...

MinFin in toespraak bij real estate event: over de 20/80-regeling voor tax holidays grondontwikkeling, herziening van de tax holiday wetgeving, belastingheffing bij kortstondige verhuur van accommodaties via online platforms, het financiële belang van de OZB en het verminderen van zwartwerken

Minister Silvania van Financiën van Curaçao heeft op zijn persoonlijke Facebookpagina de tekst geplaatst van zijn toespraak bij een real estate event te Curaçao. De toespraak is vanzelfsprekend gericht op de (ontwikkeling van de) vastgoedsector te Curaçao, maar in dat kader ging de minister ook in op enkele voor de vastgoedsector relevante belastingontwikkelingen. 20/80-regeling voor tax holidays Minister Silvania in zijn toespraak In zijn toespraak ging de minister onder andere ...

Belastingverdrag tussen Curaçao en Suriname wordt 1 juli aanstaande getekend

De Minister van Financiën van Curaçao heeft bekendgemaakt dat het belastingverdrag met Suriname op 1 juli 2024 zal worden getekend, in het Marriott hotel. Zo staat in een post op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania: “Dia 1 juli MinFin ta firma na Marriott e tratado fiskal ku Sürnam”. Eerder werd al bekend dat de landen op donderdag 4 april 2024 te Paramaribo overeenstemming hebben bereikt over de tekst van ...

Curaçao publiceert het AML/CFT/CFP National Strategy and Action Plan to counter Money Laundering and Financing of Terrorism and Proliferation (Curaçao)

Op 11 juni 2024 is het actieplan van het Land Curaçao inzake de bestrijding van witwassen, financieren van terrorisme en het financieren van proliferatie geplaatst op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao: ‘Curaçao’s National Strategy and Action Plan to counter Money Laundering and Financing of Terrorism and Proliferation’ (AML/CFT/CFP National Strategy and Action Plan Curaçao 2024). Hierbij attenderen wij u op de publicatie van dit actieplan, zonder ...

Geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van de werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden in het Publicatieblad: faciliteiten loonbelasting en sociale premies (Curaçao)

Op 12 juni 2024 is het Landsbesluit van de 16de april 2024, no. 24/878, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van de werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden, uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 62 (GT) (P.B. 2024 no. 62 (GT)). Meer specifiek betreft het de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ter bevordering van de werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden (P.B. 1989, no ...

Verhuisboedelvrijstelling voor de invoer van een voertuig in eerste instantie door de Inspecteur afgewezen. Inspecteur komt pas in de beroepsfase aan het bezwaar van belanghebbende tegemoet. Het Gerecht oordeelt dat voor een kostenvergoeding voor de bezwaarfase geen wettelijke basis bestaat. Wel proceskostenvergoeding voor de beroepsfase

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft een verzoek ingediend om vrijstelling van invoerrechten met toepassing van de zogenoemde ‘verhuisboedelvrijstelling’ voor de invoer van een voertuig. Dit verzoek is evenwel afgewezen. Het daartegen door belanghebbende ingediende bezwaar is door de Inspecteur afgewezen, waarbij is bepaald dat geen vrijstelling bij invoer op grond van artikel 35, vijfde lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten ...

De Inspecteur komt in de beroepsfase aan het bezwaar van belanghebbende tegemoet: proceskostenvergoeding voor de beroepsfase, maar geen bezwaarkostenvergoeding omdat belanghebbende daar niet voorafgaand aan de uitspraken op bezwaar om heeft verzocht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen loonbelasting, premie AOV/AWW en AVBZ over het jaar 2019 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en vervolgens bij drie afzonderlijke geschriften beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Belanghebbende heeft daarvoor een bedrag aan griffierecht betaald van drie keer NAf 150 (totaal NAf 450). Partijen zijn uitgenodigd voor ...

Geen belang meer bij beroepsprocedure omdat de Inspecteur hangende de procedure volledig aan de bezwaren van belanghebbende tegemoet is gekomen: beroep niet-ontvankelijk. In dit geval geen proceskostenvergoeding, omdat geen sprake is van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand of andere voor vergoeding in aanmerking komende kosten. Wel dient de Inspecteur van het in totaal betaalde griffierecht NAf 150 aan belanghebbende te vergoeden. Het bedrag van NAf 300 dat per abuis door het Gerecht te veel aan belanghebbende in rekening is gebracht (omdat de zaak ten onrechte werd geregistreerd als een civiele zaak), dient door het Gerecht gerestitueerd te worden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting voor de jaren 2019 en 2020. Tevens zijn verzuimboetes opgelegd. Belanghebbende heeft tegen de naheffingsaanslagen en de verzuimboetes bezwaar gemaakt, maar bij uitspraken op bezwaar heeft de Inspecteur de naheffingsaanslagen en de verzuimboetes gehandhaafd. Vervolgens heeft belanghebbende beroep ingesteld bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht). Bij het Gerecht ...

Geen belang meer bij beroepsprocedure omdat de Inspecteur reeds volledig aan de bezwaren van belanghebbende tegemoet is gekomen: beroep niet-ontvankelijk. In dit geval geen proceskostenvergoeding, omdat geen sprake is van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand of andere voor vergoeding in aanmerking komende kosten. Wel dient de Inspecteur het betaalde griffierecht aan belanghebbende te vergoeden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn aanslagen premies AOV/AWW en AVBZ voor het jaar 2020 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen. Bij uitspraken op bezwaar heeft de Inspecteur de aanslagen premies AOV/AWW en AVBZ verminderd naar nihil. Vervolgens heeft belanghebbende (toch) beroep ingesteld bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht). Belanghebbende heeft aangegeven dat hij ...

Gerecht stelt de waarde van de onroerende zaak voor de OZB in goede justitie vast. Inspecteur had bij de waardering van het kantoorpand uit moeten gaan van de waarde in het economische verkeer en in dit geval niet van de herbouwwaarde. Het door belanghebbende ingebrachte taxatierapport is onbruikbaar omdat de datum van de waardebepaling te ver ligt van de peildata. Bij de waardebepaling van de erfpachtgrond moet geen rekening worden gehouden met het daarop rustende recht van erfpacht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is eigenaar van onroerende zaken. Aan hem zijn ter zake van de onroerende zaken aanslagen onroerendezaakbelasting (OZB) over de jaren 2024 en 2019 opgelegd. De onroerende zaak waar de aanslag OZB 2024 betrekking op heeft, betreft een kantoorpand met een magazijn met een oppervlakte van 504 m², met aangrenzende parkeerplaatsen, gelegen op vier aaneengesloten kadastrale percelen erfpachtgrond ...

Online aangifteprogramma bevat structurele fout bij de automatische berekening van de drempel buitengewone lasten: algemene voorlichting of een toezegging? Ook in geval sprake zou zijn van een toezegging slaagt een beroep op het vertrouwensbeginsel in casu niet, omdat belanghebbende (van beroep belastingadviseur) in redelijkheid niet op nakoming van de toezegging mocht rekenen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting 2018 onder meer een bedrag van NAf 13.060 aan buitengewone lasten in aftrek gebracht. De daarbij door het (online) aangifteprogramma berekende en toegepaste drempel buitengewone lasten bedraagt NAf 4.306. De Inspecteur heeft een aanslag inkomstenbelasting opgelegd in afwijking van de aangifte. Daarbij is onder meer een correctie van de drempel buitengewone lasten ...

Na het ter zitting overgelegde echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan te hebben doorgenomen, laat de Inspecteur het opgevoerde bedrag aan partneralimentatie in aftrek toe. Belanghebbende heeft in zijn aangifte geopteerd voor de ex-patriate regeling. Partijen zijn het erover eens geworden dat de beroepskosten niet aftrekbaar zijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2020 verzocht om toepassing van de ex-patriate regeling. Hij heeft een bedrag aan alimentatie aan de ex-echtgenote als persoonlijke last in mindering gebracht en een bedrag van NAf 500 aan beroepskosten in aftrek gebracht. De Inspecteur is bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting 2020 afgeweken en heeft daarbij ...

Motie Mercelina door de Tweede Kamer verworpen. Betrof een verzoek aan de Koninkrijksregering (RMR) om in overleg te treden met Curaçao om te faciliteren dat belastingverdragen van Curaçao op passende wijze en zonder onnodige belemmeringen worden geratificeerd (Curaçao)

De tijdens het plenair debat van woensdag 5 juni 2024 inzake het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) door het lid/bijzonder gedelegeerde van de Staten van Curaçao Mercelina ingediende motie is door de Tweede Kamer verworpen (zie deze pagina op de website van de Tweede Kamer inzake de stemming over deze motie). Zoals wij rapporteerden in het CFN van 5 juni 2024 (klik hier), waren ...

Wijziging Belastingregeling Nederland Curaçao aangenomen door de Tweede Kamer (Curaçao)

Het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is gisteren, dinsdag 11 juni 2024, door de Tweede Kamer aangenomen (zie deze pagina op de website van de Tweede Kamer inzake de stemming over dit wetsvoorstel). Het plenair debat inzake het onderhavige wetsvoorstel ...

Belastingverdrag met Malta aangenomen door de Tweede Kamer. Gewijzigde motie Idsinga ook aangenomen (Curaçao)

Het goedkeuringswetsvoorstel betreffende het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Malta (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124) is gisteren, dinsdag 11 juni 2024, door de Tweede Kamer aangenomen (zie deze pagina en deze pagina op de website van de Tweede Kamer inzake de stemming over het wetsvoorstel). Ook de door het lid Idsinga ingediende (gewijzigde) motie is door de Tweede Kamer aangenomen (zie deze ...

Verslag Staten inzake de ontwerplandsverordening voor een nieuw Wetboek van Strafvordering (Curaçao)

Het verslag d.d. 30 mei 2024 van de Staten van Curaçao inzake de ontwerplandverordening houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering is op de website van de Statengeplaatst. Hierbij attenderen wij u zonder samenvatting op dit verslag. Nieuw Wetboek van Strafvordering Algemeen De onderhavige ontwerplandverordening houdende vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering (2018-2019-148, hernummerd tot 2019-2020-148 en later tot 2020-2021-148) werd op 29 augustus 2019 aangeboden aan de ...

Geconsolideerde tekst van het Landsbesluit h.a.m. ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Lv Ziekteverzekering in het Publicatieblad: betreft de middels verzamelloonstaten en mutatieformulieren aan de SVB te verstrekken gegevens over de werknemer-verzekerde en de werkgever (Curaçao)

Op 6 juni 2024 is het Landsbesluit van de 29ste april 2024, no. 24/1988, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 29ste juni 1987 ter uitvoering van artikel 12, tweede lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering (P.B. 1966, no. 15), uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 57 (P.B. 2024 no. 57 (GT)). De geconsolideerde tekst van het Landsbesluit houdende ...

Bekendmaking SVB inzake het per e-mail verzenden van naheffingsaanslagen ZV/OV (Curaçao)

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is deze week een bekendmaking geplaatst over het per e-mail verzenden van aanslagen ZV/OV (ziekteverzekering/ongevallenverzekering). Ter bevordering van een sneller en effectiever verloop van het proces van oplegging van (naheffings)aanslagen (in gevallen waarin de premie geheel of gedeeltelijk niet binnen de voorgeschreven termijn door de werkgever is afgedragen), zal de SVB ingaande juni 2024 alle maandaanslagen en jaaraanslagen ZV/OV per e-mail aan ...

Ministeriële regeling vertegenwoordiging belastingplichtigen in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 6 juni 2024 is de Ministeriële regeling met algemene werking, van de 4de juni 2024 ter uitvoering van artikel 33, en 39, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Ministeriële regeling vertegenwoordiging belastingplichtigen), uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 59 (P.B. 2024 no. 59). Deze Ministeriële regeling (hierna: de regeling) is in werking getreden met ingang van de dag na de datum ...

Uitvoeringsrapportage eerste kwartaal 2024 landspakket Curaçao aangeboden aan de Tweede Kamer (Curaçao)

Bij brief van 5 juni 2024 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de eerste uitvoeringsrapportage 2024 Landspakket Curaçao aangeboden aan de Tweede Kamer. De uitvoeringsrapportage is ook geplaatst op de website van de Tijdelijke werkorganisatie (TWO). Deze eerste uitvoeringsrapportage van 2024 beschrijft de uitvoering van het landspakket Curaçao gedurende de periode 1 januari tot en met 31 maart 2024. Specifiek wordt daarin een update gegeven over de voortgang ...

Motie ingediend tijdens het plenair debat inzake het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao: verzoek aan de Koninkrijksregering (RMR) om in overleg te treden met Curaçao om te faciliteren dat belastingverdragen van Curaçao op passende wijze en zonder onnodige belemmeringen worden geratificeerd (Curaçao)

Vandaag, woensdag 5 juni 2024, heeft in de Tweede Kamer het plenair debat plaatsgevonden inzake het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling vindt plaats op woensdag 5 juni 2024 (overmorgen). Bij het debat waren ook de bijzonder gedelegeerden van de Staten ...

Motie ingediend tijdens het plenair debat inzake de goedkeuringswet voor het belastingverdrag met Malta: verzoek om na twee jaar een evaluatie naar de Kamer te sturen (Curaçao)

Vandaag, woensdag 5 juni 2024, heeft in de Tweede Kamer het plenair debat plaatsgevonden inzake het goedkeuringswetsvoorstel betreffende het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Malta (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124). Bij het debat waren ook de bijzonder gedelegeerden van de Staten van Curaçao aanwezig die ook het woord hebben gevoerd (zie de sprekerslijst). Klik hier om naar de video van het debat ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake de goedkeuringswet voor het belastingverdrag met Malta. Ook antwoorden op vragen over het belastingverdrag met San Marino en over de opzegging door Noorwegen van het belastingverdrag in relatie tot Curaçao (Curaçao)

Bij brief d.d. 3 juni 2024 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het goedkeuringswetsvoorstel betreffende het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Malta (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierbij attenderen wij u zonder verdere toelichting of samenvatting op deze nota, opdat u hier zo snel mogelijk kennis ...

Aanstaande woensdag 5 juni plenair debat voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (Curaçao)

Het plenair debat in de Tweede Kamer inzake het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao (BRNC) in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling vindt plaats op woensdag 5 juni 2024 (overmorgen). Zo blijkt uit de agendering van dat debat op de website van de Tweede Kamer. Er is spreektijd ...

Aanstaande woensdag 5 juni plenair debat goedkeuringswet belastingverdrag met Malta (Curaçao)

Het plenair debat in de Tweede Kamer inzake de goedkeuringswet voor, kortweg, het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Malta (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124) vindt, vooralsnog, plaats op woensdag 5 juni 2024 (overmorgen). Zo blijkt uit de agendering van dat debat op de website van de Tweede Kamer. Er is spreektijd aangevraagd door de Kamerleden Idsinga (NSC), White (GroenLinks-PvdA) en Van Eijk ...