Arnaud de Graaf en Arno van Suilen hebben het hoogleraarsambt aan de UoC aanvaard met het uitspreken van hun oraties: De Graaf als buitengewoon hoogleraar Internationaal Belastingrecht en Van Suilen als buitengewoon hoogleraar Caribisch Formeel Belastingrecht

De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (University of Curaçao, UoC) heeft Prof. mr. dr. Arnaud de Graaf benoemd tot buitengewoon hoogleraar op de leerstoel Internationaal Belastingrecht en prof. mr. dr. Arno van Suilen tot buitengewoon hoogleraar op de leerstoel Caribisch Formeel Belastingrecht, beiden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Afgelopen dinsdagavond, 19 oktober 2021, vond in de aula van de Universiteit van Curaçao de plechtigheid plaats waarbij zij ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 volgende week in de Centrale Commissie van de Staten (Curaçao)

Volgende week zal de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-199) worden behandeld in de Centrale Commissie van de Staten van Curaçao. De behandeling zal plaatsvinden tijdens een vergadersessie verspreid over vier dagen, namelijk op: maandag 25 oktober 2021, om 10.00 uur, met voortzettingen op dinsdag 26 oktober 2021 om 09.00 uur, donderdag 28 oktober 2021 om 09.00 uur en vrijdag 29 oktober ...
LEES VERDER

Reactie Cft op tweede UR 2021: in tweede kwartaal 22 miljoen minder baten dan in 2020, grotendeels door de aanhoudende negatieve gevolgen van de coronacrisis op de belastingbaten (Curaçao)

Bij brief d.d. 15 oktober 2021 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) zijn reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage 2021 (UR) van Curaçao. De reactie van het Cft bevat ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij een enkele relevante passages op. Oordeel De UR toont een tekort over het tweede kwartaal van ANG 249 miljoen. Dit is een realisatie van 33 procent ...
LEES VERDER

Mr. Mauritsz de Kort aanbevolen voor benoeming tot president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie per 1 januari 2022

Per 1 januari a.s. eindigt de benoemingstermijn van mr. Eunice Saleh als President van het Hof. Mr. Saleh heeft begin dit jaar binnen het Hof kenbaar gemaakt niet in aanmerking te willen komen voor een verlenging van de termijn. De afgelopen maanden heeft de wervingsprocedure plaatsgevonden voor de opvolging van mr. Saleh. Op 23 september 2021 heeft de hofvergadering bij meerderheid van stemmen besloten om mr. Mauritsz de Kort (thans ...
LEES VERDER

Antwoorden Minister op vragen Statenlid Mc William inzake het besluit om kasbetalingen bij de Ontvanger stop te zetten (Curaçao)

Bij brief d.d. 12 oktober 2021 aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao heeft de Minister van Financiën de vragen beantwoord die door het Statenlid G.M. Mc William bij brief d.d. 27 augustus 2021 zijn gesteld inzake het besluit van de regering om kasbetalingen bij de Ontvanger stop te zetten. Eerder dit jaar werd bekend dat contante betalingen en betalingen met cheques met ingang van 1 oktober 2021 niet ...
LEES VERDER

Nader voorlopig verslag ontwerpinitiatieflandsverordening verplicht basispensioen (Curaçao)

Het nader voorlopig verslag van de behandeling in de centrale commissievergadering van de Staten van woensdag 29 september 2021 van de ontwerpinitiatieflandsverordening houdende regels inzake een wettelijk basispensioen (Landsverordening Verplicht Basispensioen) is vastgesteld. Hierbij zetten wij het nader voorlopig verslag naar u door, zonder verdere toelichting of samenvatting. Korte samenvatting Op 7 januari 2021 werd een (wederom) gewijzigd ontwerp van de initiatiefontwerplandsverordening met Memorie van Toelichting aangeboden ter griffie van de ...
LEES VERDER

Tijdelijke Regeling tax free winkelen in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 11 oktober 2021 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 5de oktober 2021 ter uitvoering van artikel 7, derde lid, van de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Tijdelijke Regeling tax free winkelen) uitgegeven in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2021, no. 107 (P.B. 2021, no. 107). Inhoudelijk is hiermee een verlenging met twee jaar beoogd van de Tijdelijke ministeriële regeling tax free winkelen van 24 september 2018 (P.B. 2018, ...
LEES VERDER

Persbericht Hof na bezoek President van de Hoge Raad: grote belangstelling en interesse voor de rechtspraak op de eilanden

De President van de Hoge Raad, mevrouw Dineke de Groot, bracht vorige week een werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Door de versoepeling van de coronamaatregelen was het voor haar mogelijk de drie eilanden te bezoeken en de verbinding met recht en rechtspraak in Caribisch Nederland verder gestalte te geven. Haar eerste bezoek op de eilanden beschouwt ze als zeer effectief en zinvol. De Hoge Raad is cassatierechter in ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over besluitvorming Rijksministerraad van 6 oktober 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Hieronder volgt eerst een korte samenvatting van de inhoud van de brief per jurisdictie voor wat betreft de voortgang in de uitvoering van de landspakketten en de liquiditeitssteun. Daarna is de ...
LEES VERDER

Beantwoording vraag over toegang Koninkrijkslanden tot belasting- en handelsverdragen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 7 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kabinetsreactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) – de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk – van augustus 2021 en de antwoorden op schriftelijke vragen toegezonden aan de Tweede Kamer. Van 23 tot en met 25 augustus 2021 zijn delegaties van de Staten van Aruba, van de Staten van ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage Landspakket Sint Maarten 2021-Q3. Vervolg- en toetsvragen inzake vereenvoudiging voorgelegd aan een onderzoeksbureau. Concepten inzake Belastingregeling Nederland-Sint Maarten verstuurd (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Bij de brief heeft de staatssecretaris onder meer de uitvoeringsrapportage van het landspakket Sint Maarten aan de Kamer overgelegd. In dit artikel rapporteren wij over die rapportage, voor zover het belastingaangelegenheden ...
LEES VERDER

Vragen Statenlid naar aanleiding van berichten over tewerkstelling van Nederlandse douanebeambten bij de douane van Curaçao (Curaçao)

Naar aanleiding van berichtgeving in een lokale ochtendkrant inzake assistentie van het personeel van de Nederlandse douane (‘Asistensia di personal di Duana Hulandes’) heeft het Statenlid S.P. Osepa (PNP) in een brief van 4 oktober 2021 een aantal vragen gesteld aan de Minister van Financiën. Het Statenlid heeft vernomen dat de douane van Curaçao versterking heeft gekregen van Nederlandse douanebeambten (douaniers). In dit kader wil hij weten in welke vorm ...
LEES VERDER

SER jaarverslag 2020 met inhoudelijke toelichtingen op adviezen inzake onder meer fiscale ontwerpregelgeving (Curaçao)

Het jaarverslag [link naar pdf op de website ser.cw] over het jaar 2020 van de Sociaal-Economische Raad van Curaçao (SER) is onlangs gepubliceerd. In het jaarverslag wordt uitgebreid aandacht besteed aan de in 2020 door de SER uitgebrachte adviezen over (ontwerp-)fiscale wet- en regelgeving. De SER heeft in 2020 verschillende adviezen uitgebracht over onder meer fiscale wet- en regelgeving en socialezekerheidswet- en regelgeving. Het betreft de volgende adviezen (zie de ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportages juni en juli 2021 – belastingcijfers (Curaçao)

Bij brieven d.d. 2 augustus 2021 en 20 september 2021 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand juni 2021 (inclusief de uitvoeringsrapportage, UVR, over het tweede kwartaal 2021) respectievelijk de financiële managementrapportage (FMR) over de maand juli 2021 aangeboden de Staten van Curaçao. De FMR’s bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over juli 2021 op.   Gewone ...
LEES VERDER

Herinnering Ministerie inzake uiterste datum voor indienen verzoek om sanering belastingschulden (Curaçao)

De Minister van Financiën herinnert er in een nieuwsbericht [externe link] op de website van het ministerie aan dat de termijn voor het indienen van een verzoek om in aanmerking te komen voor de ‘saneringsregeling’ voor belastingschulden op 12 oktober 2021 afloopt. Op uiterlijk die datum dienen verzoeken om ‘sanering’ te worden ingediend. Het gaat hier de saneringsregeling zoals opgenomen in de op 7 juli 2021 door de Minister uitgevaardigde ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage Landspakket Curaçao 2021-Q3. Concept-plannen van aanpak voor het fiscaal stelsel en de belastingdienst ontvangen. Status inzake Belastingregeling Nederland-Curaçao ‘onhelder’ (Curaçao)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Bij de brief heeft de staatssecretaris onder meer de uitvoeringsrapportage van het landspakket Curaçao aan de Kamer overgelegd. In dit artikel rapporteren wij over die rapportage, voor zover het belastingaangelegenheden betreft ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage Landspakket Aruba 2021-Q3. Besluitvorming wijziging belastingstelsel (BTW en vereenvoudiging) en hervorming belastingdienst uiterlijk 15 november 2021 zodat stelselhervorming per 1 januari 2023 kan ingaan. Verwachte invoeringsdatum Belastingregeling Nederland-Aruba nog steeds 1 januari 2022 (Aruba)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Bij de brief heeft de staatssecretaris onder meer de uitvoeringsrapportage van het landspakket Aruba aan de Kamer overgelegd. In dit artikel rapporteren wij over die rapportage, voor zover het belastingaangelegenheden betreft ...
LEES VERDER

Werkbezoek President Hoge Raad aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De President van de Hoge Raad, mevrouw Dineke de Groot, heeft deze week een werkbezoek gebracht aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Door de versoepeling van de coronamaatregelen is het voor Dineke de Groot nu mogelijk een werkbezoek aan drie eilanden af te leggen om de verbinding met recht en rechtspraak in Caribisch Nederland verder gestalte te geven. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht ...
LEES VERDER

Presentatie in Statencommissie in het kader van de voornemens van de regering tot met betrekking de regulering van hazardspelen (Curaçao)

Afgelopen maandag 27 september 2021 vond een besloten vergadering plaats van de vaste commissie economische ontwikkeling van de Staten van Curaçao gepland voor een presentatie door ‘een expert op het gebied van online gaming in het kader van het voornemen van de regering om de hazardspelensector te reguleren’ (“Presentashon di un eksperto di ‘online gaming’ den kuadro di e plan di gobièrnu pa regulá e sektor di weganan di azar”) ...
LEES VERDER

Aanvraagtermijn TBZO verlengd (Curaçao)

De aanvraagtermijn om in aanmerking te komen voor de TBZO (tijdelijke bijstand zelfstandige ondernemers ofwel de ‘sosten pa empresario individual’) is verlengd tot en met vrijdag 8 oktober 2021, om 16.00 uur ’s middags. Dit is bekendgemaakt met een flyer van het Fondo di Sosten (Noodfonds) welke flyer op 30 september op de facebook pagina van het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) is geplaatst. Klik hier voor een link om ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht Ministerie van Financiën inzake belastingopbrengsten juni, juli en augustus 2021 (Curaçao)

Het Ministerie van Financiën heeft met een nieuwsbericht op de website van het Ministerie informatie verstrekt over de resultaten van de inspanningen die hebben plaatsgevonden bij de Inspectie der Belastingen en de Ontvanger der Belastingen met betrekking tot de inning van belastingen. In het nieuwsbericht wordt aangegeven dat de begroting voor de Stichting Belastingaccountantsbureau (Stichting BAB) is verhoogd om die instantie in staat te stellen om personeel aan te nemen ...
LEES VERDER

Statenvergadering over afschaffen contante betalingen bij de Ontvanger, persbericht Minister van Financiën over reorganisatie bij de Ontvanger en vragen Statenlid over stappen om onregelmatigheden bij de Ontvanger te voorkomen (Curaçao)

Afgelopen dinsdag, 28 september 2021, vond in de Staten de vergadering plaats over ‘het verlies van banen door het opheffen van contante betalingen bij de Belastingdienst’ waarvoor de Minister van Financiën en de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening waren uitgenodigd om met de Staten te komen spreken. De vergadering was aangevraagd door Statenleden van de oppositie. Zie de brief van 1 september 2021 en de brief d.d. 15 september ...
LEES VERDER

Ook in hoger beroep afwijzing van vordering tot opheffing van het door de Ontvanger bij een aannemer bij de dokmaatschappij gelegde beslag ter zake van niet betaalde belastingaanslagen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose invorderingszaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is, zo begrijpen wij, één van de aannemers (geweest) bij de in faillissement verkerende “dokmaatschappij”. Kennelijk heeft een aantal aannemers (waaronder belanghebbende) op een gegeven moment het verzoek gedaan tot aanhouding van het invorderingsproces van de Ontvanger, vanwege haar financiële situatie in samenhang met de grote onzekerheid ter zake van betalingen door de dokmaatschappij. De Minister heeft ...
LEES VERDER

Vereiste aangifte niet gedaan: omkering en verzwaring bewijslast. Hof met het Gerecht van oordeel dat bij het opleggen van de navorderingsaanslagen is uitgegaan van een redelijke schatting. Voorwaardelijk opzet: vergrijpboetes passend en geboden. Nadere stukken Inspecteur tardief

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en premie AVBZ is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteert een onderneming in de vorm van een eenmanszaak (een restaurant). Bij belanghebbende hebben boekenonderzoeken plaatsgevonden. De Inspecteur is afgeweken van de voor de jaren 2006 en 2007 ingediende aangiften en heeft primitieve aanslagen opgelegd. Ook heeft de Inspecteur ter behoud van rechten voor de jaren 2006 en 2007 ...
LEES VERDER

Uit Nederland genoten ABP-pensioen behoort tot het AOV/AWW premie-inkomen. Ook in hoger beroep faalt belanghebbendes stelling dat de Inspecteur het gelijkheidsbeginsel (meerderheidsregel) heeft geschonden omdat in twee – naar zijn mening – vergelijkbare gevallen artikel 12a Gezamenlijke beschikking wel zou zijn toegepast vanaf 2014

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak op het gebied van de socialepremieheffing (AOV/AWW) is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in het jaar 2016 ingezetene van Curaçao en geniet uitsluitend ABP-pensioen uit Nederland. Bij het vaststellen van de aanslag inkomstenbelasting heeft de Inspecteur voor het ABP-pensioen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend. Belanghebbende is daardoor in Curaçao geen belasting verschuldigd. Bij het vaststellen van de onderhavige aanslag premieheffing ...
LEES VERDER

Bekendmaking Inspectie der Belastingen inzake datum indiening definitieve aangifte winstbelasting 2020: termijn verlengd tot en met 31 december 2021 (Curaçao)

Vanmiddag (Curaçaose tijd) is op de website van de belastingdienst een bekendmaking geplaatst inzake de datum (uitstel/verlenging termijn) van indiening definitieve aangifte winstbelasting 2020. Klik hier voor de overzichtspagina op de website van de belastingdienst met betrekking tot deze bekendmaking, waarin een link is opgenomen naar de bekendmaking zelf (pdf). De Inspectie der Belastingen maakt daarin bekend dat voor alle belastingplichtigen die de definitieve aangifte winstbelasting 2020 moeten indienen, de ...
LEES VERDER

Ontwerpinitiatieflandsverordening verplicht basispensioen op woensdag 29 september in de centrale commissie van de Staten (Curaçao)

De ontwerpinitiatieflandsverordening houdende regels inzake een wettelijk basispensioen (Landsverordening Verplicht Basispensioen) (2017-2018-100, na hernummering: Zittingsjaar 2020-2021-100) staat geagendeerd voor behandeling in een vergadering van de Centrale Commissie van de Staten op woensdag 29 september 2021 om 09.00 uur, zo blijkt uit de oproep voor deze centrale commissievergadering. Op 7 januari 2021 werd een (wederom) gewijzigd ontwerp van de initiatiefontwerplandsverordening met Memorie van Toelichting aangeboden ter griffie van de Staten. Op 3 maart ...
LEES VERDER

Statenvergadering met de betrokken Ministers over afschaffing contante betalingen bij de Ontvanger verschoven naar dinsdag 28 september (Curaçao)

De vergadering van de Staten, waarvoor de Minister van Financiën en de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening zijn uitgenodigd met de Staten te komen spreken over ‘het verlies van banen door het opheffen van contante betalingen bij de Belastingdienst’, is verplaatst naar dinsdag 28 september 2021, zo blijkt uit de hernieuwde oproep voor de vergadering. De vergadering begint dinsdag om 09.00 uur. De vergadering was aanvankelijk geagendeerd voor vandaag ...
LEES VERDER

Openstelling NOW en TBZO voor de maanden juli-augustus-september 2021 (Curaçao)

In vervolg op de eerdere aankondigingen worden respectievelijk zijn de aanvraagprocedures voor de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, de loonsubsidie ofwel de ‘supsidio di salario’) en de TBZO (tijdelijke bijstand zelfstandige ondernemers ofwel de ‘sosten pa empresario individual’) voor de maanden juli, augustus en september 2021 nu ook concreet opengesteld. Dit blijkt uit flyers van het Fondo di Sosten (Noodfonds) die op de facebook pagina van het Ministerie van Economische Ontwikkeling ...
LEES VERDER

Nieuwsbericht Ministerie van Financiën: met ingang van 1 oktober worden contante betalingen en cheques niet meer geaccepteerd bij de loketten van de Ontvanger, alleen pinbetalingen (swipe). Aanstaande vrijdag Statenvergadering met de betrokken Ministers (Curaçao)

Met ingang van 1 oktober 2021 worden contante betalingen en betalingen met cheques niet meer geaccepteerd bij de loketten van de Ontvanger. Vanaf die datum zullen bij de loketten nog slechts pinbetalingen mogelijk zijn (‘swipe’). Dit heeft het Ministerie van Financiën bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid [op 4 oktober 2021 is dit nieuwsbericht ook geplaatst op de website van het Ministerie van Financiën; klik ...
LEES VERDER