Belanghebbende is een dochtervennootschap van een bank en is zelf niet onderworpen aan toezicht van de Centrale Bank: Gerecht oordeelt dat op basis van de tekst van de wet de status van Vrijgestelde Vennootschap niet onthouden kan worden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is op 3 maart 2005 opgericht. Een bankinstelling (hierna: de bankinstelling) die in de onderhavige jaren is onderworpen aan het toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Centrale Bank) is (indirect) 100% aandeelhouder van belanghebbende. Belanghebbende heeft geen bankvergunning en is niet als bank of andere financiële instelling onderworpen aan een dergelijk ...
LEES VERDER

Gerecht van oordeel dat belastingbesparing het volstrekt overwegende motief is geweest van het door belanghebbende (een bank) onderbrengen van de beleggingsactiviteiten in de vrijgestelde dochtervennootschap en dat daarmee in strijd met doel en strekking van de wet is gehandeld: winst dochtervennootschap met toepassing van het leerstuk van fraus legis bij belanghebbende in de belastingheffing betrokken

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een bankinstelling die is onderworpen aan het toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Centrale Bank) en heeft op 3 maart 2005 een BV (hierna aan te duiden als: “Investments BV”)  opgericht dan wel laten oprichten, waarvan ze (indirect) 100% aandeelhouder is. Investments BV heeft geen bankvergunning en is niet als ...
LEES VERDER

CBCS met cijfers over belasting- en premiedruk in de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten (Curaçao en Sint Maarten)

Op de website van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is een Economic Bulletin verschenen over de belasting- en premiedruk in de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten: ‘Tax and premium burden in the monetary union of Curaçao and Sint Maarten’. Klik hier [externe link!] voor een link naar het bulletin (pdf) op de website van CBCS. Om de belasting- en premiedruk vast te stellen, worden ...
LEES VERDER

Landsbesluit premiepercentage en premie-inkomensgrens ziekteverzekering 2010 tot en met 2022 in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 27 juli 2022 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 17de mei 2022 ter uitvoering van artikel 1b en artikel 8, zesde en zevende lid, van de Landsverordening Ziekteverzekering (Landsbesluit premiepercentage en premie-inkomensgrens ziekteverzekering 2010 tot en met 2022) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2022, no. 70 (P.B. 2022 no. 70). Krachtens onderhavig landsbesluit worden de reeds doorgevoerde aanpassingen over de jaren 2010 tot ...
LEES VERDER

Tweede uitvoeringsrapportage 2022 landspakket Curaçao: thema Belastingen uitgelicht (Curaçao)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de periode 16 februari 2022 – 15 mei 2022 (finale versie datum 31 mei 2022) is onlangs openbaar gemaakt op zowel de website van de Tweede Kamer als op de website van het COHO i.o. Op de website van het COHO i.o. is hierover dit nieuwsbericht geplaatst. Op 2 november 2020 ondertekenden Curaçao en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering ...
LEES VERDER

Aansprakelijkheid van een bestuurder voor de belastingschulden van de vennootschap vloeit rechtstreeks voort uit de wet. Ook niet beperkt tot gevallen van “kennelijk onbehoorlijk bestuur”. Ontvanger mocht executoriaal beslag leggen ten laste van de directeur

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Een vennootschap heeft belastingschulden ter zake van diverse belastingmiddelen. In oktober 2017 heeft de deurwaarder in opdracht van de Ontvanger van het land Curaçao (hierna: de Ontvanger) dwangschriften uitgevaardigd tegen de vennootschap en dwangschriften verleend tegen persoon ‘X’ in zijn hoedanigheid van directeur ter zake van de belastingschulden van de vennootschap, met last tot betaling. De dwangschriften zijn ...
LEES VERDER

Na verklaringen ter zitting door belanghebbende en Inspecteur vervalt correctie rekening-courant: premie-inkomen AOV/AWW en AVBZ vastgesteld op nihil

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is werkzaam als vrijgevestigde beroepsbeoefenaar en drijft zijn onderneming in de vorm van een eenmanszaak. De praktijk van belanghebbende is gevestigd aan huis. In zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2016 heeft hij een belastbaar inkomen aangegeven van nihil. Ook heeft hij verliescompensatie aangegeven. Als bijlagen bij de aangifte heeft belanghebbende een balans en winst- en verliesrekening ...
LEES VERDER

Gerecht laat door Inspecteur in zeer laat stadium gevoerd verweer als tardief buiten beschouwing waardoor als vaststaand moet worden aangenomen dat belanghebbende als bestuurder van een in Nederland gevestigde vennootschap inkomsten heeft genoten: aftrek ter voorkoming van dubbele belasting toegekend

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is ingezetene van Curaçao. In zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2014 gedaan heeft hij verzocht om aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor inkomsten tot een bedrag X. Bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting heeft de Inspecteur geen rekening gehouden met aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Belanghebbende heeft op 19 mei 2017 bezwaar gemaakt ...
LEES VERDER

Kantoor factuurcontrole/aangiftebehandeling van de Douane Post Nieuwe Haven tijdelijk naar hoofdkantoor te Punda (Curaçao)

De Douane van Curaçao heeft met een post op de facebookpagina van de dienst bekendgemaakt dat het kantoor factuurcontrole/aangiftebehandeling van de Douane Post Nieuwe Haven tijdelijk is verhuisd naar het Hoofdkantoor Douane te Punda. De afdeling is telefonisch bereikbaar op de volgende nummers: 7240053 toestel 250, 207, 212, 213, 215. Het Hoofd van de Post Haven op telefoonnummer: 6779305. En de Teamleider Factuurcontrole op telefoonnummer: 6779441. TEKSTEN De integrale tekst ...
LEES VERDER

Correctie onjuiste aanslagen motorrijtuigenbelasting 2018 en 2019 (Curaçao)

Recentelijk zijn over de jaren 2018 en 2019 aanslagen motorrijtuigenbelasting (MRB) opgelegd aan personen en ondernemingen die in die jaren een kenteken op hun naam geregistreerd hadden staan en de verschuldigde MRB volgens de administratie van de belastingdienst niet hebben voldaan. Bij het opleggen van deze aanslagen hebben evenwel enkele onzorgvuldigheden plaatsgevonden waardoor aanslagen ten onrechte zijn opgelegd. In de week van 18 juli zullen verminderingsaanslagen worden verzonden voor de ...
LEES VERDER

Rapportage over stand van zaken verbetering klantenservice bij de belastingdienst (Curaçao)

Nadat uit de in november 2021 uitgevoerde quickscan van de belastingdienst naar voren kwam dat de bereikbaarheid van de belastingdienst te wensen overlaat waardoor welwillende belastingplichtigen niet (eenvoudig) over de benodigde informatie kunnen beschikken, is het functioneren van de verschillende onderdelen van de belastingdienst geëvalueerd waarna een strategisch actieplan is geschetst om de kwaliteit van de klantenservice te verbeteren. Dit actieplan moet nu in de praktijk worden gebracht. Dit staat ...
LEES VERDER

Mei 2022: 4.946 dwangschriften (13.063 volgen) en 6 beslagleggingen (348 volgen). Opvoering invorderingsmaatregelen top-200 belastingplichtigen. Overheidsgelieerde entiteiten en gesubsidieerde instellingen onder niet-betalende LB-inhoudingsplichtigen (Curaçao)

In de maand mei van dit jaar (2022) heeft de Ontvanger 4.946 dwangsschriften verzonden en 6 maal beslag gelegd. Er resteren nog 13.063 dwangschriften om verzonden te worden en er moeten nog 348 beslagen worden gelegd bij belastingdebiteuren. Dit schrijft de Minister van Financiën op zijn persoonlijke facebookpagina naar aanleiding de managementrapportage van de belastingdienst over de maand mei 2022. De Minister heeft ook een afbeelding van de betreffende passage ...
LEES VERDER

Belastingopbrengsten juni 2022 (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft op zijn persoonlijke facebookpagina een grafiek geplaatst met de belastingopbrengsten over de maand juni 2022 in vergelijking met die over dezelfde maand in de jaren 2017 tot en met 2021. Hij plaatst daarbij de opmerking: “Ora kos ta bon ta bon mes e ta. Entrada di belasting den Juni 2022 a kibra rekord”. Blijkens de grafiek bedroeg de belastingopbrengst in de maand juni 2022 Nafl ...
LEES VERDER

OZB opbrengsten mei 2022 (Curaçao)

In mei 2022 is voor in totaal Nafl. 25,1 miljoen aan opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting (OZB) gerealiseerd. Dit staat in een passage met een grafiek uit de managementrapportage over de maand mei 2022 waarvan de Minister van Financiën op zijn persoonlijke facebookpagina een afbeelding heeft geplaatst (zie ook hierna). Uit de grafiek wordt in de managementrapportage afgeleid dat Nafl. 22,2 miljoen (89%) van de opbrengsten voortvloeit uit de recent opgelegde ...
LEES VERDER

Omzetbelastingopbrengsten mei 2022 hoger dan begroot (Curaçao)

De opbrengsten uit de omzetbelasting bedroegen in mei van dit jaar (2022) Naf. 44 miljoen, Naf. 7,5 miljoen hoger dan begroot (Nafl. 36,5 miljoen). Dit staat in een passage uit de managementrapportage over de maand mei 2022 waarvan de Minister van Financiën op zijn persoonlijke facebookpagina een afbeelding heeft geplaatst (zie ook hierna). Volgens de tabel is van het totaal in mei 2022 ontvangen bedrag een bedrag ad Nafl. 30,1 ...
LEES VERDER

Naheffingsaanslagen naar lichamen die geen definitieve aangifte 2020 hebben ingediend (Curaçao)

Aan lichamen/entiteiten die geen (definitieve) aangifte winstbelasting over 2020 hebben ingediend en/of de verschuldigde winstbelasting niet hebben voldaan zijn/worden met dagtekening van uiterlijk 30 juni 2022 taxatieve (naheffings)aanslagen winstbelasting opgelegd. Dit staat in een passage uit de managementrapportage over de maand mei 2022 waarvan de Minister van Financiën op zijn persoonlijke facebookpagina een afbeelding heeft geplaatst (zie ook hierna). De definitieve aangifte winstbelasting over 2020 diende (na algemeen verleend uitstel) uiterlijk ...
LEES VERDER

Taxatieve aanslagen IB over 2017, 2018 en 2019. Over 2020 zijn inmiddels 13.707 aanslagen opgelegd, rest volgt nog dit jaar (Curaçao)

De Inspectie der Belastingen heeft in de eerste vijf maanden van dit jaar (2022) in totaal 5.845 taxatieve aanslagen inkomstenbelasting over het jaar 2017 opgelegd. Er resteren nog 1.850 op te leggen taxatieve aanslagen over 2017. Over 2018 moeten nog 5680 taxatieve aanslagen worden opgelegd. Dit staat in een passage uit de managementrapportage over de maand mei 2022 waarvan de Minister van Financiën op zijn persoonlijke facebookpagina een afbeelding heeft ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft bij eerste UR 2022 van Curaçao: 40 miljoen meer belastingbaten dan begroot, grotendeels door hogere baten uit OB, WB en OZB (Curaçao)

Bij brief d.d. 8 juli 2022 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Curaçao. De reactie bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Curaçao zet in de UR de realisatie over het eerste kwartaal af tegen de vastgestelde begroting 2022 (begroting). De eerste UR ...
LEES VERDER

Belastingrechter acht zich onbevoegd om kennis te nemen van het beroep inzake aanslagen premies ZV/OV. Bezwaar tegen naheffingsaanslagen LB, premies AOV/AWW en premie AVBZ buiten de wettelijke bezwaartermijn ingediend: niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn in de jaren 2010, 2011 en 2012 naheffingsaanslagen premies AOV/AWW over de jaren 2007 t/m 2011 opgelegd. Op 15 juli 2011 en op 19 oktober 2012 zijn naheffingsaanslagen loonbelasting over respectievelijk 2010 en 2011 opgelegd en een naheffingsaanslag AVBZ over 2011 opgelegd. Voorts zijn aanslagen premies ziekteverzekering (ZV) en Ongevallenverzekering (OV) voor de jaren 2007 ...
LEES VERDER

Inspecteur handelt ernstig onzorgvuldig door een winstbelastingaanslag op te leggen ondanks het feit dat hij wist dat belanghebbende geen activiteiten meer verrichtte: proceskostenvergoeding, maar geen integrale vergoeding. Ter zake van de te vergoeden kosten ingeval van beroep tegen het niet tijdig beslissen, past het Gerecht voortaan een wegingsfactor van 0,5 toe. Ook immateriële schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, gevestigd te Curaçao, heeft in 2017 en 2018 aan de Inspecteur meegedeeld dat zij vanaf december 2016 geen activiteiten meer in Curaçao verrichtte en daarom niet (meer) subjectief belastingplichtig was. Aan belanghebbende is evenwel een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2017 opgelegd. Daarbij is een verzuimboete opgelegd wegens het niet tijdig betalen van verschuldigde belasting. Belanghebbende heeft ...
LEES VERDER

Inspecteur handelt ernstig onzorgvuldig door een winstbelastingaanslag op te leggen ondanks het feit dat belanghebbende de transparante status heeft: proceskostenvergoeding, maar geen integrale vergoeding. Ter zake van de te vergoeden kosten ingeval van beroep tegen het niet tijdig beslissen, past het Gerecht voortaan een wegingsfactor van 0,5 toe. Ook immateriële schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Op verzoek van belanghebbende is door de Inspecteur aan belanghebbende met ingang van 1 augustus 2012 de ‘transparante status’ in de zin van artikel 3b van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (ALL) toegekend. Aan belanghebbende is evenwel een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2013 opgelegd. Belanghebbende heeft tegen de naheffingsaanslag bezwaar gemaakt en vervolgens beroep ingesteld tegen het niet ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft niet binnen een half jaar na de definitieve aangifte een ‘negatieve’ aanslag winstbelasting opgelegd en moet dit alsnog binnen 2 maanden na de uitspraak doen. Wettelijke rentevergoeding toegekend. Dwangsom afgewezen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 27 maart 2019 een voorlopige aangifte winstbelasting 2018 ingediend. Op basis van deze aangifte is een bedrag aan winstbelasting verschuldigd welk bedrag belanghebbende op 29 maart 2019 heeft voldaan. Op 20 december 2019 heeft belanghebbende de definitieve aangifte winstbelasting 2018 ingediend. Op basis van deze aangifte is geen winstbelasting verschuldigd. Op 17 juli 2020 doet ...
LEES VERDER

Belanghebbende (gebruik makend van de regeling ‘ouderdomsparttimewerken’) maakt aannemelijk dat hij buiten Curaçao een dienstbetrekking heeft en dat hij voor de Duitse ‘Rentenversicherung’ verzekerd is: geen verzekerde voor de Curaçaose AOV en AWW

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is sinds 14 januari 2016 ingeschreven in het bevolkingsregister te Curaçao en werkt sinds 1985 werkzaam bij een bedrijf ‘X’. De Inspecteur heeft een aanslag premies AOV/AWW over het jaar 2016 opgelegd. In beroep is in geschil of de aanslag terecht is opgelegd. Belanghebbende stelt dat hij in het onderhavige jaar 2016 niet premieplichtig is voor de ...
LEES VERDER

Vereiste aangifte niet gedaan en niet voldaan aan administratieplicht: omkering en verzwaring van de bewijslast. Correctie huuropbrengsten pand berust niet op een redelijke schatting. Gerecht neemt in goede justitie een redelijke zakelijke huurprijs in aanmerking

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft een onderneming die bestaat uit het beheren van onroerende goederen van ‘Q’. Voor het beheer en de exploitatie van de onroerende goederen ontvangt belanghebbende een vergoeding van 10 percent van de bruto-opbrengsten. De overige 90 percent wordt doorbetaald aan Q. Naar aanleiding van een boekenonderzoek heeft de Inspecteur overeenkomstig de bevindingen in het controlerapport een naheffingsaanslag ...
LEES VERDER

Gerecht van oordeel dat de geconstateerde tekortkomingen in de administratie voldoende ernstig zijn om de bewijslast om te keren. Verder concludeert het Gerecht dat de Inspecteur de correcties terecht en tot het juiste bedrag heeft vastgesteld, niet onredelijk of willekeurig

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek heeft de Inspecteur overeenkomstig de bevindingen in het controlerapport met toepassing van de omkering van de bewijslast naheffingsaanslagen winstbelasting opgelegd en tevens boetes vastgesteld. Het betreft correcties die zien op privé uitgaven van de directeur die zakelijk zijn geboekt en correcties die zien op zakelijke uitgaven die met de privé rekening van de ...
LEES VERDER

Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat hij recht heeft op een hoger bedrag aan aftrek van studiekosten. En één van de kinderen pas gedurende het jaar naar het buitenland verhuisd: niet categorie I maar categorie III van de kindertoeslag van toepassing

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft vier studerende kinderen. Twee van de kinderen studeerden in 2018 aan een hogeschool in Nederland, één van de kinderen aan een universiteit in het Verenigd Koninkrijk en het vierde kind vanaf september 2018 aan een hogeschool in Nederland. Belanghebbende heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting een bedrag van NAf 40.000 in aftrek gebracht ter zake van uitgaven ...
LEES VERDER

Rapport ‘Doorlichting investeringsklimaat en ondernemerschap op Curaçao’: onder andere over kritiekpunten op het gebied van belastingen en over fiscale stimulansen (Curaçao)

Een doorlichting van het ondernemerschap(sbeleid) en het vestigings- en investeringsklimaat van Curaçao heeft geleid tot inzicht in economische hervormingen en verbeterslagen die, samen met de voorgestane visie, richting van en ambitie voor de Curaçaose economie bepalen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht d.d. 6 juli 2022 op de website van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) i.o. ter gelegenheid van het openbaar maken van het rapport “Doorlichting Investeringsklimaat ...
LEES VERDER

Gerecht wijst vordering accountants- en consultantsbureau toe, (voormalige) cliënt gebonden aan schuldbekentenis ter zake van fiscale dienstverlening

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Een te Curaçao wonende persoon (gedaagde in deze zaak) heeft een machtiging opgesteld ten behoeve van de Landsontvanger en de Inspectie belastingen. Daarin staat vermeld dat hij het onderhavige accountants en consultantsbureau (eiseres in deze zaak) machtigt om namens hem alle persoonlijke en zakelijke belastingzaken te behandelen. Eiseres heeft later een factuur gestuurd aan (het voormalige bedrijf ...
LEES VERDER

Bepaling om in eerste 3 jaren van het lichaam op verzoek het gebruikelijk loon vast te stellen op het bedrag van de commerciële winst volgens Inspecteur niet van toepassing omdat NV een reeds bestaande onderneming voortzet. Gerecht verwerpt dit standpunt, sluit aan bij wettekst

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in december 2016 een naamloze vennootschap (NV) opgericht. Zij is enig aandeelhouder van de NV en is als directeur werkzaam in de NV. De vennootschap exploiteert een minimarket. Deze minimarkt was voorheen onderdeel van de eenmanszaak, waarvan haar echtgenoot eigenaar was. Belanghebbende heeft voor het jaar 2017 aangifte gedaan naar een belastbaar inkomen van NAf 15.805 ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft meer dan voldoende tijd en gelegenheid gehad om bewijstukken ter zake van de hypotheekrenteaftrek op te vragen en te beoordelen: in strijd met de goede procesorde om met verdaging van de zitting alsnog in de gelegenheid te stellen. Overigens ook geen redenen om de aftrek te weigeren

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft aangifte inkomstenbelasting en sociale premies over het jaar 2016 gedaan. De Inspecteur is bij het opleggen van de aanslagen afgeweken van de aangifte en heeft daarbij onder meer het opgevoerde bedrag van NAf 27.500 aan rente van geldlening aangegaan ter verkrijging, onderhoud of verbetering van de eigen woning die als hoofdverblijf ter beschikking staat, niet geaccepteerd ...
LEES VERDER