Betaling motorrijtuigenbelasting via ‘self service kiosk’ bij Cpost International te Groot Kwartier (Curaçao)

Het betalen van de motorrijtuigenbelasting is vereenvoudigd door de mogelijkheid om deze te voldoen via de ‘self service kiosk’ bij Cpost International te Groot Kwartier. Dit is bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van Cpost. Hierbij attenderen wij u op deze bekendmaking van Cpost. Bij post op de facebookpagina van Cpost is ook een informatievideo met instructie geplaatst: klik hier om rechtstreeks naar die video te gaan. CFN-artikelnummer 20240223-7 ...

‘In 2024 binnen 9 maanden aanslagen inkomstenbelasting’ (Curaçao)

Tijdens de informatiebijeenkomst van afgelopen dinsdag 20 februari voor het personeel van de belastingdienst, zou het hoofd van dienst van de Inspectie der Belastingen hebben aangekondigd dat in 2024 de aanslagen inkomstenbelasting binnen 9 maanden zullen worden opgelegd. Zo staat, althans, in een post op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën: Hefe di Inspectie a anunsia na Renaissance ku den 2024 ta pone aanslag IB dentro di 9 ...

Persbericht MinFin inzake start belastingopbrengsten 2024, met toelichting (Curaçao)

Het jaar 2024 is voor de Landskas ‘zeer goed’ begonnen. De belastingopbrengsten zijn met NAf 147,0 miljoen 10,8% (NAf 14,3 miljoen) hoger dan begroot. Zo staat in een persbericht van 20 februari 2024 op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. De economische groei alsmede de doorlopende compliance activiteiten van de Douane, SBAB en de Belastingdienst welke in 2021 door de Minister van Financiën zijn geïnitieerd, blijven zorgen voor ...

FMR’s november en december 2023 en UR vierde kwartaal 2023: op jaarbasis daling belastingontvangsten met NAf. 37,3 miljoen bij vergelijking met jaarprognose (Curaçao)

Bij brief d.d. 13 februari 2024 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand november 2023 aangeboden aan de Staten van Curaçao. Tevens hebben de Staten op 20 februari 2024 de FMR over de maand december 2023 inclusief de uitvoeringsrapportage (UR) over het vierde kwartaal van 2023 ontvangen van de Minister van Financiën. De FMR’s en de UR bevat vanzelfsprekend ook belastingcijfers. Hieronder nemen wij enkele ...

Inspecteur heeft tegen beter weten in naheffingsaanslagen winstbelasting opgelegd: bezwaarkostenvergoeding vanwege ernstig onzorgvuldige handelwijze. Belanghebbende heeft onbetwist aangevoerd dat zij op basis van individuele beoordeling de hoogte van de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren heeft bepaald en dat de Inspecteur op basis van niet gepubliceerd, noch kenbaar gemaakt beleid de dotatie aan de voorziening heeft gecorrigeerd. Redelijke termijn overschreden maar wet- en regelgeving in Curaçao voorziet niet in de bevoegdheid van de belastingrechter tot het toekennen van een schadevergoeding, verzoek moet worden gericht aan de burgerlijke rechter

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2015 en 2016 opgelegd. Daarbij zijn er verzuimboetes wegens het niet afdragen of te weinig winstbelasting opgelegd. Belanghebbende heeft hiertegen bezwaar gemaakt en heeft daarna beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Partijen zijn in mei 2023 uitgenodigd voor een zitting in juli 2023. Bij e-mailbericht ...

Ambtenarenvakbond door kortgedingrechter bevolen de collectieve acties bij de invorderingsafdeling van de Landsontvanger te staken en haar leden op te roepen om de werkzaamheden per direct te hervatten (Curaçao)

De Algemene Bond van Overheids- en overige personeel (de ambtenarenvakbond ‘ABVO’) is gisteren door het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (het Gerecht) bevolen de collectieve acties bij de invorderingsafdeling van de Landsontvanger te staken en haar leden via de radio en televisie op te roepen om hun werkzaamheden per direct te hervatten volgens het geldende dienstrooster. Zo blijkt het vonnis in kort geding van het Gerecht, van welk vonnis ...

Belastingdienst morgen, dinsdag 20 februari, gesloten in verband met een informatiebijeenkomst voor het personeel (Curaçao)

De Belastingdienst Curaçao (Servisio di Impuesto Kòrsou) is morgen, dinsdag 20 februari 2024, gesloten in verband met een informatiebijeenkomst voor het personeel. Dit is bekendgemaakt met een mededeling op de facebookpagina van de belastingdienst (klik hier om rechtstreeks naar die bekendmaking op de fb-pagina van de dienst te gaan). Uit een eerdere post, van vorige week donderdag 15 februari, op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën kan worden ...

Op donderdag 29 februari 2024 plenaire behandeling Tweede Kamer goedkeuringswet belastingverdrag met Malta (Curaçao)

De plenaire behandeling door de Tweede Kamer van het voorstel van rijkswet tot goedkeuring van, kortweg, het op 18 november 2015 tot stand gekomen belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Malta (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124) staat gepland voor donderdag 29 februari 2024, om 10.15 uur. Het onderhavige wetsvoorstel staat daarbij geagendeerd als ‘hamerstuk’. Zo blijkt uit de agendering op de website van ...

Minister Silvania betreurt beslissing van Noorwegen om geen nieuw belastingverdrag met Curaçao te onderhandelen (Curaçao)

Vanwege de beperkte middelen (mankracht) die Noorwegen heeft om hun belastingverdragennetwerk conform de internationale standaarden (OESO/BEPS) te actualiseren, heeft Noorwegen besloten om geen nieuw belastingverdrag met Curaçao te heronderhandelen, volgens een persbericht dat afgelopen vrijdag 16 februari jl. op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën is geplaatst. De Minister betreurt de beslissing van Noorwegen. Zoals in het CFN al werd gerapporteerd, heeft het Koninkrijk Noorwegen het belastingverdrag tussen het ...

Bekendmaking in het Tractatenblad dat het belastingverdrag van de Nederlandse Antillen met Noorwegen per 1 januari 2024 voor Curaçao buiten werking is getreden. Het Verdrag blijft van toepassing voor Sint Maarten en Caribisch Nederland (Curaçao)

Op 15 februari 2024 is in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2024, nr. 26. (Trb. 2024, 26) officieel bekendgemaakt dat het Koninkrijk Noorwegen het belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen, op 26 juni 2023 heeft opgezegd in de verhouding tussen Curaçao, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds. Het Verdrag is ingevolge het zelfde artikel buiten werking getreden voor Curaçao op 1 ...

Inspectie Volksgezondheid houdt reinigingsproces en de luchtbehandeling bij de Landsontvanger nauw in de gaten (Curaçao)

Op 6 februari jl. hebben medewerkers van de invorderingsafdeling bij de Landsontvanger in het WTC een aantal op schimmel lijkende vlekken onder de lessenaars ontdekt waarna zij, na dit aan het management te hebben medegedeeld, het werk hebben neergelegd en zich bij de vakbond hebben gemeld in afwachting van een oplossing. Eind augustus 2023 hadden de medewerkers van de afdeling bijzondere invordering van de Landsontvanger het werk ook al neergelegd ...

Rapport over Curaçaose economie in relatie tot andere kleine economieën in Caribisch gebied: lage arbeidsparticipatiegraad heeft negatieve impact op de belastingopbrengsten en vrije zone gebruikt meer deviezen dan het genereert (Curaçao)

Op donderdag 8 februari 2024 is het rapport ‘The Curaçaoan economy in relation to other small island states’ (de Curaçaose economie in relatie tot andere kleine economieën in het Caribisch gebied) gepubliceerd. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). Het rapport is opgesteld door professor Roger Hosein van de Universiteit van West Indië, in opdracht van het Ministerie van Economische Ontwikkeling van Curaçao ...

Voorlopig verslag ontwerplandsverordening op de kansspelen (LOK) (Curaçao)

Het voorlopig verslag d.d. 7 februari 2024 van de op 9 januari 2024 gehouden centrale commissievergadering van de Staten van Curaçao inzake de ontwerplandsverordening op de kansspelen (LOK) is geplaatst op de website van de Staten. Hierbij attenderen wij u op dit verslag, vooralsnog zonder verdere samenvatting of toelichting. Zodra de nota naar aanleiding van het verslag gereed en openbaar is, zullen wij de relevante fiscale aspecten van de vragen ...

Belastingopbrengsten maand januari van de jaren 2019 – 2024 (Curaçao)

Op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën is een tabel geplaatst met de belasting- en premieopbrengsten over de maand januari van de jaren 2019 tot en met 2024 (klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding op die fb-pagina te gaan). Totalen belasting- en premieopbrengsten januari. Uit deze tabel kan worden afgeleid dat de totale belasting- en premieopbrengst in januari 2024 NAf. 236,4 miljoen bedroeg, tegenover een totaal van ...

Mededeling belastingdienst inzake ‘verzoek lager aan te geven’ in de voorlopige aangifte winstbelasting 2023 (in verband met het met ingang van 2023 verlaagde tarief) (Curaçao)

De Belastingdienst van Curaçao (Servisio di Impuesto Kòrsou) heeft op vrijdag 9 februari jl. een mededeling gestuurd aan alle in het online aangifteportaal van de belastingdienst geregistreerde aangifteplichtige ondernemers voor de winstbelasting ingeval van het doen van een ‘verzoek lager aan te geven bedrag’ in de voorlopige aangifte winstbelasting 2023 dan is gerapporteerd in de definitieve aangifte winstbelasting over 2022. De mededeling houdt verband met de verlaging van het tarief ...

Landsbegroting voor het dienstjaar 2024 in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 9 februari 2024 is de Landsverordening van de 8ste februari 2024 tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 20 (P.B. 2024 no. 20). In de vastgestelde landsbegroting voor het dienstjaar 2024 is het eindcijfer op de gewone dienst gesteld op NAf 1.901.874.200 en het eindcijfer op de kapitaaldienst op NAf 209.971.300. Het totale eindcijfer ...

Landsbesluit aanwijzing CAP als de instelling die belast is met de heffing en inning van de passagiersveiligheidsheffing (Curaçao)

Op 2 februari 2024 is het Landsbesluit van de 11de januari 2024, no. 23/2808, houdende de aanwijzing van Curaçao Airport Partners N.V. [CAP] als instelling belast met het heffen en innen van passagiersveiligheidsheffing, uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 15 (P.B. 2024 no. 15). De aanwijzing is geschied gelet op het bepaalde in artikel 2, eerste lid van de Landsverordening luchtvaartveiligheidsheffing. Hierbij attenderen wij u ...

Realisatie belastingopbrengsten januari 2024 in vogelvlucht (Curaçao)

De totale opbrengst uit belastingen, sociale premies en erfpacht in de maand januari 2024 bedroeg met een bedrag van 233,8 miljoen gulden ruim 11,2 miljoen meer dan begroot. Voor januari werd initieel namelijk 222,6 miljoen gulden aan belastingopbrengsten begroot. Dit kan worden afgeleid uit het overzicht ‘Realisatie belastingopbrengsten 2024-01 in vogelvlucht’ dat is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën (klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding ...

Updated list CRS reportable jurisdictions (Curaçao)

Onlangs is de ‘Updated CRS gepubliceerde lijst reportable jurisdictions 2024 (RY2023)’ gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao. Hierbij attenderen wij u op deze publicatie. CFN-artikelnummer 20240209-12 BRONDOCUMENT (link naar overzichtspagina op website van het Ministerie van Financiën van Curaçao met betrekking tot de ‘Updated CRS gepubliceerde lijst reportable jurisdictions 2024 (RY2023)’) BRONDOCUMENT (pdf van de ‘Updated CRS gepubliceerde lijst reportable jurisdictions 2024 (RY2023)’, zoals op ...

Amended Guidance FATCA/CRS with technical explanatory notes to the CUR IGA and the CRS regulations (Curaçao)

Onlangs is de ‘Amended Guidance FATCA/CRS with technical explanatory notes to the CUR IGA and the CRS regulations’ gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao. Hierbij attenderen wij u op deze publicatie. CFN-artikelnummer 20240209-11 BRONDOCUMENT (link naar overzichtspagina op website van het Ministerie van Financiën van Curaçao met betrekking tot de ‘Amended Guidance FATCA/CRS’) BRONDOCUMENT (pdf van de ‘Amended Guidance FATCA/CRS’, zoals op 7 februari 2024 ...

Vragen over ‘belastingschuld’ van Curoil (Curaçao)

Naar aanleiding van enkele posts op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën zijn vragen gerezen omtrent een vermeende belastingschuld van Curoil ter grootte van 88,6 miljoen gulden. Anders dan in de rubriek Jurisprudentie – waarin op geanonimiseerde basis wordt gerapporteerd over individuele belastingzaken die zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl – rapporteert het CFN doorgaans niet over individuele belastingzaken. In casu gaat het evenwel om informatie inzake een overheidsentiteit waarover ...

Motie om een vrijstelling van loon- en inkomstenbelasting voor startende kleine en middelgrote ondernemingen te onderzoeken unaniem door de Staten aangenomen (Curaçao)

Tijdens de plenaire behandeling door de Staten van Curaçao van de ontwerplandsbegroting voor het dienstjaar 2024, is door de Staten met algemene stemmen een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen om – vertaald en enigszins geparafraseerd – het wetgevend proces te doorlopen om op Curaçao gevestigde startende kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) met een bestuurder-aandeelhouder, bij wijze van een overgangsperiode, het eerste jaar vrij te stellen van de verplichting ...

Bijlage bij OLV herziening en reparatie belastingverordeningen 2024: naamlijst van goederen en algemene regels voor de interpretatie met vermelding van bedragen en percentages bij toepassing van de Landsverordening tarief van invoerrechten (Curaçao)

Bij brief d.d. 5 februari 2024 heeft de Minister van Financiën de bijlage genoemd in Artikel II onderdeel A van de ontwerplandsverordening herziening en reparatie belastingverordeningen 2024 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De bijlage (496 pagina’s) betreft de naamlijst van goederen en de algemene regels voor de interpretatie hiervan met vermelding van de bedragen en percentages bij toepassing van de Landsverordening tarief van invoerrechten. Met Artikel II onderdeel A ...

Vierde uitvoeringsrapportage 2023 Landspakket Curaçao: belastingaspecten uitgelicht (Curaçao)

Bij brief van 6 februari 2024 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vierde uitvoeringsrapportage 2023 Landspakket Curaçao aangeboden aan de Tweede Kamer. De uitvoeringsrapportage is ook geplaatst op de website van de Tijdelijke werkorganisatie (TWO). Deze vierde uitvoeringsrapportage over het jaar 2023 de uitvoering van het landspakket Curaçao gedurende de periode 1 oktober tot en met 31 december 2023. Specifiek wordt in een sectie een update gegeven ...

Nota naar aanleiding van het verslag van de Staten inzake het voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het belastingverdrag met Malta. Plenaire behandeling door Tweede Kamer verwacht in week 10 van 2024 (Curaçao)

Onlangs is de nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao inzake het voorstel van rijkswet tot goedkeuring van, kortweg, het op 18 november 2015 tot stand gekomen belastingverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Malta (Trb. 2015, 196 en Trb. 2016, 124) (36321-R2181) door de Minister van Buitenlandse Zaken aangeboden aan de Staten van Curaçao alsook aan de Tweede Kamer. Het betreft ...

Antwoorden Minister van Financiën op vragen Statenlid Calmes over het buiten invordering stellen van OZB-schulden van lage inkomensgroepen (Curaçao)

Minister Silvania van Financiën heeft de tekst van zijn antwoorden op enkele door Statenleden tijdens de plenaire behandeling van de ontwerplandsbegroting 2024 gestelde vragen gepubliceerd op zijn persoonlijke facebookpagina. Het betreft onder meer een vraag van het Statenlid Calmes inzake het kwijtscheldingsbeleid ten aanzien van personen met lage inkomens voor wat betreft de onroerendezaakbelasting (OZB). Het Statenlid Calmes vraagt of het klopt dat gepensioneerden met een inkomen van niet meer ...

Antwoorden Minister van Financiën op vragen Statenlid Mc William over het niet meer invorderen van oude belastingschulden en toelichting op het beleid om tot een duurzame oplossing te komen voor de ‘astronomische’ belastingschulden van overheidsentiteiten (Curaçao)

Minister Silvania van Financiën heeft de tekst van zijn antwoorden op enkele door Statenleden tijdens de plenaire behandeling van de ontwerplandsbegroting 2024 gestelde vragen gepubliceerd op zijn persoonlijke facebookpagina. Het betreft onder meer vragen van het Statenlid Mc William inzake de, in haar woorden, ‘kwijtschelding’ (eksonerashon) van belastingschulden voor een bedrag van in totaal 4 miljard gulden.. Statenlid Mc William heeft de Minister gevraagd naar de juridische grondslag voor het ...

Antwoorden Minister van Financiën op vragen Statenlid Carolina over de vermeende praktijk van hulp aan ‘family & friends’, belastingafdracht door hoge inkomensgroepen en veiling van in beslag genomen goederen (Curaçao)

Minister Silvania van Financiën heeft de tekst van zijn antwoorden op enkele door Statenleden tijdens de plenaire behandeling van de ontwerplandsbegroting 2024 gestelde vragen gepubliceerd op zijn persoonlijke facebookpagina. Het betreft onder meer vragen van het Statenlid Carolina inzake de gang van zaken bij de Ontvanger. Vermeend ‘favoritisme’ ten aanzien van bepaalde belastingschuldigen Statenlid Carolina vroeg de Minister onder meer of de praktijk van het helpen van ‘family and friends’ ...

Staten ontvangen lijst met top-15 hoogste buiten invordering gestelde belastingschulden (Curaçao)

In het kader van de plenaire behandeling van de ontwerplandsbegroting 2024 die vorige week heeft plaatsgevonden, heeft Minister Silvania van Financiën een lijst van de top-15 hoogste buiten invordering gestelde belastingschulden aan de Staten doen toekomen (Top-15 sumanan mas haltu buiten invordering stelling). Het gaat bij deze top-15 om een totaalbedrag aan buiten invordering gestelde belastingschulden ad NAf 188.191.015. De top-15 lijst is als volgt gespecificeerd: Bedrag buiten invordering Opmerking ...

Cosmeticaproducent aangemerkt als ‘industrie’ in de zin van de LvTvI: recht op vrijstelling van invoerrechten en omzetbelasting voor de invoer van grondstoffen. De wet stelt geen voorwaarde van (vergaande) mechanisering en automatisering, aan het aantal werknemers of aan de omvang van de bedrijfsactiviteiten. Onderneming in vorm van eenmanszaak ook geen beletsel. Overigens heeft de Inspecteur met het nemen van een beslissing zonder vooraf een bedrijfsbezoek af te leggen in casu geen procedure geschonden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Zij produceert in haar werkplaats cosmeticaproducten. Voor het maken van haar producten moet belanghebbende diverse goederen invoeren. Zij heeft bij de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen een verzoek gedaan om vrijstelling van invoerrechten en omzetbelasting ter zake van de invoer van grondstoffen. De Inspecteur heeft het verzoek evenwel ...