Nederlandse kabinet ziet vooralsnog geen aanleiding de relatie van Caribisch Nederland met de EU te heroverwegen (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 15 september 2022 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het nader rapport d.d. 1 september 2022 aangeboden met een reactie op het op eigen initiatief uitgebrachte advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk, No. W04.20.0361/I/K, van 14 juni 2021, en de daarin vervatte aanbevelingen over het Koninkrijk, verdragen en het Unierecht. In ...
LEES VERDER

Uitleg staatssecretaris over methodiek jaarlijkse aanpassing (inflatiecorrectie) belastingvrije som Inkomstenbelasting BES, naar aanleiding van eerdere verlaging voor 2022. Forse verhoging verwacht voor 2023 en daarbovenop nog de met het Belastingplan aangekondigde verhoging van USD 500 (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 20 september 2022 aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) gereageerd op het verzoek van Sint Eustatius van 23 januari 2022 naar aanleiding van de verlaging van de belastingvrije som in de inkomstenbelasting BES per 1 januari 2022, om de wijze van communiceren hierover in de toekomst te verbeteren. In 2022 is, namelijk, sprake geweest van een verlaging van de ...
LEES VERDER

Advies Cft bij de ontwerpbegroting 2023 van het openbaar lichaam Bonaire: belastingaangelegenheden uitgelicht (Bonaire)

Bij brief d.d. 30 augustus 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2023 van het OLB. Overigens is de ontwerpbegroting van het OLB voor het jaar 2023 inmiddels al bij de Eilandsraad ingediend. Zie hiervoor dit nieuwsbericht op de website van het OLB. In de aangeboden ontwerpbegroting ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel wijziging Wet fin BES om de bevoegdheid van de eilandsraden tot het instellen van een rioolheffing te verruimen tot een afvalwaterheffing aangenomen door Tweede Kamer (Caribisch Nederland)

Op 15 september 2022 heeft de Tweede Kamer het voorstel van wet tot wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (bevorderen uitvoerbaarheid), wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES en de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van de zorgplicht voor afvalwater en verbreden heffingsgrondslag) en de Warenwet BES (afstemming drinkwaterwetgeving) als hamerstuk afgedaan. Klik hier voor de eindtekst zoals gepubliceerd op de website van de ...
LEES VERDER

Minister kon redelijkerwijs niet afzien van toepassing hardheidsclausule van de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES, heeft zonder onderbouwing geconcludeerd dat belanghebbende geen omzetverlies van minstens 30% heeft geleden. Belanghebbende behoorde ook tot de doelgroep: weliswaar bij de belastingdienst niet bekend als actieve onderneming, maar investeringen vóór 13 maart 2020 voldoende aannemelijk gemaakt

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een op Bonaire gevestigde op 24 april 2020 opgerichte B.V. en eiseres in deze zaak, exploiteert een sportschool. Op 10 juni 2020 heeft belanghebbende een vestigingsvergunning gekregen en zij is sindsdien operationeel. De directeur van belanghebbende heeft in februari 2020 op persoonlijke titel een huurovereenkomst ten behoeve van een bedrijfsruimte gesloten. Ook heeft de directeur in ...
LEES VERDER

Bij de berekening van de subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES hoefde de Minister niet op grond van de hardheidsclausule de omzetcijfers van een andere referentieperiode toe te passen

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Bij beschikking heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat, verweerder, in deze zaak, aan een op Bonaire gevestigde B.V., eiseres in deze zaak, een tegemoetkoming van USD 1.048 op grond van de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES (Stcrt. 2020, 42725; hierna: ‘de Regeling’) toegekend. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt [kennelijk omdat de ...
LEES VERDER

Onderneming met hoofdvestiging in Nederland heeft nevenvestiging op Bonaire en voldoet wél aan de definitie van ‘getroffen onderneming BES’ in de Regeling subsidie financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES. Minister moet nieuwe beschikking nemen

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, eiseres in deze zaak, is een onderneming (een B.V.) met haar hoofdvestiging in Nederland en een nevenvestiging op Bonaire. De kern van de bedrijfsactiviteiten van belanghebbende is het voorzien van vakantiewoningen van interieur. Bij beslissing op bezwaar van 12 juni 2020 is aan belanghebbende op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming getroffen ondernemers COVID-19 BES (Stcrt. 2020, ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2023: stimulans om te investeren in verduurzaming met een vrijstelling van ABB op de invoer, levering en installatie van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines (Caribisch Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) aan de Tweede Kamer bij het pakket Belastingplan 2023 wordt een aantal maatregelen aangekondigd waaronder maatregelen ten behoeve van een duurzame ontwikkeling van Caribisch Nederland, meer in het bijzonder door middel van een vrijstelling van algemene ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2023: structurele verhoging kinderbijslag BES met 10 dollar per maand, bovenop de reeds voorgenomen verhoging van 10 dollar per maand (Caribisch Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit pakket is ook een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Dit is belangrijk gelet op de fors gestegen prijzen, met name voor energie. Het pakket Belastingplan 2023 bevat ook een drietal koopkrachtmaatregelen voor Caribisch Nederland, waaronder een structurele ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2023: continuering van de per 1 april 2022 doorgevoerde accijnsverlaging op benzine BES (Caribisch Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit pakket is ook een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Dit is belangrijk gelet op de fors gestegen prijzen, met name voor energie. Het pakket Belastingplan 2023 bevat ook een drietal koopkrachtmaatregelen voor Caribisch Nederland, waaronder het continueren ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2023: verhoging belastingvrije som inkomstenbelasting BES (Caribisch Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit pakket is ook een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Dit is belangrijk gelet op de fors gestegen prijzen, met name voor energie. Het pakket Belastingplan 2023 bevat ook een drietal koopkrachtmaatregelen voor Caribisch Nederland, waaronder het beleidsmatig ...
LEES VERDER

Pakket Belastingplan 2023 (Algemeen) (Nederland)

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag – de derde dinsdag van september 2022 (“Prinsjesdag”) – het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het thema van het belastingplan 2023 is: “belasting op arbeid en vermogen meer in balans”. Ook is in dit pakket een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Dit is belangrijk gelet op de fors gestegen prijzen, met name voor energie ...
LEES VERDER

Taskforce Knelpunten Caribisch Nederland: onder meer voor betere dienstverlening door banken en makkelijker toegang tot een notaris (Caribisch Nederland)

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en vertegenwoordigers van de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius hebben afgelopen woensdag 14 september afspraken gemaakt over het instellen van een taskforce Knelpunten Caribisch Nederland met als doel het oplossen van knelpunten die in de weg staan aan verdere duurzame, economische ontwikkeling. Dit is door de rijksoverheid bekendgemaakt met een nieuwsbericht. Zie hierover ook dit nieuwsbericht (English) op de website van het openbaar ...
LEES VERDER

Eigenaar van gestolen auto voor de motorrijtuigenbelasting toch aangemerkt als ‘houder’: aan hem opgelegde aanslag blijft in stand. Niet voldaan aan de meldingsplicht en autoverzekering niet beëindigd; ook zijn de nummerplaten niet ingeleverd en is geen bewijs overgelegd waaruit blijkt dat hij niet langer houder van de auto was of de platen verloren zijn gegaan

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is door het Openbaar Lichaam Bonaire ter zake van een auto een aanslag motorrijtuigenbelasting (MRB) over het jaar 2019 opgelegd van USD 190. In geschil is of de aanslag terecht aan belanghebbende is opgelegd en of recht bestaat op een schadevergoeding of counterclaim. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat de auto eind juli 2018, nadat ...
LEES VERDER

Uit het beroep van belanghebbende inzake een aan een vennootschap opgelegde aanslag motorrijtuigenbelasting kan niet worden afgeleid dat hij namens de vennootschap (waarvan hij digra is) beroep heeft ingesteld: beroep niet-ontvankelijk. Beroep kan slechts worden ingesteld door de belanghebbende aan wie de belastingaanslag is opgelegd

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, woonachtig te Bonaire, heeft op 6 juli 2016 een auto verkocht aan een vennootschap waarvan hij directeur en grootaandeelhouder is. De vennootschap heeft de auto voorzien van een ‘Bonairiaanse’ nummerplaat [0002]. Door het Openbaar Lichaam Bonaire (hierna: OLB) is aan de vennootschap ter zake van de auto een aanslag motorrijtuigenbelasting (MRB) voor het jaar 2018 opgelegd. De ...
LEES VERDER

Samenwerkingsovereenkomst tussen makelaars aangemerkt als een ‘partage-overeenkomst’: zowel belanghebbende als de andere makelaar is ABB verschuldigd over ieders aandeel in de van klanten ontvangen vergoedingen. Commissionairsregeling niet van toepassing: geen vrijstelling

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende bemiddelt bij de handel, huur of verhuur van onroerend goed (een makelaar) en is als agent aangesloten bij een franchisenemer te Bonaire. Belanghebbende heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ‘X’. X is ook makelaar en is net als belanghebbende aangesloten bij vorenbedoelde franchisenemer. De nevenactiviteiten van X behelzen onder andere het beheer van onroerend goed, winkels in ...
LEES VERDER

Eilandsbegroting 2023 Bonaire ingediend bij de Eilandsraad: belastingcijfers en -aangelegenheden uitgelicht (Bonaire)

Het bestuurscollege van Bonaire heeft de ontwerpbegroting van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) voor het jaar 2023 bij de Eilandsraad ingediend. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het OLB. Klik hier om naar de versie van het nieuwsbericht in het Papiamentu te gaan. In de aangeboden ontwerpbegroting worden de totale inkomsten voor 2023 geraamd op 72,6 miljoen dollar. Dat is 15 procent hoger vergeleken met de ...
LEES VERDER

Bijzondere betalingsregeling belastingschuld ondernemers (Caribisch Nederland)

Op grond van het besluit noodmaatregelen coronacrisis Caribisch was het voor ondernemers die vanwege de coronacrisis te maken kregen met liquiditeitsproblemen mogelijk betalingsuitstel te krijgen voor hun belastingschulden (hierna: bijzonder uitstel). Zie hiervoor onder andere Stcrt. 2021, 42309. De periode waarvoor het bijzonder uitstel geldt is afgesloten op 30 september 2021. Het uitstel geldt daarom niet voor belastingaanslagen die vanaf 1 oktober 2021 zijn of worden opgelegd of voor betaalverplichtingen ...
LEES VERDER

Eilandsbesluit ter uitvoering van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 in het Afkondigingsblad (Bonaire)

Op 22 augustus 2022 is het Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 22 augustus 2022, no. 5, ter uitvoering van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 afgekondigd en geplaatst in het Afkondigingsblad van Bonaire, jaargang 2022, no. 17 (AB 2022 no. 17). Ten behoeve van een effectieve en eenduidige uitvoering van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022, beoogt het eilandsbesluit te voorzien in nadere regels over: (1) de inhoud van aangifte (artikel 2), (2) de ...
LEES VERDER

Beantwoording Kamervragen over ‘uitwisseling’ van fiscale gegevens tussen de belastingdienst in Europees Nederland en de Belastingdienst Caribisch Nederland en over belastingheffing van een inwoner van Europees Nederland die ‘tijdelijk’ in Caribisch Nederland werkzaamheden verricht (Caribisch Nederland)

Naar aanleiding van vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt is in de Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2023) ingegaan op de uitwisseling van fiscale gegevens tussen de belastingdienst in ‘Europees Nederland’ en de Belastingdienst Caribisch Nederland. Naar aanleiding van een onderdeel van het wetsvoorstel – namelijk het onderdeel over de wijziging van de ...
LEES VERDER

Nota n.a.v. het verslag inzake wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023: onder meer over de wijzigingen in de Belastingwet BES in de sfeer van de overdrachtsbelasting ter zake van de koop of doorverkoop van een onroerende zaak of een schip (Caribisch Nederland)

Op 29 augustus 2022 is de Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2023) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In de nota wordt onder meer gereageerd op vragen over de wijzigingen in de Belastingwet BES in de sfeer van de overdrachtsbelasting ter zake van de koop of doorverkoop van een onroerende zaak of ...
LEES VERDER

Eilandsraad Saba wil meer tijd voor reactie op concept-wetgeving modernisering sociale zekerheid Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

De eilandsraad van Saba heeft meer tijd nodig om gedegen te kunnen reageren op het onlangs voorgelegde wetsvoorstel inzake de modernisering van de sociale zekerheid in Caribisch Nederland. Ook wil de eilandsraad gezamenlijk met Bonaire en Sint Eustatius een reactie opstellen. Dit is bekend gemaakt met een nieuwsbericht (ENG) op de website van het openbaar lichaam Saba. Hiertoe is op 10 augustus jl. unaniem een motie aangenomen door de eilandsraad ...
LEES VERDER

Saba year report 2021 adopted, surplus of 1.333.350 dollar (Saba)

On Wednesday August 10, 2022, the Island Council of Saba unanimously adopted the year report for the budgetary year 2021. The financial statement for 2021 showed a positive balance of USD 1.333.350. This has been announced in a news release on the website of the public entity Saba. Commissioner of Finance Bruce Zagers pointed out in his presentation to the Island Council that Saba was again able to achieve an ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op tweede UR 2022 en tweede BW 2022 van Bonaire: baten uit motorrijtuigenbelasting en grondbelasting hoger dan begroot (Bonaire)

Bij brief d.d. 10 augustus 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van OLB en advies uitgebracht op de tweede begrotingswijziging (BW) 2022. De reactie en het advies bevatten vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers en -aangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Bonaire ...
LEES VERDER

Nieuwe Bonairiaanse toeristenbelasting heeft al 940.000 dollar gegenereerd, evaluatie met stakeholders (Bonaire)

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft sinds de invoering van de toeristenbelasting op 1 juli 2022 al een bedrag van 940.000 dollar aan inkomsten uit deze belasting gegenereerd. Het geld gaat gebruikt worden voor toerisme-gerelateerde projecten die de gemeenschap van Bonaire ten goede komen, zoals bijvoorbeeld verbeteringen aan de infrastructuur, visserij en dergelijke. Deze projecten zijn reeds in de begroting van 2022 opgenomen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op ...
LEES VERDER

MijnCN: 2-Factor Authenticatie vanaf 1 september van start (Caribisch Nederland)

Vanaf 1 september 2022 is het voor iedere gebruiker noodzakelijk om de 2-Factor Authenticatie’ van zijn/haar MijnCN-account te activeren. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Verder uit het nieuwsbericht: Omdat een gebruiker met zijn MijnCN-account overheidszaken kan ondertekenen, staat veiligheid bij MijnCN hoog in het vaandel. Gegevens worden daarom op meerdere manieren beveiligd. Cybersecurity is wereldwijd een steeds belangrijker aandachtpunt geworden. Zo wordt ...
LEES VERDER

Inflatie Caribisch Nederland verder gestegen (Caribisch Nederland)

In het tweede kwartaal van 2022 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 9,4 procent duurder dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal was de inflatie nog 9,2 procent. De toename is vooral toe te schrijven aan de oplopende prijzen voor voeding en vluchten. Op Sint Eustatius nam de inflatie toe van 4,9 procent in het eerste kwartaal naar 7,7 procent in het tweede kwartaal. Vooral de oplopende prijzen van ...
LEES VERDER

Start consultatie over modernisering sociale zekerheid Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), heeft afgelopen maandag een wetsvoorstel inzake de modernisering van de sociale zekerheid in Caribisch Nederland via een internetconsultatie voorgelegd aan de inwoners van Caribisch Nederland. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Het wetsvoorstel en de internetconsultatie zijn te vinden via: www.internetconsultatie.nl/wijzigingswetszwwettencaribischnederland. Reageren kan tot en ...
LEES VERDER

Bezoekers aan Bonaire vanuit de ‘zustereilanden’ tonen met een geldige sédula aan in aanmerking te komen voor het toeristenbelastingtarief van USD 10,00 (Bonaire)

Terwijl het algemene tarief van de nieuwe toeristenbelasting van Bonaire USD 75,00 per bezoeker per verblijf bedraagt, geldt voor bezoekers die inwoner zijn van de ‘zustereilanden’ van de voormalige Nederlandse Antillen (derhalve van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius) een afwijkend tarief van USD 10,00 per bezoeker per verblijf. Die bezoekers van de zustereilanden moeten dan wel met een geldige sédula kunnen aantonen dat zij op één van ...
LEES VERDER

CBS: Koopkracht voor inwoners Caribisch Nederland gestegen in 2020 (Caribisch Nederland)

De koopkracht in Caribisch Nederland is in 2020 opnieuw toegenomen. Op Bonaire ging de bevolking er in doorsnee 4,2 procent op vooruit ten opzichte van 2019, op Sint Eustatius 2,4 procent en op Saba 4,1 procent. Bij mensen met een uitkering en gezinnen met jonge kinderen steeg de koopkracht het sterkst. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. Dit is op 4 juli ...
LEES VERDER