Ministry of Justice and Security works to restore notarial services on Statia with urgency (Sint Eustatius)

Acknowledging the disruptive effects of the absence of legal and notarial services on the residents of St. Eustatius, Government Commissioner Alida Francis continues the discussion with Ministry of Justice and Security to have these services restored urgently. The Ministry of Justice and Security has meanwhile agreed with the President of the Joint Court of Justice to start working on the process to appoint a notary for Saba and Statia. This ...
LEES VERDER

‘Gevolgde proces eilandsverordening nieuwe toeristenbelasting Bonaire is juist verlopen’. Besluit tot vaststelling van de eilandsverordening is ondertekend en geplaatst op de website van de Eilandsraad (Bonaire)

De nieuwe toeristenbelastingverordening voor Bonaire met amendement (zie hierna), dat tijdens de openbare vergadering (besluitvormende raad) van 12 april jl. door de Eilandsraad is aangenomen, gaat in per 1 juli 2022 (voor passagiers van cruiseschepen gaat de nieuwe belasting in op 1 januari 2023). ‘Na het inwinnen van juridisch advies, is de conclusie dat het proces juist is verlopen’, zo wordt door het bestuurscollege van Bonaire bekendgemaakt met een nieuwsbericht ...
LEES VERDER

Brochure Vastgoedbelasting op de website van de belastingdienst (Caribisch Nederland)

Op 10 mei 2022 is de ‘Brochure Vastgoedbelasting’ op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. In deze folder is informatie opgenomen over de vastgoedbelasting die in Caribisch Nederland wordt geheven. De brochure is zowel in het Nederlands als in het Papiamentu en in het Engels uitgegeven. Hieronder hebben wij de links opgenomen naar de respectievelijke pagina’s op de website van de belastingdienst betreffende de brochures. Link naar de ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op jaarrekening 2020 Saba: positief resultaat van USD 1,0 miljoen, minder baten uit lokale heffingen als gevolg van de coronacrisis (Saba)

Bij brief d.d. 29 april 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de jaarrekening 2020 van het openbaar lichaam Saba. De reactie bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Saba realiseerde over 2020 een positief resultaat van USD 1,0 miljoen en voldoet daarmee aan artikel ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op jaarrekening 2020 Bonaire: positief resultaat van USD 3,4 miljoen, gerealiseerde opbrengst uit belastingen USD 10,3 miljoen (Bonaire)

Bij brief d.d. 12 april 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de jaarrekening 2020 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). De reactie bevat vanzelfsprekend ook enkele passages inzake belastingaangelegenheden en -cijfers. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Bonaire realiseert over 2020 een positief resultaat van USD 3,4 miljoen ...
LEES VERDER

Wijziging Financiële regeling handelsregister BES 2022 in verband met aanpassing bedrag jaarlijkse bijdrage gepubliceerd in de Staatscourant (Caribisch Nederland)

Op 29 april 2022 is de Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 21 april 2022, nr. WJZ/ 22164767, houdende wijziging van de Financiële regeling handelsregister BES 2022 in verband met aanpassing bedrag jaarlijkse bijdrage, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 11432 (Stcrt. 2022, 11432). Met deze wijzigingsregeling wordt het bedrag van de jaarlijkse bijdrage aangepast dat is verbonden aan de ...
LEES VERDER

Beslissing (gehele) afwijzing subsidieaanvraag financiering vaste lasten getroffen ondernemingen Covid-19 BES leidt aan motiveringsgebrek. Verhuur appartementen door VvE ten behoeve van de eigenaren is weliswaar geen ‘eigen ondernemingsactiviteit’ maar van de andere activiteiten kan zonder nadere motivering niet worden gezegd dat het risico van teruglopende huur- en andere opbrengsten en de daarmee samenhangende vaste lasten niet door de VvE wordt gedragen

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse bestuursrechtelijke zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is een op Bonaire gevestigde vereniging (hierna: de vereniging) waarvan de leden eigenaren zijn van appartementen gelegen in een resort (een ‘vereniging van eigenaren’ ofwel een ‘VvE’). Naast het behartigen van de belangen van die leden, exploiteert de vereniging het tot dat resort behorende gemeenschappelijke faciliteiten. Desgewenst verhuurt zij ook ...
LEES VERDER

Eilandsverordening inzake nieuwe toeristenbelasting Bonaire aangenomen door de eilandsraad, inwerkingtreding 1 juli 2022 (Bonaire)

De ontwerp-eilandsverordening tot intrekking van de Toeristenbelastingverordening Bonaire (A.B. 2010, no. 6, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2015, no. 1), wijziging van de Retributie- en legesverordening Bonaire (A.B. 2010, nr. 7, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2019, nr. 8), intrekking van de Eilandsverordening verhuurbelasting motorrijtuigen Bonaire (A.B. 2010, nr. 5, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2016, nr. 15) en invoering van een nieuwe toeristenbelastingverordening is op dinsdag 12 april 2022 tijdens een openbare ...
LEES VERDER

Premiepercentages inkomensafhankelijke premie van de verzekerde en de door de werkgever verschuldigde premie ten behoeve van de zorgverzekering BES blijven in 2022 ongewijzigd, terugwerkend tot en met 1 januari 2022 (Caribisch Nederland)

Op 20 april 2022 is de Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 april 2022, kenmerk 3341633-1026744-ZJCN, houdende wijziging van de Regeling vaststelling premiepercentages werknemer en werkgever BES in verband met vaststelling van de premiepercentages voor 2022, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 10675 (Stcrt. 2022, 10675). De premiepercentages voor de inkomensafhankelijke premie van de verzekerde en de door de ...
LEES VERDER

Ontwerp-eilandsverordening nieuwe toeristenbelasting Bonaire morgen in openbare vergadering van de eilandsraad (Bonaire)

De ontwerp-eilandsverordening tot intrekking van de Toeristenbelastingverordening Bonaire (A.B. 2010, no. 6, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2015, no. 1), wijziging van de Retributie- en legesverordening Bonaire (A.B. 2010, nr. 7, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2019, nr. 8), intrekking van de Eilandsverordening verhuurbelasting motorrijtuigen Bonaire (A.B. 2010, nr. 5, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2016, nr. 15) en invoering van een nieuwe toeristenbelastingverordening staat geagendeerd voor vaststelling tijdens de openbare vergadering (besluitvormende ...
LEES VERDER

Advies Afdeling advisering RvS inzake het initiatiefvoorstel ‘Tijdelijke noodwet betaalbare energie’ en reactie initiatiefnemers. Wetsvoorstel behelst onder meer een tijdelijk nultarief algemene bestedingsbelasting BES voor het gebruik van aardgas en elektriciteit door natuurlijke personen in hun huishouden (Caribisch Nederland)

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht met betrekking tot het initiatief-voorstel van wet van de leden Kops en Edgar Mulder tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES inzake het tijdelijk onder het nultarief plaatsen van energie en tot wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 inzake het extra compenseren van huishoudens (Tijdelijke noodwet betaalbare energie) ...
LEES VERDER

Zonder boete aangifte doen van achterstallige toeristenbelasting Bonaire mogelijk tot 1 mei 2022 (Bonaire)

Ondernemers en particulieren die onderdak bieden aan toeristen kunnen tot 1 mei 2022 boetevrij aangifte doen van toeristenbelasting die de afgelopen jaren niet is afgedragen. Dit heeft het openbaar lichaam Bonaire bekendgemaakt met een nieuwsbericht (NED) op zijn website (klik hier om naar de Papiamentstalige versie van dat nieuwsbericht te gaan). Het openbaar lichaam gaat nu actiever aan de slag met het innen van de toeristenbelasting. Dit omdat gebleken is ...
LEES VERDER

Regering akkoord met 5,5 miljoen dollar voor Caribisch Nederland ter compensatie van stijgende energieprijzen. Bestuurscollege Bonaire wil deel ervan inzetten om stijging elektriciteitstarief op te vangen, vindt verlaging accijns op benzine ook belangrijk (Bonaire)

De regering is vorige week vrijdag akkoord gegaan met het voorstel om 5,5 miljoen dollar beschikbaar te stellen aan Caribisch Nederland, ter compensatie van de stijgende energieprijzen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam (klik hier voor het nieuwsbericht in het Papiaments). “Dit is een direct resultaat van het pro-actief handelen van de Bonairiaanse overheid, waarbij wij de Nederlandse overheid hebben benaderd met het ...
LEES VERDER

Wetsvoorstel tot wijziging van onder andere de Wet fin BES om de bevoegdheid van de eilandsraden tot het instellen van een rioolheffing te verruimen tot een afvalwaterheffing (Caribisch Nederland)

Op 8 maart 2022 is het voorstel van wet tot wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES (bevorderen uitvoerbaarheid), wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES en de Wet financiën openbare lichamen BES (uitbreiding van de zorgplicht voor afvalwater en verbreden heffingsgrondslag) en de Warenwet BES (afstemming drinkwaterwetgeving) aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Klik hier voor de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel. Het ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op vierde uitvoeringsrapportage 2021 Saba: baten uit lokale heffingen USD 1,2 miljoen, USD 0,5 miljoen hoger dan in 2020 (Saba)

Bij brief d.d. 25 februari 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2021 van Saba. De reactie bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Uit de vierde UR blijkt een voorlopig positief resultaat van USD 1,6 miljoen over het begrotingsjaar 2021 ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op vierde uitvoeringsrapportage 2021 Bonaire: baten USD 0,7 miljoen lager dan begroot, onder andere door minder belastingen (Bonaire)

Bij brief d.d. 28 februari 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2021 van Bonaire. De reactie bevat vanzelfsprekend ook enkele passages inzake belastingaangelegenheden en -cijfers. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Bonaire realiseert over het begrotingsjaar 2021 een voorlopig positief resultaat van USD 2,7 ...
LEES VERDER

Gewijzigd ontwerp voor eilandsverordening tot invoering van een nieuwe toeristenbelasting Bonaire: op andere wijze voorkoming van ongewenste cumulatie van toeristenbelasting en ABB (Bonaire)

Op 23 februari 2022 is door het bestuurscollege een gewijzigd ontwerp voor een eilandsverordening tot intrekking van de Toeristenbelastingverordening Bonaire (A.B. 2010, no. 6, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2015, no. 1), wijziging van de Retributie- en legesverordening Bonaire (A.B. 2010, nr. 7, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2019, nr. 8), intrekking van de Eilandsverordening verhuurbelasting motorrijtuigen Bonaire (A.B. 2010, nr. 5, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2016, nr. 15) en invoering van ...
LEES VERDER

Vereenvoudiging procedure voor producenten bij verzoek om aftrek van aan andere producenten betaalde ABB (Caribisch Nederland)

De procedure voor producenten bij het verzoeken om aftrek van algemene bestedingsbelasting (ABB) is met ingang van 1 januari 2022 vereenvoudigd. De facturen met betrekking tot aan andere producenten betaalde ABB over leveringen van goederen hoeven niet meer samen met de ABB-aangifte te worden ingediend. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN). Vanaf 1 januari 2022 hoeven facturen alleen op verzoek van ...
LEES VERDER

Initiatiefvoorstel ‘Tijdelijke noodwet betaalbare energie’: onder meer tijdelijk nultarief algemene bestedingsbelasting BES voor het gebruik van aardgas en elektriciteit door natuurlijke personen in hun huishouden (Caribisch Nederland)

Bij brief van 23 februari 2022 hebben de Tweede Kamerleden Kops en Edgar Mulder een initiatief-voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Belastingwet BES inzake het tijdelijk onder het nultarief plaatsen van energie en tot wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2022 inzake het extra compenseren van huishoudens (Tijdelijke noodwet betaalbare energie) aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede ...
LEES VERDER

FIOD onderzoekt aantal ondernemingen op Bonaire wegens niet voldoen aan belastingwetgeving (Caribisch Nederland)

Onder leiding van het Openbaar Ministerie BES voert de FIOD – de opsporingsinstantie van de Belastingdienst, ook voor Caribisch Nederland – op Bonaire strafrechtelijke onderzoeken uit wegens het niet-voldoen aan de belastingwetgeving BES door een aantal ondernemingen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het Openbaar Ministerie. Verder uit het nieuwsbericht: Deze onderzoeken zijn ingesteld naar aanleiding van analyse door de Belastingdienst Caribisch Nederland van belastingaangiften. Uit ...
LEES VERDER

Balie Belastingdienst Bonaire weer geopend (Caribisch Nederland)

Sinds dinsdag 8 februari jl. is de balie van de Belastingdienst op Bonaire weer geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Het dragen van een mondkapje is voor bezoekers verplicht. Er mogen maximaal 4 personen per keer naar binnen. De balie van de Belastingdienst op Bonaire was sinds maandag 29 november ...
LEES VERDER

Reactie staatssecretaris op het bericht “Burgers BES gaan meer belasting betalen” (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 9 februari 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) gereageerd op het verzoek van 26 januari 2022 van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer om een reactie op het bericht "Burgers BES gaan meer belasting betalen” zoals gepubliceerd op bonaire.nu. In het artikel op bonaire.nu wordt bericht over de verlaging van de belastingvrije voet en van de ouderentoeslag [in de inkomstenbelasting BES; ...
LEES VERDER

Op basis van de woonplaatsfictie wordt belanghebbende ook voor de volksverzekeringswetten geacht zijn woonplaats in Bonaire te hebben, ook al heeft hij gedurende een periode in Nederland gewoond. Bij de berekening van de belastingvermindering ter voorkoming van dubbele belasting is de ‘verschuldigde belasting’ de belasting die bepaald wordt met inachtneming van de heffingskortingen

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende was in 2019 van 1 januari tot 4 juli woonachtig te Bonaire. Op 4 juli heeft hij Bonaire metterwoon verlaten om te gaan wonen in Europees Nederland. Belanghebbende heeft zich op 13 juli 2019 ingeschreven in de basisadministratie in Nederland. Met ingang van 11 februari 2020 heeft hij zich weer ingeschreven ...
LEES VERDER

Advies Cft bij besluit derde begrotingswijziging 2021 Bonaire (Bonaire)

Bij brief d.d. 1 februari 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba advies uitgebracht bij besluit tot een derde wijziging van de begroting 2021. Oordeel Het Cft adviseert positief op de door voorgestelde wijzigingen in de begroting 2021. De begroting 2021 wordt per saldo verhoogd met USD 14,1 miljoen naar USD 100,5 miljoen aan baten ...
LEES VERDER

Handboek Loonheffingen 2022 op website belastingdienst (Caribisch Nederland)

Het Handboek Loonheffingen 2022 is geplaatst op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Klik hier voor de link naar de overzichtspagina met betrekking tot het handboek op de website van de belastingdienst. Klik hier voor een pdf van het Handboek Loonheffingen 2022 van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Let op: dit pdf-document betreft de versie zoals die op 1 februari 2022 van de website van de belastingdienst is gedownload welke ...
LEES VERDER

Nieuw uniform Douane Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Het thema van de jaarlijkse door de Wereld Douane Organisatie (WDO) op 26 januari uitgeroepen Internationale Dag van de Douane is voor 2022: ‘Opschalen Douane Digitale transformatie door een datacultuur te omarmen en te bouwen aan een data-ecosysteem’. In Caribisch Nederland wordt deze dag dit jaar niet uitbundig gevierd zoals gebruikelijk door de situatie op het moment in verband met covid-19. Wel is ervoor gekozen om op deze dag het nieuwe uniform ...
LEES VERDER

Kamercommissie voor Financiën vraagt reactie staatssecretaris op het bericht “Burgers BES gaan meer belasting betalen” (Caribisch Nederland)

Bij brief van 26 januari 2022 aan de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) heeft de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer de staatssecretaris om een reactie gevraagd op het bericht "Burgers BES gaan meer belasting betalen”, zoals gepubliceerd op bonaire.nu. Het verzoek volgt op een voorstel daartoe van het Tweede Kamerlid Romke de Jong (D66). In het artikel op bonaire.nu wordt bericht over de verlaging van de ...
LEES VERDER

Online aangifte inkomstenbelasting 2021 nu al mogelijk (Caribisch Nederland)

Het is nu al mogelijk om online aangifte voor de inkomstenbelasting 2021 te doen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Sinds een paar jaar biedt de Belastingdienst Caribisch Nederland aan particulieren en bedrijven de mogelijkheid om online aangifte te doen. Vanaf vorig jaar is dit mogelijk via www.MijnCN.nl: “Dit is gedaan om de veiligheid en efficiëntie van de online diensten te verbeteren. Vorig jaar is ...
LEES VERDER

Mr. Mauritsz de Kort beëdigd als president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Mr. Maroeska Scholte aanbevolen voor benoeming tot vicepresident

Op dinsdag 11 januari is mr. M.J. (Mauritsz) de Kort beëdigd als President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mr. de Kort heeft de eed afgelegd ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een nieuwsbericht. De heer De Kort heeft per 1 januari 2022 ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op 3e UR en advies bij 4e BW 2021 van Saba: USD 18,5 miljoen aan baten, positief resultaat USD 2,6 miljoen onder andere door hogere inkomsten motorrijtuigenbelasting (Saba)

Bij brief d.d. 8 december 2021 heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2021 en advies uitgebracht bij de vierde begrotingswijziging (BW) 2021 van het openbaar lichaam Saba (OLS). De reactie en het advies bevatten vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Het ...
LEES VERDER