Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) opgezegd voor de Caribische delen van het Koninkrijk: treedt op 18 oktober 2023 voor die Koninkrijksdelen buiten werking (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Caribisch Nederland)

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (Trb. 1976, 184 en Trb. 1977, 91, hierna: 'de Overeenkomst') op 18 juli 2023 voor het Caribische deel van Nederland (de BES-eilanden), Aruba, Curaçao en Sint Maarten opgezegd. De Overeenkomst, met Bijlagen, zal ingevolge artikel 54, tweede lid, van de Overeenkomst op 18 oktober 2024 voor het Caribische deel van Nederland, Aruba, ...

Kamerbrief over de uitkomst van de vergadering van het Inclusive Framework van 10-12 juli over de herziening van het internationale belastingsysteem (Nederland)

Bij brief d.d. 4 september 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomst van de vergadering van het Inclusive Framework van 10-12 juli over de herziening van het internationale belastingsysteem. In het OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (IF) georganiseerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is de afgelopen jaren intensief gewerkt aan de herziening van het internationale belastingsysteem. In ...

Overzicht Nederlandse verdragen op het gebied van directe belastingen per 1 juli 2023 (Nederland)

Op dinsdag 11 juli 2023 is door het Nederlandse Ministerie van Financiën het (Nederlandse) verdragenoverzicht op het gebied van directe belastingen per 1 juli 2023 gepubliceerd op rijksoverheid.nl. In dit overzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt. Klik hier om naar de betreffende pagina op rijksoverheid.nl te gaan. Nederland heeft met een groot aantal landen ...

OECD launches new version of the BEPS Multilateral Convention Matching Database to further support international tax co-operation

A new and improved version of the database supporting the application of the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (the "BEPS MLI") has been released and will allow tax authorities and other interested parties to make projections on how the MLI modifies a specific tax treaty. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further ...

Tax Transparency in Latin America 2023: Latin American countries make headway on transparency and exchange of information for tax purposes, with margin for improvements

On Tuesday, June 27, 2023, the report Tax Transparency in Latin America 2023 was published during the 8th meeting of the Punta del Este Declaration Initiative held in Asunción, Paraguay. The report presents the latest progress achieved by 16 Latin American countries in tackling tax evasion and other illicit financial flows (IFFs) through transparency and exchange of information (EOI) for tax purposes. This has been announced with a news release on the website ...

Besluit toepassing voorschriften internationaal belastingrecht in de winstsfeer in de Staatscourant. Onder meer inzake toepassing tijdelijke regeling artikel 30 Belastingregeling Nederland Curaçao bij deelnemingsdividenden als bedoeld in artikel 10, achtste lid (Nederland)

Op 28 juni 2023 is het Besluit van 16 juni 2023, nr. 2023-11648, van de Staatssecretaris van Financiën (Besluit toepassing voorschriften internationaal belastingrecht in de winstsfeer) gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 17534 (Stcrt. 2023, 17534). Dit besluit bevat de uitleg van de staatssecretaris van voorschriften die zijn opgenomen in belastingverdragen, het besluit voorkoming dubbele belasting 2001 en bepaalde artikelen in de Nederlandse heffingswetten ...

Nieuwe belastingverdrag met België in het Tractatenblad, zal alleen gelden voor het Europese deel van Nederland (Nederland)

Op 30 juni 2023 is het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (met Protocollen) (Brussel, 21 juni 2023), gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, no. 77 (Trb. 2023, 77). Dit (nieuwe) verdrag vervangt het huidige belastingverdrag met België uit ...

Douaneverdrag met Panama in werking getreden, verdrag geldt voor het gehele Koninkrijk

Het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (Panama-Stad, 28 april 2021) (Trb. 2021, 72) is op 1 juni 2023 in werking getreden. Dit is op 30 juni 2023 bekendgemaakt in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, no. 78 (Trb. 2023, 78). Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de bepalingen van het Verdrag voor het gehele Koninkrijk ...

Continued progress on countering harmful tax practices as jurisdictions bring their preferential regimes in line with international standards: three regimes abolished (one for Aruba and two for San Marino), one regime amended (Jordan) and one in the process of being amended (Albania)

Jurisdictions continue making progress on implementing the international standard under BEPS Action 5 to address harmful tax practices, as the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS releases new results on preferential tax regimes. This has been announced with a news release on the website of the OECD. Further from the news release: At its April 2023 meeting, the Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) reached new conclusions on five regimes as part of ...

Nederland sluit nieuw belastingverdrag met België (Nederland)

Op 21 juni hebben staatssecretaris Van Rij, de Belgische minister van Financiën Van Peteghem en de Vlaamse minister van Financiën Van Diependaele in Brussel het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België ondertekend. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Dit nieuwe verdrag vervangt het huidige verdrag uit 2001. Het nieuwe belastingverdrag is belangrijk om dubbele belasting te voorkomen, misbruik te bestrijden en het biedt een oplossing voor enige lopende ...

Belastingverdrag met Cyprus treedt op 30 juni 2023 in werking, zal gelden voor het Europese deel en het Caribische deel van Nederland (Caribisch Nederland)

Het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (met Protocol) (Nicosia, 1 juni 2021) (Trb. 2021, 80) zal op 30 juni 2023 in werking treden. Zo is op 20 juni 2023 afgekondigd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2023, nr. 73 ...

OECD Forum on Tax Administration launches peer-to-peer support for developing countries on the implementation of the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy

On Tuesday, June 13th, 2023, the OECD's Forum on Tax Administration (FTA) Pillar Knowledge Sharing Network held its first virtual meeting of what will be a series of peer-to-peer knowledge-sharing events where experts from tax administrations in 'early implementer' jurisdictions will offer high-level practical advice and share lessons learned on administrative and implementation aspects of the Two-Pillar Solution. This has been announced with a news release on the website of the ...

Beantwoording kamervragen naar aanleiding van de vijfde voortgangsbrief FATCA: inzake nadere richtlijnen VS over de verplichting van banken om een US TIN te rapporteren van rekeninghouders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit (Nederland)

Bij brief van 25 mei 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën de beantwoording aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer doen toekomen van de op 6 april 2023 door de commissie voorgelegde vragen en opmerkingen over de vijfde voortgangsbrief Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) van 20 maart 2023. In de beantwoording legt de staatssecretaris onder meer uit dat de nadere richtlijnen van de VS aangeven dat ...

Wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (‘Pijler 2’) aangeboden aan de Tweede Kamer. In pakket Belastingplan 2024 zal worden geregeld dat het wetsvoorstel ook op de BES-eilanden zal gelden (Nederland)

Het voorstel van wet houdende invoering van een minimumbelasting en wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2523 van de Raad van 14 december 2022 tot waarborging van een mondiaal minimumniveau van belastingheffing voor groepen van multinationale ondernemingen en omvangrijke binnenlandse groepen in de Unie (PbEU 2022, L 328/1) (Wet minimumbelasting 2024), is op 31 mei 2023 aangeboden ...

Kamerbrief van 19 mei 2023 met reactie op verzoek vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een stand van zaken van de toegezegde ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij de totstandkoming van internationale verdragen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 19 mei 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, de reactie aan de Tweede Kamer doen toekomen op het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties om een stand van zaken van de toegezegde ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Landen) bij de totstandkoming van verdragen, met name in relatie tot de institutionele capaciteit van de ...

Team van Global Forum op bezoek in Aruba ter evaluatie van het systeem van de belastingdienst voor veilige internationale uitwisseling van fiscale informatie

Deze dagen is een team van het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes in Aruba ter evaluatie van de systemen van de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto) ten behoeve van een veilige internationale uitwisseling van informatie voor belastingdoeleinden. Zo is bekendgemaakt in een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno: ‘Un evaluacion importante ta tumando luga na Departamento di Impuesto pa por comparti informacion fiscal ...

Overzicht Nederlandse verdragen op het gebied van directe belastingen per 1 april 2023 (Nederland)

Op donderdag 11 mei 2023 is door het Nederlandse Ministerie van Financiën het (Nederlandse) verdragenoverzicht op het gebied van directe belastingen per 1 april 2023 op rijksoverheid.nl geplaatst. In dit overzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt. Klik hier om naar de betreffende pagina op rijksoverheid.nl te gaan. Nederland heeft met een groot aantal landen ...

Goedkeuringswet belastingverdrag met Cyprus in het Staatsblad, verdrag goedgekeurd voor het Europese deel en het Caribische deel van Nederland (Caribisch Nederland)

Op 4 mei 2023 is de Wet van 19 april 2023, houdende goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80) gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der ...

Belastingverdrag met Cyprus goedgekeurd door Tweede Kamer, zal ook van toepassing zijn op personen die inwoner zijn van Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Op 4 april jl. heeft de Tweede Kamer het voorstel van wet tot goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting (met Protocol; Trb. 2021, 80) aangenomen (zie deze pagina en deze pagina ...

Global Forum publishes seven new peer review reports on transparency and exchange of information on request

The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) published seven new peer review reports on transparency and exchange of information on request (EOIR), for six of its members (Albania, the Czech Republic, Mexico, Nigeria, Saint Lucia and Togo) and one non-member, which had previously been deemed of relevance to its work on EOIR (Nicaragua). This has been announced with a news release dated 28 March ...

Vijfde voortgangsbrief FATCA: nadere richtlijnen VS over de verplichting van banken om een US TIN te rapporteren van rekeninghouders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit (Nederland)

Met een brief d.d. 20 maart 2023 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) en over de inspanningen om meer duidelijkheid te verkrijgen van de Verenigde Staten (VS) omtrent het voldoen aan de inspanningsverplichting voor banken onder de FATCA-regelgeving. Hierbij attenderen wij u op deze brief. In de brief geeft de staatssecretaris ...

Fifth Peer Review Report on Treaty Shopping: No jurisdiction has raised any concerns about Aruba or Curaçao. Steps have been taken to implement the minimum standard in the ‘tax arrangements’ between the countries of the Kingdom of the Netherlands

Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS continue to make significant progress in the implementation of the BEPS package to tackle international tax avoidance, as the OECD releases the latest peer review results assessing the actions taken by jurisdictions to prevent tax treaty shopping and other forms of treaty abuse under Action 6 of the OECD/G20 BEPS Project: the Fifth Peer Review Report on Treaty Shopping. This has been announced ...

Voornemen tot opzegging voor het Caribisch deel van het Koninkrijk van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) ter stilzwijgende goedkeuring naar het parlement

Bij brief d.d. 24 februari 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het voornemen tot opzegging voor het Caribisch deel van het Koninkrijk van de op 14 november 1975 te Genève tot stand gekomen Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (Trb. 1976, 184 en Trb. 1977, 91) ter stilzwijgende goedkeuring aan de Staten-Generaal overgelegd. Een toelichtende nota is daar bijgevoegd. De goedkeuring wordt ...

Overzicht Nederlandse verdragen op het gebied van directe belastingen per 1 januari 2023 (Nederland)

Gisteren, donderdag 9 maart 2023, is door het Nederlandse Ministerie van Financiën het (Nederlandse) verdragenoverzicht op het gebied van directe belastingen per 1 januari 2023 op rijksoverheid.nl geplaatst. Klik hier om naar de betreffende pagina op rijksoverheid.nl te gaan. In dit overzicht zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt. Nederland heeft met een groot aantal landen ...

Verslag aan Tweede Kamer van de Ecofinraad van 14 februari 2023: Aruba en Curaçao hebben op hoog politiek niveau toegezegd dat zij uiterlijk in het najaar 2024 alsnog zullen voldoen aan de norm voor automatische uitwisseling van informatie

Bij brief d.d. 3 maart 2023 heeft de (Nederlandse) minister van Financiën verslag uitgebracht aan de Tweede Kamer van de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 februari 2023 in Brussel. In het verslag gaat de minister tevens in op drie toezeggingen uit het Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad van 9 februari jl. en informeert de Minister de Kamer over de beëindiging van het compensatiemechanisme voor het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Tijdens de Ecofinraad ...

OECD Taxation Working Paper ‘The Design of Presumptive Tax Regimes’ published

On February 14, 2023, the OECD Taxation Working Paper ‘The Design of Presumptive Tax Regimes’ has been released. Authors of the working paper are Mariona Mas-Montserrat, Céline Colin, Eugénie Ribault and Bert Brys. Presumptive tax regimes, also known as simplified tax regimes, simplify the tax compliance process for micro and small businesses. By reducing tax compliance costs and levying lower tax rates compared to the standard tax system, these regimes ...

Tax challenges of digitalisation: Public comments received on compliance and tax certainty aspects of global minimum tax

The OECD has published the public comments received on the compliance and tax certainty aspects of the Pillar Two global minimum tax. This has been announced with a news release on the website of the OECD. On 20 December 2022, as part of the ongoing work of the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, ...

Global Forum’s capacity-building activities to support tax transparency deliver impactful results

On Monday, February 13, 2023, the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes published its 2023 Global Forum Capacity Building Report. The report sheds light on the Global Forum’s capacity-building and outreach activities carried out throughout 2022 in support of the global implementation of the tax transparency standards (exchange of information on request (EOIR) and automatic exchange of financial account information (AEOI)). This has been announced ...

Luchtvaartverdrag Sint Maarten – Verenigde Arabische Emiraten treedt op 1 maart 2023 in werking, bevat ook bepalingen over douanerechten, gebruikersheffingen en andere heffingen

Het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Regering van de Verenigde Arabische Emiraten inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden (met Bijlage) (Dubai, 17 augustus 2021) (Trb. 2021, 115) zal op 1 maart 2023 in werking treden. De stilzwijgende goedkeuring van het Verdrag door de Staten-Generaal is verleend op 27 juni 2022. Dit is op 16 februari 2023 bekendgemaakt ...

Douaneverdrag met Panama ter stilzwijgende goedkeuring naar het parlement. Zal ook van toepassing zijn op de Caribische delen van het Koninkrijk

Bij brief d.d. 31 januari 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het op 28 april 2021 te Panama-Stad tot stand gekomen Verdrag inzake samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama (Trb. 2021, 72) ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2022-2023, met toelichtende nota. Aan de Gouverneurs van Aruba, Curaçao en van Sint Maarten is verzocht ...