Uiterste indieningsdatum verzamelloonstaat en verzamelstaat opgaaf derden 2020 is 1 februari 2021 (Aruba)

De uiterste datum voor de indiening van de verzamelloonstaat en de verzamelstaat opgaaf derden over het jaar 2020 is 1 februari 2021. De verzamelstaten moeten digitaal worden ingediend via het online portaal ‘BO impuesto’. Dit is door de belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto) bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de dienst. Zie hierover ook het nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba (Nederlands) ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode MKB-Noodplanregeling 1e kwartaal 2021 loopt van 15 tot en met 20 januari (Aruba)

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) dat in aanmerking komt voor de ‘MKB-Noodplanregeling’ kan van 15 tot en met 20 januari aanstaande via het online portaal ‘MISVb’ de aanvraag indienen voor de financiële ondersteuning voor het eerste kwartaal van het jaar 2021. Het is de bedoeling dat de uitbetaling van de subsidie plaatsvindt op 21 januari. Bedrijven die voor deze financiële steun in aanmerking komen ontvangen hierover van de Sociale Verzekeringsbank ...
LEES VERDER

Met ingang van 1 januari 2021 kan bij de belastingdienst alleen nog met pinpas betaald worden. Uitzondering voor 60-plussers niet zijnde ondernemers (Aruba)

Met ingang van 1 januari 2021 kan bij de kantoren van de belastingdienst (Departamento di Impuesto). Dit gold al voor de MFA’s, maar nu ook bij het hoofdkantoor van de belastingdienst te Camacuri. Dat betekent dat er niet meer contant kan worden betaald. Een uitzondering geldt voor personen van 60-jarig en ouder niet-zijnde ondernemers; zij kunnen nog steeds hun belasting contant betalen, maar dat kan alleen bij het kantoor te ...
LEES VERDER

Regeling inkomstenbelastingtabel 2021 (Aruba)

Op 28 december 2020 is de Ministeriële regeling van 28 december 2020 ter uitvoering van artikel 25, derde en vierde lid, van de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51) (Regeling inkomstenbelastingtabel 2021) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2020, no. 207 (AB 2020 no. 207). Het betreffende Afkondigingsblad was op het moment van de opmaak van dit artikel nog niet geplaatst op de pagina van de ...
LEES VERDER

Halfjaarrapportage (januari tot en met juni 2020) van het College Aruba financieel toezicht – belastinggerelateerde passages (Aruba)

Bij brief d.d. 18 december 2020 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de halfjaarrapportage (januari tot en met juni 2020) van het College Aruba financieel toezicht (Caft) aangeboden aan de Tweede Kamer. De rapportage bevat ook enkele belastinggerelateerde passages met betrekking tot Aruba. Belastinggerelateerde passages: Covid-19 crisis De eerste drie maanden van het jaar 2020 stonden in het teken van de begroting 2020 en het invoeren van belastinghervormingen ...
LEES VERDER

Bekendmaking Sociale Verzekeringsbank over sluiting kantoren op en rond de feestdagen (Aruba)

Samenvatting zaak De Sociale Verzekeringsbank (SVb) van Aruba met een nieuwsbericht op de website gewijzigde openings- en sluitingstijden bekendgemaakt voor de periode rond de feestdagen: Op 24 december 2020 is de SVb gesloten: AO-meldingen kunnen telefonisch worden gedaan via 527-2782 van 7:00 AM tot 11:00 AM en via AO Online van 7:00 AM to 9:00 AM. Op 25 en 26 december 2020 is de SVb gesloten: dan kunnen AO-meldingen alleen ...
LEES VERDER

Gewijzigde tijden dienstverlening belastingdienst op woensdag 23 december (Aruba)

Op woensdag 23 december zullen de afdelingen ‘Servicio na Cliente’ en ‘Servicio di Caha’ van de kantoren van het Departamento di Impuesto (DIMP, belastingdienst van Aruba) om 13.00 uur ’s middags sluiten. Tot dat tijdstip zullen die afdelingen op woensdag non-stop geopend zijn. Dit geldt zowel voor het hoofdkantoor van de belastingdienst te Camacuri als de andere kantoren van de dienst bij de MFA’s. Op maandag 28 december 2020 zal ...
LEES VERDER

Aankondiging tariefsverlaging bouwmaterialen en verlaging belasting op arbeid (Aruba)

De Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur heeft een verlaging aangekondigd van het heffingstarief over ‘bouwmaterialen’ (material di contruccion) van 12% naar 10%, met ingang van 1 januari 2021. De Minister heeft dit bekendgemaakt met een post op haar facebookpagina (zie ook IslaOline-Noticia di Gobierno van maandag 21 december 2020, blz. 6). Gezien het in de fb-post genoemde tarief zal het hier gaan om het tarief van invoerrechten op bouwmaterialen ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris van BZK over besluitvorming Rijksministerraad inzake afwijken begrotingsnormen in 2021 en vierde tranche liquiditeitssteun (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 18 december 2020 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraadvergadering van vrijdag 18 december 2020  inzake het in 2021 door Aruba, Curaçao en Sint Maarten afwijken van de begrotingsnormen en over de benodigde liquiditeiten voor de eerste zes weken van 2021 (vierde tranche liquiditeitssteun). Daarbij gaat het vooralsnog alleen over Aruba en Curaçao, waarmee eerder een ...
LEES VERDER

Bekendmaking douane over sluiting kantoren op en rond de feestdagen (Aruba)

Het Departamento di Aduana van Aruba (de douane) heeft het volgende bekend gemaakt over de openings- en sluitingstijden van de dienst op en rond de feestdagen, zo blijkt uit een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van donderdag 17 december 2020. Op donderdag 24 december en vrijdag 25 december 2020 zullen de kantoren van de douane gesloten zijn in verband met verplichte ATV-dagen en Kerst. De dienstverlening aan het publiek ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst over sluiting kantoren op en rond de feestdagen (Aruba)

Het Departamento di Impuesto (DIMP, belastingdienst van Aruba) heeft op de facebookpagina van de dienst bekendgemaakt dat de kantoren van de belastingdienst op 24, 25 en 31 december 2020 en op 1 januari 2021 gesloten zullen zijn. Op woensdag 30 december 2020 vindt de dienstverlening ‘non-stop’ plaats tot 13.00 uur ’s middags. Met ingang van 4 januari 2021 vindt de dienstverlening weer op de gebruikelijke wijze plaats. Inmiddels is hierover ...
LEES VERDER

Verzamelstaat opgaaf derden voor het jaar 2020 beschikbaar via online portal BO impuesto (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekendgemaakt dat de verzamelstaat opgaaf derden voor het jaar 2020 (lista colectivo di pago na tercera persona) nu beschikbaar is via het online portal “BO impuesto”. De uiterste datum van indiening van de verzamelstaat is 1 februari 2021. Klik hier voor de link naar de bekendmaking op de website van de belastingdienst. Integrale tekst van de bekendmaking De integrale tekst van ...
LEES VERDER

Vrouw gerechtigd tot de helft van de aan man uitgekeerde of nog uit te keren bruto pensioenbedragen. Omstandigheid dat de man de pensioengelden geheel aan zichzelf heeft laten uitkeren is voor zijn rekening en risico, het is aan hem om teveel betaalde belastingen en premies gerestitueerd te krijgen

In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak met raakvlakken met de belastingpraktijk is het volgende aan de orde. Het huwelijk tussen partijen, voormalige echtelieden, is (kennelijk) ontbonden. Het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) neemt in deze zaak een beslissing over de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, meer in het bijzonder over de toebedeling van pensioenen. Daarbij maakt het Gerecht ook enkele overwegingen met betrekking tot de door de vrouw ...
LEES VERDER

Bij verdeling ontbonden huwelijksgoederengemeenschap zijn partijen ieder voor de helft gerechtigd tot belastingrestituties betrekking hebbende op de periode vóór de peildatum. Restitutie door de belastingdienst rechtstreeks betaald aan de bank ter aflossing hypotheekschuld: partijen gelijkelijk gebaat. Niet is komen vast te staan dat de man meer dan de helft van de belastingschulden heeft voldaan en of hij aldus een recht van regres heeft op de vrouw

In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak met raakvlakken met de belastingpraktijk is het volgende aan de orde. Het huwelijk tussen partijen, voormalige echtelieden, is (kennelijk) ontbonden. Vanwege onder meer de omstandigheid dat eiseres (de vrouw) de aflossingen van de huwelijkse schulden op zich heeft genomen, terwijl gedaagde (de man) zich daarom niet bekommert, bedeelt het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) een groot deel van de goederen die ...
LEES VERDER

Bij verdeling ontbonden huwelijksgoederengemeenschap worden belastingrestituties en –schulden die betrekking hebben op de periode vóór inschrijving echtscheiding maar daarna zijn uitgekeerd/vastgesteld worden in beginsel 50/50 verdeeld. Nu niets is gesteld omtrent hoogte bedragen, beslist het Gerecht dat de belastingteruggaven worden toebedeeld aan en de belastingschulden moeten worden gedragen door degene aan wie de betreffende aanslag is of zal worden opgelegd

In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak met raakvlakken met de belastingpraktijk is het volgende aan de orde. Bij beschikking van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. Partijen waren in algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. De tussen partijen bestaande ontbonden huwelijksgoederengemeenschap is nog niet verdeeld. Eén der partijen, eiser in deze zaak, vordert dat het Gerecht bij vonnis, uitvoerbaar bij ...
LEES VERDER

Verslag werkbezoek staatssecretaris van BZK aan Curaçao, Sint Eustatius en Saba (2 tot en met 5 november 2020)

Bij brief d.d. 9 december 2020 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verslag van het werkbezoek van 2 tot en met 5 november 2020 aan Curaçao, Sint Eustatius en Saba over de consensus Rijkswet Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) aangeboden aan Tweede Kamer der Staten-Generaal. Inhoudelijk biedt het verslag geen bijzondere informatie over het COHO. Daarom zetten wij de brief met het verslag hier zonder ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode loonsubsidie december 2020 loopt van 10 tot en met 17 december (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) van Aruba heeft werkgevers per e-mail geïnformeerd dat de aanvraagperiode voor de loonsubsidie voor de maand december 2020 aanvangt op donderdag 10 december 2020 om 9 uur ’s ochtends en loopt tot en met donderdag 17 december 2020 aan het einde van de dag (23:59 PM). De SVB geeft in het e-mailbericht aan dat de bank later in de week een kennisgeving zal sturen met meer ...
LEES VERDER

Betaaldata AOV- en AWW-pensioenen 2021 bekendgemaakt (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) van Aruba heeft de betaaldata van de AOV- en AWW-pensioenuitkeringen voor 2021 bekendgemaakt. Klik hier voor het nieuwsbericht (Papiamento) op de website van de SVb. Hieronder nemen wij de betaallijst op. Let op: in het nieuwsbericht wordt aangegeven dat deze lijst nog officieel wordt gepubliceerd op 12 december 2020. Tevens kunnen hier kennelijk nog wijzigingen in optreden. De SVb geeft aan daarvoor de actuele lijst te ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2019 van de Sociale Verzekeringsbank: premie-inkomsten AOV/AWW voor het eerst meer dan 300 miljoen florin, niet-verwachte extra inkomsten te danken aan inspanningen belastingdienst om de compliance te verbeteren (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) heeft het jaarverslag 2019 (Relato Anual di SVb 2019) gepubliceerd. Klik hier voor het nieuwsbericht (Papiamento) op de website van de SVb. In het Voorwoord van het jaarverslag wordt gememoreerd dat het jaar 2019 een jaar met mooie resultaten is geweest voor de SVb. Voor het eerst bedroegen de premie-inkomsten AOV/AWW meer dan 300 miljoen florin, hetgeen leidde tot verbeterde resultaten in de fondsen van deze ...
LEES VERDER

Belastingdienst vanmiddag (vrijdag 4 december) gesloten (Aruba)

Vanmiddag, vrijdag 4 december 2020, zijn de kantoren van de belastingdienst (Departamento di Impuesto, DIMP) gesloten, naar wij begrijpen ter gelegenheid van de ‘Dia di Belasting’ (Belastingdag). In de ochtend is de dienstverlening van de belastingdienst geopend van 07.45 uur tot 11.30 uur (AM). Maandag 7 december 2020 zijn de openingstijden weer zoals gebruikelijk. Dit is door de belastingdienst bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van de belastingdienst. De ...
LEES VERDER

Uit reactie CAft op derde uitvoeringsrapportage 2020: in derde kwartaal 2020 toename baten uit directe en indirecte belastingen van respectievelijk 92 miljoen en 102 miljoen (Aruba)

Bij brief d.d. 1 december 2020 aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage 2020 Aruba. De reactie van het CAft bevat ook enkele belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij een aantal passages op. Oordeel Het voorlopige resultaat komt in de derde UR uit op een tekort van AWG 519 miljoen. Dit is een toename ...
LEES VERDER

Advies CAft bij jaarrekeningen 2016, 2017, 2018: lagere realisatie belastingen in 2016 en 2017 t.o.v. de ramingen, in 2018 toename baten door invoering BAVP (Aruba)

Bij brief d.d. 20 november 2020 aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht bij de jaarrekeningen Aruba 2016 tot en met 2018. Het advies van het CAft bevat ook enkele belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij een aantal passages op. Oordeel Aruba heeft met een tekort van de collectieve sector van 1,6 procent van het bruto binnenlands product ...
LEES VERDER

Sociale Verzekeringsbank introduceert Portal AO Online (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) heeft op 1 december 2020 het portaal AO Online geïntroduceerd. In dit online portaal kunnen werknemers in de private sector zich online AO (ziek/arbeidsongeschikt) en tevens ‘AG’ (einde ziekte/terug op het werk) melden en medisch consult ontvangen ingeval van langer dan 3 dagen ziekte. De werkgever ontvangt automatisch een melding van een AO-melding en ook van een AG-melding, waarbij alleen de naam van de ...
LEES VERDER

Verzoeken vermindering loon 2021 kunnen (digitaal) worden ingediend (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekendgemaakt de ‘verzoeken om vermindering loon’ (in de praktijk ook wel aangeduid als ‘verzoek om loonbelastingvermindering’) voor het jaar 2021 kunnen worden ingediend. Hierover is op de website van de belastingdienst een nieuwsbericht (Papiaments) geplaatst. Ook is hierover een post (Papiamento) verschenen op de facebookpagina van de belastingdienst. Met een verzoek vermindering loon kunnen werknemers aan de Inspecteur der Belastingen ...
LEES VERDER

Maandag 30 november laatste dag van de termijn voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting 2019 en het afdragen van de verschuldigde belasting (Aruba)

Met een op de website van de belastingdienst geplaatst nieuwsbericht herinnert de dienst eraan dat aanstaande maandag 30 november de laatste dag is van de termijn voor het doen van aangifte winstbelasting 2019 en voor de afdracht van de daarmee corresponderende verschuldigde winstbelasting. Het nieuwsbericht is ook in het Nederlands geplaatst op de algemene website van de overheid van Aruba (klik daarvoor hier). Op de facebookpagina van de belastingdienst is ...
LEES VERDER

Aan gedragslijn dat tot 2018 geen verzuimboetes BBO en BAZV werden opgelegd, kan geen vertrouwen worden ontleend. Op basis van (niet-gepubliceerd) begunstigend beleid wordt voor verzuimboetes in het jaar 2018 per tijdvak steeds het bedrag van het eerste verzuim toegepast in plaats van het bedrag uit de verzuimenreeks

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen belasting op bedrijfsomzetten (BBO) en bestemmingsheffing AZV (BAZV) over de tijdvakken februari, maart, april, mei, juli, augustus en november 2018 opgelegd. Daarbij zijn verzuimboetes opgelegd vanwege het niet tijdig betalen van de aangegeven belasting van respectievelijk Afl. 125 (maart), Afl. 250 (april) en Afl. 500 (mei, juli, augustus, november). Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen ...
LEES VERDER

Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat iemand anders economisch eigenaar is van de aandelen: dividenduitkeringen bij hem in aanmerking genomen. Buiten aangiftetermijn gedane aangifte leidt niet tot verlenging aanslagtermijn naar tien jaar: definitieve aanslag te laat. Voorlopige aanslag blijft evenwel in stand, is niet hoger dan de materiële belastingschuld

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende woont in de Verenigde Staten en wordt in Aruba aangemerkt als buitenlands belastingplichtige. Zijn vader is is ook in de Verenigde Staten woonachtig. Op 31 augustus 1998 heeft belanghebbende alle (twintig) geplaatste aandelen in een Arubaanse vennootschap gekocht. Die vennootschap exploiteert een casino in Aruba. Van 31 augustus 1998 tot 29 juni 2010 heeft belanghebbende in het ...
LEES VERDER

Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat sprake is van herfinanciering eigenwoningschuld: rentebetaling komt niet als eigenwoningrente in aftrek. Inspecteur maakt niet aannemelijk dat sprake is van verkapte winstuitdeling. Aanslagtermijn verlengd met duur verleende uitstel voor indiening aangifte

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Aruba, is enig aandeelhouder van de in Curaçao gevestigde vennootschap (hierna: de CUR-NV). Verder houdt belanghebbende middellijk alle aandelen in een in Aruba gevestigde vennootschap (hierna: AUA-NV). Feiten m.b.t. het geschil over de renteaftrek eigen woning (kort) In 2004 is belanghebbende ter financiering van zijn woning (woning 1) een lening aangegaan bij CUR-NV. Op 1 ...
LEES VERDER

Brief Minister-President aan de Staten over de onderlinge regeling Aruba–Nederland en het Landspakket voor de derde tranche liquiditeitssteun (Aruba)

Bij brief van 16 november 2020 heeft de Minister-President van Aruba de ondertekende ‘Onderlinge Regeling Aruba – Nederland’ met het Landspakket Aruba voor de derde tranche liquiditeitssteun aan de Staten van Aruba gestuurd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid. Het akkoord werd vrijdag 13 november 2020 getekend, tijdens een persconferentie na afloop van de Rijksministerraad (zie onder meer dit nieuwsbericht op rijksoverheid.nl en dit ...
LEES VERDER

Belastinghervormingen in master plan ‘Repositioning our Sails’ (Aruba)

Op 16 november 2020 heeft de regering van Aruba het master plan getiteld “Repositioning our Sails” gepubliceerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid. Daarbij is ook bekendheid gegeven aan de lancering van de website www.repositioningoursails.com. Het master plan is (in het engels) opgesteld door het Committee Economic Recovery and Innovation Aruba en is voluit genaamd: “Repositioning our Sails: Aruba’s Mission Driven Model for Economic ...
LEES VERDER