UoC-certificaten voor FIOT en Control team van DIMP (Aruba)

Leden van het FIOT en Control-team van de belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto, DIMP) hebben onlangs aan de University of Curaçao (UoC) hun deelname aan cursussen over ontwikkelingen op belastinggebied afgerond met het behalen van hun certificaten. Dit is, enigszins geparafraseerd, bekendgemaakt op de facebookpagina van DIMP. Alle cursisten zijn met indrukwekkende cijfers geslaagd, hetgeen door DIMP wordt gezien als bewijs voor hun toewijding en kennis. Mevrouw Kathleen ...

OLV algemene bepalingen bestuursrecht aangenomen door de Staten, alsook een motie inzake de ‘lex silencio positivo’ (Aruba)

De ontwerplandsverordening houdende algemene regels met betrekking tot het bestuursrecht (Landsverordening algemene bepalingen bestuursrecht) is afgelopen woensdag 22 november 2023 tijdens een openbare vergadering unaniem, zonder hoofdelijke stemming, aangenomen door de Staten van Aruba. Motie Tijdens de vergadering werd door de Staten nog een door de fracties van Raiz en MEP ingediende motie aangenomen. In die is besloten de regering aan te dringen om binnen 6 maanden onder andere een ...

OLV Invoeringsverordening Wetboek van Strafvordering aangeboden aan de Staten, met redactionele wijzigingen in enkele belastingverordeningen (Aruba)

Op 14/17 november 2023 is de ontwerplandverordening houdende bepalingen in verband met de invoering van een nieuw Wetboek van Strafvordering, alsmede tot het aanbrengen van correcties en verduidelijkingen (Invoeringsverordening Wetboek van Strafvordering) aangeboden aan de Staten van Aruba. Deze ontwerplandsverordening houdt verband met de Landsverordening van 22 oktober 2020 houdende vaststelling van een nieuwe tekst van het Wetboek van Strafvordering (Wetboek van Strafvordering) (AB 2020 no. 163). De Invoeringsverordening Wetboek ...

DIMP: donderdag 30 november aanstaande laatste dag voor indiening definitieve aangifte winstbelasting 2022 (Aruba)

Volgende week donderdag 30 november 2023 is de laatste dag van de termijn voor de indiening van de definitieve aangifte winstbelasting over 2022 en het voldoen van de corresponderende belasting. Zo staat in een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst van Aruba (DIMP) en in dit nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba. Dit geldt overigens voor belastingplichtigen die uiterlijk 31 mei 2023 de ...

Plan tot verzelfstandiging Dienst Warenkeuring en Hygiëne in een ‘Aruba Quality & Hospitality Authority’ die verantwoordelijk moet worden voor het vergunningenproces inzake vakantieverhuur (Aruba)

Tijdens een vergadering op 6 november 2023 met vertegenwoordigers van de vakbond voor ambtenaren en werknemers in de private sector van Aruba (SEPPA) en georganiseerde werknemers van de publieke sector (TOPA) heeft minister Dangui Oduber van Toerisme en Volksgezondheid een door de regering opgesteld concept-Sociaal Plan in verband met de beoogde verzelfstandiging van de Dienst Warenkeuring en Hygiëne gepresenteerd. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van ...

CAft verwacht op basis van recente uitvoeringsinformatie dat het begrotingsoverschot in 2023 aanzienlijk hoger zal uitvallen, vooral door sterk stijgende belasting- en premie-inkomsten (Aruba)

Bij brief d.d. 18 oktober 2023 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begrotingswijziging (BW) 2023 van Aruba. Het advies van het CAft bevat ook enkele fiscale aangelegenheden (zie hierna onder ‘Oordeel CAft’). Begrotingswijziging 2023 Bij Landsverordening van 29 september 2023 (AB 2023 no. 44) werd de landsbegroting van Aruba voor het lopende dienstjaar 2023 gewijzigd ...

Verdeling na verbreking samenleving. Grondbelasting en erfpachtcanon betreffende de woning over de periode dat partijen een huishouding voerden worden aangemerkt als woonlasten, derhalve als onderdeel van de kosten van de gemeenschappelijke huishouding: de man kan geen betaling vorderen van de helft. Betalingen over de periode daarna moeten wel worden verrekend

Samenvatting zaak In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Partijen hebben een korte periode samengewoond en een gemeenschappelijke huishouding gevoerd. In verband met de samenleving hebben partijen een notariële samenlevingsovereenkomst ondertekend. In verband met de samenleving hebben partijen een notariële samenlevingsovereenkomst ondertekend. Hierin is ten aanzien van de kosten van de gemeenschappelijke huishouding bepaald dat partijen in overleg bepalen welke ...

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding. Indien en voor zover sprake is van belastingschulden van de man en/of de vrouw in persoon over de huwelijkse periode, dienen deze door partijen bij helfte te worden gedragen. De partij aan wie een aanslag wordt opgelegd heeft na betaling daarvan aanspraak op betaling aan hem of haar van de helft daarvan door de ander

Samenvatting zaak In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Partijen waren met elkaar in gemeenschap van goederen gehuwd. Bij beschikking van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. Tussen partijen bestaat een geschil over de wijze waarop de tussen hen bestaande huwelijksgoederengemeenschap moet worden verdeeld. Voor zover het de belastingschulden betreft ...

Vordering erfgenamen om aan hen toestemming te verlenen om het woonhuis van erflater te verkopen door kortgedingrechter afgewezen: de omstandigheid dat de belastingschulden ten aanzien van het woonhuis blijven oplopen is geen spoedeisend belang omdat zulks in casu al jaren de situatie is en niet valt in te zien waarom dat nu spoedeisendheid oplevert

Samenvatting zaak In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Partijen zijn allen erfgenamen van de in 2009 overleden erflater. Tot de nalatenschap van de erflater behoort onder meer het recht van erfpacht op een perceel domeingrond gelegen in Aruba met het daarop gebouwde woonhuis. Het woonhuis wordt al jaren niet bewoond en onderhouden. Het woonhuis is in 2009 getaxeerd. De ...

Hoofdkantoor van de belastingdienst te Camacuri weer geopend voor dienstverlening aan het publiek (Aruba)

Het hoofdkantoor van belastingdienst te Camacuri is met ingang van vandaag, maandag 13 november 2023, weer geopend voor dienstverlening aan het publiek. Dit is bekendgemaakt met dit nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst (Departamento di Impuesto, DIMP). In het nieuwsbericht van de belastingdienst is een overzicht opgenomen met de diverse locaties waar en de tijden waarop de verschillende soorten dienstverlening van de belastingdienst worden verleend op het hoofdkantoor ...

CAft in 1e halfjaarrapportage 2023: Hoewel de BBO-verhoging en de heffing aan de grens zullen leiden tot hogere inkomsten, missen deze wijzigingen de eenvoud en het evenwicht van een btw. Ook verhoging compliance en verbetering efficiëntie van het belastingstelsel benadrukt (Aruba)

Bij brief d.d. 8 november 2023 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) de halfjaarrapportage van de Colleges financieel toezicht over de periode januari-juni 2023 aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Het verslag is vastgesteld in de Rijksministerraad van 27 oktober 2023. Het betreft een schriftelijk verslag over de uitgevoerde werkzaamheden en de belangrijkste punten van advisering. De rapportage biedt een inzicht in de ...

Derde uitvoeringsrapportage 2023 Landspakket Aruba (Aruba)

Op 6 november 2023 is de derde uitvoeringsrapportage 2023 Landspakket Aruba op de website van de Tijdelijke Werkorganisatie geplaatst. De uitvoeringsrapportage is bij brief d.d. 6 november 2023 door de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze derde uitvoeringsrapportage van 2023 beschrijft de uitvoering van het landspakket Aruba gedurende de periode 1 juli tot en met 30 september 2023 (Q3 2023). Specifiek wordt een update gegeven over de voortgang ...

Verdeling gemeenschapsboedel na echtscheiding. Man moet helft van de over het laatste huwelijksjaar ontvangen belastingteruggave aan de vrouw betalen. Op de huwelijkse periode betrekking hebbende belastingschulden dienen door ieder voor de helft te worden gedragen: degene die de schuld voldoet heeft na voldoening een regresvordering op de ander

In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Partijen waren met elkaar in gemeenschap van goederen gehuwd. Bij beschikking van het Gerecht is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. De ontbonden huwelijksgoederengemeenschap is nog niet verdeeld. De vrouw vordert onder meer dat de verdeling van de gemeenschapsboedel wordt gelast op de wijze zoals door haar voorgesteld. De man vordert op zijn beurt ...

‘Introductie heffing van BBO aan de grens in de geautomatiseerde systemen succesvol verlopen’ (Aruba)

‘Technisch gezien is de introductie van de heffing van BBO aan de grens in de geautomatiseerde systemen succesvol verlopen. Maar het systeem moet eerst een aantal maanden draaien om een beter zicht te krijgen op de inkomsten die het genereert’. Zo is, kort samengevat, de strekking van een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van vrijdag 27 oktober 2023: Introduccion di BBO na frontera tabata tecnicamente exitos. Ta laga e ...

Premier en MinFin spreken met de belastingdienst over het digitaliseringstraject en de volgende stappen daarin (Aruba)

Recentelijk hebben premier Evelyn Wever-Croes en minister van Financiën en Cultuur Xiomara Maduro de ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering van belastingprocessen besproken met de belastingdienst (DIMP) en het bedrijf Gravity IT dat de belastingdienst hierin ondersteunt. Zo staat, kort samengevat, in een nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba (klik hier voor het nieuwsbericht in het Papiamento of hier voor het nieuwsbericht in het ...

Aruba heeft met het Belastingplan 2023 een eerste goede stap gezet om het belastingstelsel robuuster te maken, maar het CAft blijft aanmoedigen de indirecte belastingen te vereenvoudigen en de BTW op korte termijn in te voeren (Aruba)

Aruba heeft in 2023 met het Belastingplan 2023 een eerste goede stap gezet om het belastingstelsel robuuster te maken. Het stelsel van indirecte belastingen blijft echter versnipperd, en daardoor onnodig complex. Het College Aruba financieel toezicht (CAft) blijft, conform het Landspakket en aanbevelingen van het IMF, aanmoedigen om het stelsel van indirecte belastingen te vereenvoudigen en de eerder aangekondigde belasting op toegevoegde waarde (btw) op korte termijn in te voeren ...

Bezwaarschriften tegen belastingaanslagen voortaan online indienen via ‘BO impuesto’, vanaf 1 november 2023 niet meer mogelijk om op papier of via e-mail in te dienen (Aruba)

Bezwaarschriften tegen belastingaanslagen moeten voortaan online via ‘BO impuesto’ (BOi) worden ingediend. Met ingang van 1 november 2023 (volgende week woensdag) zal het niet meer mogelijk zijn om bezwaarschriften op papier (hard copy) of via e-mail bij de belastingdienst in te dienen. Dit geldt zowel voor natuurlijke personen als voor bedrijven. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst van Aruba (DIMP). In het nieuwsbericht ...

Informatieve video van DIMP over het onderscheid tussen directe en indirecte belastingen (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (DIMP) heeft op de facebookpagina van de dienst een informatieve video (PAP) geplaatst over het onderscheid tussen directe belastingen en indirecte belastingen: “E diferencia entre impuestonan directo y impuestonan indirecto. Bo conoce e diferencianan entre impuesto directo y indirecto?” (Ken en maak jij onderscheid tussen directe en indirecte belastingen?). Hierbij attenderen wij (red. CFN) u op deze video, zonder verder toelichting of samenvatting. CFN-artikelnummer 20231020-5 BRONDOCUMENT ...

Informatieve video van DIMP over het systeem van de heffing van BBO aan de grens (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (DIMP) heeft op de facebookpagina van de dienst een informatieve video (PAP) geplaatst over het systeem van de heffing van BBO aan de grens: “Conoce mas di e systema di cobransa di BBO na frontera”. Hierbij attenderen wij (red. CFN) u op deze video, zonder verder toelichting of samenvatting. CFN-artikelnummer 20231020-4 BRONDOCUMENT (link naar een informatievideo van de belastingdienst op YouTube - PAP) BRONDOCUMENT (pdf van ...

Landsbesluit aanpassing pensioenbedragen AOV en AWW in het Afkondigingsblad, ter gedeeltelijke compensatie van het geleden koopkrachtverlies (Aruba)

Op 13 oktober 2023 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 5 oktober 2023 ter aanpassing van de pensioenbedragen in de artikelen 7, eerste en tweede lid, van de Landsverordening algemene ouderdomsverzekering, 11, eerste en derde lid, en 12, eerste, tweede en derde lid, van de Landsverordening algemene weduwen- en wezenverzekering (aanpassing pensioenbedragen), uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2023, no. 46 (AB 2023 no. 46). Dit landsbesluit is ...

DIMP blikt in video terug op de werkzaamheden die de dienst heeft verricht in het traject naar de BBO aan de grens (Aruba)

Nu de eerste maanden van de heffing van BBO aan de grens achter de rug zijn, blikt de belastingdienst van Aruba in een video terug op de werkzaamheden die de dienst samen met partners heeft verricht in het traject naar de uitvoering van de BBO aan de grens: “E prome luna di BBO na frontera ta tras di lomba. Nos ta para keto un rato y refleha riba tur e ...

Jaarverslag TWO over het jaar 2022: € 1,7 mln. uitgegeven voor ICT-ondersteuning van de belastingdienst op Aruba voor de implementatie van wijzigingen in het belastingstelsel (Aruba)

De Tijdelijke Organisatie (TWO), onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft een Jaarverslag over het jaar 2022 uitgebracht met het thema Samen duurzaam versterken. Het jaarverslag geeft de lezer een kijkje in de samenwerking van de TWO, Nederlandse Ministeries en de Landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) bij de uitvoering van de Landspakketten. Ondanks de timing van publicatie wilde de TWO de kans niet voorbij laten gaan om het ...

Vierde uitvoeringsagenda 2023 landspakket Aruba aangeboden aan de Tweede Kamer: thema Belastingen uitgelicht (Aruba)

Bij brief d.d. 6 oktober 2023 heeft de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties de uitvoeringsagenda landspakket Aruba voor het vierde kwartaal van 2023 (2023-Q4, periode 1 oktober 2023 – 31 december 2023) aangeboden aan de Tweede Kamer. Landspakket algemeen Op 13 november 2020 ondertekenden Aruba en Nederland de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landspakket Aruba [klik hier voor de Staatscourant waarin het landspakket is gepubliceerd; red. CFN]. Sinds het tekenen ...

Suppletoire Landsbegroting 2023 in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 4 oktober 2023 is de Landsverordening van 29 september 2023 tot wijziging van de Landsverordening van 24 november 2022 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2023, uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2023, no. 44 (AB 2023 no. 44). De ionderliggende ontwerplandsverordening werd op maandag, 4 september 2023 behandeld in de Staten van Aruba. Klik hier om naar ...

Landsbesluit bestuurlijke handhaving verplichte registratie uiteindelijk belanghebbenden in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 28 september 2023 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 26 september 2023 houdende regels met betrekking tot de te volgen procedures bij de toepassing van de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete ter zake van overtreding van de voorschriften met betrekking tot de verplichte registratie van uiteindelijk belanghebbenden (Landsbesluit bestuurlijke handhaving verplichte registratie uiteindelijk belanghebbenden), uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2023, nr. 43 ...

DIMP herinnert: 2 oktober aanstaande uiterste datum voor indiening aangifte inkomstenbelasting 2022 maar ‘automatisch’ uitstel voor belastingplichtigen die een aangiftebiljet hebben ontvangen met uitreikingsdatum 1 augustus 2023 (Aruba)

Met een nieuwsbericht (PAP) op de website, heeft de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) het publiek er aan herinnerd dat de uiterste indieningsdatum voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2022 in beginsel 2 oktober 2023 is. De aangiftebiljetten hebben als officiële uitreikingsdatum 1 augustus 2023. Rekening houdend met de wettelijke aangiftetermijn van twee maanden, is de uiterste indieningsdatum is dan derhalve in beginsel 2 ...

Belastingdienst neemt stappen om achterstanden in afhandeling bezwaarschiften weg te werken (Aruba)

De belastingdienst van Aruba heeft de afgelopen weken verschillende maatregelen aangekondigd in het kader van de inning van belastingen en van het naleven van belastingverplichtingen (compliance), maar wil ook inzicht verschaffen in het werk dat wordt verzet om de achterstanden in de afhandeling van bezwaarschiften te verminderen. En hoewel er nog veel werk verzet moet worden, vorderen deze werkzaamheden met een afhandelingsnorm van 3.000 bezwaarschriften per maand toch gestaag en ...

Hof oordeelt dat de tussen de belastingdienst en de voor belastingschulden van de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk gestelde bestuurder gesloten vaststellingsovereenkomst moet worden aangemerkt als een ‘settlement’ als bedoeld in de herverzekeringsvoorwaarden en dat de bestuurder een ‘loss’ heeft geleden gerezen uit een ‘claim’ van de belastingdienst vanwege een ‘wrongful act’: dekking onder de herverzekering

In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak is onder meer het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). De Arubaanse belastingdienst heeft één van de directeuren van een uiteindelijk failliet verklaarde vliegtuigmaatschappij hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor belastingschulden van de vliegtuigmaatschappij. Deze aansprakelijkheidstelling was gebaseerd op artikel 3 van de Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies volksverzekering (AB 2014 no. 9, hierna: LvABP). Tussen de directeur en de belastingdienst is een vaststellingsovereenkomst tot ...

Nota naar aanleiding van het verslag bij de ontwerplandsverordening algemene bepalingen bestuursrecht aangeboden aan de Staten (Aruba)

Op 14 september 2023 is de nota naar aanleiding van het verslag bij de ontwerplandsverordening houdende algemene regels met betrekking tot het bestuursrecht (Landsverordening algemene bepalingen bestuursrecht) (Zittingsjaar 2022-2023-995), aangeboden aan de Staten van Aruba. Hierbij attenderen wij u op deze nota, zonder verdere samenvatting of toelichting. Voor meer informatie verwijzen wij naar de nota zelf. De onderhavige ontwerplandsverordening werd bij schrijven d.d. 11 januari 2023 aangeboden aan de Staten ...

Motorrijtuigbelasting 2024 kan al worden betaald (Aruba)

Vanaf afgelopen vrijdag 8 september 2023 is het alweer mogelijk om de motorrijtuigbelasting voor het jaar 2024 te betalen. Daarbij kunnen de eigenaren van de voertuigen ervoor kiezen om het belastingbedrag voor 2024 ineens te betalen, maar ook in termijnen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst en met een post op de facebookpagina van de dienst. De eigenaren van de voertuigen hebben vanaf nu ...