Arnaud de Graaf en Arno van Suilen hebben het hoogleraarsambt aan de UoC aanvaard met het uitspreken van hun oraties: De Graaf als buitengewoon hoogleraar Internationaal Belastingrecht en Van Suilen als buitengewoon hoogleraar Caribisch Formeel Belastingrecht

De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (University of Curaçao, UoC) heeft Prof. mr. dr. Arnaud de Graaf benoemd tot buitengewoon hoogleraar op de leerstoel Internationaal Belastingrecht en prof. mr. dr. Arno van Suilen tot buitengewoon hoogleraar op de leerstoel Caribisch Formeel Belastingrecht, beiden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Afgelopen dinsdagavond, 19 oktober 2021, vond in de aula van de Universiteit van Curaçao de plechtigheid plaats waarbij zij ...
LEES VERDER

Minister van Financiën bij najaarsnota: begrotingstekort 2021 valt 140 miljoen lager uit, vóór het einde van het jaar zal een begrotingswijziging worden aangeboden aan de Staten (Aruba)

Vooruitlopend op een bij de Staten van Aruba in te dienen begrotingswijziging voor het jaar 2021 heeft de Minister van Financiën en Cultuur, mevrouw Xiomara Maduro, de Staten bij de Najaarsnota 2021 geïnformeerd over de te presenteren wijzigingen in de begroting. Daarbij geeft de Minister aan dat het geraamde begrotingstekort voor 2021 140 miljoen florin lager zal uitvallen. In de vastgestelde begroting werd nog uitgegaan van een tekort van 762 ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode MKB-Noodplanregeling 4e kwartaal 2021 loopt van 22 tot en met 28 oktober (Aruba)

De aanvraagperiode voor de ‘MKB-Noodplanregeling’ (Sosten Financiero pa Empresa Chikito y Mediano) loopt vanaf vrijdag 22 oktober vanaf 09.00 ‘s ochtends tot en met donderdag 28 oktober 2021 einde van de dag. Bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) die in aanmerking komen voor de ‘MKB-Noodplanregeling’ (Sosten Financiero pa Empresa Chikito y Mediano) zullen (of hebben) hierover een kennisgeving ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVb). Dit is bekendgemaakt met een ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode loonsubsidie voor de maand oktober 2021 loopt tot en met 27 oktober (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) heeft met een nieuwsbericht bekendgemaakt dat de loonsubsidie voor de maand oktober 2021 kan worden aangevraagd vanaf 21 oktober om 9 uur ’s ochtends tot en met 27 oktober 2021 aan het einde van de dag. Werkgevers die voor de loonsubsidie in aanmerking komen zullen (of hebben) hierover van de SVb een kennisgeving ontvangen, aldus het nieuwsbericht. Voor meer informatie verwijzen wij naar het nieuwsbericht zelf ...
LEES VERDER

Aansprakelijkstelling van directeur door de belastingdienst (voor belastingschulden van de vennootschap) aangemerkt als een ‘claim’ ter zake van een ‘loss’ als bedoeld in de polisvoorwaarden: dekking onder de verzekeringsovereenkomst respectievelijk de herverzekeringsovereenkomst voor de schade die de directeur door de aansprakelijkstelling heeft geleden respectievelijk de uitkering die de verzekeraar aan de directeur heeft gedaan

Samenvatting zaak In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak (verzekeringsrecht) is het volgende aan de orde. De belastingdienst (het Departamento di Impuesto van het Land Aruba, hierna: de fiscus) heeft op grond van artikel 3 van de Landsverordening aansprakelijkheid belastingen en premies (hierna: LvABP) de directeur van een vliegtuigmaatschappij persoonlijk aansprakelijk gesteld voor belastingschulden van de vliegtuigmaatschappij. Bij vaststellingsovereenkomst is tussen de directeur en de fiscus overeengekomen dat de directeur in verband met de ...
LEES VERDER

Mr. Mauritsz de Kort aanbevolen voor benoeming tot president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie per 1 januari 2022

Per 1 januari a.s. eindigt de benoemingstermijn van mr. Eunice Saleh als President van het Hof. Mr. Saleh heeft begin dit jaar binnen het Hof kenbaar gemaakt niet in aanmerking te willen komen voor een verlenging van de termijn. De afgelopen maanden heeft de wervingsprocedure plaatsgevonden voor de opvolging van mr. Saleh. Op 23 september 2021 heeft de hofvergadering bij meerderheid van stemmen besloten om mr. Mauritsz de Kort (thans ...
LEES VERDER

Mededeling SVb inzake misbruik loonsubsidie (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) heeft op haar website een mededeling geplaatst over misbruik van de loonsubsidie (subsidio di salario). In de mededeling benadrukt de SVb de rechten die een werknemer heeft ingeval zijn/haar werkgever loonsubsidie heeft en wordt aangegeven dat de werkgever zich aan de voorwaarden van de loonsubsidie dient te houden. De SVb roept eenieder die weet heeft van dan wel het vermoeden heeft van het overtreden van die ...
LEES VERDER

Ontmoeting Minister met Afdeling Fiscale Zaken van het IMF (Aruba)

Onlangs heeft de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba, mevrouw Xiomara Maduro, een ontmoeting gehad met de Afdeling Fiscale Zaken (Fiscal Affairs Department) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba. Verder uit het nieuwsbericht: Elk jaar, tijdens de jaarlijkse vergaderingen met het IMF, vraagt de Minister van Financiën de medewerking van het IMF om Aruba te ...
LEES VERDER

Persbericht Hof na bezoek President van de Hoge Raad: grote belangstelling en interesse voor de rechtspraak op de eilanden

De President van de Hoge Raad, mevrouw Dineke de Groot, bracht vorige week een werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Door de versoepeling van de coronamaatregelen was het voor haar mogelijk de drie eilanden te bezoeken en de verbinding met recht en rechtspraak in Caribisch Nederland verder gestalte te geven. Haar eerste bezoek op de eilanden beschouwt ze als zeer effectief en zinvol. De Hoge Raad is cassatierechter in ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over besluitvorming Rijksministerraad van 6 oktober 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Hieronder volgt eerst een korte samenvatting van de inhoud van de brief per jurisdictie voor wat betreft de voortgang in de uitvoering van de landspakketten en de liquiditeitssteun. Daarna is de ...
LEES VERDER

Beantwoording vraag over toegang Koninkrijkslanden tot belasting- en handelsverdragen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 7 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kabinetsreactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) – de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk – van augustus 2021 en de antwoorden op schriftelijke vragen toegezonden aan de Tweede Kamer. Van 23 tot en met 25 augustus 2021 zijn delegaties van de Staten van Aruba, van de Staten van ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage Landspakket Sint Maarten 2021-Q3. Vervolg- en toetsvragen inzake vereenvoudiging voorgelegd aan een onderzoeksbureau. Concepten inzake Belastingregeling Nederland-Sint Maarten verstuurd (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Bij de brief heeft de staatssecretaris onder meer de uitvoeringsrapportage van het landspakket Sint Maarten aan de Kamer overgelegd. In dit artikel rapporteren wij over die rapportage, voor zover het belastingaangelegenheden ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage Landspakket Curaçao 2021-Q3. Concept-plannen van aanpak voor het fiscaal stelsel en de belastingdienst ontvangen. Status inzake Belastingregeling Nederland-Curaçao ‘onhelder’ (Curaçao)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Bij de brief heeft de staatssecretaris onder meer de uitvoeringsrapportage van het landspakket Curaçao aan de Kamer overgelegd. In dit artikel rapporteren wij over die rapportage, voor zover het belastingaangelegenheden betreft ...
LEES VERDER

Motorrijtuigbelasting 2022 kan betaald worden (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekendgemaakt dat de motorrijtuigbelasting voor het jaar 2022 betaald kan worden. Zie hierover dit nieuwsbericht op de website van de belastingdienst (Papiaments). De uiterste betaaldatum voor de motorrijtuigbelasting voor het eerste half jaar van 2022 is 31 januari 2022, met dien verstande dat voor voertuigen die in de catergorieën MFA, MFV en nummerplaat de belasting voor het gehele jaar 2022 ...
LEES VERDER

Cassatieberoep ingesteld in zaak over de aanslag grondbelasting 2019 met het verhoogde tarief. Ook prejudiciële vragen aan Hoge Raad in een zaak in eerste aanleg over verhoging tarief grondbelasting in vijfjarig tijdvak 2017-2021

Naar aanleiding van een artikel in de Amigoe van Aruba van 4 oktober 2021, attenderen wij u er hierbij kort op dat, volgens dat artikel, door de belastingdienst van Aruba beroep in cassatie is ingesteld bij de Hoge Raad tegen – naar wij begrijpen – de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) van 30 juli 2021 (zaaknummers AUA2020H00035 tot en met AUA2020H00037; ECLI:NL:OGHACMB:2021:223). Het geschil in ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage Landspakket Aruba 2021-Q3. Besluitvorming wijziging belastingstelsel (BTW en vereenvoudiging) en hervorming belastingdienst uiterlijk 15 november 2021 zodat stelselhervorming per 1 januari 2023 kan ingaan. Verwachte invoeringsdatum Belastingregeling Nederland-Aruba nog steeds 1 januari 2022 (Aruba)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Bij de brief heeft de staatssecretaris onder meer de uitvoeringsrapportage van het landspakket Aruba aan de Kamer overgelegd. In dit artikel rapporteren wij over die rapportage, voor zover het belastingaangelegenheden betreft ...
LEES VERDER

Werkbezoek President Hoge Raad aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De President van de Hoge Raad, mevrouw Dineke de Groot, heeft deze week een werkbezoek gebracht aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Door de versoepeling van de coronamaatregelen is het voor Dineke de Groot nu mogelijk een werkbezoek aan drie eilanden af te leggen om de verbinding met recht en rechtspraak in Caribisch Nederland verder gestalte te geven. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht ...
LEES VERDER

Ontwerpbegroting 2022 in laatste fase van voorbereiding, parlementaire behandeling op z’n vroegst in januari 2022 (Aruba)

De ontwerpbegroting voor het Land Aruba voor het jaar 2022 is in de laatste fase van voorbereiding, zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba. Ook is hierover een artikel geplaatst in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van dinsdag 28 september 2021 (blz. 6): “Minister Xiomara Maduro ta informa: presupuesto 2022 ta den fase final di preparacion”. Nu de ministers van kabinet Wever-Croes II zijn ...
LEES VERDER

Aanvraagtermijn kleineondernemersregeling (KOR) voor het jaar 2022 verlengd (Aruba)

De termijn voor het indienen van een verzoek om in aanmerking te komen voor de kleineondernemersregeling (KOR, ‘Areglo pa comerciante chikito’) voor het jaar 2022 is verlengd tot vrijdag 8 oktober 2021. Dit betekent dat ondernemers die in 2021 nog niet voor de KOR in aanmerking kwamen hun verzoek nog kunnen indienen tot uiterlijk op 8 oktober 2021. Dit heeft de belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) bekendgemaakt met ...
LEES VERDER

Tips van de douane voor reizigers tijdens de herfstvakantie: over tijdelijke invoer/uitvoer van goederen, vrijstelling reizigersbagage en vrijstelling van bepaalde producten tot maximum hoeveelheden en volumes (Aruba)

Met de herfstvakantie in zicht, geeft de douane van Aruba (Departamento di Aduana) reizigers een aantal ‘tips’ en enige algemene informatie mee in nieuwsberichten op de website van de douane en op de algemene website van de overheid. Klik hier om naar het nieuwsbericht (Papiaments) op de website van de douane te gaan of klik hier om naar het nieuwsbericht (Nederlands) op de website van de overheid van Aruba te ...
LEES VERDER

Mededeling douane over ‘Racer cigars’ (Aruba)

De douane van Aruba (Departamento di Aduana) heeft op de website een mededeling geplaatst over de zogenoemde “Racer Cigars" die kennelijk in winkels en supermarkten op Aruba te koop worden aangeboden. Klik hier om naar het nieuwsbericht (Papiaments) op de website van de douane te gaan of klik hier om naar het nieuwsbericht (Nederlands) op de website van de overheid van Aruba te gaan. In het nieuwsbericht wordt aangegeven dat ...
LEES VERDER

Mededeling belastingdienst inzake aangifte inkomstenbelasting ingeval van echtscheiding (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto, DIMP) heeft op de facebookpagina van de dienst een mededeling geplaatst met betrekking tot het doen van aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2020 ingeval zich in het jaar 2020 een echtscheiding heeft voorgedaan. Bij de mededeling is tevens een flyer geplaatst (klik hier voor een link naar de post en de flyer op de fb-pagina van de belastingdienst). De belastingdienst geeft (vrij ...
LEES VERDER

Mededeling belastingdienst inzake doorgeven adreswijziging (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto, DIMP) heeft op de facebookpagina van de dienst een mededeling geplaatst met betrekking tot het aan de belastingdienst doorgeven van een adreswijziging door de belastingplichtige. Bij de mededeling is tevens een flyer geplaatst (klik hier voor een link naar post en de flyer op de fb-pagina van de belastingdienst). De belastingdienst geeft aan dat het heel belangrijk is dat wanneer het adres ...
LEES VERDER

Regeling uiteindelijk belanghebbende LWTF in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 17 september 2021 is de Ministeriële regeling van 14 september 2021 ter uitvoering van de artikel 1, derde lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (zie hierna) (Regeling uiteindelijk belanghebbende LWTF) uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2021, no. 153 (AB 2021 no. 153). In deze ministeriële regeling wordt vastgesteld wie in het geval van een vennootschap of rechtspersoon, niet zijnde een stichting, respectievelijk in ...
LEES VERDER

Webinar “Tax Time For Small Business Owners & Entrepreneurs” van IDEA en de belastingdienst met 60 deelnemers (Aruba)

Op 15 september 2021 organiseerde de eenheid Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) van de Directie Economische Zaken, Handel en Industrie in samenwerking met de belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto) een webinar met de titel "Tax Time For Small Business Owners & Entrepreneurs”. Het webinar vond plaats via een digitaal platform en had 60 deelnemers. IDEA is tevreden over de inhoud van het webinar en de goede reacties die ...
LEES VERDER

Ministers Kabinet Wever-Croes II beëdigd. Minister Xiomara Maduro blijft op post Financiën (Aruba)

Op het Kabinet van de Gouverneur van Aruba vond op maandagochtend 20 september 2021 de ondertekening en contrasignering plaats van de ontslaglandsbesluiten van de aftredende ministers en van de benoemingslandsbesluiten van de aantredende ministers. Dit gebeurde door de waarnemend Gouverneur van Aruba, Hare Excellentie Yvonne Laclé-Dirksz, en de uitgaand en inkomend Minister-President, mevrouw Evelyn Wever-Croes. Vervolgens hebben de ministers van het nieuwe kabinet Wever-Croes II in de middag van 20 ...
LEES VERDER

Mededeling belastingdienst inzake wijze van indienen aangifte inkomstenbelasting 2020 (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto, DIMP) heeft op de facebookpagina van de dienst een mededeling geplaatst met betrekking tot de wijze van indiening van de aangifte inkomstenbelasting 2020. Bij de mededeling is tevens een flyer geplaatst (klik hier voor een link naar de flyer op de fb-pagina van de belastingdienst). In de flyer wordt aangegeven dat de aangiften inkomstenbelasting moeten worden ingediend bij de balie van de ...
LEES VERDER

CAft bij vastgestelde Landsbegroting 2021: verwerk aanvullende maatregelen in een begrotingswijziging die de verlaging van de loonbelasting compenseren met structurele kostenbesparende en/of opbrengstverhogende maatregelen (Aruba)

Bij brief d.d. 24 augustus 2021 aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2021 van het Land Aruba. De Landsbegroting 2021 werd vastgesteld bij Landsverordening van 30 juli 2021 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode loonsubsidie voor de maand september 2021 loopt van 21 tot en met 27 september (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) van Aruba heeft met een nieuwsbericht bekendgemaakt dat de loonsubsidie voor de maand september 2021 kan worden aangevraagd vanaf 21 september om 9 uur ’s ochtends tot en met 27 september 2021 aan het einde van de dag. Werkgevers die voor de loonsubsidie in aanmerking komen zullen (of hebben) hierover van de SVb een kennisgeving ontvangen, aldus het nieuwsbericht. Voor meer informatie verwijzen wij naar het ...
LEES VERDER

Officiële bekendmaking in het Afkondigingsblad van de geldende tekst van het Burgerlijk Wetboek van Aruba per 1 september 2021 (Aruba)

In een artikel in de speciale uitgave van het CFN van 1 september 2021 berichtten wij reeds dat de geldende tekst van het Burgerlijk Wetboek van Aruba per 1 september 2021 op website van de overheid van Aruba was geplaatst (klik hier om naar de betreffende pagina op die overheidswebsite te gaan). Inmiddels is ook het Afkondigingsblad van Aruba met de officiële bekendmaking van de geldende tekst van het Burgerlijk ...
LEES VERDER