Aanslagen grondbelasting 2024 zijn onderweg (Aruba)

De aanslagen grondbelasting over het jaar 2024 zijn met de post onderweg naar de belastingplichtigen. De aanslagen hebben de dagtekening 31 mei 2024. Dit is afgelopen vrijdag bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst (DIMP). In het nieuwsbericht wordt, kort samengevat, aangegeven dat de mogelijkheid bestaat om het verschuldigde belastingbedrag van de aanslag ineens (volledig) te betalen dan wel om het bedrag in termijnen te betalen. De ...

Koninkrijksrelaties heeft in 2023 via TWO budget ingezet voor het inhalen van achterstanden bij de belastingdienst (Aruba)

In 2023 heeft Koninkrijksrelaties via de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) onder andere budget ingezet voor het inhalen van achterstanden bij de Arubaanse belastingdienst. Dit staat in het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023 dat op 15 mei 2024 is aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (zie blz. 20 en blz. 36). Overigens staat op blz. 20 een bedrag genoemd van € 0,3 miljoen, maar op blz. 36 staat een bedrag ...

Ambtenarenrechter niet bevoegd kennis te nemen van bezwaarschriften van douaneambtenaren tegen inhouding door de Minister van loonbelasting op de autotoelage

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbenden zijn allen werkzaam als vrijmakingsambtenaar bij het Departamento di Aduana. Bij ministeriële beschikkingen van 2 oktober 2019 heeft de Minister van Financiën en Cultuur (hierna: de Minister) een autotoelage van Afl. 300,- per maand toegekend. Tegen die beschikkingen hebben belanghebbenden bezwaar gemaakt bij het Gerecht, maar bij uitspraak van 15 maart 2021 heeft het Gerecht de bezwaren ...

Voorjaarsnota 2024: wijzigingsvoorstellen in een notendop en belastingcijfers uitgelicht (Aruba)

In het CFN van afgelopen vrijdag 17 mei 2024 rapporteerden wij reeds dat Minister Maduro van Financiën en Cultuur onlangs de Voorjaarsnota 2024 naar de Staten van Aruba heeft gestuurd (zie dit artikel in die uitgave van het CFN. Dat werd onder andere bekendgemaakt in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van dinsdag 14 mei 2024. Inmiddels hebben wij de beschikking over de Voorjaarsnota 2024 zelf (die blijkbaar reeds op 15 april ...

Executive Director Hilbers van het IMF op bezoek bij Minister Maduro, onder meer over technische ondersteuning (Aruba)

Minister Maduro van Financiën en Cultuur heeft afgelopen maandagmiddag bezoek gehad van de heer Paul Hilbers, Executive Director (bewindvoerder) bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), die op Aruba is voor besprekingen met bewindspersonen die belast zijn met financiën, de Raad van Ministers en de Centrale Bank van Aruba. Zo is bekendgemaakt in een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van dinsdag 14 mei 2024. Tijdens de bespreking is gesproken over ...

Presentaties over het ‘koopkrachtmodel’ met verschillende tarieven inkomstenbelasting, belastingvrije voet, kinderaftrek, sociale premies en (eigen) bijdragen (Aruba)

Op dinsdag 14 mei 2024 heeft het Economisch Bureau Amsterdam (“EBA”) in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KvK) voor verschillende commerciële sectoren (ATIA, AHATA, CUA, SNBA en KvK) een presentatie verzorgd over het ‘koopkrachtmodel’. Eerder werd reeds een presentatie gegeven aan de Staten van Aruba en aan de Ministerraad van Aruba alsmede aan verschillende overheidsinstanties en andere instellingen (zie hierna). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene ...

Voorjaarsnota 2024 naar de Staten: extra belastingopbrengsten naar diverse projecten (Aruba)

Minister Maduro van Financiën en Cultuur heeft bekendgemaakt dat zij onlangs de Voorjaarsnota 2024 naar de Staten van Aruba heeft gestuurd. Zo staat in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van dinsdag 14 mei 2024 (PAP) en hierover is ook een nieuwsbericht (NED) verschenen op de algemene website van de overheid van Aruba. Met de Voorjaarsnota krijgen de Staten een vroeg inzicht in beleidswijzigingen die goedkeuring van de Staten behoeven. Het is ...

Informatiepagina op de website van DIMP over het online doen van aangifte winstbelasting en informatiesessies voor ondernemers en belastingconsulenten (Aruba)

Zoals wij in het CFN van 26 april 2024 reeds rapporteerden (zie dit artikel) worden de aangifteformulieren voor de winstbelasting door het Departamento di Impuesto (DIMP) voortaan digitaal (dat wil zeggen ‘elektronisch’) uitgereikt en geschiedt het doen van de aangifte winstbelasting voortaan ook geheel digitaal. Dit geldt reeds met ingang van het aangiftejaar 2023. De digitale aangifteformulieren voor het belastingjaar 2023 zijn sinds 16 mei 2024 beschikbaar in het digitale ...

Ontwerplandsverordening openstelling huwelijk vandaag in de Staten. Bevat ook wijzigingen in de inkomstenbelasting, de ongevallenverzekering en de AOV (Aruba)

Vandaag, woensdag 8 mei 2024, wordt de (initiatief)ontwerplandsverordening houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba en een aantal landsverordeningen in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en de reeds opgeheven handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen voor het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (Landsverordening openstelling huwelijk) (2022-2023-1000) behandeld in een openbare vergadering van de Staten van Aruba, zo blijkt uit de agendering op de website van ...

Kantoren Douane en DIMP gesloten op Hemelvaartsdag 9 mei én op vrijdag 10 mei wegens een verplichte ATV-dag (Aruba)

De kantoren van de Douane van Aruba (Departamento di Aduana) en van de Belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) zijn gesloten op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei 2024, én op vrijdag 10 mei 2024 in verband met een verplichte ATV-dag. De Douane vraagt de medewerking van haar klanten om de invoeraangiften op tijd en correct in te dienen om vertragingen in de afhandeling van vracht te voorkomen. Maandag 13 mei ...

Regulering van vacation rentals in afrondende fase: ‘ook van belang voor de belasting compliance’ (Aruba)

De regelgeving ten aanzien van ‘vacation rentals’ (verhuur van vakantiewoningen, in de praktijk ook wel aangeduid als ‘other accomodations’) ten behoeve van een duurzame toeristische ontwikkeling is in de afrondende fase. Dit heeft Minister Dangui Oduber bekendgemaakt, volgens een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van donderdag 25 april 2024. [Later toegevoegd: Zie hierover ook dit nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba.] Minister Oduber legt ...

Ontwerplandsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie met verhoging bijzondere belasting verblijf, vrijstelling precario voor de rioolstelsels en vrijstelling van invoerrechten (Aruba)

Op 17 april 2024 is de ontwerplandsverordening houdende voorzieningen ten behoeve van de overdracht van de drie rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Land te Bubali, Parkietenbos en Zeewijk, de rioolstelsels van het Land, de vuilverbandingsinstallatie te Parkietenbos, alsmede alle daarmee samenhangende toebehoren, aan de naamloze vennootschap Aruba Wastewater Sustainable Solutions N.V. (Landsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie) (2023-2024-1015) aangeboden aan de Staten van Aruba. Wij maakten in het CFN van vorige week vrijdag ...

Uitreiking aangifteformulieren winstbelasting en indiening voortaan alleen nog digitaal, met ingang van belastingjaar 2023 (Aruba)

In het kader van het digitaliseringstraject ten behoeve van het efficiënter verwerken van aangiften en aanslagen heeft het Departamento di Impuesto (DIMP) bekendgemaakt dat de aangifteformulieren inzake de winstbelasting voortaan, met ingang van het aangiftejaar 2023, digitaal (dat wil zeggen ‘elektronisch’) worden uitgereikt. Het doen van aangifte winstbelasting geschiedt voortaan geheel digitaal. De digitale aangifteformulieren voor het belastingjaar 2023 zullen met ingang van 16 mei 2024 beschikbaar zijn in het ...

Verzoeken m.b.t. de fiscale eenheid nu online via website belastingdienst (Aruba)

In het kader van het digitaliseringstraject heeft het Departamento di Impuesto (DIMP) bekendgemaakt dat zaken betrekking hebbende op ‘fiscale eenheden’ nu eenvoudiger kunnen worden geregeld, namelijk online via de website van DIMP. Dit is bekendgemaakt op de facebookpagina van het Departamento di Impuesto (DIMP). Daarbij is ook een flyer geplaatst: ‘Regla tur asunto encuanto unidad fiscal mas facil’ (klik hier om rechtstreeks naar die flyer te gaan). Op verzoek kunnen ...

Gerecht komt tot de conclusie dat de (veronder)stelling van de huidige gemachtigde van belanghebbende dat de uitspraken op bezwaar niet zijn ontvangen, niet juist kan zijn en dat er in ieder geval geen reden is om te veronderstellen dat de uitspraken niet zijn ontvangen door één van de eerdere adviseurs tot wie de uitspraken zijn gericht: beroep niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de beroepstermijn. Door voor de tweede keer ‘uitspraak op bezwaar’ te doen is in casu niet een nieuwe beroepstermijn gaan lopen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van de bevindingen tijdens een boekenonderzoek zijn aan belanghebbende naheffingsaanslagen loonbelasting en premies AOV/AWW en AZV opgelegd. Belanghebbende heeft op 22 januari 2019 pro-forma bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen. De Inspecteur heeft belanghebbende op 14 maart 2019 verzocht haar bezwaarschrift te motiveren, maar motivering van het pro-forma bezwaar is uitgebleven. Op 17 mei 2019 heeft de ...

Minister Maduro op bezoek bij Fiscal Affairs Department van IMF met verzoek om een TADAT assessment voor de verdere professionalisering van DIMP (Aruba)

Bij haar bezoek aan de IMF Spring Meetings heeft Minister Maduro een bespreking gehad bij het Fiscal Affairs Department (FAD) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met het verzoek om technische ondersteuning bij de verdere professionalisering van het Departamento di Impuesto (DIMP). Dit is bekendgemaakt in een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van vrijdag 19 april 2024. In het jaar 2019 kreeg Aruba al technische ondersteuning van het IMF ...

Uitvoeringsagenda april-augustus 2024 landspakket Aruba aangeboden aan de Tweede Kamer: thema Belastingen uitgelicht (Aruba)

Bij brief d.d. 19 april 2024 heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen voor Koninkrijksrelaties de uitvoeringsagenda landspakket Aruba voor de periode 1 april - 31 augustus 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Van 19 tot en met 26 maart 2024 heeft de staatssecretaris een werkbezoek gebracht aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten om de voortgang van de Landspakketten te bespreken en met de drie landen te reflecteren op de onderlinge samenwerking ...

Bespreking Minister Maduro met Executive Director Hilbers van het IMF over de technische ondersteuning die Aruba heeft gekregen via Cartac (Aruba)

Minister Maduro van Financiën heeft deze week in Washington gesproken met Executive Director Paul Hilbers van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over onder andere de technische ondersteuning die Aruba heeft gekregen via Cartac, één van de Regional Technical Assistance Centers van het IMF. Dit is bekendgemaakt in een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van woensdag 17 april 2024. Minister Maduro heeft daarbij gesproken over de positieve ontwikkelingen in Aruba ...

Verhoging bijzondere belasting verblijf in verband met privatisering RWZI (Aruba)

In verband met de door de regering voorgestelde privatisering van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) wil de regering de bijzondere belasting verblijf (BBV) verhogen. Dit zou staan in een ontwerplandsverordening in het kader van de privatisering van RWZI, aldus een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van woensdag 17 april 2024 (blz. 3). Er staat niet bij vermeld tot welke bedragen de BBV zal worden verhoogd. Per datum van opmaak van dit ...

Arrest Hoge Raad. De stukken van het geding laten geen andere slotsom toe dan dat belanghebbende onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld die de conclusie rechtvaardigen dat de geldverstrekking van de holding aan haar als onzakelijke lening moet worden aangemerkt

Samenvatting zaak Vandaag, vrijdag 19 april 2024, heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 6 augustus 2021 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) (ECLI:NL:OGHACMB:2021:324) ongegrond verklaard (ECLI:NL:HR:2024:629). De zaak In deze Arubaanse winstbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een naar het recht van Aruba opgerichte ...

Met ingang van 2024 lagere AZV-premie voor gepensioneerden: 5% over de eerste Afl. 30.000 (Aruba)

Met ingang van het jaar 2024 is het tarief van de AZV-premie voor gepensioneerden van 65 jaar en ouder verlaagd: het tarief bedraagt nu 5% over de eerste Afl. 30.000 van het inkomen of salaris. Voor zover het inkomen de Afl. 30.000 te boven gaat, blijft het tarief van de premie AZV overigens 10,5%. Zo heeft het Departamento di Impuesto (DIMP) bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP). Klik hier voor het ...

Invoeringsverordening Wetboek van Strafvordering in het Afkondigingsblad, treedt 1 april 2024 in werking. De verordening bevat ook redactionele wijzigingen in belastingverordeningen (Aruba)

Op 26 maart 2024 is de Landsverordening van 22 maart 2024 houdende bepalingen in verband met de invoering van een nieuw Wetboek van Strafvordering, alsmede tot het aanbrengen van correcties en verduidelijkingen (Invoeringsverordening Wetboek van Strafvordering) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2024, nr. 8 (AB 2024 no. 8) Deze landsverordening, met uitzondering van artikel LXVIIA, en het Wetboek van Strafvordering treden in werking op 1 april ...

Bespreking Minister Maduro en Staatssecretaris Van Huffelen over voortgang uitvoering thema Belastingen in het Landspakket (Aruba)

Op woensdag 20 maart jl. heeft Minister Maduro van Financiën en Cultuur samen met een aantal experts van het Departamento di Impuesto (de belastingdienst van Aruba), een bespreking gehad met de Nederlandse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen. Tijdens de bespreking werd gesproken over de stand van zaken en voortgang van werkzaamheden in het kader de uitvoering van de fiscale maatregelen in het Landspakket Aruba (thema C) ...

Kantoren belastingdienst gesloten op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag (Aruba)

In verband met officiële nationale feestdagen zijn alle kantoren van het Departamento di Impuesto (DIMP, de belastingdienst van Aruba) gesloten op vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag) en op maandag 1 april 2024 (Tweede Paasdag). Op die dagen zal derhalve geen dienstverlening aan het publiek plaatsvinden. Zo is bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van het Departamento di Impuesto (DIMP, de belastingdienst van Aruba). Op dinsdag 2 april aanstaande zal ...

Begunstigend beleid houdende verhoging vrijstelling reizigersbagage, vooruitlopend op wijziging Vrijstellingenbesluit (Aruba)

Afgelopen vrijdag, 22 maart 2024, is begunstigend beleid van de Minister van Financiën en Cultuur inzake de zogenoemde ‘reizigersbagagevrijstelling’ aangekondigd en gepubliceerd in de Landscourant van Aruba, jaargang 2024, no. 6 (Lcrt. 2024 no. 6, blz. 15).  Het begunstigend beleid houdt dat wordt goedgekeurd dat, vooruitlopende op een wijziging van het Vrijstellingenbesluit, vooruitlopende op een wijziging van het Vrijstellingenbesluit, de vrijstelling van de zogenaamde reizigersbagage wordt verhoogd per 1 april ...

Begroting 2024 Tourism Product Enhancement Fund in het Afkondigingsblad: 3,8 miljoen aan middelen uit de toeristenheffing (Aruba)

Op 13 maart 2024 is de Landsverordening van 8 maart 2024 tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2024 uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2024, no. 10 (AB 2024 no. 10). De onderliggende ontwerplandsverordening werd op 15 december 2023 aangeboden aan de Staten van Aruba (ter griffie van de Staten ingeboekt met dagtekening 18 december 2023). Op 1 februari ...

Uit reactie CAft bij derde UR 2023: hoger financieringsoverschot door forse meevallers bij directe belastingen (WB en LB), indirecte belastingen (BBO, accijnzen en invoerrechten) en overige baten (toeristenheffing en deviezenprovisie) (Aruba)

Bij brief d.d. 14 maart 2024 aan de Minister van Financiën en Cultuur heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van Aruba. De reactie van het CAft bevat vanzelfsprekend ook belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Het CAft gaf in zijn advies bij de tweede vastgestelde begrotingswijziging 2023 (BW) aan additionele meevallers te verwachten (zie hierover ook dit artikel ...

Verzamelloonstaat en verzamelstaat opgaaf derden over 2023 uiterlijk 2 april indienen, de dinsdag na Pasen (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto, DIMP) heeft bekendgemaakt dat (dinsdag) 2 april 2024 de uiterste datum is voor de indiening van de verzamelloonstaat (VZL, lista colectivo di salario) en de verzamelstaat opgaaf derden (VOD, lista colectivo di pago na tercera persona) voor het jaar 2023. Zo is bekendgemaakt in een nieuwsbericht (PAP) van 15 maart 2024 op de website van DIMP [later toegevoegd: alsmede in dit nieuwsbericht (NED) ...

Vrijspraak in douanestrafzaak: geschil over indeling in het tariefposten-classificatiesysteem is van bestuursrechtelijke aard waarover de bestuursrechter (belastingrechter) uitsluitsel moet geven. Vermelden juiste goederencode is geen vereiste bij het doen van aangifte cf. artikel 54 (1)(c) Liud

Samenvatting zaak In deze twee, inhoudelijk vrijwel identieke, Arubaanse strafrechtelijke zaken (ECLI:NL:OGEAA:2023:324 respectievelijk ECLI:NL:OGEAA:2023:325) is het volgende aan de orde. De onderstaande samenvatting is overigens gebaseerd op ECLI:NL:OGEAA:2023:324. Tenlastelegging Aan de verdachte is, kort samengevat en enigszins geparafraseerd, ten laste gelegd dat hij in Aruba op de aangifte/vertreknota heeft aangegeven en/of laten aangeven sigaren en cigarillo’s onder de goederencode 2402 1000, zijnde een niet juiste specificatie der goederen onder hun ...

Hoge Raad gaat ervan uit dat de indiener van het beroepschrift niet bevoegd was om namens X beroep in cassatie in te stellen omdat de indiener de gevraagde machtiging of verklaring niet heeft overgelegd: cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaard

Samenvatting zaak De Hoge Raad heeft vandaag, 15 maart 2024, het ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 10 juli 2023 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (ECLI:NL:OGHACMB:2023:129) niet-ontvankelijk verklaard (ECLI:NL:HR:2024:421). Het beroep in cassatie is volgens het beroepschrift ingesteld namens ‘X’. De indiener van het beroepschrift heeft bij het instellen van beroep in cassatie een machtiging overgelegd ...