Hof bevestigt uitspraak Rechtbank dat de door de inwoner van Nederland genoten Curaçaose AOV onder het inkomen voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw valt. Tussen Nederland en Curaçao is geen socialezekerheidsverdrag gesloten, de bijdrage is geen belasting als bedoeld in de BRK of het Besluit tvdb en ook het Statuut bevat geen regels over de verdeling van de bevoegdheid om sociale verzekeringspremies te mogen heffen

Samenvatting zaak In deze Nederandse zaak met betrekking tot een aan een belanghebbende opgelegde aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2018 (hierna: Zvw) is het volgende aan de orde (kort samengevat). Belanghebbende heeft de Nederlandse nationaliteit, woonde gedurende geheel 2018 in Nederland en heeft in 2018 een uitkering krachtens de Algemene Ouderdomsverzekering van Curaçao (hierna: AOV-uitkering) ontvangen. In zijn (Nederlands) aangifte IB/PVV 2018 heeft hij deze uitkering opgegeven als buitenlands inkomen uit ...

Project ‘werken in de actualiteit’ bij de belastingdienst met tabel stand van zaken aanslagoplegging OB, LB, IB, WB en OZB (Curaçao)

Voor zowel de Belastingdienst als haar klanten is het van belang dat in de actualiteit wordt gewerkt. Verzoeken van klanten moeten binnen de geldende termijnen worden afgehandeld en het tijdig heffen en invorderen van verschuldigde belastingen en premies draagt bij aan de verhoging van de compliance en daarmee de verhoging van de belasting- en premie-opbrengsten. Middels het opleggen van een aanslag stelt de Inspecteur de belastingschuld vast. Hoe sneller de ...

Hoge Raad wijst ook tweede herzieningsverzoek af. De enkele omstandigheid dat de aanvrager op eigen initiatief contact zou hebben opgenomen met de belastingdienst omdat hij achteraf twijfels had bij de juistheid van de administratie en de daarop gebaseerde belastingaangiften, doet niet af aan het oordeel van het Hof dat de aanvrager opzet heeft gehad op het verbergen van zijn betrokkenheid bij de SPF

Samenvatting zaak In deze Nederlandse zaak is het volgende aan de orde. Bij arrest van 18 december 2019 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het hof) belanghebbende veroordeeld voor het opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven (nummer 21-001316-16; ECLI:NL:GHARL:2019:11156). Door het hof werd ten laste van belanghebbende bewezenverklaard dat (enigszins geparafraseerd) hij op 27 maart 2009 in ...

Niet aannemelijk gemaakt dat een hoger bedrag aan zuivere studiekosten van de dochter is besteed. Hof bevestigt de uitspraak waarin het Gerecht oordeelde dat de betalingen ter zake van het levensonderhoud van de dochter geen aftrekbare studiekosten vormen en dat het collegegeld wordt geacht te zijn gedekt door de studiefinanciering (collegegeld slechts aftrekbaar voor zover op belanghebbende drukkend)

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende heeft een dochter die in de onderhavige jaren 2015 en 2016 aan de Universiteit van Leiden studeerde. Zij ontving studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Belanghebbende heeft voor het jaar 2015 aangifte inkomstenbelasting gedaan en heeft daarbij een bedrag van NAf 7.378 als buitengewone lasten in aftrek gebracht. Het betreft studiekosten van ...

Hoge Raad doet door de Minister van Financiën van Curaçao ingesteld cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 RO. Betreft de zaak waarin het Hof zich verenigde met de beslissing van het Gerecht dat in de jaren 2012 en 2013 recht bestond op aftrek als persoonlijke lasten van de onderhoudskosten met betrekking tot een monumentale mangasina waarin belanghebbende pas in 2013 is gaan wonen

Samenvatting zaak Op vrijdag 26 mei 2023 heeft de Hoge Raad in de onderhavige zaak het door de Minister van Financiën van Curaçao ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 10 februari 2021  van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (ECLI:NL:OGHACMB:2021:62) afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie (ECLI:NL:HR:2023:802). In deze zaak verenigde het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) zich ...

In 2017 genoten inkomsten uit hoofde van een functie als bestuurder van een in de VS gevestigd lichaam vrijgesteld van inkomstenbelasting onder toepassing van het Landsbesluit voorkoming van dubbele belasting van 17 oktober 2022

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is ingezetene van Curaçao. Hij verricht werkzaamheden in de Verenigde Staten en heeft in 2017 een bedrag van een in de Verenigde Staten gevestigd bedrijf ‘X’ Inc. genoten. In zijn aangifte inkomstenbelasting over het onderhavige jaar heeft hij verzocht om toepassing van het penshonado-tarief van 10 percent. Daarnaast heeft hij verzocht om aftrek ...

Zakenman en voormalig parlementslid ook in hoger beroep veroordeeld wegens onder meer het plegen van belastingfraude

Samenvatting zaak Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft op dinsdag 21 juni jl. de hoofdverdachte in het opsporingsonderzoek ‘Emerald’ veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertig maanden. Een andere verdachte, voormalig parlementslid R. is veroordeeld tot twintig maanden celstraf. De verdachte M., destijds CEO van de Haven, is van alle aan hem gemaakte verwijten vrijgesproken. Dit heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof) op 21 juni 2022 bekendgemaakt met een ...

Belanghebbende maakt ook bij het Hof niet aannemelijk dat hij ten tijde van de verkoop van de aandelen in de vennootschap niet de enige aandeelhouder van de vennootschap was dan wel dat een vennootschap de economische eigenaar van de aandelen was: vervreemdingsvoordeel (winst uit aanmerkelijk belang) volledig bij hem in aanmerking genomen. Inspecteur verzuimt belanghebbende aan te manen om alsnog aangifte te doen: aanslagtermijn vijf jaar, definitieve aanslag te laat. Voorlopige aanslag blijft gehandhaafd indien en voor zover deze niet hoger is dan de materiële belastingschuld

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende woont in de Verenigde Staten en wordt in Aruba aangemerkt als buitenlands belastingplichtige. Zijn vader is is ook in de Verenigde Staten woonachtig. Op 31 augustus 1998 heeft belanghebbende alle (twintig) geplaatste aandelen in een Arubaanse vennootschap gekocht. Die vennootschap exploiteert een casino in Aruba. Van 31 augustus 1998 tot 29 juni 2010 heeft belanghebbende in het ...

FMR’s januari, februari en maart 2022 en UVR eerste kwartaal 2022: meer belastingopbrengsten dan begroot, voornamelijk door WB, OZB en OB, maar LB blijft achter. Met roadmap rapportage over voortgang deeltrajecten bij de Ontvanger (kasprocedures) en de Douane (voortgang in controles en capaciteit) (Curaçao)

Op 27 mei zijn de Financiële managementrapportage (FMR) over de maand januari 2022, de FMR over de maand februari 2022 en de FMR over de maand maart 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het eerste kwartaal 2022 op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao (minfin.cw) geplaatst. De FMR’s en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit ...

Restituties IB 2020 uitbetaald of verrekend, maar een bedrag van ruim 1,3 miljoen kon nog niet worden uitbetaald wegens ontbreken bankrekeningnummers (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft op 30 mei 2022 op zijn persoonlijke facebookpagina bekendgemaakt dat de Ontvanger de restituties inkomstenbelasting over het belastingjaar 2020 heeft uitbetaald. Daar is later een persbericht (‘Minister di Finansa ta kumpli’) aan toegevoegd waarin de Minister eraan refereert dat hij de Inspectie der Belastingen eerder de instructie had gegeven om de aanslagen inkomstenbelasting 2020 uiterlijk juni op te leggen (zie hierover ook de onder dit ...

Bekendmaking MinFin over restituties IB 2020 (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft bekendgemaakt dat hij het Hoofd van Dienst van de Inspectie der Belastingen opdracht heeft gegeven om de aanslagen inkomstenbelasting 2020 uiterlijk per juni 2022 op te leggen. Ook is de Ontvanger geïnstrueerd om restituties binnen 2 weken na het opleggen van de aanslag uit te betalen. Zo heeft de Minister op 30 april bekendgemaakt met posts op zijn persoonlijke facebookpagina. Uit een afbeelding bij een ...

Nieuwe werkgever verzoekt toepassing ex-patriateregeling voor resterende termijn vijfjaarsperiode. Naar het oordeel van het Hof (anders dan het Gerecht) volgt uit het bepaalde in artikel 9 Beschikking ex-patriates 1998 niet dat onder de onderhavige omstandigheden dient te worden voldaan aan de nieuwe (hogere) salariseis

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. De directeur en enig aandeelhouder (digra) van belanghebbende was tot oktober 2011 werkzaam bij een ander bedrijf. De digra was bij beschikking van 8 april 2008 aangemerkt als ex-patriate in de zin van de Beschikking ex-patriates 1998 voor de periode van 1 juni 2008 tot 1 juni 2013. Op 10 mei 2012 heeft belanghebbende op de voet van ...

Hangende het hoger beroep herzien van de aangiften winstbelasting leidt er niet toe dat daarmee de correcties wegens genoten verkapte winstuitdelingen ongedaan kunnen worden gemaakt. Hof beoordeelt de afzonderlijke correcties

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Curaçao, is directeur en enig aandeelhouder van een op Curaçao gevestigde vennootschap (hierna: Holding NV). Deze vennootschap houdt de aandelen in diverse op Curaçao gevestigde dochtermaatschappijen die met belanghebbende voor de winstbelasting gevoegd in een fiscale eenheid (één van die dochtermaatschappijen zal hierna verder worden aangeduid als ‘CUR Dochter-NV’). Belanghebbende is verder directeur en enig ...

‘Current account agreement’ is geldlening ter zake waarvan een terugbetalingsverplichting geldt. Inspecteur heeft ten onrechte een winstuitdeling in aanmerking genomen. Hof verklaart het door de Inspecteur ingestelde hoger beroep ongegrond

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Aruba, is enig aandeelhouder van de in Curaçao gevestigde ‘holdingvennootschap’ (hierna: de CUR-NV). Verder houdt belanghebbende middellijk alle aandelen in een in Aruba gevestigde vennootschap (hierna: AUA-NV). Belanghebbende is voorts directeur-enig aandeelhouder van een in Aruba gevestigde pensioenvennootschap. In 2004 is belanghebbende ter financiering van zijn woning (woning 1) een lening aangegaan bij CUR-NV. Op ...

Niet motiveren van de naheffingsaanslagen en de boetes, niet doen van uitspraak op bezwaar en in een zeer laat stadium indienen van een verweerschrift is schending van de goede procesorde waardoor belanghebbende is geschaad. Gerecht had belanghebbende (rechts)bescherming moeten verlenen en tegemoet moeten komen aan het verzoek om schorsing en aanhouding. Hof wijst zaak terug naar het Gerecht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn over de jaren 2009 tot en met 2016 naheffingsaanslagen winstbelasting en boetes vanwege het niet tijdig betalen van de aangegeven winstbelasting opgelegd. Daarbij heeft de Inspecteur een (rente)correctie (rentebaten) in aanmerking genomen over een renteloze vordering die belanghebbende had op de directeur-grootaandeelhouder. Belanghebbende heeft ter behoud van rechten bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en verzuimboetes ...

Cft dringt er bij Sint Maarten op aan om de uitgaven te beperken en de belastingbaten te verhogen door het nemen van compliance verhogende maatregelen. Belastingbaten blijven achter bij de economische groei (Sint Maarten)

De belastingbaten van Sint Maarten blijven achter bij de economische groei. Voor 2022 wordt ondanks een reële economische groei van 12 procent een aanzienlijk begrotingstekort door het Land Sint Maarten verwacht. Dit heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) bekendgemaakt in een persbericht op de website van het Cft. Het Cft dringt er bij het Land op aan om de uitgaven te beperken en de belastingbaten te ...

Cft in reactie bij vierde UR 2021: op korte termijn invulling geven aan de aanbevelingen in het IMF-rapport inzake belastinghervormingen, in bijzonder over een casinobelasting, verhoging accijnzen en invoering importheffing op goederen. Verwachting overschot op begroting niet uitgekomen, onder andere door minder LB/IB, BBO en WB (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 2 maart 2022 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2021 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De vierde UR toont een voorlopig tekort op de gewone dienst van ANG 142 miljoen. Het verwachte ...

Ook in hoger beroep niet aannemelijk gemaakt dat de rentebetalingen betrekking hebben op geldleningen aangegaan voor onderhoud of verbetering van de eigen woning. Gerecht heeft op goede gronden geoordeeld dat belanghebbende geen hoger bedrag aan aftrek rente en kosten eigen woning toekomt dan door de inspecteur geaccepteerd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 2005 een woning gekocht. Deze woning staat hem als hoofdverblijf ter beschikking. In 2007 heeft belanghebbende ter herfinanciering en voor groot onderhoud een leningsovereenkomst gesloten met een bank. Ten behoeve van de bank is op de woning een recht van hypotheek gevestigd tot zekerheid van nakoming door belanghebbende van zijn verplichtingen uit de leningsovereenkomst. Belanghebbende ...

Cft: Ook in 2022 moet – naast verdere verhoging belastingcompliance – de aangekondigde herstructurering van de belastingdienst leiden tot structureel hogere belastingbaten (Curaçao)

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) vindt het positief dat Curaçao in het afgelopen halfjaar succes heeft geboekt met het invorderen van achterstallige belastingen. Daarbij merkt het Cft op dat ook in 2022, naast een verdere verhoging van de belastingcompliance, de aangekondigde herstructurering van de belastingdienst moet leiden tot structureel hogere belastingbaten. Dit staat in een persbericht [externe link] dat het Cft op 16 februari 2022 heeft ...

Financiële managementrapportages november en december 2021 en UVR vierde kwartaal 2021 – belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Op 15 februari 2022 hebben de Staten van Curaçao de financiële managementrapportage (FMR) over de maand november 2021 en de financiële managementrapportage (FMR) over de maand december 2021 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het vierde kwartaal 2021 ontvangen van de Minister van Financiën. De FMR’s en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastingheffinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over december 2021 op ...

Income tax return form B 2021 published (Sint Maarten)

The income tax return form B for the year 2021 (English version) (in Dutch: aangiftebiljet inkomstenbelasting B 2021) has been published on the website of the Government of Sint Maarten, i.e. on the page of the Tax Administration of Sint Maarten of said website. It concerns the income tax return form B for the fiscal year January 1, 2021 to December 31, 2021 (tax year 2021) for tax payers NOT ...

Landsbegroting 2022 goedgekeurd door de Staten (Sint Maarten)

Op maandag 24 januari 2022 is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening begroting 2022) (Zittingsjaar 2021-2022-152) goedgekeurd door de Staten van Sint Maarten. Tijdens de parlementaire behandeling van de ontwerplandsverordening zijn nog wijzigingen op het oorspronkelijke ontwerp behandeld (zie hierna). De landsbegroting voor het jaar 2022 is door het parlement goedgekeurd zonder de benodigde toestemming van de Rijksministerraad (RMR) ...

Wijzigingen loonbelasting en inkomstenbelasting in het Staatsblad: verhoging belastingvrije grens per 1 januari 2022. Flyer op fb-pagina van de belastingdienst over de loonbelastingwijzigingen (Suriname)

De Wet van 30 december 2021, houdende nadere wijziging van de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181, geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2021 no. 95) is op 31 december 2021 uitgegeven in het Staatsblad van de Republiek Suriname, jaargang 2021, no. 175 (S.B. 2021, 175). Op dezelfde datum, 31 december 2021, is de Wet van 30 december 2021, houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting ...

Tax aspects in IMF Country Report regarding Suriname’s Request for an Extended Arrangement under the Extended Fund Facility (Suriname)

On 23 December 2021, the Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) approved a new 36-month arrangement under the Extended Fund Facility for Suriname, in an amount equivalent to SDR472.8 million (about US$688 million or 366.8 percent of quota). The decision enables an immediate disbursement equivalent to SDR 39.4 million (about US$55.1 million). The IMF financial arrangement will support Suriname’s authorities’ homegrown economic plan aiming to restore fiscal sustainability, ...

Directeur der Belastingen: Aangepaste loonbelasting levert extra besparing op (Suriname)

De recentelijk door de overheid aangepaste loonbelasting – als uitvloeisel van het Tripartiet Akkoord – levert de loontrekker ingaande eind januari een extra besparing op. Dat brengt de Directeur der Belastingen van Suriname, de heer Ismael Kalaykhan, naar voren in een artikel in “De Boodschap”, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS) van de overheid. Hij legt uit dat het bedrag dat men extra overhoudt, niet gezien moet worden ...

MinFin: Belastingopbrengsten december fors hoger dan begroot, verzoekers belastingschuldsanering ontvangen uiterlijk 28 februari een saneringsvoorstel (Curaçao)

In een persbericht op zijn facebookpagina heeft de heer Javier Silvania, Minister van Financiën van Curaçao, bekendgemaakt dat de post belastingopbrengst van het Land in de maand december 2021 ruim boven de begroting is afgesloten. Kort samengevat brengt de Minister in het persbericht naar voren dat, ondanks een tweetal aspecten die een sterk negatief effect hebben op de belastingopbrengsten in december 2021 (zijnde de uitbetaling restituties IB 2019 en het ...

MinFin: Restituties over 2020 moeten vóór eind juni 2022 worden uitbetaald (Curaçao)

De restituties inkomstenbelasting en sociale premies over 2020 moeten vóór eind juni 2022 worden uitbetaald. Dat heeft de heer Javier Silvania, Minister van Financiën van Curaçao, op 5 januari 2022 gesteld in een post op zijn facebookpagina. Hij spreekt daarbij over een “Ultimatum di Minister na Belastingdienst”. Zoals wij eerdere rapporteerden, heeft de heer Javier Silvania de afgelopen periode op zijn facebookpagina verschillende post geplaatst over de voortgang met betrekking ...

31 januari 2022 laatste dag indieningstermijn verzamelloonstaat en verzamelstaat opgaaf derden 2021 (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto, DIMP) heeft met een nieuwsbericht (Papiaments) op de website en met een post op de facebookpagina van de dienst bekendgemaakt dat 31 januari 2022 de laatste dag is voor het inleveren van de verzamelloonstaat (VZL) en van de verzamelstaat opgaaf derden (VOD) over het jaar 2021. Zie hierover ook dit nieuwsbericht (Nederlands) op de algemene website van de overheid van Aruba. De werkgever ...

Aanslag per abuis niet verminderd naar nihil: alsnog voorkoming van dubbele belasting voor de inkomsten uit arbeid in de VS. Niet verzekerd en dus niet premieplichtig voor de BVZ aangezien belanghebbende met een vergunning tot tijdelijk verblijf of tot verblijf in Curaçao is toegelaten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is ingezetene van Curaçao. Zijn inkomen bestaat uit in de Verenigde Staten genoten inkomsten uit arbeid waarop loonbelasting is ingehouden. In zijn aangifte heeft belanghebbende verzocht om toepassing van het penshonado-tarief van 10 percent. Daarnaast heeft hij verzocht om aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Onder verwijzing naar artikel 2.1 lid 2 sub ...

Geen voorkoming van dubbele belasting voor inwoner van Curaçao ter zake van in de VS genoten inkomsten uit zelfstandige arbeid

In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is ingezetene van Curaçao. Belanghebbende verricht werkzaamheden in de Verenigde Staten (hierna: VS) en geniet in dat verband inkomsten uit zelfstandige arbeid. In het onderhavige jaar heeft belanghebbende een bedrag van een in de VS gevestigd bedrijf genoten. Daarnaast heeft belanghebbende een bedrag aan rente inkomsten uit de VS genoten. Belanghebbende heeft in zijn aangifte ...