Economische effecten van verhuur van vakantiewoningen en beleidsopties gepresenteerd met het rapport ‘Vacation home rentals and carrying capacity’: belastingaspecten uitgelicht (Aruba)

Op maandag 22 mei jl. zijn door minister Geoffrey Weever van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling (EZCDO) enkele onderzoeksresultaten over de economische impact van de verhuur van vakantiewoningen op Aruba gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de aula van de Universiteit van Aruba. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba. De studie is uitgevoerd door het Economisch Bureau Amsterdam en is gefinancierd ...
LEES VERDER

Minister Maduro reageert bij persconferentie over de heffing van BBO aan de grens op bericht in sociale media inzake inflatie (Aruba)

Afgelopen vrijdag 26 mei 2023 is de ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten, de Landsverordening bestemmingsheffing AZV, alsmede van een aantal aanverwante belastingverordeningen en andere landsverordeningen (Landsverordening Belastingplan 2023 – Deel II) (Zittingsjaar 2022-2023-1001) aangeboden aan de Staten van Aruba. Wij attendeerden u hierop met dit artikel in de tweede (speciale) uitgave van het CFN van 26 mei. In aanvulling op de in ...
LEES VERDER

Aanslagen grondbelasting 2023 zijn onderweg (Aruba)

De aanslagen grondbelasting over het jaar 2023 zijn met de post onderweg naar de belastingplichtigen. De aanslagen hebben de dagtekening 31 mei 2023. Dit is vandaag bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst (DIMP). In het nieuwsbericht wordt aangegeven dat de mogelijkheid bestaat om het verschuldigde belastingbedrag van de aanslag ineens volledig te betalen dan wel om het bedrag in termijnen te betalen. De belastingdienst verwijst hiervoor ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening Belastingplan 2023 Deel II aangeboden aan de Staten: per 1 juli 2023 heffing BBO, BAVP en BAZV bij invoer van goederen en een ‘aftrekrecht’ voor ondernemers (Aruba)

Vandaag, vrijdag 26 mei 2023, is de ontwerplandsverordening houdende wijziging van de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten, de Landsverordening bestemmingsheffing AZV, alsmede van een aantal aanverwante belastingverordeningen en andere landsverordeningen (Landsverordening Belastingplan 2023 – Deel II) (Zittingsjaar 2022-2023-1001) aangeboden aan de Staten van Aruba (klik hier voor de Memorie van Toelichting, klik hier voor het advies van de Raad van Advies en klik hier voor het Nader ...
LEES VERDER

Voorjaarsnota 2023 met voorstellen voor bijstelling van de landsbegroting 2023 zonder effect op het begrote financieringsoverschot. In de nota is na aanbevelingen van het CAft een meerjarige cijfermatige onderbouwing opgenomen van de maatregelen in het Belastingplan 2023 (Aruba)

Op donderdag 25 mei 2023 (gisteren) hebben de Staten van Aruba de Voorjaarsnota 2023 (VJN 2023, hierna: de voorjaarsnota) ontvangen. Deze voorjaarsnota bevat de aankondiging van begrotingsaanpassingen uit het lopende boekjaar (2023) in verband met (meerjarige) beleidsaccentueringen en/of actualisaties van de economische outlook. Met deze voorjaarsnota krijgen de Staten vooraf (in het voorjaar) al zicht op hoofdlijnen van de informatie over voorgenomen besluitvormingen aangaande begrotingswijzigingen ter zake van de vastgestelde ...
LEES VERDER

Nu de Inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de aanslag winstbelasting 2012 naar het juiste adres van de AVV is verzonden, moet de aanslag geacht worden pas op 24 augustus 2022 te zijn bekendgemaakt: aanslag niet tijdig vastgesteld want buiten de wettelijke vijfjaarstermijn

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op 30 december 2016 voor het jaar 2012 een aanslag winstbelasting opgelegd. Belanghebbende is op 16 juni 2022 in bezwaar gekomen tegen bovengenoemde aanslag. De Inspecteur heeft op 20 juni 2022 middels een zogenoemde handhavingsbeschikking uitspraak op bezwaar gedaan en belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard in haar bezwaar. Belanghebbende is vervolgens op 18 augustus 2022 in beroep ...
LEES VERDER

Kosten van verzegeling van containers met inkomende douanegoederen komen voor rekening van het Land omdat de verzegeling door de douane is bevolen. Voor veroordeling van de Inspecteur tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten bestaat geen wettelijke grondslag

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is douane-expediteur. Aan hem zijn kosten van verzegeling in rekening gebracht voor de verzegeling van containers met inkomende douanegoederen. Hij heeft die kosten voldaan, maar heeft bezwaar gemaakt en teruggaaf verzocht van de over de periode 2014 t/m 2020 betaalde verzegelingskosten. Volgens hem moeten alle containers beladen met inkomende douanegoederen op basis van artikel 100, lid 1 ...
LEES VERDER

In 2022 door Koninkrijksrelaties € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor modernisering belastingdienst Aruba (Aruba)

Voor de uitvoering van de maatregelen en hervormingen in het Landspakket Aruba is in 2022 via de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) onder andere een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld aan Aruba voor investering in de modernisering van de belastingdienst van Aruba. Dit staat in het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2022 dat op 17 mei 2023 is aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (kamerdossier 36 360 IV nr ...
LEES VERDER

Tweede halfjaarrapportage 2022 van de Colleges financieel toezicht aangeboden aan de Tweede Kamer: belastingaangelegenheden Aruba uitgelicht (Aruba)

Bij brief d.d. 11 mei 2023 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de halfjaarrapportage van de Colleges financieel toezicht voor de periode juli – december 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierbij attenderen wij u op deze halfjaarrapportage. Belastingaangelegenheden in de tweede halfjaarrapportage Met betrekking tot belastingen wordt door het College Aruba financieel toezicht (CAft) aangegeven dat de regering van Aruba in augustus 2022 bekend maakte ...
LEES VERDER

Op maandag 22 mei presentatie onderzoeksresultaten inzake de economische impact van verhuur van vakantiewoningen (Aruba)

Op maandag 22 mei aanstaande zullen de onderzoeksresultaten over de economische impact van de verhuur van vakantiewoningen op Aruba worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de aula van de Universiteit van Aruba. Zo is bekendgemaakt in een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van maandag 15 mei jl. De bijeenkomst is van 11.00 - 13.00 uur. In februari van dit jaar is het Economisch Bureau Amsterdam gestart met een onderzoek ...
LEES VERDER

Bijeenkomst Minister en Belastingdienst met Kamer van Koophandel over heffing van BBO aan de grens (Aruba)

In verband met de voorgenomen invoering per 1 juni 2023 van de heffing van BBO aan de grens, hebben de Minister van Financiën en Cultuur, mevrouw Xiomara Maduro, en een team van experts van het Departamento di Impuesto (DIMP, de belastingdienst van Aruba) vorige week een bijeenkomst gehad met het bestuur van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Aruba (KvK). Dit is bekendgemaakt met een artikel in de IslaOnline-Noticia ...
LEES VERDER

Hof sluit zich aan bij het ter zitting bereikte compromis over de vermindering van de aan belanghebbende uitgereikte UTB van invoerrechten en accijnzen ter zake van de invoer van gedistilleerde dranken

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is in 2005 aangehouden vanwege (onder meer) een verdenking van het medeplegen van overtreding van artikel 223a van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (LIUD) (frauduleuze invoer van sterke dranken), te weten het hebben ontvangen van vier zendingen gedistilleerde dranken waarover geen invoerrechten en accijnzen waren betaald. Nadat het Openbaar Ministerie heeft ...
LEES VERDER

Bijeenkomst Minister van T&V met ATA, AHATA, belastingdienst en Centrale Bank over regelgeving inzake verhuur vakantiewoningen via verhuurplatforms (Aruba)

Op 10 mei 2023 heeft de minister van Toerisme en Volksgezondheid, de heer Dangui Oduber, een ontmoeting gehad met ATA, AHATA, de belastingdienst van Aruba en de Centrale Bank van Aruba om regelgeving te bespreken voor het nieuwe vergunningsproces voor vakantieverhuur (overige accommodaties) die gebruik maken van Airbnb, Vrbo, Booking.com en andere sites. Dit is afgelopen vrijdag bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba ...
LEES VERDER

Landsverordening tijdelijke MKB-regeling in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 11 mei 2023 is de Landsverordening van 2 mei 2023 houdende regels inzake de tijdelijke verstrekking van financiële steun vanwege de buitengewone omstandigheden als gevolg van de COVID-19-pandemie aan het midden- en kleinbedrijf (Landsverordening tijdelijke MKB-regeling) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2023, no. 19 (AB 2023 no. 19). De ontwerplandsverordening werd op 1 februari 2023 aangeboden aan de Staten van Aruba en is op maandag ...
LEES VERDER

Minister Maduro over de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad naar aanleiding van de vragen van het Gerecht in eerste aanleg over de fiscale gevolgen van de wijziging van de Arubaanse Landsverordening Grondbelasting per 1 januari 2019

Op vrijdag 14 april 2023 heeft de Hoge Raad een prejudiciële beslissing genomen (ECLI:NL:HR:2023:488) naar aanleiding van het verzoek van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (het Gerecht) van 4 februari 2022 (ECLI:NL:OGEAA:2022:15) over – kortweg – de fiscale gevolgen van de wijziging van (het tarief van) de Arubaanse Landsverordening Grondbelasting (hierna: Lgb) per 1 januari 2019. Zeer summier samengevat heeft de Hoge Raad daarbij, onder meer, geantwoord dat ...
LEES VERDER

Hoge Raad doet cassatieberoep in Arubaanse belastingzaak af met toepassing van artikel 81 RO. Betreft de zaak waarin het Hof tot het oordeel is gekomen dat nu de rekening-courantvordering die de AVV op haar aandeelhouder heeft renteloos is, de AVV niet voldoet aan de voorwaarde dat ze zich bezig houdt met ‘beleggen van vermogen’

Samenvatting zaak Vandaag, vrijdag 12 mei 2023, heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 22 april 2021 (ECLI:NL:OGHACMB:2021:106) van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie (ECLI:NL:HR:2023:690). In deze zaak kwam het Hof, evenals het Gerecht in eerste aanleg van Aruba, tot het oordeel dat nu ...
LEES VERDER

Uit reactie CAft bij vierde UR 2022: hogere realisatie directe belastingbaten (vooral dividendbelasting), sterk herstel winstbelasting en lagere realisatie terug te vorderen loonsubsidie (Aruba)

Bij brief d.d. 28 april 2023 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Aruba. De reactie van het CAft bevat vanzelfsprekend ook belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De vierde UR toont een voorlopig financieringsoverschot van de collectieve sector voor 2022 van AWG 19 miljoen, oftewel 0,29 procent van ...
LEES VERDER

Rechter constateert na proeven en waarnemen dat de BB-drank licht bruisend is, een lichte smaak en geur van fruit en een helder lichtgele kleur heeft: de organoleptische eigenschappen stroken met in post 2206 ingedeelde producten, niet met die in post 2208

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft een groothandel in onder meer bier, alcoholische en niet alcoholische dranken. De voornaamste importprodukten van belanghebbende zijn de zogenoemde ‘craft beers’ voornamelijk afkomstig uit de Verenigde Staten. Het product wordt op de markt gebracht in een blik met een inhoud van 12 Fl. OZ. Op de verpakking wordt het product omschreven als ‘Passion Fruit & Guava ...
LEES VERDER

Wijziging Wetboek van Strafrecht inzake de aanscherping van de bestrijding van terrorisme en het aanbrengen van noodzakelijke aanpassingen op 8 mei in de Staten (Aruba)

Op maandag 8 mei 2023 wordt de op 1 februari 2023 aan de Staten van Aruba aangeboden ontwerplandsverordening tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 2012 no. 24) (aanscherping bestrijding terrorisme en aanbrengen van noodzakelijke aanpassingen) (ZJ 2022-2023-997) behandeld in een openbare vergadering van de Staten. Dit blijkt uit de oproep voor deze vergadering die op de website van de Staten is geplaatst. Hierbij attenderen wij u ...
LEES VERDER

Bijeenkomsten belastingdienst en douane met ‘stakeholders’ over heffing van BBO aan de grens (Aruba)

In verband met de voorgenomen invoering per 1 juni 2023 van de heffing van BBO aan de grens, heeft het team van experts van het Departamento di Impuesto (DIMP, de belastingdienst van Aruba) en van het Departamento di Aduana (de douane van Aruba) de afgelopen weken verschillende bijeenkomsten georganiseerd met ‘stakeholders’ om informatie uit te wisselen. Dit is bekendgemaakt met een post op de facebookpagina van DIMP. DIMP kondigt daarbij ...
LEES VERDER

Conclusie A-G in zaak waarin cassatieberoep is ingesteld tegen de uitspraak waarin het Hof van oordeel was dat nu de rekening-courantvordering die de AVV op haar aandeelhouder heeft renteloos is, de AVV niet voldoet aan de voorwaarde dat ze zich bezig houdt met ‘beleggen van vermogen’

Samenvatting zaak Advocaat-Generaal (A-G) P.J. Wattel heeft conclusie genomen over het door belanghebbende ingestelde cassatieberoep tegen de uitspraak van 22 april 2021 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof), waarin – kort samengevat – het Hof, evenals het Gerecht in eerste aanleg van Aruba, tot het oordeel kwam dat nu de rekening-courantvordering die de Aruba Vrijgestelde ...
LEES VERDER

Ontwerp-Landsverordening tijdelijke MKB-regeling maandag 17 april 2023 in de Staten (Aruba)

Op maandag 17 april 2023 zal de ontwerplandsverordening houdende regels inzake de tijdelijke verstrekking van financiële steun vanwege de buitengewone omstandigheden als gevolg van de COVID-19-pandemie aan het midden- en kleinbedrijf (Landsverordening tijdelijke MKB-regeling) worden behandeld tijdens een openbare vergadering van de Staten van Aruba. Zo blijkt uit de oproep voor deze vergadering die op de website van de Staten van Aruba is geplaatst. De ontwerplandsverordening werd op 1 februari ...
LEES VERDER

Ontvanger bevoegd om aan hem uit te betalen en van hem te innen bedragen ter zake van directe belastingen en overige belastingen met elkaar te verrekenen. Belastingschuldige niet bevoegd om belastingschulden te verrekenen met belastingvorderingen of met andere vorderingen op de overheid

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft bij het indienen van de aangiften loonbelasting en BBO/BAZV over periodes in 2020 overzichten en facturen overgelegd van diensten die zij aan het Land Aruba heeft verricht en heeft de Inspecteur bij de aangiften medegedeeld dat zij tot verrekening van de verschuldigde belastingbedragen met de door haar wegens voormelde diensten te vorderen bedragen is overgegaan en ...
LEES VERDER

Waarde onroerende zaak voor de grondbelasting terecht vastgesteld op de verkoopprijs. Als een onroerende zaak dicht bij het waarderingstijdstip wordt verkocht moet er in de regel van worden uitgegaan dat die koopsom overeenkomt met de waarde in het economisch verkeer. Geen feiten en omstandigheden aannemelijk gemaakt voor lagere waarde

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Op 1 januari 2017 was belanghebbende eigenaar van het appartementsrecht van een onroerende zaak die hij in 1992 heeft aangekocht voor de prijs van USD 115.000, ofwel omgerekend Afl. 205.860. Bij notariële akte van levering 31 maart 2017 is de onroerende zaak verkocht voor USD 85.000, ofwel omgerekend Afl. 152.150. Voor het jaar 2017 is aan belanghebbende op ...
LEES VERDER

Belastingdienst mag door Centrale Bank vastgestelde gemiddelde jaarkoers gebruiken bij de berekening van het belastbaar inkomen. Aanpassing binnenlands belastbaar inkomen wegens extra werkdagen buiten Aruba. Ondanks foutieve tenaamstelling kon belanghebbende redelijkerwijs weten dat de aanslagbiljetten voor hem waren bedoeld

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. De Inspecteur der Belastingen van Aruba heeft informatie verkregen van de Nederlandse belastingdienst in het kader van spontane inlichtingenuitwisseling. In die brief staat onder meer (enigszins geparafraseerd) dat belanghebbende, die woonachtig is in Nederland, in de jaren 2016 en 2017 loon heeft ontvangen en dat een gedeelte hiervan afkomstig is uit Aruba. Tevens wordt in die brief aangegeven ...
LEES VERDER

Hof bevestigt het oordeel van het Gerecht dat het ten onrechte ontvangen maar later terugbetaalde loon in het jaar van ontvangst als loon uit dienstbetrekking moet worden aangemerkt. In het jaar van terugbetaling wordt het terugbetaalde bedrag als ‘negatief loon’ in aanmerking genomen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in het onderhavige jaar werknemer van ‘Q’ en heeft in het jaar 2016 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt waardoor haar dienstverband van rechtswege is beëindigd. Belanghebbende heeft een kortgedingprocedure tegen Q ingesteld om haar dienstverband voort te zetten. In de kortgedingprocedure (november 2016) heeft de civiele rechter beslist, wegens de rechtsgeldigheid van de nieuwe arbeidsovereenkomst, dat Q ...
LEES VERDER

Informatievideo belastingdienst over heffing van BBO aan de grens (Aruba)

In verband met de voorgenomen invoering per 1 juni 2023 van heffing van BBO aan de grens, is hierover op de facebookpagina van het Departamento di Impuesto (de belastingdienst van Aruba) een informatievideo geplaatst (PAP): “Entrante 1 di juni 2023 lo introduci BBO na frontera”. Hierbij attenderen wij u op deze video. Klik hier om rechtstreeks naar de video op de fb-pagina van DIMP te gaan. Met de video beogen ...
LEES VERDER

Eerste uitvoeringsrapportage 2023 en tweede uitvoeringsagenda 2023 inzake landspakket Aruba aangeboden aan de Tweede Kamer – thema Belastingen uitgelicht (Aruba)

Bij brief d.d. 4 april 2023 heeft de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties de eerste uitvoeringsrapportage 2023 landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten (periode 16 november 2022 – 15 februari 2023) aangeboden aan de Tweede Kamer. Ook is daarbij de uitvoeringsagenda landspakket Aruba voor het tweede kwartaal van 2023 (2023-Q2, periode 1 april 2023 – 30 juni 2023) aangeboden. Landspakket algemeen Op 13 november 2020 ondertekenden Aruba en Nederland de onderlinge regeling ...
LEES VERDER

Ontwerplandsverordening Belastingplan 2023 – Deel II bij de Raad van Advies (Aruba)

De Raad van Advies van Aruba heeft op 30 maart jl. de ontwerp-landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (AB 2006 no. 83), de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59) alsmede van een aantal aanverwante belastingverordeningen (Landsverordening Belastingplan 2023 – Deel II) van de regering van Aruba ontvangen om advies op uit te brengen. Dit blijkt uit het overzicht van adviezen zoals gepubliceerd ...
LEES VERDER

Douanebeambten afgestudeerd als Kommies van invoerrechten en accijnzen (Aruba)

Op 24 maart 2023 heeft de diploma-uitreiking plaatsgevonden aan 15 douanebeambten die onlangs zijn afgestudeerd als “Kommies van invoerrechten en accijnzen”. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba. De diploma-uitreiking werd bijgewoond door de minister van Financiën, mevrouw Xiomara Maduro. Douane Aruba heeft nu 15 nieuwe douanebeambten. Nu de economie van Aruba aan het herstellen is en er meer geïnvesteerd wordt en ...
LEES VERDER