Aanvraagperiode MKB-Noodplanregeling 2e kwartaal 2021 loopt van 15 tot en met 19 april (Aruba)

Bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) die in aanmerking komen voor de ‘MKB-Noodplanregeling’ (Sosten Financiero pa Empresa Chikito y Mediano) kunnen vanaf donderdag 15 april tot en met maandag 19 april 2021 hun aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor het tweede kwartaal van 2021. Zij kunnen hun aanvraag indienen via het portaal ‘MiSVb’. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVb). In het ...
LEES VERDER

Ontwerp-landsbegroting 2021: belastingaangelegenheden uitgelicht (Aruba)

Op 31 maart 2021 is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land  voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (Zittingsjaar 2020-2021-952) aangeboden aan de Staten van Aruba. Over de aanbieding van de ontwerpbegroting is een nieuwsbericht geplaatst op de website van de overheid (klik hier voor de Papiamentstalige versie of hier voor de Engelstalige versie). De ontwerplandsbegroting 2021 ...
LEES VERDER

Onderhoud Minister van Financiën met Fiscal Affairs Department van het IMF inzake technische bijstand op het gebied van belastingen (Aruba)

In het kader van de IMF ‘Spring Meetings’ heeft de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba onlangs een ontmoeting gehad met het Fiscal Affairs Department van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Daarbij is gesproken over de wens van Aruba om technische bijstand van het IMF te ontvangen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba (klik hier voor de Papiamentstalige versie ...
LEES VERDER

Peer review report assessing jurisdictions’ efforts to prevent tax treaty shopping (BEPS Action 6) – Aruba

On 1 April 2021, the OECD released the latest peer review report assessing jurisdictions' efforts to prevent tax treaty shopping and other forms of treaty abuse under Action 6 of the OECD/G20 BEPS Project: Prevention of Tax Treaty Abuse – Third Peer Review Report on Treaty Shopping (Inclusive Framework on BEPS: Action 6, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris). The release was announced with a press ...
LEES VERDER

Directie Financiën overhandigt concept-landsbegroting 2021 in innovatief formaat aan Minister van Financiën (Aruba)

Op 31 maart 2021 is door de Directie Financiën het concept voor de landsbegroting 2021 in een nieuw innovatief formaat overhandigd aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba: alle officiële documenten voor de begroting 2021 zijn overhandigd op een USB-stick in plaats van op de traditionele manier door middel van ‘hardcopy’-documenten. De USB-stick bevat de ontwerplandsverordening, de adviezen en ook een visueel ‘dashboard’ dat elk parlementslid ...
LEES VERDER

Staatssecretaris in kamerbrief: vallen kabinet Aruba heeft geen gevolgen voor de in de uitvoeringsagenda van het landspakket gemaakte afspraken (Aruba)

In het CFN van 1 april jl. berichtten wij dat Aruba en Nederland op maandag 29 maart 2021 een akkoord hebben bereikt over de inhoud van de tweede uitvoeringsagenda van het Landspakket Aruba. Dit werd door de regering van Aruba op 30 maart 2021 bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid. Zoals de lezer inmiddels bekend zal zijn, is het kabinet van Aruba op 30 maart jl. gevallen. In ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over besluitvorming Rijksministerraad van 26 maart 2021 inzake liquiditeitsbehoefte Aruba, Curaçao en Sint Maarten tweede kwartaal 2021. Bevat ook informatie over stand van zaken uitvoering thema belastingen in de uitvoeringsagenda’s (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 26 maart 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraadvergadering van 26 maart 2021 over de mogelijkheid voor de landen om ook in 2021 af te wijken van de begrotingsnormen zoals die zijn vastgelegd in de Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft) en de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft). Tevens is gesproken over de ...
LEES VERDER

Belastingkantoor te San Nicolas ook op donderdag 1 april gesloten, dienstverlening aldaar wordt dinsdag 6 april hervat (Aruba)

Het Departamento di Impuesto (DIMP, belastingdienst van Aruba) heeft met een post op de facebook-pagina bekendgemaakt dat op woensdag 31 maart en donderdag 1 april geen dienstverlening plaatsvindt op het kantoor van de belastingdienst te San Nicolas. Met ingang van volgende week dinsdag 6 april 2021 zal de dienstverlening op het kantoor te San Nicolas weer hervat worden. In de tussentijd kan het publiek voor het betalen van belastingen gewoon ...
LEES VERDER

Akkoord over tweede uitvoeringsagenda Landspakket. Beoogde resultaten belastingmaatregelen uitgelicht (Aruba)

Aruba en Nederland hebben op maandag 29 maart 2021 een akkoord bereikt over de inhoud van de tweede uitvoeringsagenda van het Landspakket Aruba. Dit heeft de regering van Aruba bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de overheid.   Zoals in november 2020 is afgesproken, wordt elk kwartaal een uitvoeringsagenda opgesteld die de voorgaande op een samenhangende en chronologische wijze opvolgt. Ter informatie: klik hier voor de voorgaande eerste uitvoeringsagenda ...
LEES VERDER

Ontwerp-rijkswet COHO en advies Raad van State openbaar gemaakt. In MvT ook enkele belastinggerelateerde passages (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Op 11 maart heeft de Raad van State van het Koninkrijk advies (d.d. 3 maart 2021) uitgebracht over de rijkswet ter oprichting van het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO). In een overleg tussen staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops en de drie premiers van de Landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) op 18 maart is afgesproken, zoals op grond van de wet met adviezen van de Raad ...
LEES VERDER

In februari 2021 ontvingen 1.410 bedrijven salarissubsidie ad in totaal 25,6 miljoen florin voor 18.253 werknemers (Aruba)

In de maand februari 2021 hebben in totaal 1.410 bedrijven salarissubsidie ontvangen, goed voor 18.253 werknemers en een bedrag aan steun van in totaal 25,6 miljoen florin. In 2020 bedroeg deze financiële steun in totaal 271 miljoen florin. Voor geheel 2021 is voor de salarissubsidie een bedrag van 280 miljoen florin gereserveerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid. TEKST Het integrale nieuwsbericht van ...
LEES VERDER

Raad van Advies over het Landsbesluit aanpassing invoerrechten bouwmaterialen (Aruba)

Het advies van de Raad van Advies van 15 januari 2021 (RvA 171-20) inzake het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) (aanpassing invoerrechten bouwmaterialen) is inmiddels ook openbaar. Het landsbesluit zelf, gedagtekend 8 maart 2021, is op 11 maart 2021 uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba (AB 2021, no. 42) en is in ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode loonsubsidie voor de maand maart 2021 loopt van 19 tot en met 26 maart (Aruba)

Met een nieuwsbericht heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVb) van Aruba bekendgemaakt dat werkgevers de loonsubsidie voor de maand maart 2021 kunnen aanvragen vanaf vrijdag 19 maart om 9 uur ’s ochtends tot en met vrijdag 26 maart 2021 aan het einde van de dag (11:59 PM). Voor meer informatie verwijzen wij naar het nieuwsbericht zelf. Werkgevers die voor de loonsubsidie in aanmerking komen ontvangen hierover van de SVb een kennisgeving, ...
LEES VERDER

Landsbesluit aanpassing invoerrechten bouwmaterialen in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 11 maart 2021 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 8 maart 2021 ter uitvoering van artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening tarief van invoerrechten (AB 2002 no. 120) (aanpassing invoerrechten bouwmaterialen) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2021, no. 42 (AB 2021, no. 42). [later toegevoegd: het advies van de Raad van Advies van 15 januari 2021 (RvA 171-20) inzake het ontwerp-landsbesluit is inmiddels ...
LEES VERDER

Uit reactie CAft op vierde UR 2020: hogere realisatie directe belastingen. CAft benadrukt noodzaak drastische verbetering heffings- en inningsbeleid afvalstoffenheffing (Aruba)

Bij brief d.d. 3 maart 2021 aan de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage 2020 Aruba. De reactie van het CAft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De vierde UR toont een voorlopig financieringstekort van de collectieve sector van AWG 758 miljoen. Dit is AWG 295 miljoen ...
LEES VERDER

Update Landspakket en uitvoeringsagenda: actieplan belastinghervormingen opgesteld en onderhandelingen over een nieuwe belastingregeling met Nederland al gaande (Aruba)

Tijdens een onlangs gehouden persconferentie heeft de Minister-President van Aruba een briefing gegeven over de overeenkomst tussen Aruba en Nederland (en het daarbij behorende ‘Landspakket Aruba’ alsmede de daartoe opgestelde uitvoeringsagenda). Hierover is ook een nieuwsbericht uitgegeven: klik hier om naar het nieuwsbericht op de website van de overheid te gaan of klik hier voor de Papiamentstalige versie van het nieuwsbericht. In het nieuwbericht wordt aangegeven dat sommige voorwaarden al ...
LEES VERDER

Belastingconsulenten kunnen klantenlijsten indienen voor het afhalen van de pakketten winstbelasting 2020 (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto) treft de voorbereidingen voor het uitreiken van de pakketten winstbelasting voor het jaar 2020. Belastingconsulenten kunnen beginnen met het indienen van de klantenlijsten voor het afhalen van de pakketten winstbelasting 2020. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst. De uiterste datum om de klantenlijsten in te leveren is 22 maart 2021. De uiterste datum voor het indienen ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over besluitvorming Rijksministerraad van 26 februari inzake liquiditeitsbehoefte Aruba, Curaçao en Sint Maarten en begrotingsnormen eerste kwartaal 2021 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 26 februari 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraadvergadering van 26 februari 2021 inzake de liquiditeitsbehoefte van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de begrotingsnormen voor het eerste kwartaal 2021. Om de gevolgen voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten van de crisis voor de samenleving te beperken, zijn ook in 2021 steunmaatregelen nodig met extra ...
LEES VERDER

OECD releases the final batch of the stage 1 peer review reports for BEPS Action 14 on dispute resolution mechanisms

On 16 February 2021 the OECD released the final batch of the stage 1 peer review reports for BEPS Action 14 on dispute resolution mechanisms. The stage 1 peer review assessments for Aruba, Bahrain, Barbados, Gibraltar, Greenland, Kazakhstan, Oman, Qatar, Saint Kitts and Nevis, Thailand, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates and Viet Nam evaluate the efforts made by each jurisdiction to implement the Action 14 minimum standard of the OECD/G20 BEPS Project, which aims to improve the resolution of tax-related disputes between jurisdictions ...
LEES VERDER

Stage 1 peer review report on dispute resolution released by OECD: overall Aruba meets the majority of the elements of the Action 14 Minimum Standard and where it has deficiencies, Aruba is working to address some of them

On 16 February 2021 the OECD released the final batch of the stage 1 peer review reports for BEPS Action 14 on dispute resolution mechanisms, including the stage 1 peer review assessment for Aruba. This has been announced by the OECD with a press release dated 16 February 2021 on the occasion of the release of the peer review reports. The reports evaluate the efforts made by each jurisdiction to implement ...
LEES VERDER

Aanvraagperiode loonsubsidie februari 2021 loopt tot en met 24 februari (Aruba)

In een nieuwsbericht heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVb) van Aruba bekendgemaakt dat werkgevers de loonsubsidie voor de maand februari 2021 kunnen aanvragen vanaf donderdag 18 februari om 9 uur ’s ochtends tot en met woensdag 24 februari 2021 aan het einde van de dag (11:59 PM). Voor meer informatie verwijzen wij naar het nieuwsbericht zelf. Werkgevers die voor de loonsubsidie in aanmerking komen ontvangen hierover van de SVb een kennisgeving, ...
LEES VERDER

Landsbesluit voor een nieuwe periode voor het indienen van een verzoek tot vrijwillige uitdiensttreding overheidspersoneel (Aruba)

Op 9 februari 2021 is het Landsbesluit van 5 februari 2021 no. 1, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening vrijwillige uitdiensttreding (AB 2000 no. 30), uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2021, no. 23 (AB 2021 no. 23). Hierover is ook een nieuwsbericht verschenen op overheid.aw (zie hierna). In dat nieuwsbericht is ook een link opgenomen naar een pdf van het ‘VUT-formulier’. In het kader ...
LEES VERDER

Landspakket Aruba nu ook gepubliceerd in de Staatscourant (Aruba)

Op 17 februari 2021 is het ‘Landspakket Aruba’ gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 5752-n1 (Stcrt. 2021, 5752-n1). Op 13 november 2020 werd door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister-President van Aruba de overeenkomst getekend over het voornemen om in een rijkswet op grond van artikel 38, tweede lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een Caribisch orgaan ...
LEES VERDER

In januari 2021 ontvingen 1.453 bedrijven salarissubsidie ad in totaal 25,6 miljoen florin, voor 18.786 werknemers (Aruba)

In de maand januari 2021 hebben in totaal 1.453 bedrijven salarissubsidie ontvangen, goed voor 18.786 werknemers en een bedrag aan steun van in totaal 25,6 miljoen florin. In 2020 bedroeg deze financiële steun 271,7 miljoen florin ​. Voor geheel 2021 is voor de salarissubsidie een bedrag van 280 miljoen florin gereserveerd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid. TEKST Het integrale nieuwsbericht van 19 ...
LEES VERDER

Bekendmaking belastingdienst voor ondernemers die in aanmerking komen voor de Kleine Ondernemers Regeling (KOR): aangifte BBO/BAVP/BAZV niet meer op maandbasis maar op jaarbasis, daarom geen maandaangiften in BOi (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto) heeft op haar facebookpagina een bekendmaking geplaatst voor ondernemers die in 2021 gebruik maken van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). In de post op de facebook pagina herinnert de belastingdienst eraan dat deze ondernemers in 2021 niet meer op maandbasis aangifte BBO/BAVP/BAZV behoeven te doen, maar in het vervolg op jaarbasis aangifte moeten doen (derhalve slechts één keer per jaar). Derhalve behoeft ook ...
LEES VERDER

Hotel beroept zich terecht op gepubliceerde beleidsregel waarin voor meubilair e.d. het 12%-tarief van toepassing is verklaard en kan vertrouwen ontlenen aan een individuele toezegging van de verantwoordelijke minister dat het 12%-tarief ook van toepassing is op andere goederen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse invoerrechtenzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteert een hotel in Aruba. Zij heeft investeringen verricht ter renovatie van de hotelkamers. De daarvoor benodigde goederen zijn vanaf juni 2016 ingevoerd. De minister van Financiën heeft op 28 juni 2013 een begunstigende beleidsregel (“Aankondiging Begunstigend Beleid”) uitgevaardigd waarin onder meer is bepaald (onder punt 7) dat indien een hotel overgaat tot het inrichten of vernieuwen ...
LEES VERDER

Vandaag – maandag 15 februari 2021 – laatste dag verlengde termijn voor betalen motorrijtuigbelasting (Aruba)

Naar aanleiding van geluiden vanuit het publiek, heeft de belastingdienst van Aruba de mogelijkheid geopend om nog tot en met vandaag, maandag 15 februari 2021, de motorrijtuigbelasting over het jaar 2021 te betalen zonder dat een boete wordt opgelegd. Dit heeft de belastingdienst bekend gemaakt met een post op de facebookpagina van de dienst. Eerder werd de termijn voor het voldoen van de motorrijtuigenbelasting – die initieel tot en met ...
LEES VERDER

Minister reageert op uiting vanuit vakbond over BTW-maatregel in Uitvoeringsagenda Landspakket Aruba (Aruba)

Met een post op 5 februari op de facebook-pagina heeft de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur gereageerd op de door de vakbond SPA geuite zorgen over vermeende ‘verdubbeling’ van de BBO (belasting over bedrijfsomzetten) ten gevolge van de plannen in de Uitvoeringsagenda van het Landspakket Aruba om een BTW in te voeren. Ook is hierover een artikel geplaatst in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van maandag 8 februari 2021 ...
LEES VERDER

Wijziging Landsbesluit bijzondere voorschriften vrije zones. Betreft bepalingen inzake taken en bevoegdheden directeur Departement der Invoerrechten en Accijnzen onderscheidenlijk de douaneambtenaar (Aruba)

Op 4 februari 2021 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 21 januari 2021 tot wijziging van het Landsbesluit bijzondere voorschriften vrije zones (AB 2006 no. 12) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2021, no. 18 (AB 2021 no. 18). Met ingang van 1 januari 2013 is het Departement der Invoerrechten en Accijnzen als zelfstandige dienst ingesteld. In verband hiermee is het wenselijk geacht om enkele bepalingen ...
LEES VERDER

CAft adviseert de tariefsverlaging bij de loonbelasting terug te draaien (Aruba)

Bij brief d.d. 18 januari 2021 aan de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting 2021 (OB) van Aruba. Het advies bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Op basis van de OB komt het financieringstekort van het land (exclusief de overheidsentiteiten die behoren tot de collectieve sector) uit op AWG 988 ...
LEES VERDER