Certificaat ‘Douane Declarant’ voor 21 cursisten (Aruba)

Op zaterdag 6 juli 2024 vond een ceremonie en certificaatuitreiking plaats voor een groep van 21 cursisten die met succes de cursus ‘Douane Declarant’ hebben afgerond. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba. Dit was de zevende cursus die door de Douane Aruba en ATIA werd gegeven aan makelaars en importeurs. Verder uit het nieuwsbericht: In aanwezigheid van de directeur van ...

Gerecht oordeelt dat er geen wettelijke basis bestaat voor het doen van verzet tegen een op basis van artikel 75 ALB gegeven fiscale strafbeschikking

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft aangifte ten invoer gedaan voor een partij goederen. Bij het vrijmaken van de goederen is door de Douane geconstateerd dat de goederen onder een verkeerde benaming zijn aangegeven. Dit is in beginsel een strafbaar feit in de zin van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (hierna LIUD). Van het strafbaar feit is een proces-verbaal gemaakt. Aan ...

Ook het Hof is van oordeel dat de kort na de waardepeildatum gerealiseerde verkoopprijs overeenkomt met de waarde in het economische verkeer. Geen feiten en omstandigheden aannemelijk gemaakt voor een lagere grondbelastingwaarde. Belanghebbende stelt verder nog dat de invordering van openstaande aanslagen onrechtmatig is omdat de mogelijkheid tot invordering is verjaard. De belastingrechter is evenwel niet bevoegd daarover te oordelen: het is een privaatrechtelijke aangelegenheid waarvoor de burgerlijke rechter bevoegd is

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Op 1 januari 2017 was belanghebbende eigenaar van (het appartementsrecht van) een onroerende zaak gelegen in een resort en daarvan het 36/3401e deel uitmakend. Het gehele complex betreft een hotel gebouwd op erfpachtgrond van het land Aruba. Belanghebbende heeft de onroerende zaak in 1992 aangekocht voor de prijs van USD 115.000, ofwel omgerekend Afl. 205.860. Bij notariële akte van ...

Vordering tot afgifte van goederen onder betaling van de naheffingsaanslagen invoerrechten toegewezen: belanghebbende hoeft niet eerst een ‘verantwoordelijkheidsbrief’ te tekenen. Van belanghebbende kan niet worden verlangd dat zij op voorhand akkoord gaat met de betaling van een boete. Of zij uiteindelijk een boete verschuldigd is, moet bij eventuele strafrechtelijke vervolging worden uitgemaakt

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. X, een onderneming die zich onder meer bezig houdt met de import van sigaren, wilde via haar expediteur een partij sigaren importeren. Zij heeft daarbij aan het Departamento di Aduana (hierna: de Douane) opgave gedaan van de waarde van de sigaren. Op basis van die waarde is het verschuldigde bedrag aan invoerrechten (en BBO/BAVP en BAZV) vastgesteld en ...

Ministerie van EZ en Aruba Investment Agency organiseerden online workshop ‘Tax Considerations for Dutch Investors’ (Aruba)

Op 2 juli 2024 vond een online workshop plaats met als thema ‘Tax Considerations for Dutch Investors’. Zo staat in een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba (klik hier voor het nieuwsbericht in het Papiamento of hier voor het nieuwsbericht in het Engels). Tijdens de workshop werd een uitgebreid overzicht gegeven van de verschillen tussen de fiscale wetgeving in Nederland en Aruba, maar ook van de ...

Begrotingswijziging 2024 in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 28 juni 2024 is de Landsverordening van 28 juni 2024 tot wijziging van de Landsverordening van 20 december 2023 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2024, de Landsverordening van 19 januari 2024 tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2024, de Landsverordening van 19 januari 2024 tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer ...

De Gouverneur heeft op goede gronden de gedragingen van de belastingambtenaar gekwalificeerd als plichtsverzuim en was bevoegd om daarvoor de disciplinaire straf van ontslag op te leggen. Door te vragen om betaling voor door hem verrichte werkzaamheden in verband met restituties, heeft de ambtenaar gehandeld in strijd met het verbod in artikel 59(2) Lma en zich niet gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt

Samenvatting zaak In deze Arubaanse arbeidsrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Bij Landsbesluit heeft de Gouverneur van Aruba besloten aan X, toentertijd belastingambtenaar, de disciplinaire straf van ontslag op te leggen met ingang van de dag van het Landsbesluit en bepaald dat de disciplinaire straf onmiddellijk ten uitvoer wordt gelegd, althans de belastingambtenaar op grond van artikel 98, lid 1, sub f van de Landsverordening materieel ambtenarenrecht (Lma) ...

Hof oordeelt dat de minister zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat het reeds gesloten casino niet langer aanspraak maakte op loonsubsidie. Aan de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten lag in overwegende mate een ondernemingsbeslissing ten grondslag

Samenvatting zaak In deze Arubaanse bestuursrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Bij Ministeriële Beschikking van 13 mei 2020 (hierna: ‘de loonsubsidieregeling’) heeft de minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur, thans de minister van Financiën en Cultuur (hierna: de minister) besloten om aan een werkgever die door de COVID-19-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen is geraakt en die een daling van zijn bedrijfsomzet van ten minste 25% verwacht, ...

Minister Maduro van Financiën over de belastingdruk in Aruba (Aruba)

Op dinsdag 25 juni jl. is de openbare behandeling door de Staten aangevangen van de ontwerplandsverordening tot wijziging van Landsverordening van 20 december 2023 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2024 (etc.) (zittingsjaar 2023-2024-1017) (klik hier om naar de vergadering op de website van de Staten te gaan). De vergadering is tot diep in de nacht doorgegaan en vervolgens geschorst om op ...

Begrotingswijziging 2024 aangenomen door de Staten. Nota n.a.v. het verslag en nota van wijziging inzake de begrotingswijziging 2024: beantwoording vragen over invorderingsbeleid en belastingramingen naar boven bijgesteld (Aruba)

Gisteren, donderdag 27 juni 2024, is de ontwerplandsverordening (zoals gewijzigd) tot wijziging van Landsverordening van 20 december 2023 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2024 (etc.) (zittingsjaar 2023-2024-1017) door de Staten van Aruba aangenomen met 12 stemmen vóór en 9 stemmen tégen. De openbare behandeling door de Staten van de onderhavige landsverordening is gestart op dinsdag 25 juni jl. (klik hier om naar de ...

Bekendmaking SVb over uitzonderingen op het beleid ten aanzien van directeuren-grootaandeelhouders voor wat betreft de werknemersverzekeringen (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) heeft met een nieuwsbericht d.d. 24 juni 2024 een aantal uitzonderingen bekendgemaakt op het reeds per 1 januari 2022 in werking getreden beleid inzake de werknemersverzekeringen met betrekking tot ‘directeuren-grootaandeelhouders’ (DGA’s). Beleidswijziging m.i.v. 2022 In december 2021 maakte de SVb met dit nieuwsbericht een beleidswijziging bekend inzake de werknemersverzekeringen met betrekking tot DGA’s. Het betreft hier de ziekteverzekering (ZV), de ongevallenverzekering (OV) en de Cessantia. Kort ...

Landsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie treedt per 1 juli 2024 in werking: sustainability fee, precariovrijstelling en invoerrechtenvrijstellingen (Aruba)

Op 21 juni 2024 is het Landsbesluit van 18 juni 2024 no. 1, houdende de inwerkingtreding van de Landsverordening van 5 juni 2024 (AB 2024 no. 23) houdende voorzieningen ten behoeve van de overdracht van de drie rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Land te Bubali, Parkietenbos en Zeewijk, de rioolstelsels van het Land, de vuilverbrandingsinstallatie te Parkietenbos, alsmede alle daarmee samenhangende toebehoren, aan de naamloze vennootschap Aruba Wastewater Sustainable Solutions N.V. (Landsverordening ...

Ontwerplandsverordening openstelling huwelijk – tevens enkele voorstellen tot wijzigingen in de IB, de OV en de AOV bevattende – niet door de Staten: stemmen staken ook in tweede stemronde (Aruba)

De (initiatief)ontwerplandsverordening houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba en een aantal landsverordeningen in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en de reeds opgeheven handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen voor het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (Landsverordening openstelling huwelijk) (2022-2023-1000) is afgelopen woensdag 19 juni door de Staten van Aruba formeel bezien ‘afgewezen’. De ontwerplandsverordening werd reeds op 8 mei 2024 door de Staten in ...

Ontwerplandsverordening met regelgeving ten aanzien van ‘vacation rentals’ binnenkort naar de Staten (Aruba)

Het is de verwachting dat de ontwerplandsverordening met regelgeving ten aanzien van ‘vacation rentals’ (verhuur van vakantiewoningen, in de praktijk ook wel aangeduid als ‘other accomodations’) binnenkort aan de Staten zal kunnen worden aangeboden. Dit heeft Minister Oduber bekendgemaakt, zo staat in een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van maandag 10 juni 2024. De beoogde regelgeving zal voorzien in de volgende maatregelen (aldus het artikel in de IslaOnline): Het ...

Uiterlijk 1 juli 2024 motorrijtuigbelasting tweede helft 2024 betalen en niet meer in gebruik zijnde nummerplaten inleveren (Aruba)

Het Departamento di Impuesto (DIMP) heeft bekendgemaakt dat 1 juli 2024 de uiterste datum is voor het tijdig betalen van de motorrijtuigbelasting voor de tweede helft van het jaar 2024. Dit geldt voor degenen die de motorrijtuigbelasting over de eerste helft van 2024 reeds hebben betaald. Zo staat in een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst en in een nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid ...

Jaaropgaven AOV/AWW 2023 door SVb per e-mail naar de pensioengerechtigden verzonden, maar per post naar degenen van wie het e-mailadres niet bekend is (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank (Svb) van Aruba heeft bekendgemaakt dat de jaaropgaven inzake het gedurende 2023 genoten AOV/AWW-pensioen per e-mail aan de pensioengerechtigden zijn toegezonden. Degenen van wie het e-mailadres bij de SVb niet bekend is, zullen de jaaropgaven via Post Aruba ontvangen op hun huisadres. Pensioengerechtigden die toegang hebben tot het online portaal “MiPensioen” kunnen de jaaropgave vanaf het portaal afdrukken. Aldus een nieuwsbericht (PAP) op de website van de ...

Landsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie in het Afkondigingsblad: sustainability fee, precariovrijstelling en invoerrechtenvrijstellingen (Aruba)

Op 13 juni 2024 is de Landsverordening van 5 juni 2024 houdende voorzieningen ten behoeve van de overdracht van de drie rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Land te Bubali, Parkietenbos en Zeewijk, de rioolstelsels van het Land, de vuilverbrandingsinstallatie te Parkietenbos, alsmede alle daarmee samenhangende toebehoren, aan de naamloze vennootschap Aruba Wastewater Sustainable Solutions N.V. (Landsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie), uitgegeven in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2024, no. 23 (AB 2024 ...

Uiterlijk 31 juli online aangifte winstbelasting 2023 indienen (Aruba)

De uiterste datum voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting over het jaar 2023 en de betaling van de daarop verschuldigde belasting is, op verzoek van de vereniging van belastingadviseurs, door het Departamento di Impuesto (DIMP) gesteld op 31 juli 2024 (was initieel 1 juli). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van DIMP: “Dia 31 di juli proximo ta e ultimo dia cu por entrega e ...

Aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2023 zijn onderweg (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (Departamento di Impuesto) heeft bekendgemaakt dat de aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2023 onderweg zijn naar de belastingplichtigen. Zoals gebruikelijk worden de aangiftebiljetten weer per post toegezonden. Zo blijkt uit een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst en uit een nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid. De aangiftebiljetten hebben als officiële uitreikingsdatum 9 augustus 2024. Rekening houdend met de wettelijke aangiftetermijn ...

Uitvoeringsrapportage vierde kwartaal 2023 van Aruba: belastingcijfers uitgelicht (Aruba)

Deze week is de uitvoeringsrapportage vierde kwartaal 2023 van het Land Aruba gepubliceerd op de algemene website van de overheid van Aruba. Hierover is op die website ook een nieuwsbericht verschenen. De uitvoeringsrapportage geeft een overzicht van de realisatie van de landsbegroting 2023 en bevat informatie over onder andere de schuld van Aruba, het gevoerde financiële beleid, betalingen voor projecten uitgevoerd met het financiële instrument van Publiek-Private Samenwerking (PPS), de ...

Begrotingswijziging 2024 aangeboden aan de Staten: belastingcijfers uitgelicht (Aruba)

Op 3 juni 2024 is de ontwerplandsverordening tot wijziging van Landsverordening van 20 december 2023 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2024, de Landsverordening van 19 januari 2024 tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2024, de Landsverordening van 19 januari 2024 tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2024, de ...

Uitvoeringsagenda eerste kwartaal 2024 landspakket Aruba aangeboden aan de Tweede Kamer (Aruba)

Bij brief van 5 juni 2024 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de eerste uitvoeringsrapportage 2024 Landspakket Aruba aangeboden aan de Tweede Kamer. De uitvoeringsrapportage is ook geplaatst op de website van de Tijdelijke werkorganisatie (TWO). Deze eerste uitvoeringsrapportage van 2024 beschrijft de uitvoering van het landspakket Aruba gedurende de periode 1 januari tot en met 31 maart 2024. Specifiek wordt daarin een update gegeven over de voortgang ...

Belanghebbende heeft zich bij vertrek uit Aruba niet uitgeschreven uit het bevolkingsregister waardoor hij ingezetene – en derhalve verzekerd en premieplichtig – is gebleven voor de AOV/AWW. Ook niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij elders verplicht verzekerd en premieplichtig was (in welk geval een uitzondering op de hoofdregel zou hebben gegolden)

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende stond van 30 juni 1974 tot 8 april 2019 ingeschreven in het bevolkingsregister te Aruba. Hij is in april 2014 vertrokken naar de Verenigde Staten om aldaar te wonen en te gaan werken. Hij heeft zich bij vertrek uit Aruba niet uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Aruba. Dit heeft hij later – in het jaar 2019 – ...

Naheffingsaanslagen winstbelasting vernietigd, omdat op het moment van oplegging de verschuldigde belasting op aangifte volledig was betaald. Gerecht matigt de verzuimboetes gelet op hoogte in verhouding tot het bedrag van de niet tijdig betaalde winstbelasting, de omstandigheid dat de betaling slechts één dag te laat heeft plaatsgevonden en (verder) gezien de duur van de procedure

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 16 april 2018 de voorlopige aangifte winstbelasting 2016 ingediend en heeft op diezelfde dag het daarop verschuldigde belastingbedrag betaald. Ook heeft belanghebbende op die dag de definitieve aangifte winstbelasting 2016 ingediend naar een verschuldigde winstbelasting van Afl. 0. Op 1 juni 2018 heeft belanghebbende de voorlopige aangifte winstbelasting 2017 ingediend en het daarop verschuldigde belastingbedrag ...

Staande wijziging betreffende de OLV overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie: wijzigingen inzake de sustainability fee en de invoerrechtenvrijstelling (Aruba)

De ontwerplandsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie is gisteren, donderdag 30 mei 2024, door de Staten van Aruba aangenomen met 11 stemmen vóór en 7 stemmen tégen. Klik hier om naar de video van de vergadering op de website van de Staten te gaan. Staande de openbare vergadering is nog een tweetal wijzigingen aangebracht in het ontwerp [later toegevoegd:] en is bovendien een amendement aangenomen. Het betreft de volgende wijzigingen: Een ...

Nota van wijziging betreffende de OLV overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie: tóch sustainability fee, géén verhoging van de bijzondere belasting verblijf (Aruba)

De ontwerplandsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie staat vandaag, donderdag 30 mei 2024, geagendeerd voor behandeling in een openbare vergadering van de Staten van Aruba, zo blijkt uit de oproep op de website van de Staten. De vergadering begint om 9 uur ’s ochtends. De – voluit – ontwerplandsverordening houdende voorzieningen ten behoeve van de overdracht van de drie rioolwaterzuiveringsinstallaties van het Land te Bubali, Parkietenbos en Zeewijk, de rioolstelsels van ...

Aanslagen grondbelasting 2024 zijn onderweg (Aruba)

De aanslagen grondbelasting over het jaar 2024 zijn met de post onderweg naar de belastingplichtigen. De aanslagen hebben de dagtekening 31 mei 2024. Dit is afgelopen vrijdag bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de belastingdienst (DIMP). [Later toegevoegd: Zie hierover ook dit nieuwsbericht (NED) op de algemene website van de overheid van Aruba.] In het nieuwsbericht wordt, kort samengevat, aangegeven dat de mogelijkheid bestaat om het verschuldigde belastingbedrag van ...

Koninkrijksrelaties heeft in 2023 via TWO budget ingezet voor het inhalen van achterstanden bij de belastingdienst (Aruba)

In 2023 heeft Koninkrijksrelaties via de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) onder andere budget ingezet voor het inhalen van achterstanden bij de Arubaanse belastingdienst. Dit staat in het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023 dat op 15 mei 2024 is aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (zie blz. 20 en blz. 36). Overigens staat op blz. 20 een bedrag genoemd van € 0,3 miljoen, maar op blz. 36 staat een bedrag ...

Ambtenarenrechter niet bevoegd kennis te nemen van bezwaarschriften van douaneambtenaren tegen inhouding door de Minister van loonbelasting op de autotoelage

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbenden zijn allen werkzaam als vrijmakingsambtenaar bij het Departamento di Aduana. Bij ministeriële beschikkingen van 2 oktober 2019 heeft de Minister van Financiën en Cultuur (hierna: de Minister) een autotoelage van Afl. 300,- per maand toegekend. Tegen die beschikkingen hebben belanghebbenden bezwaar gemaakt bij het Gerecht, maar bij uitspraak van 15 maart 2021 heeft het Gerecht de bezwaren ...

Voorjaarsnota 2024: wijzigingsvoorstellen in een notendop en belastingcijfers uitgelicht (Aruba)

In het CFN van afgelopen vrijdag 17 mei 2024 rapporteerden wij reeds dat Minister Maduro van Financiën en Cultuur onlangs de Voorjaarsnota 2024 naar de Staten van Aruba heeft gestuurd (zie dit artikel in die uitgave van het CFN. Dat werd onder andere bekendgemaakt in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van dinsdag 14 mei 2024. Inmiddels hebben wij de beschikking over de Voorjaarsnota 2024 zelf (die blijkbaar reeds op 15 april ...