Premiepercentages, inkomensgrenzen en loongrenzen sociale premies 2024 bekendgemaakt door de SVB (Curaçao)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de pensioenbedragen van de algemene volksverzekeringen (AOV en AWW), de toeslagen daarop, de premiepercentages voor de sociale verzekeringen (AOV, AWW, AVBZ, BVZ, OV, ZV), de premie-inkomensgrenzen voor de volksverzekeringen, de loongrenzen voor de werknemersverzekeringen zoals die zullen gelden voor het jaar 2024 alsmede de Cessantia-bijdrage voor het jaar 2024 bekendgemaakt. Klik hier voor de link naar de bekendmaking (pdf) op de website van de SVB ...

Hoge Raad doet cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 RO. Betreft een zaak waarin belanghebbende niet ‘zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk’ na het bekend worden met de aanslagen – namelijk niet binnen twee weken – bezwaar heeft ingediend

Samenvatting zaak Vanochtend, vrijdag 6 oktober 2023, heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 22 februari 2022 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof) (ECLI:NL:OGHACMB:2022:10) afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie (ECLI:NL:HR:2023:1402). In deze zaak is het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (het Gerecht) tot het oordeel gekomen dat belanghebbende het ...

WETGEVINGSDOSSIERS – SINT MAARTEN 2023

Wetgevingsdossiers – Sint Maarten (in bewerking) Bekijk hier de items uit onze Wetgevingsdossiers die dateren van vóór 1 juli 2023. Wij werken momenteel aan een nieuwe inrichting van ons archief om deze gereed te maken voor verdere uitbreiding van het archief en om het voor u nóg gemakkelijker te maken om artikelen, informatie en documenten per belastingmiddel/onderwerp in het Portaal na te zoeken aan de hand van de handige zoekfuncties ...

Ontwerplandsbegroting 2023 Sint Maarten: introductie van een toeristenbelasting alsook van een logeerbelasting voor ‘Airbnb’ (Sint Maarten)

Op 6 maart jl. is de ontwerplandsverordening [inclusief toelichting] tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2023 (Landsverordening begroting 2023) (Zittingsjaar 2022-2023-166) aangeboden aan de Staten van Sint Maarten. Op maandag 13 maart werd vervolgens de de toelichting in het Engels (Explanatory Note) aangeboden aan de Staten. Deze stukken zijn onlangs op de website van de Staten geplaatst en wij zetten deze hierbij zo ...

WETGEVINGSDOSSIERS – CURAÇAO 2023

Wetgevingsdossiers - Curaçao (in bewerking) Bekijk hier de items in onze Wetgevingsdossiers die dateren van vóór 13 oktober 2022. Wij werken momenteel aan een nieuwe inrichting van ons archief om deze gereed te maken voor verdere uitbreiding van het archief en om het voor u nóg gemakkelijker te maken om artikelen, informatie en documenten per belastingmiddel/onderwerp in het Portaal na te zoeken aan de hand van de handige zoekfuncties. Totdat ...

Premiepercentages, inkomensgrenzen en loongrenzen sociale premies 2023 bekendgemaakt door de SVB (Curaçao)

De Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) heeft de pensioenbedragen van de algemene volksverzekeringen (AOV en AWW), de toeslagen daarop, de premiepercentages voor de sociale verzekeringen (AOV, AWW, AVBZ, BVZ, OV, ZV), de premie-inkomensgrenzen voor de volksverzekeringen, de loongrenzen voor de werknemersverzekeringen zoals die zullen gelden voor het jaar 2023 alsmede de Cessantia-bijdrage voor 2023 bekendgemaakt. Klik hier voor de link naar de bekendmaking (pdf) op de website van de SVB ...

IMF Staff Concluding Statement of the 2022 Article IV Mission to Sint Maarten: Broadening the tax base and closing loopholes would reduce distortions and provide space to protect the most vulnerable, key opportunities include extending hotel taxes to sharing economy rentals and taxing the gaming industry (Sint Maarten)

The IMF Staff Concluding Statement of the 2022 Article IV Mission to Sint Maarten has been published on the website of the International Monetary Fund (IMF) on May 20, 2022. The IMF mission took place during May 11-17, 2022. A Concluding Statement describes the preliminary findings of IMF staff at the end of an official staff visit (or ‘mission’), in most cases to a member country. Missions are undertaken as ...

Hangende het hoger beroep herzien van de aangiften winstbelasting leidt er niet toe dat daarmee de correcties wegens genoten verkapte winstuitdelingen ongedaan kunnen worden gemaakt. Hof beoordeelt de afzonderlijke correcties

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Curaçao, is directeur en enig aandeelhouder van een op Curaçao gevestigde vennootschap (hierna: Holding NV). Deze vennootschap houdt de aandelen in diverse op Curaçao gevestigde dochtermaatschappijen die met belanghebbende voor de winstbelasting gevoegd in een fiscale eenheid (één van die dochtermaatschappijen zal hierna verder worden aangeduid als ‘CUR Dochter-NV’). Belanghebbende is verder directeur en enig ...

Op 28 maart voortzetting centrale commissievergadering van de Staten met de Minister van Financiën over ‘de belasting die de regering jaarlijks int’ (Curaçao)

De vergadering van de centrale commissie van de Staten met de Minister van Financiën over ‘de belasting die de regering jaarlijks int’ (Deliberashon ku Minister di Finansa enkuanto impuesto ku Gobièrnu ta kobra anual) zal op maandag 28 maart aanstaande worden voortgezet. Dit blijkt uit de oproep voor de vergadering van 28 maart. De vergadering vangt aan om 9.00 uur. Het te behandelen onderwerp stond geagendeerd voor behandeling in de vergadering ...

Niet motiveren van de naheffingsaanslagen en de boetes, niet doen van uitspraak op bezwaar en in een zeer laat stadium indienen van een verweerschrift is schending van de goede procesorde waardoor belanghebbende is geschaad. Gerecht had belanghebbende (rechts)bescherming moeten verlenen en tegemoet moeten komen aan het verzoek om schorsing en aanhouding. Hof wijst zaak terug naar het Gerecht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn over de jaren 2009 tot en met 2016 naheffingsaanslagen winstbelasting en boetes vanwege het niet tijdig betalen van de aangegeven winstbelasting opgelegd. Daarbij heeft de Inspecteur een (rente)correctie (rentebaten) in aanmerking genomen over een renteloze vordering die belanghebbende had op de directeur-grootaandeelhouder. Belanghebbende heeft ter behoud van rechten bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en verzuimboetes ...

Na terugwijzing door de Hoge Raad oordeelt het Hof dat de in de fooienbeschikking opgenomen (forfaitaire) waarderingsregeling onverbindend is. Geen sprake geweest van onderzoek naar de gronden van de regeling waarop de Minister heeft kunnen vaststellen dat het percentage van de omzet als grondslag voor de loonheffing zal leiden tot een resultaat dat voldoende verband houdt met de fooien die in casino’s op Sint Maarten werkelijk plegen te worden ontvangen

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) heeft op 23 februari 2022 uitspraak gedaan in het geding over de Sint Maartense Ministeriële beschikking fooien de zaak dat door de Hoge Raad naar het Hof was teruggewezen. Zie de uitspraak van het Hof van 23 februari 2022 (ECLI:NL:OGHACMB:2022:14). In deze zaak gaat het over de heffing van loonbelasting ...

Aanschrijving van de Minister van Financiën inzake verhoging bestedingsbedrag voor niet-ingezetenen met betrekking tot bestedingen in economische zones (Curaçao)

Op 11 maart 2022 is de Aanschrijving d.d. 7 maart 2022 van de Minister van Financiën van Curaçao inzake verhoging bestedingsbedrag voor niet-ingezetenen met betrekking tot bestedingen in economische zones gepubliceerd in de Landscourant van Curaçao, jaargang 2022, no. 10 (Lcrt. 2022 no. 10, blz. 11-13). Vooruitlopend op een wetswijziging om een bepaling op te nemen in de Landsverordening tarief van invoerrechten (P.B. 2007, no. 11) ter zake van een ...

Belanghebbende heeft niet binnen twee weken na het bekend worden met de aanslagen bezwaar ingediend, derhalve niet ‘zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk’: bezwaartermijn overschreden, bezwaar niet ontvankelijk. Hof bevestigt de uitspraak van het Gerecht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek zijn in 2017 en 2018 naheffingsaanslagen winstbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ opgelegd. Belanghebbende heeft op 27 september 2019 tegen de aanslagen en boetes bezwaar gemaakt. Deze bezwaarschriften zijn buiten de wettelijke termijn van twee maanden ingediend. Belanghebbende heeft vervolgens beroep ingesteld tegen het niet tijdig beslissen op de bezwaren ...

Piloot met tijdelijk kortdurend contract bij Curaçaose luchtvaartmaatschappij voor hele jaar als niet-inwoner aangemerkt. Ook wordt de dienstbetrekking geacht niet in Curaçao te zijn vervuld (vide artikel 2 LIB). Verrekening in de heffingssfeer van onterecht terugontvangen premies met terug te ontvangen loonbelasting wettelijk niet mogelijk

In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is gehuwd en heeft twee kinderen die in het onderhavige jaar (2015) dertien respectievelijk zeven jaar oud waren. Belanghebbende en haar echtgenoot bezitten een huis in Nederland dat sinds 2001 voor hen als woning dient. In de periode 30 maart 2015 tot en met 21 november 2015 is belanghebbende als piloot werkzaam geweest bij ...

Vandaag centrale commissievergadering van de Staten met de Minister van Financiën over ‘de belasting die de regering jaarlijks int’ (Curaçao)

Vandaag, vrijdag 4 maart 2022, zal een vergadering van de centrale commissie van de Staten met de Minister van Financiën plaatsvinden over ‘de belasting die de regering jaarlijks int’(Deliberashon ku Minister di Finansa enkuanto impuesto ku Gobièrnu ta kobra anual). Dit blijkt uit de oproep voor de vergadering. De vergadering vangt aan om 9.00 uur. Deze vergadering werd aangevraagd door de PAR-fractie in de Staten. Het doel van de vergadering is ...

Annotatie bij Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 5 januari 2022, ECLI:NL:OGEAC:2022:10 – mr. K.M.G. Demandt

door mr. K.M.G. Demandt Betreft: ECLI:NL:OGEAC:2022:10. Voor een samenvatting van deze belastingzaak door de redactie van het CFN, zie dit artikel in het CFN van 11 februari 2022, nr. 2022/10, met als INHOUDSINDICATIE: Wegens te laat doen van aangifte opgelegde verzuimboetes vernietigd, omdat belanghebbende de aanmaningen om alsnog binnen een bepaalde termijn de aangiften inkomstenbelasting te doen niet heeft ontvangen. Redelijke termijn met 4 maanden verlengd vanwege de brand in ...

Ministeriële regeling verzoek verklaring inzake speur- en ontwikkelingsonderzoek in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 2 maart 2022 is de Ministeriële regeling met algemene werking, van de 14de februari 2022 ter uitvoering van artikel 3, achtste lid, van het Landsbesluit winstbelasting (Ministeriële regeling verzoek verklaring inzake speur- en ontwikkelingsonderzoek) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2022, no. 17 (P.B. 2022 no. 17). In deze ministeriële regeling is geregeld welke gegevens en bescheiden de belastingplichtige bij het verzoek om afgifte van een ...

Cft: Ook in 2022 moet – naast verdere verhoging belastingcompliance – de aangekondigde herstructurering van de belastingdienst leiden tot structureel hogere belastingbaten (Curaçao)

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) vindt het positief dat Curaçao in het afgelopen halfjaar succes heeft geboekt met het invorderen van achterstallige belastingen. Daarbij merkt het Cft op dat ook in 2022, naast een verdere verhoging van de belastingcompliance, de aangekondigde herstructurering van de belastingdienst moet leiden tot structureel hogere belastingbaten. Dit staat in een persbericht [externe link] dat het Cft op 16 februari 2022 heeft ...

Ontwerplandsverordening tot wijziging van de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de winstbelasting, de logeergastenbelasting, de verhuurautobelasting, de motorrijtuigenbelasting en de overdrachtsbelasting in de Centrale Commissie van de Staten (Sint Maarten)

Gisteren, donderdag 17 februari 2022, stond een vergadering geagendeerd van de Centrale Commissie van de Staten van Sint Maarten waarbij onder meer een ontwerplandsverordening tot wijziging van een aantal belastingwetten stond geagendeerd (agendapunt 4). Het betreft de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de inkomstenbelasting, de Landsverordening op de loonbelasting, de Landsverordening op de winstbelasting, de Logeergastenbelastingverordening, de Verhuurautobelastingverordening, de Motorrijtuigenbelastingverordening en de Overdrachtsbelastingverordening in verband met de vestiging ...

OB en LB opbrengsten januari 2022 (Curaçao)

Op 11 februari 2022 heeft de Minister van Financiën van Curaçao op zijn persoonlijke facebookpagina een grafiek geplaatst met een vergelijking van de omzetbelastingopbrengsten over de maand januari 2022 ten opzichte van de maand januari in voorgaande jaren en plaatst daarbij het commentaar: “Hoogste OB opbrengsten ooit in een maand gerealiseerd”. Volgens de grafiek bedroegen de OB-opbrengsten in januari 2022 Naf. 49 miljoen, tegen Naf. 36,1 miljoen in januari 2021, ...

Kort geding. Belanghebbende geniet loonbetalingen én pensioenuitkeringen. Naar voorshands oordeel van het Gerecht (afdeling civiel) kan artikel 6 Gezamenlijke beschikking AOV/AWW en LB niet anders worden uitgelegd dan dat de werkgever en de verzekeringsmaatschappij elk zijn gehouden de sociale premies tot het maximaal verschuldigde bedrag in te houden. Gerecht niet bevoegd op grond van de billijkheid aan het bepaalde in de beschikking voorbij te gaan

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak (kort geding) is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Door het bereiken van de 60-jarige leeftijd is ‘belanghebbende’ (eiser in deze zaak, hierna: “X”) pensioengerechtigd geworden. Hij valt onder de pensioenregeling van zijn werkgever (hierna: de Werkgever) met een (pensioen)verzekeringsmaatschappij (hierna: “de Verzekeringsmaatschappij). X zal zijn werkzaamheden voor de Werkgever voortzetten tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd en ...

Landsrecherche doet onderzoek naar fraude met coronasteun (Curaçao)

Onder leiding van het Openbaar Ministerie doet de Landsrecherche Curaçao sinds enige tijd een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met coronasteun door een ex-medewerker van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de  facebookpagina van het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao. Volgens het bericht op de fb-pagina van het OM wordt de ex-medewerker verdacht van het storten van coronasteun bestemd voor cliënten ...

Voortgangsrapportage december 2021 inzake project ‘Verhoging belastingopbrengsten’ en beleidsdocument ‘Doelstellingen Belastingdienst 2022’ openbaar gemaakt (Curaçao)

Op 7 februari 2022 heeft de Minister van Financiën van Curaçao de Projectvoortgangsrapportage december 2021 inzake het project ‘Verhoging (belasting)opbrengsten’ en het document ‘Doelstellingen Belastingdienst 2022’ openbaar gemaakt via zijn persoonlijke facebookpagina. In de twee voorafgaande dagen, op respectievelijk 5 en 6 februari jl., plaatste de Minister op zijn facebookpagina al enkele persberichten over de voortgang van het project ‘Verhoging belastingopbrengsten’. Voorts kondigde de Minister maandag jl. met een post ...

Veroordelingen wegens medeplegen van opzettelijk brandstichten respectievelijk uitlokking van medeplegen van opzettelijk brandstichten in het pand van de Landsontvanger van Curaçao. Vordering tot vergoeding van de door de Belastingdienst geleden schade toegewezen. Onderzoek Fogo

Samenvatting zaak Het betreft hier de Curaçaose strafzaken in het kader van het ‘onderzoek Fogo’. In dezelfde onderzoekszaak werd eerder ook al – bij vonnis van 26 maart 2021 (ECLI:NL:OGEAC:2021:51) – een verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren voor (onder meer) het medeplegen van opzettelijke uitlokking van medeplegen van opzettelijk brand stichten, door beloften en het verschaffen van inlichtingen (kort gezegd: het uitlokken van brandstichting ...

Wegens te laat doen van aangifte opgelegde verzuimboetes vernietigd, omdat belanghebbende de aanmaningen om alsnog binnen een bepaalde termijn de aangiften inkomstenbelasting te doen niet heeft ontvangen. Redelijke termijn met 4 maanden verlengd vanwege de brand in het belastingkantoor en met 3 maanden vanwege de coronacrisis (met annotatie van mr. K.M.G. Demandt)

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende had voor het belastingjaar 2015 uitstel voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting tot 30 juni 2017 en heeft de aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor de jaren 2015 en 2016 op 12 juli 2018 ingediend. Met dagtekening 5 april 2019 heeft de Inspecteur aanslagen inkomstenbelasting voor de jaren 2015 en 2016 opgelegd. Daarbij heeft ...

Statenlid Jesus-Leito vraagt commissievergadering met de Minister aan over QuickScan Belastingdienst (Curaçao)

Bij brief d.d. 1 februari 2022 aan de voorzitter van de Commissie Financiën van de Staten van Curaçao verzoekt het Statenlid mevrouw Z.A.M. Jesus-Leito de voorzitter om een vergadering van de Commissie Financiën met de Minister van Financiën bijeen te roepen over de het rapport inzake de QuickScan van de belastingdienst. Het Statenlid wil meer informatie krijgen over het rapport en wil van de Minister weten op welke manier precies ...

MinFin kondigt verhoging bestedingsbedrag aan voor niet-ingezetenen met betrekking tot bestedingen in economische zones (Curaçao)

Op 4 februari 2022 heeft de Minister van Financiën van Curaçao, de heer Javier Silvania, op zijn persoonlijke facebook-pagina bekend gemaakt dat op verzoek van Minister Cijntje van Economische Ontwikkeling en van Curinde (Curaçao Industrial and International Trade Development Company N.V.) het maximale ‘vrijgestelde’ bestedingsbedrag voor niet-ingezetenen (toeristen) in de economische zones zal worden verhoogd van USD 100 naar USD 500 per persoon: “Riba petishon di minister Cijntje i Curinde ...

In het Publicatieblad: Landsbesluit houdende (i) wijziging van het Landsbesluit winstbelasting tot het stellen van nadere regels omtrent de aanvraag voor het verkrijgen van een verklaring inzake speur- en ontwikkelingsonderzoek en (ii) wijziging van het Landsbesluit administratieve sanctie bij niet nakomen fiscale verplichtingen tot wijziging van het begrip “overtreding” (Curaçao)

Op 4 februari 2022 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 13de december 2021 houdende wijziging van het Landsbesluit winstbelasting (P.B. 2018, no. 19, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2021, no. 19) en het Landsbesluit administratieve sanctie bij niet nakomen fiscale verplichtingen (P.B. 2014, no. 83, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2018, no. 19) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2022, no. 10 (P.B. 2022 no. 10) ...

Income tax return form B 2021 published (Sint Maarten)

The income tax return form B for the year 2021 (English version) (in Dutch: aangiftebiljet inkomstenbelasting B 2021) has been published on the website of the Government of Sint Maarten, i.e. on the page of the Tax Administration of Sint Maarten of said website. It concerns the income tax return form B for the fiscal year January 1, 2021 to December 31, 2021 (tax year 2021) for tax payers NOT ...

SER-advies inzake het ontwerplandsbesluit voorkoming van dubbele belasting (Curaçao)

Het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao inzake het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 58 van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (Landsbesluit voorkoming van dubbele belasting) is openbaar gemaakt op de website van de SER. Het advies is in de buitengewone voorbereidende vergadering van 16 december en de plenaire vergadering van 20 december 2021 behandeld en vastgesteld en is bij brief d.d. 20 december 2021 uitgebracht ...