Arnaud de Graaf en Arno van Suilen hebben het hoogleraarsambt aan de UoC aanvaard met het uitspreken van hun oraties: De Graaf als buitengewoon hoogleraar Internationaal Belastingrecht en Van Suilen als buitengewoon hoogleraar Caribisch Formeel Belastingrecht

De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (University of Curaçao, UoC) heeft Prof. mr. dr. Arnaud de Graaf benoemd tot buitengewoon hoogleraar op de leerstoel Internationaal Belastingrecht en prof. mr. dr. Arno van Suilen tot buitengewoon hoogleraar op de leerstoel Caribisch Formeel Belastingrecht, beiden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Afgelopen dinsdagavond, 19 oktober 2021, vond in de aula van de Universiteit van Curaçao de plechtigheid plaats waarbij zij ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 volgende week in de Centrale Commissie van de Staten (Curaçao)

Volgende week zal de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-199) worden behandeld in de Centrale Commissie van de Staten van Curaçao. De behandeling zal plaatsvinden tijdens een vergadersessie verspreid over vier dagen, namelijk op: maandag 25 oktober 2021, om 10.00 uur, met voortzettingen op dinsdag 26 oktober 2021 om 09.00 uur, donderdag 28 oktober 2021 om 09.00 uur en vrijdag 29 oktober ...
LEES VERDER

Reactie Cft op tweede UR 2021: in tweede kwartaal 22 miljoen minder baten dan in 2020, grotendeels door de aanhoudende negatieve gevolgen van de coronacrisis op de belastingbaten (Curaçao)

Bij brief d.d. 15 oktober 2021 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) zijn reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage 2021 (UR) van Curaçao. De reactie van het Cft bevat ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij een enkele relevante passages op. Oordeel De UR toont een tekort over het tweede kwartaal van ANG 249 miljoen. Dit is een realisatie van 33 procent ...
LEES VERDER

Mr. Mauritsz de Kort aanbevolen voor benoeming tot president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie per 1 januari 2022

Per 1 januari a.s. eindigt de benoemingstermijn van mr. Eunice Saleh als President van het Hof. Mr. Saleh heeft begin dit jaar binnen het Hof kenbaar gemaakt niet in aanmerking te willen komen voor een verlenging van de termijn. De afgelopen maanden heeft de wervingsprocedure plaatsgevonden voor de opvolging van mr. Saleh. Op 23 september 2021 heeft de hofvergadering bij meerderheid van stemmen besloten om mr. Mauritsz de Kort (thans ...
LEES VERDER

Public Notice regarding effective dates of no longer accepting cheques at the Receiver’s Office (Sint Maarten)

The Ministry of Finance of Sint Maarten has informed the general public that effective 1 December 2021, the Receiver’s Office (het kantoor van de Landsontvanger) will no longer be accepting cheques with the exception of cheques from Banco di Caribe. The Receiver’s Office will cease accepting cheques from Banco di Caribe effective October 16, 2021. This has been announced with a Public Notice posted on the facebook page of the ...
LEES VERDER

Antwoorden Minister op vragen Statenlid Mc William inzake het besluit om kasbetalingen bij de Ontvanger stop te zetten (Curaçao)

Bij brief d.d. 12 oktober 2021 aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao heeft de Minister van Financiën de vragen beantwoord die door het Statenlid G.M. Mc William bij brief d.d. 27 augustus 2021 zijn gesteld inzake het besluit van de regering om kasbetalingen bij de Ontvanger stop te zetten. Eerder dit jaar werd bekend dat contante betalingen en betalingen met cheques met ingang van 1 oktober 2021 niet ...
LEES VERDER

Nader voorlopig verslag ontwerpinitiatieflandsverordening verplicht basispensioen (Curaçao)

Het nader voorlopig verslag van de behandeling in de centrale commissievergadering van de Staten van woensdag 29 september 2021 van de ontwerpinitiatieflandsverordening houdende regels inzake een wettelijk basispensioen (Landsverordening Verplicht Basispensioen) is vastgesteld. Hierbij zetten wij het nader voorlopig verslag naar u door, zonder verdere toelichting of samenvatting. Korte samenvatting Op 7 januari 2021 werd een (wederom) gewijzigd ontwerp van de initiatiefontwerplandsverordening met Memorie van Toelichting aangeboden ter griffie van de ...
LEES VERDER

Inwoner van Curaçao beroept zich erop dat gezien de tijd van postbezorging tussen Nederland en Curaçao en op Curaçao zelf er niet genoeg tijd meer was om te reageren op de Nederlandse aanslag IB/PVV. Rechtbank begrijpt dat de postverwerking door afstand en coronatijd meer vertraging oploopt maar dat maakt op zichzelf de termijnoverschrijding niet verschoonbaar

Samenvatting zaak In deze Nederlandse belastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Curaçao, heeft van de Nederlandse belastingdienst een aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (IB/PVV) 2017 ontvangen. De aanslag heeft als dagtekening 9 september 2020. De wettelijke termijn (in Nederland) voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn eindigde op 21 oktober 2020. Bij brief van 28 oktober 2020 heeft belanghebbende bezwaar gemaakt tegen ...
LEES VERDER

Tijdelijke Regeling tax free winkelen in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 11 oktober 2021 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 5de oktober 2021 ter uitvoering van artikel 7, derde lid, van de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Tijdelijke Regeling tax free winkelen) uitgegeven in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2021, no. 107 (P.B. 2021, no. 107). Inhoudelijk is hiermee een verlenging met twee jaar beoogd van de Tijdelijke ministeriële regeling tax free winkelen van 24 september 2018 (P.B. 2018, ...
LEES VERDER

Persbericht Hof na bezoek President van de Hoge Raad: grote belangstelling en interesse voor de rechtspraak op de eilanden

De President van de Hoge Raad, mevrouw Dineke de Groot, bracht vorige week een werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Door de versoepeling van de coronamaatregelen was het voor haar mogelijk de drie eilanden te bezoeken en de verbinding met recht en rechtspraak in Caribisch Nederland verder gestalte te geven. Haar eerste bezoek op de eilanden beschouwt ze als zeer effectief en zinvol. De Hoge Raad is cassatierechter in ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over besluitvorming Rijksministerraad van 6 oktober 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Hieronder volgt eerst een korte samenvatting van de inhoud van de brief per jurisdictie voor wat betreft de voortgang in de uitvoering van de landspakketten en de liquiditeitssteun. Daarna is de ...
LEES VERDER

Beantwoording vraag over toegang Koninkrijkslanden tot belasting- en handelsverdragen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 7 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kabinetsreactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) – de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk – van augustus 2021 en de antwoorden op schriftelijke vragen toegezonden aan de Tweede Kamer. Van 23 tot en met 25 augustus 2021 zijn delegaties van de Staten van Aruba, van de Staten van ...
LEES VERDER

Business Registration Form on facebook page of the Tax Administration (Sint Maarten)

The Tax Administration of Sint Maarten has posted the ‘Business Registration Form’ on the facebook page of the administration. Click here to go directly to the relevant post on the Tax Administration’s facebook page. Please note that a pdf of the form was already published on the Tax Administration page on the website of the Government (click here to go to said page). When registering a business, copies of the ...
LEES VERDER

Pension Request Form on the facebook page of the Tax Administration (Sint Maarten)

The Tax Administration of Sint Maarten has posted the ‘Pension Request Form’ on the facebook page of the administration. Click here to go directly to the relevant post on the Tax Administration’s facebook page. Please note that a pdf of the form was already published on the Tax Administration page on the website of the Government (click here to go to said page). According to the post on the facebook ...
LEES VERDER

Change of Address Form on the facebook page of the Tax Administration (Sint Maarten)

The Tax Administration of Sint Maarten has posted the ‘Change of Address Form’ on the facebook page of the administration. Click here to go directly to the relevant post on the Tax Administration’s facebook page. Please note that a pdf of the form was already published on the Tax Administration page on the website of the Government (click here to go to said page). According to the post on the ...
LEES VERDER

Personal (Individual) Registration Form on the facebook page of the Tax Administration (Sint Maarten)

The Tax Administration of Sint Maarten has posted the ‘Personal (Individual) Registration Form’ on the facebook page of the administration. Click here to go directly to the relevant post on the Tax Administration’s facebook page. Please note that a pdf of the form was already published on the Tax Administration page on the website of the Government (click here to go to said page). When registering a personal/individual ‘crib nummer’, ...
LEES VERDER

Ministerial Decree to manage the Income Support and Unemployment Programs for the months July, August and September 2021 (Sint Maarten)

The Ministerial Decree of the Minister of Finance dated September 16, 2021, no. 2021/1177, to manage the Income Support and Unemployment Programs for the months July 2021 until and including September 2021 has been published in the Landscourant van Sint Maarten of October 1st, 2021 (Lcrt. 2021 no. 22, see as from page 42). The Income Support Program is a program for sole proprietors without employees who were affected by ...
LEES VERDER

Uitvoeringsagenda Landspakket Sint Maarten 2021-Q4: Thema C Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Bij de brief heeft de staatssecretaris onder meer de uitvoeringsagenda bij het landspakket Sint Maarten aan de Kamer overgelegd. In dit artikel rapporteren wij over die uitvoeringsagenda, voor zover het belastingaangelegenheden ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage Landspakket Sint Maarten 2021-Q3. Vervolg- en toetsvragen inzake vereenvoudiging voorgelegd aan een onderzoeksbureau. Concepten inzake Belastingregeling Nederland-Sint Maarten verstuurd (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Bij de brief heeft de staatssecretaris onder meer de uitvoeringsrapportage van het landspakket Sint Maarten aan de Kamer overgelegd. In dit artikel rapporteren wij over die rapportage, voor zover het belastingaangelegenheden ...
LEES VERDER

Vragen Statenlid naar aanleiding van berichten over tewerkstelling van Nederlandse douanebeambten bij de douane van Curaçao (Curaçao)

Naar aanleiding van berichtgeving in een lokale ochtendkrant inzake assistentie van het personeel van de Nederlandse douane (‘Asistensia di personal di Duana Hulandes’) heeft het Statenlid S.P. Osepa (PNP) in een brief van 4 oktober 2021 een aantal vragen gesteld aan de Minister van Financiën. Het Statenlid heeft vernomen dat de douane van Curaçao versterking heeft gekregen van Nederlandse douanebeambten (douaniers). In dit kader wil hij weten in welke vorm ...
LEES VERDER

SER jaarverslag 2020 met inhoudelijke toelichtingen op adviezen inzake onder meer fiscale ontwerpregelgeving (Curaçao)

Het jaarverslag [link naar pdf op de website ser.cw] over het jaar 2020 van de Sociaal-Economische Raad van Curaçao (SER) is onlangs gepubliceerd. In het jaarverslag wordt uitgebreid aandacht besteed aan de in 2020 door de SER uitgebrachte adviezen over (ontwerp-)fiscale wet- en regelgeving. De SER heeft in 2020 verschillende adviezen uitgebracht over onder meer fiscale wet- en regelgeving en socialezekerheidswet- en regelgeving. Het betreft de volgende adviezen (zie de ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportages juni en juli 2021 – belastingcijfers (Curaçao)

Bij brieven d.d. 2 augustus 2021 en 20 september 2021 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand juni 2021 (inclusief de uitvoeringsrapportage, UVR, over het tweede kwartaal 2021) respectievelijk de financiële managementrapportage (FMR) over de maand juli 2021 aangeboden de Staten van Curaçao. De FMR’s bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over juli 2021 op.   Gewone ...
LEES VERDER

Herinnering Ministerie inzake uiterste datum voor indienen verzoek om sanering belastingschulden (Curaçao)

De Minister van Financiën herinnert er in een nieuwsbericht [externe link] op de website van het ministerie aan dat de termijn voor het indienen van een verzoek om in aanmerking te komen voor de ‘saneringsregeling’ voor belastingschulden op 12 oktober 2021 afloopt. Op uiterlijk die datum dienen verzoeken om ‘sanering’ te worden ingediend. Het gaat hier de saneringsregeling zoals opgenomen in de op 7 juli 2021 door de Minister uitgevaardigde ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage Landspakket Curaçao 2021-Q3. Concept-plannen van aanpak voor het fiscaal stelsel en de belastingdienst ontvangen. Status inzake Belastingregeling Nederland-Curaçao ‘onhelder’ (Curaçao)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Bij de brief heeft de staatssecretaris onder meer de uitvoeringsrapportage van het landspakket Curaçao aan de Kamer overgelegd. In dit artikel rapporteren wij over die rapportage, voor zover het belastingaangelegenheden betreft ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage Landspakket Aruba 2021-Q3. Besluitvorming wijziging belastingstelsel (BTW en vereenvoudiging) en hervorming belastingdienst uiterlijk 15 november 2021 zodat stelselhervorming per 1 januari 2023 kan ingaan. Verwachte invoeringsdatum Belastingregeling Nederland-Aruba nog steeds 1 januari 2022 (Aruba)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Bij de brief heeft de staatssecretaris onder meer de uitvoeringsrapportage van het landspakket Aruba aan de Kamer overgelegd. In dit artikel rapporteren wij over die rapportage, voor zover het belastingaangelegenheden betreft ...
LEES VERDER

Hoge Raad wijst herzieningsverzoek af. Betreft zaak waarin Hof Arnhem-Leeuwarden het standpunt dat onderhavige Stichting Particulier Fonds niet-transparant is onhoudbaar en niet pleitbaar achtte en het opzettelijk doen van onjuiste aangifte bewezen heeft verklaard

Samenvatting zaak In deze Nederlandse belastingzaak is het volgende aan de orde. Bij arrest van 18 december 2019 (nummer 21-001316-16; ECLI:NL:GHARL:2019:11156) heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het hof) belanghebbende veroordeeld voor het opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven. Door het hof werd ten laste van de belanghebbende bewezenverklaard dat: “hij op 27 maart 2009 in de ...
LEES VERDER

Werkbezoek President Hoge Raad aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De President van de Hoge Raad, mevrouw Dineke de Groot, heeft deze week een werkbezoek gebracht aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Door de versoepeling van de coronamaatregelen is het voor Dineke de Groot nu mogelijk een werkbezoek aan drie eilanden af te leggen om de verbinding met recht en rechtspraak in Caribisch Nederland verder gestalte te geven. Dit is door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bekendgemaakt met een persbericht ...
LEES VERDER

News release issued by the Government: implementation agendas in line with National Development Vision (Sint Maarten)

The fourth implementation agenda (vierde uitvoeringsagenda bij het ‘Landspakket’), covering the period from October-November-December 2021, was approved on Friday, September 24 in the Kingdom Council of Ministers (Rijksministerraad), according to a news release on the website of the Government of Sint Maarten. Furthermore from the news release (summarized): Implementation agendas outline action-points that have to be taken by the Government of Sint Maarten and are to be considered a roadmap ...
LEES VERDER

Presentatie in Statencommissie in het kader van de voornemens van de regering tot met betrekking de regulering van hazardspelen (Curaçao)

Afgelopen maandag 27 september 2021 vond een besloten vergadering plaats van de vaste commissie economische ontwikkeling van de Staten van Curaçao gepland voor een presentatie door ‘een expert op het gebied van online gaming in het kader van het voornemen van de regering om de hazardspelensector te reguleren’ (“Presentashon di un eksperto di ‘online gaming’ den kuadro di e plan di gobièrnu pa regulá e sektor di weganan di azar”) ...
LEES VERDER

Aanvraagtermijn TBZO verlengd (Curaçao)

De aanvraagtermijn om in aanmerking te komen voor de TBZO (tijdelijke bijstand zelfstandige ondernemers ofwel de ‘sosten pa empresario individual’) is verlengd tot en met vrijdag 8 oktober 2021, om 16.00 uur ’s middags. Dit is bekendgemaakt met een flyer van het Fondo di Sosten (Noodfonds) welke flyer op 30 september op de facebook pagina van het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) is geplaatst. Klik hier voor een link om ...
LEES VERDER