Herinnering SVB aan werkgevers met betrekking tot de Cessantia-bijdrage voor 2018

De Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) heeft op haar website een herinnering geplaatst, gericht aan alle werkgevers, dat ingevolge artikel 7 van de Cessantia Landsverordening de werkgever verplicht is uiterlijk per 30 juni van ieder kalenderjaar de Cessantia-bijdrage ten behoeve van de in zijn/haar dienst zijnde werknemers aan de SVB te betalen. De bijdrage voor ...
LEES VERDER

Cft over UR eerste kwartaal 2018: achterblijvende belastingopbrengsten en verwachting dat het nadelige saldo niet meer (volledig) zal worden ingelopen

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft bij brief van 28 mei 2018 reactie uitgebracht op de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2018. Met een artikel in het CFN van 25 mei 2018, nr. 2018/21 rapporteerden wij over de Financiële Management Rapportage (FMR) inclusief uitvoeringsrapportage (UR) over het eerste kwartaal 2018 welke bij brief ...
LEES VERDER

FMR en UR eerste kwartaal 2018: minder gerealiseerde belastingontvangsten ten opzichte van prognose maar prognose hield al rekening met surplussen uit het compliance traject

De Minister van Financiën van Curaçao heeft bij brief van 14 mei 2018 de Financiële Management Rapportage (FMR) inclusief uitvoeringsrapportage (UR) over het eerste kwartaal 2018 aangeboden aan de Staten. De FMR en de UR bevatten een aantal overzichten en passages met betrekking tot het verloop van de belastingopbrengsten. Het algemene beeld is dat over ...
LEES VERDER

Belastingontvangsten over eerste twee maanden van het jaar 6,5 miljoen hoger dan prognose

De Minister van Financiën van Curaçao heeft bij brief van 7 mei 2018 de Financiële Management Rapportage (FMR) over de maanden januari en februari 2018 aangeboden. De FMR bevat ook een aantal overzichten en passages met betrekking tot het verloop van de belastingopbrengsten. Uit de FRM blijkt dat over de eerste 2 maanden van 2018 ...
LEES VERDER

Verificatie AOV-gepensioneerden bij SVB

De Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) heeft alle ontvangers van een AOV-pensioen die in januari en februari zijn geboren en woonachtig zijn te Curaçao uitgenodigd om in dezelfde maanden van dit jaar de SVB te bezoeken voor verificatie/controle (“kontrol rutinario”). Zo blijkt uit een bekendmaking die onlangs is geplaatst op de website van de SVB ...
LEES VERDER

Sluiting SVB-kassa per 1 mei 2018, kassa verhuist naar de Landsontvanger

De Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) heeft bekend gemaakt dat met ingang van 1 mei 2018 de kassa bij het SVB-kantoor definitief naar de Landsontvanger verhuist. De bekendmaking is onlangs geplaatst op de website van de SVB (www.svbcur.org). In de bekendmaking wordt door de SVB onder meer aangegeven dat met ingang van 1 mei alle ...
LEES VERDER

Vordering op grond van gesteld tekortschieten consulent afgewezen. Geen overeenkomst tussen eiser en consulent, ook onrechtmatig handelen niet aannemelijk gemaakt

Samenvatting zaak In deze civielrechtelijke zaak is onder meer het volgende aan de orde. De eiser in deze zaak, een BV gevestigd te Curaçao (hierna: “eiser”), stelt – kort samengevat – dat de gedaagde in deze zaak (naar uit het vonnis kan worden afgeleid een belasting- c.q. administratieconsulent, hierna aan te duiden als: “X”) toerekenbaar ...
LEES VERDER

Niet hebben voldaan aan fiscale verplichtingen is uitsluitingsgrond voor deelneming aan aanbestedingen

Op 15 februari 2018 is het Landsbesluit aanbestedingsregels in werking getreden, voluit: het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste januari 2018 ter uitvoering van artikel 11 van de Landsverordening financieel beheer (hierna: het landsbesluit). Het landsbesluit is uitgegeven op 14 februari 2018 en is geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao van 2018, nummer 9 ...
LEES VERDER

Formulier verzoek om verklaring van niet-verzekerd zijn voor de BVZ op website SVB

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) is het “formulier ontheffing” voor het jaar 2018 geplaatst ten behoeve van het verzoek om een zogenoemde “verklaring van niet-verzekerd zijn” onder de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (BVZ). Op het formulier wordt aangegeven dat het verzoek uiterlijk 31 maart van elk jaar moet worden ingediend. Let ...
LEES VERDER

Aantasting verkregen rechten uit fictief verzekerde jaren voor de AOV door buiten toepassing laten overgangsbepalingen is schending eigendomsrecht. LAR-zaak

Samenvatting zaak In deze LAR-zaak komt het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) tot het oordeel dat het buiten toepassing laten van in de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering (LvAOV) neergelegde overgangsbepalingen (artikel 40, eerste lid, en 42) in strijd is met de in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag ...
LEES VERDER

Tabel sociale verzekeringen 2018 gepubliceerd op website SVB

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van Curaçao (www.svbcur.org) is de tabel met het overzicht van de pensioenen, toeslag, premiepercentages, loongrenzen, premie-inkomensgrenzen en bijdrage sociale verzekeringen (AOV, AWW, OV, ZV, BVZ, AVBZ, Cessantia) voor het jaar 2018 gepubliceerd. Klik hier om naar de pagina op de website van de SVB te gaan waarop ...
LEES VERDER