WETGEVINGSDOSSIERS – SABA (lokale heffingen)

Wetgevingsdossiers - Openbaar Lichaam Saba (lokale heffingen) (in bewerking)(gereserveerd) Eilandelijke inkomsten Saba tot en met 2019 COLLEGE FINANCIEEL TOEZICHT (Cft BES) Brief van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba, dagtekening 31 oktober 2019, kenmerk Cft 201900142, onderwerp: Cft: “Advies op de ontwerpbegroting 2020 van het openbaar lichaam Saba”. Zie ook dit artikel in het CFN van ...
LEES VERDER

WETGEVINGSDOSSIERS – SINT EUSTATIUS (lokale heffingen)

Wetgevingsdossiers - Openbaar Lichaam Sint Eustatius (lokale heffingen) (in bewerking)(gereserveerd) Eilandelijke inkomsten Sint Eustatius tot en met 2019. Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 24 september 2019; Eerste Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2019-2020 – Dossier 34 877 I - Voorziening in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius). Link naar ...
LEES VERDER

WETGEVINGSDOSSIERS – BONAIRE (lokale heffingen)

Wetgevingsdossiers - Openbaar Lichaam Bonaire (lokale heffingen) (in bewerking)(gereserveerd) Ontwerp-Eilandsverordening tot vaststelling van de begroting van het Openbaar Lichaam Bonaire voor het dienstjaar 2020, stukken 1-2-3- (Aanbieding – Ontwerp – Memorie van Toelichting), op 8 oktober 2019 door het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire aangeboden aan de Eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire, ter griffie van de Eilandsraad ingeboekt met dagtekening 8 oktober 2019 onder volgnummer 2019011129; Beleidsdeel Begroting 2020 ...
LEES VERDER

WETGEVINGSDOSSIERS – CARIBISCH NEDERLAND (BES)

Wetgevingsdossiers - Caribisch Nederland BES (rijksbelastingen) (in bewerking)(in bewerking) Deze sectie betreft de vanwege het Rijk in Caribisch Nederland geheven belastingen ('rijksbelastingen'). Voor de lokale heffingen van de openbare lichamen verwijzen wij naar de secties 'Openbaar Lichaam Bonaire', 'Openbaar Lichaam Sint Eustatius' respectievelijk 'Openbaar Lichaam Saba'. Voor regels ter voorkoming van dubbele belasting tussen het in Europa gelegen deel van Nederland en Caribisch Nederland (de BES-eilanden), verwijzen wij naar de ...
LEES VERDER