Gerecht van oordeel dat de door het SZV opgevraagde informatie nodig is voor controles op de wijze en juistheid van de inhouding en afdracht van premies ZV/OV. Betreft beroep tegen een door het SZV opgelegde administratieve boete vanwege het niet (volledig) voldoen aan de informatieplicht

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense bestuursrechtelijke zaak (Lar) met raakvlakken met de belastingpraktijk  inzake een door het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen (hierna: “het SZV”) opgelegde administratieve boete is het volgende aan de orde. Het SZV heeft een boekencontrole uitgevoerd bij eiseres in deze zaak (hierna: “X”) en heeft naar aanleiding daarvan X verzocht om informatie te fourneren met betrekking tot haar administratie. Vervolgens is X, kort en zakelijk samengevat, ...
LEES VERDER

Alvorens te kunnen beslissen omtrent de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap wenst het Gerecht op een comparitie van partijen onder meer nog te bespreken hoe en aan wie en wanneer de teruggave van de belastingdienst is uitbetaald

Samenvatting zaak In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat). Eiser in deze zaak heeft bij het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het gerecht) een vordering ingediend tot vaststelling van de verdeling van de tussen partijen bestaande ontbonden huwelijksgoederengemeenschap, waarbij door eiseres tevens een voorstel is gedaan ten aanzien van de wijze van verdeling. Gedaagde heeft verweer gevoerd en heeft in reconventie verdeling ...
LEES VERDER

Ook indien X slaagt in het bewijs dat hij contractspartij is bij de uitzendovereenkomsten en dat hij de medewerkers heeft ingehuurd, heeft hij geen recht op vergoeding van de af te dragen belastingen en premies zolang hij die niet betaalt

Samenvatting zaak In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak was het volgende aan de orde (kort samengevat). Het betreft hier overigens een tussenvonnis, volgend op een eerder tussenvonnis. Eiser in deze zaak (hierna: “X”) stelt dat hij contractspartij is bij uitzendovereenkomsten met gedaagde in deze zaak (een N.V. te Aruba, hierna: “NV”) en vordert betaling aan hem van facturen. NV betwist evenwel dat X wederpartij is bij de, via eiser tot stand ...
LEES VERDER

Ontvanger kan de hem blijkens de Lv Invordering van Directe Belastingen en de Lv Dwanginvordering gegeven wettelijke invorderingsbevoegdheden niet inzetten voor het verhaal van niet-belastingschulden van geheel andere aard waarop die bevoegdheden niet zien: aanspraak die het Land maakt op de ‘overreserves’ van Stichting Kadaster kan niet worden afgedwongen met een dwangschrift van de Ontvanger en vorderingen aan banken

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak (kort geding) was het volgende aan de orde (kort samengevat). De Raad van Ministers heeft bepaald dat de Stichting Kadaster en Openbare Registers Curaçao (hierna: “de Stichting Kadaster” of “de Stichting”) NAf 8 miljoen uit haar reserves aan het Land moet afdragen. De Stichting heeft daaraan geen gevolg gegeven. Het Land (het Ministerie van Financiën) heeft de Stichting Kadaster een factuur gestuurd voor ...
LEES VERDER

Geen verschoningsrecht voor advocaat voor zover hij optrad als SPF-bestuurder

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is, kort samengevat, het volgende aan de orde. In de kern gaat deze zaak om de vraag wie van twee broers heeft te gelden als de achterligger en economisch belanghebbende van een tweetal stichtingen particulier fonds (SPF’s), degene aan wie de oprichtersrechten en daarmee de uiteindelijke zeggenschap in de SPF’s toekomt. Bij een tussenvonnis is met het oog op die vraag het getuigenverhoor ...
LEES VERDER

Gesteld tijdelijk karakter van overgang van oprichtersrechten met betrekking tot SPF’s door Gerecht niet aangenomen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is, kort samengevat, het volgende aan de orde. “Broer 1” vordert dat voor recht wordt verklaard dat hij - en niet zijn broer (“Broer 2”) - de achterligger/beneficiary/UBO/founder/oprichter is van twee stichtingen particulier fonds (“SPF’s”). Tussen partijen is echter niet in geschil dat als gevolg van door Broer 2 c.s. overgelegde deeds of transfer van mei 2010 de oprichtersrechten met betrekking tot beide ...
LEES VERDER

Trustkantoor moet rekening en verantwoording afleggen aan eiser als begunstigde van een SPF, tevens rechtsopvolger van de houder van de oprichtersrechten. De oprichtersrechten vallen in de nalatenschap van de oprichter

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Een stichting particulier fonds (hierna: “SPF”) is in 2004 via een trustkantoor opgericht op instructie van de vader van de eiser in conventie in deze zaak (eiser in conventie zal in deze samenvatting verder worden aangeduid als: “eiser”). De formele oprichter was een aan het trustkantoor gelieerde vennootschap. Het trustkantoor werd bij de oprichting aangewezen als bestuurder ...
LEES VERDER

Kort geding. Naar voorlopig oordeel van het Gerecht bestaat onvoldoende grond voor redelijke twijfel aan de authenticiteit van een brief en moet het er voor worden gehouden dat eiser niet langer heeft te gelden als de achterligger van de SPF. Wel moet eiser inzage gegeven worden in de administratie van de SPF over de periode dat de oprichtersrechten bij hem berustten

Samenvatting zaak Kort samengevat is in dit kort geding, een Curaçaose civielrechtelijke zaak, het volgende aan de orde. Een stichting particulier fonds (‘de SPF’) is in 2012 is opgericht door een N.V. (‘de N.V.’), een rechtspersoon verbonden aan een trustkantoor. Het trustkantoor werd bij de oprichting benoemd als bestuurder van de SPF en is dat nog steeds. Eiser in deze zaak, wonende in Australië, werd direct na de oprichting van ...
LEES VERDER

Eiser heeft een pick-up gekocht waarop beslag van de fiscus lag en wil de koopsom terug. Gedaagde – op wiens naam wel de motorrijtuigenbelastingkaart en de autoverzekering zijn blijven staan – was evenwel niet de verkoper

Samenvatting zaak In deze Curaçaose civielrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Eiser stelt dat hij begin 2018 een Isuzu-pick-up uit 1994 van gedaagde heeft gekocht voor NAf 3.300. Volgens eiser heeft hij de pick-up niet op zijn naam kunnen overschrijven. Eiser stelt dat sprake is van dwaling en wanprestatie. Hij wil de koopsom terug, vermeerderd met door hem gemaakte kosten. Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: ...
LEES VERDER

Enkele feit dat (facial)therapist door het hotel met salarisslip en met inhouding van arbeidsrechtelijke belastingen en premies werd uitbetaald, leidt niet tot de conclusie dat er sprake is van een civielrechtelijke arbeidsovereenkomst

Samenvatting zaak In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Summier samengevat en enigszins geparafraseerd, heeft appellante het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) verzocht voor recht te verklaren dat de relatie tussen partijen, op grond waarvan appellante sinds 23 mei 2008 bij een hotel werkzaam is als (facial)therapist, een arbeidsovereenkomst is ingevolge titel 7A van het Burgerlijk Wetboek. Het Gerecht heeft het verzoek ...
LEES VERDER

Vrijspraak van onder verkeerde benaming laten aangeven van een accijnsgoed, van het te laag laten aangeven van de waarde van goederen en van het laten aangeven van namaakproducten. Niet laten aangeven van een partij sigaretten wel bewezen verklaard: veroordeling tot geldboete

Samenvatting zaak In deze Arubaanse strafzaak is het volgende aan de orde. Verdachte in deze zaak is een rechtspersoon. Deze rechtspersoon drijft een bedrijf, alwaar diverse goederen worden verkocht. De directeur van het bedrijf heeft diverse goederen vanuit het buitenland voor verdachtes bedrijf naar Aruba geïmporteerd. Hij heeft zich daarbij bediend van een expediteursbedrijf, dat de goederen bij de douane namens de verdachte ten invoer heeft aangegeven. Tenlastelegging Aan de ...
LEES VERDER

Hof oordeelt dat het licentierecht (‘license fee’) die een handelsbank aan de Centrale Bank moet afdragen ‘onkosten’ zijn als bedoeld in artikel 7:406 lid 1 BW. Het betreft onvermijdbare in redelijkheid gemaakte incidentele kosten ten behoeve van de opdracht zelf, geen algemene ondernemingskosten

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense civielrechtelijke zaak is het volgende aan de orde. Een reisbureau is cliënt van een handelsbank. Onderdeel van de dienstverlening van de handelsbank aan het reisbureau is het op haar instructie doen van betalingen door overboeking van bedragen van de rekening van het reisbureau naar de rekening van International Air Transport Association (hierna: IATA). IATA heeft geen vestiging op Sint Maarten. De handelsbank is door ...
LEES VERDER

Verzoek om stukken in het kader van een belastingprocedure niet aan te merken als een lob-verzoek. Fictieve weigering ontbeert dan eveneens het karakter van een op rechtsgevolg gerichte beschikking. Gerecht verklaart zich onbevoegd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose bestuursrechtelijke zaak op het gebied van de openbaarheid van bestuur is het volgende aan de orde. Bij brief van 29 december 2017 hebben eisers de Minister van Financiën, verweerder in deze zaak, verzocht om openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op de kwestie van de verschuldigdheid van invoerrechten en omzetbelasting van eisers voor de invoer van een boot. Over de afwijzing van een verzoek ...
LEES VERDER

Op één aanslag na geen sprake van verjaring van het recht tot dwanginvordering van aanslagen omzetbelasting. Betreft zaak waarin belanghebbende aanhouding vordert van de door de Landsontvanger aangezegde veiling van roerende zaken

Samenvatting zaak In deze Curaçaose (dwang)invorderingszaak is het volgende aan de orde. Op 14 mei 2018 heeft de Landsontvanger, gedaagde in deze zaak, beslag doen leggen ten laste van eiseres, een te Curaçao gevestigde N.V, op roerende zaken. Blijkens de processen-verbaal vloeit dit beslag voort uit dwangschriften van 7 juni 2017, die betrekking hebben op aanslagen tot een totaalbedrag van NAf 242.200. De Landsontvanger heeft de veiling van de beslagen ...
LEES VERDER

Verzoek om stukken in het kader van een belastingprocedure niet aangemerkt als een wob-verzoek. Betrof een verzoek voor de onderbouwing van een beroep op het gelijkheidsbeginsel en de meerderheidsregel inzake de toeristenbelasting

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse bestuursrechtelijke zaak op het gebied van de openbaarheid van bestuur is het volgende aan de orde. Eiseres, gevestigd te Bonaire, heeft op 30 januari 2019 een verzoek gedaan (het verzoek) om op grond van artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur BES (hierna: “Wob BES”) alle documenten te openbaren over de bestuurlijke aangelegenheid van de uitvoering van de heffing van de toeristenbelasting in de ...
LEES VERDER