U bekijkt nu alle artikelen in Formeel Belastingrecht.
Bekijk alle artikelen in Formeel Belastingrecht voor regio: Aruba | Curaçao | Sint Maarten | BES/Caribisch Nederland

Gerecht van oordeel dat belastingbesparing het volstrekt overwegende motief is geweest van het door belanghebbende (een bank) onderbrengen van de beleggingsactiviteiten in de vrijgestelde dochtervennootschap en dat daarmee in strijd met doel en strekking van de wet is gehandeld: winst dochtervennootschap met toepassing van het leerstuk van fraus legis bij belanghebbende in de belastingheffing betrokken

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een bankinstelling die is onderworpen aan het toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Centrale Bank) en heeft op 3 maart 2005 een BV (hierna aan te duiden als: “Investments BV”)  opgericht dan wel laten oprichten, ...
LEES VERDER

Belastingrechter acht zich kennelijk onbevoegd om kennis te nemen van het beroep tegen de naheffingsaanslagen premies ZV/OV

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen premies ziekteverzekering (ZV) en ongevallenverzekering (OV) over de jaren 2014 tot en met 2018 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen, maar het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekostenverzekeringen (USZV) heeft bij uitspraken op bezwaar van de naheffingsaanslagen gehandhaafd ...
LEES VERDER

Hoewel belanghebbende bij de betaling van de op aangifte verschuldigde BBO/BAZV een verkeerd tijdvak heeft vermeld, staat vast dat de belasting over het tijdvak van aangifte tijdig en tot het juiste bedrag is betaald: Gerecht vernietigt de opgelegde naheffingsaanslagen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 15 augustus 2018 het aangiftebiljet BBO en BAZV over het tijdvak juli 2018 ingediend en heeft op 14 augustus 2018 via onlinebanking het totaalbedrag van de op de aangifte verschuldigde bedragen aan BBO en BAZV betaald. Als omschrijving bij de ...
LEES VERDER

Gerecht laat door Inspecteur in zeer laat stadium gevoerd verweer als tardief buiten beschouwing waardoor als vaststaand moet worden aangenomen dat belanghebbende als bestuurder van een in Nederland gevestigde vennootschap inkomsten heeft genoten: aftrek ter voorkoming van dubbele belasting toegekend

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is ingezetene van Curaçao. In zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2014 gedaan heeft hij verzocht om aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor inkomsten tot een bedrag X. Bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting heeft de Inspecteur geen rekening gehouden ...
LEES VERDER

Beroep tegen niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar buiten de termijn ingediend en derhalve niet-ontvankelijk, maar wordt tevens aangemerkt als een ontvankelijk beroep tegen de nadien gedane uitspraak. Verzuimboete wegens te laat doen van aangifte terecht opgelegd. Immateriële schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn, doch niet voor de procedure waarin de bezwaarschriften vóór 1 oktober 2018 zijn ingediend

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 17 februari 2014 aangifte inkomstenbelasting gedaan voor het jaar 2012. De Inspecteur heeft bij het opleggen van de aanslagen inkomstenbelasting en premie AZV het belastbaar inkomen en het premie-inkomen overeenkomstig de ingediende aangifte vastgesteld. Bij het opleggen van de aanslag ...
LEES VERDER

Tegen het niet-tijdig doen van uitspraak op bezwaar (fictieve weigering) inzake de toepassing van de Landsverordening in-, uit-, en doorvoer staat geen beroep open, maar Gerecht zoekt aansluiting bij de Algemene landsverordening belastingen (ALB). Beroepen evenwel prematuur en daarom ook met overeenkomstige toepassing van de ALB niet ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft aangiften ten invoer gedaan en is op 20 september 2021 respectievelijk 13 oktober 2021 tegen de door de douaneambtenaar berekende invoerrechten in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft niet beslist op de bezwaren van belanghebbende. Belanghebbende is op 23 december 2021 in ...
LEES VERDER

Belastingrechter acht zich onbevoegd om kennis te nemen van het beroep inzake aanslagen premies ZV/OV. Bezwaar tegen naheffingsaanslagen LB, premies AOV/AWW en premie AVBZ buiten de wettelijke bezwaartermijn ingediend: niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn in de jaren 2010, 2011 en 2012 naheffingsaanslagen premies AOV/AWW over de jaren 2007 t/m 2011 opgelegd. Op 15 juli 2011 en op 19 oktober 2012 zijn naheffingsaanslagen loonbelasting over respectievelijk 2010 en 2011 opgelegd en een naheffingsaanslag AVBZ over ...
LEES VERDER

Inspecteur handelt ernstig onzorgvuldig door een winstbelastingaanslag op te leggen ondanks het feit dat hij wist dat belanghebbende geen activiteiten meer verrichtte: proceskostenvergoeding, maar geen integrale vergoeding. Ter zake van de te vergoeden kosten ingeval van beroep tegen het niet tijdig beslissen, past het Gerecht voortaan een wegingsfactor van 0,5 toe. Ook immateriële schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, gevestigd te Curaçao, heeft in 2017 en 2018 aan de Inspecteur meegedeeld dat zij vanaf december 2016 geen activiteiten meer in Curaçao verrichtte en daarom niet (meer) subjectief belastingplichtig was. Aan belanghebbende is evenwel een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2017 opgelegd ...
LEES VERDER

Inspecteur handelt ernstig onzorgvuldig door een winstbelastingaanslag op te leggen ondanks het feit dat belanghebbende de transparante status heeft: proceskostenvergoeding, maar geen integrale vergoeding. Ter zake van de te vergoeden kosten ingeval van beroep tegen het niet tijdig beslissen, past het Gerecht voortaan een wegingsfactor van 0,5 toe. Ook immateriële schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Op verzoek van belanghebbende is door de Inspecteur aan belanghebbende met ingang van 1 augustus 2012 de ‘transparante status’ in de zin van artikel 3b van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (ALL) toegekend. Aan belanghebbende is evenwel een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2013 ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft niet binnen een half jaar na de definitieve aangifte een ‘negatieve’ aanslag winstbelasting opgelegd en moet dit alsnog binnen 2 maanden na de uitspraak doen. Wettelijke rentevergoeding toegekend. Dwangsom afgewezen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 27 maart 2019 een voorlopige aangifte winstbelasting 2018 ingediend. Op basis van deze aangifte is een bedrag aan winstbelasting verschuldigd welk bedrag belanghebbende op 29 maart 2019 heeft voldaan. Op 20 december 2019 heeft belanghebbende de definitieve aangifte winstbelasting 2018 ...
LEES VERDER

Ontslagvergoeding vormt inkomsten uit vroegere arbeid ofwel uit vroegere dienstbetrekking: belanghebbende is het werkgeversdeel van de premies AOV/AWW en AZV over de vergoeding verschuldigd. Beroep op gelijkheidsbeginsel, vertrouwensbeginsel, zorgvuldigheidsbeginsel en evenredigheidsbeginsel verworpen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende was vanaf 2007 tot eind november 2013 werkzaam bij ‘X’. In november 2013 ontving belanghebbende een ontslagvergoeding. Belanghebbende heeft een verzoek ingediend tot toepassing door de werkgever van het bijzonder tarief in de loonbelasting op de ontslagvergoeding. Dit verzoek is ingewilligd. Aan ...
LEES VERDER

Vereiste aangifte niet gedaan en niet voldaan aan administratieplicht: omkering en verzwaring van de bewijslast. Correctie huuropbrengsten pand berust niet op een redelijke schatting. Gerecht neemt in goede justitie een redelijke zakelijke huurprijs in aanmerking

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft een onderneming die bestaat uit het beheren van onroerende goederen van ‘Q’. Voor het beheer en de exploitatie van de onroerende goederen ontvangt belanghebbende een vergoeding van 10 percent van de bruto-opbrengsten. De overige 90 percent wordt doorbetaald aan Q. Naar ...
LEES VERDER

Gerecht van oordeel dat de geconstateerde tekortkomingen in de administratie voldoende ernstig zijn om de bewijslast om te keren. Verder concludeert het Gerecht dat de Inspecteur de correcties terecht en tot het juiste bedrag heeft vastgesteld, niet onredelijk of willekeurig

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek heeft de Inspecteur overeenkomstig de bevindingen in het controlerapport met toepassing van de omkering van de bewijslast naheffingsaanslagen winstbelasting opgelegd en tevens boetes vastgesteld. Het betreft correcties die zien op privé uitgaven van de directeur die zakelijk zijn ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft meer dan voldoende tijd en gelegenheid gehad om bewijstukken ter zake van de hypotheekrenteaftrek op te vragen en te beoordelen: in strijd met de goede procesorde om met verdaging van de zitting alsnog in de gelegenheid te stellen. Overigens ook geen redenen om de aftrek te weigeren

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft aangifte inkomstenbelasting en sociale premies over het jaar 2016 gedaan. De Inspecteur is bij het opleggen van de aanslagen afgeweken van de aangifte en heeft daarbij onder meer het opgevoerde bedrag van NAf 27.500 aan rente van geldlening aangegaan ter verkrijging, ...
LEES VERDER