U bekijkt nu alle artikelen in Formeel Belastingrecht.
Bekijk alle artikelen in Formeel Belastingrecht voor regio: Aruba | Curaçao | Sint Maarten | BES/Caribisch Nederland

Beroep ingetrokken met verzoek om proceskostenvergoeding: kennelijk gegrond verzoek. Gerecht van oordeel dat vereenvoudigde afdoening op overeenkomstige wijze kan worden toegepast op een bij intrekking van het beroep gedaan verzoek om vergoeding van proceskosten en/of griffierecht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag winstbelasting voor het jaar 2016 opgelegd. Daarbij is een verzuimboete opgelegd vanwege het niet tijdig doen van aangifte. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt en later beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Partijen zijn ...
LEES VERDER

Pensioenkapitaal bij einde dienstbetrekking overgedragen aan een stichting waarvan belanghebbende enig bestuurder is. Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat de pensioenovereenkomst op normale wijze is uitgevoerd en dat hij niet van meet af aan over de pensioengelden heeft beschikt: belaste afkoop. Ook ‘te kwader trouw’ geweest bij doen van aangifte: navordering nog mogelijk onder verlengde termijn

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende was tot november 2006 in dienstbetrekking bij ‘Q’ te Aruba en heeft gedurende zijn dienstbetrekking pensioenrechten opgebouwd. Bij het einde van zijn dienstbetrekking in november 2006 is een pensioenkapitaal van Afl. 1.200.000 overgedragen van Q aan een stichting. Belanghebbende is de enige ...
LEES VERDER

Hof van oordeel dat de niet verantwoorde omzet van de NV als winstuitdeling richting belanghebbende is gevloeid. Sluit zich ook aan bij oordeel Gerecht dat opzettelijk middelen zijn onttrokken om belanghebbende in zijn hoedanigheid van aandeelhouder te bevoordelen en dat door deze onttrekkingen niet in de aangiften IB op te nemen sprake is van opzet

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is directeur en enig aandeelhouder van een NV. Naar aanleiding van de bevindingen van een boekenonderzoek bji de NV zijn de winsten van de NV weliswaar gecorrigeerd, maar hebben deze correcties niet geleid tot een positieve winst voor de jaren 2011 tot ...
LEES VERDER

Afwijzing verzoek om bezwaarkostenvergoeding voor belanghebbende die vóór 1 januari 2002 onderworpen was aan het ‘offshore-regime’: in de ‘oude’ LWB – die van toepassing is gebleven op belanghebbende – is geen bepaling opgenomen op grond waarvan belanghebbende recht kan doen gelden op een vergoeding van de kosten van de bezwaarfase

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting voor de jaren 2006, 2007 en 2008 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt en heeft later beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Partijen zijn uitgenodigd voor de zitting bij het Gerecht. De Inspecteur ...
LEES VERDER

Belanghebbende met gebroken boekjaar heeft tijdig aangifte winstbelasting 2014/2015 gedaan en het verschuldigde bedrag tijdig en volledig voldaan: door fout in het interne systeem van de belastingdienst is de naheffingsaanslag ten onrechte opgelegd

Samenvatting zaak In deze Arubaanse belastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een vennootschap die gevestigd is te Anguilla; zij is maat in een maatschap. Belanghebbende heeft een gebroken boekjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Belanghebbende heeft op 7 januari 2016 de voorlopige aangifte 2014/2015 ingediend. Het bedrag ...
LEES VERDER

Inspecteur maakt de tijdige verzending van de belastingaanslagen niet aannemelijk: bezwaarschriften binnen de bezwaartermijn ingediend en ontvankelijk. Naar het oordeel van het Gerecht vormt de brand in het belastingkantoor een uitzonderlijke en onvoorzienbare situatie die voldoende reden geeft om de redelijke termijn te verlengen (met vier maanden): geen immateriële schadevergoeding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose belastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende bezit alle aandelen in een vennootschapsstructuur, waaronder een entiteit waarin de praktijk wordt uitgeoefend. Bij de praktijk is een boekenonderzoek uitgevoerd. In het rapport zijn correcties in de winstbelastingsfeer voorgesteld (onder meer inzake: inventaris, water/electra, bewakingskosten, schoonmaakkosten, representatiekosten, abonnements- en contributiekosten en ...
LEES VERDER

Gerecht acht, indien aan de voorwaarden is voldaan, herziening van een uitspraak van de Raad van Beroep voor belastingzaken ook op Aruba mogelijk ook al is daar wettelijk niet in voorzien. In casu is echter niet aan de voorwaarden voldaan. Belastingrechter onbevoegd om een oordeel te geven over het recht op een schadevergoeding; in de formele belastingwetgeving zijn geen schadebepalingen opgenomen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak op het gebied van het formeel belastingrecht (belastingprocesrecht) is het volgende aan de orde. Op 24 oktober 2013 heeft de Raad van Beroep voor belastingzaken (hierna: RvBB) uitspraak gedaan in de zaken van belanghebbende voor de definitieve aanslagen inkomstenbelasting over de jaren 1998 tot en met 2001 en premieheffing ...
LEES VERDER

Hoger beroep. Belanghebbende terecht niet-ontvankelijk in bezwaar tegen de aanslag grondbelasting 2018: vermindering van die aanslag terecht overgelaten aan de Inspecteur. Door (ook) op te komen tegen het belastingtarief (0,6%) is voor het jaar 2019 zowel bezwaar als beroep mogelijk: Gerecht had de aanslag moeten verminderen. Tweede (primitieve) aanslag/geconverteerde navorderingsaanslag grondbelasting 2019 vernietigd, geen grond voor navordering. Waarde onroerende zaak in goede justitie vastgesteld

Samenvatting zaak In deze Arubaanse grondbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn ter zake van de onroerende zaak, een hotelresort (hierna: de onroerende zaak), aanslagen grondbelasting voor de jaren 2017 tot en met 2019 opgelegd. In de jaarrekening van 2016 heeft belanghebbende de onroerende zaak per 1 januari 2016 op de balans ...
LEES VERDER

Beslistermijn Inspecteur inzake bezwaar tegen aanslagen premieheffing nog niet aangevangen omdat aanslag inkomstenbelasting nog niet onherroepelijk vaststaat: beroep tegen niet tijdig doen van uitspraken voortijdig ingediend en niet-ontvankelijk verklaard

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op 20 december 2019 bij beschikking een mededeling “geen aanslag” AOV/AWW 2017 gedaan en een aanslag AVBZ 2017 opgelegd resulterend in een te ontvangen of te verrekenen bedrag van NAf 51. Belanghebbende heeft daartegen op 19 februari 2020 bezwaar gemaakt ...
LEES VERDER

Afwijzing verzoek om vrijstelling van invoerrechten op havenkraan. Gerecht oordeelt dat het schrijven van de Minister geen rechtsgevolg in het leven heeft geroepen en derhalve niet kan worden aangemerkt als een ‘Lar-beschikking’. Was slechts een herhaling van hetgeen de Inspecteur bij beschikking al had besloten (tegen de beschikking van de Inspecteur waarbij het bezwaar ongegrond is verklaard is geen rechtsmiddel aangewend, zodat deze in rechte vast is komen te staan)

Samenvatting zaak In deze Arubaanse bestuursrechtelijke zaak (Lar) met betrekking tot een niet gehonoreerd verzoek om vrijstelling van invoerrechten, is het volgende aan de orde. Op 6 juli 2015 verzoekt een te Aruba gevestigde stuwadoorsbedrijf/havenbeheerder (appellante in deze zaak) – kort samengevat en enigszins geparafraseerd – aan de minister van Financien, Economische Zaken en Cultuur ...
LEES VERDER

Hof verklaart zich onbevoegd om over het schadevergoedingsverzoek te oordelen. Regelgeving Aruba voorziet niet in de mogelijkheid tot het toekennen van een schadevergoeding door de belastingrechter, verzoek dient bij de burgerlijke rechter te worden ingediend

Samenvatting zaak Op 22 april 2021 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) uitspraak gedaan in de zaak met zaaknummer AUA2019H00112 (ECLI:NL:OGHACMB:2021:107) op het door belanghebbende ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (het ...
LEES VERDER

Te laat hoger beroep ingesteld. Omstandigheid dat de reguliere belastingadviseur in het buitenland verkeerde komt voor rekening van belanghebbende. Naar het oordeel van het Hof valt bovendien niet in te zien dat de gemachtigde niet in staat zou zijn geweest om in ieder geval ter behoud van rechten een pro forma hoger beroepschrift in te dienen. Termijnoverschrijding niet verschoonbaar, hoger beroep niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak Op 22 april 2021 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) uitspraak gedaan in de zaak met zaaknummer CUR2019H00394 (ECLI:NL:OGHACMB:2021:103) op het door belanghebbende ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, (het ...
LEES VERDER

Hof heeft juist geoordeeld dat, nu ter zake van aanslagen speelvergunningsrecht in Sint Maarten geen wettelijke grondslag bestaat voor een beroep op de belastingrechter, ter zake van die aanslagen beroep openstaat bij de administratieve rechter (LAR) en dat de burgerlijke rechter geen bevoegdheid toekomt. Geen exclusieve procesbevoegdheid van de Ontvanger

Samenvatting zaak Op 9 april 2021 heeft de Hoge Raad arrest gewezen (zaaknummer 19/04993; ECLI:NL:HR:2021:539) in de zaak betreffende het door belanghebbende ingestelde cassatieberoep tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) van 30-07-2019 (ECLI:NL:OGHACMB:2019:146; ECLI:NL:OGHACMB:2017:175). Het Hof oordeelde daarin dat – kort en zakelijk weergegeven – tegen een aanslag Sint ...
LEES VERDER