Gerecht van oordeel dat belastingbesparing het volstrekt overwegende motief is geweest van het door belanghebbende (een bank) onderbrengen van de beleggingsactiviteiten in de vrijgestelde dochtervennootschap en dat daarmee in strijd met doel en strekking van de wet is gehandeld: winst dochtervennootschap met toepassing van het leerstuk van fraus legis bij belanghebbende in de belastingheffing betrokken

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een bankinstelling die is onderworpen aan het toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Centrale Bank) en heeft op 3 maart 2005 een BV (hierna aan te duiden als: “Investments BV”)  opgericht dan wel laten oprichten, waarvan ze (indirect) 100% aandeelhouder is. Investments BV heeft geen bankvergunning en is niet als ...
LEES VERDER

Gerecht laat door Inspecteur in zeer laat stadium gevoerd verweer als tardief buiten beschouwing waardoor als vaststaand moet worden aangenomen dat belanghebbende als bestuurder van een in Nederland gevestigde vennootschap inkomsten heeft genoten: aftrek ter voorkoming van dubbele belasting toegekend

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is ingezetene van Curaçao. In zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2014 gedaan heeft hij verzocht om aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor inkomsten tot een bedrag X. Bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting heeft de Inspecteur geen rekening gehouden met aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Belanghebbende heeft op 19 mei 2017 bezwaar gemaakt ...
LEES VERDER

Belastingrechter acht zich onbevoegd om kennis te nemen van het beroep inzake aanslagen premies ZV/OV. Bezwaar tegen naheffingsaanslagen LB, premies AOV/AWW en premie AVBZ buiten de wettelijke bezwaartermijn ingediend: niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn in de jaren 2010, 2011 en 2012 naheffingsaanslagen premies AOV/AWW over de jaren 2007 t/m 2011 opgelegd. Op 15 juli 2011 en op 19 oktober 2012 zijn naheffingsaanslagen loonbelasting over respectievelijk 2010 en 2011 opgelegd en een naheffingsaanslag AVBZ over 2011 opgelegd. Voorts zijn aanslagen premies ziekteverzekering (ZV) en Ongevallenverzekering (OV) voor de jaren 2007 ...
LEES VERDER

Inspecteur handelt ernstig onzorgvuldig door een winstbelastingaanslag op te leggen ondanks het feit dat hij wist dat belanghebbende geen activiteiten meer verrichtte: proceskostenvergoeding, maar geen integrale vergoeding. Ter zake van de te vergoeden kosten ingeval van beroep tegen het niet tijdig beslissen, past het Gerecht voortaan een wegingsfactor van 0,5 toe. Ook immateriële schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, gevestigd te Curaçao, heeft in 2017 en 2018 aan de Inspecteur meegedeeld dat zij vanaf december 2016 geen activiteiten meer in Curaçao verrichtte en daarom niet (meer) subjectief belastingplichtig was. Aan belanghebbende is evenwel een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2017 opgelegd. Daarbij is een verzuimboete opgelegd wegens het niet tijdig betalen van verschuldigde belasting. Belanghebbende heeft ...
LEES VERDER

Inspecteur handelt ernstig onzorgvuldig door een winstbelastingaanslag op te leggen ondanks het feit dat belanghebbende de transparante status heeft: proceskostenvergoeding, maar geen integrale vergoeding. Ter zake van de te vergoeden kosten ingeval van beroep tegen het niet tijdig beslissen, past het Gerecht voortaan een wegingsfactor van 0,5 toe. Ook immateriële schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Op verzoek van belanghebbende is door de Inspecteur aan belanghebbende met ingang van 1 augustus 2012 de ‘transparante status’ in de zin van artikel 3b van de Algemene landsverordening Landsbelastingen (ALL) toegekend. Aan belanghebbende is evenwel een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2013 opgelegd. Belanghebbende heeft tegen de naheffingsaanslag bezwaar gemaakt en vervolgens beroep ingesteld tegen het niet ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft niet binnen een half jaar na de definitieve aangifte een ‘negatieve’ aanslag winstbelasting opgelegd en moet dit alsnog binnen 2 maanden na de uitspraak doen. Wettelijke rentevergoeding toegekend. Dwangsom afgewezen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 27 maart 2019 een voorlopige aangifte winstbelasting 2018 ingediend. Op basis van deze aangifte is een bedrag aan winstbelasting verschuldigd welk bedrag belanghebbende op 29 maart 2019 heeft voldaan. Op 20 december 2019 heeft belanghebbende de definitieve aangifte winstbelasting 2018 ingediend. Op basis van deze aangifte is geen winstbelasting verschuldigd. Op 17 juli 2020 doet ...
LEES VERDER

Vereiste aangifte niet gedaan en niet voldaan aan administratieplicht: omkering en verzwaring van de bewijslast. Correctie huuropbrengsten pand berust niet op een redelijke schatting. Gerecht neemt in goede justitie een redelijke zakelijke huurprijs in aanmerking

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft een onderneming die bestaat uit het beheren van onroerende goederen van ‘Q’. Voor het beheer en de exploitatie van de onroerende goederen ontvangt belanghebbende een vergoeding van 10 percent van de bruto-opbrengsten. De overige 90 percent wordt doorbetaald aan Q. Naar aanleiding van een boekenonderzoek heeft de Inspecteur overeenkomstig de bevindingen in het controlerapport een naheffingsaanslag ...
LEES VERDER

Gerecht van oordeel dat de geconstateerde tekortkomingen in de administratie voldoende ernstig zijn om de bewijslast om te keren. Verder concludeert het Gerecht dat de Inspecteur de correcties terecht en tot het juiste bedrag heeft vastgesteld, niet onredelijk of willekeurig

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek heeft de Inspecteur overeenkomstig de bevindingen in het controlerapport met toepassing van de omkering van de bewijslast naheffingsaanslagen winstbelasting opgelegd en tevens boetes vastgesteld. Het betreft correcties die zien op privé uitgaven van de directeur die zakelijk zijn geboekt en correcties die zien op zakelijke uitgaven die met de privé rekening van de ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft meer dan voldoende tijd en gelegenheid gehad om bewijstukken ter zake van de hypotheekrenteaftrek op te vragen en te beoordelen: in strijd met de goede procesorde om met verdaging van de zitting alsnog in de gelegenheid te stellen. Overigens ook geen redenen om de aftrek te weigeren

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft aangifte inkomstenbelasting en sociale premies over het jaar 2016 gedaan. De Inspecteur is bij het opleggen van de aanslagen afgeweken van de aangifte en heeft daarbij onder meer het opgevoerde bedrag van NAf 27.500 aan rente van geldlening aangegaan ter verkrijging, onderhoud of verbetering van de eigen woning die als hoofdverblijf ter beschikking staat, niet geaccepteerd ...
LEES VERDER

Objectieve voordeelsverwachting bij paardenmanege met appartementen- en autoverhuur: onderneming. Stakingswinst na overdracht activa aan gelieerde B.V. gesteld op nihil. Rente over achtergebleven schulden niet aangemerkt als (nagekomen) kosten van de onderneming: niet aannemelijk gemaakt dat bij de staking uit de ondernemingssfeer stammende onzekerheden over hoogte en wijze van afwikkeling van de schulden bestonden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 1998 een (reeds 37 jaar) bestaande onderneming overgenomen van een N.V. In de onderneming werd een paardenmanege geëxploiteerd. De klantenportefeuille van 150 klanten van de paardenmanege werd ook overgenomen. De onderneming werd overgenomen voor een bedrag van NAf 930.000 (terzake van grond, gebouwen, roerende goederen, levende have (16 paarden) en goodwill inclusief handelsnaam. Belanghebbende is ...
LEES VERDER

Inspecteur legt tegen beter weten in aanslagen op, doet vervolgens geen uitspraak op bezwaar en vernietigt de aanslagen één dag voor de zitting. Gerecht acht gang van zaken ernstig onzorgvuldig: integrale vergoeding van de kosten van rechtsbijstand. Ook bezwaarkostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn op 4 september 2020 aanslagen inkomstenbelasting, premie AVBZ en premies AOV/AWW voor het jaar 2012 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen op 23 oktober 2020 bezwaar gemaakt en heeft op 9 augustus 2021 beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. De zitting van het Gerecht heeft plaatsgevonden op 25 mei 2022. De Inspecteur ...
LEES VERDER

Bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Gerecht wijst zaak terug naar Inspecteur om opnieuw uitspraak op bezwaar te doen, omdat in de uitspraak geen inhoudelijke reactie op het bezwaar is gegeven, belanghebbende om terugwijzing heeft verzocht en het Gerecht onvoldoende informatie heeft om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in het jaar 2018 naar het buitenland verhuisd. Ten tijde van zijn verhuizing zijn de aanslagen voor de jaren 2015 en 2016 nog niet opgelegd. Over de afhandeling van de aangiften heeft hij in november 2017 met de Belastingdienst gecorrespondeerd. Aan belanghebbende is op 13 juli 2018 een aanslag premie AVBZ voor het jaar 2016 opgelegd. Belanghebbende ...
LEES VERDER

Niet voldaan aan de voorwaarden voor naheffing omdat de verschuldigde premies op het moment van het opleggen van de naheffingsaanslag reeds waren betaald

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 8 januari 2019 over het tijdvak december 2018 aangifte premies AOV/AWW gedaan en heeft dit bedrag op 31 januari 2019 betaald. De Inspecteur heeft op 12 december 2019 een naheffingsaanslag premies AOV/AWW over het tijdvak december 2018 opgelegd. Daarbij is een boete opgelegd. Belanghebbende heeft tegen de naheffingsaanslag bezwaar gemaakt en vervolgens beroep ingesteld tegen ...
LEES VERDER

Hoge Raad doet middel dat opkomt tegen de veroordeling van de voormalige Minister van Financiën wegens het plegen van valsheid in geschrift door een Aanschrijving ter uitvoering van art. 39, lid 1 sub a, van de ALL te antedateren af met toepassing van artikel 81 RO (zaak Passaat)

Samenvatting zaak Op 7 juni 2022 heeft de Hoge Raad arrest gewezen op het door verdachte, een voormalig Minister van Financiën van Curaçao, ingestelde beroep in cassatie tegen het vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) van 5 maart 2021 (nummer H 177/2019; ECLI:NL:OGHACMB:2021:57) waarbij verdachte door het Hof wegens (kort samengevat) de uitlokking van ...
LEES VERDER

Geen aanmaning uitgereikt: boete wegens niet indienen aangifte ten onrechte opgelegd en geen omkering van de bewijslast. Immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van redelijke termijn. Uitbraak coronavirus mag niet in algemene zin worden aangemerkt als een bijzondere omstandigheid die verlenging van de redelijke termijn rechtvaardigt

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft over het jaar 2016 ‘nihilaangifte’ inkomstenbelasting en premieheffing gedaan. De Inspecteur legt evenwel een aanslag inkomstenbelasting op naar een belastbaar inkomen van NAf 23.558 alsmede aanslagen premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ. Daarbij is een boete van NAf 250 opgelegd wegens het niet tijdig doen van aangifte. De Inspecteur beschikt namelijk over een renseignement ex ...
LEES VERDER

Niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na kennisname van de uitspraak op bezwaar in beroep gekomen: beroep niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aan haar opgelegde aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2018. De Inspecteur der belastingen heeft op 11 december 2020 uitspraak op bezwaar gedaan en daarbij de aanslag verminderd. Op 30 april 2021 is door belanghebbende beroep ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar. Het inhoudelijke geschil gaat over de opgevoerde premie eigenrisicoverzekering. De Inspecteur ...
LEES VERDER

Tijdig aangifte OZB over 2015 gedaan: navordering niet mogelijk omdat het niet voldoen aan de aangifteplicht een voorwaarde is voor het toepassen van de verlengde navorderingstermijn. Ook geen toepassing verlengde navorderingstermijn van de ALL: de bepalingen van de artikelen 10 en 10a LvOZB hebben te gelden als ‘lex specialis’ en dienen daarom met voorrang op de algemene regeling te worden toegepast

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende heeft op 27 februari 2020 op grond van artikel 10a van de Landsverordening onroerendezaakbelasting (hierna: LOZB) aangifte onroerendezaakbelasting (OZB) over het jaar 2015 gedaan. Op 11 augustus 2020 is ter zake van de onroerende zaak aan belanghebbende een aanslag OZB voor het jaar 2015 opgelegd. Aan belanghebbende is niet eerder een aanslag ...
LEES VERDER

Hof van oordeel dat het Gerecht ten onrechte ambtshalve heeft geoordeeld dat de bewijslast dient te worden omgekeerd en verzwaard: correctie met betrekking tot de vervreemding van de materiële vaste activa moet met inachtneming van de normale regels van bewijslastverdeling worden beoordeeld. Inspecteur slaagt niet in bewijslast, de correctie vervalt

Samenvatting zaak In deze Curaçaose winstbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, gevestigd te Curaçao, vormde vanaf 1 januari 2007 tot en met 1 januari 2012 een fiscale eenheid met haar dochtermaatschappij (hierna: “de NV”). In het jaar 2011 was de NV de enige klant van belanghebbende. Op 19 november 2012 heeft belanghebbende materiële activa (uitgezonderd onroerend goed) aan de NV verkocht voor een bedrag van NAf 350.000. Op ...
LEES VERDER

Verzuimboete hangende de beroepsprocedure vernietigd. Inspecteur veroordeeld in de proceskosten die belanghebbende redelijkerwijs heeft moeten maken, maar niet voor het verschijnen ter zitting omdat belanghebbende al vóór de zitting wist dat de boete vernietigd was

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag winstbelasting over het jaar 2016 opgelegd van nihil. Daarbij is een verzuimboete opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de boete. De Inspecteur heeft uitspraak op bezwaar gedaan en de boete gehandhaafd. Daartegen is belanghebbende in beroep gekomen. Hij heeft daarvoor een bedrag aan griffierecht betaald van NAf 150 ...
LEES VERDER

Gerecht van oordeel dat ook personen die werkzaam zijn op basis van een civielrechtelijk contract gemandateerd kunnen worden om namens de Inspecteur te handelen. In dit geval moet de bedoeling van de wetgever prevaleren boven een zuiver grammaticale interpretatie. Belanghebbende is ook niet benadeeld. Uitspraken op bezwaar bevoegd en dus rechtsgeldig opgelegd en vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig gesloten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak (tussenuitspraak) is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 opgelegd. Ook zijn vergrijpboete opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en de boetes. In de bezwaarfase zijn de zaken namens de Inspecteur behandeld door persoon ‘C’. Op 12 juni 2019 is een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen belanghebbende en ...
LEES VERDER

Belanghebbende stelt pas bij ontvangst van een dwangschrift op de hoogte te zijn gekomen van de naheffingsaanslag. Inspecteur levert geen bewijs dat de aanslag tijdig en rechtsgeldig aan belanghebbende is verstuurd: bezwaartermijn later aangevangen. Te weinig bekend over de inhoud van de zaak: terugwijzing naar de Inspecteur met opdracht binnen zes maanden te beschikken

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is met dagtekening 26 juni 2019 een naheffingsaanslag winstbelasting voor het jaar 2017 opgelegd. Daarbij is een verzuimboete opgelegd wegens het niet of niet tijdig doen van aangifte. Belanghebbende heeft op 5 juni 2020 tegen de naheffingsaanslag en de verzuimboete bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft het bezwaar vanwege termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard ...
LEES VERDER

Gelet op poststempel is uitspraak op bezwaar na dagtekening ter post bezorgd: beroepstermijn vangt pas de dag na datum poststempel aan. De in het bezwaar aangevoerde argumenten zijn geheel onbesproken gebleven en het bezwaar is zonder motivering afgewezen. Gerecht acht een dergelijke handelwijze – die (veel) vaker voorkomt – niet alleen onjuist, maar die druist ook in tegen wat van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende heeft aangifte inkomstenbelasting en sociale premies over het jaar 2016 gedaan. Het belastbaar inkomen bedraagt volgens de aangifte NAf 24.796. Aan belanghebbende is een aanslag premies AOV/AWW opgelegd naar een premie-inkomen van NAf 25.708. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag, maar de Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar de aanslag gehandhaafd ...
LEES VERDER

Gerecht verwerpt stelling dat het verweerschrift van de Inspecteur vanwege de late indiening tardief moet worden verklaard: belanghebbende heeft de mogelijkheid gekregen en ook benut om op het verweerschrift te reageren en is derhalve niet in zijn procespositie geschaad. Overigens acht het Gerecht het zeer onwenselijk en in strijd met een de Inspecteur passende zorgvuldige werkwijze om slechts enkele dagen voor de zitting een verweerschrift in te dienen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is een voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2020 opgelegd. Daartegen heeft belanghebbende bezwaar gemaakt. In zijn bezwaarschrift van 28 september 2020 heeft belanghebbende vermeld dat hij inmiddels gepensioneerd is, dat op het pensioen inhoudingen plaatsvinden en dat het opleggen van een voorlopige aanslag niet nodig lijkt. Bij e-mail van 28 ...
LEES VERDER

Ondanks te late indiening heeft de Inspecteur het bezwaar ontvankelijk verklaard. Rechter mag niet ambtshalve of op initiatief van de Inspecteur de door de Inspecteur uitgesproken ontvankelijkheid van het bezwaar toetsen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn op 11 november 2016 aanslagen inkomstenbelasting en premie AVBZ voor het jaar 2012 opgelegd. Tegelijkertijd is een verzuimboete opgelegd. Belanghebbende heeft op 18 januari 2017 daartegen bezwaren gemaakt. De Inspecteur heeft op 20 november 2020 uitspraken op bezwaar gedaan en de aanslagen gehandhaafd. Belanghebbende heeft op 25 februari 2021 beroep ...
LEES VERDER

Naar het oordeel van het Gerecht kan het ook onmiddellijk uitspraak doen ten aanzien van een bij intrekking van het beroep gedaan kennelijk gegrond verzoek om vergoeding van proceskosten en/of griffierecht. Uitsluitend onjuist toepassen wettelijke regel vormt in onderhavige geval geen bijzondere omstandigheid voor afwijking van de forfaitaire vergoedingsregeling

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn een aanslag premies AOV/AWW en een aanslag premie AVBZ voor het jaar 2017 opgelegd. Belanghebbende heeft op 8 april 2019 tegen bovengenoemde aanslagen bezwaar gemaakt en is op 4 januari 2021 in beroep gekomen tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Daarvoor is een bedrag aan griffierecht betaald ...
LEES VERDER

Gerecht past voortaan een hogere wegingsfactor van 0,5 toe bij vaststellen proceskostenvergoeding ingeval van beroep tegen het niet tijdig doen van uitspraak

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende zijn aanslagen inkomstenbelasting en premie AVBZ voor het jaar 2017 opgelegd. Belanghebbende heeft op 4 april 2019 tegen bovengenoemde aanslagen bezwaar gemaakt en is op 4 januari 2021 in beroep gekomen tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. Daarvoor is een bedrag aan griffierecht betaald van NAf 50. Partijen ...
LEES VERDER

Hersteluitspraak. Verkeerd vermelden van de woonplaats van belanghebbende en van de zetel van de Inspecteur vormen kennelijke verschrijvingen die zich lenen voor herstel

Op 4 maart 2022 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Gerecht) uitspraak gedaan in een zaak. In die uitspraak staat: “[Belanghebbende], wonende te Curaçao” en “DE INSPECTEUR DER BELASTINGEN, zetelend in Curaçao”. Bij mail van 9 maart 2022 heeft de Inspecteur om herstel van de uitspraak verzocht nu de belanghebbende woont te “Sint Eustatius” en de Inspecteur gezeteld is in “Bonaire”. Het ...
LEES VERDER

Naar het oordeel van het Gerecht leidt de doorzendverplichting uitzondering als belanghebbende niet bedoeld heeft om beroep in te stellen tegen de uitspraak op bezwaar. Geschrift ingediend door professionele rechtshulpverlener en kennelijk bedoeld als verzoek aan Inspecteur om heroverweging: termijnoverschrijding niet verschoonbaar

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is een aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2009 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt, maar de Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar van 29 juni 2012 belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar. Hiertegen heeft belanghebbende op 6 juli 2012 bij de Inspectie der belastingen bezwaar gemaakt. Op 29 juli 2020 heeft ...
LEES VERDER

Niet motiveren van de naheffingsaanslagen en de boetes, niet doen van uitspraak op bezwaar en in een zeer laat stadium indienen van een verweerschrift is schending van de goede procesorde waardoor belanghebbende is geschaad. Gerecht had belanghebbende (rechts)bescherming moeten verlenen en tegemoet moeten komen aan het verzoek om schorsing en aanhouding. Hof wijst zaak terug naar het Gerecht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn over de jaren 2009 tot en met 2016 naheffingsaanslagen winstbelasting en boetes vanwege het niet tijdig betalen van de aangegeven winstbelasting opgelegd. Daarbij heeft de Inspecteur een (rente)correctie (rentebaten) in aanmerking genomen over een renteloze vordering die belanghebbende had op de directeur-grootaandeelhouder. Belanghebbende heeft ter behoud van rechten bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en verzuimboetes ...
LEES VERDER

Inspecteur heeft niet ernstig onzorgvuldig gehandeld door de waarde van de onroerende zaak in eerste instantie te hoog vast te stellen. De redelijke termijn ter bepaling van de immateriële schadevergoeding eindigt bij intrekking van het beroep of, als dat eerder is, op het moment dat de verminderingsaanslag is bekend gemaakt

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is een aanslag onroerendezaakbelasting (hierna: OZB) voor het jaar 2014 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag. De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar de aanslag verminderd. Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Inspecteur beroep ingesteld bij het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht). Belanghebbende heeft ...
LEES VERDER