Voorjaarsnota 2024 naar de Staten: extra belastingopbrengsten naar diverse projecten (Aruba)

Minister Maduro van Financiën en Cultuur heeft bekendgemaakt dat zij onlangs de Voorjaarsnota 2024 naar de Staten van Aruba heeft gestuurd. Zo staat in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van dinsdag 14 mei 2024 (PAP) en hierover is ook een nieuwsbericht (NED) verschenen op de algemene website van de overheid van Aruba. Met de Voorjaarsnota krijgen de Staten een vroeg inzicht in beleidswijzigingen die goedkeuring van de Staten behoeven. Het is ...

Gouverneur van Aruba beëdigt nieuw lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op vrijdag 3 mei 2023 heeft mevrouw mr. Titia Henniphof ten overstaan van de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt, de belofte afgelegd als nieuw lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De beëdiging vond plaats op Cas Ceremonial di Gobernador in het bijzijn van, onder meer, haar echtgenoot. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de ...

Factsheet RCN-unit SZW voor werkgevers over de stijging van het wettelijk minimumloon vanaf 1 juli 2024, de per 1 januari 2024 verlaagde werkgeverspremies en de belastingvrije som in 2024 (Caribisch Nederland)

Op 18 april 2024 heeft de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid een factsheet geplaatst op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) met informatie voor werkgevers over de stijging van het wettelijk minimumloon met ingang van 1 juli 2024, de per 1 januari 2024 verlaagde werkgeverspremies en de belastingvrije som in 2024. Hierbij attenderen wij u op deze factsheet. [Later toegevoegd: Zie ook de op 22 april 2024 op ...

Aanbestedingsbesluit houdende regels met betrekking tot het plaatsen van overheidsopdrachten en de daarbij te volgen procedures in het Afkondigingsblad. Niet voldoen aan belastingverplichtingen aangewezen als ‘verplichte uitsluitingsgrond´ (Aruba)

Op 28 maart 2024 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 8 maart 2024 houdende regels met betrekking tot het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de daarbij te volgen procedures (Aanbestedingsbesluit), uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2024, no. 14 (AB 2024 no. 14). Ter uitvoering van de nog niet in werking getreden en nog te wijzigen Aanbestedingsverordening (zie hierna) wordt het wenselijk ...

Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken in het Tractatenblad

Op 25 maart 2024 is het Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken (’s-Gravenhage, 2 juli 2019) gepubliceerd in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2024, no. 42 (Trb. 2024, 42). Het Verdrag is van toepassing op de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke of handelszaken. Het heeft met name geen betrekking op fiscale zaken, douanezaken of administratiefrechtelijke zaken. Het ...

Constitutioneel Hof weer voltallig na benoeming nieuwe leden (Suriname)

Op donderdag 15 februari 2024 zijn mr. Richel Apinsa en mr. Geetapersad Gangaram Panday toegetreden tot het Constitutioneel Hof van Suriname, respectievelijk als vicevoorzitter en lid bij dit Hof. Met deze twee nieuwe leden is het Constitutioneel Hof ook weer volledig operationeel. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname. De beëdiging van deze twee nieuwe leden heeft vorige ...

Richtlijnen EZ bij de indiening van aanvraagformulieren voor import- en exportvergunningen (Suriname)

Ten behoeve van het verder optimaliseren van de werkzaamheden bij de afdeling Invoer-, Uitvoer, en Deviezencontrole (IUD) worden met ingang van 20 februari 2024 formulieren H03 en G-invoer (aanvragen voor import- en exportvergunningen) met doorhalingen, ‘x’-markeringen of correcties met pen of correctine, niet meer geaccepteerd. Dit is door het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (hierna: EZ”) bekendgemaakt op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de ...

Tax office on Statia closed until Monday January 8th, 2024 (Caribisch Nederland, Statia)

Due to unforeseen circumstances the Tax office (Belastingdienst Caribisch Nederland) on Statia is closed until Monday January 8th, 2024. This has been announced on the facebookpage of Rijksdienst Caribisch Nederland. Click here to go directly to the announcement on said fb-page. CFN-artikelnummer 20240105-3 DOCUMENT (link to the announcement on de fb-page of Rijksdienst Caribisch Nederland) Read also: CFN van 27 oktober 2023, nr. 2023/101: ‘Meet & greet’ new managing director Belastingdienst ...

Stroomdiagram meldingsplicht vastgoed op de website van de Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) is een stroomdiagram meldingsplicht vastgoed met een toelichting gepubliceerd. Hierbij attenderen wij u op dit stroomdiagram. [Later toegevoegd: Hierover is op 5 januari 2024 ook een nieuwsbericht geplaatst op de website van BCN (zie ook hierna).] Meldingsplicht vastgoedbelasting Met het Belastingplan BES eilanden 2024 (Stb. 2023, 500) is een meldingsplicht voor de vastgoedbelasting ingevoerd bij verkrijging van een onroerende zaak dan ...

FMR augustus 2023: belastingopbrengsten per middel uitgelicht, totaal 7,8 miljoen hoger dan begroot voor die maand (Curaçao)

Bij brief d.d. 10 november 2023 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand augustus 2023 aangeboden aan de voorzitter van de Staten van Curaçao. De FMR bevat vanzelfsprekend ook belastingcijfers en passages inzake andere belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de FMR over augustus 2023. Gewone Dienst Zie blz. 6-7 van de FMR augustus 2023: Volgens de eerste prognose (2023v1) ...

Wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2024 bij de Eerste Kamer: onder andere aanpassing van het fiscaal verschoningsrecht in de Belastingwet BES houdende dat vertrouwelijkheid van contacten met een verschoningsgerechtigde voor de belastingplichtige geen grond is voor weigering om informatie die los staat van die vertrouwelijke contacten aan de inspecteur te verstrekken (Caribisch Nederland)

Het (gewijzigd) voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024) d.d. 26 oktober 2023 is doorgestuurd naar de Eerste Kamer der Staten-Generaal (kamerdossier 36 342-A). Hierbij attenderen wij u op deze stap in het wetgevingsproces. Het oorspronkelijke voorstel van wet tot (voluit) wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2024) werd op 13 april 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer ...

Jaarverslag TWO over het jaar 2022: ‘Modernisering belastingdienst Sint Maarten komt op gang’. € 11,4 mln. besteed aan projecten ten behoeve van onder meer de belastingdienst op Sint Maarten (nieuw systeem voor online belastingaangifte) (Sint Maarten)

De Tijdelijke Organisatie (TWO), onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft een Jaarverslag over het jaar 2022 uitgebracht met het thema Samen duurzaam versterken. Het jaarverslag geeft de lezer een kijkje in de samenwerking van de TWO, Nederlandse Ministeries en de Landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) bij de uitvoering van de Landspakketten. Ondanks de timing van publicatie wilde de TWO de kans niet voorbij laten gaan om het ...

Gedeputeerde Kroon tevreden met 30 miljoen voor koopkrachtverbetering inwoners BES “maar er is meer nodig” (Caribisch Nederland)

Volgens Gedeputeerde James Kroon van Bonaire is meer nodig dan 30 miljoen voor het verbeteren van de koopkracht en de armoedebestrijding in Caribisch Nederland. Zo staat in een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam. Hij reageert hiermee op de aankondiging op Prinsjesdag dat het Nederlandse kabinet in 2024 €30 miljoen uittrekt om de koopkracht te verbeteren van de inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Vanaf 2025 wordt ...

MinFin vraagt VAB om kandidaten uit haar leden voor bemensing van de rulingcommissie (Curaçao)

Bij brief d.d. 7 juli 2023 heeft Minister Silvania van Financiën de Vereniging van Antilliaanse Belastingadviseurs (VAB) gevraagd een lijst van leden toe te zenden die de in te stellen rulingcommissie zouden kunnen bemensen om de rulinginspecteurs, waar nodig, te ondersteunen. De Minister heeft een afbeelding van de brief op zijn persoonlijke facebookpagina geplaatst. In de brief licht de Minister toe dat hij rulingbeleid heeft laten opstellen teneinde de rechtszekerheid ...

Advies Cft bij besluit Bonaire tot eerste begrotingswijziging 2023 (Bonaire)

Bij brief d.d. 31 mei 2023 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) advies uitgebracht bij besluit van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) tot eerste wijziging van de begroting 2023. Het advies bevat geen passages die specifiek zien op lokale belastingcijfers of -aangelegenheden. Oordeel Het Cft is van oordeel dat de OBW in onvoldoende mate ...

Openbare aanbesteding voor een Integrated Tax Management System voor de belastingdienst van Sint Maarten (Sint Maarten)

De Minister van Financiën van Sint Maarten, de heer Ardwell Irion, nodigt geïnteresseerde bieders uit voor een openbare aanbesteding (public tender bidding) voor een ‘Integrated Tax Management System’ voor de belastingdienst van Sint Maarten (Tax Administration Sint Maarten). De openbare aanbesteding is gepubliceerd in de Landscourant van 9 juni 2023, jaargang 2023, no. 12 (Lcrt. 2023 no 12, blz. 61). De reikwijdte van de aan te besteden werkzaamheden betreft: ‘To ...

Uit reactie Cft op eerste UR 2023: 10 miljoen minder baten dan begroot, lagere MRB, hogere OB. Cft verwacht hogere belastingbaten door compliancemaatregelen, economisch herstel en inflatie en onderstreept weer belang van bijstelling raming (Curaçao)

Bij brief d.d. 8 juni 2023 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) gereageerd op de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2023 van Curaçao. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingramingen en andere belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De eerste UR 2023 toont een voorlopig overschot op de gewone dienst tot en met het eerste kwartaal ...

Nederlandse kabinet wil met eenmalig bedrag van € 5.000 gebaar van erkenning maken naar Surinaamse ouderen die voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Suriname naar Nederland kwamen maar geen volledige AOW hebben opgebouwd omdat de woonjaren in Suriname niet meetellen voor de AOW-opbouw (Nederland)

Een groot aantal Surinaamse Nederlanders die voorafgaand aan de onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland kwamen krijgen recht op een eenmalig bedrag van €5.000. Dat stelt het kabinet voor in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil daarmee een gebaar van erkenning maken vanwege het leed en het onrecht dat deze groep ervaart. Zo is op 17 mei jl. bekendgemaakt met een nieuwsbericht op rijksoverheid.nl. Op 11 november 2022 werd ...

Gastlandverdrag inzake vestiging in Sint Maarten van een kantoor van het UN Office for Project Services ter kennisgeving naar Staten-Generaal. Verdrag bevat bepalingen inzake belastingvrijstellingen (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 17 mei 2023 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken het op 3 april 2023 te Kopenhagen tot stand gekomen Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Verenigde Naties inzake de vestiging van een kantoor van het United Nations Office for Project Services in Sint Maarten (Trb. 2023, 51; hierna: het Verdrag) ter kennis gebracht aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het ...

Douane Aruba scoort hoog bij analyse door UNCTAD (Aruba)

Uit de resultaten van een analyse door UNCTAD blijkt dat de douane van Aruba ‘zeer hoog scoort’. Zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de algemene website van de overheid van Aruba. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) is een intergouvernementele organisatie van de Verenigde Naties met als doel de belangen van ontwikkelingslanden in de wereldhandel te bevorderen. Douane Aruba werkt al enige tijd met het systeem ASYCUDA ...

Handboek Algemene bestedingsbelasting 2023 op website Belastingdienst CN (Caribisch Nederland)

Het Handboek Algemene bestedingsbelasting 2023 is op de website van de Belastingdienst Caribisch Nederland geplaatst. Klik hier voor de link naar de overzichtspagina met betrekking tot het handboek op de website van de belastingdienst. Klik hier voor een pdf van het Handboek Algemene bestedingsbelasting 2023 van de Belastingdienst Caribisch Nederland. Let op: dit pdf-document betreft de versie zoals die op 5 januari 2023 van de website van de belastingdienst is ...

Verzamelwet SZW 2023 in het Staatsblad met wijzigingen van de AOV BES, de AWW BES en de kinderbijslagvoorziening BES om met toepassing van CRIB-nummer aanvragen digitaal te kunnen verwerken (Caribisch Nederland)

Vandaag, dinsdag 27 december 2022, is de Wet van 21 december 2022 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2023) uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 543 (Stb. 2022, 543). Het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2023 werd op 20 december 2022 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan (klik hier om ...

Announcement Public Entity Saba regarding Holiday Closing Schedule of the Receiver’s Office window (Saba)

The Public Entity Saba (openbaar lichaam Saba) has published an announcement on its facebookpage regarding the closing schedule of the Receiver’s Office window in the period of the year-end holidays. The announcement: The Public Entity Saba informs the public that the Receiver’s Office window will be closed from December 27th until December 29th, 2022, in addition to the existing holiday schedule. During this period, the public entity will be updating ...

OECD-report: Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax

As governments turn to the adoption of the global minimum tax, a new OECD report on Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax presents concrete considerations for emerging and developing countries to consider as they prepare for implementation. The report, which builds on previous OECD work in this area, focuses on the need to reassess tax incentives in light of Pillar Two and offers a number of considerations for policy makers, ...

DIMP wil dat de compliance ten aanzien van het doen van aangifte IB en WB verbetert, de compliance bij de maandelijkse aangiften gaat wel in de goede richting (Aruba)

De belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto, DIMP) benadrukt dat het voldoen aan de verplichting tot het doen van aangifte inkomstenbelasting en winstbelasting (de ‘compliance’) moet verbeteren. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht (PAP) op de website van de belastingdienst (klik hier voor de versie in het Nederlands op de algemene website van de overheid van Aruba). In de afgelopen jaren fluctueert de compliance voor wat betreft de inkomstenbelasting ...

Studenten uit Caribisch Nederland ontvangen komend najaar informatie over de zorgverzekering in Europees Nederland (Caribisch Nederland)

Komend najaar ontvangen studenten uit Caribisch Nederland via de media en vanuit het zorgkantoor in Caribisch Nederland concrete informatie over de mogelijkheden voor wat betreft hun zorgverzekering in Europees Nederland. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Onlangs is de regelgeving aangepast, waardoor studenten uit Caribisch Nederland meer mogelijkheden krijgen om een Europees Nederlandse zorgverzekering aan te vragen. In het verleden kon ...

Ondersteuning voor de Douane bij de optimalisering en modernisering van de organisatie (Curaçao)

Het hoofd van dienst van de Douane van Curaçao heeft ondersteuning gekregen van een team van specialisten ten behoeve van de implementatie van de geïdentificeerde verbeterpunten in het kader van de optimalisering en modernisering van de douane. Dit heeft de Minister van Financiën op 27 juni jl. bekendgemaakt (zie het persbericht op de persoonlijke facebookpagina van de Minister). De optimalisering en modernisering van de Douane vindt plaats naar aanleiding van ...

Wijziging Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire in de Staatscourant (Caribisch Nederland)

Op 22 juni 2022 is de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 13 juni 2022, nr. IENW/BSK-2022/133540, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018 tot en met 2024 (wijzigingen 2022-I) gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2022, nr. 16162 (Stcrt. 2022, 16162). Het betreft een eerste wijziging voor 2022 met een beperkt aantal wijzigingen. De wijziging strekt tot ...

Landsbesluit houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (Curaçao)

Op 3 juni 2022 is het Landsbesluit van de 14de april 2022, no. 22/486, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2022, no. 50 (P.B. 2022 no. 50). Het betreft de geconsolideerde tekst van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (P.B. 1985, no. 44), zoals deze luidt: a. na wijziging tot stand gebracht door het Land Nederlandse Antillen bij: - Landsverordening ...