Niet aannemelijk gemaakt dat de aan de DGA’s uitbetaalde bedragen niet als loon maar als dividend moeten worden aangemerkt: naheffingsaanslagen loonbelasting terecht (met brutering) opgelegd

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse loonbelastingzaak is het volgende aan de orde. In 2016 heeft bij belanghebbende, gevestigd te Bonaire, een boekenonderzoek plaatsgevonden naar de loonbelasting en opbrengstbelasting. In het controlerapport is onder meer opgemerkt, kort samengevat en enigszins geparafraseerd, (i) dat er maandelijks per ‘DGA’ voor $ 2.583 te weinig voor de berekening van de afdracht loonbelasting en premies is meegenomen en (ii) dat voor een bedrag van ...
LEES VERDER

Anders dan het Gerecht is het Hof van oordeel dat de eigen woning in 2016 als hoofdverblijf ter beschikking heeft gestaan: recht op aftrek als persoonlijke lasten van de over de jaren 2014 en 2015 betaalde rente op de hypothecaire geldlening

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende en zijn partner hebben samen twee kinderen. Vanaf 25 maart 2011 staat belanghebbende met zijn gezin ingeschreven op het adres Y. Belanghebbende heeft aan de Z een stuk grond in erfpacht. Daarop heeft belanghebbende een woning laten bouwen, met de bedoeling om daar met zijn gezin te gaan wonen. De woning is medio 2016 gereed gekomen. Deze ...
LEES VERDER

Belastingheffing over door inwoner van Saba genoten salaris van openbare universiteiten in Nederland toegewezen aan Nederland. Ten onrechte aftrek ter voorkoming van dubbele heffing verleend voor lijfrente-uitkeringen

Samenvatting zaak Belanghebbende is inwoner van Saba en heeft in 2015 inkomsten uit Nederland genoten, waaronder loon van twee Nederlandse universiteiten, een ABP-Pensioen, een AOW-uitkering van de Nederlandse SVB en een lijfrente. Bij het vaststellen van de aanslag heeft de Inspecteur ter zake van het loon, het ABP-pensioen en de lijfrente-uitkering, aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend voor een totaal bedrag van USD 20.714. Belanghebbende komt tegen de aanslag ...
LEES VERDER

Volgens beleid zijn rente en kosten van een geldlening ook aftrekbaar ter zake van een woning in aanbouw, mits deze woning binnen twee jaar als hoofdverblijf ter beschikking staat. Belanghebbende wenst de rente en kosten in 2014 en 2015 in aftrek te brengen maar het Gerecht acht niet aannemelijk dat de woning in 2016 als centrale levensplaats voor belanghebbende is aan te merken

Samenvatting zaak Belanghebbende en zijn partner hebben samen twee kinderen en staan ingeschreven op het adres “A” te Bonaire. Hij is onder meer directeur en enig aandeelhouder van een bedrijf, dat gevestigd is op adres A. Belanghebbende heeft een stuk grond in erfpacht aan adres “B”. Daarop heeft belanghebbende een woning laten bouwen, met de bedoeling om daar met zijn gezin te gaan wonen. De woning is medio 2016 gereed ...
LEES VERDER

Toepassing saldo-methode ter zake van AOW-uitkeringen uit Nederland niet toegestaan. Geen sprake van discriminatie ten opzichte van gepensioneerden in Nederland, verschil in belastingdruk is gevolg van dispariteit tussen de belastingstelsels

Samenvatting zaak Belanghebbende is inwoner van Bonaire. Hij geniet onder meer een Nederlandse AOW-uitkering. In zijn aangifte inkomstenbelasting 2013 heeft hij een AOW-uitkering aangegeven, waarna hij een gelijk bedrag in aftrek heeft gebracht. Hij heeft daarbij het standpunt ingenomen dat zolang het totaal van de ontvangen AOW-uitkeringen nog niet het totaal van de in het verleden betaalde AOW-premies te boven gaat, de AOW-uitkeringen niet in de belastingheffing betrokken mogen worden ...
LEES VERDER

Bezwaar weliswaar prematuur maar toch ontvankelijk; inspecteur had een “tweede bezwaar” als beroep moeten doorzenden, welk beroep bovendien ontvankelijk wordt geacht vanwege verschoonbare termijnoverschrijding; geen nieuw feit nodig ingeval een te hoog bedrag aan voorheffingen is verrekend; ook geen schending vertrouwensbeginsel

Samenvatting zaak Nadat aan belanghebbende een definitieve aanslag inkomstenbelasting is opgelegd waarbij de door belanghebbende ingediende aangifte is gevolgd, legt de Inspecteur der Belastingen een navorderingsaanslag op omdat gebleken is dat een te hoog bedrag aan voorheffingen is verrekend. Belanghebbende komt tegen de navorderingsaanslag in bezwaar. Hoewel belanghebbendes bezwaar prematuur is – het wordt ingediend met een dagtekening die ligt vóór de dagtekening van de navorderingsaanslag – en een prematuur ...
LEES VERDER