Penshonado heeft zich in 2008 in Curaçao gevestigd. Hof oordeelt dat het Gerecht op de goede gronden heeft geoordeeld dat belanghebbende geen recht heeft op het 5%-tarief van de “oude” penshonado-regeling. Inspecteur heeft juiste tarief van gewijzigde regeling (10%) toegepast. Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt niet

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, geboren in 1942, heeft zich in het jaar 2008 in Curaçao gevestigd. Hij is met ingang van 19 maart 2008 als ingezetene opgenomen in het bevolkingsregister van Curaçao en heeft zich bij de Inspecteur aangemeld voor de toepassing van de zogenoemde ‘penshonado-regeling’. Naar aanleiding hiervan heeft de Inspecteur bij schrijven van 14 april 2008 aan belanghebbende te ...
LEES VERDER

Hof verenigt zich met de beslissing van het Gerecht dat in de jaren 2012 en 2013 recht bestond op aftrek als persoonlijke lasten van de onderhoudskosten met betrekking tot de monumentale ‘magasina’ waarin belanghebbende pas in 2013 is gaan wonen. Hof wijst op beleid Inspecteur

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft een perceel grond gekocht met daarop een niet gerestaureerde schuur (hierna: ‘magasina’). De magasina behoort tot een landhuis. Evenals het landhuis is de magasina opgenomen in het register van beschermde monumenten ingevolge artikel 6 van de Monumenteneilandsverordening Curaçao. Belanghebbende is in het jaar 2012 begonnen met de restauratie van de magasina. De restauratie is onder begeleiding ...
LEES VERDER

Niet gebleken dat de navorderingsaanslagen zijn vernietigd: in het belang van een efficiënte afdoening van de procedure verklaart het Gerecht het beroep gegrond en vernietigt de navorderingsaanslagen en de boete

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn op 30 oktober 2015 voor het jaar 2009 navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en premie AVBZ opgelegd. Gelijktijdig met de navorderingsaanslag inkomstenbelasting is een boete opgelegd. Belanghebbende heeft op 11 januari 2016 bezwaar gemaakt tegen de navorderingsaanslagen en de boete. De Inspecteur heeft op 6 december 2019 uitspraken op bezwaar gedaan waarna belanghebbende op 3 februari 2020 beroep ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat belanghebbende bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat geen belasting zou worden geheven: naheffingstermijn vanwege kwade trouw verlengd tot tien jaar. Inspecteur maakt winstcorrectie over vordering op (overleden) digra aannemelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting over de jaren 2009 tot en met 2016 opgelegd ten bedrage van elk NAf 20.000. Daarbij is steeds een verzuimboete opgelegd van NAf 3.000 (15%) vanwege het niet tijdig betalen van de aangegeven winstbelasting. Belanghebbende heeft op 23 maart 2019 tegen de naheffingsaanslagen en verzuimboetes bezwaar gemaakt en heeft op 2 april 2020 ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat exploitant plantage op generlei wijze de opgevoerde aftrekposten heeft onderbouwd: beroep ongegrond verklaard

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteert een plantage en heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2017 de volgende kostenposten in aanmerking genomen: algemene kosten, personeelskosen, huurkosten, water en elektra en benzinekosten (voor in totaal Naf. 58.375). Bij het vaststellen van de aanslagen heeft de Inspecteur de aftrek van de personeels- en huurkosten gecorrigeerd, alsmede 40% van de kosten voor water, ...
LEES VERDER

Belanghebbende met eenmanszaak maakt aannemelijk dat de opgevoerde telefoon- en internetkosten zakelijke kosten zijn. Wel correctie hoogte bijtelling privégebruik auto

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. In de aangifte is opbrengst uit onderneming aangegeven. Ook is een bedrag aan persoonlijke lasten opgevoerd. Het belastbaar inkomen is door belanghebbende berekend op nihil. Daarbij heeft zij een bedrag aan verliescompensatie toegepast. De Inspecteur heeft het belastbaar inkomen vastgesteld op NAf 30.457. De correcties hebben betrekking op ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat de levensverzekering in de vorm van een kapitaalverzekering niet kan worden aangemerkt als een in looptijd dalende overlijdensrisicoverzekering, premie kan niet als persoonlijke last in aftrek worden gebracht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op 19 oktober 2018 een aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2016 opgelegd. Belanghebbende heeft op 16 januari 2019 daartegen bezwaar gemaakt en heeft op 9 april 2020 beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Kennelijk, zo menen wij uit de onderhavige zaak te kunnen afleiden, heeft belanghebbende de door hem betaalde ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat de basiskorting terecht niet is toegepast bij inwoner van Nederland met loon uit dienstbetrekking in Curaçao. Verschil tussen de te weinig ingehouden loonbelasting en de verschuldigde inkomstenbelasting kan worden geheven bij de werknemer in de inkomstenbelasting

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is ingezetene van Nederland en heeft in het onderhavige jaar 2016 loon uit dienstbetrekking genoten bij de werkgever in Curaçao. Door wijziging van artikel 24A, lid 1, tweede volzin, Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (LIB) hebben de niet binnen Curaçao wonende belastingplichtigen met ingang van 1 januari 2015 niet langer recht op de basiskorting. In het jaar ...
LEES VERDER

Curaçao moet aan inwoner van Curaçao met huuropbrengsten uit appartement in Bonaire voorkoming van dubbele belasting verlenen met toepassing van de vrijstellingsmethode, niet slechts voor het bedrag van de in Bonaire betaalde belasting. Naar oordeel Gerecht is met het door de Inspecteur gevoerde beleid een onjuiste uitleg gegeven aan artikel 21, lid 6 BRNC

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in het onderhavige jaar 2017 inwoner van Curaçao. Hij bezit een appartement in Bonaire (de onroerende zaak) dat door hem wordt verhuurd. In Bonaire (Caribisch Nederland) is belanghebbende voor de onroerende zaak in 2017 een bedrag van USD 80 aan vastgoedbelasting verschuldigd. In zijn Curaçaose aangifte inkomstenbelasting heeft hij een belastbaar inkomen aangegeven van NAf 105.815 ...
LEES VERDER

Nu de navorderingsaanslagen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn zijn opgelegd, kan van strijdigheid met het rechtszekerheidsbeginsel geen sprake zijn. Ook geen sprake van een aan navordering in de weg staand ambtelijk verzuim

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot opgelegde aanslagen inkomstenbelasting en premie AVBZ is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteert onder een watersportbedrijf in de vorm van een eenmanszaak. In de jaarrekeningen van de eenmanszaak zijn in de onderhavige jaren 2008 en 2009 autokosten en verzekeringskosten opgenomen. De Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) heeft een boekenonderzoek gedaan bij belanghebbende. Op basis van de aangetroffen facturen en verstrekte grootboeken is de controlerend ...
LEES VERDER

Partijen zijn het op de zitting eens geworden naar welk belastbaar en premie-inkomen de navorderingsaanslagen moeten worden vastgesteld: beroep gegrond, geen proceskostenvergoeding, wel vergoeding griffierecht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot opgelegde aanslagen inkomstenbelasting, premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn navorderingsaanslagen inkomstenbelasting, premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ en voor het jaar 2014 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaren gemaakt. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar de navorderingsaanslagen gehandhaafd. Belanghebbende heeft tegen de uitspraken van de Inspecteur beroepen ingesteld bij het Gerecht. Belanghebbende ...
LEES VERDER

Gerecht acht Inspecteur niet geslaagd in zijn bewijslast dat belanghebbende NAf 18.000 aan inkomen heeft genoten. De enkele stelling dat het inkomen op basis van informatie van het CBS moet worden vastgesteld op NAf 18.000 is daartoe onvoldoende

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot opgelegde aanslagen premie AVBZ, premies AOV/AWW en premie BVZ is het volgende aan de orde. Het huishouden van belanghebbende bestaat uit twee personen, te weten belanghebbende en haar minderjarige dochter. Belanghebbende heeft in 2017 van de vader van haar dochter een bedrag van NAf 5.400 (NAf 450 per maand) aan alimentatie voor de dochter ontvangen. Belanghebbende heeft in de aangifte inkomstenbelasting 2017 een ...
LEES VERDER

Geen correctie belastbaar inkomen voor huuropbrengsten. Economische belang bij de appartementen is overgedragen aan een BV, waaraan de huuropbrengsten vanaf dan toekomen. Inspecteur doet beroep op interne compensatie door gebruikelijkloon in aanmerking te willen nemen, maar Gerecht oordeelt dat deze stelling te laat is ingenomen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot opgelegde aanslagen inkomstenbelasting, premies AOV/AWW en premie AVBZ is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in het jaar 2016 samen met haar echtgenoot vier appartementen in eigendom. Zij heeft de huuropbrengsten van de appartementen in het jaar 2016 aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting. Belanghebbende is in het jaar 2017 gescheiden. Met betrekking tot de appartementen heeft belanghebbende een overeenkomst van ‘Verkoop ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat geen aftrek mogelijk is voor het door de ontvanger op te betalen inkomstenbelasting afgeboekte bedrag ter zake van betaalde premies AOV/AWW

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende oefent een beroep uit in de vorm van een eenmanszaak. Bij het vaststellen van de aanslag inkomstenbelasting 2016 heeft de Inspecteur de aftrek van betaalde premie AOV/AWW gecorrigeerd. In geschil is of de Inspecteur terecht geen rekening heeft gehouden met de betaalde premie AOV/AWW. Ter zitting heeft de Inspecteur aan de hand van overgelegde stukken toegelicht dat ...
LEES VERDER

Verschuldigde premie gaat totale voorheffing met meer dan NAf 50 te boven: terecht een aanslag premie AVBZ vastgesteld. AOV/AOW-uitkeringen moeten naar het AVBZ-tarief van 2% in aanmerking worden genomen, niet naar het verlaagde 1,5%-tarief. Uitlatingen gedaan door de SVB in het kader van een voorlichtende taak binden de Inspecteur niet

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot een aanslag premie AVBZ is het volgende aan de orde. De Inspecteur heeft bij het vaststellen van de aanslag premie AVBZ een premiepercentage AVBZ van 1,5% in aanmerking genomen ter zake van het pensioeninkomen en 2% ter zake van de overige inkomsten. De Inspecteur heeft bij beschikking van 14 december 2018 aan belanghebbende medegedeeld dat op grond van artikel 41B Landsverordening op ...
LEES VERDER

Inspecteur verzuimt bij vaststellen aanslag premies AOV/AWW de voorheffing op de pensioenuitkering in aanmerking te nemen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot opgelegde aanslagen premies AOV/AWW en premie BVZ is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 2016 inkomen uit dienstbetrekking genoten van “X” NV alsmede een pensioenuitkering van een particuliere levensverzekeringsmaatschappij. De Inspecteur heeft bij beschikking aan belanghebbende medegedeeld dat op grond van artikel 41B Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 (LIB) geen aanslag inkomstenbelasting wordt vastgesteld. Eveneens is bij beschikking medegedeeld ...
LEES VERDER

Nog daargelaten of de daggelden in verband met medische onderzoeken en behandeling in Nederland als ziektekosten kunnen worden aangemerkt, is aftrek terecht geweigerd omdat belanghebbende de gestelde kosten niet heeft onderbouwd. Beroep Inspecteur op interne compensatie slaagt. Beroep belanghebbende op vertrouwensbeginsel faalt

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is voor medische onderzoeken en behandeling naar Nederland geweest. Zijn echtgenote heeft belanghebbende daarbij begeleid. Zij zijn verbleven in een gastenverblijf van het UMC Utrecht. Daarnaast heeft belanghebbende voor een behandeling éénmaal overnacht in een ziekenhuis te Deventer. Belanghebbende en zijn echtgenote hebben gedurende het gehele verblijf in Nederland een auto gehuurd. De zorgverzekeraar heeft de kosten ...
LEES VERDER

Bezwaar tegen toepassing gebruikelijkloonregeling. Gerecht oordeelt dat geen sprake is van een bijzondere situatie waarin een lager salaris dan het fictief loon in aanmerking kan worden genomen. De BV bevindt zich niet in structurele verliessituatie

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende houdt in de onderhavige jaren middellijk de helft van de aandelen in “X” BV (hierna: de BV). Zij is tevens directeur van de BV. Belanghebbende heeft in het jaar 2016 als directielid geen salaris genoten. In het jaar 2017 heeft zij als directielid een salaris genoten van NAf 1.130 per maand, oftewel NAf 13.560 per jaar. Blijkens ...
LEES VERDER

Hangende het beroep verleent de Inspecteur alsnog voorkoming van dubbele belasting voor pensioeninkomsten: geen belang meer bij beroepsprocedure

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een aanslag in de inkomstenbelasting 2016 opgelegd. Belanghebbende is in bezwaar gekomen tegen de aanslag inkomstenbelasting [kennelijk, zo leiden wij af uit het verdere verloop van het vonnis, omdat de inspecteur bij het opleggen van de aanslag geen voorkoming van dubbele belasting heeft verleend voor de pensioeninkomsten; red.]. De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar ...
LEES VERDER

Beroep niet-ontvankelijk verklaard wegens te late indiening. Gerecht gaat ten overvloede in op de ambtshalve vermindering en merkt op dat de Inspecteur ter zitting heeft toegezegd dat de ingehouden loonbelasting zal worden verrekend

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is voor het onderhavige jaar 2013 een aangiftebiljet inkomstenbelasting/premieheffing uitgereikt. Op 28 juli 2017 is aan belanghebbende een taxatieve aanslag opgelegd. Tegelijkertijd is een verzuimboete van NAf 250 opgelegd. Belanghebbende heeft op 5 september 2017 aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2013 gedaan en bezwaar gemaakt tegen de aanslag en de boete. Nadien heeft belanghebbende op 27 juni 2019 ...
LEES VERDER

Aanslag inkomstenbelasting opgelegd na vermelding in aangifte van onjuiste loonbedragen en verkeerde naam inhoudingsplichtige. Aanslag verminderd maar geen proceskostenvergoeding: noodzaak beroep vloeide uitsluitend voort uit handelwijze belanghebbende

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is zijn aanslagen inkomstenbelasting en premieheffing AVBZ en BVZ voor het jaar 2017 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaren gemaakt tegen de aanslagen. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar de aanslagen gehandhaafd. Belanghebbende heeft tegen de uitspraken van de Inspecteur beroepen ingesteld. Belanghebbende heeft het beroep ingetrokken omdat de Inspecteur aan haar is tegemoetgekomen. Tegelijk met de ...
LEES VERDER

Hypotheekrente komt niet in aftrek als eigenwoningrente omdat belanghebbende niet in het woonhuis woont, ook niet op grond van beleid aftrekbaar

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot een aanslag premies AOV/AWW is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in het jaar 2013 samen met haar echtgenoot een woonhuis gekocht (hierna: het woonhuis). Belanghebbende is in 2017 gescheiden. Vanaf het jaar 2017 is belanghebbende de enige eigenaar van de woning. Ter zake van de aankoop en het herstel van het woonhuis is belanghebbende een geldlening aangegaan. In het ...
LEES VERDER

Navorderingsaanslag reeds volledig verminderd: geen belang meer bij het beroep. Dat de navorderingsaanslag bij de Ontvanger nog openstaat doet daaraan niet af

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op 6 december 2013 voor het jaar 2011 een aanslag inkomstenbelasting opgelegd en op 2 november 2018 voor dat jaar een navorderingsaanslag inkomstenbelasting. Belanghebbende is op 13 november 2011[2018?] tegen de navorderingsaanslag in bezwaar gekomen. De Inspecteur heeft op 28 december 2018 uitspraak op bezwaar gedaan en het belastbaar inkomen verminderd tot een conform door ...
LEES VERDER

Belanghebbende maakt aannemelijk dat de voorlopige aanslag te hoog is vastgesteld. Voor het rechttrekken van onnauwkeurigheden behoeft niet te worden gewacht tot het vaststellen van de definitieve aanslag

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een voorlopige aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Daartegen heeft belanghebbende bezwaar gemaakt. In haar bezwaarschrift heeft belanghebbende vermeld dat zij vanaf medio 2015 niet meer in vaste dienst werkzaam is maar als zelfstandige zonder personeel. Het door de Inspecteur gehanteerde belastbaar inkomen is volgens belanghebbende daarom niet juist. Naar aanleiding van het bezwaar heeft de Inspecteur nadere ...
LEES VERDER

Werkkleding en werkschoenen van in Nederland studerend kind aangemerkt als lesmateriaal: het zijn voorwerpen die voor het volgen van de opleiding benodigd zijn. Overtochtkosten het land van studie naar Curaçao als ticketkosten van internationaal vervoer aftrekbaar. Betreft aftrek studiekosten kinderen als buitengewone lasten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft kinderen die in Nederland studeren. De zoon heeft in een horeca-opleiding gevolgd in Tilburg. Na de afronding van deze opleiding (1e helft van het jaar) is hij begonnen met een andere MBO-opleiding. De dochter heeft in het onderhavige jaar 2015 een opleiding gevolgd bij de Hogeschool van Amsterdam (HBO). De kinderen hebben in het onderhavige jaar ...
LEES VERDER

Geen recht op investeringsaftrek door ontbreken van regelmatige boekhouding met regelmatige afsluitingen. Gestelde investeringen ook op generlei wijze onderbouwd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft een supermarkt in de vorm van een eenmanszaak. Namens de Inspecteur heeft een boekenonderzoek plaatsgevonden bij belanghebbende naar de aanvaardbaarheid van de aangiften inkomsten-, loon- en omzetbelasting voor het jaar 2015. In het controlerapport wordt geconcludeerd dat niet is voldaan aan de administratieplicht ingevolge artikel 43, lid 2 Algemene landsverordening Landsbelastingen (ALL) en dat niet volledig ...
LEES VERDER

Twee verliesgevende dansactiviteiten van eenmanszaak niet aangemerkt als bron van inkomen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende geniet inkomsten uit dienstbetrekking als lerares op een school in Curaçao. Belanghebbende is van 1 november 2015 tot 20 december 2017 ingeschreven geweest in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) van Curaçao als eigenaar van de eenmanszaak (bedrijfsomschrijving: “Het geven van workshops. Het zich bezighouden met kunst, sport en recreatie o.a. dansshows”). Voor de jaren ...
LEES VERDER

Nederland ingevolge de BRK heffingsbevoegd over door inwoner van Curaçao als bestuurder van een lichaam dat inwoner is van Nederland genoten inkomsten. Curaçao moet aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verlenen. Arbeid niet in dienstbetrekking verricht: verzekerd en premieplichtig voor de AVBZ

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is vanaf 2009 ingezetene van Curaçao. Zij is directeur-grootaandeelhouder van een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap BV. De ondernemingsactiviteit van de BV betrof de exploitatie van een sportcentrum in Nederaland. In 2011 is het sportcentrum verkocht. BV is vanaf dat moment een pensioenvennootschap geworden. Bij de Kamer van Koophandel (KvK) in Nederland waren belanghebbende en haar partner ...
LEES VERDER

In afwezigheid van een wettelijke regeling ter voorkoming van dubbele belasting in niet-verdragsgevallen geeft de Inspecteur voorkoming op basis van niet gepubliceerd beleid. Gerecht sluit aan bij systematiek Nederlands Bvdb 1989. Omvang van de vermindering in dit geval bepaald door de evenredigheidsbreuk, niet beperkt tot bedrag van de buitenlandse belasting

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is ingezetene van Curaçao en ontvangt naast zijn inkomen van een NV ook niet-zelfstandig arbeidsinkomen uit Venezuela. In zijn aangifte inkomstenbelasting 2015 heeft belanghebbende aftrek ter voorkoming van dubbele belasting (hierna ook: aftrek vdb) geclaimd ter zake van de Venezolaanse inkomsten volgens de vrijstellingsmethode. Daarbij heeft hij de volgende berekeningswijze gehanteerd: buitenlands inkomen/wereldinkomen x verschuldigde belasting. Bij ...
LEES VERDER

Het niet meewerken aan een derdenonderzoek leidt niet tot de sanctie van omkering en verzwaring van de bewijslast. Volgens de normale regels van bewijslast dient de Inspecteur in deze zaak te bewijzen dat belanghebbende loon heeft genoten, maar hij slaagt daarin niet

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende was in ieder geval tot in het jaar 2003 in dienstbetrekking werkzaam bij “Q” (hierna: de werkgever) en is vanaf 2011 als winkelbediende voltijds in dienstbetrekking werkzaam bij “Y”. Volgens de gegevens in de systemen van de Belastingdienst – welke gegevens zouden zijn afgeleid van verzamelloonstaten die de werkgever zou hebben ingediend – heeft belanghebbende van 1998 ...
LEES VERDER