Gerecht oordeelt dat bij speelautomaten met een billacceptor de ‘billdrop’ als heffingsgrondslag van het speelvergunningsrecht geldt. Beroep op het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel faalt. Opbrengstlimiet van artikel 62 Wet FinBES ziet uitsluitend op lokale rechten (retributies) en niet op een belasting die krachtens een andere formele wet wordt geheven

Samenvatting zaak In deze zaak op het gebied van het door het openbaar lichaam Bonaire geheven speelvergunningsrecht is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende, gevestigd te Bonaire, is ter zake van de exploitatie van hazardspelen een vergunning verleend. Belanghebbende exploiteert een casino, waarin speelautomaten met zogenoemde billacceptors zijn opgesteld. Daarbij dient de speler een bankbiljet in de billacceptor in te voeren, waarna de speler ‘credits’ ontvangt om mee te ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat de heffingsambtenaar over de heffingsgrondslag van het speelvergunningsrecht een toezegging heeft gedaan en dat hij daaraan gebonden is. Toezegging niet zozeer in strijd met een juiste toepassing van de belastingwet dat belanghebbende in redelijkheid niet op nakoming van de toezegging mocht rekenen. Brief Hoofd Afdeling Financiën kon niet als een opzegging worden beschouwd

Samenvatting zaak In deze zaak op het gebied van het door het openbaar lichaam Bonaire geheven speelvergunningsrecht, is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een B.V. gevestigd te Bonaire, exploiteert een casino in Bonaire en is een vergunninghouder in de zin van de Wet hazardspelen BES I. Belanghebbende biedt in haar casino hazardspelen aan onder andere middels tafelspelen en speelautomaten. Over de jaren 2013 tot en met 2017 heeft belanghebbende ...
LEES VERDER

Autoverhuurbedrijf maakt schending gelijkheidsbeginsel (meerderheidsregel) niet aannemelijk. Geen teruggaaf verhuurbelasting motorrijtuigen (Bonaire)

Samenvatting zaak In deze zaak op het gebied van de Bonairiaanse verhuurbelasting motorrijtuigen (VBM) is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteert een autoverhuurbedrijf op Bonaire. Vrijwel de gehele omzet bestaat uit opbrengsten uit de verhuur van auto’s aan toeristen. Ter zake van deze verhuur is belanghebbende belastingplichtig voor de VBM. De VBM is een aangiftebelasting. Belanghebbende heeft over de periode oktober 2012 tot en met september 2017 aangifte VBM ...
LEES VERDER

Belanghebbende heeft geen gebruik gemaakt van de in de Belastingwet BES opgenomen rechtsgang om op te komen tegen de aanslagen motorrijtuigenbelasting. Het beginsel van de formele rechtskracht leidt er toe dat de bij de civiele rechter ingediende vordering niet-ontvankelijk is

Samenvatting zaak In deze bij de civiele rechter aanhangig gemaakte zaak met betrekking tot de in het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) geheven motorrijtuigenbelasting is in hoger beroep het volgende aan de orde. Belanghebbende vordert, onder meer, dat voor recht wordt verklaard dat het OLB jegens belanghebbende onrechtmatig heeft gehandeld door in strijd met de Motorrijtuigenbelastingverordening Bonaire 2011 (hierna: MRB Bon) vanaf 2012 motorijtuigenbelasting te heffen voor de scooters van belanghebbende, ...
LEES VERDER

Anders dan het Gerecht, geeft het Hof geen oordeel over het beroep op het vertrouwensbeginsel omdat belanghebbende niet in een betere positie kan komen met betrekking tot de voldoening op aangiften speelvergunningsrecht

Samenvatting zaak In deze zaak in hoger beroep betreffende het door het Openbaar Lichaam Bonaire geheven speelvergunningsrecht is voornamelijk het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de voldoening op aangiften van het speelvergunningsrecht over alle kwartalen van 2013 tot en met 2016 alsmede het eerste kwartaal van 2017. De heffingsambtenaar heeft bij uitspraken op bezwaar van 2 juni 2017 de bezwaren ongegrond verklaard. Belanghebbende heeft op 30 ...
LEES VERDER

Onderhavige scooters vrijgesteld van de Bonairiaanse motorrijtuigenbelasting. Volgens de heffingsambtenaar is de vrijstelling alleen bedoeld voor personenauto’s maar het Gerecht acht de wettekst duidelijk

Samenvatting zaak Belanghebbende, een B.V. gevestigd te Bonaire, houdt zich bezig met verhuur van scooters aan particulieren. Zij is houder van twintig scooters en heeft voor deze scooters in november 2016 nummerplaten uitgereikt gekregen, nadat zij de verschuldigde motorrijtuigenbelasting voor het vierde kwartaal van 2016 heeft betaald. Belanghebbende maakt bezwaar tegen de heffing van motorrijtuigenbelasting over het vierde kwartaal van 2016. De heffingsambtenaar heeft de bezwaren ongegrond verklaard en belanghebbende ...
LEES VERDER

Belastingrechter acht zich bevoegd uitspraak te doen over Bonairiaans speelvergunningsrecht. Beroep op het vertrouwensbeginsel – de heffingsambtenaar zou hebben toegezegd dat de heffingsgrondslag niet de bruto-ontvangst maar de netto-ontvangst is – slaagt niet

Samenvatting zaak Aan belanghebbende, een N.V. gevestigd te Bonaire, is ter zake van de exploitatie van hazardspelen een vergunning verleend. Van belanghebbende zijn over meerdere kwartalen speelvergunningsrechten geheven. Belanghebbende maakt bezwaar tegen de voldoening op aangiften speelvergunningsrecht. De heffingsambtenaar verklaart de bezwaren ongegrond. Belanghebbende stelt daartegen beroep in bij het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Gerecht). Tevens zijn naheffingsaanslagen speelvergunningsrecht opgelegd, waartegen door ...
LEES VERDER

Ondanks dat de waarde is bepaald voor een tijdvak van vijf jaar, kan jaarlijks worden opgekomen tegen de waardevaststelling voor de Bonairiaanse grondbelasting. Feitelijke waardevaststelling behoeft niet te geschieden voorafgaand aan het tijdvak

Samenvatting zaak Belanghebbende is eigenaar en gebruiker van een onroerende zaak. Aan belanghebbende zijn terzake van de onroerende zaak voor de jaren 2014 en 2015 aanslagen grondbelasting opgelegd naar een waarde van USD 600.000. Belanghebbende is het niet eens met de vastgestelde waarde van USD 600.000. In bezwaar heeft belanghebbende een taxatierapport van een taxateur ingebracht, waarin de waarde is getaxeerd op USD 465.000. Overeenkomstig voornoemd taxatierapport heeft de heffingsambtenaar ...
LEES VERDER

Gelijk het Gerecht oordeelt het Hof dat met de nieuwe BES-wetgeving de faciliteit van de tax-holiday is komen te vervallen, dat het de formele wetgever vrijstaat om naar eigen inzicht wetten te vervaardigen en dat het beroep op gerechtvaardigde verwachtingen faalt (betreft vastgoedbelasting)

Samenvatting zaak Belanghebbende was in 2007 van plan om grond tot ontwikkeling te brengen. Daartoe heeft zij in 2008 twee braakliggende percelen grond gekocht voor ANG 1.020.000 (hierna: de percelen grond). Die heeft zij vervolgens in de jaren 2008 - 2011 voor een bedrag van 8 miljoen gulden tot ontwikkeling gebracht. Belanghebbende heeft in het kader van de ontwikkeling van de percelen grond op 20 september 2007 een verzoek gedaan ...
LEES VERDER

Hof houdt het ervoor dat Openbaar Lichaam impliciet een standpunt inneemt of heeft ingenomen op grond waarvan het een juiste wetstoepassing in de meerderheid van rechtens en feitelijk met belanghebbende vergelijkbare gevallen achterwege laat: beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt in zaak betreffende verhuurautobelasting

Samenvatting zaak Belanghebbende exploiteert een autoverhuurbedrijf op Bonaire. Vrijwel de gehele omzet bestaat uit opbrengsten uit de verhuur van auto’s aan toeristen. Ter zake van deze verhuur is belanghebbende ingevolge de Eilandsverordening van 14 december 1992, nr. 1 regelende de heffing en invordering verhuurautobelasting (de Eilandsverordening verhuurbelasting) $ 4 per dag per verhuurde auto aan VAB verschuldigd. Over het tijdvak april-juni 2013 heeft belanghebbende een bedrag van $ 28.236 aan ...
LEES VERDER

Hof: geen schending gelijkheidbeginsel bij samenloop ABB met verhuurautobelasting, ook geen sprake van verboden discriminatie ten opzichte van samenloop ABB met toeristenbelasting bij verhuur hotelkamers en appartementen

Samenvatting zaak Belanghebbende exploiteert een autoverhuurbedrijf op Bonaire. Vrijwel de gehele omzet bestaat uit opbrengsten uit de verhuur van auto’s aan toeristen. Ter zake van de omzet heeft belanghebbende Algemene bestedingsbelasting (ABB) voldaan. Ter zake van de verhuur van auto’s heeft belanghebbende over dezelfde periode ook een bedrag aan verhuurautobelasting (VAB) voldaan. Belanghebbende heeft tegen de afdracht van de ABB bezwaar aangetekend. Belanghebbende heeft ook bezwaar en beroep ingesteld tegen ...
LEES VERDER

Dat ter zake van de omzet verkregen met de verhuur van auto’s algemene bestedingsbelasting geheven wordt, leidt er niet toe dat geen verhuurautobelasting geheven kan worden. Maar beroep op meerderheidsregel slaagt en gelijkheidsbeginsel wordt toegepast

Samenvatting zaak De omstandigheid dat er ter zake van de omzet verkregen met de verhuur van auto's algemene bestedingsbelasting geheven wordt, leidt er niet toe dat geen verhuurautobelasting geheven kan worden. De verhuurautobelasting is geen belasting naar inkomen, winst of vermogen. Belanghebbendes beroep op de meerderheidsregel slaagt. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). LET OP: HOGER BEROEP! Tegen deze uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire (het Gerecht) is door het ...
LEES VERDER

Dat ter zake van de verhuur van auto’s verhuurautobelasting geheven wordt, leidt er niet toe dat terzake van de verhuur geen algemene bestedingsbelasting geheven kan worden. Beroep op gelijkheidsbeginsel faalt

Samenvatting zaak De omstandigheid dat ter zake van de verhuur van auto's verhuurautobelasting geheven wordt leidt er niet toe dat ter zake van de omzet verkregen met de verhuur van auto's geen algemene bestedingsbelasting geheven kan worden. Het beroep van belanghebbende op het gelijkheidsbeginsel faalt. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). LET OP: HOGER BEROEP! Tegen deze uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire (het Gerecht) is door de belanghebbende hoger ...
LEES VERDER