Met het pas in de bezwaarfase indienen van aangiften is niet de vereiste aangifte gedaan: verzwaring en omkering bewijslast. Naheffingsaanslag berust op redelijke schatting. Betoog dat op haar naam staande onderneming in feite door een ander wordt geëxploiteerd, helpt belanghebbende niet

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak op het gebied van de BBO, de loonbelasting en de heffing van sociale premies is het volgende aan de orde. Blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel drijft belanghebbende sinds 2003 in de vorm van een eenmanszaak de onderneming met de handelsnaam [Z]. De onderneming is op 26 september 2014 opgeheven. Belanghebbende heeft over het jaar 2012 geen aangiften BBO en loonbelasting/premie volksverzekeringen ...
LEES VERDER

Belanghebbende slaagt er niet in bewijs te leveren dat inhouding van loonbelasting heeft plaatsgevonden en ook niet dat hij te goeder trouw was ter zake van de inhouding die niet heeft plaatsgevonden: geen verrekening als voorheffing met inkomstenbelasting. Ook niet aannemelijk gemaakt dat premie AZV is ingehouden, geen verrekening

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft vanaf 1 april 2012 werkzaamheden verricht voor een NV. De NV en belanghebbende hebben in dat verband geen schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten. Overeengekomen is dat belanghebbende voor deze werkzaamheden Afl. 4.000 per maand ontvangt. Blijkens een zogenoemde ‘opgaaf derde, niet in dienstbetrekking’ heeft belanghebbende in 2012 ter zake van deze werkzaamheden betalingen ontvangen ten bedrage van in ...
LEES VERDER

Toepassing van de spreidingsregeling brengt enkel met zich dat in het belastingjaar waarin de nabetaling van loon is genoten, voor de berekening van de inkomstenbelasting over deze nabetaling, wordt gedaan alsof deze in voorgaande jaren is ontvangen. Het jaar van belastingheffing wijzigt niet door toepassing van de spreidingsregeling. Betreft tijdstip van vorderbaarheid en inbaarheid van een beëindigingsvergoeding

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Aruba, was in dienstbetrekking werkzaam bij een NV. De NV exploiteerde “Z”. Vanwege de sluiting van Z is een Sociaal Plan opgesteld, waarin onder meer is voorzien in een beëindigingsvergoeding voor de werknemers ten aanzien van wie de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De werknemers die hebben ingestemd met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst hebben deze beëindigingsvergoeding ...
LEES VERDER

Werkgever gaat uit van “bruto bruto” salaris, maar werknemer hoeft er niet op bedacht te zijn dat werkgeverslasten op salaris in mindering strekken

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak op het gebied van het arbeidsrecht maar met raakvlakken met de fiscaal-administratiefrechtelijke praktijk is, kort samengevat, het volgende aan de orde. Verzoekster in deze zaak, wonend te Curaçao, is in dienst getreden bij werkgever in de functie van sales office employee. De arbeidsovereenkomst is mondeling aangegaan voor de bepaalde tijd van zes maanden. Daarbij is een salaris van NAf 2.500 afgesproken. Nadat verzoekster met ...
LEES VERDER

Nadat alsnog uitspraak is gedaan trekt belanghebbende het beroep tegen het niet tijdig beslissen op het bezwaar in en verzoekt daarbij om een proceskostenvergoeding. Het Gerecht ziet daarvoor aanleiding. Partijen hebben overeenstemming bereikt over een toe te kennen proceskostenvergoeding en over een vergoeding van het griffierecht

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft op 6 januari 2014 een verzoek gedaan aan de Inspecteur om goedkeuring van een pensioenreglement en een premieovereenkomst. De Inspecteur heeft bij brief van 16 december 2014 gereageerd. Belanghebbende maakt op 23 januari 2015 bezwaar tegen de brief van de inspecteur en stelt op 23 januari 2018 beroep in bij het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) tegen het niet tijdig doen van ...
LEES VERDER

Veroordeling wegens het opzettelijk niet binnen de gestelde termijn aanvragen van aangiften en wegens valsheid in geschrifte. Arubaanse strafzaak

Samenvatting zaak In deze Arubaanse strafzaak heeft het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) verdachte veroordeeld wegens opzettelijk niet binnen de gestelde termijn aanvragen van aangifte als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Algemene landsverordening belastingen, terwijl het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat nadeel voor het Land kan ontstaan, meermalen gepleegd, strafbaar gesteld bij artikel 68, tweede lid juncto eerste lid, aanhef en onder ...
LEES VERDER

Veroordeling wegens het opzettelijk niet doen van aangiften en het opzettelijk gebruik maken van vervalst geschrift. Arubaanse strafzaak

Samenvatting zaak In deze Arubaanse strafzaak heeft het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) verdachte veroordeeld wegens het opzettelijk niet binnen de gestelde termijn (immers in het geheel niet) doen van aangifte als bedoeld in artikel 6 van de Algemene landsverordening belastingen, terwijl het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat nadeel voor het Land kan ontstaan, meermalen gepleegd, strafbaar gesteld bij artikel 68, tweede lid juncto eerste ...
LEES VERDER

Arubaanse civiele zaak: vraag of fiscale inhoudingen zijn gedaan niet relevant voor vraag of sprake is van civielrechtelijke arbeidsovereenkomst

Samenvatting zaak In een civielrechtelijke zaak waarin het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) op 23 mei 2017 uitspraak heeft gedaan overweegt het Gerecht dat of er sprake is van een arbeidsovereenkomst afhangt van de vraag of voldaan is aan de criteria van artikel 7A:1613a BWA en niet van de vraag of er inhoudingen worden gedaan op het inkomen. In deze zaak heeft verzoeker, een natuurlijke persoon ...
LEES VERDER

Niet toepassen tabelcorrectiefactor bij vaststellen loonbelastingtabel leidt tot strijdigheid met artikel 1 EP EVRM

Samenvatting zaak In een tweetal zaken in hoger beroep heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) zich gebogen over de vraag of de inhouding van loonbelasting over januari 2011, voor zover deze meer bedroeg dan wanneer deze volgens de in het destijds geldende artikel 25 van de Landsverordening Inkomstenbelasting (hierna: LvIB) genoemde tabelcorrectiefactor gecorrigeerd zou zijn, ...
LEES VERDER

Hof oordeelt dat de ingehouden loonbelasting voor zover deze meer bedraagt dan wanneer deze met toepassing van de destijds genoemde tabelcorrectiefactor geheven zou zijn strijdig is met artikel 1 EP van het EVRM (1)

Samenvatting zaak In geschil is of te veel aan loonbelasting is ingehouden op het maandloon van appellant over januari 2011. Het Hof oordeelt dat de ingehouden loonbelasting voor zover deze meer bedraagt dan wanneer deze met toepassing van de in artikel 25 LIB (destijds geldend) genoemde tabelcorrectiefactor geheven zou zijn strijdig is met artikel 1 EP van het EVRM. De (latere) invoering van een zwaardere heffing is in strijd is ...
LEES VERDER

Hof oordeelt dat de ingehouden loonbelasting voor zover deze meer bedraagt dan wanneer deze met toepassing van de destijds genoemde tabelcorrectiefactor geheven zou zijn strijdig is met artikel 1 EP van het EVRM (2)

Samenvatting zaak In geschil is of te veel aan loonbelasting is ingehouden op het maandloon van appellant over januari 2011. Het Hof oordeelt dat de ingehouden loonbelasting voor zover deze meer bedraagt dan wanneer deze met toepassing van de in artikel 25 LIB (destijds geldend) genoemde tabelcorrectiefactor geheven zou zijn strijdig is met artikel 1 EP van het EVRM. De (latere) invoering van een zwaardere heffing is in strijd is ...
LEES VERDER

Aanvankelijke onrechtmatigheid wegens niet naleven wettelijk verplichte indexatie tabeltarieven opgeheven door bij Landsverordening AB 2014, no. 54

Samenvatting zaak Inhouding loonbelasting januari 2011. Aanvankelijke onrechtmatigheid wegens niet naleven wettelijk verplichte indexatie tabeltarieven opgeheven door bij Landsverordening AB 2014, no. 54, opnieuw vaststellen van de loonbelastingtabel 2011. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl LET OP: Dit artikel bevat slechts een korte omschrijving door onze redactie van de essentie van (een deel van) de betreffende uitspraak gevolgd door een (uitgebreide) samenvatting door onze redactie van (een deel van) de ...
LEES VERDER

Door werkgever teveel afgedragen premie AOV/AWW waarvan restitutie wordt verleend aan de werknemer, is voor de inkomstenbelasting als verkapt loon belast in jaar van restitutie

Samenvatting zaak Door werkgever (in 2006) teveel – boven de maximale jaarpremie – afgedragen premie AOV/AWW waarvan restitutie wordt verleend aan de werknemer, is voor de inkomstenbelasting als verkapt loon belast in het jaar van restitutie (2011). Geen proceskostenvergoeding o.b.v. de ALB; geen concordante toepassing van art. 32a ALL of art. 8:75 Awb. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl LET OP: Dit artikel bevat slechts een korte omschrijving door onze ...
LEES VERDER

Ook al is de verzamelloonstaat op de dag van inlevering ter completering aan belanghebbende is teruggegeven, is deze naar het oordeel van het Gerecht tijdig ingediend. Gerecht vernietigt boetebeschikking

Samenvatting zaak Loonbelasting. boetebeschikking. Aan belanghebbende is een boete van Afl. 5.000 opgelegd wegens het niet inleveren van de verzamelloonstaat over het jaar 2009. Nu belanghebbende tijdig de verzamelloonstaat aan de Inspectie der Belastingen heeft aangeboden, doet het gegeven dat de verzamelloonstaat op de dag van inlevering ter completering door de Inspectie aan belanghebbende is teruggeven en belanghebbende vervolgens in gebreke is gebleven om de verzamelloonstaat inclusief de aanvullende gegevens ...
LEES VERDER