Voor ontheffing deviezenprovisie voor vrije zone-vennootschap niet vereist dat de betaling aan het buitenland verband houdt met een artikel 1 Lvz 2000-activiteit. Betalingen voor productie-installatie in verband met leveringen aan binnenlandse afnemer vallen niet onder de ontheffing. Intrekking ontheffing met terugwerkende kracht in strijd met rechtszekerheidsbeginsel

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Bij beschikking van 1 augustus 2006 (hierna: de toelatingsbeschikking) heeft Free Zone Aruba N.V. (hierna: FZA), de beheerder van de vrije zones van Aruba, een N.V. (hierna: “de N.V.”) op de voet van artikel 4, tweede lid, van de Landsverordening vrije zones 2000 (hierna: de Lvz 2000) toegelaten tot een vrije zone als bedoeld in artikel 1, eerste ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat het door het hotel (duurzaam) plaatsen van strandstoelen op het openbare strand kan worden aangemerkt als het innemen van openbare grond. Precariorecht verschuldigd

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak op het gebied van het precariorecht is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteert een hotel en heeft strandstoelen geplaatst op een stuk openbaar strand dat grenst aan de aan haar in erfpacht verstrekte domeingrond. Aan belanghebbende is voor het jaar 2016 een vergunning verleend voor het gebruik van voornoemd stuk strand voor het plaatsen van 194 strandstoelen. Op grond van het Retributie- en ...
LEES VERDER

Geen recht op cessantia omdat het aanvullende pensioen hoger is dan het geïndividualiseerde wettelijke ouderdomspensioen (AOV)

Samenvatting zaak In deze Arubaanse arbeidsrechtelijke zaak met raakvlakken met de Caribische belastingpraktijk is het volgende aan de orde. Belanghebbende, verzoekster in deze zaak, heeft tot begin 2018 gewerkt bij een stichting. Sindsdien ontvangt zij ouderdomspension van de Sociale Verzekeringsbank van Aruba (de SVB) ter hoogte van de gehuwdennorm, in het onderhavige jaar Afl. 1.780,00 per maand en een aanvullend pensioen via een particuliere verzekeraar ad Afl. 1.038,87 per maand ...
LEES VERDER

Werkgever verkeert vanaf datum beëindiging dienstverband in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen, belanghebbende heeft derhalve aanspraak op cessantia-uitkering

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak op het gebied van het socialezekerheidsrecht met raakvlakken met de Caribische belastingpraktijk is het volgende aan de orde. De Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVB) heeft het verzoek van belanghebbende (appellant in deze zaak) tot uitbetaling van een eenmalige uitkering op grond van artikel 4, lid 2 van de Cessantiaverordening, afgewezen. Appellant is het niet eens met deze beslissing en stelt zich op het standpunt ...
LEES VERDER

De persoonlijke lasten en de kinderaftrek gelden bij het bepalen van het onzuiver inkomen niet als aftrekposten. Persoonlijke lasten komen in aanmerking bij het bepalen van het zuiver inkomen en de kinderaftrek bij het bepalen van het belastbaar inkomen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak met betrekking tot de premieheffingen AOV/AWW en AZV is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in de onderhavige jaren (2013 en 2014) inkomsten uit overige arbeid genoten. Aan belanghebbende zijn voor die jaren aanslagen premies AOV/AWW en AZV opgelegd naar een premie-inkomen van Afl. 18.000 (2013) en Afl. 15.000 (2014). In geschil is of de aanslagen premies AOV/AWW en AZV voor de jaren ...
LEES VERDER

Werkelijke woonplaats niet in Aruba en daardoor ten onrechte ingeschreven in bevolkingsregister. Gerecht oordeelt dat belanghebbende geen recht had op reparatietoeslag

Samenvatting zaak In deze Arubaanse bestuursrechtelijke zaak met raakvlakken met de Caribische belastingpraktijk, is het volgende aan de orde. Bij beschikking van 21 februari 2017 heeft de Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVB, verweerder in deze zaak) aan belanghebbende (appellante in deze zaak) meegedeeld dat zij ten onrechte Reparatietoeslag en Extra (RepT+X) heeft ontvangen voor de periode januari 2011 tot en met februari 2017 en dat verweerder deze opgebouwde schuld zal ...
LEES VERDER

Gerecht ziet aanleiding om naar analogie van de bepaling in de Landsverordening beroep in belastingzaken te oordelen dat onder de gegeven omstandigheden een redelijke toepassing van artikel 52, lid 2 LAR met zich meebrengt dat het Uitvoeringsorgaan AZV veroordeeld moet worden in de proceskosten

Samenvatting zaak In deze Arubaanse bestuursrechtelijke zaak met raakvlakken met de Caribische belastingpraktijk, is het volgende aan de orde. Belanghebbende (appellant in deze zaak) heeft het Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekostenverzekering van Aruba (Uitvoeringsorgaan AZV, verweerder in deze zaak) verzocht om restitutie van de door hem gemaakte kosten voor het kopen van een medicijn. Het Uitvoeringsorgaan AZV heeft dit verzoek afgewezen. Naar aanleiding van het beroep van appellant bij het Gerecht in ...
LEES VERDER

Hof bevestigt dat belastingrechter bevoegd is inzake beroepen tegen facturen precariobelasting. Niet voldoen precariobelasting geen grond om precariovergunning te weigeren

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak inzake de precariobelasting, bevestigt het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) in zijn uitspraak van 5 september 2018 (zaaknummers AUA2017H00127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, ECLI:NL:OGHACMB:2018:227) de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) dat - kort samengevat - de belastingrechter bevoegd is kennis te nemen van beroepen tegen facturen precariobelasting (onder ...
LEES VERDER

College van Beroep oordeelt dat geen sprake is van eenzelfde ziekteoorzaak en dat belanghebbende onder de ZV recht heeft op ziekengeld

Samenvatting zaak Het betreft hier een Arubaanse zaak op het gebied van het socialezekerheidsrecht met raakvlakken met de belasting- en administratieve praktijk. Overigens betreft dit een wat oudere zaak, uit november 2013, welke evenwel pas in december 2018 op rechtspraak.nl is gepubliceerd. Belanghebbende, appellant in deze zaak, kan zich niet verenigen met de beslissing van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van Aruba om hem vanaf 10 oktober 2012 geen ziekengeld uit ...
LEES VERDER

Gedeeltelijke vernietiging beslissing SVB dat belanghebbende geen recht heeft op ziekengeld onder de ZV omdat hij zonder toestemming naar het buitenland is vertrokken voor medische behandeling en in die tijd niet door de controlearts kon worden gecontroleerd

Samenvatting zaak Het betreft hier een tweetal Arubaanse zaken op het gebied van het socialezekerheidsrecht met raakvlakken met de belasting- en administratieve praktijk. Overigens betreft dit wat oudere zaken, uit januari 2014, welke evenwel pas in december 2018 op rechtspraak.nl zijn gepubliceerd. In deze zaken oordeelt het College van Beroep, kort samengevat, dat de beslissing van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van Aruba dat belanghebbende, appellant in deze zaak, geen recht ...
LEES VERDER

Gerecht gaat ervan uit dat Eiser slechts als stroman heeft gefungeerd en dat partijen hebben afgesproken dat Gedaagde de eenmanszaak voor eigen rekening en risico zou gaan drijven. Gedaagde aansprakelijk voor belasting- en premieaanslagen

Samenvatting zaak Het betreft hier een Arubaanse civielrechtelijke zaak met raakvlakken met de belastingpraktijk. Partijen hebben op 3 augustus 2006 [in de uitspraak staat "2016" maar wij gaan er vooalsnog vanuit dat daar 2006 bedoeld is zonder te willen uitsluiten dat het een ander jaartal moet zijn; red.] een eenmanszaak ingeschreven in de kamer van koophandel: Eiser in de hoedanigheid van eigenaar en Gedaagde in de hoedanigheid van gevolmachtigde. Op ...
LEES VERDER

Gerecht verklaart klagers beroep tegen de weigering van de Minister om positief te beslissen op een verzoek om teruggave van het door hem op aanslag betaalde werkgeversdeel AZV-premie gegrond en stelt uit een oogpunt van definitieve geschilbeslechting de renteschadevergoeding zelf vast

Samenvatting zaak Het betreft hier een uitspraak van de ambtenarenrechter in een Arubaanse zaak met een raakvlak met de premieheffing, meer in het bijzonder met betrekking tot de premie ingevolge de Landsverordening algemene ziektekostenverzekering (hierna: AZV). Klager had in het jaar 2010 meerdere dienstverbanden, te weten van 1 januari tot 10 oktober met het land Aruba (derhalve was hij ambtenaar van het land Aruba) en van 10 oktober tot 1 ...
LEES VERDER

Veroordeling wegens het opzettelijk niet doen van aangiften en wegens valsheid in geschrifte. Arubaanse strafzaak

Samenvatting zaak In deze Arubaanse strafzaak heeft het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) verdachte veroordeeld wegens het opzettelijk niet binnen de gestelde termijn (immers in het geheel niet) doen van aangifte als bedoeld in artikel 6 van de Algemene landsverordening belastingen, terwijl het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat nadeel voor het Land kan ontstaan, meermalen gepleegd, strafbaar gesteld bij artikel 68, tweede lid juncto eerste ...
LEES VERDER

Veroordeling wegens het opzettelijk niet doen van aangiften en het opzettelijk gebruik maken van vervalst geschrift. Arubaanse strafzaak

Samenvatting zaak In deze Arubaanse strafzaak heeft het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (hierna: het Gerecht) verdachte veroordeeld wegens het opzettelijk niet binnen de gestelde termijn (immers in het geheel niet) doen van aangifte als bedoeld in artikel 6 van de Algemene landsverordening belastingen, terwijl het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat nadeel voor het Land kan ontstaan, meermalen gepleegd, strafbaar gesteld bij artikel 68, tweede lid juncto eerste ...
LEES VERDER

Niet de algemene bestuursrechter maar de belastingrechter is bevoegd in precariozaken (Aruba). Precario verschuldigd voor gebruik van strand, maar alleen over verstreken tijdvakken

Samenvatting zaak In een aantal Arubaanse zaken waarin op 28 augustus 2017 uitspraak is gedaan, is geoordeeld dat met betrekking tot beslissingen over de vaststelling van de hoogte van de retributies als bedoeld in de (Arubaanse) Retributieverordening de belastingrechter bevoegd is en niet de algemene bestuursrechter. Het betreft hier een aantal belastingzaken alsook een aantal LAR-zaken (administratiefrechtelijke zaken waarin de algemene bestuursrechter uitspraak heeft gedaan). In de belastingzaak achtte de ...
LEES VERDER