Hof opent mogelijkheid in het Curaçaose belastingprocesrecht om te verzoeken tot herziening van een onherroepelijk geworden uitspraak van het Gerecht of van het Hof: herzieningsregels van de Lar analoog toegepast voor het belastingprocesrecht. In deze zaak wijst het Hof het verzoek tot herziening evenwel af

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak heeft belanghebbende het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: “het Hof”) verzocht een uitspraak van het Hof van 22 januari 2018 (ECLI:NL:OGHACMB:2018:28) te herzien. Het Hof heeft op 10 februari 2021 uitspraak gedaan en daarbij het verzoek tot herziening afgewezen (ECLI:NL:OGHACMB:2021:64). Het voor de belastingpraktijk meest interessante aspect van deze zaak is dat het Hof voor het Curaçaose belastingprocesrecht – waarin (wettelijk) niet is voorzien in ...
LEES VERDER

Aanslagen hangende de beroepsprocedure verminderd tot nihil: belang aan procedure ontvallen, niet ontvankelijk. Geen proceskostenvergoeding nu geen sprake is van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, inspecteur moet wel het griffierecht vergoeden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot aanslagen socialepremieheffing is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn aanslagen premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ voor het jaar 2017 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen. De Inspecteur heeft bij uitspraken van 21 februari 2020 de bezwaren niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn en heeft daarbij de aanslagen ambtshalve verminderd (tot bepaalde bedragen, niet nihil) ...
LEES VERDER

Niet gebleken dat de navorderingsaanslagen zijn vernietigd: in het belang van een efficiënte afdoening van de procedure verklaart het Gerecht het beroep gegrond en vernietigt de navorderingsaanslagen en de boete

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn op 30 oktober 2015 voor het jaar 2009 navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en premie AVBZ opgelegd. Gelijktijdig met de navorderingsaanslag inkomstenbelasting is een boete opgelegd. Belanghebbende heeft op 11 januari 2016 bezwaar gemaakt tegen de navorderingsaanslagen en de boete. De Inspecteur heeft op 6 december 2019 uitspraken op bezwaar gedaan waarna belanghebbende op 3 februari 2020 beroep ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat exploitant plantage op generlei wijze de opgevoerde aftrekposten heeft onderbouwd: beroep ongegrond verklaard

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteert een plantage en heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2017 de volgende kostenposten in aanmerking genomen: algemene kosten, personeelskosen, huurkosten, water en elektra en benzinekosten (voor in totaal Naf. 58.375). Bij het vaststellen van de aanslagen heeft de Inspecteur de aftrek van de personeels- en huurkosten gecorrigeerd, alsmede 40% van de kosten voor water, ...
LEES VERDER

Belanghebbende met eenmanszaak maakt aannemelijk dat de opgevoerde telefoon- en internetkosten zakelijke kosten zijn. Wel correctie hoogte bijtelling privégebruik auto

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. In de aangifte is opbrengst uit onderneming aangegeven. Ook is een bedrag aan persoonlijke lasten opgevoerd. Het belastbaar inkomen is door belanghebbende berekend op nihil. Daarbij heeft zij een bedrag aan verliescompensatie toegepast. De Inspecteur heeft het belastbaar inkomen vastgesteld op NAf 30.457. De correcties hebben betrekking op ...
LEES VERDER

Bezwaarschriften buiten de bezwaartermijn ingediend, ook geen omstandigheden aangevoerd op grond waarvan de termijnoverschrijding verschoonbaar is te achten: bezwaren terecht niet-ontvankelijk verklaard

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot opgelegde aanslagen premies AOV/AWW en premie AVBZ is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op 3 juni 2016 voor het jaar 2014 een aanslag premies AOV/AWW opgelegd en zijn op 8 juni 2018 voor het jaar 2016 aanslagen premies AOV/AWW en premie AVBZ opgelegd. Belanghebbende heeft op 25 april 2019 daartegen bezwaren gemaakt. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar ...
LEES VERDER

Nu de navorderingsaanslagen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn zijn opgelegd, kan van strijdigheid met het rechtszekerheidsbeginsel geen sprake zijn. Ook geen sprake van een aan navordering in de weg staand ambtelijk verzuim

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot opgelegde aanslagen inkomstenbelasting en premie AVBZ is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteert onder een watersportbedrijf in de vorm van een eenmanszaak. In de jaarrekeningen van de eenmanszaak zijn in de onderhavige jaren 2008 en 2009 autokosten en verzekeringskosten opgenomen. De Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) heeft een boekenonderzoek gedaan bij belanghebbende. Op basis van de aangetroffen facturen en verstrekte grootboeken is de controlerend ...
LEES VERDER

Partijen zijn het op de zitting eens geworden naar welk belastbaar en premie-inkomen de navorderingsaanslagen moeten worden vastgesteld: beroep gegrond, geen proceskostenvergoeding, wel vergoeding griffierecht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot opgelegde aanslagen inkomstenbelasting, premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn navorderingsaanslagen inkomstenbelasting, premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ en voor het jaar 2014 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaren gemaakt. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar de navorderingsaanslagen gehandhaafd. Belanghebbende heeft tegen de uitspraken van de Inspecteur beroepen ingesteld bij het Gerecht. Belanghebbende ...
LEES VERDER

Gerecht acht Inspecteur niet geslaagd in zijn bewijslast dat belanghebbende NAf 18.000 aan inkomen heeft genoten. De enkele stelling dat het inkomen op basis van informatie van het CBS moet worden vastgesteld op NAf 18.000 is daartoe onvoldoende

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot opgelegde aanslagen premie AVBZ, premies AOV/AWW en premie BVZ is het volgende aan de orde. Het huishouden van belanghebbende bestaat uit twee personen, te weten belanghebbende en haar minderjarige dochter. Belanghebbende heeft in 2017 van de vader van haar dochter een bedrag van NAf 5.400 (NAf 450 per maand) aan alimentatie voor de dochter ontvangen. Belanghebbende heeft in de aangifte inkomstenbelasting 2017 een ...
LEES VERDER

Geen correctie belastbaar inkomen voor huuropbrengsten. Economische belang bij de appartementen is overgedragen aan een BV, waaraan de huuropbrengsten vanaf dan toekomen. Inspecteur doet beroep op interne compensatie door gebruikelijkloon in aanmerking te willen nemen, maar Gerecht oordeelt dat deze stelling te laat is ingenomen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot opgelegde aanslagen inkomstenbelasting, premies AOV/AWW en premie AVBZ is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in het jaar 2016 samen met haar echtgenoot vier appartementen in eigendom. Zij heeft de huuropbrengsten van de appartementen in het jaar 2016 aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting. Belanghebbende is in het jaar 2017 gescheiden. Met betrekking tot de appartementen heeft belanghebbende een overeenkomst van ‘Verkoop ...
LEES VERDER

Hoge Raad wijst zaak over de Ministeriële beschikking fooien terug naar het Hof. Onderzocht moet worden of het forfait voldoende verband houdt met fooien die in casino’s op Sint Maarten werkelijk plegen te worden ontvangen

Samenvatting zaak Gisteren, vrijdag 11 december 2020, heeft de Hoge Raad arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2020:1988) in een interessante Sint Maartense zaak over de heffing van loonbelasting en sociale premies over fooien en de toepassing daarbij van de Ministeriële beschikking fooien van 3 augustus 2007 die een regeling bevat waarbij het voor een werknemer in aanmerking te nemen fooienbedrag op een forfaitaire wijze wordt bepaald. De Hoge Raad heeft daarin het geding ...
LEES VERDER

Hangende de beroepsprocedure komt de Inspecteur in de uitspraak op bezwaar volledig tegemoet aan de klachten van belanghebbende: zowel het beroep tegen het niet-tijdig beslissen als het beroep tegen de reële uitspraak niet-ontvankelijk wegens gebrek aan belang. Geen proceskostenvergoeding, geen sprake van door een derde verleende rechtsbijstand

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn op 2 november 2018 een navorderingsaanslag inkomstenbelasting, een navorderingsaanslag premie AOV/AWW en een navorderingsaanslag premie AVBZ voor het jaar 2014 opgelegd. Belanghebbende heeft op 13 november 2018 tegen de navorderingsaanslagen bezwaar gemaakt en op 31 oktober 2019 beroepen ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar ...
LEES VERDER

Verschuldigde premie gaat totale voorheffing met meer dan NAf 50 te boven: terecht een aanslag premie AVBZ vastgesteld. AOV/AOW-uitkeringen moeten naar het AVBZ-tarief van 2% in aanmerking worden genomen, niet naar het verlaagde 1,5%-tarief. Uitlatingen gedaan door de SVB in het kader van een voorlichtende taak binden de Inspecteur niet

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot een aanslag premie AVBZ is het volgende aan de orde. De Inspecteur heeft bij het vaststellen van de aanslag premie AVBZ een premiepercentage AVBZ van 1,5% in aanmerking genomen ter zake van het pensioeninkomen en 2% ter zake van de overige inkomsten. De Inspecteur heeft bij beschikking van 14 december 2018 aan belanghebbende medegedeeld dat op grond van artikel 41B Landsverordening op ...
LEES VERDER

Nog daargelaten of de daggelden in verband met medische onderzoeken en behandeling in Nederland als ziektekosten kunnen worden aangemerkt, is aftrek terecht geweigerd omdat belanghebbende de gestelde kosten niet heeft onderbouwd. Beroep Inspecteur op interne compensatie slaagt. Beroep belanghebbende op vertrouwensbeginsel faalt

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is voor medische onderzoeken en behandeling naar Nederland geweest. Zijn echtgenote heeft belanghebbende daarbij begeleid. Zij zijn verbleven in een gastenverblijf van het UMC Utrecht. Daarnaast heeft belanghebbende voor een behandeling éénmaal overnacht in een ziekenhuis te Deventer. Belanghebbende en zijn echtgenote hebben gedurende het gehele verblijf in Nederland een auto gehuurd. De zorgverzekeraar heeft de kosten ...
LEES VERDER

Premiepercentages, inkomensgrenzen en loongrenzen sociale premies 2021 bekendgemaakt door de SVB (Curaçao)

De Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) heeft de pensioenbedragen van de algemene volksverzekeringen (AOV en AWW), de toeslagen daarop, de premiepercentages voor de sociale verzekeringen (AOV, AWW, AVBZ, BVZ, OV, ZV), de premie-inkomensgrenzen voor de volksverzekeringen, de loongrenzen voor de werknemersverzekeringen zoals die zullen gelden voor het jaar 2021 alsmede de Cessantia-bijdrage voor 2021 bekendgemaakt. Klik hier voor de link naar de bekendmaking op de website van de SVB. Klik ...
LEES VERDER

Gerecht sluit zich aan bij het door partijen ter zitting bereikte compromis over het belastbaar en premie-inkomen. Partijen dragen de eigen proceskosten, geen vergoeding griffierecht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn navorderingsaanslag inkomstenbelasting, premies AOV/AWW en premie AVBZ voor het jaar 2010 opgelegd. Belanghebbende is tegen de navorderingsaanslagen in bezwaar gekomen en heeft beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Kort en zakelijk samengevat wordt door het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (hierna: het Gerecht) als volgt overwogen. Partijen zijn ter ...
LEES VERDER

Hangende de beroepsprocedure tegemoetgekomen aan bezwaren belanghebbende: geen belang meer bij beroepsprocedure

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn aanslagen in de inkomstenbelasting en premie AVBZ opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen, maar de Inspecteur heeft de bezwaren afgewezen. Belanghebbende heeft beroep ingesteld. Hangende de beroepsprocedure is tegemoetgekomen aan de bezwaren van belanghebbende. Aan belanghebbende is aftrek van verwervingskosten van NAf 500 toegekend. Van de vermindering is door de Inspecteur een schermprint ...
LEES VERDER

Aanslag inkomstenbelasting opgelegd na vermelding in aangifte van onjuiste loonbedragen en verkeerde naam inhoudingsplichtige. Aanslag verminderd maar geen proceskostenvergoeding: noodzaak beroep vloeide uitsluitend voort uit handelwijze belanghebbende

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is zijn aanslagen inkomstenbelasting en premieheffing AVBZ en BVZ voor het jaar 2017 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaren gemaakt tegen de aanslagen. De Inspecteur heeft bij uitspraken op bezwaar de aanslagen gehandhaafd. Belanghebbende heeft tegen de uitspraken van de Inspecteur beroepen ingesteld. Belanghebbende heeft het beroep ingetrokken omdat de Inspecteur aan haar is tegemoetgekomen. Tegelijk met de ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat de na beëindiging van de ongehuwde samenleving aan vroegere partner betaalde verzorgingsuitkering aftrekbaar is als persoonlijke last. Vroegere partner beschikte zelf over onvoldoende vermogen of inkomen om in levensonderhoud te voorzien, belanghebbende moest zich gedrongen voelen financieel te ondersteunen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft een gezamenlijke huishouding gevoerd met zijn vroegere partner. Zij waren niet gehuwd maar hadden wel een samenlevingsovereenkomst gesloten. De samenleving is in 2013 beëindigd. In een vaststellingsovereenkomst is bepaald dat er geen alimentatieverplichting bestaat op grond van de samenlevingsovereenkomst, dat de vroegere partner niet in staat is zelfstandig in haar levensonderhoud te voorzien en dat ...
LEES VERDER

Beroep inzake opgelegde verzuimboetes wegens niet tijdig ingediende aangiften loonbelasting en premies niet-ontvankelijk vanwege termijnoverschrijding. Gerecht overweegt ten overvloede over cumulatie van verzuimboetes, maar komt door de niet-ontvankelijkheid van het beroep niet toe aan beantwoording van de vraag of de boetes door cumulatie terecht zijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, gevestigd te Curaçao, exploiteert een ‘Bed and Breakfast’. “S” is de directeur-enig aandeelhouder van belanghebbende. Belanghebbende heeft in het onderhavige jaar 2017 geen personeel in dienst. Aan belanghebbende zijn over onderhavige periode (januari tot en met oktober 2017) aangiftebiljetten uitgereikt. De aan belanghebbende uitgereikte aangiftebiljetten zijn ingericht voor het verstrekken van gegevens ten behoeve van de vaststelling ...
LEES VERDER

Werkkleding en werkschoenen van in Nederland studerend kind aangemerkt als lesmateriaal: het zijn voorwerpen die voor het volgen van de opleiding benodigd zijn. Overtochtkosten het land van studie naar Curaçao als ticketkosten van internationaal vervoer aftrekbaar. Betreft aftrek studiekosten kinderen als buitengewone lasten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft kinderen die in Nederland studeren. De zoon heeft in een horeca-opleiding gevolgd in Tilburg. Na de afronding van deze opleiding (1e helft van het jaar) is hij begonnen met een andere MBO-opleiding. De dochter heeft in het onderhavige jaar 2015 een opleiding gevolgd bij de Hogeschool van Amsterdam (HBO). De kinderen hebben in het onderhavige jaar ...
LEES VERDER

Twee verliesgevende dansactiviteiten van eenmanszaak niet aangemerkt als bron van inkomen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende geniet inkomsten uit dienstbetrekking als lerares op een school in Curaçao. Belanghebbende is van 1 november 2015 tot 20 december 2017 ingeschreven geweest in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) van Curaçao als eigenaar van de eenmanszaak (bedrijfsomschrijving: “Het geven van workshops. Het zich bezighouden met kunst, sport en recreatie o.a. dansshows”). Voor de jaren ...
LEES VERDER

Nederland ingevolge de BRK heffingsbevoegd over door inwoner van Curaçao als bestuurder van een lichaam dat inwoner is van Nederland genoten inkomsten. Curaçao moet aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verlenen. Arbeid niet in dienstbetrekking verricht: verzekerd en premieplichtig voor de AVBZ

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is vanaf 2009 ingezetene van Curaçao. Zij is directeur-grootaandeelhouder van een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap BV. De ondernemingsactiviteit van de BV betrof de exploitatie van een sportcentrum in Nederaland. In 2011 is het sportcentrum verkocht. BV is vanaf dat moment een pensioenvennootschap geworden. Bij de Kamer van Koophandel (KvK) in Nederland waren belanghebbende en haar partner ...
LEES VERDER

Door dochter van overleden belanghebbende ingediend bezwaar tegen premie-aanslagen niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding. Een eventueel verzoek om kwijtschelding moet aan de Ontvanger worden gericht

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak op het gebied van de heffing van sociale premies is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in 2016 overleden. Op 6 oktober 2017 zijn de premie-aanslagen AVBZ en BVZ voor de jaren 2015 en 2016 opgelegd. De dochter van belanghebbende heeft op 13 november 2018 bezwaar gemaakt tegen deze aanslagen. De Inspecteur heeft bij uitspraken van 16 augustus 2019 de bezwaren niet ontvankelijk ...
LEES VERDER

Autokosten van gepensioneerde bij ziekenhuis werkzame waarnemend arts komen niet in aftrek, betreft uitsluitend woon-werkverkeer. Rente-inkomsten waarop de bank voorheffing heeft ingehouden zijn uit de grondslag gehaald voor de berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting: geen dubbele belastingheffing. AOV- en AOW-uitkeringen terecht naar een tarief van 2% in de heffing betrokken, uitkeringen niet ontvangen ter zake van vroegere dienstbetrekking

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak zijn verschillende aspecten aan de orde. Belanghebbende is als arts in dienstbetrekking werkzaam geweest bij een ziekenhuis. In het onderhavige jaar 2015 is belanghebbende gepensioneerd, maar verricht hij als waarnemend arts nog immer werkzaamheden voor het ziekenhuis. Belanghebbende heeft voor het jaar 2015 aangifte gedaan. Bij het vaststellen van de aanslag inkomstenbelasting 2015 heeft de Inspecteur het belastbaar inkomen als volgt gecorrigeerd. Verder heeft ...
LEES VERDER

Belanghebbende met eenmanszaak heeft ook andere inkomsten genoten voor zijn levensonderhoud: vereiste aangifte niet gedaan, omkering bewijslast

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak op het gebed van de heffing van sociale premies AOV/AWW en AVBZ is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in het onderhavige jaar 2015 een autoschadebedrijf geëxploiteerd in de vorm van een eenmanszaak. Belanghebbende heeft voor het jaar 2015 aangifte gedaan naar een negatief belastbaar inkomen. De Inspecteur is afgeweken van het aangegeven belastbaar inkomen en heeft in de opgelegde aanslagen premieheffing AOV/AWW ...
LEES VERDER

Inspecteur beschikte voor het jongste jaar niet over een voor navordering vereist nieuw feit. Ten tijde van het opleggen van de primitieve aanslagen was hij bekend met gegevens uit het proces-verbaal van de politie. Gerecht gaat in goede justitie over tot een schatting van het belastbaar inkomen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft een kapsalon in de vorm van een eenmanszaak en heeft voor de jaren 2013 tot en met 2015 in de aangiften inkomstenbelasting een opbrengst van onderneming aangegeven. De Inspecteur heeft de aanslagen vastgesteld overeenkomstig de aangiften. Deze primitieve aanslagen zijn gedagtekend op 15 april 2016 (2013), 18 en 24 maart 2016 (2014) en 19 mei 2017 ...
LEES VERDER

Nieuwe werkgever verzoekt toepassing ex-patriateregeling voor resterende termijn vijfjaarsperiode. Gerecht oordeelt dat geen sprake is van een aanvraag tot voorzetting maar van een nieuw verzoek. Nieuwe inkomenseis van toepassing, ex-patriate status afgewezen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose loonbelastingzaak is het volgende aan de orde. De directeur en enig aandeelhouder (digra) van belanghebbende was tot oktober 2011 werkzaam bij een ander bedrijf. De digra was bij beschikking van 8 april 2008 aangemerkt als ex-patriate in de zin van de Beschikking ex-patriates 1998 voor de periode van 1 juni 2008 tot 1 juni 2013. Op 10 mei 2012 heeft belanghebbende op de voet van ...
LEES VERDER

Geen controleerbare en sluitende kasadministratie gevoerd: niet voldaan aan administratieplicht. Omkering en verzwaring bewijslast, maar schatting inspecteur blijft in stand. Boetes verminderd wegens overschrijding redelijke termijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft een onderneming in de vorm van een eenmanszaak (verhuur auto’s en pick-ups aan derden, voornamelijk aan toeristen). Auto’s die gedurende een langere periode zijn verhuurd, worden verkocht. Namens de Inspecteur heeft een boekenonderzoek plaatsgevonden bij belanghebbende. Daarin wordt onder meer geconcludeerd dat niet is voldaan aan de administratieplicht ingevolge artikel 43, lid 2 van de Algemene ...
LEES VERDER

Partijen worden het tijdens beroepsfase eens over hoogte belastbaar inkomen. Boete wordt wegens overlijden belanghebbende vernietigd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende was in het onderhavige jaar (2010) woonachtig in Curaçao. Hij is overleden in 2014. Aan belanghebbende is voor het jaar 2010 een aangiftebiljet uitgereikt, maar hij heeft verzuimd aangifte te doen. De Inspecteur heeft taxatieve aanslagen inkomstenbelasting en premie AVBZ opgelegd. Daarbij is ook een verzuimboete opgelegd van NAf 500 voor het niet tijdig indienen van het ...
LEES VERDER