Cosmeticaproducent aangemerkt als ‘industrie’ in de zin van de LvTvI: recht op vrijstelling van invoerrechten en omzetbelasting voor de invoer van grondstoffen. De wet stelt geen voorwaarde van (vergaande) mechanisering en automatisering, aan het aantal werknemers of aan de omvang van de bedrijfsactiviteiten. Onderneming in vorm van eenmanszaak ook geen beletsel. Overigens heeft de Inspecteur met het nemen van een beslissing zonder vooraf een bedrijfsbezoek af te leggen in casu geen procedure geschonden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Zij produceert in haar werkplaats cosmeticaproducten. Voor het maken van haar producten moet belanghebbende diverse goederen invoeren. Zij heeft bij de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen een verzoek gedaan om vrijstelling van invoerrechten en omzetbelasting ter zake van de invoer van grondstoffen. De Inspecteur heeft het verzoek evenwel ...

Beleid inzake tijdelijke versoepeling belastingfaciliteiten investeringen grondontwikkeling wederom verlengd (Curaçao)

Op donderdag 7 december 2023 heeft de Sectordirecteur Fiscale Zaken het in juni 2021 uitgevaardigde en in november 2022 verlengde en aangepaste beleid beleid inzake de tijdelijke versoepeling belastingfaciliteiten investeringen grondontwikkeling wederom met een periode van een jaar verlengd, tot en met 31 december 2024. Deze verlenging is vrijdagmiddag, 8 december 2023, geplaatst op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao. Het betreft hier een verlenging van het ...

RvC van Suriname Investment Trade Agency formeel geïnstalleerd. SITA gaat investeerders helpen met o.a. vergunningen, benodigde grond, belastingfaciliteiten en bekendheid met lokale wetten (Suriname)

President Santokhi heeft op 12 september 2023 de raad van commissarissen voor Suriname Investment Trade Agency (SITA) formeel geïnstalleerd, op grond van een Staatsbesluit dat reeds in 2021 was goedgekeurd. De installatie heeft plaatsgevonden op het Kabinet van de President. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtendienst van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Verder uit het nieuwsbericht: Suriname Investment Trade Agency (SITA) is ...

Beantwoording vragen Statenlid Osepa over belastingfaciliteiten voor terugkerende studenten. Minister van Financiën voornemens om de ex-patriate regeling aan te passen (Curaçao)

Op 6 juni jl. ontving de griffie van de Staten een brief van de Minister van Financiën met de beantwoording van de door het Statenlid Osepa bij diens brief d.d. 13 april 2022 gestelde vragen over ‘fiscaal gunstige regelingen voor terugkerende studenten’ (insentiva fiskal atraktivo pa studiantenan ku ta bini Kòrsou bèk). In de brief van 13 april 2022 werd door het Statenlid Osepa aandacht gevraagd voor belastingfaciliteiten om te ...

Verlenging in aanpaste vorm van het beleid inzake tijdelijke versoepeling belastingfaciliteiten investeringen grondontwikkeling (Curaçao)

Op dinsdag 8 november 2022 heeft de Sectordirecteur Fiscale Zaken het in juni 2021 uitgevaardigde beleid inzake de tijdelijke versoepeling belastingfaciliteiten investeringen grondontwikkeling in aangepaste vorm verlengd. Dit verlengde en aangepaste beleid is gisterenavond, 9 november 2022, geplaatst op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao. Het betreft een verlenging in aangepaste vorm van het in juni 2021 uitgevaardigde tijdelijke beleid bij het toekennen van zogenaamde ‘tax holidays’ ...

Rapport ‘Doorlichting investeringsklimaat en ondernemerschap op Curaçao’: onder andere over kritiekpunten op het gebied van belastingen en over fiscale stimulansen (Curaçao)

Een doorlichting van het ondernemerschap(sbeleid) en het vestigings- en investeringsklimaat van Curaçao heeft geleid tot inzicht in economische hervormingen en verbeterslagen die, samen met de voorgestane visie, richting van en ambitie voor de Curaçaose economie bepalen. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht d.d. 6 juli 2022 op de website van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) i.o. ter gelegenheid van het openbaar maken van het rapport “Doorlichting Investeringsklimaat ...

Statenlid Osepa vraagt aandacht voor belastingfaciliteiten om te stimuleren dat studenten na hun studie terugkeren naar Curaçao (Curaçao)

Bij brief d.d. 13 april 2022 aan de Minister van Financiën vraagt het Statenlid S.P. Osepa aandacht voor ‘belastingincentives’ (belastingfaciliteiten) om te stimuleren dat studenten na hun studie terugkeren naar Curaçao. In zijn brief licht het Statenlid (kort samengevat en enigszins geparafraseerd) toe dat de hoge studieschuld in combinatie met de relatief lage salarissen op Curaçao één van de factoren is die studenten belemmeren om na hun studie terug te ...

Cft: “Snel stappen nodig ten aanzien van het op orde brengen van begroting”. Belastinghervorming cruciaal (Curaçao)

De nieuwe regering van Curaçao staat voor grote uitdagingen ten aanzien van de (meerjaren)begroting, zo heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) in recente gesprekken met onder andere de Minister van Financiën aangegeven. Curaçao zal een plan moeten maken en uitvoeren waarin de meerjarige begrotingstekorten worden afgebouwd. Daarnaast is het urgent om veranderingen en besparingen in de zorg en de sociale zekerheid door te voeren om de ...

Beleid inzake tijdelijke versoepeling belastingfaciliteiten investeringen grondontwikkeling (Curaçao)

Onlangs is door de Minister van Financiën een tijdelijke versoepeling van het beleid ter zake van het toekennen van zogenaamde  ‘tax holidays’ grondontwikkeling bekendgemaakt. Daarmee beoogt de Minister investeerders te stimuleren om te investeren op Curaçao. Dit werd bekendgemaakt met een nieuwsbericht van 21 juni 2021 op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao (zie hieronder is de tekst van dat nieuwsbericht ook opgenomen). Wij rapporteerden daarover met ...

Presentatie voorzitter Cft op 22 juni 2021: “De Financieel-economische situatie van Curaçao voor en na de coronacrisis en het financieel toezicht”. Over verbreding van de heffingsgrondslag, afbouw aftrekposten, verdere verschuiving van directe naar indirecte belastingheffing, invoering van een BTW en compliance (Curaçao)

Op 22 juni 2021 heeft de voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft), de heer Prof. Dr. R.H.J.M. Gradus, in het Curaçao Marriott Beach Resort een presentatie verzorgd onder de titel: “De Financieel-economische situatie van Curaçao voor en na de coronacrisis en het financieel toezicht”. De presentatie-slides [externe link] en de daarbij behorende spreektekst [externe link] zijn op de website van het Cft geplaatst. Hierbij attenderen ...

Tijdelijke versoepeling beleid inzake tax holiday grondontwikkeling (Curaçao)

Met een tijdelijke versoepeling van het beleid ter zake van het toekennen van zogenaamde  ‘tax holidays’ grondontwikkeling, beoogt de nieuwe Minister van Financiën, de heer mr. drs. Javier Silvania, investeerders te stimuleren om miljoenen te investeren op Curaçao. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht van 21 juni 2021 op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao. Uit het nieuwsbericht (vrij vertaald): Op dit moment is het beleid van ...

Overdrachtsdossier demissionaire Minister van Financiën, met onder meer voortgangsrapportage SOAB inzake financeel beheer (deeltrajecten douane en landsontvanger), status Nieuwe Belastingorganisatie (NBO) en overzicht lopende zaken landsontvanger waaronder concept nieuwe invorderingswet (Curaçao)

Bij brief d.d. 10 juni 2021 heeft de demissionaire (maar ten tijde van publicatie van dit artikel inmiddels: voormalige) Minister van Financiën, de heer Kenneth A. Gijsbertha, zijn overdrachtsdossier overgelegd aan de Staten van Curaçao. Met het overdrachtsdossier legt de minister zijn verslag en documenten met betrekking tot de werkzaamheden die door hem gedurende de laatste vier jaren als Minister van Financiën zijn uitgevoerd over aan zowel de Staten als ...

Aanschrijving termijn indiening verzoek tot teruggaaf van invoerrechten in het kader van belastingfaciliteiten in de Landscourant (Curaçao)

De Aanschrijving van 29 april 2021 betreffende termijn indiening verzoek tot teruggaaf van invoerrechten in het kader van belastingfaciliteiten toegekend op basis van de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen of de Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw is gepubliceerd in de Landscourant van Curaçao van 30 april 2021, jaargang 2021, no. 17 (Lcrt. 2021, no. 17), blz. 2-4. Kort en zakelijk weergegeven voorziet deze aanschrijving in een goedkeuring door de Minister ...

SER-advies betreffende ontwerplandsverordening paardenwedrennen: aandachtspunten inzake belastingprojecties (Curaçao)

Onlangs is het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao betreffende de ontwerplandsverordening paardenwedrennen openbaar gemaakt. Het advies is behandeld en vastgesteld in de voorbereidende en plenaire vergadering van de SER van 12 maart 2021 en is op 19 maart 2021 aangeboden aan de Minister van Financiën van Curaçao. Hierbij zetten wij het advies naar u door. De ontwerplandsverordening zelf is nog niet openbaar. Voluit luidt de ontwerplandverordening overigens: ...

Hof draagt Gouverneur op om opnieuw op het tax holiday-verzoek te beslissen. Gouverneur moet vooraf onder meer aangeven op grond van welke criteria hij het verzoek zal beoordelen en belanghebbende voldoende in de gelegenheid stellen het verzoek nader te onderbouwen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot een verzoek om “tax holiday” is het volgende aan de orde. Belanghebbende organiseert met een charter zeilschip vaartochten voor toeristen. Voor haar bedrijfsactiviteiten heeft zij onder meer een catamaran met twee binnenboord motoren aangeschaft. De investeringen bedragen in totaal circa NAf 1.500.000. Belanghebbende heeft verzocht om een belastingvrijstelling ingevolge de Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw (LBBH). De LBBH is ...

Bekendmaking Ministerie van Financiën inzake wijziging tarieven van OB bij invoer, accijnzen en afvalstoffenbelasting (Curaçao)

Het Ministerie van Financiën heeft de afgelopen week verschillende malen in diverse lokale dagbladen een advertentie geplaatst waarin wordt bekendgemaakt dat met ingang van 1 september 2019 het nieuwe OB-tarief bij invoer, de nieuwe tarieven van accijnzen (op bepaalde  goederen) en de nieuwe tarieven van de afvalstoffenbelasting in werking zullen treden. In de bekendmaking is een tabel opgenomen met de oude en de nieuwe tarieven (zie hieronder). Tevens wordt bekendgemaakt ...

Dossier: Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes – P.B. 2018, no. 33 (Curaçao)

Dossier: Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes - P.B. 2018, no. 33 Landsverordening van de 29ste juni 2018 tot wijziging van de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Landsverordening Economische Zones 2000, de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, de Landsverordening op de Loonbelasting 1976, de Landsverordening op de dividendbelasting 2000, de Algemene landsverordening Landsbelastingen en de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen (Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes). (Staten van Curaçao, zittingsjaar 2017-2018-130), ...

Dossier: Landsverordening belastingherzieningen 2018 – P.B. 2018, no. 83 (Curaçao)

Dossier: Landsverordening belastingherzieningen 2018 - P.B. 2018, no. 83 (Curaçao) Landsverordening van de 27ste december 2018 tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Successiebelastingverordening 1908 en de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes6 (Landsverordening belastingherzieningen 2018) PUBLICATIE Uitgegeven: op 28 december 2018 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2018, nr. 83 (P.B. 2018 ...

Dossier: Landsverordening belastingmaatregelen 2019 – P.B. 2019, no. 55 (Curaçao)

Dossier: Landsverordening belastingmaatregelen 2019 - P.B. 2019, no. 55 (Curaçao) Landsverordening van de 29ste augustus 2019 tot wijziging van de Gedistilleerdverordening 1908, de Landsverordening accijns op bier 1970, de Landsverordening Accijns van Sigaretten 1970, de Landsverordening onroerendezaakbelasting 2014, de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, de Eilandsverordening afvalstoffenbelasting en reinigingsrechten, de Landsverordening tarief van invoerrechten, de Landsverordening internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen en de Landsverordening op de ...

Landsverordening belastingmaatregelen 2019 in Publicatieblad (Curaçao)

De Landsverordening belastingmaatregelen 2019 is op 31 augustus 2019 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2019, no. 55 (P.B. 2019 no. 55). Deze landsverordening is in werking getreden met ingang van de dag na de datum van bekendmaking. Zie artikel XIII. In artikel XII zijn overgangsbepalingen opgenomen. Voluit luidt de landsverordening overigens als volgt: de “Landsverordening van de 29ste augustus 2019 tot wijziging van de Gedistilleerdverordening 19081, ...

Ontwerplandsverordening belastingmaatregelen 2019 – Verslag, Nota naar aanleiding van het Verslag en Nota van Wijziging (Curaçao)

Zoals wij vandaag reeds rapporteerden wordt de Ontwerplandsverordening belastingmaatregelen 2019 vandaag, dinsdag 27 augustus 2019, behandeld in een gewone vergadering van de Staten van Curaçao. De vergadering staat gepland voor aanvang om 14.00 uur. Dit blijkt uit de oproep voor deze vergadering die op de website van de Staten is geplaatst, welke oproep overigens is hernieuwd in verband met een nieuw toegevoegd agendapunt. De behandeling in de Centrale Commissievergadering heeft ...

Ontwerplandsverordening belastingmaatregelen 2019 vandaag (dinsdag 27 augustus 2019) in gewone vergadering van de Staten. Tijdelijke inkomstenverhogende maatregelen voor 2019 vooruitlopend op een meer integrale fiscale herziening

De Ontwerplandsverordening belastingmaatregelen 2019 wordt vandaag, dinsdag 27 augustus 2019, behandeld in een gewonevergadering van de Staten van Curaçao. De vergadering vangt aan om 14.00 uur. Dit blijkt uit de oproep voor deze vergadering die op de website van de Staten is geplaatst. De behandeling in de Centrale Commissievergadering heeft gisteren, maandag 26 augustus 2019, plaatsgevonden. Voluit luidt de ontwerplandsverordening overigens als volgt: de “Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Gedistilleerdverordening ...

Ontwerplandsverordening belastingmaatregelen 2019 – Statenstukken (Curaçao)

In de eerste Speciale uitgave van vandaag berichtten wij al dat vandaag, maandag 26 augustus 2019, de Ontwerplandsverordening belastingmaatregelen 2019 wordt behandeld in een Centrale commissievergadering van de Staten van Curaçao. De vergadering vangt aan om 14.00 uur. Dit blijkt uit de oproep voor deze vergadering die op de website van de Staten is geplaatst. Met dit tweede attenderingsbericht van vandaag kunnen wij u kopieën van het officiële aan de ...

Ontwerplandsverordening belastingmaatregelen 2019 vandaag (maandag 26 augustus 2019) in Centrale Commissievergadering van de Staten (Curaçao)

Vandaag, maandag 26 augustus 2019, wordt de Ontwerplandsverordening belastingmaatregelen 2019 behandeld in een Centrale Commissievergadering van de Staten van Curaçao. De vergadering vangt aan om 14.00 uur. Dit blijkt uit de oproep voor deze vergadering die op de website van de Staten is geplaatst. Voluit luidt de ontwerplandsverordening: de “Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Gedistilleerdverordening 1908, de Landsverordening accijns op bier 1970, de Landsverordening Accijns Sigaretten 1970, de Landsverordening onroerendzaakbelasting ...

Tijdelijk landsbesluit belastingfaciliteiten grote projecten in Publicatieblad

Op 28 december 2018 is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 20ste december 2018 houdende wijziging van de bedragen, het aantal personen en de soort activiteiten en sectoren, als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen (Tijdelijk landsbesluit belastingfaciliteiten grote projecten) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2018, no. 84 (P.B. 2018 no. 84). Dit Landsbesluit is uitgegeven vanuit de overweging dat ...

Landsverordening belastingherzieningen 2018 in Publicatieblad

Op 28 december 2018 is de Landsverordening van de 27ste december 2018 tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Landsverordening omzetbelasting 1999, de Successiebelastingverordening 1908 en de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes6 (Landsverordening belastingherzieningen 2018) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2018, nr. 83 (P.B. 2018 no. 83). Met dit artikel beogen wij u weer zo ...

OLV belastingherzieningen 2018: Vierde en Vijfde Nota van Wijziging

Vandaag zijn een Vierde en een Vijfde Nota van Wijziging aangeboden met betrekking tot de ontwerp-Landsverordening belastingherzieningen 2018 (zittingsjaar 2018-2019-135). Voor de Vierde NvW klik hier (normaal pdf) en voor de Vijfde Nota van Wijziging klik hier (normaal pdf). Blijkens de toelichtingen bij deze NvW’s betreffen de wijzigingen herstel van technische omissies. Met dit artikel beogen wij u weer zo snel mogelijk te attenderen op de onderhavige aan de Staten ...

OLV belastingherzieningen 2018: a.s. donderdag behandeling in openbare vergadering van de Staten

De ontwerp-Landsverordening belastingherzieningen 2018 (zittingsjaar 2018-2019-135) zal aanstaande donderdag 20 december 2018 worden behandeld in een openbare vergadering van de Staten van Curaçao. Dat is zojuist bekend geworden naar aanleiding van de oproep met dagtekening 17 december 2018 van de Voorzitter van de Staten voor deze vergadering. De vergadering zal aanvangen om 9 uur ’s ochtends. De ontwerp-Landsverordening belastingherzieningen 2018 staat als derde punt geagendeerd. Eerder vandaag attendeerden wij er ...