FMR april 2024: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief van 19 juni 2024 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand april 2024 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR bevat vanzelfsprekend ook belastingcijfers. Hieronder nemen wij samenvattenderwijs enkele relevante passages en gegevens op uit de FMR over april 2024 (enigszins geparafraseerd). Gewone Dienst De Gewone Dienst van de actuele verslagperiode voor het dienstjaar 2024 sluit (voorlopig) af met een voordelig saldo ...

Uit reactie Cft op de eerste UR 2024 van Curaçao: 64 miljoen hogere baten, vooral door de omzetbelasting, de invoerrechten, de loonbelasting en de afvalstoffenbelasting. De uitkomsten van de interne audits bij de Ontvanger geven aanleiding tot zorg ‘niet alleen omdat mogelijk onrechtmatige handelingen zijn geconstateerd, maar ook omdat het goed functioneren van de Ontvanger van het grootste belang is voor het op peil houden en (verder) verhogen van de belastingbaten’. Het Cft verwelkomt de door de Minister te treffen maatregelen (Curaçao)

Bij brief d.d. 29 mei 2024 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage 2024 van Curaçao. De reactie bevat vanzelfsprekend ook enkele passages over belastingcijfers en andere belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages daarover op. Wij rapporteerden overigens in dit artikel in het CFN van 17 mei 2024 reeds uitgebreid over de in de eerste uitvoeringsrapportage 2024 opgenomen belastingcijfers. Oordeel ...

Belastingopbrengsten april 2024 (Curaçao)

Op maandag 13 mei 2024 is op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania van Financiën een tabel geplaatst met de belastingopbrengsten over de maand april van 2024 (klik hier om rechtstreeks naar de tabel op die Fb-pagina te gaan). Op grond van die tabel zou de belastingrealisatie in april 2024 in totaal NAf. 127,7 miljoen hebben bedragen, tegenover een voor die maand begrote opbrengst van in totaal NAf. 108,8 miljoen ...

FMR maart 2024 en UR eerste kwartaal 2024: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Op woensdag 15 mei 2024 hebben de Staten van Curaçao de financiële managementrapportage (FMR) over de maand maart 2024 en de uitvoeringsrapportage (UR) over het eerste kwartaal 2024 ontvangen van de Minister van Financiën. De FMR en de UR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers. Hieronder nemen wij samenvattenderwijs enkele relevante passages en gegevens op uit de FMR over maart 2024 (enigszins geparafraseerd). Gewone Dienst De Gewone Dienst van de actuele verslagperiode ...

Cft deelt de visie van het Land dat de belastingraming voor 2024 vooralsnog geen aanpassing behoeft, maar verzoekt om de structurele effecten op de loonbelastingbaten van de indexering van de ambtenarensalarissen en de voor 2024 geplande loontrede in de begrotingswijziging inzichtelijk te maken (Curaçao)

Bij brief d.d. 2 mei 2024 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) gereageerd op de reactie d.d. 18 april 2024 van de Minister van Financiën van Curaçao op het advies d.d. 1 maart 2024 van het Cft bij de vastgestelde begroting 2024 van Curaçao. Op 1 maart 2024 adviseerde het Cft bij de vastgestelde begroting 2024 en gaf daarbij aan het van belang te achten dat ...

FMR’s januari en februari 2024: realisatie belastingopbrengsten 46 miljoen boven de prognose (Curaçao)

Bij brief d.d. 29 april 2024 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportages (FMR's) over de maanden januari en februari 2024 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR’s bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de FMR over februari 2024 (enigszins geparafraseerd). Gewone Dienst Zie blz. 6-7 van de FMR februari 2024: De Gewone Dienst van de actuele verslagperiode voor het ...

Belastingopbrengsten eerste kwartaal 2024 (Curaçao)

Gisteren, donderdag 11 april 2024, is op de persoonlijke Facebookpagina van Minister Silvania van Financiën een tabel geplaatst met de belastingopbrengsten over het eerste kwartaal van 2024 (klik hier om rechtstreeks naar de tabel op die fb-pagina te gaan). Uit de tabel kan worden afgeleid dat de totale belastingopbrengst over het eerste kwartaal NAf. 402,2 miljoen bedroeg, tegenover een begroting van NAf. 400. In het eerste kwartaal van het jaar ...

Uit advies Cft bij vastgestelde begroting 2024: geraamde stijging belastingopbrengsten in grote mate gestoeld op toename LB en OB maar Cft beveelt aan om het begrote bedrag voor de LB neerwaarts bij te stellen naar het niveau van voorgaande jaren (Curaçao)

Bij brief d.d. 1 maart 2024 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2024 van Curaçao. In de vastgestelde landsbegroting voor het dienstjaar 2024 (P.B. 2024 no. 20) is het eindcijfer op de gewone dienst gesteld op NAf 1.901.874.200 en het eindcijfer op de kapitaaldienst op NAf 209.971.300. Het totale eindcijfer van de begroting bedraagt ...

Belastingopbrengsten januari + februari in de jaren 2019 – 2024 (Curaçao)

Onlangs is op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën een tabel geplaatst met de belasting- en premieopbrengsten over de maanden januari en februari van de jaren 2019 tot en met 2024 (klik hier om rechtstreeks naar de tabel op die fb-pagina te gaan). Totalen belasting- en premieopbrengsten januari + februari. Uit deze tabel kan worden afgeleid dat de totale belasting- en premieopbrengst in januari + februari 2024 NAf ...

Cft: Pak nu de begrotingsrisico’s aan. Zorgen bij de nog onzekere inkomsten uit de vergunningenfee voor kansspelaanbieders (Curaçao)

Curaçao is erin geslaagd om samen met Sint Maarten en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) een oplossing voor de problematiek bij ENNIA te vinden. De oplossing zal een aanzienlijk beslag op de landsbegroting leggen, maar toch resteert voor Curaçao enige financiële ruimte. Nu is het moment om deze ruimte te gebruiken om de andere risico’s voor de begroting, zoals de schuldpositie en de tekorten in de ...

Persbericht MinFin inzake start belastingopbrengsten 2024, met toelichting (Curaçao)

Het jaar 2024 is voor de Landskas ‘zeer goed’ begonnen. De belastingopbrengsten zijn met NAf 147,0 miljoen 10,8% (NAf 14,3 miljoen) hoger dan begroot. Zo staat in een persbericht van 20 februari 2024 op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. De economische groei alsmede de doorlopende compliance activiteiten van de Douane, SBAB en de Belastingdienst welke in 2021 door de Minister van Financiën zijn geïnitieerd, blijven zorgen voor ...

Belastingopbrengsten maand januari van de jaren 2019 – 2024 (Curaçao)

Op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën is een tabel geplaatst met de belasting- en premieopbrengsten over de maand januari van de jaren 2019 tot en met 2024 (klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding op die fb-pagina te gaan). Totalen belasting- en premieopbrengsten januari. Uit deze tabel kan worden afgeleid dat de totale belasting- en premieopbrengst in januari 2024 NAf. 236,4 miljoen bedroeg, tegenover een totaal van ...

Landsbegroting voor het dienstjaar 2024 in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 9 februari 2024 is de Landsverordening van de 8ste februari 2024 tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 20 (P.B. 2024 no. 20). In de vastgestelde landsbegroting voor het dienstjaar 2024 is het eindcijfer op de gewone dienst gesteld op NAf 1.901.874.200 en het eindcijfer op de kapitaaldienst op NAf 209.971.300. Het totale eindcijfer ...

Realisatie belastingopbrengsten januari 2024 in vogelvlucht (Curaçao)

De totale opbrengst uit belastingen, sociale premies en erfpacht in de maand januari 2024 bedroeg met een bedrag van 233,8 miljoen gulden ruim 11,2 miljoen meer dan begroot. Voor januari werd initieel namelijk 222,6 miljoen gulden aan belastingopbrengsten begroot. Dit kan worden afgeleid uit het overzicht ‘Realisatie belastingopbrengsten 2024-01 in vogelvlucht’ dat is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën (klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding ...

Tweede nota van wijziging op de ontwerplandsbegroting 2024 (Curaçao)

Op vrijdag 19 januari 2024 is de tweede nota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 (Zitting 2023-2024-213) aangeboden aan de Staten van Curaçao. Deze week hebben de Staten de ontwerplandsverordening overigens ook al behandeld in een openbare vergadering, welke vergadering aanving op maandag 22 januari, met vervolg op dinsdag 23, woensdag 24, donderdag 25 en vandaag, vrijdag 26 januari 2024 ...

Nota van wijziging op de ontwerplandsbegroting voor het dienstjaar 2024 en advies Cft: belastingaspecten en -cijfers (Curaçao)

Op maandag 15 januari 2024 is de Nota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 (Zitting 2023-2024-213) aangeboden aan de Staten van Curaçao. In de nota van wijziging worden de baten op de gewone dienst bijgesteld naar NAf 1.920.400.000 (was in de op dinsdag 12 september 2023 initieel aangeboden ontwerpbegroting: NAf 1.841.637.000). De lasten op de gewone dienst worden bijgesteld naar ...

Nota naar aanleiding van het verslag inzake de ontwerplandsbegroting voor het dienstjaar 2024 met de beantwoording van de aan belastingheffing gerelateerde vragen (Curaçao)

Vorige week is de nota naar aanleiding van het verslag inzake de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 aangeboden aan de Staten van Curaçao (zie deel 1 resp. deel 2 resp. deel 3 resp. deel 4 resp. deel 5, resp. deel 6 resp. deel 7). Het verslag van de vergadering van de centrale commissie van de Staten van Curaçao inzake de onderhavige ontwerplandsverordening van ...

Verslag centrale commissie van de Staten inzake de ontwerplandsbegroting voor het dienstjaar 2024, met enkele aan belastingheffing gerelateerde vragen (Curaçao)

Deze week is het verslag vastgesteld van de vergadering van de centrale commissie van de Staten van Curaçao die van 6 tot en met 9 november jl. heeft plaatsgevonden inzake de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 (zie deel 1 resp. deel 2 resp. deel 3 resp. deel 4). Belastingen De vragen over hoofdstuk 19 van de begroting (Ministerie van Financiën) zijn opgenomen in ...

Ontwerpbegroting 2024 van Curaçao volgende week in centrale commissie van de Staten (Curaçao)

De ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 wordt volgende week behandeld in de centrale commissie van de Staten van Curaçao. Zo blijkt uit de oproep voor de vergadering. De centrale commissievergadering vangt aan op maandag 6 november aanstaande om 10 uur ’s ochtends en zal vervolgd worden op dinsdag 7 november, woensdag 8 november en donderdag 9 november. De ontwerpbegroting 2024 De ontwerplandsverordening werd ...

Ontwerpbegroting 2024 van Curaçao: belastingramingen, beleidsvoornemens fiscale zaken, belastingdienst en douane (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 12 september 2023 – is door de regering, bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2023-2024 van de Staten van Curaçao, de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 aangeboden aan de Staten. Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 en 2 (aanbieding en ontwerp, met de ontwerpbegroting 2024 inclusief bijlagen); klik hier ...

Uit het advies van het Cft bij de ontwerpbegroting 2024 van Curaçao: vooralsnog geen opmerkingen bij de belastingraming maar wel advies te actualiseren op basis van de meest recente realisatiecijfers. Cft acht het risico aanwezig dat begrote raming van ANG 40 miljoen uit de vergunningenfee voor kansspelaanbieders niet volledig kan worden gerealiseerd (Curaçao)

Bij brief d.d. 1 september 2023 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2024 van Curaçao. Het advies van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastingaspecten. Hierna hebben wij enkele relevante passages opgenomen. Overigens is de al dan niet naar aanleiding van het advies van het Cft aangepaste ontwerpbegroting 2024 inmiddels ook al aan de ...