Gerecht oordeelt dat geen sprake is van zelfstandige woningen voor de vastgoedbelasting: geen recht op de belastingvrije voet. De appartementsrechten vormen ook geen zelfstandig hotel: hoteltarief niet van toepassing

Samenvatting zaak Het betreft hier een zaak met betrekking tot de vastgoedbelasting die in de BES wordt geheven. In casu betreft het een te Bonaire gelegen onroerende zaak. Belanghebbende, woonachtig in Nederland, is eigenaar van appartementsrechten in een hotelcomplex en is gerechtigd tot drie appartementen (hierna: onroerende zaken). Het hotelcomplex (hierna:  “Plaza”) heeft 64 afzonderlijke ...
LEES VERDER

Verzamelwet SZW 2019 in Staatsblad. Onder meer wijzigingen in de AOV, AWW, OV en ZV van de BES met betrekking tot bezwaar en beroep

Op 22 november 2018 is de Wet van 17 oktober 2018 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2019), uitgegeven en geplaatst in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2018, nr. 424 (Stb. 2018, 424). De Verzamelwet SZW 2019 ...
LEES VERDER

Verdrag inzake uitwisseling van fiscale informatie Nederland-Uruguay in werking getreden, geldt ook voor Caribisch Nederland

Op 16 augustus 2018 is officieel in het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Trb. 2018, 143) bekendgemaakt dat de bepalingen van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingzaken (met Protocol) ('s-Gravenhage, 24 oktober 2012; Trb. 2012, 220, Trb. 2013, 56) ...
LEES VERDER

Luchtvaartverdrag Nederland – Costa Rica getekend, ook van toepassing op Caribisch Nederland

Op 18 juni 2018 is tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica een luchtvaartverdrag getekend: het “Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Costa Rica inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden”, San José, 18 juni 2018 (hierna: het Verdrag). Het Verdrag is op 3 juli 2018 in het Tractatenblad ...
LEES VERDER

Leidraad Invordering BES in Staatscourant

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 16 maart 2018 de Leidraad Invordering BES (hierna: de Leidraad) vastgesteld. De Leidraad is op 28 maart 2018 in de Staatscourant, jaargang 2018, nr. 17297 (Stcrt. 2018, 17297) geplaatst en is op 29 maart 2018 in werking getreden. De Leidraad is bij besluit van de Staatssecretaris van Financiën vastgesteld en ...
LEES VERDER

Spaarrente-overeenkomst met Cyprus opgezegd voor Caribisch Nederland, blijft van toepassing voor Curaçao en Sint Maarten

Het Koninkrijk der Nederlanden heeft de overeenkomst tussen het Koninkrijk, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Republiek Cyprus betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (Brussel/'s-Gravenhage, 25 mei/27 augustus 2004) op 7 juni 2017 opgezegd overeenkomstig artikel 13 in de verhouding tussen Nederland (het Caribische deel) en de ...
LEES VERDER

Koninkrijk sluit douaneverdrag met Angola, ook ten behoeve van de Caribische delen

  Het Koninkrijk der Nederlanden heeft op 11 april 2017 te Luanda een verdrag gesloten inzake samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken met de Republiek Angola, het Verdrag inzake samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Angola (Agreement on Cooperation and Mutual Administrative Assistance in Customs ...
LEES VERDER

Caribische belastingrechter kan met ingang van 1 maart 2017 prejudiciële vragen stellen aan de Hoge Raad

  Met het Koninklijk rijksbesluit van 25 januari 2017 treden enkele rijkswetten die zijn gewijzigd in de Invoeringsrijkswet vereenvouding en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen (Stb. 2016, 291) met ingang van 1 maart 2017 inwerking (Staatsblad 2017, 17).  Hierdoor kan de Caribische belastingrechter – zowel de Gerechten in eerste aanleg als het Gemeenschappelijk Hof ...
LEES VERDER