Ontwerpbegroting 2023 van Curaçao: belastingramingen, beleidsvoornemens van Fiscale Zaken, de Belastingdienst en de Douane en voorgenomen wijzigingen in de omzetbelasting

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 13 september 2022 – is door de regering, bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2022-2023 van de Staten van Curaçao, de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2023 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2022-2023-204). In de week van maandag 24 oktober a.s. zal de ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op jaarrekening 2021 van Saba: 1,4 miljoen minder baten dan begroot, oorzaak niet uit jaarrekening op te maken. Accountant noemt problemen bij incasso een ‘gemiddeld risico’: moeite met inning lokale belastingen door capaciteitsproblemen, maar reorganisatie Receivers Office gaande (Saba)

Bij brief d.d. 25 augustus 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba (OLS) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de jaarrekening over het jaar 2021. De brief van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Saba realiseert over 2021 een positief resultaat van USD 1,3 miljoen en voldoet daarmee ...
LEES VERDER

Uit advies Cft bij ontwerpbegroting 2023 van Curaçao: 89 miljoen meer baten ten opzichte van jaarprognose 2022, onder meer door hogere belastingbaten en vergunningenfee kansspelaanbieders. Cft wil meer informatie over project geautomatiseerde inning OB en voorgenomen wijzigingen OB-tarieven (Curaçao)

Bij brief d.d. 4 augustus 2022 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2023 van Land Curaçao. Het Cft ontving de OB op 21 juli 2022 van de regering met het verzoek daarbij te adviseren op basis van artikel 11 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft). Het advies van het ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft bij tweede UR 2022 van Curaçao: 33 miljoen meer baten dan in pre-coronajaar 2019 – met name door hogere baten uit OB, WB en OZB – maar bij de OZB is wel sprake van een inhaaleffect (Curaçao)

Bij brief d.d. 29 augustus 2022 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Curaçao. Voor meer informatie over de tweede UR 2022, zie ook dit artikel in het CFN van 26 augustus 2022. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op tweede UR 2022 en tweede BW 2022 van Saba: minder heffingen geïnd vanwege achterstanden bij het ontvangerskantoor. Resterende achterstanden (luchthaventoeslag en afvalstoffenheffing) worden in derde kwartaal ingehaald (Saba)

Bij brief d.d. 11 augustus 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba (OLS) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Saba en advies uitgebracht bij de tweede begrotingswijziging (BW) 2022. De brief van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Saba realiseert tot en ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft bij eerste UR 2022 van Curaçao: 40 miljoen meer belastingbaten dan begroot, grotendeels door hogere baten uit OB, WB en OZB (Curaçao)

Bij brief d.d. 8 juli 2022 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Curaçao. De reactie bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Curaçao zet in de UR de realisatie over het eerste kwartaal af tegen de vastgestelde begroting 2022 (begroting). De eerste UR ...
LEES VERDER

Uit advies Cft bij ontwerpbegrotingswijziging 2022 van Sint Maarten: hogere belastingbaten maar blijven nog achter bij pre-coronajaar 2019 (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 10 juni 2022 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegrotingswijziging (OBW) 2022 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook enkele belastinggerelateerde aspecten. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De OBW toont voor 2022 een tekort op de gewone dienst van ANG 99 miljoen. Conform artikel ...
LEES VERDER

Cft: Voor de verwerking en inning van de eilandelijke heffingen van Bonaire is het van belang dat het convenant met de Belastingdienst CN vóór het einde van het jaar wordt vernieuwd (Bonaire)

Voor de verwerking en inning van eilandelijke heffingen van Bonaire is het van belang is dat het nieuwe convenant tussen de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zo spoedig mogelijk wordt overeengekomen, vóór het einde van het jaar. Een adequate informatievoorziening tussen BCN en OLB dient op een hoger plan gebracht te worden. Dit heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) ...
LEES VERDER

Uit advies Cft bij de ontwerpbegrotingswijziging 2022 van Curaçao: opwaartse bijstelling van de belastingraming met ANG 50 miljoen. Cft vraagt onder meer te onderbouwen welk deel van de stijging van de indirecte belastingen incidenteel is (Curaçao)

Bij brief d.d. 8 juni 2022 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegrotingswijziging (OBW) 2022 van Curaçao. Het advies bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Met de OBW verlaagt Curaçao het tekort op de gewone dienst voor 2022 van ANG 162 miljoen tot ANG 123 miljoen. Curaçao ...
LEES VERDER

Cft roept op tot verdere optimalisering van de belastingdienst en het fiscale stelsel (Curaçao)

“Curaçao heeft in het afgelopen jaar succes geboekt met het invorderen van achterstallige belastingen en het verhogen van de belastingcompliance. Het begrote meerjarig herstel van de overheidsfinanciën wordt dan ook grotendeels gedreven door hogere belastingbaten, die zullen moeten voortkomen uit een structureel effect van de huidige belastingcompliance-acties. Het Cft heeft Curaçao opgeroepen deze resultaten meerjarig te borgen door verdere optimalisering van de belastingdienst en het fiscale stelsel. Ook zullen inkomstenverhogende ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op eerste UR 2022 en eerste BW 2022 van Saba: minder heffingen geïnd vanwege achterstanden bij het ontvangerskantoor. Afdeling Financiën heeft plan van aanpak (Saba)

Bij brief d.d. 9 juni 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba (OLS) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2022 en advies uitgebracht bij de eerste begrotingswijziging (BW) 2022 van Saba. De initiële begroting ging uit van USD 13,1 miljoen uitgaven waartegenover een bedrag van USD 12,1 miljoen aan opbrengsten staat. Zie hierover ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op eerste UR 2022 van Sint Maarten: belastingbaten blijven 8 miljoen achter. Groot deel overige baten moet volgens de Minister nog aan de juiste belastingsoort worden toebedeeld (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 31 mei 2022 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Sint Maarten. De begroting van de lopende uitgaven van Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 is vastgesteld op NAf 533.507.189 en de begroting van de inkomsten is vastgesteld op NAf 409.365.559 (voor een bedrag ad NAf 341.104.189 ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft bij eerste UR 2022 Sint Eustatius: voorlopige resultaat USD 0,3 miljoen negatief, realisatie baten liep iets voor op de tijdsperiode doordat de inning van erfpacht en afvalstoffenheffing grotendeels in het eerste kwartaal plaatsvindt (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 6 juni 2022 aan de regeringscommissaris van het openbaar lichaam Sint Eustatius (OLSE) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage 2022 van het OLB. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Sint Eustatius presenteert in de eerste UR 2022 een voorlopig negatief resultaat van USD 0,3 miljoen. De begroting gaat uit van een negatief resultaat van ...
LEES VERDER

MinFin over aanbeveling Cft om de meerjarige baten uit de license fee te herzien: Land heeft nog tot 2026 voor afronden onderhandelingen met CBCS, dus in 2023 geen compenserende dekking in de begroting (Curaçao)

Bij brief d.d. 25 mei 2022 aan de voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft de Minister van Financiën gereageerd op de brief d.d. 20 april 2022 waarin het Cft heeft gereageerd op de reactie van de Minister bij brief d.d. 6 april 2022 op het advies van het Cft d.d. 23 maart 2022 bij de vastgestelde landsbegroting 2022 van Curaçao. In het advies van ...
LEES VERDER

MinFin verwacht ‘rond einde van dit jaar’ inwerkingtreding ontwerplandsverordening op de kansspelen. In een persbericht gaat de Minister ook in op enkele belastingaspecten (Curaçao)

Bij brief d.d. 25 mei 2022 aan de voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft de Minister van Financiën gereageerd op de brief d.d. 20 april 2022 waarin het Cft heeft gereageerd op de reactie van de Minister bij brief d.d. 6 april 2022 op het advies van het Cft d.d. 23 maart 2022 bij de vastgestelde landsbegroting 2022 van Curaçao. In het advies van ...
LEES VERDER

MinFin in brief aan Cft: Wijzigingen omzetbelasting niet meer in 2022. Ook enige vertraging in project geautomatiseerde inning omzetbelasting, planning om in oktober ‘vendor’ te hebben gekozen (Curaçao)

Bij brief d.d. 25 mei 2022 aan de voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft de Minister van Financiën gereageerd op de brief d.d. 20 april 2022 waarin het Cft heeft gereageerd op de reactie van de Minister bij brief d.d. 6 april 2022 op het advies van het Cft d.d. 23 maart 2022 bij de vastgestelde landsbegroting 2022 van Curaçao. Ten aanzien van de ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op jaarrekening 2021 Bonaire: belastingbaten USD 0,9 miljoen hoger dan begroot door meer motorrijtuigenbelasting. Ten opzichte van 2020 meer toeristenbelasting en verhuurautobelasting maar minder cruise pax (Bonaire)

Bij brief d.d. 30 mei 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de jaarrekening 2021 van het OLB. De reactie bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers en -aangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Bonaire realiseerde over 2021 een positief resultaat van USD 1,1 miljoen en voldoet daarmee ...
LEES VERDER

Cft in brief over reactie MinFin op het advies bij de vastgestelde Landsbegroting 2022: rapporteer in de maandrapportages over de voortgang met betrekking tot de inning van achterstallige erfpacht en vergunningenfees (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 18 mei 2022 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) gereageerd op de reactie van de Minister van Financiën op het bij brief d.d. 14 april 2022 door het Cft uitgebrachte advies bij de vastgestelde begroting 2022 van Sint Maarten. De Landsverordening van 29 maart 2022 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening begroting 2022) werd ...
LEES VERDER

Advies Cft bij vastgestelde Landsbegroting 2022: stel plan van aanpak op inzake inning van achterstallige belastingen, voer op korte termijn belastinghervormingen door, voer een casinobelasting in en introduceer een importheffing op goederen (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 14 april 2022 aan de Minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2022 van Sint Maarten. De Landsverordening van 29 maart 2022 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening begroting 2022) werd op 30 maart 2022 is uitgegeven in het Afkondigingsblad van Sint Maarten ...
LEES VERDER

Cft in brief over reactie MinFin op advies bij vastgestelde Landsbegroting 2022: enige vertraging bij geautomatiseerde inning omzetbelasting maar nog geen inzicht in nieuwe planning, uiteenzetting gevolgen voorgenomen wijziging OB-tarieven voor de begroting ontbreekt nog (Curaçao)

Bij brief d.d. 20 april 2022 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) gereageerd op de reactie van de Minister van Financiën op het advies bij brief d.d. 23 maart 2022 van het Cft bij de vastgestelde landsbegroting 2022 van Curaçao. In het advies van 23 maart 2022 deed het Cft een aantal aanbevelingen, onder andere inzake belastingaangelegenheden (voor een samenvatting daarvan, zie dit artikel in het ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op jaarrekening 2020 Saba: positief resultaat van USD 1,0 miljoen, minder baten uit lokale heffingen als gevolg van de coronacrisis (Saba)

Bij brief d.d. 29 april 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de jaarrekening 2020 van het openbaar lichaam Saba. De reactie bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Saba realiseerde over 2020 een positief resultaat van USD 1,0 miljoen en voldoet daarmee aan artikel ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft op jaarrekening 2020 Bonaire: positief resultaat van USD 3,4 miljoen, gerealiseerde opbrengst uit belastingen USD 10,3 miljoen (Bonaire)

Bij brief d.d. 12 april 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de jaarrekening 2020 van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). De reactie bevat vanzelfsprekend ook enkele passages inzake belastingaangelegenheden en -cijfers. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Bonaire realiseert over 2020 een positief resultaat van USD 3,4 miljoen ...
LEES VERDER

Cft in advies bij vastgestelde Landsbegroting 2022: pas belastingramingen aan o.b.v. realisatie 2021, verwerk effecten verbetering belastingcompliance, geef toelichting op haalbaarheid en risico’s van de projecten ‘geautomatiseerde inning omzetbelasting’ en ‘introductie vergunningenfee voor kansspelaanbieders’ en herzie meerjarige baten license fee nu de verhoging daarvan niet meer doorgaat (Curaçao)

Bij brief d.d. 23 maart 2022 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2022 voor het Land Curaçao. Het advies van het Cft bevat ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij een enkele relevante passages op. De Landsverordening van de 14de februari 2022 tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 werd op 17 ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage november-februari en uitvoeringsagenda Q2 2022 landspakket Sint Maarten: thema Belastingen uitgelicht (Sint Maarten)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de periode 16 november 2021 – 15 februari 2022 en de uitvoeringsagenda landspakket Sint Maarten voor het tweede kwartaal 2022 (Q2 2022, periode 1 april 2022 – 30 juni 2022) zijn bij brief van 4 april 2022 door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie ook deze pagina op tweedekamer.nl. Op 22 december 2020 ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage november-februari en uitvoeringsagenda Q2 2022 landspakket Curaçao: thema Belastingen uitgelicht (Curaçao)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de periode 16 november 2021 – 15 februari 2022 en de uitvoeringsagenda landspakket Curaçao voor het tweede kwartaal 2022 (Q2 2022, periode 1 april 2022 – 30 juni 2022) zijn bij brief van 4 april 2022 door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie ook deze pagina op tweedekamer.nl. Op 2 november 2020 ondertekenden ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage november-februari en uitvoeringsagenda Q2 2022 landspakket Aruba – thema C Belastingen uitgelicht (Aruba)

De uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de periode 16 november 2021 – 15 februari 2022 en de uitvoeringsagenda landspakket Aruba voor het tweede kwartaal 2022 (Q2 2022, periode 1 april 2022 – 30 juni 2022) zijn bij brief van 4 april 2022 door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie ook deze pagina op tweedekamer.nl. Op 13 november 2020 ondertekenden ...
LEES VERDER

Advies Cft bij de vastgestelde jaarrekeningen 2013 – 2018 van Sint Maarten. In 2013 nog een overschot op de gewone dienst, vanaf 2014 tot en met 2018 elk jaar een tekort (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 23 maart 2022 aan de Minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde jaarrekeningen 2013 tot en met 2018 van Sint Maarten. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Sint Maarten heeft de vastgestelde jaarrekeningen 2013 tot en met 2018 later dan 31 augustus van ieder jaar aan het Cft verstrekt. Daarmee heeft ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft bij vierde UR 2021 Sint Eustatius: minder toeristenbelasting en zee- en luchthavengelden als gevolg van de coronacrisis. Voor 2022 verwacht het OL hogere baten uit lokale heffingen, met name een stijging in de baten uit de zeehaven (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 1 maart 2022 aan de regeringscommissaris van het openbaar lichaam Sint Eustatius (OLSE) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2021 van Sint Eustatius. De brief bevat vanzelfsprekend ook passages inzake lokale heffingen. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Het openbaar lichaam Sint Eustatius presenteert een voorlopig positief resultaat van USD 1,0 miljoen over het ...
LEES VERDER

Cft dringt er bij Sint Maarten op aan om de uitgaven te beperken en de belastingbaten te verhogen door het nemen van compliance verhogende maatregelen. Belastingbaten blijven achter bij de economische groei (Sint Maarten)

De belastingbaten van Sint Maarten blijven achter bij de economische groei. Voor 2022 wordt ondanks een reële economische groei van 12 procent een aanzienlijk begrotingstekort door het Land Sint Maarten verwacht. Dit heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) bekendgemaakt in een persbericht op de website van het Cft. Het Cft dringt er bij het Land op aan om de uitgaven te beperken en de belastingbaten te ...
LEES VERDER

Cft in reactie bij vierde UR 2021: op korte termijn invulling geven aan de aanbevelingen in het IMF-rapport inzake belastinghervormingen, in bijzonder over een casinobelasting, verhoging accijnzen en invoering importheffing op goederen. Verwachting overschot op begroting niet uitgekomen, onder andere door minder LB/IB, BBO en WB (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 2 maart 2022 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2021 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De vierde UR toont een voorlopig tekort op de gewone dienst van ANG 142 miljoen. Het verwachte ...
LEES VERDER