Ontwerpbegroting 2024 van Curaçao: belastingramingen, beleidsvoornemens fiscale zaken, belastingdienst en douane (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 12 september 2023 – is door de regering, bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2023-2024 van de Staten van Curaçao, de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 aangeboden aan de Staten. Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 en 2 (aanbieding en ontwerp, met de ontwerpbegroting 2024 inclusief bijlagen); klik hier ...

Uit het advies van het Cft bij de ontwerpbegroting 2024 van Curaçao: vooralsnog geen opmerkingen bij de belastingraming maar wel advies te actualiseren op basis van de meest recente realisatiecijfers. Cft acht het risico aanwezig dat begrote raming van ANG 40 miljoen uit de vergunningenfee voor kansspelaanbieders niet volledig kan worden gerealiseerd (Curaçao)

Bij brief d.d. 1 september 2023 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2024 van Curaçao. Het advies van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastingaspecten. Hierna hebben wij enkele relevante passages opgenomen. Overigens is de al dan niet naar aanleiding van het advies van het Cft aangepaste ontwerpbegroting 2024 inmiddels ook al aan de ...

Uit reactie Cft bij vierde UR 2022 van Curaçao: belastingcompliancemaatregelen, economisch herstel en inflatie hebben tot een aanmerkelijke toename van de belastingbaten geleid, maar overschot van ANG 142 miljoen moet nog worden bijgesteld (afvalstoffenbelasting nog niet verwerkt) (Curaçao)

Bij brief d.d. 22 maart 2023 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2022  van Curaçao. Wij rapporteerden reeds over de vierde UR 2022 met ons artikel in het CFN van 17 maart 2023. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel ...

Uit reactie Cft op derde UR 2022 en advies bij ontwerpbegrotingswijziging 2022 van Sint Eustatius: realisatie baten blijft achter, met name door lagere baten lokale heffingen (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 2 december 2022 aan de regeringscommissaris van het openbaar lichaam Sint Eustatius heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2022 en advies uitgebracht op de ontwerpbegrotingswijziging (OBW) 2022 van het openbaar lichaam Sint Eustatius. De brief bevat vanzelfsprekend ook passages inzake lokale heffingen. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op.   Oordeel Conform advies van het ...

Uit reactie Cft op derde UR 2022 en derde BW 2022 van Saba: baten uit lokale heffingen blijven licht achter, onder andere door minder havengelden, logeerbelasting en luchthavenbelasting (Saba)

Bij brief d.d. 19 december 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba (OLS) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Saba en advies uitgebracht bij de derde begrotingswijziging (BW) 2022. De brief van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Saba realiseert tot en met ...

Uit advies Cft bij ontwerpbegroting 2023: lokale heffingen Saba geraamd op USD 1,0 miljoen en advies om beschrijving op te nemen van het kwijtscheldingsbeleid en de lokale lastendruk (Saba)

Bij brief d.d. 21 november 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba (OLS) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting 2023 van het openbaar lichaam Saba. De brief van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De OB is in de periode 2023 tot en met 2026 in ...

Uit advies Cft bij ontwerpbegroting 2023: Sint Eustatius raamt lokale heffingen weer op niveau van pre-coronajaar 2019, hoewel uit voorlopige realisatie 2022 blijkt dat die baten achterblijven (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 21 november 2022 aan de regeringscommissaris van het openbaar lichaam Sint Eustatius heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting voor 2023 van het openbaar lichaam Sint Eustatius. De brief bevat vanzelfsprekend ook passages inzake lokale heffingen. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De OB 2023 toont voor de jaren 2023, 2024 en 2025 overschotten van respectievelijk ...

Nota n.a.v. het Verslag en Nota van Wijziging aangeboden inzake de ontwerpbegroting 2023 van Curaçao. Behandeling in openbare vergadering van de Staten begint op dinsdag 13 december (Curaçao)

Op 7 december jl. is de Nota naar aanleiding van het Verslag inzake de behandeling van de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2023 (Zittingsjaar 2022-2023-204) aangeboden aan de Staten (zie de onder dit artikel opgenomen pdf’s van de delen 1 t/m 9 van de Nota en de pdf’s van de delen 1 t/m 5 van het Verslag). Op dezelfde dag is ook een Nota ...

Uit reactie Cft bij derde UR 2022 van Curaçao: substantieel hogere baten dan in pre-coronajaar 2019, vooral door hogere belastingbaten en license fees waarbij vooral de WB, de OB en de invoerrechten in het oog springen (Curaçao)

Bij brief d.d. 23 november 2022 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Curaçao. Voor meer informatie over de derde UR 2022, zie ook dit artikel in het CFN van 18 november 2022. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op ...

Uit reactie Cft bij tweede UVR 2022 en advies bij BW 2022 van Sint Eustatius: in eerste halfjaar van 2022 USD 7,9 miljoen aan baten, waarvan USD 2 miljoen uit lokale heffingen (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 8 september 2022 aan de regeringscommissaris van het openbaar lichaam Sint Eustatius heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage (UVR) 2022 en advies uitgebracht op de eerste begrotingswijziging (BW) 2022 van het openbaar lichaam Sint Eustatius. De brief bevat vanzelfsprekend ook passages inzake lokale heffingen. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Sint Eustatius presenteert in ...

Cft: Curaçao boekt goede resultaten met verhoging belastingcompliance en optimalisatie belastinguitvoering. Curaçao is ook gebaat bij structurele borging van de sterke verbeteringen in de belastinginning (Curaçao)

Curaçao boekt sinds 2021 goede resultaten met het project ter verhoging van de belastingcompliance en optimalisatie van de belastinguitvoering. Ook is Curaçao gebaat bij structurele borging van de sterke verbeteringen in de belastinginning. Bovendien zal Curaçao meer vaart moeten zetten achter batenverhogende maatregelen, zoals de invoering van een vergunningenfee voor kansspelaanbieders. Dit is bekendgemaakt in een persbericht van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft). Het Cft bracht ...

Ontwerpbegroting 2023 van Curaçao: belastingramingen, beleidsvoornemens van Fiscale Zaken, de Belastingdienst en de Douane en voorgenomen wijzigingen in de omzetbelasting

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 13 september 2022 – is door de regering, bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2022-2023 van de Staten van Curaçao, de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2023 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2022-2023-204). In de week van maandag 24 oktober a.s. zal de ...

Uit reactie Cft op jaarrekening 2021 van Saba: 1,4 miljoen minder baten dan begroot, oorzaak niet uit jaarrekening op te maken. Accountant noemt problemen bij incasso een ‘gemiddeld risico’: moeite met inning lokale belastingen door capaciteitsproblemen, maar reorganisatie Receivers Office gaande (Saba)

Bij brief d.d. 25 augustus 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba (OLS) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de jaarrekening over het jaar 2021. De brief van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Saba realiseert over 2021 een positief resultaat van USD 1,3 miljoen en voldoet daarmee ...

Uit advies Cft bij ontwerpbegroting 2023 van Curaçao: 89 miljoen meer baten ten opzichte van jaarprognose 2022, onder meer door hogere belastingbaten en vergunningenfee kansspelaanbieders. Cft wil meer informatie over project geautomatiseerde inning OB en voorgenomen wijzigingen OB-tarieven (Curaçao)

Bij brief d.d. 4 augustus 2022 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2023 van Land Curaçao. Het Cft ontving de OB op 21 juli 2022 van de regering met het verzoek daarbij te adviseren op basis van artikel 11 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft). Het advies van het ...

Uit reactie Cft bij tweede UR 2022 van Curaçao: 33 miljoen meer baten dan in pre-coronajaar 2019 – met name door hogere baten uit OB, WB en OZB – maar bij de OZB is wel sprake van een inhaaleffect (Curaçao)

Bij brief d.d. 29 augustus 2022 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Curaçao. Voor meer informatie over de tweede UR 2022, zie ook dit artikel in het CFN van 26 augustus 2022. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op ...

Uit reactie Cft op tweede UR 2022 en tweede BW 2022 van Saba: minder heffingen geïnd vanwege achterstanden bij het ontvangerskantoor. Resterende achterstanden (luchthaventoeslag en afvalstoffenheffing) worden in derde kwartaal ingehaald (Saba)

Bij brief d.d. 11 augustus 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba (OLS) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Saba en advies uitgebracht bij de tweede begrotingswijziging (BW) 2022. De brief van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Saba realiseert tot en ...

Uit reactie Cft bij eerste UR 2022 van Curaçao: 40 miljoen meer belastingbaten dan begroot, grotendeels door hogere baten uit OB, WB en OZB (Curaçao)

Bij brief d.d. 8 juli 2022 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Curaçao. De reactie bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Curaçao zet in de UR de realisatie over het eerste kwartaal af tegen de vastgestelde begroting 2022 (begroting). De eerste UR ...

Uit advies Cft bij ontwerpbegrotingswijziging 2022 van Sint Maarten: hogere belastingbaten maar blijven nog achter bij pre-coronajaar 2019 (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 10 juni 2022 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegrotingswijziging (OBW) 2022 van Sint Maarten. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook enkele belastinggerelateerde aspecten. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De OBW toont voor 2022 een tekort op de gewone dienst van ANG 99 miljoen. Conform artikel ...

Cft: Voor de verwerking en inning van de eilandelijke heffingen van Bonaire is het van belang dat het convenant met de Belastingdienst CN vóór het einde van het jaar wordt vernieuwd (Bonaire)

Voor de verwerking en inning van eilandelijke heffingen van Bonaire is het van belang is dat het nieuwe convenant tussen de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zo spoedig mogelijk wordt overeengekomen, vóór het einde van het jaar. Een adequate informatievoorziening tussen BCN en OLB dient op een hoger plan gebracht te worden. Dit heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) ...

Uit advies Cft bij de ontwerpbegrotingswijziging 2022 van Curaçao: opwaartse bijstelling van de belastingraming met ANG 50 miljoen. Cft vraagt onder meer te onderbouwen welk deel van de stijging van de indirecte belastingen incidenteel is (Curaçao)

Bij brief d.d. 8 juni 2022 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegrotingswijziging (OBW) 2022 van Curaçao. Het advies bevat vanzelfsprekend ook passages over belastingaangelegenheden. Hierna nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Met de OBW verlaagt Curaçao het tekort op de gewone dienst voor 2022 van ANG 162 miljoen tot ANG 123 miljoen. Curaçao ...

Cft roept op tot verdere optimalisering van de belastingdienst en het fiscale stelsel (Curaçao)

“Curaçao heeft in het afgelopen jaar succes geboekt met het invorderen van achterstallige belastingen en het verhogen van de belastingcompliance. Het begrote meerjarig herstel van de overheidsfinanciën wordt dan ook grotendeels gedreven door hogere belastingbaten, die zullen moeten voortkomen uit een structureel effect van de huidige belastingcompliance-acties. Het Cft heeft Curaçao opgeroepen deze resultaten meerjarig te borgen door verdere optimalisering van de belastingdienst en het fiscale stelsel. Ook zullen inkomstenverhogende ...

Uit reactie Cft op eerste UR 2022 en eerste BW 2022 van Saba: minder heffingen geïnd vanwege achterstanden bij het ontvangerskantoor. Afdeling Financiën heeft plan van aanpak (Saba)

Bij brief d.d. 9 juni 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Saba (OLS) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2022 en advies uitgebracht bij de eerste begrotingswijziging (BW) 2022 van Saba. De initiële begroting ging uit van USD 13,1 miljoen uitgaven waartegenover een bedrag van USD 12,1 miljoen aan opbrengsten staat. Zie hierover ...

Uit reactie Cft op eerste UR 2022 van Sint Maarten: belastingbaten blijven 8 miljoen achter. Groot deel overige baten moet volgens de Minister nog aan de juiste belastingsoort worden toebedeeld (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 31 mei 2022 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage (UR) 2022 van Sint Maarten. De begroting van de lopende uitgaven van Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 is vastgesteld op NAf 533.507.189 en de begroting van de inkomsten is vastgesteld op NAf 409.365.559 (voor een bedrag ad NAf 341.104.189 ...

Uit reactie Cft bij eerste UR 2022 Sint Eustatius: voorlopige resultaat USD 0,3 miljoen negatief, realisatie baten liep iets voor op de tijdsperiode doordat de inning van erfpacht en afvalstoffenheffing grotendeels in het eerste kwartaal plaatsvindt (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 6 juni 2022 aan de regeringscommissaris van het openbaar lichaam Sint Eustatius (OLSE) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de eerste uitvoeringsrapportage 2022 van het OLB. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Sint Eustatius presenteert in de eerste UR 2022 een voorlopig negatief resultaat van USD 0,3 miljoen. De begroting gaat uit van een negatief resultaat van ...

MinFin over aanbeveling Cft om de meerjarige baten uit de license fee te herzien: Land heeft nog tot 2026 voor afronden onderhandelingen met CBCS, dus in 2023 geen compenserende dekking in de begroting (Curaçao)

Bij brief d.d. 25 mei 2022 aan de voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft de Minister van Financiën gereageerd op de brief d.d. 20 april 2022 waarin het Cft heeft gereageerd op de reactie van de Minister bij brief d.d. 6 april 2022 op het advies van het Cft d.d. 23 maart 2022 bij de vastgestelde landsbegroting 2022 van Curaçao. In het advies van ...

MinFin verwacht ‘rond einde van dit jaar’ inwerkingtreding ontwerplandsverordening op de kansspelen. In een persbericht gaat de Minister ook in op enkele belastingaspecten (Curaçao)

Bij brief d.d. 25 mei 2022 aan de voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft de Minister van Financiën gereageerd op de brief d.d. 20 april 2022 waarin het Cft heeft gereageerd op de reactie van de Minister bij brief d.d. 6 april 2022 op het advies van het Cft d.d. 23 maart 2022 bij de vastgestelde landsbegroting 2022 van Curaçao. In het advies van ...

MinFin in brief aan Cft: Wijzigingen omzetbelasting niet meer in 2022. Ook enige vertraging in project geautomatiseerde inning omzetbelasting, planning om in oktober ‘vendor’ te hebben gekozen (Curaçao)

Bij brief d.d. 25 mei 2022 aan de voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft de Minister van Financiën gereageerd op de brief d.d. 20 april 2022 waarin het Cft heeft gereageerd op de reactie van de Minister bij brief d.d. 6 april 2022 op het advies van het Cft d.d. 23 maart 2022 bij de vastgestelde landsbegroting 2022 van Curaçao. Ten aanzien van de ...

Uit reactie Cft op jaarrekening 2021 Bonaire: belastingbaten USD 0,9 miljoen hoger dan begroot door meer motorrijtuigenbelasting. Ten opzichte van 2020 meer toeristenbelasting en verhuurautobelasting maar minder cruise pax (Bonaire)

Bij brief d.d. 30 mei 2022 aan de voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) reactie gegeven op de jaarrekening 2021 van het OLB. De reactie bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers en -aangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Bonaire realiseerde over 2021 een positief resultaat van USD 1,1 miljoen en voldoet daarmee ...

Cft in brief over reactie MinFin op het advies bij de vastgestelde Landsbegroting 2022: rapporteer in de maandrapportages over de voortgang met betrekking tot de inning van achterstallige erfpacht en vergunningenfees (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 18 mei 2022 heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) gereageerd op de reactie van de Minister van Financiën op het bij brief d.d. 14 april 2022 door het Cft uitgebrachte advies bij de vastgestelde begroting 2022 van Sint Maarten. De Landsverordening van 29 maart 2022 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening begroting 2022) werd ...

Advies Cft bij vastgestelde Landsbegroting 2022: stel plan van aanpak op inzake inning van achterstallige belastingen, voer op korte termijn belastinghervormingen door, voer een casinobelasting in en introduceer een importheffing op goederen (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 14 april 2022 aan de Minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2022 van Sint Maarten. De Landsverordening van 29 maart 2022 tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening begroting 2022) werd op 30 maart 2022 is uitgegeven in het Afkondigingsblad van Sint Maarten ...