Uit het advies van het Cft bij de ontwerpbegroting 2024 van Curaçao: vooralsnog geen opmerkingen bij de belastingraming maar wel advies te actualiseren op basis van de meest recente realisatiecijfers. Cft acht het risico aanwezig dat begrote raming van ANG 40 miljoen uit de vergunningenfee voor kansspelaanbieders niet volledig kan worden gerealiseerd (Curaçao)

Bij brief d.d. 1 september 2023 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2024 van Curaçao. Het advies van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastingaspecten. Hierna hebben wij enkele relevante passages opgenomen. Overigens is de al dan niet naar aanleiding van het advies van het Cft aangepaste ontwerpbegroting 2024 inmiddels ook al aan de ...

Cft bij vastgestelde landsbegroting 2023: pas meerjarenraming belastingbaten aan op basis van meest recente IMF groeiraming en verstrek informatie over omvang en budgettaire effecten van de voorgenomen verlaging van het winstbelastingtarief (Curaçao)

Bij brief d.d. 6 februari 2023 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde landsbegroting 2023 van Curaçao. Het advies bevat vanzelfsprekend ook belastingaangelegenheden. Hierna hebben wij enkele relevante frases inzake de belastingaangelegenheden opgenomen. De Landsverordening van de 28ste december 2022 tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2023 werd op 30 december 2022 uitgegeven ...

Landsbegroting 2023 van Curaçao in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 30 december 2022 is de Landsverordening van de 28ste december 2022 tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2023 uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2022, no. 140 (P.B. 2022 no. 140). Hierbij attenderen wij u op de afkondiging van deze landsverordening in het Publicatieblad. Voor meer informatie, in het bijzonder waar het gaat om belastingaangelegenheden, verwijzen wij naar dit artikel in het ...

Nota n.a.v. het Verslag en Nota van Wijziging aangeboden inzake de ontwerpbegroting 2023 van Curaçao. Behandeling in openbare vergadering van de Staten begint op dinsdag 13 december (Curaçao)

Op 7 december jl. is de Nota naar aanleiding van het Verslag inzake de behandeling van de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2023 (Zittingsjaar 2022-2023-204) aangeboden aan de Staten (zie de onder dit artikel opgenomen pdf’s van de delen 1 t/m 9 van de Nota en de pdf’s van de delen 1 t/m 5 van het Verslag). Op dezelfde dag is ook een Nota ...

Cft: Curaçao boekt goede resultaten met verhoging belastingcompliance en optimalisatie belastinguitvoering. Curaçao is ook gebaat bij structurele borging van de sterke verbeteringen in de belastinginning (Curaçao)

Curaçao boekt sinds 2021 goede resultaten met het project ter verhoging van de belastingcompliance en optimalisatie van de belastinguitvoering. Ook is Curaçao gebaat bij structurele borging van de sterke verbeteringen in de belastinginning. Bovendien zal Curaçao meer vaart moeten zetten achter batenverhogende maatregelen, zoals de invoering van een vergunningenfee voor kansspelaanbieders. Dit is bekendgemaakt in een persbericht van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft). Het Cft bracht ...

Ontwerpbegroting 2023 van Curaçao: belastingramingen, beleidsvoornemens van Fiscale Zaken, de Belastingdienst en de Douane en voorgenomen wijzigingen in de omzetbelasting

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 13 september 2022 – is door de regering, bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2022-2023 van de Staten van Curaçao, de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2023 aangeboden aan de Staten (ter griffie van de Staten ingeboekt met volgnummer Zittingsjaar 2022-2023-204). In de week van maandag 24 oktober a.s. zal de ...

Uit advies Cft bij ontwerpbegroting 2023 van Curaçao: 89 miljoen meer baten ten opzichte van jaarprognose 2022, onder meer door hogere belastingbaten en vergunningenfee kansspelaanbieders. Cft wil meer informatie over project geautomatiseerde inning OB en voorgenomen wijzigingen OB-tarieven (Curaçao)

Bij brief d.d. 4 augustus 2022 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2023 van Land Curaçao. Het Cft ontving de OB op 21 juli 2022 van de regering met het verzoek daarbij te adviseren op basis van artikel 11 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Rft). Het advies van het ...