Hoge Raad in zaak over proceskostenvergoeding bij prematuur beroep, welk beroep werd ingetrokken na de vermindering van de aanslag door de Inspecteur hangende de procedure: niet valt in te zien dat artikel 15, lid 3 LBB geen toepassing kan vinden indien het beroep, zou het niet zijn ingetrokken, wegens het voortijdige instellen ervan niet-ontvankelijk zou moeten zijn verklaard

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak op het gebied van het belastingprocesrecht is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn over het jaar 2009 navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en premie Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ) opgelegd (hierna: de navorderingsaanslagen). Belanghebbende is met brieven gedateerd 10 mei 2016 en 6 juli 2016 tegen de navorderingsaanslagen in bezwaar ...
LEES VERDER

Hof oordeelt net als het Gerecht dat geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Belanghebbende mocht er niet op vertrouwen dat zij extra tijd had om beroep in te stellen, nu de inspecteur in de bezwaarfase een vragenbrief aan haar had gestuurd

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak met betrekking tot de heffing van de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende, een N.V. gevestigd in Aruba, is een naheffingsaanslag belasting op bedrijfsomzetten (BBO) opgelegd. Gelijktijdig met de naheffingsaanslag is een verzuimboete (10%) opgelegd. Belanghebbende heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De inspecteur heeft ...
LEES VERDER

AWOK ondersteunde bij invoering belastingrechtspraak in twee instanties. Ook is van gedachten gewisseld over een regeling in de Caribische landen van het materiële bestuursrecht naar het voorbeeld van de Nederlandse Algemene wet bestuursrecht

Bij brief van 16 mei 2019 heeft de Minister President van Curaçao aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao twee evaluatieverslagen aangeboden met betrekking tot de Onderlinge regeling Ambtelijk Wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties (AWOK) en inzake de samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk bij de implementatie van verdragen: één evaluatieverslag betreft het verslag inzake de ...
LEES VERDER

Hof oordeelt dat daar waar de Inspecteur een kostenpost in de bezwaarfase uitdrukkelijk in aftrek heeft toegelaten, hij daar in de (hoger) beroepsfase niet meer op kan terugkomen. Ten aanzien van de vermogensverschuiving is voldaan aan de eis van dubbele bewustheid, bij de aandeelhouder en bij de vennootschap: sprake van bewuste bevoordeling van de aandeelhouder

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is directeur en enig aandeelhouder van een N.V. Bij de NV is een boekenonderzoek ingesteld. Voor de winstbelasting 2008 tot en met 2010 zijn in het BAB-rapport correcties voorgesteld. De Inspecteur heeft de correctievoorstellen als uitdelingen aangemerkt en daarvoor navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en ...
LEES VERDER

Toespraak Hofpresident bij viering 150 Jaar Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Op 3 mei jl. vierde het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn 150-Jarig bestaan. De officiële viering van het 150 jarig bestaan van het Hof vond plaats op 3 mei met een symposium in het auditorium van de Universiteit van Curaçao (UoC). Ter ...
LEES VERDER

Hofpresident gaat in toespraak bij installatie (belasting)rechters ook in op de vernieuwde belastingrechtspraak en de organisatie van de belastinggriffie in Aruba

In haar toespraak ten behoeve van de installatie van de nieuwe rechters, waaronder de belastingrechters dhr. mr. Arno van Suilen en mw. mr. Jane Jansen, heeft de President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof), mw. mr. Eunice Saleh, niet alleen stilgestaan bij de belastingrechters zelf maar ook bij de vernieuwing van de ...
LEES VERDER

Gerecht had belanghebbende niet mogen ontvangen in zijn beroep omdat beroep prematuur was: geen aanleiding voor proceskostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose hoger beroep belastingzaak is in geschil of het Gerecht in eerste aanleg de Inspecteur terecht heeft veroordeeld tot vergoeding van proceskosten en griffierecht aan belanghebbende. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) oordeelt, kort samengevat, dat belanghebbende te vroeg (prematuur) bij het Gerecht in beroep is gekomen en dat ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2017 Gemeenschappelijk Hof van Justitie: grootste deel toename in uitstroom wordt gezien bij belastingzaken, een direct gevolg van de toename in het aantal zittingen per jaar op de vestigingen

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) heeft woensdag 23 mei zijn Jaarverslag voor het jaar 2017 aan de pers gepresenteerd. Dit jaar biedt het Hof een interactief jaarverslag aan het publiek. Bijzonder aan deze editie is dat naast de gebruikelijke ...
LEES VERDER

Niet hebben voldaan aan fiscale verplichtingen is uitsluitingsgrond voor deelneming aan aanbestedingen

Op 15 februari 2018 is het Landsbesluit aanbestedingsregels in werking getreden, voluit: het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste januari 2018 ter uitvoering van artikel 11 van de Landsverordening financieel beheer (hierna: het landsbesluit). Het landsbesluit is uitgegeven op 14 februari 2018 en is geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao van 2018, nummer 9 ...
LEES VERDER

Ingangsdatum begunstigend beleid Aruba. Bij begrippen “furniture” en “fittings” is uitleg Minister van belang. Minister vrij om aan begunstigend beleid voorwaarden en/of beperkingen te verbinden.

Samenvatting zaak In een tweetal zaken in hoger beroep heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) zich gebogen over de uitleg van de begrippen 'furniture' en 'fittings' en ‘meubilair’ onder het door de Arubaanse Minister van Financiën, Communicatie, Utiliteiten en Energie ...
LEES VERDER

Inspecteur niet ontvankelijk in hoger beroep wegens te late motivering, ondanks diverse keren in de gelegenheid te zijn gesteld

Samenvatting zaak Gemeenschappelijk Hof verklaart inspecteur niet-ontvankelijk in hoger beroep Tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg heeft de inspecteur tijdig hoger beroep ingesteld zonder het beroep op enige wijze te motiveren. De inspecteur is door de griffier van het Hof diverse keren in de gelegenheid gesteld om het hoger beroep te motiveren ...
LEES VERDER

Nu de inspecteur de aanslag inmiddels heeft verminderd, heeft belanghebbende geen belang meer. Hof verklaart belanghebbende niet-ontvankelijk in hoger beroep

Samenvatting zaak Gemeenschappelijk Hof verklaart belanghebbende niet-ontvankelijk in hoger beroep. Aan belanghebbende is een aanslag grondbelasting voor het jaar 2012 opgelegd. Het Gerecht in eerste aanleg heeft de aanslag verminderd. Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van het Gerecht hoger beroep ingesteld. Alvorens het Hof de zaak in behandeling heeft genomen, vermindert de inspecteur de aanslag ...
LEES VERDER