Ministeriële regeling passagiersfaciliteitengelden 2022 in het Publicatieblad: nieuwe tarieven met ingang van 1 januari 2022 (Curaçao)

Op 29 oktober 2021 is de Ministeriële regeling met algemene werking, van de 28ste oktober 2021 ter uitvoering van artikel 3 van de Landsverordening Passagiersfaciliteitengelden (Ministeriële regeling passagiersfaciliteitengelden 2022) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2021, no. 115 (P.B. 2021 no. 115). Het betreft hier een aanpassing en het opnieuw vaststellen van de bedragen van de passagiersfaciliteitengelden. Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van 1 ...
LEES VERDER

Financiële managementrapportage augustus 2021 – belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Op 29 oktober 2021 is door de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand augustus 2021 aangeboden de Staten van Curaçao. De FMR bevat vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over augustus 2021 op.   Gewone Dienst en Kapitaaldienst Zie blz. 5 van de FMR augustus 2021: De Gewone Dienst volgens de tweede prognose (2021v2) sluit op jaarbasis ...
LEES VERDER

Ministerie van Financiën: verlaging tarieven onroerendezaakbelasting op dit moment geen mogelijkheid (Curaçao)

De financieel-economische situatie van het Land is nog steeds precair en als zodanig is verlaging van de bestaande tarieven voor de onroerendezaakbelasting op dit moment geen mogelijkheid. Dit heeft het Ministerie van Financiën bekend gemaakt met een nieuwsbericht (Nederland) op de website van het Ministerie (klik hier voor de Papiamentstalige versie van het nieuwsbericht). Gedoeld wordt op de in maart 2021 door de Staten goedgekeurde ontwerplandsverordening tot wijziging van de ...
LEES VERDER

Annotatie bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie, 27 juni 2021, ECLI:NL:OGHACMB:2021:327 – mr. K.M.G. Demandt

door mr. K.M.G. Demandt   Betreft: ECLI:NL:OGHACMB:2021:327. Voor een samenvatting van deze belastingzaak door de redactie van het CFN, zie dit artikel in het CFN van 10 september 2021, nr. 2021/63, met als INHOUDSINDICATIE (welke inhoudsindicatie overigens meer ziet op het inhoudelijke geschil en niet zozeer op de formeelbelastingrechtelijke aspecten van deze zaak waar deze annotatie nu juist op ziet): Hof van oordeel dat de niet verantwoorde omzet van de ...
LEES VERDER

Richtlijnen ter invordering van openstaande schulden bij de Ontvanger van 1 november 2021 gepubliceerd, met verlengde saneringsregeling belastingschulden: op meer heffingen van toepassing, uitzondering voor winstbelasting voormalige ‘offshore-lichamen’ (Curaçao)

Vandaag, woensdag 3 november 2021, zijn de Richtlijnen ter invordering van openstaande schulden bij de Ontvanger, zoals op 1 november 2021 vastgesteld door de Minister van Financiën, gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën (alsook op de algemene website van de overhed van Curaçao). Gisteren, dinsdag 2 november 2021, werd bekend dat de zogenoemde ‘saneringsregeling’ voor belastingschulden met drie maanden is verlengd tot en met 31 december 2021 ...
LEES VERDER

Stopzetting NOW en TBZO en aanpassing criteria TBZO over de maanden juli, augustus en september (Curaçao)

Gezien het feit dat de economie van Curaçao weer aantrekt en door de delicate financiële situatie van het land, heeft de Ministerraad besloten om alle sociale ontwikkelingssteun aan ondernemers (zowel TBZO als NOW) stop te zetten, nadat de steun tot en met september 2021 is verwerkt en uitbetaald. Daarnaast heeft de Minister van Economische Ontwikkeling van de Ministerraad toestemming gekregen om aanpassingen te doen aan enkele criteria voor de TBZO ...
LEES VERDER

Saneringsregeling belastingschulden verlengd tot en met 31 december 2021 (Curaçao)

De saneringsregeling voor belastingschulden is ‘vanwege het succes’ ervan (‘pa motibu di éksito’) met drie maanden verlengd tot en met 31 december 2021. Bovendien is de regeling vanaf nu/vandaag (‘for di awor’) ook van toepassing op de ‘impuesto di tereno’ zoals die gold tot en met 31 december 2013 (aannemelijk wordt hier de grondbelasting bedoeld), op de sociale premies (‘primanan soshal’) en op de werknemersverzekeringen (‘seguro di trahado’). Dit is ...
LEES VERDER

Draft National Decree on international assistance with the levying of taxes discussed in a Central Committee meeting (Sint Maarten)

A draft National Decree, containing general measures (Landsbesluit, houdende algemene maatregelen), in connection with the implementation of article 61a of the General National Ordinance on Country Taxes (National Decree on international assistance with the levying of taxes) was discussed in the Central Committee meeting of Parliament on Friday October 22nd, 2021. Pursuant to paragraph 7 of article 61a, a draft national decree as meant in article 61a must be submitted ...
LEES VERDER

IMF Technical Assistance Report Sint Maarten: Sustainable Tax Reforms (Sint Maarten)

On 19 October 2021, the International Monetary Fund (IMF) published its Country Report No. 2021/231: Kingdom of the Netherlands—Sint Maarten: Technical Assistance Report—Sustainable Tax Reforms. Click here to go directly to the relevant page on the website of the IMF. This Technical Assistance Report was prepared by a staff team of the IMF. It is based on the information available at the time it was completed in March 2021. The ...
LEES VERDER

Cft: “Het komt nu aan op de uitvoering”. Naast compliance verhogende maatregelen acht het Cft ook een belastinghervorming noodzakelijk, waarbij grondslagverbreding in combinatie met vermindering van de administratieve lasten centraal moet staan (Curaçao)

De regering van Curaçao staat voor grote uitdagingen en kan de huidige economische opleving gebruiken om structurele verbeteringen door te voeren. Dit heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) in recente gesprekken met de regering van Curaçao aangegeven. Curaçao moet zijn uitgaven beperken en de inkomsten verhogen, ook door verbeteringen bij de belastinginning. Om een verdere oploop van schulden te voorkomen is een evenwicht op de gewone ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat onder het Besluit proceskosten bestuursrecht de kopieerkosten voor de beroepschriften niet voor vergoeding in aanmerking komen

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn aanslagen inkomstenbelasting, premies AOV/AWW en premie AVBZ voor het jaar 2015 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt, maar bij uitspraken op bezwaar heeft de Inspecteur de aanslagen gehandhaafd. Belanghebbende heeft tegen de uitspraken van de Inspecteur beroepen ingesteld bij het Gerecht. In geschil is of de aanslagen naar de juiste bedragen zijn opgelegd. Partijen zijn ...
LEES VERDER

Belanghebbende voert aan dat het door de brand bij de belastingdienst (augustus 2019) onmogelijk is geweest om tijdig een bezwaarschrift in te dienen. Dit kon evenwel in ieder geval met ingang van de maand oktober 2019 weer: bezwaarschrift niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk ingediend

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op 26 juli 2019 een aanslag inkomstenbelasting voor het jaar 2015 opgelegd. Op 9 december 2019 heeft belanghebbende daartegen bezwaar gemaakt. De Inspecteur heeft bij uitspraak op bezwaar belanghebbende niet-ontvankelijk verklaard in zijn bezwaar en de aanslag gehandhaafd. Belanghebbende heeft beroep ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar. Kort samengevat wordt door het Gerecht in eerste ...
LEES VERDER

Bezwaarschrift na bezwaartermijn ingediend: terecht niet-ontvankelijk verklaard. Gerecht neemt het zeer lange tijdsverloop tussen de dagtekening van de aanslag en het gestelde tijdstip van bekendmaking in aanmerking

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op 27 juni 2014 een voorlopige aanslag premie BVZ voor het jaar 2014 opgelegd en zijn op 10 januari 2020 definitieve aanslagen inkomstenbelasting en premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ voor het jaar 2015 opgelegd. Belanghebbende heeft op 9 maart 2020 bezwaar gemaakt tegen de genoemde aanslagen. Bij uitspraak op bezwaar van 26 juni ...
LEES VERDER

Verzuimboete opgelegd aan belanghebbende die één werkdag na de indieningstermijn een herziene aangifte winstbelasting indient en de aanvullende belasting betaalt: geen sprake van afwezigheid van alle schuld maar boete in casu wel gematigd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft op 2 juli 2018 de aangifte winstbelasting voor het jaar 2017 ingediend (tijdig, de Algemene termijnenlandsverordening in aanmerking nemend) en het bedrag van de verschuldige belasting op 3 juli 2018 betaald. Op 4 juli 2018 heeft belanghebbende een herziene aangifte winstbelasting voor het jaar 2017 ingediend naar een verschuldigde (aanvullende) belasting van NAf 691. Dit bedrag ...
LEES VERDER

Omzetbelasting verschuldigd over de door het fastfood restaurant (v.i. in Curaçao) aan de franchisor (in de VS) betaalde royalty’s en de vergoeding voor administratieve diensten (geen bewijs geleverd voor een cost sharing agreement). Pleitbaar standpunt met betrekking tot de royalty’s, maar grove schuld met betrekking tot de administratieve diensten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een op Sint Maarten opgerichte vennootschap en drijft haar onderneming met een vaste inrichting op Curaçao. Aldaar exploiteert zij een fastfood restaurant. Die exploitatie vindt plaats op basis van een franchise-overeenkomst, waarbij LLC de franchisor (franchisegever) is en belanghebbende de franchisee (franchisenemer). De aandelen van belanghebbende zijn voor 100% in handen van een LLC gevestigd in ...
LEES VERDER

Belanghebbende woont nog niet in de woning: geen recht op aftrek hypotheekrente en premie levensverzekering. Voorts maakt belanghebbende betalingen van lijfrentetermijnen aan dochter en uitgaven voor noodzakelijk levensonderhoud van dochter niet aannemelijk: geen aftrek

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in juni 2017 begonnen met de bouw van een woning, waarin hij na voltooiing van de bouw zelf wilde gaan wonen. Voor de financiering van de bouw van de woning heeft belanghebbende een hypothecaire lening afgesloten, ter zake waarvan hij vanaf 2017 hypotheekrente heeft betaald. Een half jaar na de start van de bouw zijn er ...
LEES VERDER

Arnaud de Graaf en Arno van Suilen hebben het hoogleraarsambt aan de UoC aanvaard met het uitspreken van hun oraties: De Graaf als buitengewoon hoogleraar Internationaal Belastingrecht en Van Suilen als buitengewoon hoogleraar Caribisch Formeel Belastingrecht

De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (University of Curaçao, UoC) heeft Prof. mr. dr. Arnaud de Graaf benoemd tot buitengewoon hoogleraar op de leerstoel Internationaal Belastingrecht en prof. mr. dr. Arno van Suilen tot buitengewoon hoogleraar op de leerstoel Caribisch Formeel Belastingrecht, beiden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Afgelopen dinsdagavond, 19 oktober 2021, vond in de aula van de Universiteit van Curaçao de plechtigheid plaats waarbij zij ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 volgende week in de Centrale Commissie van de Staten (Curaçao)

Volgende week zal de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-199) worden behandeld in de Centrale Commissie van de Staten van Curaçao. De behandeling zal plaatsvinden tijdens een vergadersessie verspreid over vier dagen, namelijk op: maandag 25 oktober 2021, om 10.00 uur, met voortzettingen op dinsdag 26 oktober 2021 om 09.00 uur, donderdag 28 oktober 2021 om 09.00 uur en vrijdag 29 oktober ...
LEES VERDER

Reactie Cft op tweede UR 2021: in tweede kwartaal 22 miljoen minder baten dan in 2020, grotendeels door de aanhoudende negatieve gevolgen van de coronacrisis op de belastingbaten (Curaçao)

Bij brief d.d. 15 oktober 2021 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) zijn reactie gegeven op de tweede uitvoeringsrapportage 2021 (UR) van Curaçao. De reactie van het Cft bevat ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij een enkele relevante passages op. Oordeel De UR toont een tekort over het tweede kwartaal van ANG 249 miljoen. Dit is een realisatie van 33 procent ...
LEES VERDER

Mr. Mauritsz de Kort aanbevolen voor benoeming tot president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie per 1 januari 2022

Per 1 januari a.s. eindigt de benoemingstermijn van mr. Eunice Saleh als President van het Hof. Mr. Saleh heeft begin dit jaar binnen het Hof kenbaar gemaakt niet in aanmerking te willen komen voor een verlenging van de termijn. De afgelopen maanden heeft de wervingsprocedure plaatsgevonden voor de opvolging van mr. Saleh. Op 23 september 2021 heeft de hofvergadering bij meerderheid van stemmen besloten om mr. Mauritsz de Kort (thans ...
LEES VERDER

Public Notice regarding effective dates of no longer accepting cheques at the Receiver’s Office (Sint Maarten)

The Ministry of Finance of Sint Maarten has informed the general public that effective 1 December 2021, the Receiver’s Office (het kantoor van de Landsontvanger) will no longer be accepting cheques with the exception of cheques from Banco di Caribe. The Receiver’s Office will cease accepting cheques from Banco di Caribe effective October 16, 2021. This has been announced with a Public Notice posted on the facebook page of the ...
LEES VERDER

Antwoorden Minister op vragen Statenlid Mc William inzake het besluit om kasbetalingen bij de Ontvanger stop te zetten (Curaçao)

Bij brief d.d. 12 oktober 2021 aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao heeft de Minister van Financiën de vragen beantwoord die door het Statenlid G.M. Mc William bij brief d.d. 27 augustus 2021 zijn gesteld inzake het besluit van de regering om kasbetalingen bij de Ontvanger stop te zetten. Eerder dit jaar werd bekend dat contante betalingen en betalingen met cheques met ingang van 1 oktober 2021 niet ...
LEES VERDER

Nader voorlopig verslag ontwerpinitiatieflandsverordening verplicht basispensioen (Curaçao)

Het nader voorlopig verslag van de behandeling in de centrale commissievergadering van de Staten van woensdag 29 september 2021 van de ontwerpinitiatieflandsverordening houdende regels inzake een wettelijk basispensioen (Landsverordening Verplicht Basispensioen) is vastgesteld. Hierbij zetten wij het nader voorlopig verslag naar u door, zonder verdere toelichting of samenvatting. Korte samenvatting Op 7 januari 2021 werd een (wederom) gewijzigd ontwerp van de initiatiefontwerplandsverordening met Memorie van Toelichting aangeboden ter griffie van de ...
LEES VERDER

Inwoner van Curaçao beroept zich erop dat gezien de tijd van postbezorging tussen Nederland en Curaçao en op Curaçao zelf er niet genoeg tijd meer was om te reageren op de Nederlandse aanslag IB/PVV. Rechtbank begrijpt dat de postverwerking door afstand en coronatijd meer vertraging oploopt maar dat maakt op zichzelf de termijnoverschrijding niet verschoonbaar

Samenvatting zaak In deze Nederlandse belastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, wonende te Curaçao, heeft van de Nederlandse belastingdienst een aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen (IB/PVV) 2017 ontvangen. De aanslag heeft als dagtekening 9 september 2020. De wettelijke termijn (in Nederland) voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn eindigde op 21 oktober 2020. Bij brief van 28 oktober 2020 heeft belanghebbende bezwaar gemaakt tegen ...
LEES VERDER

Tijdelijke Regeling tax free winkelen in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 11 oktober 2021 is de Ministeriële regeling met algemene werking van de 5de oktober 2021 ter uitvoering van artikel 7, derde lid, van de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Tijdelijke Regeling tax free winkelen) uitgegeven in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2021, no. 107 (P.B. 2021, no. 107). Inhoudelijk is hiermee een verlenging met twee jaar beoogd van de Tijdelijke ministeriële regeling tax free winkelen van 24 september 2018 (P.B. 2018, ...
LEES VERDER

Persbericht Hof na bezoek President van de Hoge Raad: grote belangstelling en interesse voor de rechtspraak op de eilanden

De President van de Hoge Raad, mevrouw Dineke de Groot, bracht vorige week een werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Door de versoepeling van de coronamaatregelen was het voor haar mogelijk de drie eilanden te bezoeken en de verbinding met recht en rechtspraak in Caribisch Nederland verder gestalte te geven. Haar eerste bezoek op de eilanden beschouwt ze als zeer effectief en zinvol. De Hoge Raad is cassatierechter in ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris BZK over besluitvorming Rijksministerraad van 6 oktober 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021 (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 6 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer geïnformeerd over de besluitvorming in de Rijksministerraad (RMR) van 24 september 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten vierde kwartaal 2021. Hieronder volgt eerst een korte samenvatting van de inhoud van de brief per jurisdictie voor wat betreft de voortgang in de uitvoering van de landspakketten en de liquiditeitssteun. Daarna is de ...
LEES VERDER

Beantwoording vraag over toegang Koninkrijkslanden tot belasting- en handelsverdragen (Aruba, Curaçao, Sint Maarten)

Bij brief d.d. 7 oktober 2021 heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kabinetsreactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) – de overlegstructuur van de parlementen van de landen van het Koninkrijk – van augustus 2021 en de antwoorden op schriftelijke vragen toegezonden aan de Tweede Kamer. Van 23 tot en met 25 augustus 2021 zijn delegaties van de Staten van Aruba, van de Staten van ...
LEES VERDER

Business Registration Form on facebook page of the Tax Administration (Sint Maarten)

The Tax Administration of Sint Maarten has posted the ‘Business Registration Form’ on the facebook page of the administration. Click here to go directly to the relevant post on the Tax Administration’s facebook page. Please note that a pdf of the form was already published on the Tax Administration page on the website of the Government (click here to go to said page). When registering a business, copies of the ...
LEES VERDER

Pension Request Form on the facebook page of the Tax Administration (Sint Maarten)

The Tax Administration of Sint Maarten has posted the ‘Pension Request Form’ on the facebook page of the administration. Click here to go directly to the relevant post on the Tax Administration’s facebook page. Please note that a pdf of the form was already published on the Tax Administration page on the website of the Government (click here to go to said page). According to the post on the facebook ...
LEES VERDER