Regeling tax free winkelen in het Publicatieblad (Curaçao)

Op 16 januari 2024 is de Ministeriële regeling met algemene werking, van de 11de januari 2024 ter uitvoering van artikel 7, derde lid, van de Landsverordening omzetbelasting 1999 (Regeling tax free winkelen) uitgegeven en geplaatst in het Publicatieblad van Curaçao, jaargang 2024, no. 5 (P.B. 2024 no. 5). Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 3 ...

Hoge Raad verklaart cassatieberoep ongegrond in zaak waarin het Hof oordeelde dat de uitsluitend voor de bouw van een resort op Bonaire opgerichte belanghebbende voor doeleinden van de ABB kwalificeert als ondernemer en als producent

Samenvatting zaak Vanochtend, vrijdag 2 december 2023, heeft de Hoge Raad arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2023:1673) op het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) van 13 september 2021 (ECLI:NL:OGHACMB:2021:348) betreffende aan belanghebbende opgelegde naheffingsaanslagen in de algemene bestedingsbelasting. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie ongegrond verklaard ...

Hoge Raad doet cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 RO. Betreft een zaak waarin belanghebbende niet ‘zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk’ na het bekend worden met de aanslagen – namelijk niet binnen twee weken – bezwaar heeft ingediend

Samenvatting zaak Vanochtend, vrijdag 6 oktober 2023, heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 22 februari 2022 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof) (ECLI:NL:OGHACMB:2022:10) afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie (ECLI:NL:HR:2023:1402). In deze zaak is het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (het Gerecht) tot het oordeel gekomen dat belanghebbende het ...

Naar aanleiding van een nog ambtelijk ontwerp van MEO voor een landsverordening belastingfaciliteiten filmproductiebedrijven en de daarin gezochte dekking voor de derving: MinFin neemt een eventuele verhoging van het OB-tarief over verhuur van accommodaties slechts in overweging indien de toeristische sector daarmee schriftelijk akkoord is en nader onderzoek is gedaan naar de macro-economische effecten (Curaçao)

In een brief d.d . 28 september 2023 aan de Minister van Economische Ontwikkeling over fiscale incentives voor de filmindustrie brengt de Minister van Financiën naar voren, samengevat en enigszins geparafraseerd, dat hij een eventuele verhoging van het omzetbelastingtarief ter zake van verhuur van accommodaties van 7% naar 9% slechts in overweging neemt indien de toeristische sector schriftelijk aangeeft akkoord te zijn met zulk een verhoging en er een nader ...

Gerecht oordeelt dat belanghebbende geen vertrouwen kan ontlenen aan de publicaties van 24 en 27 maart 2020 inzake de covid-steunmaatregelen omdat die gelden voor de tijdvakken april tot en met juni 2020, niet voor het onderhavige tijdvak maart 2020: verzuimboete wegens niet tijdig betalen omzetbelasting terecht opgelegd maar wel ambtshalve gematigd wegens overschrijding van de redelijke termijn

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Op 24 maart 2020 heeft de regering van Curaçao een solidariteitspakket aangekondigd om de sociaal economische effecten van het COVID 19 virus op de samenleving te verzachten [zie dit artikel in het CFN van 24 maart 2020 en dit artikel in het CFN van 25 maart 2020; red. CFN]. Kort daarna heeft het Ministerie ...

Project ‘werken in de actualiteit’ bij de belastingdienst met tabel stand van zaken aanslagoplegging OB, LB, IB, WB en OZB (Curaçao)

Voor zowel de Belastingdienst als haar klanten is het van belang dat in de actualiteit wordt gewerkt. Verzoeken van klanten moeten binnen de geldende termijnen worden afgehandeld en het tijdig heffen en invorderen van verschuldigde belastingen en premies draagt bij aan de verhoging van de compliance en daarmee de verhoging van de belasting- en premie-opbrengsten. Middels het opleggen van een aanslag stelt de Inspecteur de belastingschuld vast. Hoe sneller de ...

Hoge Raad doet cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 RO. Betreft zaak waarin het Hof met het Gerecht van oordeel was dat belanghebbende met de verhuur van tien bungalows in het economische verkeer treedt en dat de omstandigheid dat tussen huurder en belanghebbende een eventuele verwevenheid bestaat daar niets aan afdoet: ondernemer voor de omzetbelasting

Op vrijdag 7 juli 2023 heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van 10 maart 2021 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (ECLI:NL:OGHACMB:2021:88) afgedaan met toepassing van artikel 81, lid 1, van de Wet op de rechterlijke organisatie (ECLI:NL:HR:2023:1088). In deze zaak ging het om de beantwoording van de vragen of belanghebbende ondernemer is in de zin van de Curaçaose Landsverordening omzetbelasting 1999 ...

SBAB start weer met game show “Bo faktura…Pidi’é…Dun’é!” (Curaçao)

De Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) gaat weer beginnen met de gameshow “Bo faktura…Pidi’é…Dun’é!”. Op zondag 18 juni zullen de eerste deelnemers die hun facturen hebben ingeleverd weer aan het rad van fortuin mogen draaien om een prijs te winnen. Zo blijkt uit een persbericht dat de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, op zijn persoonlijke facebookpagina heeft geplaatst. Vanaf zaterdag 17 juni zal in de wijken een campagne worden gestart ...

Inspecteur meldt in beroepsfase dat de naheffingsaanslag buiten invordering is gesteld en niet meer zal worden geïnd. Gerecht van oordeel dat dit gelijk kan worden gesteld met kwijtschelding: geen belang meer bij beroepsprocedure, beroep niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag omzetbelasting over de maand april 2020 opgelegd, waartegen belanghebbende bezwaar heeft gemaakt. Bij uitspraak op bezwaar van 20 december 2021 handhaaft de Inspecteur de naheffingsaanslag, waartegen door belanghebbende op 25 januari 2022 beroep is ingesteld bij het Gerecht. De Inspecteur heeft op 17 januari 2023 een e-mail naar het Gerecht verstuurd waarin zij ...

Geen sprake van kwade trouw: naheffingstermijn omzetbelasting derhalve vijf jaar en niet tien jaar

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. De activiteiten van belanghebbende bestaan uit de exploitatie van een restaurant, het organiseren van evenementen en uit verhuuractiviteiten. Tevens wordt maandelijks een zogenaamde Full Moon Party (FMP) georganiseerd. De Stichting Belastingaccountantsbureau (hierna: SBAB) heeft bij belanghebbende een boekenonderzoek ingesteld. In het controlerapport worden naheffingsaanslagen omzetbelasting (OB) voorgesteld. Daarbij is aangegeven dat de naheffingsaanslagen ‘het gevolg zijn van de ...

Hof oordeelt dat fastfood restaurant in Curaçao omzetbelasting verschuldigd is over de aan de in het buitenland gevestigde franchisegever betaalde royalty’s (service fees)

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is een op Sint Maarten opgerichte vennootschap en drijft haar onderneming met een vaste inrichting op Curaçao. Aldaar exploiteert zij een fastfood restaurant (‘Z’). Die exploitatie vindt plaats op basis van een franchise-overeenkomst, waarbij een in het buitenland – in de Verenigde Staten – gevestigde entiteit franchisor (franchisegever) is en belanghebbende de franchisee (franchisenemer). Naar aanleiding van ...

Voordracht MinFin in de Staten inzake tijdelijke mitigatie brandstofprijzen (Curaçao)

Afgelopen maandag, 13 maart 2023, hebben de Staten tijdens een openbare vergadering overleg gevoerd met de Minister van Financiën en de Minister van Economische Ontwikkeling inzake het mitigateren van de brandstofprijzen. Tijdens deze openbare vergadering is door de Minister van Financiën een voordracht gehouden om zijn visie hierop toe te lichten. Hierna hebben wij de integrale tekst (PAP) van zijn voordracht opgenomen (de versie zoals geplaatst op de persoonlijke facebookpagina ...

FMR over december 2022 en UVR vierde kwartaal 2022: belastingrealisatie op jaarbasis 48,3 miljoen boven de prognose (Curaçao)

Op 7 maart 2023 hebben de Staten de financiële managementrapportage (FMR) over de maand december 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het vierde kwartaal 2022 ontvangen van de Minister van Financiën. Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de Minister inclusief de FMR en de UVR. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en passages inzake andere belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de ...

FMR’s over oktober en november 2022: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Op 24 februari 2023 hebben de Staten de financiële managementrapportages (FMR) over de maanden oktober en november 2022 ontvangen van de Minister van Financiën. De FMR’s bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belasting gerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages en gegevens op uit de FMR over november 2022. Gewone Dienst Zie blz. 5 van de FMR november 2022: Volgens de tweede prognose (2022v2) sluit de Gewone Dienst op ...

Vergadering Staten met Ministers van Financiën en MEO over aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen gepland voor maandag 13 maart (Curaçao)

De Statenleden zijn opgeroepen voor een openbare vergadering op 13 maart 2023 voor (onder meer) overleg met de Minister van Financiën en de Minister van Economische Ontwikkeling inzake de Aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen. Zo blijkt uit de oproep d.d. 22 februari 2023 voor de vergadering van 13 maart (zie agendapunt 3). Deze oproep zal een opvolging zijn van het verzoek bij brief d.d. 23 januari 2023 van de Statenleden R.A ...

Verlenging aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen tot en met 31 maart 2023 in de Landscourant (Curaçao)

De aanschrijving ‘Verlenging Aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ van de Minister van Financiën is gepubliceerd in de Landscourant van Curaçao van vrijdag 17 februari 2023, jaargang 2023, no. 7, blz. 15 (Lcrt. 2023 no. 7). Het betreft de derde verlenging – ditmaal tot en met 31 maart 2023 – van de ‘initiële’ aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen van mei 2022 (Lcrt. 2022 no. 19). Op basis van de huidige omstandigheden vindt de ...

Minister post afbeelding getekende verlenging aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen (Curaçao)

Op 13 februari 2023 heeft de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, een afbeelding van de door hem ondertekende (maar ongedateerde) ‘Verlenging Aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ op zijn persoonlijke facebookpagina geplaatst. Klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding op de fb-pagina van de Minister te gaan. Hieronder hebben wij ook een pdf van de afbeelding geplaatst. De verlenging van de aanschrijving moet overigens nog worden gepubliceerd in de Landscourant ...

Aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen wordt verlengd tot en met 31 maart 2023 (Curaçao)

Aangezien het effect van de verlaging van brandstofprijzen op de internationale markt vanwege eerdere aankopen en aanhouden van voorraden brandstoffen in een later stadium tot uiting komt, wordt ter overbrugging hiervan de aanschrijving ‘Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ verlengd tot en met 31 maart 2023. Dit heeft de Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, gisteren door middel van een persbericht bekendgemaakt. Het persbericht is ook geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van ...

Statenleden willen openbare vergadering met Minister van MEO inzake het niet nogmaals verlengen van de aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen (Curaçao)

Bij brief d.d. 23 januari 2023 hebben de Statenleden R.A. Yung, F.H.E. Brownbill, D.J. Seferina, M.C.H.C.R. Nita, A.C.M. Thodé, G.J.A. Doran, J.R. Carolina en E.D. Braam de Voorzitter van de Staten verzocht om een openbare vergadering van de Staten bijeen te roepen inzake ‘de beëindiging’ van de aanschrijving tijdelijk mitigatie van de brandstofprijzen en om daarvoor de Minister van Economische Ontwikkeling, de heer Ruisandro Cijntje, uit te nodigen. Feitelijk betreft ...

Tweede verlenging aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen in de Landscourant (Curaçao)

Zoals wij gisteren reeds rapporteerden is de aanschrijving ‘Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ (Lcrt. 2022 no. 19) zoals eerder verlengd (Lcrt. 2022 no. 32) wederom verlengd, nu tot en met 12 februari 2023. Een afbeelding van de verlenging werd reeds geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van de Minister (zie dit artikel in het CFN van gisteren). Inmiddels is, zoals verwacht, deze (tweede) verlenging gepubliceerd in de Landscourant van Curaçao van 9 december ...

Wederom verlenging aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft de aanschrijving ‘Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen’ (Lcrt. 2022 no. 19) zoals eerder verlengd (Lcrt. 2022 no. 32) wederom verlengd, nu tot en met 12 februari 2023. Dit blijkt uit een afbeelding van de verlenging zoals geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van de Minister. Deze tweede verlenging moet overigens nog officieel worden afgekondigd in de Landscourant, alvorens in werking te treden. Mogelijk vindt dat al in de ...

FMR september 2022 en UVR derde kwartaal 2022: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 10 november 2022 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand september 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het derde kwartaal 2022 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belasting gerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit (vooral) de FMR over september 2022 op. [Later toegevoegd:] Bij brief d.d. 14 ...

Na met vertraging kennis te hebben genomen van de uitspraak op bezwaar resteerde nog een beroepstermijn van ruim zes weken, maar belanghebbende stelt pas buiten die termijn beroep in: beroep niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Naar aanleiding van een boekenonderzoek bij belanghebbende zijn naheffingsaanslagen omzetbelasting over de jaren 2013 t/m 2017 opgelegd. Daarbij zijn vergrijpboetes opgelegd wegens het te weinig betalen van belasting. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de naheffingsaanslagen en boetes, maar bij uitspraken op bezwaar met dagtekening 29 maart 2021 heeft de Inspecteur de naheffingsaanslagen en de boetes gehandhaafd. Belanghebbende heeft ...

FMR juni 2022 en UVR tweede kwartaal 2022: belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 15 augustus 2022 heeft de Minister van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand juni 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het tweede kwartaal 2022 aangeboden aan de Staten van Curaçao. De FMR en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over juni 2022 op. Gewone Dienst Zie blz. 5 van de FMR ...

Verlenging aanschrijving tijdelijk mitigatie brandstofprijzen (Curaçao)

Op 12 augustus 2022 is de aanschrijving d.d. 3 augustus 2022 van de Minister van Financiën van Curaçao betreffende de verlenging van de aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen (Lcrt. 2022 no. 19) gepubliceerd in de Landscourant van Curaçao, jaargang 2022, no. 32 (Lcrt. 2022 no. 32;  blz. 7). De aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen is met ingang van 13 mei 2022 in werking getreden voor de duur van 3 maanden, met de ...

FMR’s januari, februari en maart 2022 en UVR eerste kwartaal 2022: meer belastingopbrengsten dan begroot, voornamelijk door WB, OZB en OB, maar LB blijft achter. Met roadmap rapportage over voortgang deeltrajecten bij de Ontvanger (kasprocedures) en de Douane (voortgang in controles en capaciteit) (Curaçao)

Op 27 mei zijn de Financiële managementrapportage (FMR) over de maand januari 2022, de FMR over de maand februari 2022 en de FMR over de maand maart 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het eerste kwartaal 2022 op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao (minfin.cw) geplaatst. De FMR’s en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit ...

Rapport “Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn”. Beleidsresultaten van de regering van de afgelopen twee jaar: belastingaangelegenheden uitgelicht (Suriname)

Op woensdag 25 mei 2022 is het rapport (document) “Samen verder bouwen aan welvaart en welzijn” door de commissie die daaraan gewerkt heeft overhandigd aan president Santokhi van Suriname. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van De Boodschap, de nieuwsberichtenpagina van de Communicatie Dienst Suriname (CDS). In het document, dat is samengesteld door het Kabinet van de President, wordt verslag gedaan van de beleidsresultaten van de regering ...

Aanschrijving Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen in de Landscourant: goedkeuringen in de sfeer van de omzetbelasting en het bijzonder invoerrecht op benzine (Curaçao)

Zoals wij in het CFN van afgelopen vrijdag 13 mei al hebben bericht, zijn de Staten van Curaçao tijdens de openbare vergadering van donderdag 12 mei 2022 akkoord gegaan met de door de Minister van Financiën voorgelegde aanschrijving “Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen”. In een brief van de Ondervoorzitter en de Griffier van de Staten is vervolgens aan de Minister bevestigd dat de Staten akkoord zijn gegaan ‘vooruitlopend op de behandeling van ...

Regeerprogramma 2022-2025 aangeboden aan de Staten: fiscale beleidsprioriteiten MinFin uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 21 april 2022 heeft de Minister van Algemene Zaken het Regeerprogramma 2022-2025 aangeboden aan de Staten van Curaçao. Het regeerprogramma heeft als thema: “Op weg naar herstel en een betere kwaliteit van leven voor het volk” (Riba kaminda pa rekuperá i un mihó kalidat di bida pa e pueblo”). Klik hier voor het nieuwsbericht over het regeerprogramma op de website van de overheid van Curaçao (klik hier ...

Uit reactie Cft op vierde UR 2021: belastingbaten circa 6 procent hoger dan de jaarprognose (vooral door OB, OZB en overdrachtsbelasting) maar nog niet op niveau van 2019 (Curaçao)

Bij brief d.d. 1 maart 2022 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) zijn reactie gegeven op de vierde uitvoeringsrapportage 2021 (UR) van Curaçao. De reactie van het Cft bevat ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij een enkele relevante passages op.   Oordeel De UR toont een voorlopig tekort op de gewone dienst van ANG 342 miljoen.4 Het voorlopige tekort voor 2021 ...