Ontwerplandsbegroting 2023 ingediend bij de Staten: belastingcijfers uitgelicht (Aruba)

Gisteren, donderdag 1 september 2022, is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2023 (Zittingsjaar 2021-2022-978) door de regering aan geboden aan de Staten van Aruba (klik hier voor de Memorie van Toelichting bij het ontwerp). Ook is het advies d.d. 23 juni 2022 van het College Aruba financieel toezicht (CAft) bij (een conceptversie van) de ontwerpbegroting 2023 openbaar gemaakt. Dat ...
LEES VERDER

Ontwerp Landsbegroting 2023 naar Raad van Advies (Aruba)

De ontwerp landsbegroting 2023 is voor advies naar de Raad van Advies gestuurd. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht van 18 juli 2022 op de algemene website van de overheid van Aruba. Bij de Raad is het adviesverzoek al ingekomen op 13 juli 2022 en geregistreerd onder nummer RvA 62-22, zo blijkt uit informatie op de website van de Raad. Begin mei werd het ambtelijk ontwerp van de landsbegroting door ...
LEES VERDER

CAft adviseert RMR tot geven van aanwijzing aan de ministerraad van Aruba. In het bericht aan de Staten constateert het college dat Aruba geen of onvoldoende opvolging geeft aan de gedane aanbevelingen waaronder die over compensatie van de LB-verlaging en verbetering van de belastingcompliance (Aruba)

Bij brief d.d. 14 juli 2022 heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) de Staten van Aruba bericht dat het college op grond van artikel 12 lid 1 van de LAft de Rijkministerraad (RMR) op 13 juli 2022 heeft bericht met daarbij een gemotiveerd advies tot het geven van een aanwijzing aan de ministerraad van Aruba (artikel 12 lid 2 van de LAft). Zie hierover ook dit persbericht d.d. 14 ...
LEES VERDER

Reactie Minister op artikel 15 lid 5 LAft-bericht van het CAft: o.a. over de aanbevelingen de LB-verlaging te compenseren en de belastingcompliance te verbeteren (Aruba)

Bij brief d.d. 29 juni 2022 aan het College Aruba financieel toezicht (CAft) heeft de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba gereageerd op het bericht d.d. 10 juni 2022 van het CAft op basis van artikel 11 lid 5 van LAft waarbij het CAft reageerde op de reactie van de Minister op het door het CAft bij brief d.d. 10 mei 2022 uitgebrachte advies bij de vastgestelde Landsbegroting 2022 ...
LEES VERDER

Brief CAft inzake reactie Minister op advies bij vastgestelde Landsbegroting 2022, o.a. over aanbevelingen de LB-verlaging te compenseren, de belastingcompliance te verbeteren en de extra btw-baten in 2023 te onderbouwen (Aruba)

Bij brief d.d. 10 juni 2022 aan de ministerraad van Aruba – door tussenkomst van de minister van Financiën en Cultuur (de Minister) – heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) gereageerd op de reactie van de Minister op het door het CAft bij brief d.d. 10 mei 2022 uitgebrachte advies bij de vastgestelde Landsbegroting 2022. Op grond van de landsbegroting over 2022 zoals vastgesteld in de Landsverordening van 13 ...
LEES VERDER

CAft in advies bij de vastgestelde Landsbegroting 2022: compenseer verlaging LB met belastingverhoging of lastenverlaging, verbeter belastingcompliance, verwerk herstel belastingbaten en onderbouw extra baten uit de btw in 2023 (Aruba)

Bij brief d.d. 10 mei 2022 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht bij de vastgestelde Landsbegroting 2022. De Landsverordening van 13 april 2022 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2022 werd op 20 april 2022 uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 51 (AB 2022 no ...
LEES VERDER

Ontwerp Landsbegroting 2023 aangeboden aan de Raad van Ministers (Aruba)

Vorige week heeft de Minister van Financiën en Cultuur het (ambtelijk) ontwerp voor de Landsbegroting voor het dienstjaar 2023 aangeboden aan de Raad van Ministers. Dit is bekendgemaakt in een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van vrijdag 6 mei 2022. Hierop kunnen een aantal belangrijke beleidsbesluiten worden genomen zodat het ontwerp het formele traject kan ingaan. Het doel is dat het ontwerp vóór 1 september aan het parlement kan ...
LEES VERDER

Landsbegroting 2022 gepubliceerd (Aruba)

Op 20 april 2022 is de Landsverordening van 13 april 2022 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2022 uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022, no. 51 (AB 2022 no. 51). De landsverordening werd in de openbare vergadering van 5 april 2022 aangenomen door de Staten van Aruba. Tijdens de behandeling in de Staten werden nog twee nota’s van ...
LEES VERDER

Nota van wijziging op ontwerplandsbegroting 2022 ingediend (Aruba)

Op 30 maart 2022 zijn de Staten van Aruba begonnen met de behandeling van de ontwerpbegroting van het land voor het dienstjaar 2022. De ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het land voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-970) werd op 22 februari 2022 aangeboden aan de Staten (zie hierover ook dit nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba en dit artikel in het CFN ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 aangeboden aan de Staten: belastingcijfers uitgelicht (Aruba)

Op 22 februari 2022 is de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het land voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-970) aangeboden aan de Staten van Aruba. Zie hierover ook dit nieuwsbericht op de website van de overheid van Aruba. Klik hier voor de Memorie van Toelichting (MvT) bij het ontwerp. Algemeen Op grond van het ingediende ontwerp bedragen de verwachte inkomsten van ca. Afl. 1.275 miljoen ...
LEES VERDER

Landsbegroting 2022 goedgekeurd door de Staten (Sint Maarten)

Op maandag 24 januari 2022 is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening begroting 2022) (Zittingsjaar 2021-2022-152) goedgekeurd door de Staten van Sint Maarten. Tijdens de parlementaire behandeling van de ontwerplandsverordening zijn nog wijzigingen op het oorspronkelijke ontwerp behandeld (zie hierna). De landsbegroting voor het jaar 2022 is door het parlement goedgekeurd zonder de benodigde toestemming van de Rijksministerraad (RMR) ...
LEES VERDER

Wijziging Landsbegroting 2021 in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 13 januari 2022 is de Landsverordening van 20 december 2021 tot wijziging van de Landsverordening van 30 juli 2021 (AB 2021 no. 125) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022 no. 6 (AB 2022 no. 6). De ontwerplandsverordening ...
LEES VERDER

MinFin met details over landsbegroting 2022, gaat ook in op CAft-advies om de tariefsverlaging loonbelasting terug te draaien of anderszins te compenseren in de begroting (Aruba)

Tijdens de wekelijkse persconferentie op 10 januari 2022 heeft de Minister van Financiën van Aruba, mevrouw Xiomara Maduro, details van de (ontwerp-)landsbegroting 2022 gedeeld met het publiek. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van de overheid (klik hier voor een link naar de Papiamentstalige versie van dat nieuwsbericht). De ontwerplandsbegroting zelf is, naar ons (red. CFN) beste weten, nog niet aangeboden aan de Staten van Aruba (status ...
LEES VERDER

CAft in advies bij ontwerpbegroting 2022: maak inzichtelijk hoe meerjarig invulling wordt gegeven aan de belastinghervormingen (waaronder de invoering van de BTW) en draai de LB-tariefsverlaging terug of compenseer met kostenbesparende en/of opbrengstverhogende maatregelen (Aruba)

Bij brief d.d. 29 november 2021 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2022 van het Land Aruba. Het advies bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers- en aangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De OB toont een financieringstekort van de collectieve sector van AWG 310 miljoen, hetgeen neerkomt op 5,5 procent van ...
LEES VERDER

Twee ‘staande wijzigingen’ op de ontwerpbegrotingswijziging 2021 (Aruba)

Op 15 december 2021 zijn, staande de vergadering van de Staten van de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 30 juli 2021 (AB 2021 no. 125) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94) (ZJ 2021-2022-965), twee wijzigingen aangebracht in de ontwerpbegrotingswijziging (eerste ‘staande wijziging’ respectievelijk tweede ‘staande wijziging’) ...
LEES VERDER

Cft adviseert bij ontwerpbegroting 2022 van Sint Eustatius om een aanduiding van de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid op te nemen (Sint Eustatius)

Bij brief d.d. 6 december 2021 aan de regeringscommisaris van het openbaar lichaam Sint Eustatius (OLSE) heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) voor het dienstjaar 2022. De brief bevat vanzelfsprekend ook passages inzake lokale heffingen. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Het Cft heeft begrepen dat de OB tot stand is gekomen door een intensief proces waarin ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 Sint Maarten aangeboden aan de Staten: belastingcijfers en -aangelegenheden uitgelicht (Sint Maarten)

Op 8 december 2021 is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening begroting 2022) (Zittingsjaar 2021-2022-152) aangeboden aan de Staten van Sint Maarten. Hierbij zetten wij de ontwerplandsverordening zo snel mogelijk naar u door, met hieronder enige algemene toelichting alsmede een overzicht van belastingcijfers en - aangelegenheden. Tenslotte wordt een aantal fiscale beleidsdoeleinden van het Ministerie van Financiën uitgelicht. Overigens ...
LEES VERDER

Cft in advies bij ontwerpbegroting 2022 Sint Maarten: onderschatting baten voor ANG 30 miljoen, pas dit aan op basis van het verwachte realisatieniveau van 2021 (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 10 november 2021 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2022. Het advies bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De OB 2022 is voor wat betreft overzichtelijkheid en onderbouwing verbeterd ten opzichte van de begroting 2021, maar voldoet voor een aanzienlijk deel niet ...
LEES VERDER

Uit reactie Cft bij derde uitvoeringsrapportage 2021: belastingbaten blijven licht achter bij begroting (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 26 november 2021 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2021. De reactie van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel Het maximaal toegestane tekort op basis van de verstrekte liquiditeitssteun bedraagt ANG 174 miljoen. De derde UR toont een tekort ...
LEES VERDER

Nota van Wijziging inzake de ontwerplandsbegroting 2022 – belastingaangelegenheden uitgelicht (Curaçao)

Op 29 november 2021 is een Nota van Wijziging inzake de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-199, no. 6) aangeboden aan de Staten. De ontwerplandsverordening stond ook geagendeerd voor behandeling tijdens een openbare vergadering van de Staten op maandag 29 november 2021 (en de latere dagen van die week), om 10 uur ’s ochtends (klik hier voor de oproep). Middels deze nota ...
LEES VERDER

CAft verwacht nog steeds een meevaller bij de baten uit de directe en indirecte belastingen vanwege het sneller aantrekkende toerisme, blijkens reactie op de derde uitvoeringsrapportage 2021 (Aruba)

Bij brief d.d. 24 november 2021 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage (UR) 2021. Wij rapporteerden reeds over de derde uitvoeringsrapportage met dit artikel in het CFN van 19 november 2021. De reactie van het CAft bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingaangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De UR toont tot ...
LEES VERDER

Ontwerpbegrotingswijziging 2021 aangeboden aan de Staten (Aruba)

Gisteren, donderdag 2 december 2021, is de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 30 juli 2021 (AB 2021 no. 125) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94) (ZJ 2021-2022-965) aangeboden aan de Staten van Aruba. Hierbij zetten wij de ontwerplandsverordening zo snel mogelijk naar u door, zonder verdere ...
LEES VERDER

Nota naar aanleiding van het Verslag inzake de ontwerplandsbegroting 2022 van Curaçao. Maandag 29 november behandeling in openbare vergadering van de Staten (Curaçao)

Op 18 november 2021 is de Nota naar aanleiding van het Verslag inzake de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-199) aangeboden, met de bijlagen: Uitvoeringsagenda Landspakket Curaçao 1 oktober – 31 december 2021, Kódigo di Komportashon ‘Regla ta regla’ – Gedragscode 2.0 en de lijst van TMMK-scholen. In de week van maandag 25 oktober 2021 vond in de Centrale Commissie van de ...
LEES VERDER

CAft in advies bij ontwerpbegrotingswijziging 2021: verhoog indirecte belastingen met ten minste AWG 40 miljoen en verwerk aanvullende maatregelen die de verlaging van de loonbelasting compenseren met structurele kostenbesparende en/of opbrengstverhogende maatregelen (Aruba)

Bij brief d.d. 1 november 2021 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht bij de ontwerp begrotingswijziging (OBW) 2021. Vooruitlopend op de bij de Staten van Aruba in te dienen begrotingswijziging voor het jaar 2021 had de Minister van Financiën en Cultuur de Staten bij de Najaarsnota 2021 geïnformeerd over de te presenteren wijzigingen. Daarbij gaf de Minister aan ...
LEES VERDER

Uitvoeringsrapportage derde kwartaal 2021 – belastingcijfers uitgelicht (Aruba)

Bij brief van 12 november 2021 heeft de Minister van Financiën de uitvoeringsrapportage derde kwartaal 2021 aangeboden aan de Staten van Aruba. Doelstelling van de uitvoeringsrapportage is om informatie te verschaffen en verantwoording af te leggen aan de Staten van Aruba, de Ministerraad en het College Aruba financieel toezicht (Caft) ten aanzien van de begrotingsuitvoering, de middelen- en kostenrealisatie, de realisatie van de kapitaaldienst, de financiering en het schuldbeheer. Verder ...
LEES VERDER

Uit advies Cft bij vastgestelde landsbegroting 2021: lagere belastingbaten t.o.v. ontwerp na bijstelling o.b.v. IMF-groeiprognoses. Cft wil reactie op geopperde mogelijkheid om Audit Team Sint Maarten in te zetten voor verbeteracties belastingcompliance (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 13 oktober 2021 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de vastgestelde begroting 2021. Het advies van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Toetsingskader Het Cft vindt het zorgwekkend, dat de begroting bijna een jaar later dan wettelijk is voorgeschreven, is vastgesteld. Het Cft benadrukt ...
LEES VERDER

Cft: “Dit jaar nog begroting vaststellen” en dringt aan op uitgavenbeperking en inkomstenverhoging door verbetering belastingcompliance (Sint Maarten)

Sint Maarten heeft een ontwerpbegroting voor 2022 aangeboden aan het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) en dient deze conform de Rijkswet financieel toezicht (Rft) nog dit jaar vast te stellen. Het Cft dringt erop aan om vooral de uitgaven hierin te beperken en de inkomsten te verhogen door onder meer verbetering van belastingcompliance. De regering van Sint Maarten staat voor grote uitdagingen, maar kan met de ondersteuning ...
LEES VERDER

CAft: “Zo snel als mogelijk een begroting van Aruba”. CAft acht een integrale belastinghervorming met een nadruk op simplificering belangrijk, digitalisering en gegevensuitwisseling tussen verschillende overheidsdiensten zullen de slagkracht van de belastingdienst versterken en de compliance verhogen (Aruba)

De economie van Aruba herstelt voorspoedig. Het aantal mensen en bedrijven dat een beroep doet op de steunmaatregelen neemt af. Het College Aruba financieel toezicht (CAft) gaat daarom uit van een beëindiging van deze maatregelen in het vierde kwartaal van 2021. De ontwerpbegroting 2022 heeft het CAft nog niet ontvangen. Het is noodzakelijk dat Aruba maatregelen treft om in 2022 een begrotingsevenwicht te realiseren, zodat in de jaren daaropvolgend gestart ...
LEES VERDER

Ontwerplandsbegroting 2022 volgende week in de Centrale Commissie van de Staten (Curaçao)

Volgende week zal de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-199) worden behandeld in de Centrale Commissie van de Staten van Curaçao. De behandeling zal plaatsvinden tijdens een vergadersessie verspreid over vier dagen, namelijk op: maandag 25 oktober 2021, om 10.00 uur, met voortzettingen op dinsdag 26 oktober 2021 om 09.00 uur, donderdag 28 oktober 2021 om 09.00 uur en vrijdag 29 oktober ...
LEES VERDER

Minister van Financiën bij najaarsnota: begrotingstekort 2021 valt 140 miljoen lager uit, vóór het einde van het jaar zal een begrotingswijziging worden aangeboden aan de Staten (Aruba)

Vooruitlopend op een bij de Staten van Aruba in te dienen begrotingswijziging voor het jaar 2021 heeft de Minister van Financiën en Cultuur, mevrouw Xiomara Maduro, de Staten bij de Najaarsnota 2021 geïnformeerd over de te presenteren wijzigingen in de begroting. Daarbij geeft de Minister aan dat het geraamde begrotingstekort voor 2021 140 miljoen florin lager zal uitvallen. In de vastgestelde begroting werd nog uitgegaan van een tekort van 762 ...
LEES VERDER