Belastingopbrengsten januari + februari in de jaren 2019 – 2024 (Curaçao)

Onlangs is op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën een tabel geplaatst met de belasting- en premieopbrengsten over de maanden januari en februari van de jaren 2019 tot en met 2024 (klik hier om rechtstreeks naar de tabel op die fb-pagina te gaan). Totalen belasting- en premieopbrengsten januari + februari. Uit deze tabel kan worden afgeleid dat de totale belasting- en premieopbrengst in januari + februari 2024 NAf ...

Cft: Pak nu de begrotingsrisico’s aan. Zorgen bij de nog onzekere inkomsten uit de vergunningenfee voor kansspelaanbieders (Curaçao)

Curaçao is erin geslaagd om samen met Sint Maarten en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) een oplossing voor de problematiek bij ENNIA te vinden. De oplossing zal een aanzienlijk beslag op de landsbegroting leggen, maar toch resteert voor Curaçao enige financiële ruimte. Nu is het moment om deze ruimte te gebruiken om de andere risico’s voor de begroting, zoals de schuldpositie en de tekorten in de ...

Persbericht MinFin inzake start belastingopbrengsten 2024, met toelichting (Curaçao)

Het jaar 2024 is voor de Landskas ‘zeer goed’ begonnen. De belastingopbrengsten zijn met NAf 147,0 miljoen 10,8% (NAf 14,3 miljoen) hoger dan begroot. Zo staat in een persbericht van 20 februari 2024 op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën. De economische groei alsmede de doorlopende compliance activiteiten van de Douane, SBAB en de Belastingdienst welke in 2021 door de Minister van Financiën zijn geïnitieerd, blijven zorgen voor ...

Belastingopbrengsten maand januari van de jaren 2019 – 2024 (Curaçao)

Op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën is een tabel geplaatst met de belasting- en premieopbrengsten over de maand januari van de jaren 2019 tot en met 2024 (klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding op die fb-pagina te gaan). Totalen belasting- en premieopbrengsten januari. Uit deze tabel kan worden afgeleid dat de totale belasting- en premieopbrengst in januari 2024 NAf. 236,4 miljoen bedroeg, tegenover een totaal van ...

Realisatie belastingopbrengsten januari 2024 in vogelvlucht (Curaçao)

De totale opbrengst uit belastingen, sociale premies en erfpacht in de maand januari 2024 bedroeg met een bedrag van 233,8 miljoen gulden ruim 11,2 miljoen meer dan begroot. Voor januari werd initieel namelijk 222,6 miljoen gulden aan belastingopbrengsten begroot. Dit kan worden afgeleid uit het overzicht ‘Realisatie belastingopbrengsten 2024-01 in vogelvlucht’ dat is geplaatst op de persoonlijke facebookpagina van Minister Silvania van Financiën (klik hier om rechtstreeks naar de afbeelding ...

Tweede nota van wijziging op de ontwerplandsbegroting 2024 (Curaçao)

Op vrijdag 19 januari 2024 is de tweede nota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 (Zitting 2023-2024-213) aangeboden aan de Staten van Curaçao. Deze week hebben de Staten de ontwerplandsverordening overigens ook al behandeld in een openbare vergadering, welke vergadering aanving op maandag 22 januari, met vervolg op dinsdag 23, woensdag 24, donderdag 25 en vandaag, vrijdag 26 januari 2024 ...

Nota van wijziging op de ontwerplandsbegroting voor het dienstjaar 2024 en advies Cft: belastingaspecten en -cijfers (Curaçao)

Op maandag 15 januari 2024 is de Nota van wijziging op de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 (Zitting 2023-2024-213) aangeboden aan de Staten van Curaçao. In de nota van wijziging worden de baten op de gewone dienst bijgesteld naar NAf 1.920.400.000 (was in de op dinsdag 12 september 2023 initieel aangeboden ontwerpbegroting: NAf 1.841.637.000). De lasten op de gewone dienst worden bijgesteld naar ...

Nota naar aanleiding van het verslag inzake de ontwerplandsbegroting voor het dienstjaar 2024 met de beantwoording van de aan belastingheffing gerelateerde vragen (Curaçao)

Vorige week is de nota naar aanleiding van het verslag inzake de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 aangeboden aan de Staten van Curaçao (zie deel 1 resp. deel 2 resp. deel 3 resp. deel 4 resp. deel 5, resp. deel 6 resp. deel 7). Het verslag van de vergadering van de centrale commissie van de Staten van Curaçao inzake de onderhavige ontwerplandsverordening van ...

Verslag centrale commissie van de Staten inzake de ontwerplandsbegroting voor het dienstjaar 2024, met enkele aan belastingheffing gerelateerde vragen (Curaçao)

Deze week is het verslag vastgesteld van de vergadering van de centrale commissie van de Staten van Curaçao die van 6 tot en met 9 november jl. heeft plaatsgevonden inzake de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 (zie deel 1 resp. deel 2 resp. deel 3 resp. deel 4). Belastingen De vragen over hoofdstuk 19 van de begroting (Ministerie van Financiën) zijn opgenomen in ...

Ontwerpbegroting 2024 van Curaçao volgende week in centrale commissie van de Staten (Curaçao)

De ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 wordt volgende week behandeld in de centrale commissie van de Staten van Curaçao. Zo blijkt uit de oproep voor de vergadering. De centrale commissievergadering vangt aan op maandag 6 november aanstaande om 10 uur ’s ochtends en zal vervolgd worden op dinsdag 7 november, woensdag 8 november en donderdag 9 november. De ontwerpbegroting 2024 De ontwerplandsverordening werd ...

Ontwerpbegroting 2024 van Curaçao: belastingramingen, beleidsvoornemens fiscale zaken, belastingdienst en douane (Curaçao)

Op de traditionele tweede dinsdag van september – dinsdag 12 september 2023 – is door de regering, bij gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire zittingsjaar 2023-2024 van de Staten van Curaçao, de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2024 aangeboden aan de Staten. Klik hier voor de Statenstukken nrs. 1 en 2 (aanbieding en ontwerp, met de ontwerpbegroting 2024 inclusief bijlagen); klik hier ...

Uit het advies van het Cft bij de ontwerpbegroting 2024 van Curaçao: vooralsnog geen opmerkingen bij de belastingraming maar wel advies te actualiseren op basis van de meest recente realisatiecijfers. Cft acht het risico aanwezig dat begrote raming van ANG 40 miljoen uit de vergunningenfee voor kansspelaanbieders niet volledig kan worden gerealiseerd (Curaçao)

Bij brief d.d. 1 september 2023 aan de Minister van Financiën van Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2024 van Curaçao. Het advies van het Cft bevat vanzelfsprekend ook belastingaspecten. Hierna hebben wij enkele relevante passages opgenomen. Overigens is de al dan niet naar aanleiding van het advies van het Cft aangepaste ontwerpbegroting 2024 inmiddels ook al aan de ...