Hoge Raad doet cassatieberoepen af met toepassing van artikel 81 lid 1 RO in strafzaken waarin een zakenman en een voormalig parlementslid ook in hoger beroep werden veroordeeld wegens onder meer het plegen van belastingfraude

Op 4 juni 2024 heeft de Hoge Raad de door verdachten (een zakenman en een voormalig parlementslid) ingestelde beroepen in cassatie tegen vonnissen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) van 21 juni 2022, waarbij zij werden veroordeeld wegens onder meer het plegen van belastingfraude, afgedaan met toepassing van artikel 81 lid 1 van de Wet ...

Project ‘werken in de actualiteit’ bij de belastingdienst met tabel stand van zaken aanslagoplegging OB, LB, IB, WB en OZB (Curaçao)

Voor zowel de Belastingdienst als haar klanten is het van belang dat in de actualiteit wordt gewerkt. Verzoeken van klanten moeten binnen de geldende termijnen worden afgehandeld en het tijdig heffen en invorderen van verschuldigde belastingen en premies draagt bij aan de verhoging van de compliance en daarmee de verhoging van de belasting- en premie-opbrengsten. Middels het opleggen van een aanslag stelt de Inspecteur de belastingschuld vast. Hoe sneller de ...

Gerecht oordeelt dat geen sprake is van een bodemloze putlening, maar gezien de financiële toestand van de dochter moet de rente op nihil gewaardeerd worden. Belanghebbende gebonden aan de voorwaarden bij de ‘fiscale eenheid op joint venture basis’: de vóór het verenigingstijdstip door de dochter geleden verliezen kunnen niet worden verrekend met winsten van de fiscale eenheid

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een te Aruba gevestigde vennootschap, bezit alle aandelen in een NV (hierna: de NV). In 2006/2007 heeft belanghebbende gelden verstrekt aan de NV. Ter zake van de verstrekte gelden is geen schriftelijke leningsovereenkomst opgemaakt, zijn geen zekerheden verstrekt, is geen rente betaald en zijn geen aflossingen gedaan. In de jaarstukken van belanghebbende en van de NV tot ...

Zakenman en voormalig parlementslid ook in hoger beroep veroordeeld wegens onder meer het plegen van belastingfraude

Samenvatting zaak Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft op dinsdag 21 juni jl. de hoofdverdachte in het opsporingsonderzoek ‘Emerald’ veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertig maanden. Een andere verdachte, voormalig parlementslid R. is veroordeeld tot twintig maanden celstraf. De verdachte M., destijds CEO van de Haven, is van alle aan hem gemaakte verwijten vrijgesproken. Dit heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (het Hof) op 21 juni 2022 bekendgemaakt met een ...

FMR’s januari, februari en maart 2022 en UVR eerste kwartaal 2022: meer belastingopbrengsten dan begroot, voornamelijk door WB, OZB en OB, maar LB blijft achter. Met roadmap rapportage over voortgang deeltrajecten bij de Ontvanger (kasprocedures) en de Douane (voortgang in controles en capaciteit) (Curaçao)

Op 27 mei zijn de Financiële managementrapportage (FMR) over de maand januari 2022, de FMR over de maand februari 2022 en de FMR over de maand maart 2022 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het eerste kwartaal 2022 op de website van het Ministerie van Financiën van Curaçao (minfin.cw) geplaatst. De FMR’s en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit ...

Hof van oordeel dat het Gerecht ten onrechte ambtshalve heeft geoordeeld dat de bewijslast dient te worden omgekeerd en verzwaard: correctie met betrekking tot de vervreemding van de materiële vaste activa moet met inachtneming van de normale regels van bewijslastverdeling worden beoordeeld. Inspecteur slaagt niet in bewijslast, de correctie vervalt

Samenvatting zaak In deze Curaçaose winstbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, gevestigd te Curaçao, vormde vanaf 1 januari 2007 tot en met 1 januari 2012 een fiscale eenheid met haar dochtermaatschappij (hierna: “de NV”). In het jaar 2011 was de NV de enige klant van belanghebbende. Op 19 november 2012 heeft belanghebbende materiële activa (uitgezonderd onroerend goed) aan de NV verkocht voor een bedrag van NAf 350.000. Op ...

Termijn indiening definitieve aangifte winstbelasting 2020 wederom verlengd (Curaçao)

Op de website van de belastingdienst van Curaçao is bekendgemaakt [externe link naar pdf van de bekendmaking op de website van de belastingdienst] dat de termijn voor indiening van de aangifte winstbelasting 2020 wordt verlengd tot en met donderdag 31 maart 2022. Klik hier voor een pdf van de bekendmaking (Nederlands).   TEKST De integrale tekst van de (vermoedelijk op 26 of 27 februari 2022) op de website van de ...

Cft: Ook in 2022 moet – naast verdere verhoging belastingcompliance – de aangekondigde herstructurering van de belastingdienst leiden tot structureel hogere belastingbaten (Curaçao)

Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) vindt het positief dat Curaçao in het afgelopen halfjaar succes heeft geboekt met het invorderen van achterstallige belastingen. Daarbij merkt het Cft op dat ook in 2022, naast een verdere verhoging van de belastingcompliance, de aangekondigde herstructurering van de belastingdienst moet leiden tot structureel hogere belastingbaten. Dit staat in een persbericht [externe link] dat het Cft op 16 februari 2022 heeft ...

Financiële managementrapportages november en december 2021 en UVR vierde kwartaal 2021 – belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Op 15 februari 2022 hebben de Staten van Curaçao de financiële managementrapportage (FMR) over de maand november 2021 en de financiële managementrapportage (FMR) over de maand december 2021 inclusief de uitvoeringsrapportage (UVR) over het vierde kwartaal 2021 ontvangen van de Minister van Financiën. De FMR’s en de UVR bevatten vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastingheffinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over december 2021 op ...

Bekendmaking Inspecteur der Belastingen: uiterste indieningsdatum definitieve aangifte winstbelasting 2020 wordt dinsdag 1 maart 2022 (Curaçao)

Op de website van de belastingdienst is bekendgemaakt [externe link] dat conform de Algemene termijnenlandsverordening de uiterste datum voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting 2020 wordt gesteld op dinsdag 1 maart 2022. Klik hier voor een pdf van de op de website van de belastingdienst geplaatste bekendmaking (Nederlands) en hier voor een pdf van de versie daarvan in het Papiaments. Dit houdt verband met het volgende. De (verlengde) ...

Landsbegroting 2022 goedgekeurd door de Staten (Sint Maarten)

Op maandag 24 januari 2022 is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening begroting 2022) (Zittingsjaar 2021-2022-152) goedgekeurd door de Staten van Sint Maarten. Tijdens de parlementaire behandeling van de ontwerplandsverordening zijn nog wijzigingen op het oorspronkelijke ontwerp behandeld (zie hierna). De landsbegroting voor het jaar 2022 is door het parlement goedgekeurd zonder de benodigde toestemming van de Rijksministerraad (RMR) ...

MinFin: Belastingopbrengsten december fors hoger dan begroot, verzoekers belastingschuldsanering ontvangen uiterlijk 28 februari een saneringsvoorstel (Curaçao)

In een persbericht op zijn facebookpagina heeft de heer Javier Silvania, Minister van Financiën van Curaçao, bekendgemaakt dat de post belastingopbrengst van het Land in de maand december 2021 ruim boven de begroting is afgesloten. Kort samengevat brengt de Minister in het persbericht naar voren dat, ondanks een tweetal aspecten die een sterk negatief effect hebben op de belastingopbrengsten in december 2021 (zijnde de uitbetaling restituties IB 2019 en het ...

Wijziging Landsbegroting 2021 in het Afkondigingsblad (Aruba)

Op 13 januari 2022 is de Landsverordening van 20 december 2021 tot wijziging van de Landsverordening van 30 juli 2021 (AB 2021 no. 125) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94) uitgegeven en geplaatst in het Afkondigingsblad van Aruba, jaargang 2022 no. 6 (AB 2022 no. 6). De ontwerplandsverordening ...

MinFin met details over landsbegroting 2022, gaat ook in op CAft-advies om de tariefsverlaging loonbelasting terug te draaien of anderszins te compenseren in de begroting (Aruba)

Tijdens de wekelijkse persconferentie op 10 januari 2022 heeft de Minister van Financiën van Aruba, mevrouw Xiomara Maduro, details van de (ontwerp-)landsbegroting 2022 gedeeld met het publiek. Dit is bekendgemaakt in een nieuwsbericht op de website van de overheid (klik hier voor een link naar de Papiamentstalige versie van dat nieuwsbericht). De ontwerplandsbegroting zelf is, naar ons (red. CFN) beste weten, nog niet aangeboden aan de Staten van Aruba (status ...

Financiële managementrapportage oktober 2021 – belastingcijfers uitgelicht (Curaçao)

Bij brief d.d. 28 december 2021 heeft het Ministerie van Financiën de financiële managementrapportage (FMR) over de maand oktober 2021 aangeboden aan de Staten van Curaçao. Klik hier voor deel 1 van de FMR en hier voor deel 2 van de FRM. De FMR bevat vanzelfsprekend ook belastingcijfers en andere belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele passages en gegevens uit de FMR over oktober 2021 op.   Gewone Dienst en ...

Profit tax return forms (aangifteformulieren vas-winstbelasting) for the year 2021 published (Sint Maarten)

The profit tax return forms (aangifteformulieren winstbelasting) for the year 2021 have been published on the page of the Tax Administration on the website of the Government of Sint Maarten. It concerns the following forms: the provisional profit tax return form for the year 2021 (voorlopige VAS-WB-aangifteformulier 2021), the final profit tax return form for the year 2021 (definitieve VAS-WB-aangiftebiljet 2021), and the final profit tax return form for the ...

CAft in advies bij ontwerpbegroting 2022: maak inzichtelijk hoe meerjarig invulling wordt gegeven aan de belastinghervormingen (waaronder de invoering van de BTW) en draai de LB-tariefsverlaging terug of compenseer met kostenbesparende en/of opbrengstverhogende maatregelen (Aruba)

Bij brief d.d. 29 november 2021 aan de Minister van Financiën en Cultuur van Aruba heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2022 van het Land Aruba. Het advies bevat vanzelfsprekend ook passages inzake belastingcijfers- en aangelegenheden. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De OB toont een financieringstekort van de collectieve sector van AWG 310 miljoen, hetgeen neerkomt op 5,5 procent van ...

Standpunt Inspecteur, dat belanghebbende niet het regime van Vrijgestelde Vennootschap deelachtig kan zijn, verdedigbaar: handelt daarmee niet in zodanig vergaande mate onzorgvuldig dat dit aanleiding zou zijn voor integrale kostenvergoeding. Wel integrale vergoeding van kosten van rechtsbijstand in beroepsfase wegens ernstig onzorgvuldig handelen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende is opgericht op 10 juli 2017 en heeft op 22 augustus 2017 verzocht om per 10 juli 2017 aangemerkt te worden als Vrijgestelde Vennootschap. Omdat de Inspecteur niet op dit verzoek heeft gereageerd, wordt belanghebbende op grond van artikel 1a, lid 5, van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 geacht per 10 ...

Belastingopbrengsten juli-november 2017-2021 (Curaçao)

De Minister van Financiën, de heer Javier Silvania, heeft via zijn socialmediakanaal (zijn facebookpagina) een overzicht/grafiek gedeeld van de belastingopbrengsten in de perioden juli-november van de respectievelijke jaren 2017-2021 (klik hier voor een link naar die post op de facebookpagina van de heer Silvania). Volgens de grafiek bedroegen de belastingopbrengsten over de maanden juli-november 2021 Nafl. 453,7 miljoen. In de jaren 2017 tot en met 2020 bedroegen de belastingopbrengsten over die ...

Twee ‘staande wijzigingen’ op de ontwerpbegrotingswijziging 2021 (Aruba)

Op 15 december 2021 zijn, staande de vergadering van de Staten van de ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 30 juli 2021 (AB 2021 no. 125) tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2021 en tot wijziging van de Landsverordening instelling ministeries 2018 (AB 2013 no. 94) (ZJ 2021-2022-965), twee wijzigingen aangebracht in de ontwerpbegrotingswijziging (eerste ‘staande wijziging’ respectievelijk tweede ‘staande wijziging’) ...

Aankondiging d.d. 16 december 2021 van begunstigend beleid betreffende de versoepeling van het beleid inzake tariefsverlaging voor uitgekeerde dividenden en de verbreding van het begunstigend beleid m.b.t. de spaar- en voorzieningsfondsregeling (Aruba)

Op 17 december 2021 is de Aankondiging d.d. 16 december 2021 van begunstigend beleid van de Minister van Financiën, [Economische Zaken] en Cultuur inzake de versoepeling van het beleid inzake tariefsverlaging voor uitgekeerde dividenden en de verbreding van het begunstigend beleid met betrekking tot de spaar- en voorzieningsfondsregeling gepubliceerd in de Landscourant van Aruba van 17 december 2021, jaargang 2021, no. 26 (Lcrt. 2021 no. 26, blz. 19-21). De bijzondere ...

Ontwerplandsbegroting 2022 Sint Maarten aangeboden aan de Staten: belastingcijfers en -aangelegenheden uitgelicht (Sint Maarten)

Op 8 december 2021 is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Begroting van het land Sint Maarten voor het dienstjaar 2022 (Landsverordening begroting 2022) (Zittingsjaar 2021-2022-152) aangeboden aan de Staten van Sint Maarten. Hierbij zetten wij de ontwerplandsverordening zo snel mogelijk naar u door, met hieronder enige algemene toelichting alsmede een overzicht van belastingcijfers en - aangelegenheden. Tenslotte wordt een aantal fiscale beleidsdoeleinden van het Ministerie van Financiën uitgelicht. Overigens ...

Reactie Cft op derde UR 2021: opmerkelijke stijging belastingbaten derde kwartaal 2021 t.o.v. derde kwartaal 2019, gevolg van de na juni door opleving toerisme ingezette economische groei. Curaçao schrijft daarnaast de toename toe aan de effecten van het project ‘verhoging belastinginkomsten’ en van de kwijtscheldingsregeling (Curaçao)

Bij brief d.d. 7 december 2021 aan de Minister van Financiën heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) zijn reactie gegeven op de derde uitvoeringsrapportage 2021 (UR) van Curaçao. De reactie van het Cft bevat ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij een enkele relevante passages op.   Oordeel Curaçao zet in de derde UR de realisatiecijfers af tegen een nieuwe jaarprognose. Het Cft acht het gebruik van ...

Overzichten stand van zaken inkorting arbeidsvoorwaarden bij (semi-)overheidsbedrijven met cijfers inzake gevolgen voor belasting- en premieopbrengsten (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft tijdens de behandeling door de Staten in de week van maandag 29 november 2021 van de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-199), een overzicht verstrekt aan de Staten over de stand van zaken per augustus 2021 met betrekking tot de ontwerpwetgeving inzake de 12,5% inkorting van de arbeidsvoorwaarden bij (semi-)overheidsinstellingen op grond van de Landsverordening inkorting arbeidsvoorwaarden ...

Overzichten met belastingcijfers verstrekt door de Minister van Financiën tijdens de behandeling door de Staten van de ontwerp-landsbegroting 2022 (Curaçao)

De Minister van Financiën heeft tijdens de behandeling door de Staten in de week van maandag 29 november 2021 van de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de begroting van Curaçao voor het dienstjaar 2022 (Zittingsjaar 2021-2022-199), overzichten verstrekt aan de Staten van de belastingcijfers over de afgelopen jaren, uitgesplitst per belastingmiddel. Hierbij attenderen wij u op deze overzichten en zetten wij deze naar u door. Klik hier voor het op 1 ...

Belanghebbende maakt als dochtervennootschap deel uit van een fiscale eenheid. Door desondanks tegen beter weten in belastingaanslagen en boetes op te leggen handelt de Inspecteur ernstig onzorgvuldig: recht op bezwaarkostenvergoeding

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende maakt sinds 1 januari 2010 als dochtervennootschap deel uit van een fiscale eenheid. Aan belanghebbende zijn naheffingsaanslagen winstbelasting voor de jaren 2016 en 2017 opgelegd. Tevens zijn verzuimboetes NAf 2.700 opgelegd. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt en heeft vervolgens tegen het niet tijdig doen van uitspraken op bezwaar beroep ingesteld bij het Gerecht ...

Belanghebbende komt in aanmerking voor proceskostenvergoeding: dat de DGA tevens een van de partners is van een kantoor dat als gemachtigde optreedt, doet daar niet aan af. Ook bezwaarkostenvergoeding: tijdig aangifte winstbelasting ingediend en belasting betaald, opleggen belastingaanslag en verzuimboete ernstig onzorgvuldig

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Aan belanghebbende is een naheffingsaanslag winstbelasting voor het jaar 2017 opgelegd en tevens een boete voor te late betaling. Belanghebbende heeft daartegen bezwaar gemaakt en vervolgens beroep ingesteld tegen het niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar. Belanghebbende heeft het beroep ingetrokken omdat de Inspecteur (gedeeltelijk) aan het bezwaar is tegemoetgekomen. Tegelijk met de ...

Naar het oordeel van het Gerecht vormt de door de Inspecteur gestelde omstandigheid dat offshore vennootschappen “met fluwelen handschoenen worden behandeld” geen reden om de (in jurisprudentie vastgestelde) aanslagtermijn van 10 jaar te verlengen, ook niet als sprake is van slecht aangiftegedrag

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde (samengevat en enigszins geparafraseerd). Belanghebbende was vóór 1 januari 2002 onderworpen aan het zogenoemde ‘offshore-regime’. Ingevolge artikel VI, lid 10 van de Overgangsregeling 2001 (P.B. 1999, no. 244) is de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, zoals deze luidde op 31 december 1999 (hierna: LWB oud) van toepassing gebleven op lichamen die vóór 1 januari 2002 waren onderworpen aan ...

Bekendmaking Inspecteur der Belastingen: termijn indiening definitieve aangifte winstbelasting 2020 en betaling van de belasting verlengd tot en met 28 februari 2022 (Curaçao)

Op de website van de belastingdienst is bekendgemaakt dat de termijn voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting 2020 en de betaling van de daaropverschuldigde belasting bij de Ontvanger wordt verlengd tot en met 28 februari 2022. Klik hier voor de overzichtspagina op de website van de belastingdienst met betrekking tot deze bekendmaking, waarin ook een link is opgenomen naar de bekendmaking zelf (pdf). Voor de volledige inhoud van ...

Cft in advies bij ontwerpbegroting 2022 Sint Maarten: onderschatting baten voor ANG 30 miljoen, pas dit aan op basis van het verwachte realisatieniveau van 2021 (Sint Maarten)

Bij brief d.d. 10 november 2021 aan de minister van Financiën van Sint Maarten heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) advies uitgebracht bij de ontwerpbegroting (OB) 2022. Het advies bevat vanzelfsprekend ook belastinggerelateerde passages. Hieronder nemen wij enkele relevante passages op. Oordeel De OB 2022 is voor wat betreft overzichtelijkheid en onderbouwing verbeterd ten opzichte van de begroting 2021, maar voldoet voor een aanzienlijk deel niet ...