Europees HvJ oordeelt in zaak over douanerechten dat het Koninkrijk aansprakelijk is voor het verlies aan EU-inkomsten, ontstaan wegens de onregelmatige afgifte van goederenverkeercertificaten door de autoriteiten van Curaçao en Aruba in strijd met de LGO-besluiten

Samenvatting zaak In deze (Europees) Unierechtelijke zaak op het gebied van douanerechten is, kort samengevat, het volgende aan de orde. In de jaren 1997 tot en met 2000 werd melkpoeder en rijst uit Curaçao ingevoerd in Duitsland en in de jaren 2002 en 2003 werd gries en griesmeel uit Aruba ingevoerd in Nederland. De autoriteiten van Curaçao en Aruba hebben voor deze goederen certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 (hierna: “EUR.1‑certificaten”) afgegeven, hoewel ...
LEES VERDER

De onttrekking aan het douanetoezicht heeft tot gevolg dat het document ter dekking van het vervoer en inslag van de goederen in het entrepot van belanghebbende niet kan worden gezuiverd. Het douanedocument is op naam van belanghebbende gesteld, derhalve is zij verantwoordelijk voor de zuivering daarvan. Belanghebbende moet als schuldenaar worden aangemerkt, ook al zijn de goederen gestolen

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak op het gebied van de heffing van invoerrechten en accijnzen is het volgende aan de orde. Belanghebbende, gevestigd te Aruba, drijft een groothandel in onder andere alcoholische dranken. Zij is in het bezit van een vergunning tot het houden van een particulier entrepot (hierna: entrepot). Op 2 februari 2017 is de door de douane verzegelde container met daarin een partij gedistilleerde drank op het ...
LEES VERDER

Aan belanghebbende zijn kosten van bewaking in rekening gebracht voor doorvoergoederen die op het haventerrein in een container zijn achtergebleven. Hoewel artikel 147 tweede lid LIUD ziet op een andere feitelijke situatie van doorvoer, dient naar oordeel van het Gerecht ook in dit geval verzegeling te worden toegepast

Samenvatting zaak In deze Arubaanse douanezaak zijn is het volgende aan de orde. Belanghebbende is douane-expediteur. Hij heeft als aangever voor een derde partij goederen ten doorvoer aangegeven (douanedocument D-171). Deze goederen zijn geladen in een container en de container is door de douane verzegeld. De verzegelde container werd in afwachting van de uitvoer, op het haventerrein geplaatst. Op 3 augustus 2016 werd door de douane aan een schip toestemming ...
LEES VERDER

Niet voldaan aan gebruikseis van 6 maanden voor ingevoerde auto: verhuisboedelvrijstelling niet van toepassing. Ook geen sprake van tijdelijke uitvoer

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak op het gebied van het invoerrecht is het volgende aan de orde. Belanghebbende was in het jaar 1995 woonachtig in Aruba. In dat jaar had hij de auto reeds in eigendom. Hij heeft de auto bij zijn vertrek uit Aruba – in het jaar 1998 - meegenomen naar Curaçao en daarna – in het jaar 2001 - naar Nederland. Bij de Dienst Wegverkeer in ...
LEES VERDER

Doordat de dranken na filtratie de eigenschappen van bier verliezen, kunnen zij niet onder post 2203 (‘bier van mout’) worden ingedeeld

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak op het gebied van het invoerrecht is het volgende aan de orde. Belanghebbende voert verschillende alcoholhoudende dranken in, waaronder dranken die onder de merknamen '[ BLL ]’ (hierna: BLL-dranken) en ‘[ B&J]’ (hierna: B&J-dranken) worden verkocht. De BLL-dranken hebben een alcoholgehalte van 8,0 percent. Zij zijn vervaardigd volgens een bierbrouwproces waarna het brouwsel is gefilterd. Na de filtratie worden (margarita) aroma’s, kleur- en smaakstoffen ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat belanghebbende geen recht heeft op het verlaagde invoerrechtentarief van 12% van het begunstigend beleid voor furniture en fittings omdat zij geen logement exploiteert

Samenvatting zaak In deze Arubaanse belastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een N.V. gevestigd in Aruba, houdt zich samen met andere gelieerde vennootschappen bezig met de bouw en ontwikkeling van een luxe appartementen project en heeft diverse goederen ten behoeve van de inrichting van de appartementen ingevoerd. Ter zake van de invoer van de goederen heeft belanghebbende invoerrechten betaald. Op 14 oktober 2016 doet belanghebbende een verzoek om ...
LEES VERDER

Intrekking toestemming gebruik Asycuda-systeem blijft in stand ondanks omissies bij intrekkingsprocedure

Samenvatting zaak Belanghebbende, een N.V. gevestigd te Aruba, is een douane-expediteur. Aan haar is toestemming verleend om met gebruikmaking van het Asycuda-systeem douaneformaliteiten elektronisch te verrichten. Ook is belanghebbende in het bezit van een vergunning voor het beheren van een particulier entrepot. In mei van het jaar 2018 is door de douane een onderzoek ingesteld naar openstaande aangiften van belanghebbende. Omdat bij de controle onregelmatigheden zijn geconstateerd, heeft de Inspecteur ...
LEES VERDER

Hoge Raad verklaart cassatieberoep ongegrond in zaak over toepassing van de verhuisboedelvrijstelling met betrekking tot de invoer van een personenauto vanuit Canada in Aruba

Samenvatting zaak De Hoge Raad heeft arrest gewezen in het cassatieberoep van belanghebbende tegen de uitspraak van Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius (hierna: het Hof) in een zaak over het voor doeleinden van de heffing van invoerrechten al dan niet van toepassing zijn van de zogenoemde “verhuisboedelvrijstelling” met betrekking tot de invoer in Aruba van een personenauto uit Canada. Reeds op ...
LEES VERDER

Douane-expediteur kan niet rechtstreeks worden aangesproken voor betaling van de aan de importeur opgelegde UTB. Geen belang, beroep niet-ontvankelijk. Gerecht komt niet toe aan de vraag of belanghebbende aangemerkt dient te worden als bijzondere gemachtigde, maar geeft wel oordeel in zijn algemeenheid

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak komt allereerst de vraag aan de orde of belanghebbende, een douane-expediteur, rechtstreeks kan worden aangesproken voor betaling van de aan de importeur opgelegde “Uitnodiging tot betaling” (UTB). De importeur is een onderneming die regelmatig goederen invoert. Zij maakt bij de invoer gebruik van de diensten van belanghebbende die werkzaam is als douane-expediteur. Belanghebbende treedt dan op als aangever en voert de goederen in op ...
LEES VERDER

Anders dan het Gerecht komt het Hof tot het oordeel dat de inspecteur de verhuisboedelvrijstelling voor een quadracer terecht heeft geweigerd

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft zich in januari 2016 wederom in Aruba gevestigd na dertig jaar in Nederland te hebben gewoond. Hij heeft ter zake van zijn vestiging in Aruba vrijstelling van invoerrecht verzocht voor zijn verhuisboedel. Tot zijn verhuisboedel behoort onder andere een quadracer. Volgens de aankoopfactuur van de quadracer is deze door belanghebbende op 18 juni 2015 gekocht voor een bedrag van EURO 5.750. De quadracer was in Nederland ...
LEES VERDER

Geen recht op teruggaaf van invoerrechten nu de goederen zijn geleverd aan een vennootschap waarvoor geen vrijstelling geldt, ook al is aannemelijk dat de goederen uiteindelijk terecht zijn gekomen bij de partij van bestemming waarvoor de vrijstelling wel zou gelden. Gerecht oordeelt dat geen sprake is van een dwaling of verschoonbaar verzuim in de zin van artikel 128 LIUD

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft vijftien stuks beveiligingscamera's en toebehoren ingevoerd en heeft hiervan op genoemde data aangifte ten invoer gedaan. De verschuldigde invoerrechten zijn betaald en daarna zijn de goederen vrijgegeven. Op de bij de aangifte ten invoer gevoegde “bill of lading” is vermeld dat de ingevoerde goederen bestemd waren voor [ Z ] gevestigd te [ straat ]. Na afwikkeling van de invoerformaliteiten en na betaling van de invoerrechten ...
LEES VERDER

Door onbevoegde persoon nemen van uitspraak op bezwaar tegen de UTB betekent niet dat de uitspraak moet worden vernietigd. Ook heeft het niet tijdig beslissen op bezwaar niet tot gevolg dat de UTB moet worden vernietigd

Samenvatting zaak Belanghebbende, een N.V. gevestigd te Aruba (hierna: “[ X ] N.V.”), exploiteert een douane entrepot. Zij beschikt daarvoor over een entrepotvergunning. In de vergunning zijn voorwaarden opgenomen voor het gebruik van het entrepot. Met betrekking tot de goederenvoorraad-administratie is daarin een specificatie opgenomen van de wijze waarop goederen die worden in- en uitgeslagen moeten worden geadministreerd. Dat dient te geschieden door per goederensoort naar volume de in- en ...
LEES VERDER

Eerste conclusie A-G bij de Hoge Raad in een Caribische belastingzaak: cassatiemiddelen in invoerrechtenzaak inzake verhuisboedelvrijstelling auto falen

Samenvatting zaak Wederom is binnen de ontwikkeling van het Caribische belastingprocesrecht een mijlpaal bereikt. Na het eerste door de Hoge Raad in een Caribische belastingzaak gewezen arrest in juni 2017 op beroep in cassatie tegen een uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof), is nu ook de eerste “Caribische belastingzaak” geselecteerd voor het nemen van ...
LEES VERDER

Land niet aansprakelijk voor aan ontslagen directeur opgelegde invoerheffing cq boete terzake van invoer boedel. Eiser had bezwaar en beroep kunnen aantekenen

Samenvatting zaak Het betreft hier een arbeidsrechtelijke zaak met een raakvlak met de invoerheffing. Dit raakvlak heeft ons aanleiding gegeven om van deze zaak in het CFN melding te maken. In deze zaak gaat het om het volgende. Tussen een Colegio en de eiser (hierna: Eiser) in deze zaak is een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen voor de duur van vijf jaar. De functie van eiser is algemeen directeur. Hiertoe is ...
LEES VERDER

Hof bevestigt uitspraak Gerecht dat beroep inzake intrekking entrepotvergunning niet-ontvankelijk is. Voortzetting activiteiten eenmanszaak door VBA brengt niet mee dat vergunning is overgegaan

Samenvatting zaak Bij beschikking van 20 augustus 2014 heeft de Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen van Aruba de entrepotvergunning van een eenmanszaak (hierna: de eenmanszaak) met onmiddellijke ingang ingetrokken. De entrepotvergunning is aan belanghebbende (appellant in deze hoger beroepszaak) verstrekt op naam van de eenmanszaak. Blijkens een uittreksel van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Aruba van 13 augustus 2014 is de eenmanszaak op 12 maart 2014 opgeheven. Bij ...
LEES VERDER
Aan het laden...