Pension Statement AOV and AWW 2021 delayed (Sint Maarten)

Due to an upgrade of the pension system of the SZV Social and Health Insurances, the 2021 pension statements for AOV and AWW will not be available in the coming weeks. Pensioners will be notified by SZV when their statement is available. This has been announced by the SZV with a news release on the SZV’s website. SZV is aware of the implications this may have for the preparations to ...
LEES VERDER

SVb: met ingang van 2022 is de AOV pensioenleeftijd 64 jaar (Aruba)

Met ingang van 1 januari 2022 is de pensioengerechtigde leeftijd voor het algemeen ouderdomspensioen (AOV) 64 jaar. Degenen die geboren zijn tussen 1 juli 1958 en 31 december 1958 komen in aanmerking voor een AOV-pensioen. Dit heeft de Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) medegedeeld in een nieuwsbericht op de website van de SVb. De AOV-gerechtigden kunnen 3 maanden voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de aanvraag doen voor het ...
LEES VERDER

Verzamelloonstaat 2021 en Opgaaf Werkzaamheden Derden 2021 gepubliceerd (Sint Maarten)

Het formulier Verzamelloonstaat over 2021 en het formulier ‘Opgaaf Werkzaamheden Derden’ over 2021 zijn gepubliceerd op de webpagina van de belastingdienst van Sint Maarten op de overheidswebsite. Het gepubliceerde formulier Verzamelloonstaat 2021 is bedoeld voor werkgevers die maximaal vijf (5) werknemers in loondienst hebben. Indien een werkgever meer dan vijf werknemers in loondienst heeft, dan dient hij de verzamelloonstaat op digitale wijze aan te leveren. Zo is op het formulier ...
LEES VERDER

Due to technical problems with the determination of the Consumer Price Index, no indexation of AOV and AWW amounts per January 1, 2022 (Sint Maarten)

The Minister of Public Health, Social Development and Labor, Mr. Omar Ottley, informs the public, that due to technical problems with the establishment of the Consumer Price Index (CPI), the AOV (Old-age pension) and AWW (Widow- and Orphan Insurance) will not be assessed in time to be indexed per January 1, 2022. This has been announced with a news release on the website of the Government of Sint Maarten. Further ...
LEES VERDER

Bijdrage (3%) van overheidsdienaren ten behoeve van het weduwen-, weduwnaars- en wezenpensioen geen heffing in de zin van de Staatsregeling

In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat). Belanghebbende (eiseres in deze zaak) is als ambtenaar werkzaam geweest. Zij heeft in 2008 de destijds geldende pensioenleeftijd van 60 jaar bereikt en ontvangt sindsdien van het Algemeen Pensioenfonds Aruba (hierna: het APA) een pensioenuitkering op grond van de Pensioenverordening landsdienaren (hierna: de PVL). Het APA is in 1995 opgericht ten behoeve van overheidswerknemers zoals ambtenaren en ...
LEES VERDER

Premiepercentages, inkomensgrenzen en loongrenzen sociale premies 2022 bekendgemaakt door de SVB (Curaçao)

De Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) heeft de pensioenbedragen van de algemene volksverzekeringen (AOV en AWW), de toeslagen daarop, de premiepercentages voor de sociale verzekeringen (AOV, AWW, AVBZ, BVZ, OV, ZV), de premie-inkomensgrenzen voor de volksverzekeringen, de loongrenzen voor de werknemersverzekeringen zoals die zullen gelden voor het jaar 2022 alsmede de Cessantia-bijdrage voor 2022 bekendgemaakt. Klik hier voor de link naar de bekendmaking (pdf) op de website van de SVB ...
LEES VERDER

Voorzitter Implementatie Unit Herstelplan: ‘Uitvoering Herstelplan vordert’ (Suriname)

Van het aantal projecten dat in het Herstelplan 2020-2022 is opgenomen, is zeker 20% reeds uitgevoerd. Zo laat Iris Sandel, voorzitter van de Implementatie Unit Herstelplan, optekenen. Het ondersteunend orgaan heeft op maandag 13 december 2021 rapportage gedaan aan president Chandrikapersad Santokhi over de stand van zaken rond de uit te voeren projecten. Voorzitter Sandel is niet ontevreden over de behaalde resultaten. Dit is op 15 december 2021 bekendgemaakt met ...
LEES VERDER

Mededeling van de staatssecretaris van SZW over de herziening van het ongevallengeld op grond van de Wet ongevallenverzekering BES per 1 januari 2022 (Caribisch Nederland)

Op 13 december 2021 is de Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2021, 2021-0000180293, over de herziening van het ongevallengeld op grond van de Wet ongevallenverzekering BES per 1 januari 2022, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 48110 (Stcrt. 2021, 48110). De staatssecretaris deelt hierin het volgende mede: “Indien het bij koninklijke boodschap van 27 augustus 2021 ingediende ...
LEES VERDER

Besluit van de staatssecretaris van SZW tot wijziging van beleidsregels betreffende de uitvoering van wet- en regelgeving SZW in Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Op 13 december 2021 is het Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 november 2021, 2021-0000180015, tot wijziging van beleidsregels betreffende de uitvoering van wet- en regelgeving SZW in Caribisch Nederland, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 47538 (Stcrt. 2021, 47538). Artikel I van de onderhavige regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte ...
LEES VERDER

Regeling tot wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen ten gevolge van de consumentenprijsindexcijfers voor 2022 voor Caribisch Nederland en tot vaststelling van de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen BES (Caribisch Nederland)

Op 13 december 2021 is de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 november 2021, 2021-169224, tot wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen ten gevolge van de consumentenprijsindexcijfers voor 2022 voor Caribisch Nederland en tot vaststelling van de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen BES, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 47536 (Stcrt. 2021, 47536). Jaarlijks vindt ...
LEES VERDER

Minimumloon en uitkeringen in Caribisch Nederland stijgen per 1 januari 2022 (Caribisch Nederland)

Per 1 januari 2022 verhoogt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het minimumloon op Bonaire, Saba en Sint Eustatius met 10 procent. De inflatie is hierin meegenomen. De bedragen van de uitkeringen zoals het AOV-pensioen en de Onderstand stijgen mee. Dit is gisteren bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) of klik hier voor de algemene informatiepagina op de website van RCN ...
LEES VERDER

Kamerbrief staatssecretaris SZW inzake reactie op het verzoek van een inwoner van Bonaire over de situatie van AOV-gerechtigden bij de SVB Curaçao (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 22 november 2021 heeft de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van Nederland gereageerd op het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer om een afschrift te mogen ontvangen van zijn antwoord op de aan de minister van SZW gerichte brief van ‘M.B.’ te Bonaire d.d. 10 oktober 2021 over de situatie van AOV-gerechtigden (algemene ouderdomsvoorziening) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van ...
LEES VERDER

Door inwoner van Nederland genoten Curaçaose AOV valt onder het bijdrage-inkomen voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Tussen Nederland en Curaçao is geen socialezekerheidsverdrag gesloten en de bijdrage is geen belasting als bedoeld in de BRK of het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting

Samenvatting zaak In deze Nederandse zaak met betrekking tot een aan belanghebbende opgelegde definitieve aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2018 (hierna: Zvw) is het volgende aan de orde (kort samengevat). Belanghebbende heeft de Nederlandse nationaliteit en is gedurende geheel 2018 woonachtig in Nederland. Belanghebbende heeft aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV) 2018 ingediend naar een belastbaar inkomen uit werk en woning en een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Het inkomen bestaat ...
LEES VERDER

Inwoner met Duitse nationaliteit en verzekerd via de Rentenversicherung heeft aanwijzing Minister inzake niet verzekerd zijn voor de AOV/AWW: premieaanslagen vernietigd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft de Duitse nationaliteit en is via de Rentenversicherung in Duitsland verzekerd voor de volksverzekeringen. Hij heeft zich in 2016 in Curaçao gevestigd en is sinds 1 juli 2016 werkzaam bij een B.V. te Curaçao. Op 12 juli 2016 heeft belanghebbende een verzoek ingediend bij de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn voor vrijstelling van de ...
LEES VERDER

Annotatie bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie, 27 juni 2021, ECLI:NL:OGHACMB:2021:327 – mr. K.M.G. Demandt

door mr. K.M.G. Demandt   Betreft: ECLI:NL:OGHACMB:2021:327. Voor een samenvatting van deze belastingzaak door de redactie van het CFN, zie dit artikel in het CFN van 10 september 2021, nr. 2021/63, met als INHOUDSINDICATIE (welke inhoudsindicatie overigens meer ziet op het inhoudelijke geschil en niet zozeer op de formeelbelastingrechtelijke aspecten van deze zaak waar deze annotatie nu juist op ziet): Hof van oordeel dat de niet verantwoorde omzet van de ...
LEES VERDER

Bezwaarschrift na bezwaartermijn ingediend: terecht niet-ontvankelijk verklaard. Gerecht neemt het zeer lange tijdsverloop tussen de dagtekening van de aanslag en het gestelde tijdstip van bekendmaking in aanmerking

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op 27 juni 2014 een voorlopige aanslag premie BVZ voor het jaar 2014 opgelegd en zijn op 10 januari 2020 definitieve aanslagen inkomstenbelasting en premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ voor het jaar 2015 opgelegd. Belanghebbende heeft op 9 maart 2020 bezwaar gemaakt tegen de genoemde aanslagen. Bij uitspraak op bezwaar van 26 juni ...
LEES VERDER

Uit Nederland genoten ABP-pensioen behoort tot het AOV/AWW premie-inkomen. Ook in hoger beroep faalt belanghebbendes stelling dat de Inspecteur het gelijkheidsbeginsel (meerderheidsregel) heeft geschonden omdat in twee – naar zijn mening – vergelijkbare gevallen artikel 12a Gezamenlijke beschikking wel zou zijn toegepast vanaf 2014

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak op het gebied van de socialepremieheffing (AOV/AWW) is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in het jaar 2016 ingezetene van Curaçao en geniet uitsluitend ABP-pensioen uit Nederland. Bij het vaststellen van de aanslag inkomstenbelasting heeft de Inspecteur voor het ABP-pensioen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend. Belanghebbende is daardoor in Curaçao geen belasting verschuldigd. Bij het vaststellen van de onderhavige aanslag premieheffing ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2020 van de SVB: cijfers sociale premiebaten en zaaksaantallen bezwaarschriften (Curaçao)

Onlangs is het jaarverslag over het jaar 2020 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van Curaçao gepubliceerd. Klik hier om naar het jaarverslag op de website van de SVB te gaan. Hieronder nemen wij enkele voor de belastingpraktijk relevante passages uit het jaarverslag op. Beleggingsresultaten Pag. 6 van het jaarverslag: “Over het boekjaar 2020 kende de SVB een positief beleggingsresultaat van ca. NAƒ.24,2 mln. (netto positief rendement 19,03%). In 2019 was ...
LEES VERDER

Minister van Financiën vraagt belastingdienst onderzoek te doen naar impact socialepremieheffing over FASE-uitkeringen (Aruba)

De Minister van Financiën van Aruba heeft de belastingdienst gevraagd onderzoek te doen naar de impact van socialepremieheffing over uitkeringen die werknemers ontvangen uit het ‘FASE-noodfonds’, om te evalueren of deze kosten door de regering zelf gedragen kunnen worden. Dit is bekendgemaakt met een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van 9 september 2021: “Minister Xiomara Maduro di Finansa ta duna splicacion riba cobransa di belasting y FASE”. FASE is ...
LEES VERDER

Hof van oordeel dat de niet verantwoorde omzet van de NV als winstuitdeling richting belanghebbende is gevloeid. Sluit zich ook aan bij oordeel Gerecht dat opzettelijk middelen zijn onttrokken om belanghebbende in zijn hoedanigheid van aandeelhouder te bevoordelen en dat door deze onttrekkingen niet in de aangiften IB op te nemen sprake is van opzet (met annotatie van mr. K.M.G. Demandt)

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is directeur en enig aandeelhouder van een NV. Naar aanleiding van de bevindingen van een boekenonderzoek bji de NV zijn de winsten van de NV weliswaar gecorrigeerd, maar hebben deze correcties niet geleid tot een positieve winst voor de jaren 2011 tot en met 2013. Naar de Inspecteur ter zitting heeft verklaard zijn daarom geen aanslagen winstbelasting ...
LEES VERDER

Ministerie van Financiën en Planning: “Uitgaven overheidsfinanciën eerste halfjaar 2021 afgestemd op inkomsten”. Helft van de begrote belastingen over 2021 al gerealiseerd (Suriname)

Het uitgavenbeleid van de overheidsfinanciën over het eerste halfjaar is, door de introductie van cash management, afgestemd op de inkomsten. Gelet op het realisatiepercentage, ten opzichte van de goedgekeurde begroting, zijn de ontvangsten voor deze periode 40% en de uitgaven 27%. Transparantie over financiële informatie leidt tot verbeterde statistieken en beleid. Zo is, door prudent beleid, het tekort omgezet in surplus. Dit is door het Ministerie van Financiën en Planning ...
LEES VERDER

Op grond van de loonbetalingen en het ontbreken van arbeidsovereenkomsten met uitzendbureaus is terecht aangenomen dat er sprake is van een dienstverband, ook sprake van een gezagsverhouding: Hof bevestigt uitspraak van het Gerecht, naheffing premies ZV/OV blijft in stand

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense (Lar-)zaak op het gebied van het socialezekerheidsrecht (premieheffing ZV/OV) is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan sociale en Ziektekosten Verzekeringen (hierna: “het USZV”, verweerder in deze zaak) heeft over (onder andere) het jaar 2011 een looncontrole uitgevoerd bij een N.V. (hierna: “belanghebbende”) inzake de loonsommen voor de Ziekteverzekering en de Ongevallenverzekering. Naar aanleiding van de controle heeft het USZV aan belanghebbende ter behoud ...
LEES VERDER

Reactie staatssecretaris op motie in het kader van kosten van levensonderhoud in CN: over verlaging belastingen of verhoging belastingvrije som, negatieve invloed rioolheffing Bonaire en (vermeende) dubbele importtarieven op producten van Europees Nederland naar Caribisch Nederland via Curaçao of Sint Maarten (Caribisch Nederland)

Met een brief d.d. 7 juli 2021 heeft de staatssecretaris van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst)  reactie gegeven op de motie van het Tweede Kamerlid Ceder (ChristenUnie) over een vergelijkend onderzoek naar de kosten voor levensonderhoud in Caribisch Nederland en Europees Nederland waarbij de regering wordt verzocht met voorstellen te komen op het fiscaal domein om de financiële positie van inwoners van de BES te verbeteren en daarbij oog te hebben ...
LEES VERDER

Kamerbrief Minister van SZW over beleid SVB Curaçao inzake AOV niet-ingezetenen (Caribisch Nederland)

Bij brief d.d. 29 juni 2021 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland de Tweede Kamer geïnformeerd over het beleid van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van Curaçao inzake de uitbetaling van algemene ouderdomsvoorziening (AOV) aan niet-ingezetenen van Curaçao (in het bijzonder zij die woonachtig zijn in CN) die recht hebben op het wettelijk ouderdomspensioen AOV van het land Curaçao. Hij heeft deze brief gestuurd naar aanleiding van ...
LEES VERDER

Staatsbegroting 2021 en Herstelplan 2020-2022 goedgekeurd door De Nationale Assemblée (Suriname)

Rond half twee in de vroege ochtend van zaterdag 26 juni 2021 heeft De Nationale Assemblée (DNA) goedkeuring gegeven aan de ontwerp-wet Staatsbegroting met 32 stemmen voor en 15 tegen. Iets later in de ochtend is het Herstelplan 2020-2022 met algemene 32 stemmen goedgekeurd. Met de goedkeuring heeft DNA de regering mandaat gegeven om het Herstelplan uit te voeren. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van DNA ...
LEES VERDER

Eerste ronde parlementaire behandeling ontwerp-Staatsbegroting 2021 en Herstelplan afgerond, tweede ronde aangevangen (Suriname)

De behandeling van de eerste ronde van zowel de regering als het parlement van de ontwerp-wet Staatsbegroting 2021 en het Herstelplan 2020-2022 is op dinsdag 22 juni 2021 afgerond in De Nationale Assemblée (DNA), zo is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van DNA. De behandeling is het parlement begon op dinsdag 15 juni 2021 met de behandeling van de begrotingsbehandeling en het Herstelplan. Na de eerste ronde van ...
LEES VERDER

Hoge Raad doet cassatieberoep af met toepassing van artikel 81 RO. Betreft zaak waarin het Hof oordeelde dat de spreidingsregeling moet worden beschouwd als begunstigend beleid (niet als toepassing hardheidsclausule) en dat die regeling niet van toepassing is op de heffing van premies AOV/AWW en AZV (geen ‘belasting’)

Samenvatting zaak Op 18 juni 2021 heeft de Hoge Raad het door belanghebbende ingestelde beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) van 24 maart 2020 (zaaknummers AUA2019H00177 tot en met AUA2019H00179; ECLI:NL:OGHACMB:2020:50), betreffende de aan belanghebbende voor het jaar 2013 opgelegde aanslagen in de premieheffing AOV, AWW en AZV, afgedaan met toepassing van artikel 81 lid 1 van de Wet op de ...
LEES VERDER

Nota van Wijzigingen Staatsbegroting 2021: belastingaangelegenheden uitgelicht (Suriname)

Op 7 juni 2021 is het Ontwerp van Wet houdende vaststelling van de Nota van Wijzigingen op de ontwerp Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2021 (Nota van wijziging Staatsbegroting 2021) van de Republiek Suriname aangeboden aan De Nationale Assemblée (DNA) van Suriname. De behandeling van de Staatsbegroting alsmede van het Herstalplan 2020-2022 stond gepland voor de openbare vergadering van DNA van afgelopen dinsdag 15 juni 2021 (klik ...
LEES VERDER

BC Bonaire vraagt regering van Curaçao om aandacht inzake uitleg SVB aan Hofvonnis over AOV-korting niet-ingezetenen van Curaçao (Bonaire)

Het Bestuurscollege van Bonaire heeft de regering van Curaçao om aandacht gevraagd voor de uitleg die de Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (hierna: de SVB) geeft aan het vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (hierna: het Hof) inzake de korting op de AOV van niet-ingezetenen van Curaçao, onder wie inwoners van Bonaire. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van het openbaar lichaam Bonaire (klik hier om naar ...
LEES VERDER

Bezwaar tegen aanslagen die zijn opgelegd conform de aangiften IB (waarin directeursvergoedingen zijn aangegeven). Gerecht acht aannemelijk dat belanghebbende geen directeursvergoeding heeft genoten. Beroep Inspecteur op interne compensatie voor wat betreft genoten loon in natura slaagt wel

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak met betrekking tot aanslagen inkomstenbelasting, premies AOV/AWW en premie AZV, is het volgende aan de orde. Belanghebbende is sinds 17 mei 2000 directeur en grootaandeelhouder van een N.V.. In de jaren 2009 en 2010 is aan belanghebbende een directeursvergoeding toegekend van Afl. 12.000 (per jaar). Vanaf 2016 worden er in de vennootschap geen activiteiten meer verricht. Tot de bezittingen van de N.V. behoort een ...
LEES VERDER