Waardebeschikkingen vastgoedbelasting tijdvak 2021-2025 worden in juni 2021 verstuurd (Caribisch Nederland)

De waardebeschikkingen vastgoedbelasting zijn of zullen in de maand juni 2021 worden verstuurd met als peildatum 01-01-2021. De aanslagen vastgoedbelasting  2021 worden vanaf medio januari 2022 verzonden. De waardebeschikking voor bedrijven worden in een latere fase in het jaar verstuurd. Dit heeft de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) bekendgemaakt met nieuwsberichten op de website (klik hier om naar het BCN-nieuwsbericht inzake Bonaire te gaan en hier om naar het BCN-nieuwsbericht inzake ...
LEES VERDER

Inbreng polis leidt tot aftrek premie brandverzekering. Redelijke termijn met vier maanden verlengd vanwege brand belastingkantoor in augustus 2019, maar in casu niet overschreden: geen immateriële schadevergoeding

Samenvatting zaak Let op: doordat van vrijdagavond 16 april 2021 om 19.30 uur tot zondagavond 18 april 2021 om 23.59 uur (tijden volgens de Europees Nederlandse tijdzone) vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak in Nederland niet bereikbaar zijn vanwege groot onderhoud en dan ook het digitale uitsprakenregister op rechtspraak.nl niet beschikbaar zal zijn, zullen de hieronder in dit artikel opgenomen links naar uitspraken op rechtspraak.nl tijdelijk niet bereikbaar zijn. Dit ...
LEES VERDER

Besluit van 7 december 2020 van de staatssecretaris van Financiën in de Staatscourant: goedkeuringen waardoor de aftrek als persoonlijke lasten onder voorwaarden ook geldt voor de eigen woning die is bestemd als toekomstig hoofdverblijf en voor de woning in aanbouw (Caribisch Nederland)

Op 10 december 2020 is het Besluit van 7 december 2020, nr. 2020-25900, van de Staatssecretaris van Financiën gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2020, nr. 62994 (Stcrt. 2020, 62994). Dit besluit bevat goedkeuringen waardoor de aftrek als persoonlijke lasten onder voorwaarden ook geldt voor de eigen woning die is bestemd als toekomstig hoofdverblijf en voor de woning in aanbouw. In dit besluit is een uitbreiding ...
LEES VERDER

Hypotheekrente komt niet in aftrek als eigenwoningrente omdat belanghebbende niet in het woonhuis woont, ook niet op grond van beleid aftrekbaar

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot een aanslag premies AOV/AWW is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in het jaar 2013 samen met haar echtgenoot een woonhuis gekocht (hierna: het woonhuis). Belanghebbende is in 2017 gescheiden. Vanaf het jaar 2017 is belanghebbende de enige eigenaar van de woning. Ter zake van de aankoop en het herstel van het woonhuis is belanghebbende een geldlening aangegaan. In het ...
LEES VERDER

Hypothecaire lening aangegaan ter uitbreiding van de woning waarvan de moeder de grond in erfpacht heeft. Geen sprake van een eigen woning die belanghebbende ter beschikking staat: renteaftrek terecht geweigerd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende woont in een woning waarvan zijn moeder de grond sinds 1986 in erfpacht heeft. Belanghebbende heeft in 2006 ter uitbreiding van de woning een leningsovereenkomst gesloten bij een bank. Ten behoeve van de bank is op de woning een recht van hypotheek gevestigd tot zekerheid van nakoming door belanghebbende van zijn verplichtingen uit de leningsovereenkomst. Belanghebbende heeft ...
LEES VERDER

Belanghebbende is in het kader van een uitzending naar Curaçao verhuisd, stiefzoon en diens vriendin kunnen gedurende de buitenlandplaatsing in de Nederlandse woning verblijven. Naar het oordeel van hof Den Bosch is geen sprake van een kraakwachtsituatie: kosten van de woning niet meer als kosten eigen woning aftrekbaar

Samenvatting zaak In deze Nederlandse belastingzaak is het volgende aan de orde (kort samengevat). Belanghebbende is gehuwd en is eigenaar van een in Nederland gelegen woning. Eind augustus 2015 heeft belanghebbende zich laten uitschrijven uit de BRP en is zij voor haar werk uitgezonden naar Curaçao (en later naar Aruba), waar zij en haar partner vanaf dat tijdstip in een huurwoning woonden. Belanghebbende heeft met haar stiefzoon (de zoon van ...
LEES VERDER

Inspecteur is pas na opleggen primitieve aanslagen en eerste navorderingsaanslagen ermee bekend geworden dat de hypotheekrente geen betrekking had op de als hoofdverblijf dienende woning: nieuw feit. Wel ambtelijk verzuim voor het bovenmatige in aftrek genomen bedrag

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn over de jaren 2006 tot en met 2010 navorderingsaanslagen in de inkomstenbelasting en de premie AVBZ opgelegd. Gelijktijdig zijn vergrijpboetes van 25% opgelegd. In de navorderingsaanslagen zijn onder andere correcties begrepen van de door belanghebbende in haar aangiften als aftrekpost in aanmerking genomen kosten in verband met de eigen woning. De woning van belanghebbende (hierna: ...
LEES VERDER

Niet aannemelijk gemaakt dat de centrale levensplaats reeds vanaf 1 januari 2015 in de woning was gelegen, staat pas per 1 juli 2015 als hoofdverblijf ter beschikking

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft sinds 2003 een stuk grond in eigendom waarop hij een woning heeft laten bouwen. De woning is begin december 2005 gereed gekomen. De buitenmuren van de woning zijn in 2017 voor het eerst geschilderd. Tot op heden is het stuk grond rond de woning niet omheind en is er geen tuin aangelegd. In de keuken zijn ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat geen sprake is van een eigen woning die belanghebbende ter beschikking staat, reeds daarom renteaftrek terecht geweigerd door Inspecteur. Beroep op vertrouwensbeginsel faalt ook

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende woont in een woning waarvan haar moeder de grond in erfpacht heeft. Belanghebbende heeft in september 2013 een leningsovereenkomst gesloten met een bank. Ten behoeve van de bank is op de woning een recht van hypotheek gevestigd tot zekerheid van nakoming door belanghebbende van haar verplichtingen uit de leningsovereenkomst. Belanghebbende heeft voor het jaar 2015 aangifte gedaan ...
LEES VERDER

Anders dan het Gerecht is het Hof van oordeel dat de eigen woning in 2016 als hoofdverblijf ter beschikking heeft gestaan: recht op aftrek als persoonlijke lasten van de over de jaren 2014 en 2015 betaalde rente op de hypothecaire geldlening

Samenvatting zaak In deze Bonairiaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende en zijn partner hebben samen twee kinderen. Vanaf 25 maart 2011 staat belanghebbende met zijn gezin ingeschreven op het adres Y. Belanghebbende heeft aan de Z een stuk grond in erfpacht. Daarop heeft belanghebbende een woning laten bouwen, met de bedoeling om daar met zijn gezin te gaan wonen. De woning is medio 2016 gereed gekomen. Deze ...
LEES VERDER

Belanghebbende heeft naar het oordeel van het Gerecht niet op enigerlei wijze onderbouwd dat de premies en rente door hem zijn betaald

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting onder meer een bedrag aan premies overlijdensrisicoverzekering in aftrek gebracht van twaalfmaal NAf 83 alsmede een bedrag aan rente van hypothecaire geldschuld. Bij het vaststellen van de aanslag heeft de Inspecteur van deze premies een bedrag van NAf 83 als persoonlijke lasten in aanmerking genomen, omdat slechts ter zake van één maandbetaling bewijs ...
LEES VERDER

Belanghebbende maakt hoofdverblijf aannemelijk. Opgevoerde kosten eigen woning aftrekbaar als persoonlijke lasten

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is ongehuwd. Tot zijn huishouden behoort zijn levenspartner, hun dochter en het kind van zijn levenspartner. Belanghebbende is eigenaar van een woonhuis te “Y” ter zake van welk woonhuis hij een hypothecaire lening heeft. Belanghebbende staat bij het bevolkingsregister en bij de belastingdienst ingeschreven op het adres Z, het adres van zijn overleden moeder. Dat is ook ...
LEES VERDER

Volgens beleid zijn rente en kosten van een geldlening ook aftrekbaar ter zake van een woning in aanbouw, mits deze woning binnen twee jaar als hoofdverblijf ter beschikking staat. Belanghebbende wenst de rente en kosten in 2014 en 2015 in aftrek te brengen maar het Gerecht acht niet aannemelijk dat de woning in 2016 als centrale levensplaats voor belanghebbende is aan te merken

Samenvatting zaak Belanghebbende en zijn partner hebben samen twee kinderen en staan ingeschreven op het adres “A” te Bonaire. Hij is onder meer directeur en enig aandeelhouder van een bedrijf, dat gevestigd is op adres A. Belanghebbende heeft een stuk grond in erfpacht aan adres “B”. Daarop heeft belanghebbende een woning laten bouwen, met de bedoeling om daar met zijn gezin te gaan wonen. De woning is medio 2016 gereed ...
LEES VERDER

Echtgenoot heeft hoger persoonlijk inkomen dan belanghebbende, zodat bij hem de kosten welke verband houden met de eigen woning in aftrek komen. Daaraan doet niet af dat de aftrek van deze kosten bij de echtgenoot tot een geringer fiscaal voordeel zal leiden dan aftrek bij belanghebbende

Samenvatting zaak Belanghebbende is samen met haar echtgenoot vanaf 2008 woonachtig in Curaçao. Zij drijft een onderneming in de vorm van een eenmanszaak waaruit zij in 2012 opbrengst uit onderneming heeft genoten. Haar echtgenoot heeft in 2012 loon uit Nederland genoten. De Inspecteur heeft bij het vaststellen van de aanslag (met dagtekening 26 februari 2016) de aftrek van de rente en kosten van de eigen woning gecorrigeerd. Belanghebbende heeft op ...
LEES VERDER

Hoofdverblijf van op Sint Maarten te werk gestelde bevindt zich op Curaçao, kosten eigen woning te Curaçao aftrekbaar als persoonlijke lasten

  Belanghebbende, inwoner van Curaçao, wordt vanaf 1 juni 2010 te werk gesteld op Sint Maarten, vestigt zich aldaar, schrijft zich daar in en is op Sint Maarten gaan wonen in een huurhuis. Zijn gezin is niet met hem verhuisd naar Sint Maarten maar is in de woning in Curaçao blijven wonen. In zijn aangifte inkomstenbelasting 2011 voert belanghebbende onder andere aftrekbare kosten voor de woning op. De inspecteur der ...
LEES VERDER

Toepassing van interne compensatie door de Inspecteur in de bezwaarfase levert naar oordeel Gerecht in casu geen strijdigheid op met enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Belanghebbende maakt aannemelijk dat verhoging hypotheeklening is aangewend ter financiering van de eigen woning

Samenvatting zaak Interne compensatie: De toepassing van interne compensatie door de Inspecteur in de bezwaarfase levert naar het oordeel van het Gerecht in casus geen strijdigheid op met enig algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Aftrek hypotheekrente: Belanghebbende heeft aannemelijk gemaakt dat de verhoging van de hypotheeklening is aangewend ter financiering van de (koop van de) eigen woning. (Inhoudsindicatie door: www.rechtspraak.nl). BRONDOCUMENT BRON: www.rechtspraak.nl LET OP: Dit artikel bevat slechts een ...
LEES VERDER

Heffing van vastgoedbelasting ter zake van tweede woning op Bonaire niet in strijd met artikel 14 EVRM en artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM

Samenvatting zaak Belanghebbende is eigenaar van een tweede woning op Bonaire. Naar het oordeel van het Gerecht is de heffing van vastgoedbelasting ter zake van die woning niet in strijd met artikel 14 EVRM en artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM. Omdat sprake is van een forfaitaire heffing blijft deze volledig in stand, ondanks de stelling van belanghebbende dat zij maar maximaal een half jaar in de ...
LEES VERDER