Fooienforfait volgens A-G niet onverbindend. A-G acht de omzet als forfaitbasis in de Ministeriële beschikking fooien niet onredelijk of onbegrijpelijk

Advocaat-Generaal (A-G) P.J. Wattel heeft op 1 mei 2020 conclusie genomen in een interessante Sint Maartense loonbelasting zaak over de heffing van loonbelasting over fooien (ECLI:NL:PHR:2020:439). De uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie waartegen in casu kennelijk door belanghebbende beroep in cassatie is ingesteld lijkt niet op rechtspraak.nl te zijn gepubliceerd. Wel is onderliggende uitspraak van Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten op rechtspraak.nl gepubliceerd (ECLI:NL:OGEAM:2016:81). Overigens merken ...
LEES VERDER

Persconferentie van 15 mei 2020 van de directeur van de SVb over de loonsubsidie (Aruba)

Op 15 mei 2020 heeft de directeur van de Sociale Verzekeringsbank van Aruba, dhr. ir. Edwin M. Jacobs een persconferentie gegeven over de procedure met betrekking tot het toekennen van de loonsubsidie. Klik hier om naar de op de website van de SVb geplaatste video van de persconferentie te gaan. In het bijzonder behandelde de directeur de volgende drie situaties: Werkgevers die niet in aanmerking komen voor loonsubsidie. Werkgevers die ...
LEES VERDER

Al meer dan 1600 werkgevers hebben loonsubsidie aangevraagd (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) heeft bekendgemaakt dat inmiddels al meer dan 1600 werkgevers gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om loonsubsidie aan te vragen. In totaal komen ongeveer 3200 werkgevers voor de loonsubsidie in aanmerking. Dit is op de website van de SVb bekendgemaakt met een nieuwsbericht (Papiaments). Hierover is ook op de website van de overheid een nieuwsbericht geplaatst (Nederlands). De Ministeriële beschikking van de Minister van Financiën, ...
LEES VERDER

Ministeriële beschikking loonsubsidie gepubliceerd (Aruba)

De Ministeriële beschikking van de Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur d.d. 13 mei 2020 nr. 681/20 inzake de loonsubsidie is op 14 mei 2020 gepubliceerd in IslaOnline-Noticia di Gobierno. Onder de loonsubsidieregeling wordt de werkgever die door de COVID-19-pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen is geraakt en die een daling van zijn bedrijfsomzet van tenminste 25% verwacht, een loonsubsidie toegekend voor de gedeeltelijke dekking van ten hoogste 60% ...
LEES VERDER

Rekenvoorbeelden loonsubsidie op website SVb (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) heeft op de website een tabel met rekenvoorbeelden geplaatst om werkgevers te assisteren bij de beoordeling of zij in aanmerking wensen te komen voor de loonsubsidie. De tabel bevat een aantal voorbeelden van de loonsubsidie en van de financiële uitwerking daarvan voor werkgevers en werknemers bij verschillende salarisniveau’s en bij verschillende percentages omzetverlies. Onder de loonsubsidieregeling komen – summier samengevat – bedrijven die tengevolge ...
LEES VERDER

Kennisgeving SVb aan werkgevers over de Loonsubsidie (Aruba)

Naar wij begrijpen is de Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) begonnen met het verstrekken van nadere informatie over de “loonsubsidie” (eerder ook wel aangeduid als de “salarissubsidie”) aan in het online portaal MiSVb geregistreerde werkgevers die voor de regeling in aanmerking komen. Dit is gedaan met een kennisgeving in drie versies: Nederlands, Papiaments en Engels. Ook is op 7 mei op de website van de SVb een nieuwsbericht (Papiaments) geplaatst ...
LEES VERDER

SVb raadt werkgevers aan het e-mailadres in MiSVb te verifiëren ten behoeve van informatieverstrekking over de salarissubsidieregeling (Aruba)

De Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVb) raadt werkgevers aan om hun e-mailadres in het online portaal “MiSVb” te verifiëren ten behoeve van de informatieverstrekking over de salarissubsidieregeling door de SVb aan de werkgever. Dit is bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de SVb. De SVb is belast met de uitvoering van de regeling en de informatievoorziening daarover. Werkgevers die nog niet bij de SVb geregistreerd staan kunnen hulp ...
LEES VERDER

Rijksministerraad keurt plannen salarissubsidieregeling voor bedrijven goed (Aruba)

Gisteren, 1 mei 2020, heeft de regering van Aruba tijdens een speciaal ingelaste persconferentie bekendgemaakt dat de Rijksministerraad de plannen van de regering voor een salarissubsidieregeling (loonsubsidie) voor bedrijven heeft goedgekeurd. Daarvoor mag Aruba Afl. 49,5 miljoen lenen van Nederland. Klik hier voor de link naar de video van de persconferentie op de facebookpagina van het Kabinet Wever-Croes en klik hier voor de tijdens de persconferentie getoonde presentatie-slides. De afgelopen ...
LEES VERDER

Voorstel loonsubsidieregeling voor bedrijven met tenminste 25% omzetverlies door COVID-19 (Aruba)

De Minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur heeft een voorstel voor een loonsubsidieprogramma (salarissubsidie) voor door de COVID-19-crisis geraakte bedrijven opgesteld. Dit voorstel is ter beoordeling naar het College Aruba financieel toezicht (CAft) gezonden. Het voorstel zou, kort samengevat, een compensatie behelzen van 80% van de totale maandelijkse salarissom van alle werknemers zoals geregistreerd bij de Sociale Verzekeringsbank van Aruba (SVB) met een maximum van Afl. 5.850 per werknemer ...
LEES VERDER

Spreidingsregeling zo op te vatten dat in het belastingjaar waarin de nabetaling van loon is genoten, voor de berekening van de inkomstenbelasting over de nabetaling wordt gedaan alsof deze in voorgaande jaren is ontvangen. Jaar van belastingheffing wijzigt daardoor niet

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft in 2015 een nabetaling van loon ontvangen. Deze nabetaling heeft betrekking op het jaar 2014. In geschil is of de Inspecteur de nabetaling op een juiste wijze in de belastingheffing heeft betrokken. Belanghebbende beroept zich op begunstigend beleid van de belastingdienst, inhoudende dat een in 2015 ontvangen nabetaling van loon aan het voorgaande jaar kan worden ...
LEES VERDER

Niet aannemelijk gemaakt dat de aan de DGA’s uitbetaalde bedragen niet als loon maar als dividend moeten worden aangemerkt: naheffingsaanslagen loonbelasting terecht (met brutering) opgelegd

Samenvatting zaak In deze Caribisch Nederlandse loonbelastingzaak is het volgende aan de orde. In 2016 heeft bij belanghebbende, gevestigd te Bonaire, een boekenonderzoek plaatsgevonden naar de loonbelasting en opbrengstbelasting. In het controlerapport is onder meer opgemerkt, kort samengevat en enigszins geparafraseerd, (i) dat er maandelijks per ‘DGA’ voor $ 2.583 te weinig voor de berekening van de afdracht loonbelasting en premies is meegenomen en (ii) dat voor een bedrag van ...
LEES VERDER

Hof oordeelt dat de door NV aan de holding betaalde vergoeding niet als loon aan NV’s directeur (tevens uiteindelijk aandeelhouder) dient te worden aangemerkt

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak op het gebied van de premieheffing AVBZ is het volgende aan de orde. Alle aandelen in belanghebbende, een te Curaçao gevestigde N.V., zijn in handen van een holding (hierna: Holding NV), waarvan alle aandelen middellijk worden gehouden door “W” (ingezetene van Curaçao). W heeft alleen in het jaar 2008 loon ontvangen van Holding NV voor verrichte werkzaamheden. W is als directeur in dienstbetrekking bij ...
LEES VERDER

Naheffingsaanslagen loonbelasting terecht en naar de juiste bedragen opgelegd. Partijen eens geworden over de boetes, Gerecht acht deze boetes passend en geboden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose loonbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, gevestigd te Curaçao, houdt zich bezig met verhuren van kantoorruimtes, zalen en ruimtes voor evenementen. Naar aanleiding van de bevindingen van een boekenonderzoek heeft de Inspecteur naheffingsaanslagen loonbelasting, premies AVBZ en BVZ opgelegd over de jaren 2014 en 2015. Daarbij zijn vergrijpboetes opgelegd van 25% voor de loonbelasting, 12,5% voor de premie AVBZ en 12,5% respectievelijk 15% ...
LEES VERDER

Stelling dat belanghebbende bij of voorafgaand aan de indiensttreding op de hoogte had moeten worden gesteld van de expatregeling door Gerecht niet gevolgd. Betreft beroep tegen afwijzing verzoek om schadevergoeding ter zake van niet genoten voordelen

Samenvatting zaak Het betreft in casu een al wat oudere zaak waarin in juni 2017 uitspraak is gedaan maar die pas op 30 januari 2020 op rechtspraak.nl is gepubliceerd. De ‘ouderdom’ van de zaak neemt de relevantie van de zaak verder ook niet weg, reden waarom wij over deze uitspraak rapporteren. Korte samenvatting In deze Sint Maartense bestuursrechtelijke zaak met raakvlakken met de belastingpraktijk is, heel kort samengevat, het volgende ...
LEES VERDER

Oordeel Gerecht dat oproepkrachten als losse werknemer niet onder de definitie van werknemer voor de ongevallenverzekering vallen houdt bij Hof weliswaar geen stand, maar niet gemotiveerd dat sprake is van dienstverband. Voor wat betreft de ziekteverzekering niet gemotiveerd dat de toelagen onder de uitzonderingen van loon vallen

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense zaak op het gebied van het socialezekerheidsrecht met betrekking tot naheffingsaanslagen premies ongevallenverzekering (OV) en ziekteverzekering (ZV) is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan Sociale en Ziektekosten Verzekering (hierna: USZV) heeft aan de stichting Stichting Het Wit Gele Kruis (hierna: WGK) een naheffingsaanslag opgelegd voor de Ziekteverzekering en de Ongevallenverzekering voor de premieperiode 2014 (hierna: de naheffingsaanslag). WGK heeft hiertegen bezwaar gemaakt, maar ...
LEES VERDER