Pension Statement AOV and AWW 2021 delayed (Sint Maarten)

Due to an upgrade of the pension system of the SZV Social and Health Insurances, the 2021 pension statements for AOV and AWW will not be available in the coming weeks. Pensioners will be notified by SZV when their statement is available. This has been announced by the SZV with a news release on the SZV’s website. SZV is aware of the implications this may have for the preparations to ...
LEES VERDER

Verzamelloonstaat 2021 en Opgaaf Werkzaamheden Derden 2021 gepubliceerd (Sint Maarten)

Het formulier Verzamelloonstaat over 2021 en het formulier ‘Opgaaf Werkzaamheden Derden’ over 2021 zijn gepubliceerd op de webpagina van de belastingdienst van Sint Maarten op de overheidswebsite. Het gepubliceerde formulier Verzamelloonstaat 2021 is bedoeld voor werkgevers die maximaal vijf (5) werknemers in loondienst hebben. Indien een werkgever meer dan vijf werknemers in loondienst heeft, dan dient hij de verzamelloonstaat op digitale wijze aan te leveren. Zo is op het formulier ...
LEES VERDER

Due to technical problems with the determination of the Consumer Price Index, no indexation of AOV and AWW amounts per January 1, 2022 (Sint Maarten)

The Minister of Public Health, Social Development and Labor, Mr. Omar Ottley, informs the public, that due to technical problems with the establishment of the Consumer Price Index (CPI), the AOV (Old-age pension) and AWW (Widow- and Orphan Insurance) will not be assessed in time to be indexed per January 1, 2022. This has been announced with a news release on the website of the Government of Sint Maarten. Further ...
LEES VERDER

Bijdrage (3%) van overheidsdienaren ten behoeve van het weduwen-, weduwnaars- en wezenpensioen geen heffing in de zin van de Staatsregeling

In deze Arubaanse civielrechtelijke zaak is het volgende aan de orde (kort samengevat). Belanghebbende (eiseres in deze zaak) is als ambtenaar werkzaam geweest. Zij heeft in 2008 de destijds geldende pensioenleeftijd van 60 jaar bereikt en ontvangt sindsdien van het Algemeen Pensioenfonds Aruba (hierna: het APA) een pensioenuitkering op grond van de Pensioenverordening landsdienaren (hierna: de PVL). Het APA is in 1995 opgericht ten behoeve van overheidswerknemers zoals ambtenaren en ...
LEES VERDER

Premiepercentages, inkomensgrenzen en loongrenzen sociale premies 2022 bekendgemaakt door de SVB (Curaçao)

De Sociale Verzekeringsbank van Curaçao (SVB) heeft de pensioenbedragen van de algemene volksverzekeringen (AOV en AWW), de toeslagen daarop, de premiepercentages voor de sociale verzekeringen (AOV, AWW, AVBZ, BVZ, OV, ZV), de premie-inkomensgrenzen voor de volksverzekeringen, de loongrenzen voor de werknemersverzekeringen zoals die zullen gelden voor het jaar 2022 alsmede de Cessantia-bijdrage voor 2022 bekendgemaakt. Klik hier voor de link naar de bekendmaking (pdf) op de website van de SVB ...
LEES VERDER

Mededeling van de staatssecretaris van SZW over de herziening van het ongevallengeld op grond van de Wet ongevallenverzekering BES per 1 januari 2022 (Caribisch Nederland)

Op 13 december 2021 is de Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2021, 2021-0000180293, over de herziening van het ongevallengeld op grond van de Wet ongevallenverzekering BES per 1 januari 2022, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 48110 (Stcrt. 2021, 48110). De staatssecretaris deelt hierin het volgende mede: “Indien het bij koninklijke boodschap van 27 augustus 2021 ingediende ...
LEES VERDER

Besluit van de staatssecretaris van SZW tot wijziging van beleidsregels betreffende de uitvoering van wet- en regelgeving SZW in Caribisch Nederland (Caribisch Nederland)

Op 13 december 2021 is het Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 november 2021, 2021-0000180015, tot wijziging van beleidsregels betreffende de uitvoering van wet- en regelgeving SZW in Caribisch Nederland, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 47538 (Stcrt. 2021, 47538). Artikel I van de onderhavige regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte ...
LEES VERDER

Regeling tot wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen ten gevolge van de consumentenprijsindexcijfers voor 2022 voor Caribisch Nederland en tot vaststelling van de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen BES (Caribisch Nederland)

Op 13 december 2021 is de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 november 2021, 2021-169224, tot wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen ten gevolge van de consumentenprijsindexcijfers voor 2022 voor Caribisch Nederland en tot vaststelling van de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen BES, gepubliceerd in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2021, nr. 47536 (Stcrt. 2021, 47536). Jaarlijks vindt ...
LEES VERDER

Minimumloon en uitkeringen in Caribisch Nederland stijgen per 1 januari 2022 (Caribisch Nederland)

Per 1 januari 2022 verhoogt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het minimumloon op Bonaire, Saba en Sint Eustatius met 10 procent. De inflatie is hierin meegenomen. De bedragen van de uitkeringen zoals het AOV-pensioen en de Onderstand stijgen mee. Dit is gisteren bekendgemaakt met een nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) of klik hier voor de algemene informatiepagina op de website van RCN ...
LEES VERDER

Inwoner met Duitse nationaliteit en verzekerd via de Rentenversicherung heeft aanwijzing Minister inzake niet verzekerd zijn voor de AOV/AWW: premieaanslagen vernietigd

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft de Duitse nationaliteit en is via de Rentenversicherung in Duitsland verzekerd voor de volksverzekeringen. Hij heeft zich in 2016 in Curaçao gevestigd en is sinds 1 juli 2016 werkzaam bij een B.V. te Curaçao. Op 12 juli 2016 heeft belanghebbende een verzoek ingediend bij de Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn voor vrijstelling van de ...
LEES VERDER

Annotatie bij Gemeenschappelijk Hof van Justitie, 27 juni 2021, ECLI:NL:OGHACMB:2021:327 – mr. K.M.G. Demandt

door mr. K.M.G. Demandt   Betreft: ECLI:NL:OGHACMB:2021:327. Voor een samenvatting van deze belastingzaak door de redactie van het CFN, zie dit artikel in het CFN van 10 september 2021, nr. 2021/63, met als INHOUDSINDICATIE (welke inhoudsindicatie overigens meer ziet op het inhoudelijke geschil en niet zozeer op de formeelbelastingrechtelijke aspecten van deze zaak waar deze annotatie nu juist op ziet): Hof van oordeel dat de niet verantwoorde omzet van de ...
LEES VERDER

Bezwaarschrift na bezwaartermijn ingediend: terecht niet-ontvankelijk verklaard. Gerecht neemt het zeer lange tijdsverloop tussen de dagtekening van de aanslag en het gestelde tijdstip van bekendmaking in aanmerking

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende is op 27 juni 2014 een voorlopige aanslag premie BVZ voor het jaar 2014 opgelegd en zijn op 10 januari 2020 definitieve aanslagen inkomstenbelasting en premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ voor het jaar 2015 opgelegd. Belanghebbende heeft op 9 maart 2020 bezwaar gemaakt tegen de genoemde aanslagen. Bij uitspraak op bezwaar van 26 juni ...
LEES VERDER

Uit Nederland genoten ABP-pensioen behoort tot het AOV/AWW premie-inkomen. Ook in hoger beroep faalt belanghebbendes stelling dat de Inspecteur het gelijkheidsbeginsel (meerderheidsregel) heeft geschonden omdat in twee – naar zijn mening – vergelijkbare gevallen artikel 12a Gezamenlijke beschikking wel zou zijn toegepast vanaf 2014

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak op het gebied van de socialepremieheffing (AOV/AWW) is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in het jaar 2016 ingezetene van Curaçao en geniet uitsluitend ABP-pensioen uit Nederland. Bij het vaststellen van de aanslag inkomstenbelasting heeft de Inspecteur voor het ABP-pensioen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend. Belanghebbende is daardoor in Curaçao geen belasting verschuldigd. Bij het vaststellen van de onderhavige aanslag premieheffing ...
LEES VERDER

Jaarverslag 2020 van de SVB: cijfers sociale premiebaten en zaaksaantallen bezwaarschriften (Curaçao)

Onlangs is het jaarverslag over het jaar 2020 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van Curaçao gepubliceerd. Klik hier om naar het jaarverslag op de website van de SVB te gaan. Hieronder nemen wij enkele voor de belastingpraktijk relevante passages uit het jaarverslag op. Beleggingsresultaten Pag. 6 van het jaarverslag: “Over het boekjaar 2020 kende de SVB een positief beleggingsresultaat van ca. NAƒ.24,2 mln. (netto positief rendement 19,03%). In 2019 was ...
LEES VERDER

Minister van Financiën vraagt belastingdienst onderzoek te doen naar impact socialepremieheffing over FASE-uitkeringen (Aruba)

De Minister van Financiën van Aruba heeft de belastingdienst gevraagd onderzoek te doen naar de impact van socialepremieheffing over uitkeringen die werknemers ontvangen uit het ‘FASE-noodfonds’, om te evalueren of deze kosten door de regering zelf gedragen kunnen worden. Dit is bekendgemaakt met een artikel in de IslaOnline-Noticia di Gobierno van 9 september 2021: “Minister Xiomara Maduro di Finansa ta duna splicacion riba cobransa di belasting y FASE”. FASE is ...
LEES VERDER

Hof van oordeel dat de niet verantwoorde omzet van de NV als winstuitdeling richting belanghebbende is gevloeid. Sluit zich ook aan bij oordeel Gerecht dat opzettelijk middelen zijn onttrokken om belanghebbende in zijn hoedanigheid van aandeelhouder te bevoordelen en dat door deze onttrekkingen niet in de aangiften IB op te nemen sprake is van opzet (met annotatie van mr. K.M.G. Demandt)

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is directeur en enig aandeelhouder van een NV. Naar aanleiding van de bevindingen van een boekenonderzoek bji de NV zijn de winsten van de NV weliswaar gecorrigeerd, maar hebben deze correcties niet geleid tot een positieve winst voor de jaren 2011 tot en met 2013. Naar de Inspecteur ter zitting heeft verklaard zijn daarom geen aanslagen winstbelasting ...
LEES VERDER

Op grond van de loonbetalingen en het ontbreken van arbeidsovereenkomsten met uitzendbureaus is terecht aangenomen dat er sprake is van een dienstverband, ook sprake van een gezagsverhouding: Hof bevestigt uitspraak van het Gerecht, naheffing premies ZV/OV blijft in stand

Samenvatting zaak In deze Sint Maartense (Lar-)zaak op het gebied van het socialezekerheidsrecht (premieheffing ZV/OV) is het volgende aan de orde. Het Uitvoeringsorgaan sociale en Ziektekosten Verzekeringen (hierna: “het USZV”, verweerder in deze zaak) heeft over (onder andere) het jaar 2011 een looncontrole uitgevoerd bij een N.V. (hierna: “belanghebbende”) inzake de loonsommen voor de Ziekteverzekering en de Ongevallenverzekering. Naar aanleiding van de controle heeft het USZV aan belanghebbende ter behoud ...
LEES VERDER

Bezwaar tegen aanslagen die zijn opgelegd conform de aangiften IB (waarin directeursvergoedingen zijn aangegeven). Gerecht acht aannemelijk dat belanghebbende geen directeursvergoeding heeft genoten. Beroep Inspecteur op interne compensatie voor wat betreft genoten loon in natura slaagt wel

Samenvatting zaak In deze Arubaanse zaak met betrekking tot aanslagen inkomstenbelasting, premies AOV/AWW en premie AZV, is het volgende aan de orde. Belanghebbende is sinds 17 mei 2000 directeur en grootaandeelhouder van een N.V.. In de jaren 2009 en 2010 is aan belanghebbende een directeursvergoeding toegekend van Afl. 12.000 (per jaar). Vanaf 2016 worden er in de vennootschap geen activiteiten meer verricht. Tot de bezittingen van de N.V. behoort een ...
LEES VERDER

SER-advies betreffende initiatiefontwerplandsverordening verzachten belasting- en premiedruk gepensioneerden. Ontwerp bevat ter compensatie het voorstel om OB te heffen bij deelname aan (online) casinospelen (Curaçao)

Samenvatting zaak Onlangs is het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten, de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering, de Landsverordening Algemene Weduwen- en wezenverzekering, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, de Landsverordening op de Loonbelasting 1976, het Landsbesluit vaststelling premie, premie inkomensgrenzen, eigen bijdrage en toeslag basisverzekering ziektekosten en premie ziekteverzekering, de Landsverordening omzetbelasting 1999 (verzachten belasting- en premiedruk ...
LEES VERDER

SER-advies betreffende initiatiefontwerplandsverordening bevordering arbeidsparticipatie young professionals. Ontwerp betreft vrijstelling loonbelasting en sociale lasten op loon young professionals, vrijstelling overwerkloon, uitbreiding reikwijdte gebruikelijkloonregeling en verhoging fictief rendement (Curaçao)

Onlangs is het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao betreffende de initiatiefontwerplandsverordening tot bevordering van arbeidsparticipatie young professionals (Zittingsjaar 2020-2021-184) toegezonden aan de Staten van Curaçao. Het SER-advies is behandeld en vastgesteld in de SER-vergadering van 26 maart 2021 en bij brief d.d. 31 maart 2021 verzonden aan de Staten. Hierbij zetten wij het advies naar u door. Het adviesverzoek is gedaan op grond van artikel 2, tweede ...
LEES VERDER

Te laat hoger beroep ingesteld. Omstandigheid dat de reguliere belastingadviseur in het buitenland verkeerde komt voor rekening van belanghebbende. Naar het oordeel van het Hof valt bovendien niet in te zien dat de gemachtigde niet in staat zou zijn geweest om in ieder geval ter behoud van rechten een pro forma hoger beroepschrift in te dienen. Termijnoverschrijding niet verschoonbaar, hoger beroep niet-ontvankelijk

Samenvatting zaak Op 22 april 2021 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) uitspraak gedaan in de zaak met zaaknummer CUR2019H00394 (ECLI:NL:OGHACMB:2021:103) op het door belanghebbende ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, (het Gerecht) van 17 mei 2019 in de zaak BBZ nr. CUR201500117 (ECLI:NL:OGEAC:2019:109). In deze Curaçaose ...
LEES VERDER

Belanghebbende betoogt dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden, omdat in vergelijkbare gevallen artikel 12a Gezamenlijke beschikking wel is toegepast vanaf 2014. Hof van oordeel dat de meerderheidsregel niet is geschonden en eens met het Gerecht dat de Inspecteur het ABP-pensioen terecht in het premie-inkomen heeft begrepen

Samenvatting zaak Op 22 april 2021 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) uitspraak gedaan in de zaak met zaaknummer CUR2020H00009 (ECLI:NL:OGHACMB:2021:102) op het door belanghebbende ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao (het Gerecht) van 5 november 2019 in de zaak BBZ nr. CUR201802092 (ECLI:NL:OGEAC:2019:300). Het gaat in ...
LEES VERDER

Geen omstandigheden aangevoerd op grond waarvan de overschrijding van de wettelijke beroepstermijn verschoonbaar is te achten: niet-ontvankelijk. Niettemin zegt Inspecteur ambtshalve vermindering toe

Samenvatting zaak Let op: doordat van vrijdagavond 16 april 2021 om 19.30 uur tot zondagavond 18 april 2021 om 23.59 uur (tijden volgens de Europees Nederlandse tijdzone) vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak in Nederland niet bereikbaar zijn vanwege groot onderhoud en dan ook het digitale uitsprakenregister op rechtspraak.nl niet beschikbaar zal zijn, zullen de hieronder in dit artikel opgenomen links naar uitspraken op rechtspraak.nl tijdelijk niet bereikbaar zijn. Dit ...
LEES VERDER

Beroep tegen niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar gegrond. Om proces-economische redenen ziet het Gerecht ervan af om de Inspecteur op te dragen alsnog een beslissing te nemen, kan tot niets anders leiden dan tot niet-ontvankelijkverklaring

Samenvatting zaak Let op: doordat van vrijdagavond 16 april 2021 om 19.30 uur tot zondagavond 18 april 2021 om 23.59 uur (tijden volgens de Europees Nederlandse tijdzone) vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak in Nederland niet bereikbaar zijn vanwege groot onderhoud en dan ook het digitale uitsprakenregister op rechtspraak.nl niet beschikbaar zal zijn, zullen de hieronder in dit artikel opgenomen links naar uitspraken op rechtspraak.nl tijdelijk niet bereikbaar zijn. Dit ...
LEES VERDER

Hof concludeert dat de aanslagen IB en sociale premies 2008 en 2009 buiten de wettelijke aanslagtermijn zijn opgelegd. In casu ook geen convertering in navorderingsaanslagen (niet voldaan aan het voor navordering benodigde ‘nieuw feit’)

Samenvatting zaak Let op: doordat van vrijdagavond 16 april 2021 om 19.30 uur tot zondagavond 18 april 2021 om 23.59 uur (tijden volgens de Europees Nederlandse tijdzone) vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak in Nederland niet bereikbaar zijn vanwege groot onderhoud en dan ook het digitale uitsprakenregister op rechtspraak.nl niet beschikbaar zal zijn, zullen de hieronder in dit artikel opgenomen links naar uitspraken op rechtspraak.nl tijdelijk niet bereikbaar zijn. Dit ...
LEES VERDER

Van moeder in Duitsland ontvangen periodieke uitkeringen houden verband met voorziening in het levensonderhoud, niet gebleken dat deze de tegenwaarde van een prestatie vormen: uitkeringen niet tot belastbare inkomen gerekend

Samenvatting zaak Let op: doordat van vrijdagavond 16 april 2021 om 19.30 uur tot zondagavond 18 april 2021 om 23.59 uur (tijden volgens de Europees Nederlandse tijdzone) vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak in Nederland niet bereikbaar zijn vanwege groot onderhoud en dan ook het digitale uitsprakenregister op rechtspraak.nl niet beschikbaar zal zijn, zullen de hieronder in dit artikel opgenomen links naar uitspraken op rechtspraak.nl tijdelijk niet bereikbaar zijn. Dit ...
LEES VERDER

Aanslagen hangende de beroepsprocedure verminderd tot nihil: belang aan procedure ontvallen, niet ontvankelijk. Geen proceskostenvergoeding nu geen sprake is van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, inspecteur moet wel het griffierecht vergoeden

Samenvatting zaak In deze Curaçaose zaak met betrekking tot aanslagen socialepremieheffing is het volgende aan de orde. Aan belanghebbende zijn aanslagen premies AOV/AWW, premie AVBZ en premie BVZ voor het jaar 2017 opgelegd. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslagen. De Inspecteur heeft bij uitspraken van 21 februari 2020 de bezwaren niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn en heeft daarbij de aanslagen ambtshalve verminderd (tot bepaalde bedragen, niet nihil) ...
LEES VERDER

Gerecht oordeelt dat exploitant plantage op generlei wijze de opgevoerde aftrekposten heeft onderbouwd: beroep ongegrond verklaard

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende exploiteert een plantage en heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2017 de volgende kostenposten in aanmerking genomen: algemene kosten, personeelskosen, huurkosten, water en elektra en benzinekosten (voor in totaal Naf. 58.375). Bij het vaststellen van de aanslagen heeft de Inspecteur de aftrek van de personeels- en huurkosten gecorrigeerd, alsmede 40% van de kosten voor water, ...
LEES VERDER

Belanghebbende met eenmanszaak maakt aannemelijk dat de opgevoerde telefoon- en internetkosten zakelijke kosten zijn. Wel correctie hoogte bijtelling privégebruik auto

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende drijft een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. In de aangifte is opbrengst uit onderneming aangegeven. Ook is een bedrag aan persoonlijke lasten opgevoerd. Het belastbaar inkomen is door belanghebbende berekend op nihil. Daarbij heeft zij een bedrag aan verliescompensatie toegepast. De Inspecteur heeft het belastbaar inkomen vastgesteld op NAf 30.457. De correcties hebben betrekking op ...
LEES VERDER

Curaçao moet aan inwoner van Curaçao met huuropbrengsten uit appartement in Bonaire voorkoming van dubbele belasting verlenen met toepassing van de vrijstellingsmethode, niet slechts voor het bedrag van de in Bonaire betaalde belasting. Naar oordeel Gerecht is met het door de Inspecteur gevoerde beleid een onjuiste uitleg gegeven aan artikel 21, lid 6 BRNC

Samenvatting zaak In deze Curaçaose inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende is in het onderhavige jaar 2017 inwoner van Curaçao. Hij bezit een appartement in Bonaire (de onroerende zaak) dat door hem wordt verhuurd. In Bonaire (Caribisch Nederland) is belanghebbende voor de onroerende zaak in 2017 een bedrag van USD 80 aan vastgoedbelasting verschuldigd. In zijn Curaçaose aangifte inkomstenbelasting heeft hij een belastbaar inkomen aangegeven van NAf 105.815 ...
LEES VERDER