Aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2018 zijn onderweg, met uitreikingsdatum 1 juli 2019 (Aruba)

Met persberichten op de websites van de centrale overheid van Aruba en van de belastingdienst, heeft de belastingdienst van Aruba (het Departamento di Impuesto) bekend gemaakt dat de aangifteformulieren inkomstenbelasting 2018 zijn uitgereikt/verzonden (via de post). De officiële datum van de uitreiking is 1 juli 2019. Gezien de officiële datum van uitreiking is, volgens de ...
LEES VERDER

Belanghebbende slaagt er niet in bewijs te leveren dat inhouding van loonbelasting heeft plaatsgevonden en ook niet dat hij te goeder trouw was ter zake van de inhouding die niet heeft plaatsgevonden: geen verrekening als voorheffing met inkomstenbelasting. Ook niet aannemelijk gemaakt dat premie AZV is ingehouden, geen verrekening

Samenvatting zaak In deze Arubaanse inkomstenbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende heeft vanaf 1 april 2012 werkzaamheden verricht voor een NV. De NV en belanghebbende hebben in dat verband geen schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten. Overeengekomen is dat belanghebbende voor deze werkzaamheden Afl. 4.000 per maand ontvangt. Blijkens een zogenoemde ‘opgaaf derde, niet in dienstbetrekking’ ...
LEES VERDER

Deadline voor indienen en betalen winstbelasting 2018 wordt 3 juni 2019 (Aruba)

Met persberichten op de websites van de centrale overheid van Aruba en van de belastingdienst van Aruba heeft het Departamento di Impuesto (belastingdienst) bekend gemaakt dat maandag 3 juni 2019 de deadline is voor het indienen van de aangifte en het betalen van de verschuldigde winstbelasting 2018. Klik hier voor de link naar het Nederlandstalige ...
LEES VERDER

Aangifte winstbelasting bereikt de Inspecteur zodanig laat dat hij daarmee bij het regelen van de aanslag redelijkerwijze geen rekening kon houden: vereiste aangifte niet gedaan en omkering en verzwaring van de bewijslast

Samenvatting zaak In deze Arubaanse belastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een te Aruba gevestigde N.V., heeft begin en eind 2012 een vordering op haar aandeelhouder. Belanghebbende heeft ter zake van deze vordering voor het jaar 2012 rente-inkomsten aangegeven welke een rente impliceert van 4,45% over de gemiddelde vordering. Bij het vaststellen van ...
LEES VERDER

Een niet beboet verzuim blijft voor de verzuimenreeks buiten beschouwing. Met enkele verwijzing naar niet tijdige indiening aangifte maakt Inspecteur niet aannemelijk dat voor dat jaar een verzuim is beboet

Samenvatting zaak In deze Curaçaose winstbelastingzaak is het volgende aan de orde. Belanghebbende, een te Curaçao gevestigde N.V., heeft op respectievelijk 8 september 2015 en 4 januari 2017 definitieve aangiften winstbelasting 2014 en 2015 gedaan. Aan belanghebbende is geen uitstel verleend voor het indienen van die aangiften. De Inspecteur heeft zowel voor 2014 als 2015 ...
LEES VERDER

Omkering en verzwaring bewijslast. Gerecht acht vaststelling premie-inkomen door inspecteur op zich redelijk maar brengt ontvangen alimentatie in mindering

Samenvatting zaak Belanghebbende heeft het uitgereikte aangiftebiljet inkomstenbelasting niet binnen de wettelijke termijn van twee maanden ingediend. De Inspecteur legt vervolgens een definitieve aanslag aanslag premies AOV/AWW op. Belanghebbende komt tegen de aanslag in bezwaar en dient alsnog een aangifte in, met een inkomen van nihil. De Inspecteur komt gedeeltelijk aan het bezwaar tegemoet, maar ...
LEES VERDER

Hof oordeelt evenals het Gerecht dat de verzuimboete niet binnen de wettelijke termijn is opgelegd

Samenvatting zaak De Inspecteur heeft aan belanghebbende een aangiftebiljet winstbelasting 2013 uitgereikt. De Inspecteur heeft ter zitting van het Gerecht verklaard dat de uiterste inleverdatum 30 juni 2014 is. Belanghebbende heeft op 17 juni 2014 verzocht om uitstel van de indiening van het aangiftebiljet. Bij brief van 7 juli 2014 heeft de Inspecteur het verzoek ...
LEES VERDER

Onopgeloste discussiepunten leiden niet tot avas bij niet tijdig doen van aangifte. Omstandigheid dat belanghebbende doen van aangifte achterwege heeft gelaten vanwege lopende besprekingen vormt wel reden om de boete te matigen

Samenvatting zaak Belanghebbende vormt sinds 2001 een fiscale eenheid met haar dochter-vennootschap. Er vinden al geruime tijd onderhandelingen plaats met de Belastingdienst over diverse fiscale geschilpunten in oudere jaren, waaronder 2004. Lopende de beroepsprocedure zijn de belangrijkste geschilpunten opgelost. Aan belanghebbende is voor het onderhavige jaar (2013) een aangiftebiljet uitgereikt. Belanghebbende heeft niet om uitstel ...
LEES VERDER

Aangiftebiljetten IB 2016 verzonden

  In een persbericht op de website van de belastingdienst van Aruba heeft de belastingdienst bekend gemaakt dat de aangiftebiljetten inkomstenbelasting voor het jaar 2016 voor binnenlandse belastingplichtigen zijn verzonden. Gedurende de maand juli zullen de cliënten van de belastingdienst hun biljetten zoals gebruikelijk via de post ontvangen, aldus het persbericht. De officiële datum van ...
LEES VERDER

Beroep ontvankelijk nu beroepstermijn op een zondag eindigt maar o.g.v. Algemene termijnenlandsverordening wordt verlengd tot volgende dag; verzuimboete te laat opgelegd

Samenvatting zaak Het verzoek om uitstel voor het doen van definitieve aangifte winstbelasting wordt door de inspecteur na afloop van de wettelijke aangiftetermijn afgewezen. Belanghebbende, een in Curaçao gevestigd lichaam, dient de aangifte na afloop van de wettelijk aangiftetermijn in. De inspecteur legt een verzuimboete vanwege te late indiening van de aangifte op waartegen door ...
LEES VERDER

Beroep wegens ontbrekend belang niet ontvankelijk; bezwaar tegen boete ontvankelijk maar boete zelf passend en geboden geacht door Gerecht

Samenvatting zaak De Inspecteur der Belastingen van Curaçao heeft een naheffingsaanslag winstbelasting opgelegd met een verzuimboete wegens te late indiening van de aangifte winstbelasting. Belanghebbende komt in bezwaar en, na afwijzing daarvan, in beroep. In de beroepsfase is de aanslag verminderd tot nihil, waardoor er geen belang meer is en het beroep voor wat betreft ...
LEES VERDER